UDVALG

Udvalget for Plan og Teknik

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

15-08-2018 11:30:00

SLUTTIDSPUNKT

15-08-2018 15:00:00


PUNKTER

156. Godkendelse af dagsorden
157. Baggrundsinformation til temamøde om kollektiv trafik i Varde Kommune
158. Høring. Sydtrafiks Trafikplan 2018-2022
159. Høring. Sydtrafiks budget for 2019
160. Varde Kommunes forventninger til kollektiv trafik 2018-22
161. Strategisk energiplanlægning - rapport
162. Strategisk energiplanlægning. Oprettelse af Energisekretariat
163. Forslag. Kommuneplantillæg for Henne Strand Camping
164. Forslag. Lokalplan for Henne Strand Camping
165. Forslag. Kommuneplantillæg for rekreativt område i Varde Nord
166. Forslag. Lokalplan for Varde Fritidscenter
167. Forslag. Kommuneplantillæg for område til offentlige formål i Ølgod
168. Forslag. Lokalplan for offentlige formål og boliger i Ølgod
169. Forslag. Lokalplan for blandet bolig- og erhverv i Tistrup
170. Lokalplan for Ho Fåremarked
171. Forslag. Næsbjerg Udviklingsplan
172. Forslag. Årre Udviklingsplan - Blomstrende Landsby
173. Forslag til Landsplanredegørelse
174. Ansøgning. Dispensation fra lokalplan, Sømosen 21, Kvie Sø
175. Ansøgning. Ombygning af tagetage, Blåvandvej 70, 6857 Blåvand
176. Status på vindmølleplanlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune
177. Vejnavn til ny privat sommerhusudstykning i Houstrup
178. Grenindsamling i sommerhusområder
179. Nye gadelamper i Storegade, Varde
180. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Udvalget for Plan og Teknik
181. Budgetønske. Forlængelse af Thyrasvej i Tistrup
182. Drøftelse. Delegationsplan for større kommuneplantillæg
183. O Afslag på ansøgning om et kunst- og kulturhotel i Blåvand
184. O Anbefalinger fra Naturråd 7
185. O Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner
186. O Oversigter
187. O Kommende sager
188. Gensidig orientering - Lukket punkt156. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen tilføjes punktet:

Budgetønske. Forlængelse af Thyrasvej i Tistrup

 

Pkt. 163 Anbefalingen ændres til:

 

Forvaltningen anbefaler,

at Tillæg 19 og tilhørende miljøscreening vedtages og sendes i høring i 6 uger.

 

Pkt. 164 Anbefalingen ændres til:

 

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til Lokalplan 07.02.L03 Henne Strand Camping vedtages og sendes i offentlig høring i 6 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget.

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Godkendt

157. Baggrundsinformation til temamøde om kollektiv trafik i Varde Kommune

Baggrundsinformation til temamøde om kollektiv trafik i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Trafikselskaberne skal hvert 4. år udarbejde en trafikplan, som skal indeholde beskrivelse af trafikselskabets planer for udvikling af selskabets aktiviteter i de kommende 4 år.

 

Sydtrafik har oplyst, at de i den plan, der skal vedtages i år, og som gælder for perioden 2018-2022 vil beskrive hvilke fokusområder, man planlægger at arbejde på i trafikplanperioden og deres forventninger til udviklingen af trafikomfanget i perioden.

 

I den forbindelse er Varde Kommune blevet bedt om at vurdere forventningerne til udviklingen i den kommunale kollektive trafik i årene 2018-2022.

 

Herudover har Sydtrafik udsendt deres udkast til Trafikplan 2018-2022, som kommunerne skal afgive et høringssvar til.

 

For at sikre, at Udvalget for Plan og Teknik har det fornødne grundlag til dels at kunne vurdere udviklingen i trafikomfanget og dels afgive et kvalificeret høringssvar til Trafikplanen, er der planlagt et temamøde, hvor repræsentanter for Sydtrafik og forvaltningen vil orientere Udvalget om Trafikplanen og give en status for den eksisterende kollektive trafik i kommunen.

 

Sydtrafik har udarbejdet en oversigt over det nuværende trafikomfang i Varde Kommune, som er vedlagt til orientering. Herudover er der udarbejdet et fakta-ark, der ganske kort giver overblik over økonomien i den kollektive trafik.

 

I temamødet deltager repræsentanter for Sydtrafik.


Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-5723_doknr117445-18_v1_faktaark - priser kollektiv trafik.docx
sagsnr18-5723_doknr123183-18_v1_faktaark om sydtrafiks kørsel i varde kommune.docx
sagsnr18-5723_doknr117778-18_v1_trafikplan 2018-2022 sydtrafik.pdf.pdf
sagsnr18-5723_doknr123184-18_v1_uddannelsesruter i region syddanmark rapport april 2018.pdf

Bilag

Faktaark - priser kollektiv trafik
Faktaark om Sydtrafiks kørsel i Varde Kommune
Trafikplan 2018-2022 Sydtrafik.pdf
Uddannelsesruter i Region Syddanmark rapport april 2018


158. Høring. Sydtrafiks Trafikplan 2018-2022

Høring. Sydtrafiks Trafikplan 2018-2022

Sagsfremstilling

Sydtrafik har udsendt deres oplæg til en Trafikplan for årene 2018-2022 i høring, og Varde Kommune skal afgive høringssvar 15. august 2018. Trafikplanen er blevet til i et samarbejde mellem Sydtrafiks bestyrelse, Repræsentantskabet, de 11 kommuner, Region Syddanmark og de busvognmænd, som har kontrakt med Sydtrafik.

 

Trafikplanen indeholder 3 specifikke fokusområder, som er udvalgt af bestyrelsen:

 • Datadrevet rådgivning - Indførelsen af Rejsekortet har givet mulighed for at få et meget detaljeret billede af passagernes adfærd og behov. Disse nye data vil give Sydtrafik, Regionen og kommunerne et godt overblik over mulighederne for optimering og tilpasning til de reelle behov
 • Behovsstyret betjeningsniveau – Sydtrafik vil fortsat udvikle og tilrette betjeningsniveauet, så det afspejler de behov, brugerne har, med særlig fokus på transport til og fra skoler, uddannelsesinstitutioner og jobpendling
 • Bæredygtighed – Sydtrafik vil formidle og yde sparring omkring bæredygtighed, herunder alternative drivmidler og førerløs teknologi. Man forventer, at førerløs teknologi vil kunne gøre en stor forskel i mindre byer og på landet, men teknologien forventes først at være tilstrækkelig robust tidligst i 2030.

 

Det er Sydtrafiks ønske, at den kollektive trafik, som består af rutebundne busser, flextrafik og tog, skal være mest muligt sammenhængende og betjene flest mulige passagerer inden for de givne økonomiske rammer.

 

Af Trafikplanen fremgår, at man forventer et passagerfald i hele Sydtrafiks område på 1,4 % i den kollektive trafik, mens man for Varde Kommunes vedkommende forventer et fald på 3,7 %. På trods af dette fald forventer Sydtrafik et kørselsomfang på samme niveau som i dag for både bustrafik og på Vestbanen. Man forventer en fortsat stigning i anvendelsen af Flextrafik, og der arbejdes med udvikling af nye tilbud. Der er i 2018 igangsat forsøgsdrift på;

 • Plustur, hvor man inddrager eksisterende Flextrafik-tilbud i øvrige transportmuligheder på Rejseplanen
 • Flexpendler, som er et dagligt transporttilbud til uddannelsessøgende.


Kommunerne er blevet bedt om at afgive høringssvar til Trafikplanen. Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar:

 

Varde Kommune har læst Trafikplanen og har følgende kommentarer:

 

Vi er glade for at se, at

 • Sydtrafik i de kommende 4 år fortsat vil arbejde på at tilvejebringe et solidt datagrundlag, som stilles til rådighed for kommuner og region til brug for planlægning og prioritering af trafikken. Vi ser frem til hurtigst muligt at gøre brug af allerede indhentede data
 • Sydtrafik vil stille sig til rådighed med råd og sparring i forhold til bæredygtig trafik, herunder på længere sigt førerløs teknologi i den kollektive trafik
 • der også i de kommende 4 år vil ske en udvikling af mulighederne i Flextrafik
 • Sydtrafik har fokus på at sikre de bedste muligheder for de uddannelsessøgende i kommunen, som skal transporteres til uddannelsesinstitutionerne

Forvaltningens vurdering

Trafikplanen er ambitiøs og tilgodeser Varde Kommunes behov for fleksibilitet og udvikling af nye produkter.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om kollektiv trafik


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget drøfter oplæg til høringssvar.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Drøftet.

 

Der tilføjes et punkt om, at Varde Kommune har et ønske om, at Vestbanen gøres mere synlig i Trafikplanen og i markedsføringen.sagsnr18-5723_doknr117778-18_v1_trafikplan 2018-2022 sydtrafik.pdf.pdf

Bilag

Trafikplan 2018-2022 Sydtrafik.pdf


159. Høring. Sydtrafiks budget for 2019

Høring. Sydtrafiks budget for 2019

Sagsfremstilling

Sydtrafik har 30. maj 2018 udsendt budgetforslag for 2019 i høring hos kommunerne. Varde Kommune skal afgive høringssvar 15. august 2018.

 

Af budgettet fremgår, at Varde Kommunes bidrag til busområdet er på netto 12,4 mio. kr., som er 0,2 mio. kr. mere end i budgettet for 2018.

 

Udgiftssiden for Varde kommunes vedkommende:

Udgift til drift af busser er uændret 18 mio. kr. (heri er indregnet en stigning på 2,6 % i omkostningsindekset, som anvendes i afregningen til vognmændene). Antallet af køreplantimer er i budgetforslaget for 2019 på 18.118 timer, et fald på 1.280 timer i forhold til budget 2018.

Bidrag til handicapkørsel er steget med 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018, i alt 1,9 mio. kr. Man oplever generelt en stigning i antallet af rejser i handicapkørselsordningen.

Udgifter til kommunal Flextrafik budgetteres med 0,5 mio. kr. svarende til budgettet for 2018.

 

Indtægtssiden for Varde kommunes vedkommende:

I budgetforslaget for 2019 opgøres de forventede indtægter til 5,6 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. mindre end i budgettet for 2018. Der er nedjusteret med 0,1 mio. kr. fordi passagererne nu anvender Rejsekort frem for tidligere SMS-billetter. Passagererne opnår rabat ved brug af Rejsekort.

Der er reduceret i forventet indtægt på salg af skolekort pga. Takst Vest, hvorefter rabatten på skolekort er steget fra 35 % til 50 %.

 

Sydtrafiks samlede tilskud til tog forventes at være 27,4 mio. kr., en stigning på 0,4 mio. kr., og man forventer et uændret passagertal.

I 2019 budgetterer Sydtrafik med en stigning i de administrative omkostninger på 0,6 mio. kr. dels til en Data Protection Officer og dels til drift af realtidsskærme. Man finansierer disse ændringer med en effektivisering på 1,4 %. Kontoen til kontorhold nedskrives med 0,4 mio. kr. som følge af faldende portoudgifter.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der kan sendes et høringssvar til Sydtrafik om, at Varde kommune ikke har bemærkninger til budgettet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om kollektiv trafik


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der sendes et høringssvar til Sydtrafik om, at Varde kommune ikke har bemærkninger til budgetforslaget for 2019.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-8904_doknr118112-18_v1_kommunebrev varde. kort.pdf
sagsnr18-8904_doknr118111-18_v1_kommunebrev varde lang.pdf.pdf
sagsnr18-8904_doknr118109-18_v1_budget sydtrafik 2019.pdf.pdf

Bilag

Kommunebrev Varde. kort
Kommunebrev Varde lang.pdf
Budget Sydtrafik 2019.pdf


160. Varde Kommunes forventninger til kollektiv trafik 2018-22

Varde Kommunes forventninger til kollektiv trafik 2018-22

Sagsfremstilling

Sydtrafik beder Varde Kommune om at drøfte kommunens forventninger til omfanget af den kommunalt finansierede kollektive trafik i Varde 2018-22. Kommunens forventning til kørselsomfang skal indgå i Sydtrafiks Trafikplan 2018-22.

 

Sydtrafiks Trafikplan 2018-22
Sydtrafik skal ifølge lov om trafikselskaber udarbejde en trafikplan hvert fjerde år. Trafikplanen skal tage udgangspunkt i Statens Trafikplan, og den skal sætte de overordnede rammer for udviklingen af kollektiv trafik i det relevante område. Sydtrafiks nuværende Trafikplan 2014-18 blev godkendt i Sydtrafiks bestyrelse 12. september 2014 og dækker perioden 2014-2018.

