UDVALG

Udvalget for Plan og Teknik

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

21-06-2018 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

21-06-2018 16:00:00


PUNKTER

135. Godkendelse af dagsorden
136. Aflysning af deklaration for privat fællesvej Gl. Kærvej, Varde
137. Udvidelse af Varde kommunes tilbud om Flex-trafik
138. Igangsættelse af udviklingsplan for råstofområde ved Alslev-Hostrup
139. Omlægning af offentlige rørlagte vandløb
140. Delvis omlægning af rørlagt vandløb, Gråsten Bæk
141. Miljøgodkendelse af Outrup Biogas
142. Varde Kommunes høringssvar til Nationalparkplan 2019-2025
143. Kommuneplantillæg for centerområde i Billum
144. Lokalplan for butiksformål mv. i Billum
145. Lokalplan for boliger i Billum
146. Lokal afledning af regnvand i Nordenskov
147. Udpegning af omdannelseslandsbyer i Kommuneplan 2021
148. Hovedbyer på forkant - Fra byrum til naturrum
149. Krydsning af banen ved Engdraget, Varde
150. Ændring af mødedatoer
151. O Miljøtilsynsberetning 2017
152. O Møde med Forsvaret om planlægning i Vejers og Blåvand
153. O Oversigter
154. O Kommende sager
155. Gensidig orientering - Lukket punkt135. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Godkendt.

136. Aflysning af deklaration for privat fællesvej Gl. Kærvej, Varde

Aflysning af deklaration for privat fællesvej Gl. Kærvej, Varde

Sagsfremstilling

En lodsejer på Gl. Kærvej i Varde Kommune har henvendt sig til kommunen på grund af manglende vejvedligeholdelse. Varde Kommune har vedligeholdelsespligten, jf. en deklaration, og forvaltningen foreslår, at deklarationen ophæves.

 

Varde Byråd besluttede i oktober 1974 at nedklassificere den offentlige vej Kærvej på en strækning af ca. 850 m til privat fællesvej. Dette skete med samtykke fra Ribe Amtsråd.

Beslutningen blev påklaget til Landvæsenskommissionen (taksationsmyndigheden).

 

Der blev indgået forlig, og kommissionen afsagde kendelse om, at den østlige del af den gamle Kærvej kunne nedlægges totalt, mens den vestlige del skulle opretholdes som privatvej, og at den fremtidige vedligeholdelse af privatvejen påhvilede Varde Kommune. Vejen skulle nedlægges i takt med, at planer om at udlægge arealerne fra øst til vest som erhvervsarealer blev realiseret. Dette forlig blev tinglyst i en deklaration, hvor Varde Kommune har påtaleretten.

 

Planerne om at udlægge arealerne som erhvervsareal er ikke realiseret, hverken i kommuneplanen eller i lokalplaner, og vejen ligger som privat fællesvej i det åbne land.

 

På denne baggrund ønskes deklarationen om kommunens pligt til at vedligeholde af den private fællesvej aflyst.

 

Hvis deklarationen aflyses, overgår pligten til at vedligeholde vejen til lodsejerne, jf. privatvejsloven, og kravet om gradvis nedlæggelse af vejen ophæves.

 

Varde Kommune ejer et areal, hvor der er adgang fra Gl. Kærvej, og kommunen er derfor også lodsejer.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at grundlaget for den daværende beslutning er ændret så markant, at deklarationen bør aflyses.

 

Forvaltningen vurderer i øvrigt, at det er i strid med privatvejsloven § 13, at kommunen vedligeholder en privat fællesvej.

 

Inden pligten til at vedligeholde den private fællesvej overgår til lodsejerne, skal de have et rimeligt varsel, og vejen skal være bragt i en vedligeholdelsesmæssig rimelig stand.

 

Ophævelse af deklarationen skal i 4 ugers høring ved lodsejerne. Hvis der efter høring er uenighed om aflysningen, kan forholdet indbringes for Taksationskommissionen, der afgør sagen endeligt.

 

Forvaltningen har ikke vurderet, hvad det vil koste at sætte vejen i en rimelig stand.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Privatvejsloven § 94


Økonomi

Udgifter til istandsættelse af vejen og eventuelle udgifter i forbindelse med klage til Taksationskommissionen afholdes af Vej og Parks budget til vejvedligeholdelse.