 

Tidsplan for udarbejdelse af Sydtrafiks Trafikplan 2018-22:

 1. Oktober 2017: Sydtrafiks bestyrelses drøftelse af fokusområder
 2. Februar 2018: Workshop for bestillere, vognmænd og andre interessenter
 3. Marts-maj 2018: Drøftelse i Sydtrafiks bestyrelse
 4. 25. maj 2018: Sydtrafiks bestyrelse sender Trafikplan 2018-22 i høring hos kommuner og region
 5. 31. august 2018: Sydtrafiks bestyrelse behandler høringssvar og godkender endelig Trafikplan 2018-22

 

Sydtrafiks kommende trafikplan forventes at bestå af to hovedelementer:
 

 • Hvilke fokusområder Sydtrafik særligt vil arbejde med i trafikplanperioden:
  Beskrivelsen af fokusområder 2018-22 er p.t. ved at blive udarbejdet, og den vil indgå i udkast til Trafikplan 2018-22, som sendes i høring hos kommuner og region efter behandling i Sydtrafiks bestyrelse 25. maj 2018. Der arbejdes med 3 overordnede fokusområder: Datadrevet rådgivning og effektivisering, Rådgivning om bæredygtighed samt Behovsstyret betjeningsniveau.

 

 • Forventet trafikomfang i 2018-22 for hhv. den regionalt og kommunalt bestilte kørsel:
  Som udgangspunkt forventer Sydtrafik, at kørselsomfanget i perioden 2018-22 vil være på niveau med det aktuelle kørselsomfang. Beslutning om eventuel øgning eller reduktion i kørselsomfang skal træffes af den region eller kommune, der bestiller kørslen. Derfor bedes alle kommuner i Sydtrafiks område senest 1. august 2018 give  en melding om eventuelle forventninger til øget eller reduceret kørsel.

 

Sydtrafiks aktuelle kørsel i Varde Kommune

Som grundlag for drøftelsen af forventninger til kørselsomfang har Sydtrafik udarbejdet vedhæftede fakta-ark, der viser det aktuelle rutenet samt historik for udviklingen i antal køreplantimer samt passagertal. Typisk er der en meget markant sammenhæng mellem antal køreplantimer og antal passagerer. Når der reduceres i køreplantimer, sker der som regel også et fald i antal passagerer, ligesom passagertallet typisk vokser, når der investeres i flere køreplantimer, dog ofte med et par års forsinkelse, fordi det kan tage lidt tid før passagerne bliver opmærksomme på og begynder at benytte sig af den forbedrede service.

 

Desuden indeholder fakta-arket data om den faktiske og forventede demografiske udvikling i de enkelte kommuner samt udviklingen i bilejerskab og pendlingsafstand.

 

Eventuelle ændringer i det regionale rutenet

Fra Region Syddanmark er forventningen, at trafikomfanget i den kommende trafikplanperiode vil være på samme niveau som nu, fordi den regionale ramme forventes at være uændret.

Sydtrafik har ingen konkrete planer om ændringer på regionale ruter, og det nuværende regionale rutenet forventes indarbejdet i trafikplanen.

 

Sydtrafik har igennem de seneste år gjort en stor indsats i forhold til at sikre data på bussernes kørsel samt på passagernes rejsemønstre. Der er monteret realtidsudstyr i alle busser, så man både live og historisk kan opsamle data på bussernes konkrete kørsel. Desuden er man tæt på at lykkes med (som det første trafikselskab i Danmark) at få alle billetprodukter over på rejsekort, og dermed vil man via passagerernes check-in og check-ud få data på det præcise passager-flow i busserne. Det giver en unik mulighed for at finjustere køreplanlægning, så den bliver så effektiv og kundeorienteret som muligt. I løbet af 2018 påbegyndes arbejdet med at finjustere køreplaner på baggrund af de nye data.

 

Sydtrafik forventer at gå i dialog med regionen om muligheder for i løbet af trafikplanperioden at tilpasse det regionale rutenet, så det optimeres i forhold til efterspørgsel samt i forhold til de regionale betjeningsprincipper.

 

Eventuelle ændringer på regionale ruter drøftes med berørte kommuner, inden beslutning om ændring træffes, så kommunen har mulighed for at komme med supplerende ideer, der kan indgå i overvejelserne.

 

Servicekriterier

Som led i drøftelsen af forventninger til kørselsomfang kan det være hensigtsmæssigt at gennemse kommunens servicekriterier og tydeliggøre overfor borgerne, hvad de kan forvente i forhold til bussernes frekvens, siddekapacitet, betjening af mindre byer, afstand til stoppested m.m. Varde Kommunes servicekriterier for kollektiv trafik er udarbejdet i 2015, jf. bilag 1.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det nuværende niveau for kollektiv trafik i Varde Kommune er passende i forhold til behovet for kørsel til og fra skole og pendling. Kørsel til fritidsformål dækkes i vid udstrækning af tilbuddet om Flex-tur.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forventninger til omfanget af den kommunalt finansierede kollektive trafik i Varde i årene 2018-22 drøftes, og

at Udvalget vurderer om Varde Kommunes servicekriterier for kollektiv trafik bør revideres.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Udvalget tilslutter sig forvaltningens vurdering med den tilføjelse, at Udvalget har særligt fokus på vilkår for uddannelsessøgende med lange transporttider.sagsnr18-5723_doknr77306-18_v1_strategi for kollektiv trafik varde kommune 2015.docx
sagsnr18-5723_doknr77291-18_v1_en lille intro til kommunens samarbejde med sydtrafik.pdf.pdf
sagsnr18-5723_doknr77286-18_v1_faktaark om sydtrafiks kørsel i varde kommune.docx

Bilag

Strategi for kollektiv trafik Varde kommune 2015
En lille intro til kommunens samarbejde med Sydtrafik.pdf
Faktaark om Sydtrafiks kørsel i Varde kommune


161. Strategisk energiplanlægning - rapport

Strategisk energiplanlægning - rapport

Sagsfremstilling

På baggrund af aftale indgået i 2016 er der udarbejdet en rapport om Strategisk energiplanlægning for Sydvestjylland (SEP). Rapporten er udarbejdet af PlanEnergi på vegne af partnerskabet bag SEP-Sydvestjylland (Fanø, Esbjerg og Varde Kommuner, DIN-Forsyning, SE, Fjernvarmeselskaber m.fl.). Hovedformålet med rapporten er at give et overblik over, hvordan kommunerne kan bidrage til at indfri regeringens målsætning om fossil uafhængighed i 2050.

 

Strategien omhandler følgende 3 områder:

 • Fremtidens fjernvarmeforsyning
 • Fremtidens varmeforsyning i områder uden fjernvarme og naturgas
 • Fremtidens lokale produktion af grøn el og gas

 

Indenfor hvert af de 3 områder er der givet anbefalinger i form af pejlemærker og handlinger med afsæt i den mest sandsynlige teknologiudvikling og tilgængelighed af ressourcer.

 

Strategien kan bruges af de enkelte kommuner og forsyningsselskaber, bl.a. når der skal træffes strategiske beslutninger om f.eks. valg af fremtidige energikilder. Strategien kan desuden danne afsæt for et tværgående samarbejde i form af et energisekretariat, der målrettet kan arbejde med de systemændringer og teknologiskift, der forudsættes for fortsat at reducere forbruget af fossile brændstoffer.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den strategiske energiplan med sin dokumentation af udgangspunkt, den sandsynlige fremtid og mulige bud på fremtidens relevante varme- og energikilder i Sydvestjylland danner et godt afsæt for fortsatte analyser og beslutningsprocesser med henblik på at understøtte gennemførelsen af den grønne omstilling.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven

Kommuneplan 2017


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at SEP-rapporten tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

SEP-rapporten blev taget til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr17-12115_doknr92251-18_v1_sammenfatning sep-sydvestjylland 24. marts 2018 1.0.pdf.pdf
sagsnr17-12115_doknr92250-18_v1_analyserapport - energiscenarier for sønderjylland og sydvestjylland 1.0.pdf.pdf

Bilag

Sammenfatning SEP-Sydvestjylland 24. Marts 2018 1.0.pdf
Analyserapport - Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland 1.0.pdf


162. Strategisk energiplanlægning. Oprettelse af Energisekretariat

Strategisk energiplanlægning. Oprettelse af Energisekretariat

Sagsfremstilling

Arbejdet med at udarbejde en strategisk energiplan for Sydvestjylland blev afsluttet i juni 2018. Der er udarbejdet et selvstændigt dagsordenspunkt om afrapporteringen. Det tilsvarende projekt i Sønderjylland er også afsluttet og afrapporteret.

 

Den strategiske energiplan lægger op til, at der fremadrettet arbejdes med tre indsatsområder: 

 • Fremtidens fjernvarmeforsyning
 • Fremtidens varmeforsyning i områder uden fjernvarme og naturgas
 • Fremtidens lokale produktion af grøn el og -gas

 

Sydenenergifonden har afsat en ramme på i alt 7 mio. kr. til at arbejde med den grønne omstilling i Syd- og Sønderjylland. Fondens bevilling afhænger af, at de kommuner, der deltager i samarbejdet, i fællesskab bidrager med et tilsvarende beløb. Til at forestå dette arbejde er det foreslået, at Esbjerg-, Fanø- og Varde kommuner sammen med forsyningsselskaberne SE og DIN forsyning og evt. Vejen og Billund kommuner etablerer et fælles energiplanlægningssekretariat.

 

Målet med etablering af et energiplanlægningssekretariat for Esbjerg-, Fanø- og Varde Kommune med SE og DIN forsyning samt et sekretariat for Sønderjylland er at skabe et bredt fagligt samarbejde mellem de involverede parter til gavn for energiforbrugerne i Sydvest- og Sønderjylland.

 

Med etablering af bl.a. Havfruekablet (transatlantisk dataforbindelse) og de store el-transmissionsforbindelser (bl.a. COBRA og VIKING) gennem Esbjerg og Varde Kommuner, har kommunerne i Business Region Esbjerg (BRE) opnået en gunstig position i forhold til etablering af datacentre. Et vigtigt mål med etablering af et energiplanlægningssekretariat er derfor at sikre, at der er adgang til ressourcepersoner med et energiteknisk vidensniveau, der kan understøtte de aktiviteter der, bl.a. i regi af BRE, iværksættes for fremme af regionens muligheder for at maksimere udbytte af dette potentiale. Herudover vil det være et mål for sekretariatet at tilvejebringe og dele den nødvendige viden til at sikre, at der skabes sammenhæng mellem de forskellige energiforsyninger i området og derigennem sikre effektiv udnyttelse af de lokale ressourcer (Biomasse, sol og vind) og medvirke til, at der sker en optimering af investeringerne i energiforsyningen både på de central og lokale varmeværker og i de enkelte hjem.

 

I Sønderjylland er det allerede besluttet at etablere et energiplanlægningssekretariat, og det er tanken at de to sekretariater skal arbejde tæt sammen.

 

Der er i Esbjerg, Fanø og Varde kommuner udarbejdet forslag til budget 2019-2023 omkring etablering af et fælles energiplanlægningssekretariat. Etableringen forudsætter, at kommunerne afsætter de nødvendige midler.

 

Energisekretariatet opgaver er ikke endeligt fastlagt, men vil bl.a. være:

 • Bidrage med viden og analyser med henblik på at udbygningen med datacentre optimeres i forhold til udnyttelse af potentialet
 • Medvirke til at en del af de 100 mio. kr., der i energiforliget er afsat til fremme af overskudsvarme, tilgår det sydvestjyske område
 • Udarbejde oplæg til konkrete demonstrationsprojekter og søge eksterne midler hertil
 • Understøtte det energirelaterede myndighedsarbejde i kommunerne
 • Gennemføre analyser og udarbejde forslag til handlingsplaner
 • Understøtte kommunens energipolitik og sikre løbende opdatering af den fælles strategi
 • Formidle fælles ønsker til ændringer af nationale rammebetingelser

 

Sekretariatet tænkes etableret med en politisk følgegruppe i form af borgmestrene og udvalgsformændene fra de relevante fagudvalg i kommunerne samt en repræsentant fra bestyrelserne i SE. Herudover etableres en styregruppe bestående af de tekniske direktører i de tilsluttede kommuner.

 

De næste skridt i processen med at etablere sekretariatet er:

 • Budgetbevillinger i kommunerne
 • Fastlæggelse af organisering og bemanding
 • Endelig aftale mellem de bidragende parter – herunder tid og økonomi og samarbejdsform
 • Præcisering og prioritering af formål og mål med sekretariatet
 • Aftaler med øvrige samarbejdspartnere 
 • Opstart af sekretariat og konkrete tiltag

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at et fælles energisekretariat med 50 % finansiering af Sydenergifonden vil sikre, at der i området etableres en vidensklynge på energiforsyningsområdet, som kommunerne ikke hver i sær kan oparbejde. Det vurderes, at denne viden kan udnyttes positivt i bestræbelserne på at udnytte potentialet for etablering af datacentre.

 

Kommunernes adgang til viden på området og dermed muligheden for at træffe sikre valg på energiforsyningsområdet vil desuden kunne styrkes. Sekretariatet tænkes placeret hos DIN Forsyning. Sekretariatet vil ikke få myndighedskompetencer i forhold til de tilsluttede kommuner, men det vil alene løse opgaver på bestilling fra de deltagende kommunerne


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven


Økonomi

Sydenergifonden har afsat 7 mio. kr. til etablering af de to sekretariater og de tilsluttende kommuner forventes tilsammen at afsætte et tilsvarende beløb.

I Sydvestjylland vil udgiften være afhængig af om Billund og Vejen kommuner deltager i sekretariatet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr17-12115_doknr92251-18_v1_sammenfatning sep-sydvestjylland 24. marts 2018 1.0.pdf.pdf
sagsnr17-12115_doknr92250-18_v1_analyserapport - energiscenarier for sønderjylland og sydvestjylland 1.0.pdf.pdf

Bilag

Sammenfatning SEP-Sydvestjylland 24. Marts 2018 1.0.pdf
Analyserapport - Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland 1.0.pdf


163. Forslag. Kommuneplantillæg for Henne Strand Camping

Forslag. Kommuneplantillæg for Henne Strand Camping

Sagsfremstilling

I forbindelse med forslag til Lokalplan 07.02.L03 Henne Strand Camping er det nødvendigt at ændre rammegrundlaget for lokalplanens delområde 1.

 

Lokalplanen åbner op for mulighed for feriecenter med hytter, hvilke kræver en ændring i rammeforholdene. Den nye ramme 07.02.R06 giver mulighed for højere byggehøjde og højere bebyggelsesprocent. Byggehøjden ændres fra 5 m til 8,5 m, og bebyggelsesprocenten ændres fra 10 til 30. I henhold til Lokalplan 07.02.L03 giver det mulighed for at bygge hotellejligheder. Ramme 07.02.R01 vil fortsat være gældende for lokalplanens delområde 2, som primært indeholder campingplads med tilhørende servicefaciliteter.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for kommuneplantillægget samtidig med lokalplan 07.02.L03 for området. Konklusionen er at der ikke inddrages uberørt areal, men blot ændrer anvendelsen af den eksisterende. Ændringerne vurderes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet, men den har til gengæld positive samfundsmæssige effekter i form af mere helårsturisme i området.

 

Det er en forudsætning at forslag til kommuneplanramme 07.02.R06 godkendes, før forslag til Lokalplan 07.02.L03 kan godkendes.

 

Det er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Den nye kommuneplanramme vil være med til at understøtte en fortsat positiv udvikling for Henne Strand Camping. Lokalplanlægningen vil endvidere medvirke til at understøtte oplevelsen af vejen fra Henne til Henne Strand ved f.eks. i materialevalg, beplantning og arkitektur at have lighed med den nye forbindelse, der etableres i forbindelse med ”Stedet Tæller” og realiseringen af udviklingsplanen for Henne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2018

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Tillæg 19 skal i høring i 6 uger.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Tillæg 19 og tilhørende miljøscreening vedtages og sendes i offentlig høring i 6 uger.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3717_doknr107112-18_v1_tillæg 19 til kommuneplan_.pdf.pdf
sagsnr18-3717_doknr107358-18_v1_miljøscreening lp 07.02.l03.docx
sagsnr18-3717_doknr117349-18_v1_definition af a, b og c sager.pdf

Bilag

Tillæg 19 til kommuneplan_.pdf
Miljøscreening lp 07.02.L03
Definition af A, B og C sager


164. Forslag. Lokalplan for Henne Strand Camping

Forslag. Lokalplan for Henne Strand Camping

Sagsfremstilling

Henne Strand Camping er startet i 1960’erne, og der er siden sket en løbende udvikling og modernisering af faciliteterne i området. For at fortsætte den positive udvikling, ønskes den eksisterende campingplads udbygget med feriehuse til helårsudlejning som feriecenter samt mulighed for udvidelse af de eksisterende centerfaciliteter.

 

Lokalplanområdet omfatter hele Henne Strand Campings nuværende campingplads. Området er 4,2 ha. Campingpladsen råder ved udarbejdelse af denne lokalplan over 200 campingenheder.

Centerfaciliteter og hytter er primært placeret i området mod Strandvejen, mens de resterende arealer indeholder campingplads og servicebygninger med bl.a. bad og køkken. Planområdet ligger som en umiddelbar forlængelse af centerområdet for Henne Strand.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ferielejligheder og –huse i umiddelbar tilknytning til centerområdet for at styrke helårsturismen i form af et egentligt feriecenter. Udbygningen skal ske langs Strandvejen, og nyt byggeri vil kunne opføres i materialer som cortenstål, zink, ubehandlet træ, sortmalede brædder og lignende. Senest er der lavet hytter ”Lærkereder”, som netop bruger disse materialer. For at give mulighed for yderligere 20 hotellejligheder, laves der desuden kommuneplan Tillæg 19, som giver mulighed for feriecenteraktiviteter på den del af lokalplanen der vender ud imod Strandvejen. Den nordlige del af rammeområdet skal fortsat anvendes til campingplads.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med Lokalplan 07.02.L03 gives mulighed for en campingplads med moderne faciliteter i form af bl.a. hotellejligheder. Nyt byggeri indenfor lokalplanen skal ligge sig op af det samme bebyggede udtryk som den del af Henne Strand der ligger ud imod Strandvejen. Det er en forholdsvis tæt bebyggelse og derfor skal ny bebyggelse indpasses i den bymæssige helhed med hensyn til placering, højde og volumen. Der skal sikres en harmonisk overgang til de omkringliggende sommerhusområder med mere spredt bebyggelse på større grunde. Dette er sikret via lokalplanen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i 6 uger, før lokalplanen kan vedtages.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til Lokalplan 07.02.L03 Henne Strand Camping vedtages og sendes i offentlig høring i 6 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3716_doknr117157-18_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr18-3716_doknr86686-18_v1_miljøscreening lp 07.02.l03.docx
sagsnr18-3716_doknr120378-18_v1_forslag lp 07.02.l03_henne_strand camping.pdf.pdf

Bilag

Definition af A, B og C sager
Miljøscreening lp 07.02.L03
Forslag LP 07.02.L03_Henne_Strand Camping.pdf


165. Forslag. Kommuneplantillæg for rekreativt område i Varde Nord

Forslag. Kommuneplantillæg for rekreativt område i Varde Nord

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2017, som giver mulighed for, at Varde Fritidscenter fremadrettet kan rumme en række yderligere funktioner, bl.a. overnatningsmuligheder for områdets brugere samt mulighed for etablering af private klinikker og liberale erhverv i tilknytning til fritidscentret. Tillægget hæver desuden bebyggelsesprocenten fra 10 til 30, fordi fritidscentret ønsker mulighed for at udvide, og områdets eksisterende rummelighed er tæt ved udnyttet. Et mindre areal, der allerede benyttes til boldbaner, inddrages i kommuneplanrammen for fritidscentret.

 

Forslag til Tillæg 18 omfatter et område på ca. 14,6 ha i byzone, der er udlagt til rekreative formål i Kommuneplan 2017. Den overordnede anvendelse af området ændres således ikke.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for ny miljøfølsom anvendelse i form af bl.a. overnatningsmuligheder ca. 60 m fra skellet mod hhv. pelscenteret og varmeværkets skel mod Lerpøtvej.

 

Hele lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser, mens dele af området tillige ligger i et følsomt vandindvindingsområde og et nitratfølsomt indvindingsopland.

 

Kommuneplantillægget er derudover i overensstemmelse med retningslinjer og tilkendegivelser i Kommuneplan 2017.

 

Fra 16. april til 30. april 2018 har der været indkaldt idéer og forslag til planlægningen på Varde Kommunes hjemmeside. Der er ikke modtaget bemærkninger.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 23.02.L15.

 

Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Forslag til Lokalplan 23.02.L15 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at give mulighed for at udvide faciliteterne ved fritidscentret.

 

Området er allerede omfattet af en rekreativ ramme i kommuneplanen, og derfor bliver de omkringliggende virksomheder ikke pålagt yderligere restriktioner. Ved etablering af overnatningsfaciliteter i lokalplanområdet vil flere dog opleve eventuelle påvirkninger fra omkringliggende virksomheder.

 

Planen giver ikke mulighed for at etablere nye grundvandstruende aktiviteter, men ændrer i omfanget af mulighederne for byggeri m.v. i området. Det vurderes, at der ikke vil ske en negativ påvirkning af grundvandsinteresserne.

 

På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Planforslaget skal i offentlig høring i mindst 8 uger, før planen kan endelig vedtages.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at forslag til tillæg 18 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med planforslaget.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-4072_doknr110985-18_v1_miljøscreening.pdf
sagsnr18-4073_doknr120614-18_v1_tillæg 18 tilrettet 10.08.2018.pdf.pdf

Bilag

Miljøscreening
Tillæg 18 tilrettet 10.08.2018.pdf


166. Forslag. Lokalplan for Varde Fritidscenter

Forslag. Lokalplan for Varde Fritidscenter

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med ansøger udarbejdet et lokalplanforslag, som giver mulighed for at udvikle Varde Fritidscenter på Lerpøtvej i Varde Nord.

 

Lokalplanområdet er ca. 14,6 ha stort, og ligger i byzone.

 

Lokalplanen opdeler området i tre delområder, hvor delområde 1 er området omkring de eksisterende bygninger. Det er i dette område, at der også i fremtiden skal kunne bygges den væsentligste del af bygningsmassen. Lokalplanens delområde 2 skal fortsat anvendes til idrætsfaciliteter med mulighed for at opføre bygninger til bl.a. værksted m.v. samt mulighed for på længere sigt at kunne overdække en del af området. Delområde 3 er de resterende arealer, der primært bruges til fodbold- og tennisbaner.

 

Lokalplanens bestemmelser er forholdsvist åbne for at sikre størst mulig fleksibilitet i forbindelse med kommende renoveringer og udvidelser. Der stilles dog særlige krav til skiltning langs Lerpøtvej og Nordre Boulevard af hensyn til trafiksikkerheden.

 

Fritidscentret har tidligere søgt om opførelse af et digitalt reklameskilt langs Nordre Boulevard og ved indkørslen på Lerpøtvej. Sagen blev behandlet af Udvalget for Plan og Teknik i september 2017, hvor der blev givet afslag på skilte langs Nordre Boulevard og tilladelse til ét digitalt skilt på Lerpøtvej, på baggrund af forvaltningens vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige forhold i området. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for området har fritidscentret igen ytret ønske om at opstille et digitalt skilt langs Nordre Boulevard – alternativt en ikke-digital reklamepylon. Skiltningen vil skulle placeres i et område omfattet af vejbyggelinjer langs vejen. 

      

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 og lokalplan 23.02.L15. I screeningen er det vurderet, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

 

Fra 16. april til 30. april 2018 har der været indkaldt idéer og forslag til planlægningen på Varde Kommunes hjemmeside. Der indkom ingen bemærkninger.

 

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 615 med tillæg, som vil blive aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 23.02.L15.

 

Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Forslag til Lokalplan 23.02.L15 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Af sagsfremstillingen om den tidligere ansøgning om et digitalt skilt fremgår det, at Nordre Boulevard er stærkt trafikeret, med lysreguleringer, sideveje, cyklister på kørebanen, kanaliseringer af trafikken og børn på vej til og fra Fritidscenteret. Vejens opbygning, trafiksammensætningen og mængden af trafik gør desuden, at der stilles krav til trafikanternes fulde opmærksomhed. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke bør opstilles et skilt i det udlagte vejareal. Ligeledes vurderer forvaltningen, at det vil være uhensigtsmæssigt at tillade virksomheder at opstille reklameskilte i offentlige vejarealer, fordi det kan skabe en præcedens, hvis konsekvenser er vanskelige at vurdere fuldt ud.