Høring

Lodsejerne skal høres med en frist på 4 uger.


Anbefaling

Forvaltning anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at aflysning af deklarationen godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Anbefalingen blev sat til afstemning:

 

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

X

 

 

Preben Friis-Hauge

V

X

 

 

Anders Linde

V

X

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

X

 

 

Søren  Laulund

A

X

 

 

Jan Lings

A

x

 

 

Niels Christiansen

C

 

x

 

 

Anbefalingen blev således godkendt.

 

Niels Christiansen ønsker, at der holdes afklarende møde med lodsejerne inden eventuel aflysning af deklarationen.

 


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-4186_doknr56935-18_v1_landvæsenskommissionens kendelse af 30. maj 1975 vedrørende nedlæggelse af strækningen længst mod øs.pdf
sagsnr18-4186_doknr57282-18_v1_indstilling til byrådet om nedlæggelse af den offentlige vej kærvej (nuværende gl. kærvej).pdf
sagsnr18-4186_doknr83750-18_v1_kortbilag gl. kærvej - a4 kortbilag gl. kærvej.pdf.pdf
sagsnr18-4186_doknr83439-18_v1_notat om vedligeholdelse af gl. kærvej.docx

Bilag

Landvæsenskommissionens kendelse af 30. maj 1975 vedrørende nedlæggelse af strækningen længst mod øst og nedklassificering og fremtidig vedligeholdelse af strækningen længst mod vest som bibeholdes som privat fællesvej (nuværende Gl. Kærvej)
Indstilling til byrådet om nedlæggelse af den offentlige vej Kærvej (Nuværende Gl. Kærvej)
Kortbilag Gl. Kærvej - A4 Kortbilag Gl. Kærvej.pdf
Notat om vedligeholdelse af Gl. Kærvej


137. Udvidelse af Varde kommunes tilbud om Flex-trafik

Udvidelse af Varde kommunes tilbud om Flex-trafik

Sagsfremstilling

Forvaltningen modtager jævnligt henvendelser fra forældre især i oplandsbyerne, som efterspørger trafiktilbud, der vil gøre det muligt for deres børn at deltage i idrætsaktiviteter eller andre aktiviteter – også på tidspunkter, hvor forældrene ikke selv er i stand til at befordre dem. Herudover er der også efterspørgsel efter trafiktilbud til børn, som ikke er berettigede til kørsel til skole, men som på vinterdage ønsker at blive befordret på grund af dårligt vejr. Kommunens almindelige kollektive trafiktilbud er ikke tilstrækkeligt til at kunne løfte disse opgaver, og det vil være meget omfattende at dække alle behov med traditionel kollektiv trafik.

 

Sydtrafik tilbyder FlexJunior og FlexUng, som retter sig mod børn og unge, hvor man i lighed med den Flextrafik vi allerede tilbyder, kan blive kørt fra dør til dør på selvvalgte tidspunkter og uafhængig af andre rejsende. Begge produkter kan benyttes alle ugens dage fra kl. 06 til midnat. Ture kan bestilles pr. telefon og via en app på mobiltelefon og af både barnet/den unge selv eller forældrene.

 

Kommunen fastsætter selv den pris, som passagererne skal betale for turen.

 

FlexJunior er et trafiktilbud til børn under 16 år. Turen skal bestilles senest 2 timer før man ønsker at blive hentet. Det er en betingelse, at barnet er i stand til at klare sig selv både før, under og efter rejsen, ligesom barnet skal være i stand til selv at spænde sig fast i bilen. Ordningen gælder til man bliver 16 år. Børn, der er optaget i ordningen kan medtage 3 gæster, som hver især betaler det samme som det barn, som er med i ordningen. Man kan medbringe maks. 2 stykker bagage eller evt. hjælpemidler, maks. 11 kg i alt. Hvis man har en størrelse, der betyder, at man skal benytte selepude, skal man selv medbringe den.

 

En kommune i Sydtrafiks område (Kolding) tilbyder FlexJunior. Her er prisen fastsat til 1,75 kr. pr. km - minimum 18 kr. pr. tur.