 

På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 2.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i mindst 8 uger, før lokalplanen kan endelig vedtages.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der ikke tillades skiltning langs Nordre Boulevard,

at Forslag til Lokalplan 23.02.L15 vedtages uændret og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget, og

at Lokalplan 615 med tillæg ophæves ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at behovet for byggehøjde på 20 m skal uddybes.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-4072_doknr110985-18_v1_miljøscreening.pdf
sagsnr18-4072_doknr109279-18_v1_dagsordenspunkt vedr. tidligere ansøgning om digitalt skilt.docx
sagsnr18-4072_doknr120261-18_v1_lokalplan 23.02.l15 tilrettet 09.08.2018.pdf.pdf

Bilag

Miljøscreening
Dagsordenspunkt vedr. tidligere ansøgning om digitalt skilt
Lokalplan 23.02.L15 tilrettet 09.08.2018.pdf


167. Forslag. Kommuneplantillæg for område til offentlige formål i Ølgod

Forslag. Kommuneplantillæg for område til offentlige formål i Ølgod

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2017, som giver mulighed for at etablere område til offentlige formål og boligformål i form af plejeboliger, plejehjem, institutioner og lignende samt tæt-lav boligbebyggelse.

 

Forslag til Tillæg 17 omfatter et område på ca. 3 ha, der ligger nord for Tarmvej og vest for Skovparken i Ølgod. Området ligger i byzone, men det henligger i dag som ekstensivt udnyttet landbrugsjord. Området er omfattet af en del af eksisterende rammeområde 24.01.B13, der udlægger arealet til boligformål, men området er endnu ikke bebygget. Tillæg 17 udlægger et nyt rammeområde kaldet 24.01.O07.

 

Planområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsopland til Ølgod Vandværk, nitratfølsomt indvindingsområde samt indsatsområde inden for nitratfølsomt indvindingsområde, ligesom den vestlige del af planområdet ligger inden for kildepladszone.

 

Kommuneplantillægget er derudover i overensstemmelse med retningslinjer og tilkendegivelser i Kommuneplan 2017.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Tillæg 17 og forslag til Lokalplan 24.01.L07.

 

Forslag til Tillæg 17 skal vedtages, før Forslag til Lokalplan 24.01.L07 kan vedtages.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og den endelige plan godkendes i Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Planen giver ikke mulighed for at etablere nye grundvandstruende aktiviteter, og det vurderes, at der ikke vil ske en negativ påvirkning af grundvandsinteresserne.

 

På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Planforslaget skal i offentlig høring i mindst 4 uger, før planen kan endelig vedtages.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Forslag til Tillæg 17 vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med planforslaget.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3396_doknr111431-18_v1_tillæg 17.pdf
sagsnr18-3394_doknr111470-18_v1_miljøscreening.pdf

Bilag

Tillæg 17
Miljøscreening


168. Forslag. Lokalplan for offentlige formål og boliger i Ølgod

Forslag. Lokalplan for offentlige formål og boliger i Ølgod

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 24.01.L07, der giver mulighed for at benytte et område i den nordvestlige del af Ølgod til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse samt offentlige formål i form af institution til pasnings-, pleje- og boligformål som f.eks. daginstitution, plejehjem, ældrecenter eller lignende.

 

Lokalplanområdet er ca. 3 ha, og det er en del af et større byudviklingsområde omfattet af Lokalplan 24.01.L03, der udlægger området til boligformål. Det har derfor været nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan, der giver mulighed for at anvende en del af arealet til offentlige formål.

 

Den nye lokalplans formål er blandt andet, at institutionsbebyggelse og lignende tilpasses den øvrige bebyggelse i området. Grundidéen fra Lokalplan 24.01.L03 om gennem de større grønne områder at binde området sammen videreføres i den nye lokalplan. Således følger lokalplanafgrænsningen udlægget af grønne arealer i Lokalplan 24.01.L03, ligesom veje skal etableres med grønne rabatter.

 

For at sikre de bløde trafikanter i området stilles der i lokalplanen krav om etablering af en ny vejadgang fra Tarmvej til brug for vareindlevering, personaleparkering m.v.

 

Et udkast til lokalplanen har været sendt i forhøring ved de omkringliggende adresser. Der er modtaget to bemærkninger, der primært handler om støj fra trafik på Tarmvej/Grønnegade og om etablering af et fodgængerfelt.

 

Området er omfattet af en del af eksisterende rammeområde 24.01.B13, der udlægger arealet til boligformål, hvorfor der udlægges et nyt rammeområde til offentlige formål (24.01.O07).

 

Forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Forslag til Lokalplan 24.01.L07 kan vedtages.

 

Lokalplanområdet er omfattet af gældende Lokalplan 24.01.L03, som vil blive aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 24.01.L07.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 24.01.L07.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og den endelige plan godkendes i Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Lokalplanforslaget er tilrettet på baggrund af de modtagne bemærkninger, så der gives mulighed for at etablere nødvendig støjafskærmning i området.

 

Etablering af et fodgængerfelt i krydset Skovsvinget/Grønnegade har tidligere været drøftet, og trafiktællinger har vist, at et fodgængerfelt ikke var nødvendigt. Der sker løbende en vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige forhold i området.

 

På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Planforslaget skal i offentlig høring i mindst 4 uger, før planen kan endelig vedtages.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Forslag til Lokalplan 24.01.L07 vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med planforslaget.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3394_doknr111531-18_v1_forslag til lokalplan 24.01.l07.pdf
sagsnr18-3394_doknr111497-18_v1_indkomne bemærkninger - forhøring.pdf
sagsnr18-3394_doknr111496-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger - forhøring af udkast.pdf
sagsnr18-3394_doknr111470-18_v1_miljøscreening.pdf

Bilag

Forslag til lokalplan 24.01.L07
Indkomne bemærkninger - forhøring
Resumé af indkomne bemærkninger - forhøring af udkast
Miljøscreening


169. Forslag. Lokalplan for blandet bolig- og erhverv i Tistrup

Forslag. Lokalplan for blandet bolig- og erhverv i Tistrup

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag, som giver mulig for at anvende lokalplanområdet til blandet bolig- og erhvervsformål i miljøklasse 1-3, fordi den eksisterende lokalplan for området har en meget specifik anvendelsesbestemmelse. Lokalplanområdet er ca. 4,4 ha stort og omfatter adresserne Vardevej 27 og 29 i Tistrup.

 

Ejendommen har skiftet ejer, og den nye ejer ønsker at etablere autoværksted.

 

Den eksisterende Lokalplan 2.11 fastlægger områdets anvendelse til produktudviklingsvirksomhed. Et autoværksted eller anden virksomhed, der ikke arbejder med produktudvikling, kan ikke etableres på adressen ud fra bestemmelserne i den eksisterende lokalplan.

 

Forslaget til lokalplanen viderefører størstedelen af de bygningsregulerende bestemmelser fra den eksisterende lokalplan og erstatter en række kompetencenormer med entydige og opdaterede bestemmelser.

 

Lokalplanen er omfattet af bestemmelserne for rammeområde 21.01.BL05 i Kommuneplan 2017, hvor områdets anvendelse er fastlagt som blandet bolig- og erhvervsområde i byzone.

Lokalplanområdet ligger desuden inden for kirkeomgivelserne til Tistrup Kirke, hvor der skal tages særligt hensyn til indblik til og udsyn fra kirken.

 

Området omfatter en mindre § 3-beskyttet sø samt følsomt indvindingsområde, og det grænser samtidig op til statsvejen Vardevej.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til lokalplan 21.01.L06. I screeningen er det vurderet, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

 

Lokalplanområdet grænser op til statsvejen Vardevej, og derfor er Vejdirektoratet blevet hørt i forbindelse med lokalplanforslaget og miljøscreeningen. Vejdirektoratets bemærkninger til vejadgang og skiltning i det åbne land er indarbejdet i lokalplanforslaget.

 

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 2.11, som vil blive aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 21.01.L06.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

En ny lokalplan vil være hensigtsmæssig, fordi der ikke er mulighed for at dispensere for anvendelsesbestemmelserne i den eksisterende lokalplan, jf. planloven § 19. Forvaltningen vurderer desuden, at lokalplanforslaget vil give mulighed for en positiv erhvervsudvikling i Tistrup by.

 

I lokalplanforslaget er der indarbejdet bestemmelser for den mindre § 3-beskyttet sø i området samt følsomt indvindingsopland, der skal sikre, at der ikke sker tilstandsændringer af søen eller nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet.

 

På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

 

Hvis der ikke indkommer bemærkninger til planforslaget, vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt, at forvaltningen bemyndiges til at vedtage planen endeligt.


Konsekvens i forhold til visionen

Planforslaget giver ikke mulighed for at bygge større eller nye steder i forhold til den eksisterende lokalplan, men det sikrer gennem sine bestemmelser, at lokalplanområdets visuelle fremtræden tilpasses omgivelserne og giver en naturlig overgang til det åbne land. 


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i min. 4 uger, før lokalplanen kan endelig vedtages.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Forslag til lokalplan 21.01.L06 vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger,

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget, og

at forvaltningen bemyndiges til at vedtage planen endeligt, hvis der ikke indkommer bemærkninger i høringsperioden.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-192_doknr120274-18_v1_forslag lokalplan 21.01.l06.pdf.pdf.pdf
sagsnr18-192_doknr115480-18_v1_miljøscreening, pdf.pdf
sagsnr18-192_doknr117679-18_v1_definition af a b og c sager.pdf.pdf

Bilag

Forslag Lokalplan 21.01.L06.pdf.pdf
Miljøscreening, pdf
Definition af A B og C sager.pdf


170. Lokalplan for Ho Fåremarked

Lokalplan for Ho Fåremarked

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 9. oktober 2017 at give dispensation til udstykning af et § 3-beskyttet areal i Ho by med vilkår om at tilvejebringe erstatningsnatur.

 

Ejeren har tilbudt et areal, som omfatter matrikel 9b, Ho by, og som ligger indenfor lokalplanområdet for Ho Fåremarked. Der var forudsat, at der udarbejdes det nødvendige plangrundlag i form af en hel eller delvis aflysning af den gældende lokalplan for erstatningsarealet, som efterfølgende skulle henligge som § 3-beskyttet areal.

 

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til delvis ophævelse af lokalplanen, som har været i forhøring ved de berørte parter. Der er kommet tre høringssvar, der alle er imod en ophævelse af lokalplanen. Det bemærkes særligt, at en ophævelse af lokalplanen vil medføre uro i Ho Fåremarked, og at øvrige lodsejere ligeledes kan begynde at søge om at få arealer taget ud af lokalplanen.

 

Den meddelte dispensation er givet med en forudsætning om, at erstatningsarealet udtages af lokalplanen. Dette er begrundet med, at arealanvendelsen i lokalplanen er jordbrugsformål og parkeringsareal under afholdelse af Ho Fåremarked i august.

 

Forvaltningen har på baggrund af indsigelserne vurderet, om arealet kan bruges til erstatningsnatur – uden ophævelse af lokalplanen.

 

Det vurderes, at arealet kan opnå et naturindhold uanset brugen til parkering i sensommeren. På dette tidspunkt er vegetationen fuldt udviklet og har sat frø. Fugle og pattedyr har normalt ligeledes afsluttet ynglesæsonen.

 

Det forudsættes, at der udelukkende er tale om parkering på erstatningsarealet, og at der kun vil være mulighed for at tage årlig høslæt eller afgræsning. I den nuværende lokalplan er arealet udlagt til parkering.

 

Et større naboareal, som ligeledes anvendes ved Ho Fåremarked, er ved statens gennemgang af beskyttet natur i Varde Kommune blevet registreret som § 3-beskyttet engareal. Derfor forventes det, at erstatningsengen relativt hurtigt vil komme til at indeholde mange af de samme naturengsarter som naboarealet.


Forvaltningens vurdering

På baggrund af ovenstående vil det være mest hensigtsmæssigt ikke at ophæve en del af lokalplanen for Ho Fåremarked.

 

Det nye § 3-beskyttede areal kan fortsat benyttes til parkering, og det er derfor ikke nødvendigt at ophæve lokalplanen. På denne måde sikres det, at Ho Fåremarked fortsat har mulighed for at benytte arealerne, hvis grundejerne inden for området ønsker at udleje dem.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven

Naturbeskyttelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at resumé af indkomne bemærkninger fra forhøringen godkendes, og

at lokalplanen ikke ophæves.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-6550_doknr106550-18_v1_indkomne bemærkninger - samlet.pdf
sagsnr18-6550_doknr111569-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger - forhøring.pdf
sagsnr18-6550_doknr90770-18_v1_oversigskort m lp.jpg.jpg

Bilag

Indkomne bemærkninger - samlet
Resumé af indkomne bemærkninger - forhøring
Oversigskort m LP.jpg


171. Forslag. Næsbjerg Udviklingsplan

Forslag. Næsbjerg Udviklingsplan

Sagsfremstilling

I Næsbjerg har der været et stort ønske om at få udarbejdet en udviklingsplan. Den store lokale opbakning til udarbejdelsen af en udviklingsplan har betydet, at man har valgt at udarbejde en udviklingsplan med lokale kræfter. Varde Kommune har været behjælpelig med tilretning og opsætning af udviklingsplanen til dens endelige format.

 

Baggrunden for, at Næsbjergs borgere har valgt selv at igangsætte processen skal i nogen grad ses i sammenhæng med arbejdet med ansøgninger til Grøn Ordning, hvor der på baggrund af vindmølleprojektet i Ulvemosen var mulighed for at ansøge om midler til udvikling af lokalsamfundet i Næsbjerg.

 

Udviklingsplanen peger på fire indsatsområder, som man i Næsbjerg ønsker at arbejde videre med.

 

En udviklingsplan er en plan, der udstikker visioner og retninger for udviklingsinitiativer i et givet område. Det er ikke en plan, der indgår i det formelle planhierarki, og den er derfor ikke juridisk bindende for den fremtidige administration. Den vil dog, i det omfang det er muligt, være med til at danne grundlag for blandt andet det videre kommune- og lokalplanarbejde, i det omfang den vedtages politisk.

 

Den lokale organisering bygges som udgangspunkt op omkring en styregruppe under Næsbjerg Sogns Borgerforening, som vil arbejde med at vejlede og assistere projekternes tovholdere med at implementere udviklingsplanens projekter.

 

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være et behov for finansiering.

Styregruppen er informeret om mulighederne for at ansøge om midler fra ”Puljen til realisering af projekter i forbindelse med udviklingsplaner” oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Næsbjerg Udviklingsplan er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af Næsbjerg som en attraktiv og tryg bosætningsby; en by med et godt fællesskab og engagerede medborgere. Realisering af planen kan bidrage til en styrkelse af de rekreative forbindelser og faciliteterne i naturen, samt bidrage til det lokale arbejde med øget bosætning gennem gode faciliteter og bosætningsmuligheder.

 

Det vurderes, at det er nødvendigt, at kommunen understøtter planen med sparring til den lokale bestyrelse og eksempelvis hjælp til og vejledning om fundraising og projektledelse.

 

Udviklingsplanen bør sendes i offentlig høring i 4 uger, inden den tiltrædes som retningsgivende for Varde Kommunes videre planlægning og initiativer i Næsbjerg.


Konsekvens i forhold til visionen

Næsbjerg Udviklingsplan har fokus på mulighederne for at opnå adgang til de omkringliggende grønne områder, de rekreative faciliteter i byen, samt muligheden for at dyrke motion udendørs i nærheden af skolen og sportspladsen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Udviklingsplanen foreslås sendt i offentlig høring i fire uger, inden forelæggelse for Byrådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til Næsbjerg Udviklingsplan tiltrædes som Varde Kommunes forslag til en visionsplan for den videre udvikling af Næsbjerg,

at udviklingsplanen sendes i fire ugers offentlig høring inden forelæggelse for Byrådet, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem hjælp og vejledning med fundraising og projektledelse med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr16-14401_doknr115458-18_v1_forslag_udviklingsplan næsbjerg.pdf

Bilag

Forslag_Udviklingsplan Næsbjerg


172. Forslag. Årre Udviklingsplan - Blomstrende Landsby

Forslag. Årre Udviklingsplan - Blomstrende Landsby

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 18. april 2018, at udviklingsplaner i henhold til eksempelvis ”Blomstrende Landsby”, eventuelt med udbygget projektkatalog, kan indgå på lige fod med lignende udviklingsplaner i kommunen.

 

I Årre har man siden 2010 arbejdet med udviklingsprogrammet ”Blomstrende Landsby”, der er en frivillig ordning under Landdistrikternes Fællesråd, som er skabt med henblik på at hjælpe byer på mellem 50 og 1.000 indbyggere med at skabe en målrettet udviklingsindsats over en årrække.

 

Landsbyerne præmieres med ”blomster” for hvert udviklingsniveau, de præsterer. Årre har som en af de første byer i Danmark modtaget den 4. og 5. blomst, som pt. er det højeste niveau i arbejdet med ”Blomstrende Landsby”. Årre Borgerforening har forespurgt om muligheden for på den baggrund at kunne indgå som en udviklingsplan, hvormed der kan ansøges til ”Puljen til realisering af projekter i.f.m. udviklingsplaner”.

 

En udviklingsplan er en plan, der udstikker visioner og retninger for udviklingsinitiativer i et givent område. Det er ikke en plan, der indgår i det formelle planhierarki, og den er derfor ikke juridisk bindende for den fremtidige administration. Den vil dog, i det omfang det er muligt, være med til at danne grundlag for blandt andet det videre kommune- og lokalplanarbejde.

 

Den lokale organisering er i udgangspunktet bygget op omkring en styregruppe under Årre Borgerforening, som vil arbejde med at vejlede og assistere projekternes tovholdere med at implementere udviklingsplanens projekter.

 

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være behov for finansiering.

Styregruppen er blevet informeret om mulighederne for at ansøge om midler fra Udvalget for Plan og Tekniks puljen til realisering af projekter i.f.m. udviklingsplaner.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med ansøgningen til blomst nr. 4 og 5 i udviklingsprogrammet ”Blomstrende Landsby” er tale om en grundig og detaljeret plan for Årres udvikling med god opbakning fra lokalbefolkningen. Planen vurderes derfor at kunne indgå på lige fod med tilsvarende planer, der kan søge om midler fra ”Puljen til realisering af udviklingsplaner”.

 

Udviklingsplanen bør for at indgå på lige fod med de øvrige udviklingsplaner sendes i offentlig høring i fire uger. Herefter kan den vedtages i Byrådet, som retningsgivende for Varde Kommunes videre planlægning og initiativer i Årre.

 

Det vurderes, at det er nødvendigt, at kommunen understøtter planen med sparring til den lokale styregruppe og eksempelvis vejledning om og hjælp til fundraising og projektledelse med henblik på at understøtte udmøntningen af planens enkelte projekter.


Konsekvens i forhold til visionen

Et projekt med fokus på indfaldsvejene skal sikre, at Årre fremstår præsentabel, og projektet ”Mangfoldighedens hus” har fokus på bæredygtighed og genbrug.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Udviklingsplanen foreslås sendt i offentlig høring i 4 uger, inden forelæggelse for Byrådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Årres ansøgning til 4. og 5. blomst i udviklingsprogrammet ”Blomstrende Landsby” sidestilles med de øvrige lignende udviklingsplaner i kommunen,

at planen tiltrædes som Varde Kommunes forslag til en visionsplan for den videre udvikling af Årre,

at planen sendes i fire ugers offentlig høring inden forelæggelse for Byrådet, og

at forvaltningen understøtter udviklingsarbejdet gennem hjælp og vejledning med fundraising og projektledelse.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-2696_doknr108325-18_v1_arre_samlet_ansogning_blomst_4__amp__blomst_5_.pdf.pdf

Bilag

Arre_Samlet_ansogning_Blomst_4__amp__Blomst_5_.pdf


173. Forslag til Landsplanredegørelse

Forslag til Landsplanredegørelse

Sagsfremstilling

Forslag til Landsplanredegørelse 2018 er sendt i offentlig høring fra 4. juli til og med 12. september. Titlen er: ”Landsplanredegørelse 2018 Vækst og udvikling gennem fysisk planlægning - Bedre rammer for virksomheder, borgere og kommuner i hele landet”.

 

En landsplanredegørelse er regeringens politiske udmelding om den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i landet, og den udarbejdes cirka hver fjerde år.

 

Landsplanredegørelsen beskriver rammerne for kommunernes planarbejde og skaber afsættet for, at kommunerne kan følge op på regeringens visioner på planområdet.

 

Landsplanredegørelsen redegør for de væsentligste elementer med udgangspunkt i:

 • den politiske aftale om Danmark i bedre balance fra 2016
 • den moderniserede planlov fra juni 2017
 • centrale publikationer på planlovsområdet, herunder ikke mindst ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning” og et større antal nye vejledninger, som et resultat af den moderniserede planlov.

 

Det fremgår af forordet, at planloven, ifølge regeringen, er med til at sætte rammen for udviklingsmulighederne og i højere grad skal være et redskab til at understøtte potentialer og styrke udviklingsmulighederne i hele landet. Kommunernes planlægning for arealanvendelsen er et vigtigt redskab til at sikre et sammenhængende Danmark. Med de nye rammer følger også et større politisk ansvar i kommunerne for at afveje de mange hensyn i den fysiske planlægning og sikre den bedst mulige inddragelse af borgere, virksomheder og organisationer.  

 

Overordnet set behandler landsplanredegørelsen seks kapitler:

 1. Bedre rammer for kommunernes fysiske planlægning
 2. Nye udviklingsmuligheder i kystområderne og i turismeerhvervet
 3. Nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne
 4. Nye udviklingsmuligheder for detailhandel og produktionserhverv
 5. Nye udviklingsmuligheder i hovedstadsområdet
 6. Øvrige plantemaer ved; forebyggelsesforanstaltninger til imødegåelse af klimaforandringer, udvidelse af testfaciliteter for store vindmøller i Østerild og Høvsøre, digitalisering af den fysiske planlægning og plandata.

 

Landsplanredegørelsen 2018 redegør for planlovens fokus på vækst og udvikling, og at der er gennemført en fokusering af de nationale interesser til fire nationale interesseområder for at give kommunerne friere rammer i den fysiske planlægning.

 

De fire nationale interesseområder er;

 • vækst og erhvervsudvikling
 • natur- og miljøbeskyttelse
 • bevarelse af kulturarv- og landskaber
 • hensyn til nationale og regionale anlæg.

 

Staten vil fremover kun fremsætte indsigelser mod kommuneplanlægningen, hvis planlægningen er i strid med væsentlige nationale interesser inden for de fire områder. Interesseområderne er uddybet i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen”.

 

Landsplanredegørelsen 2018 redegør ligeledes for nye muligheder i kystområderne, nye muligheder for bosætning og erhverv i landdistrikterne, bedre rammer for produktionsvirksomheder, bedre udviklingsmuligheder for detailhandel, bedre muligheder for at anvende sommerhuse, fleksible rammer for byudvikling og en mere fleksibel administration samtidig med, at der fortsat værnes om landskaber, natur og miljø.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at landsplanredegørelsen giver et godt, kompakt og samlet overblik over både nye muligheder og krav til kommunerne som følge af moderniseringen af planloven fra juni 2017.

 

Forvaltningen har tidligere orienteret Udvalget for Plan og Teknik om indholdet af forslaget og resultat af moderniseringen af planloven fra juni 2017, høringsfrister og plandata. Udvalget for Økonomi og Erhverv er tilsvarende blevet orienteret om turismeudviklingen. I løbet af det seneste halvandet år er der blevet udarbejdet et større antal vejledninger, som præciserer planlovsændringerne både i forhold til den daglige administration, udarbejdelse af kommuneplanrevision/kommuneplantillæg, ansøgninger til nye sommerhusområder og udviklingsområder samt udarbejdelse af lokalplanlægning. Landsplanredegørelsen samler op på de mange nye publikationer. 

 

Forvaltningen vurderer, at der ikke bør indsendes et høringssvar.


Konsekvens i forhold til visionen

Landsplanredegørelsens fokus på vækst og udvikling i hele Danmark samtidigt med at der fortsat værnes om landskaber, natur og miljø vurderes at være i overensstemmelse med og underbygge Varde Kommunes vision ”Vi i Naturen”.


Retsgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der ikke indsendes høringssvar.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-7901_doknr107625-18_v1_forslag til landsplanredegørelse 2018.pdf.pdf

Bilag

Forslag til landsplanredegørelse 2018.pdf


174. Ansøgning. Dispensation fra lokalplan, Sømosen 21, Kvie Sø

Ansøgning. Dispensation fra lokalplan, Sømosen 21, Kvie Sø

Sagsfremstilling

Varde Kommune har 20. marts 2018 modtaget ansøgning om byggetilladelse til et nyt sommerhus på Sømosen 21, 6823 Ansager med bebyggelsesprocent på 14,7.

 

Der er samtidig søgt om dispensation til at hæve bebyggelsesprocenten fra 12, jf. lokalplanen, til 15.