 

FlexUng er et trafiktilbud til unge, som har et ungdomskort. Ungdomskort udstedes af trafikselskaberne til unge mellem 16 og 19 år, og giver adgang til ubegrænset brug af almindelig kollektiv trafik i det takstområde, man bor i. Prisen for et Ungdomskort er 640 kr. pr. måned for unge, som ikke er uddannelsessøgende og 367,50 kr. for dem, der er uddannelsessøgende. FlexUng er således et supplement til den eksisterende rutelagte kollektive trafik. Unge, som er optaget i ordningen kan medbringe gæster, som skal betale den almindelige takst for Flextur. Man kan medbringe maks. 2 stykker bagage eller evt. hjælpemidler, maks. 11 kg i alt.

Fem kommuner i Sydtrafiks område tilbyder FlexUng. Prisen er fastsat til 2,50 kr. pr. km i de kommuner, hvor den almindelige Flextur koster 5 kr. pr. km, mens kommuner, der ligesom Varde har en pris på almindelig Flex på 3,50 kr. pr. km har fastsat prisen til 1,75 kr. pr. km – minimum 18 kr. pr. tur.

 

Varde kommune tilbyder allerede i dag Flextur til alle borgere, også børn og unge, til en pris af 3,50 kr. pr. km (minimum 35 kr. pr. tur). Denne ordning kan benyttes til ture internt i kommunen, internt i Varde by og til ture ud af kommunen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at tilbud om Flexkørsel for børn og unge til en reduceret pris vil øge mobiliteten i oplandsområderne og skabe mulighed for, at alle børn og unge i kommunen får lige mulighed for at gøre brug af de aktivitets- og fritidstilbud, der findes.

 

Forvaltningen foreslår, at

 • prisen for de to Flex-tilbud i Varde Kommune fastsættes til 1,75 kr. pr. km – minimum 18 kr. pr. tur
 • ansøgning om optagelse i begge kørselsordninger skal rettes til Kørselskontoret i Borgerservice
 • brugen af FlexJunior og FlexUng begrænses til alene at gælde ture internt i kommunen, ligesom det anbefales at ordningerne ikke kan benyttes til ture internt i Varde by, hvor der allerede tilbydes bybus i fast rute. Lignende begrænsninger gælder også i de øvrige kommuner, som tilbyder FlexJunior og FlexUng.

Konsekvens i forhold til visionen

Et tilbud om Flexkørsel for børn og unge vil øge muligheden for at deltage i de aktiviteter, som tilbydes i naturen i Varde Kommune


Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber


Økonomi

Vi ved endnu ikke hvor stor interessen vil være for at gøre brug af tilbuddet om FlexUng og FlexJunior, men forvaltningen vurderer, at udgiften til disse ordninger kan rummes indenfor det nuværende kørselsbudget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at børn og unge under 16 år tilbydes mulighed for at benytte FlexJunior,

at unge mellem 16 og 19 år, som har et ungdomskort, tilbydes mulighed for at benytte FlexUng,

at prisen for at benytte FlexJunior og FlexUng fastsættes til 1,75 kr. pr. km. - minimum 18 kr. pr. tur,

at brugen af både FlexJunior og FlexUng begrænses til kun at gælde ture internt i Varde Kommune, og

at det ikke er muligt at benytte FlexJunior og FlexUng til ture internt i Varde By.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Anbefalingen blev godkendt

138. Igangsættelse af udviklingsplan for råstofområde ved Alslev-Hostrup

Igangsættelse af udviklingsplan for råstofområde ved Alslev-Hostrup

Sagsfremstilling

Region Syddanmark er myndighed på råstofområdet og har udlagt et større grave- og interesseområde på ca. 600 ha mellem Hostrup og Alslev i Råstofplan 2016. Efter endt råstofgravning vil området fremstå med store søflader, og landskabets karakter vil derfor ændres markant.