 

Ansøgningen begrundes med, at

 • bygherren har en stor familie og har brug for minimum 10 sengepladser
 • nye isoleringskrav betyder, at nettoarealet bliver mindre end tidligere
 • tiden har ændret sig siden vedtagelsen af lokalplanen, og folk ønsker i dag lidt større sommerhuse
 • den helt store trend i dag er, at flere familier eller store familier ønsker at holde ferie sammen, og dette bevirker, at der især er behov for større huse og gerne med et aktivitetsrum eller lignende

 

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 15 – Sommerhusområde, sydøst for Kvie Sø fra maj 2008. Iflg. lokalplanen § 6.02 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 12.

 

Der er opført 15 sommerhuse ud af de 54 mulige i lokalplanområdet. Der er ikke tidligere dispenseret fra bebyggelsesprocenten.

 

Der er foretaget partshøring og naboorientering. De modtagne bemærkninger, kan opsummeres som:

 • Ejer af Sømosen 20 accepterer bebyggelsesprocenten på 15 (ejendommen ejes af bygherre)
 • Ejer af Sømosen 27 ønsker ikke at bebyggelsesprocenten stiger til 15
 • Ejer af Sømosen 65 skriver, at de ikke vil have, at bebyggelsesprocenten stiger, medmindre Lokalplan 15 fjernes eller omskrives, således man ikke kan have 15 % bebyggelse og 55 m² sekundær bebyggelse. De mener også, at lokalplanens principper i § 1.01 ikke bliver overholdt ved at tage det bedste fra begge regler i lokalplanen og bygningsreglementet.

Forvaltningens vurdering

Forskellen på bebyggelsen, der kan opføres på grunden, hvis dispensationsansøgningen imødekommes, vil blive 30,50 m² mere beboelse end nu og fortsat med en afstand til skel på 2,5 m mod normalt 5 m.

 

Forvaltningen vurderer, at det er korrekt, at de forøgede energikrav til byggeri siden 2008 alt andet lige vil reducere det disponible beboelsesareal, og at der er en tendens mod større sommerhuse.

 

Forvaltningen vurderer samtidigt, at motivationen for dispensation fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocenten ikke kan gøres gældende, fordi disse forhold rimeligt ville kunne påberåbes for et stort antal sommerhusejendomme i Varde Kommune.

 

Forvaltningen vurderer derimod, at det aktuelle sommerhusområde ved Kvie Sø er af en hel anden beskaffenhed end kommunens andre sommerhusområder, der gør, at bebyggelsesprocenten ikke er af så afgørende betydning som i andre sommerhusområder.

 

En stor del af kommunens sommerhusområder er etableret på arealer, der har haft naturkarakter. Området ved Kvie Sø er i modsætning til f.eks. sommerhusområderne i kystlandskaberne ved Vesterhavet anlagt på et område, der tidligere blev anvendt som et intensivt landbrugsområde.

 

På trods af nærhed til Kvie Sø rummer området ikke i sig selv særlige natur- eller landskabskvaliteter. Sommerhusejendommene indenfor lokalplanområdet kan tillige anlægges med haver, så de får karakter af parcelhusområde modsat f.eks. sommerhusområderne i kystlandskaberne ved Vesterhavet, der ofte har krav om at skulle henligge i naturtilstand. Forvaltningen vurderer derfor, at der kan gives dispensation til det ansøgte.

 

Det bemærkes, at dispensationen vil danne præcedens for grunde inden for lokalplanområdet, der ikke er omfattet af søfrednings- og søbeskyttelseslinjer.

 

Det er relativt sjældent, at der bliver meddelt dispensation til byggesager, som danner præcedens for et helt område. I få tilfælde har forvaltningen meddelt dispensation til bebyggelsesprocenten på grunde under 500 m² eller i lovliggørelsessager.

 

Forvaltningen noterer også, at der i 2014 blev meddelt afslag på en sekundær bebyggelse, som overskred lokalplanens krav med 13 m².

 

Ligeledes noteres det, at der 23. januar 2017 sidst er givet tilladelse til opførelsen af et nyt sommerhuse indenfor lokalplanområdet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lokalplan 15 – Kvie Sø


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgning om dispensation imødekommes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Udvalget besluttede, at ansøgning om dispensation ikke kan imødekommes.sagsnr18-3499_doknr107916-18_v1_dispensationsansøgning til høring.pdf
sagsnr18-3499_doknr107923-18_v1_naboorientering - indsigelser - sømosen 27.pdf
sagsnr18-3499_doknr107921-18_v1_naboorientering - indsigelser - sømosen 65.pdf
sagsnr18-3499_doknr107925-18_v1_partshøring - indsigelser - sømosen 20.pdf
sagsnr18-3499_doknr118277-18_v1_fakta om sømosen 21 - bilag 5.docx
sagsnr18-3499_doknr120522-18_v1_bilag 6 - kort over kvie sø.pdf

Bilag

Dispensationsansøgning til høring
Naboorientering - Indsigelser - Sømosen 27
Naboorientering - Indsigelser - Sømosen 65
Partshøring - Indsigelser - Sømosen 20
Fakta om Sømosen 21 - Bilag 5
Bilag 6 - Kort over Kvie Sø


175. Ansøgning. Ombygning af tagetage, Blåvandvej 70, 6857 Blåvand

Ansøgning. Ombygning af tagetage, Blåvandvej 70, 6857 Blåvand

Sagsfremstilling

Varde Kommune har 23. maj 2018 modtaget en ansøgning om ombygning af tagetagen på ejendommen Blåvandvej 70, Blåvand.

 

Huset er i røde mursten med tag af cementtagsten og med valm.

 

Ombygningen vil øge tagetagen fra 46 m2 til 120 m2. Byggeriet kræver alene en byggetilladelse, og derfor kan forvaltningen ikke stille krav til placering, udformning og materialer.

 

Huset ligger i landzone i yderkanten af det bevaringsværdige kulturmiljø for Ho og Bordrup der i kommuneplanen er beskrevet som et område med meget karakteristiske bebyggelsesstrukturer, som bør bevares. Områderne er meget sårbare over for ny bebyggelse, anlæg, tilplantning mv. Huset ligger synligt fra vejen. Ifølge ansøgningen vil huset komme til at fremstå i to etager, hvilket betyder, at det vil stikke mere ud, end hvis ejeren udnyttede husets nuværende udformning med halvanden etage og saddeltag med valm. Huset ligger i en lille klynge med to andre huse tæt ved Blåvandvej.

 

Kommuneplanen afsnit 8.1 giver følgende retningslinjer: ”Afgrænsede og udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal friholdes for byggeri, anlæg m.v., som ikke er foreneligt med de kulturhistoriske interesser.”


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den ønskede ombygning ikke er afstemt i forhold til det bebyggede miljø indenfor det udpegede kulturmiljø for Ho og Bordrup. Byggeriet er placeret synligt fra vejen, og på de medsendte tegninger vises det i to etager. Typisk byggeri inden for kulturmiljøet for Ho og Bordrup er primært i 1 etage med udnyttet tagetage.

 

Der er ikke mulighed for at stille krav til placering, udformning og materialer. Forvaltningen vurderer derfor, at der skal nedlægges et § 14-forbud, så man har mulighed for at regulere igennem en lokalplan. 

 

Forvaltningen har 27. juni 2018 varslet ejeren om, at Varde Kommune overvejer at nedlægge et § 14-forbud for ejendommen og området omkring Blåvandvej for på den måde at kunne styre, hvordan bebyggelserne i området indgår i kulturmiljøet for Ho og Bordrup.

 

Ejeren har 27. juli 2018 indsendt høringssvar. Ejer protesterer imod nedlæggelse af § 14-forbud og henviser til, at der blot er tale om en forhøjning af murene på ca. 2,1 m, og at den totale højde på bygningen bliver lavere, end den er i dag. Desuden mener ejer ikke, at beliggenheden tæt ved vejen er relevant i forhold til nedlæggelse af et § 14-forbud


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der nedlægges § 14-forbud for området, der omfatter ejendommen Blåvandvej 70 og omkringliggende bebyggelser langs Blåvandvej.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-7440_doknr104101-18_v1_blåvandvej 70, 6857 blåvand_.pdf.pdf
sagsnr18-7440_doknr104437-18_v1_afgrænsningsområde for §14.pdf.pdf
sagsnr18-7440_doknr115954-18_v1_sags nr. 187440 - bemærkninger vedr. varsling af §14-forbud for blåvandvej 70, 6857 blåvand.msg

Bilag

Blåvandvej 70, 6857 Blåvand_.pdf
Afgrænsningsområde for §14.pdf
Sags nr. 18/7440 - Bemærkninger vedr. varsling af §14-forbud for Blåvandvej 70, 6857 Blåvand


176. Status på vindmølleplanlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Status på vindmølleplanlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsfremstilling

På byrådsmødet 19. juni 2018 blev det vedtaget, at Udvalget for Plan og Teknik skulle drøfte vindmølleprojektet ved Nebel Mærsk på et senere udvalgsmøde, hvor der også skulle gives en status på vindmølleprojektet i Ringkøbing-Skjern Kommune nord for det ansøgte projekt ved Nebel Mærsk.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune oplyser, at testmølleprojektet ved Sønder Bork endnu ikke er formelt politisk igangsat, men at Ringkøbing-Skjern Kommune siden september 2014 har haft et projekt med vindmøller på lokaliteten undervejs. Ringkøbing-Skjern Kommune har desuden siden begyndelsen af år 2017 haft viden om, at vindmølleindustrien ønsker at anvende arealet ved Sdr. Bork til testmøller. Den senest reviderede ansøgning er modtaget 24. april 2018. En nærmere gennemgang af sagshistorikken kan ses i vedhæftede brev fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet at sende testmølleprojektet til politisk igangsættelse, og den politiske behandling forventes at starte i Teknik- og Miljøudvalget 4. september 2018.


Forvaltningens vurdering

Det ansøgte projekt i Ringkøbing-Skjern Kommune handler om opstilling af testmøller, hvilket der ikke er mulighed for mange steder i landet. Det er ikke muligt at gennemføre begge vindmølleprojekter, fordi der er behov for større afstand til testmøllerne, for at målinger af disse kan gennemføres korrekt. Det vurderes derfor, at det overordnet set vil være mest hensigtsmæssigt at give mulighed for at gennemføre projektet i Ringkøbing-Skjern Kommune fremfor projektet ved Nebel Mærsk.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det meddeles Ringkøbing-Skjern Kommune, at Varde Kommune ikke vil igangsætte planlægning for vindmølleprojektet ved Nebel Mærsk, hvis Ringkøbing-Skjern Kommune igangsætter projektet ved Sønder Bork.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Udvalget besluttede,

at det meddeles Ringkøbing-Skjern Kommune, at Varde Kommune ikke agter at planlægge for vindmøller på Nebel Mærsk under den forudsætning, at Ringkøbing-Skjern Kommune beslutter at igangsætte plangrundlaget for testvindmøller,

at Udvalget vil genoverveje sin beslutning, hvis denne beslutning ikke foreligger senest 31. december 2018, og

at Udvalget derudover henstiller til Ringkøbing-Skjern Kommune, at Varde Kommunes kriterier for samarbejde med lokalsamfundet ved vindmølleplanlægning bringes i anvendelse.

 

 sagsnr17-7039_doknr118049-18_v1_status fra ringkøbing-skjern kommune.pdf

Bilag

Status fra Ringkøbing-Skjern Kommune


177. Vejnavn til ny privat sommerhusudstykning i Houstrup

Vejnavn til ny privat sommerhusudstykning i Houstrup

Sagsfremstilling

Ifølge lokalplan 13.02.L01 ’Sommerhusområde i Houstrup’ foretages en privat sommerhusudstykning af matrikel 23d Lønne Præstegård, Lønne. Det nye sommerhusområde får vejadgang fra Vestervang. Der er ikke plads i husnummerrækken på Vestervang, og derfor skal færdselsarealet i den nye udstykning have et nyt vejnavn.

 

Forvaltningen har indhentet forslag til et nyt vejnavn hos områdets foreninger, naboer med flere. Der er kommet følgende forslag:

 • Østervang
 • Søndervang
 • Engvang
 • Solvang

 

Østervang passer godt til nogle af de øvrige vejnavne i området – Vestervang, Søndervang og Nørrevang.

 

Søndervang findes i området i forvejen (udstykningen grænser op til Søndervang), og navnet kan derfor ikke bruges.

 

Engvang passer godt til andre veje i nabolaget – Hedevang og Skovvang.

 

Solvang har stavelsen ’vang’ tilfælles med de øvrige navne i området. Vejnavnet er foreslået af grundejer med begrundelsen: ”Det passer godt til lommen som i den grad ligger badet i sol hele dagen. Så hvis det var en mulighed, ville vi blive meget beæret”.

 

Vejnavnene Østervang, Engvang og Solvang passer til området og opfylder betingelserne for nye vejnavne:

 • Der må ikke findes tilsvarende eller enslydende vejnavn i en radius af 15 km.
 • Der må ikke findes tilsvarende eller enslydende vejnavn i samme postdistrikt.
 • Vejnavnet skal passe til områdets øvrige vejnavne eller have anden tilknytning til området.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de to navne, der er bedst egnet til vejnavn til den nye sommerhusudstykning er Engvang og Solvang. Østervang kan reserveres til en eventuel kommende udstykning øst for den aktuelle udstykning.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Adresseloven

Adressebekendtgørelsen


Økonomi

 

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at vejen i sommerhusudstykningen navngives Engvang.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Vejen i sommerhusudstykningen navngives Solvang.sagsnr18-4863_doknr106457-18_v1_forslag til nyt vejnavn til sommerhusudstykning.pdf.pdf

Bilag

Forslag til nyt vejnavn til sommerhusudstykning.pdf


178. Grenindsamling i sommerhusområder

Grenindsamling i sommerhusområder

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af Varde Kommunes Affaldsplan i 2012 forpligtede kommunen sig til at gennemføre forsøg med indsamling af grenaffald i sommerhusområder med henblik på at finde den bedste permanente løsning.

 

Initiativet skal munde ud i en løsning for indsamling af grenaffald i sommerhusområder, der skal indgå og være i overensstemmelse med Varde Kommunes genbrugspladsstruktur.

 

Varde Kommune og DIN Forsyning A/S har i samarbejde udarbejdet og gennemført tre forskellige forsøgsopstillinger:

 • Containerløsning
 • Grenindsamling/Flisordning
 • Grenplads med begrænset åbningstid

 

Forsøgene er gennemført i tæt dialog og samarbejde med sommerhusgrundejerforeningerne.

 

Containerordning:

Der var fra sommerhusgrundejerforeningerne ikke interesse for at gennemføre dette forsøg under projektets rammer. Derfor er denne løsning ikke yderligere omtalt.

 

Grenindsamling/Flisordning:

Grundejer skal placere grenaffaldet i indkørslen til sommerhuset, hvorefter DIN Forsyning Affald neddeler og fjerner grenaffaldet. Indsamlingen foregår en gang årligt. Grundejerforeningen står for information til sommerhusejere. Hver sommerhusejer skal selv tilmelde sig og betale til indsamlingen. Ordningen skal hvile i sig selv.

 

Forsøget er gennemført flere gange, senest i foråret 2018. Ordningen var et tilbud til de grundejerforeninger, der ønskede at deltage. I alt var der tilmeldt 68 sommerhuse.

 

DIN Forsyning A/S’s evaluering af forsøget fremgår af bilag 1.

 

Grenplads:

Grenaffald kan afleveres på centralt placerede grenpladser, som drives af DIN Forsyning A/S. Grenpladserne har åbent to gange om året, hhv. forår (omkring påske) og efterår (omkring efterårsferie). Grenpladserne har åbent tre uger ad gangen, hvorefter grenaffaldet fjernes, og grenpladsen lukkes indtil næste åbningsperiode.

 

Forsøget er gennemført to gange årligt på to lokaliteter siden 2014. Der afleveres ved hver åbningsperiode ca. 100120 tons grenaffald pr. lokalitet. DIN Forsyning A/S har gode erfaringer med pladserne og sommerhusejernes brug heraf. Ordningen er ikke forbundet med større udgifter, og den er let at administrere.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at centralt placerede grenpladser i sommerhusområder med begrænset åbningstid fungerer godt.

 

Grenpladserne skal ses som et supplement til de kommunale genbrugspladser og de døgnåbne miljøstationer.


Konsekvens i forhold til visionen

Forslaget er i tråd med Varde Kommunes vision.


Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at indsamling af grenindsamling i sommerhusområder skal ske på grenpladser etableret under de ovennævnte rammer.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-7987_doknr110306-18_v1_summeringsnotat vedr. grenafhentning og anbefaling til permanent løsning.docx

Bilag

Summeringsnotat vedrørende grenafhentning og anbefaling til permanent løsning


179. Nye gadelamper i Storegade, Varde

Nye gadelamper i Storegade, Varde

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik har besluttet, at der skulle opsættes "københavnerlamper" i bl.a. Storegade. Vi har i forvejen københavnerlamperne i Sygehuskvarteret.

 

Det har vist sig, at der er fugttekniske udfordringer med netop københavnerlampen, der betyder, at den ofte skal skiftes.

 

Der er undersøgt andre lampetyper, som kan give den ønskede visuelle effekt i projektet i Storegade, og valget er faldet på en lampe af type Focus-Lightning Way, jf. vedhæftede billeder. 


Forvaltningens vurdering

Lampen passer harmonisk i farve og udtryk til de opstillede master i gaden. Derudover oplyser lampen fint vej og fortov uden at give generende genskin på sine omgivelser.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Gadelampen holder sig inden for budgettet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der ophænges lamper at typen Focus-Lightning Way i Storegade.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-10700_doknr105689-18_v1_gadelampe i storegade.pdf.pdf

Bilag

Gadelampe i Storegade.pdf


180. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Udvalget for Plan og Teknik

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Udvalget for Plan og Teknik

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender budgetopfølgning for andet kvartal 2018.

 

Der fremsendes budgetopfølgning til politisk godkendelse tre gange årligt, pr. ultimo marts, ultimo juni samt ultimo september. Derudover sker der en løbende opfølgning i en tæt dialog mellem fagudvalgene og økonomikonsulenterne.

 

Budgetopfølgningen for Udvalget for Plan og Teknik viser et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. ekskl. overførslerne og inkl. overførslerne et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

 

Fagområde

 

1.       kvartal

2.       kvartal

3.       kvartal

Plan & Teknik

Forventet forbrug ekskl. overførsler

3,7 mio. kr.

3,3 mio. kr.

 

Plan & Teknik

Forventet forbrug inkl. overførsler

0,6 mio. kr.

-0,2 mio. kr.

 

 

Det forventede merforbrug på 3,3 mio. kr. ekskl. overførslerne og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. inkl. overførslerne fremkommer ved nedenstående resultat på overordnet niveau (for en mere detaljeret gennemgang, se vedlagte bilag).

 

Område

Korri-geret
budget ekskl.
overfør-sler 2018

Overfør-sel fra
2017 til 2018

Forventet
regnskabs-resultat
2018

Forventet afvigelse 2018
(minus = mindreforbrug)

(ekskl. overførsler)

(inkl. overførsler)

Ejendomme

14,6

0,6

14,6

0,0

-0,6

Grønne områder

14,0

-2,5

12,8

-1,2

1,3

Miljø og Natur

11,4

4,1

13,8

2,4

-1,7

Øvrige

-0,2

0,6

0,4

0,6

0,0

Vejvæsen

52,8

-0,5

54,1

1,3

1,8

Kollektiv trafik

15,2

1,2

15,4

0,2

-1,0

Vinterforanstaltninger

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

I alt

119,8

3,5

123,1

3,3

-0,2

Mio. kr.

 

Det forventede merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, skyldes primært, at en række opgaver er blevet udskudt fra 2017 til 2018. Merforbruget kan dækkes af budgetoverførslerne fra 2017. Efter forbrug af budgetoverførslerne forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

 

 

 

Der er udarbejdet en oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter, jf. bilag.

 

Ejendomme

Mindreforbruget inkl. overførsler på ejendomme skyldes bl.a. at der afventes beslutning, om der skal bygges et nyt toilet på Fyrvej 81 i Blåvand. Bliver det vedtaget at der skal bygges et nyt toilet, vil projektet først blive igangsat i 2019. 

 

Grønne områder

Merforbruget inkl. overførsler på grønne områder skyldes tidligere års merforbrug. Der er en plan for afvikling af merforbruget.

 

Miljø og natur

Merforbruget ekskl. overførsler på Miljø og natur skyldes følgende:

 • Oprensning af sandfang og udlægning af gydebanker til 0,45 mio. kr. kunne ikke udføres i efteråret 2017 på grund af store nedbørsmængder, men er udsat til udførelse i 2018.
 • Undersøgelse af kloaknettet ved kommunale institutioner med budget på 0,55 mio. kr. blev ikke igangsat som planlagt i 2017 på grund af udsættelse af udbudsmateriale.
 • Der er opsparet 0,53 mio. kr. til kystsikring ved Blåvandshuk, som forventes brugt i 2018. Ikke forbrugt opsparing overføres til 2019.

 

Vejvæsen

Der er budgetteret med et merforbrug ekskl. overførsler på vejvæsenet, hvilket skyldes en ekstra opkrævning på vejvandsbidrag i 2017 på 0,74 mio. kr. samt et højere acontobidrag i 2018 i forhold til 2017. Samlet vil der derfor være et merforbrug ekskl. overførsler på 1,3 mio. kr. udenfor rammen, da vejvandsbidraget ligger udenfor rammen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurdere at budgetopfølgningen viser et mere retvisende billede i forhold til 1. budgetopfølgning. Merforbruget ekskl. overførsler skulle derfor gerne være forholdsvis præcis, dog med forbehold for, at der kan forekomme korrektioner frem mod sidste budgetopfølgning pr. 30/9-2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

Merforbruget ekskl. overførsler indenfor rammen kan dækkes af overførslerne fra 2017 til 2018. Merforbruget ekskl. overførsler udenfor rammen vil forsøges dækket af et eventuelt mindreforbrug på vinterforanstaltningerne og et eventuelt merforbrug herefter vil blive finansieret af kassebeholdningen. Det forventes, at en overførsel til 2019 af mindreforbruget kan holdes inden for 5%, jf. gældende praksis.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

at merforbruget ekskl. overførsler indenfor rammen dækkes af overførslerne fra 2017 til 2018

at merforbruget ekskl. overførsler udenfor rammen på 1,3 mio. kr. forsøges dækket af et eventuelt mindreforbrug på vinterforanstaltninger, der ligeledes ligger udenfor rammen. Et eventuelt resterende merforbrug herefter kan finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-2969_doknr113036-18_v1_rapport - budgetopfølgning 30.06.2018 - udvalget for plan og teknik - prisme.pdf.pdf
sagsnr18-2969_doknr117618-18_v1_budgetopfølgning for aftaleholder 501 - vej og park - bemærkninger.pdf.pdf
sagsnr18-2969_doknr117621-18_v1_budgetopfølgning for aftaleholder 502 - teknik og miljø - bemærkninger.pdf.pdf
sagsnr18-2969_doknr117623-18_v1_anlæg pr. 30.06.2018 - plan & teknik - budgetopfølgning.pdf.pdf

Bilag

Rapport - Budgetopfølgning 30.06.2018 - Udvalget for Plan og Teknik - Prisme.pdf
Budgetopfølgning for aftaleholder 501 - Vej og Park - bemærkninger.pdf
Budgetopfølgning for aftaleholder 502 - Teknik og Miljø - Bemærkninger.pdf
Anlæg pr. 30.06.2018 - Plan & Teknik - Budgetopfølgning.pdf


181. Budgetønske. Forlængelse af Thyrasvej i Tistrup

Budgetønske. Forlængelse af Thyrasvej i Tistrup

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere bevilget 7,5 mio. kr. til anlæg af ny vej over banen i Tistrup, dvs. forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej, jf. bilag. Anlægget indeholder dels bro over banen og dels nyt vejstykke.

 

Rådgivningsfirmaet COWI har lavet nyt overslag på anlæg af vej og bro på 13,4 mio. kr. Hertil kommer udgift til arealerhvervelse, anslået 0,2 mio. kr. Der er ikke indregnet beløb til vejudvidelse på Yderikvej.

 

COWI’s overslag kan specificeres således:

 

Broanlæg

Vejanlæg

Generelle arbejder

Byggeledelse m.m.

Uforudset 15 %

4,5 mio. kr.

5,2 mio. kr.

1,4 mio. kr.

0,6 mio. kr.

1,7 mio. kr.

I alt

13,4 mio. kr.

 

Der er brugt 0,5 mio. kr. til projektering og diverse undersøgelser, og der er således en restbevilling på 7 mio. kr.

 

Der mangler således anlægsbevilling på 6,6 mio. kr.

 

Forskellen mellem det nye overslag og den tidligere bevilling skyldes først og fremmest, at både broanlægget og vejanlægget bliver dyrere end de estimater, der lå til grund for den tidligere bevilling. Dertil kommer ca. 1,3 mio. kr. mere end først antaget til byggeledelse, tilsyn og uforudsete udgifter.