 

Derfor har Varde Kommune i samarbejde med Esbjerg Kommune og Region Syddanmark fået udarbejdet et retningsgivende landskabsprospekt. Prospektet tegner de overordnede linjer for landskabets mulige fremtidige udformning. Der er fokus på at skabe sammenhæng med det omkringliggende landskab samtidig, ved at områdets rekreative og naturmæssige potentiale udvikles. Prospektet er tænkt som et oplæg, der danner baggrund for det videre samarbejde mellem de 3 parter.

 

Prospektets styregruppe har på baggrund af arbejdet med prospektet og en juridisk vurdering fra Horten Advokatpartnerskab vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at konkretisere prospektets indhold i en strategisk udviklingsplan for området. Udviklingsplanen vil ikke være bindende for lodsejeren. Planen vil efter endelig politisk accept beskrive en fælles retning for landskabets fremtidige udformning og være udgangspunktet for den kommende administration i region og kommuner.

 

Region Syddanmark er myndighed for råstofloven og de efterfølgende råstofgravetilladelser inkl. efterbehandlingsplaner. Det er således også Region Syddanmark, der efter en konkret vurdering kan fastsætte vilkår for råstofindvindingen og efterbehandlingen. Kommunerne er dog høringsberettigede i den sammenhæng.


Både kommuner og region er optaget af at fortsætte et godt samarbejde. Samarbejdet er det første af sin art, hvor kommuner og region arbejder tæt sammen om efterbehandlingen af et råstofområde af den størrelse. Det forventes, at erfaringerne fra dette samarbejde kan anvendes andre steder. 

  

I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen vil lodsejere og andre interesserede borgere blive inddraget. Det sker ved afholdelse af et borgermøde, inddragelse af lokalrådene i den tidlige planlægningsfase og offentlige høringer.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en samlet udviklingsplan for hele området i samarbejde med Region Syddanmark og Esbjerg Kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Udviklingsplanen er en strategisk plan uden direkte sammenhæng med planloven eller råstofloven. Planen er derfor ikke juridisk bindende, men den vil efter politisk accept danne grundlag for en fælles retning for landskabets fremtidige udformning til brug for region og kommuner i det videre arbejde med råstofgravetilladelser inkl. efterbehandlingsplaner samt eventuelt lokalplaner, der vil blive juridisk bindende for lodsejerne.


Økonomi

Ingen


Høring

Udviklingsplanen er en strategisk plan, og derfor er der ingen formelle krav til høring af offentligheden. Processen vil dog blive tilrettelagt, så der sker inddragelse og høring på samme måde som ved en lokalplan.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Varde Kommune indgår i arbejdet med udarbejdelsen af udviklingsplan for råstofområdet ved Alslev-Hostrup.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at afsnittet Høring ændres til:

 

I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen vil lodsejere og andre interesserede borgere blive inddraget. Det sker ved afholdelse af et borgermøde, inddragelse af borgerforeninger/udviklingsråd i den tidlige planlægningsfase og offentlige høringer.sagsnr16-12020_doknr83690-18_v1_uddrag af prospekt.pdf
sagsnr16-12020_doknr25771-17_v1_oversigtskort.pdf
sagsnr16-12020_doknr90954-18_v1_høringssvar fra varde kommune til forslag til råstofplan 2016.pdf.pdf
sagsnr16-12020_doknr90953-18_v1_råstofplan 2016 - varde kommunes bemærkninger og regionens svar.pdf.pdf

Bilag

Uddrag af Prospekt
Oversigtskort
Høringssvar fra Varde Kommune til Forslag til Råstofplan 2016.pdf
Råstofplan 2016 - Varde Kommunes bemærkninger og Regionens svar.pdf


139. Omlægning af offentlige rørlagte vandløb

Omlægning af offentlige rørlagte vandløb

Sagsfremstilling

Varde Kommune er myndighed på de offentlige vandløb. Forvaltningen oplever et stigende antal sammenbrud på kortere eller længere strækninger af rørlagte vandløb, som skyldes, at rørene er nedslidte. Forhold i relation til offentlige vandløb reguleres efter vandløbsloven.

 

Sammenbrud af enkelte rør (1-3 m) håndteres som almindelig vedligeholdelse, mens længere nedslidte strækninger eller talrige korte sammenbrud på samme strækning bør håndteres som en lodsejerbetalt omlægning.