 

Generelt opleves der en stor prisudvikling på alle anlægsprojekter.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet vil gavne erhvervslivet og trafiksikkerheden i og omkring Tistrup.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der skal søges yderligere anlægsbevilling på 6,6 mio. kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der til budgetseminaret i september 2018 medtages ønske om anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. i budget 2019.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr14-6827_doknr64270-15_v1_thyrasvejs forlængelse til yderikvej.docx

Bilag

Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej


182. Drøftelse. Delegationsplan for større kommuneplantillæg

Drøftelse. Delegationsplan for større kommuneplantillæg

Sagsfremstilling

Niels Christiansen har ønsket, at delegationsplanen drøftes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at proceduren med forhøringer drøftes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Drøftet

Forvaltningen udarbejder et resumé over A-, B- og C-sager.sagsnr16-7001_doknr196992-17_v1_delegation af beslutningskompetence.docx.docx

Bilag

Delegation af beslutningskompetence.docx


183. O Afslag på ansøgning om et kunst- og kulturhotel i Blåvand

O Afslag på ansøgning om et kunst- og kulturhotel i Blåvand

Sagsfremstilling

Varde Kommune modtog 1. juni 2018 en forespørgsel om etablering af et kunst- og kulturhotel på Horns Bjerge 5 i Blåvand (tidligere bowlinghal), jf. bilag.

 

Kunst- og kulturhotellet skal indeholde et galleri med kunst og kunsthåndværk, loungeområde, udendørs patio med skulpturpark og udendørsaktiviteter, forretning med salg af kunst og kunsthåndværk, 20 dobbeltværelser samt spiseområde til smagninger og morgenmad.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at hotelbebyggelsen er det primære formål med projektet. Det fremgår af projektbeskrivelsen,

 • at der ansøges om etablering af 20 hotelværelser,
 • at etableringen af hotelværelserne er en økonomisk forudsætning for, at projektet er rentabelt, og
 • at hotelværelserne udgør størstedelen af anvendelsen af bygningsvolumenen sammenlignet med areal til butik, udstilling og spiseområde til smagninger og morgenmad. 

 

Forvaltningen vurderer derfor, at den primære anvendelse af bygningerne vil være hotel, hvilket er i strid med anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan, og at det derfor ikke er muligt at give en dispensation.

 

Varde Kommune er ikke forpligtet til at udarbejde en ny lokalplan for området, fordi der gælder en lokalplan for området, der er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme.

 

Horns Bjerge 5 ligger desuden indenfor støjkonsekvensområdet for Forsvarets skyde- og øvelsesterræn i Oksbøl, hvor der ikke må planlægges for ny bebyggelse, aktiviteter eller anlæg med støjfølsom anvendelse. Det er derfor ikke muligt at udarbejde det nødvendige plangrundlag ifølge gældende lovgivning.

 

Udvalget blev 21. juni 2018 orienteret om resultatet af et møde mellem Forsvaret og forvaltningen. På mødet blev det oplyst, at udgangspunktet fremadrettet vil være, at plangrundlag indenfor støjkonsekvenszoner for Forsvarets aktiviteter kan fornys og tilrettes i det omfang, de ikke giver mulighed for flere boliger eller skærper den støjfølsomme anvendelse. Udgangspunktet er således et ”én til én”-princip, som dog skal drøftes ud fra de specifikke forhold i en konkret sag. Se bilag for orienteringssag.

 

Forvaltningen vurderer, med udgangspunkt i denne aftale, at etableringen af et kunst- og kulturhotel med den ansøgte placering ikke er mulig.

 

Forvaltningen har derfor givet afslag på forespørgslen om etablering af et kunst- og kulturhotel på Horns Bjerge 5, Blåvand.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven § 11a, stk. 1, nr. 7, § 13, stk. 3 og 5 og § 19, stk. 1 og 2.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-5769_doknr101693-18_v1_principiel ansøgning kunst- og kulturhotel, horns bjerge 5.pdf.pdf
sagsnr18-5216_doknr97236-18_v1_o møde med forsvaret om planlægning i vejers og blåvand.docx
sagsnr18-5769_doknr102798-18_v1_afslag på forespørgsel om kunst- og kulturhotel på horns bjerg 5, blåvand.pdf.pdf

Bilag

Principiel ansøgning kunst- og kulturhotel, Horns Bjerge 5.pdf
O Møde med Forsvaret om planlægning i Vejers og Blåvand
Afslag på forespørgsel om kunst- og kulturhotel på Horns Bjerg 5, Blåvand.pdf


184. O Anbefalinger fra Naturråd 7

O Anbefalinger fra Naturråd 7

Sagsfremstilling

Et lokalt naturråd skal bistå kommunerne med udpegning af Grønt Danmarkskort. Rammerne for et naturråd er fastlagt i en bekendtgørelse, f.eks. den geografiske afgrænsning, tidsplan og metodefrihed.

 

Varde Kommune indgår sammen med Esbjerg, Fanø og Tønder Kommuner i Naturråd 7, som blev nedsat 15. januar 2018 efter forudgående annoncering efter medlemmer på tværs af de fire kommuner. Naturrådet var samlet første gang 29. januar 2018, og det har afholdt seks møder frem til 7. juni 2018, hvor Naturrådet afsluttede arbejdet med samstemmigt at vedtage en række anbefalinger.

 

Naturråd 7 bestod af følgende organisationer:

 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Dansk Skovforening
 • Sydvestjysk Landboforening
 • Sønderjysk Landboforening
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Friluftsrådet
 • Bæredygtigt Landbrug
 • Danmarks Sportsfiskerforbund

 

Esbjerg Kommune har været sekretariatskommune, men alle fire kommuner har deltaget med fagrelevante medarbejdere til Naturrådets arbejde. 

 

Ved Naturrådets start havde Fanø, Esbjerg og Varde Kommuner udpeget et Grønt Danmarkskort i forbindelse med den seneste kommuneplanrevision. Naturrådet valgte derfor at arbejde med en række strategiske anbefalinger til, hvordan kommunerne kan håndtere fremtidige revisioner af Grønt Danmarkskort. Tilgangen med overordnede, strategiske anbefalinger er valgt for at gøre anbefalingerne anvendelige på tværs af de fire kommuner. Anbefalingerne kan bruges i en samlet revision af Grønt Danmarkskort i de enkelte kommuner, og i forbindelse med mindre ændringer i kommuneplanerne.

 

Naturrådet har opstillet tre overordnede forudsætninger for deres anbefalinger (uddrag):

 1. Grønt Danmarkskort er et planlægnings- og prioriteringsredskab
 2. Grønt Danmarkskort vil ikke få betydning for eksisterende husdyrbedrifter eller for driften af den landbrugsjord, der måtte indgå i udpegningen
 3. Realiseringen af Grønt Danmarkskort forudsætter ikke nødvendigvis intensiv pleje af arealerne

 

Rådet har valgt at komme med to typer af anbefalinger. Dels konkrete anbefalinger til, hvilke hensyn kommunerne bør tage, når de udpeger/reviderer udpegningen af Grønt Danmarkskort. Dels en række mere generelle anbefalinger til stat og kommuner med relation til realiseringen af Grønt Danmarkskort.

 

Uddrag af de konkrete anbefalinger til kommunerne:

 • At de bærende elementer i Grønt Danmarkskort er de kystnære arealer og de store vestvendte vandløb
 • At der arbejdes for at skabe færre, men større og mere robuste naturområder, fordi det minimerer den negative randeffekt fra omgivelserne
 • At man ved udpegning og revision af Grønt Danmarkskort satser på kvalitetsnatur frem for kvantitet
 • At tilgængelige data anvendes til at kvalificere udpegningen af Grønt Danmarkskort
 • At udpegningen tager udgangspunkt i eksisterende værdifuld natur, og at udvidelser så vidt muligt sker som huludfyldning, hvor der udvides indad
 • At planlægningen for ny natur primært sker på marginaljorder, mens de bedste dyrkningsjorde friholdes. Planlægning for Grønt Danmarkskort på regulær landbrugsjord skal ske med omtanke
 • At kommunerne ser på, hvor der ligger store husdyrbrug og inddrager det i afvejningen af hvilke arealer, der skal udpeges som Grønt Danmarkskort. Kommunen skal søge at sikre husdyrbrugenes fremtidige udvidelsesmuligheder
 • At Grønt Danmarkskort og udpegningen af arealer til store husdyrbrug som udgangspunkt ikke overlapper
 • At der udpeges områder til Grønt Danmarkskort, hvor der kan opnås en synergieffekt mellem realiseringen af Grønt Danmarkskort og andre funktioner eller beskyttelser

 

Naturråd 7’s forudsætninger og anbefalinger er afleveret til KL, jf. bilag.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Varde Kommunes udpegning af Grønt Danmarkskort i forbindelse med Kommuneplan 2017 stemmer godt overens med Naturrådets anbefalinger om,

 • at kystnære arealer og vestvendte vandløb skal være de bærende elementer,
 • at der arbejdes for at skabe færre, men større og mere robuste naturområder,
 • at der satses på kvalitetsnatur frem for kvantitet,
 • at tilgængelige data anvendes til at kvalificere udpegningen,
 • at eksisterende værdifuld natur er udgangspunktet,
 • at udvidelser så vidt muligt sker som huludfyldning, hvor der udvides indad,
 • at planlægning for Grønt Danmarkskort på regulær landbrugsjord sker med omtanke, og
 • at der søges opnået en synergieffekt mellem realiseringen af Grønt Danmarkskort og andre funktioner eller beskyttelser.

 

Dette kan også læses af bilag, som er et forklarende notat om udpegning af Grønt Danmarkskort. Notatet er uddrag af redegørelsen til Kommuneplan 2017.

 

Forvaltningen vurderer, at to af Naturrådets anbefalinger vil indgå i arbejdsprocessen i en kommende temarevision for landbrugsplanlægningen. Det er:

 • at inddrage placeringen af store husdyrbrug i afvejningen af hvilke arealer, der bør indgå i Grønt Danmarkskort, og
 • at Grønt Danmarkskort og udpegningen af arealer til store husdyrbrug som udgangspunkt ikke overlapper.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven

Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr17-11953_doknr98551-18_v1_anbefalinger_7.juni 2018_endelig.pdf.pdf
sagsnr17-11953_doknr99613-18_v1_kp17_uddrag_redegørelse_grønt danmarkskort.pdf.pdf

Bilag

Anbefalinger_7.juni 2018_endelig.pdf
kp17_uddrag_redegørelse_Grønt Danmarkskort.pdf


185. O Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner

O Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner

Sagsfremstilling

Ansøgningsfristen for 2. ansøgningsrunde til ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner” blev ved årsskiftet 2017/2018 fastsat til 20. august 2018.

Der orienteres hermed om udsættelse af ansøgningsfristen til 16. september 2018.

 

Med udsættelse af fristen sikres:

 • at Næsbjerg Udviklingsplan og Årres ”Blomstrende Landsby” kan indgå som ansøgere til puljens midler
 • at der med passende afstand til ansøgningsfristen kan afholdes cafémøde, hvor byer med projekter ifm. udviklingsplaner kan få rådgivning til deres projekter.

 

Det er derudover, som nyt element, besluttet, at der ved cafémødet åbnes for, at også andre foreninger kan deltage og modtage rådgivning til deres projekter. Ændringen koordineres med Kultur og Fritid.

 

Den ændrede ansøgningsfrist er offentliggjort på hjemmesiden 13. juli 2018.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med tilpasning af ansøgningsfristen skabes bedre rammer for afvikling af punkterne nævnt i sagsfremstillingen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Ingen.


Økonomi

Ingen.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

186. O Oversigter

O Oversigter

Sagsfremstilling

Oversigt over plansager, jf. bilag.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 sagsnr18-530_doknr120514-18_v1_oversigt over plansager under politisk behandling 2018 - august 2018..pdf

Bilag

Oversigt over plansager under politisk behandling 2018 - August 2018.


187. O Kommende sager

O Kommende sager

Sagsfremstilling
 • Lokalplan for Mariehaven i Ansager
 • Lokalplan for rideskole i Varde Nord
 • Lokalplan for erhvervsområde ved nuværende rideskole på Engdraget, Varde
 • Lokalplan for boligområde i Outrup – Landsbyudvikling
 • Ophævelse af LP 2.4 for et boligområde i Gl. Tistrup
 • Områdeplan for Oksbøl
 • Planstrategi 2019
 • Bro over banen ved Tistrup
 • Oversigt over private søer med offentlig adgang/opdateret liste over oprensning af søer
 • Trafiksikkerhed 2018
 • Cykelstier 2018
 • Nøgletalsmodel for affaldsområdet

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

188. Gensidig orientering - Lukket punkt