 

Sammenbrud på offentlige rørlagte vandløb opdages typisk i nedbørsrige perioder, enten ved henvendelser fra lodsejere til rørledninger eller ved åmændenes årlige gennemgang af rørledninger.

 

Vandløbsmyndigheden skal forestå den almindelige vedligeholdelse af de offentlige rørlagte vandløb, jf. vandløbsloven, men ikke hel eller delvise omlægninger. Betegnelsen ”offentlige vandløb” betyder, at det er kommunen, der varetager den almindelige vedligeholdelse, men kommunen har ikke ejerskabet på de offentlige vandløb.

 

Ved gentagne vedligeholdelser af konkrete strækninger, bør kommunen tage initiativ til en afklaring af rørledningens tilstand og på den baggrund afgøre, om en omlægning er nødvendig.

 

Klagenævnets lægger i afgørelser omlægning stor vægt på grundig dokumentation af rørledningens tilstand. TV-inspektion, tilsynsrapporter og historik på rørledningens vedligeholdelse er derfor vigtige oplysninger.

 

Omlægninger betales af ejer/brugere af rørledningen, og udgiften fordeles efter nytteprincippet eller en foreliggende partsfordeling, fra dengang rørledningen blev etableret. Kommunen kan derfor i nogle tilfælde bidrage økonomisk til en omlægning, hvis kommunen har nytte af rørledningen, f.eks. afledning af vand fra offentlige veje og arealer.

 

Udvalget for Plan og teknik har 2. juni 2016 godkendt ”Drejebog til vandhåndtering i sommerhusområderne”. I drejebogens afsnit ”3.1 Partsfordeling” beskrives samme tilgang til omlægninger/reguleringssager og ovennævnte nytteprincip for den enkelte ejendom.

 

Principielt bidrager alle der nyder gavn af reguleringen:

 • Private grundejere
 • Kommunen (for infrastruktur og som grundejer)
 • Forsyningsselskabet

 

Drejebogen er vedlagt som bilag.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der ikke er tale om almindelig vedligeholdelse, når der er behov for rørudskiftning over 6 m, eller når den samme strækning har gentagne punktreparationer. I sådanne situationer bør kommunen træffe en afgørelse om en lodsejerbetalt hel eller delvis omlægning.

 

En omlægning skal ifølge vandløbsloven håndteres som en vandløbsregulering, hvor de, der har nytte af reguleringen, skal dække udgifterne. Varde kommune kan i nogle tilfælde have nytte af en omlægning, og i de tilfælde har kommunen en part i udgiftsdækningen.

 

Hvorvidt der er tale om almindelig vedligeholdelse eller en hel/delvis omlægning af et rørlagt vandløb afgøres ud fra en konkret vurdering fra sag til sag.

 

I kommunen er der ca. 250 km offentlige rørlagte vandløb, hvor kommunen har pligt til at gennemføre almindelig vedligeholdelse. Hovedparten af de rørlagte vandløb er mere end 40-60 år gamle, og rørene er ved at passere deres forventede levetid.

 

Flere problematiske strækninger er under opsejling i de offentlige rørlagte vandløb.

 

En røromlægning koster ca. 1.000 kr./m.

 

I forvaltningen opnås en ensartet praksis for de offentlige rørlagte vandløb i det åbne land, hvis der anvendes samme praksis, som angivet i drejebog til vandhåndtering i sommerhusområderne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen konsekvenser


Retsgrundlag

Vandløbsloven §§ 32 og 24


Økonomi

Mange rørledninger vil trænge til hel- eller delvis omlægning indenfor de næste 10-15 år.

 

Hvis sagerne blive påklaget af lodsejerne til Natur og miljøklagenævnet, kan Varde Kommune blive pålagt at afholde udgiften, hvis klager får medhold i, at behovet for omlægning ikke skyldes nedslidthed, men kommunens vedligeholdelse.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaling,

at udvalget træffer en principbeslutning om, at hel- eller delvise omlægninger af offentlige rørlagte vandløb håndteres som en  lodsejerbetalt vandløbsregulering, og

at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelser i sager om hel- eller delvis omlægning af de offentlige rørlagte vandløb i det åbne land.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-6385_doknr88788-18_v1_bilag 1 drejebog for vandhåndtering i sommerhusområder.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Drejebog for vandhåndtering i sommerhusområder.pdf


140. Delvis omlægning af rørlagt vandløb, Gråsten Bæk

Delvis omlægning af rørlagt vandløb, Gråsten Bæk

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fået henvendelse om, at en offentligt rørlagt vandløbsstrækning ikke fungerer. Strækningen er forsøgt vedligeholdt, men indsatsen for at bringe rørledningen i funktions- og vedligeholdelsesmæssig stand overskrider niveauet for almindelig vedligeholdelse. Der kræves en omlægning af 25 m rørledning. Lodsejer er orienteret om forvaltningens indstilling til Udvalget, og der er indhentet en parthøring fra lodsejer, jf. bilag.

 

Gråsten Bæk er et offentligt rørlagt vandløb, hvor kommunen er forpligtet til at udføre almindelig vedligeholdelse. Rørledningen er mindst 54 år gammel. Den 2. maj 2018 fik forvaltningen besked om, at rørledningen ikke længere trækker. Forvaltningens tilsyn på strækningen har de seneste tre år ikke givet anledning til vedligeholdelsesarbejder.

 

Under forsøg på spuling af rørledningen i foråret blev der fundet 4 større sænkninger, hvoraf mindst to forhindrer forvaltningens vedligeholdelse. Forvaltningen undersøgte i alt 130 m rørledning. Undersøgelsen viste, at der skal omlægges 25 m rørledning.

 

Omlægningen er nødvendig for at sikre afvandingen, og for at kommunen kan overholde sin forpligtelse med at vedligeholde rørledningen, bl.a. spuling efter behov. Forvaltningen har sørget for, at afvandingen p.t. er sikret, og har tilbudt lodsejeren, at den fritlagte rørledning dækkes til igen, indtil sagen er afklaret, men han har ikke accepteret tilbuddet.

 

Hel eller delvis omlægning af rørlagte vandløb hører ikke ind under almindelig vedligeholdelse, jf. vandløbsloven. Udgiften til omlægning skal som udgangspunkt afholdes af de lodsejere, som har nytte af rørlægningen. Varde kommune har ikke nytte af den konkrete rørledning og er ikke ejer af den.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udskiftning af 25 m rør i Gråsten Bæk ikke er almindelig vedligeholdelse, og at der skal træffes en afgørelse om en lodsejerbetalt omlægning. En sådan omlægning skal ifølge vandløbsloven håndteres som en vandløbsregulering, hvor de, der har nytte af reguleringen, skal dække udgifterne. Varde kommune kan i nogle tilfælde have nytte af en omlægning (afvanding af offentlige veje og arealer), og i de tilfælde har kommunen en part i udgiftsdækningen. Det vurderes ikke at være tilfældet i denne sag.

 

Fra perioden før kommunesammenlægningen i 2007 er der eksempler på, at kommuner har dækket udgiften til en omlægning, uden der har været offentlige interesser. Dette gælder også en opstrøms rørlagt strækning i Gråsten Bæk. Lodsejerens forventning til at kommunen også nu dækker udgiften er således forståelig. En røromlægning koster ca. 1.000 kr./m. Den konkrete lodsejer mener, at kommunen skal betale omlægningen, men han har tilbudt at betale en del af regningen.

 

En omlægning af 25 m rørledning koster skønsmæssigt 25.000 kr.

 

Hvis lodsejerne påklager afgørelsen om lodsejerbetalt omlægning til Natur- og Miljøklagenævnet, kan Varde Kommune blive pålagt at afholde udgiften, hvis klager får medhold i, at behovet for omlægning skyldes kommunens vedligeholdelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen konsekvenser


Retsgrundlag

Vandløbsloven §§ 32 og 24


Økonomi

Ingen


Høring

Vedlagt partshøring fra lodsejer.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget beslutter, at der træffes afgørelse om en lodsejerbetalt omlægning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-5133_doknr84723-18_v1_bilag 1 partshøring fra lodsejer til gråsten bæk.pdf.pdf
sagsnr18-5133_doknr89381-18_v1_bilag 2_partshøring og information gråsten bæk til lodsejer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Partshøring fra lodsejer til Gråsten Bæk.pdf
Bilag 2_Partshøring og information Gråsten Bæk til lodsejer.pdf


141. Miljøgodkendelse af Outrup Biogas

Miljøgodkendelse af Outrup Biogas

Sagsfremstilling

Sagen er begæret politisk behandlet af udvalgsmedlem Niels Christiansen. Miljøgodkendelser gives som udgangspunkt administrativt af forvaltningen og ligger indenfor den til forvaltningen udstukne bemyndigelsesordning.

 

Udvalget for Plan og Teknik godkendte 5. december 2017 VVM-tilladelse og lokalplan til Outrup Biogas. Inden da havde VVM-miljørapport og udkast til lokalplan og miljøgodkendelse været i samtidig høring ved naboerne. 

 

Inden miljøgodkendelsen blev meddelt, oplyste Outrup Biogas, at der ville blive foretaget ændringer i projektet. Outrup Biogas indsendte et ændret projekt 23. marts 2018. Det blev vurderet, at ændringerne lå inden for rammerne i lokalplan og VVM-tilladelse, men at det ville medføre ændringer i udkastet til miljøgodkendelsen. Efter ændringerne var indarbejdet i miljøgodkendelsen, blev et nyt udkast til miljøgodkendelse sendt i høring ved biogasanlæggets naboer i 2 uger.

 

Forvaltningen har i den forbindelse holdt borgermøde med deltagelse af naboer, ejere og konsulent til biogasanlægget.

 

Nabogruppen indsendte et høringssvar med 6 punkter:

 1. Der skal laves en ruteplanlægning, så transporter til/fra biogasanlægget ikke kører igennem Vittarp by
 2. Der skal være vilkår om, at der kan kræves årlige lugtmålinger, hvor der i udkastet til miljøgodkendelsen er vilkår om, at der kan kræves lugtmålinger hvert 2. år
 3. Reaktortanke og andre høje bygninger skal nedgraves mest muligt, dog mindst 4 m
 4. Alle plansiloer skal overdækkes med fjernbetjent rullepresenning for at sikre, at de faktisk overdækkes umiddelbart efter udtagning af ensilage/dybstrøelse
 5. Brug af tilkørselsvej på privat jord skal aftales med ejer
 6. Den store hal skal lukkes på alle sider og udstyres med udsugningsanlæg

 

Forvaltningen har forelagt naboernes høringssvar for ansøgerne. De er indstillet på at sikre, at transporter ikke kører med biomasser igennem Vittarp by fra Vittarpvej 91 og 110. De vil også nedgrave tankene i det omfang, det teknisk kan lade sig gøre, men mener ikke at 4 m er realistisk. Desuden mener ejergruppen, at de nuværende vilkår bør dække behovet for lugtmålinger og overdækning af plansiloer. Ejergruppen arbejder fortsat på en løsning med tilkørselsvejen. Ejergruppen mener ikke, at det er formålstjenligt at lukke hallen, fordi de biomasser, der opbevares i hallen, opbevares på samme præmisser, som var de opbevaret på en udendørs plansilo.


Forvaltningens vurdering

Det indsendte høringssvar forholder sig ikke kun til udkastet til miljøgodkendelsen, men indeholder også punkter, som er omfattet af VVM-miljørapporten. Punkterne 1, 3 og 5 er således ikke noget, der normalt reguleres i en miljøgodkendelse. I forhold til disse punkter er ejergruppen dog indstillet på helt eller delvist at imødekomme naboernes indsigelser.

 

I forhold til de enkelte punkter i høringssvaret vurderer forvaltningen:

 1. Transportveje bliver ikke reguleret i miljøgodkendelsen, men derimod i vvm-miljørapporten. Ejergruppen er dog positiv i forhold til at undgå transport igennem Vittarp
 2. Der er standardvilkår om, at der kan kræves lugtmålinger hvert 2. år. Normalt er det kun undtagelsesvist, at vi kræver lugtmålinger af virksomheder. Forvaltningen har ikke grund til at antage, at lugtgrænseværdien ikke vil blive overholdt. Der er ca. 500 m til nærmeste nabo. Forvaltningen mener derfor, at det er tilstrækkeligt at have muligheden for at kræve lugtmålinger hvert 2. år. Kommunen har også andre muligheder for at regulere evt. lugtproblemer end igennem lugtmålinger
 3. Den maksimale højde af reaktortanke og andre høje bygninger er reguleret i lokalplanen og ikke i miljøgodkendelsen
 4. Der er standardvilkår om, at dybstrøelse og biomasse oplagret i plansiloer skal være overdækket. Kommunen kan ikke i en miljøgodkendelse fastlægge, at plansiloerne skal overdækkes enten manuelt eller elektronisk. Kravet er, at det skal være overdækket
 5. Det er en privatretlig sag, som ikke afgøres af kommunen. Ansøger er i gang med at finde alternativ vejforbindelse mellem biogasanlæg og Lundtangvej
 6. Forvaltningen har sat vilkår om, at dybstrøelse og fiberfraktioner, der opbevares i hallen, skal være overdækket med plast. Derfor er det vurderet, at vi kan fravige standardvilkåret om, at hallen skal være lukket på alle sider

Konsekvens i forhold til visionen

Forvaltningen har ved fastsættelse af vilkår sikret, at det nye biogasanlæg ikke vil påvirke natur og miljø væsentligt.


Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed


Økonomi

Ingen


Høring

Udkastet til den ændrede miljøgodkendelse har været i høring ved naboer med bolig mindre end 1.000 m fra biogasanlægget.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at miljøgodkendelsen meddeles med udgangspunkt i forvaltningens vurdering.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

Udvalget ser positivt på ansøgers holdning til naboernes bemærkninger, som er fremkommet ved nabohøringen.sagsnr17-7409_doknr85276-18_v1_endelig - miljøgodkendelse - outrup biogas - lundtangvej - 6855 outrup.docx
sagsnr17-7409_doknr78245-18_v1_høringssvar fra nabogruppen til outrup biogas..msg
sagsnr17-7409_doknr80500-18_v1_svar fra konsulent på nabogruppens kommentarer..msg

Bilag

UDKAST - Miljøgodkendelse - Outrup Biogas - Lundtangvej - 6855 Outrup
Høringssvar fra nabogruppen til Outrup Biogas.
Svar fra konsulent på nabogruppens kommentarer.


142. Varde Kommunes høringssvar til Nationalparkplan 2019-2025

Varde Kommunes høringssvar til Nationalparkplan 2019-2025

Sagsfremstilling

Nationalpark Vadehavet har sendt forslag til ny nationalparkplan for 2019-2025 i offentlig høring fra 24. maj til 16. august 2018.

 

Nationalparkfond Vadehavets bestyrelse har offentliggjort, at bestyrelsens forslag til Nationalparkplan 2019-2025 for Nationalpark Vadehavet samt tilhørende miljørapport er i offentlig høring i 12. uger.

 

Planarbejdet indtil nu

Forslaget til Nationalparkplan 2019-2025 bygger dels på de erfaringer, der er opsamlet i den første planperiode, og som fremgår af rapporten Evaluering af Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-2018, dels på de mange bidrag fra idéfasen. Idéfasen løb fra 1. januar 2018 til 26. marts 2018, og i den periode blev der bl.a. afholdt et offentligt møde i hver kommune, hvor alle kunne bidrage med ideer. Der indkom over 800 idéer, og nationalparkfondens bestyrelse har besluttet hvilke, der skulle indarbejdes i planforslaget.

 

Om planforslaget

Planen er inddelt i seks indsatsområder: Natur og landskab, kultur og kulturhistorie, friluftsliv, undervisning, forskning, natur- og kulturformidling, lokalsamfund, erhverv og turisme samt trilateralt vadehavssamarbejde og verdensarv.

 

Planen har ingen retsvirkning for lodsejere, kommuner eller andre, men er alene bindende for nationalparkfondens bestyrelse. Nationalparkfonden har ingen myndighedskompetence. Realisering af planen afhænger derfor af, hvad der kan gennemføres gennem frivillige aftaler med lodsejere og i samarbejde med andre private og offentlige organisationer og virksomheder.

 

Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Tønder Kommune og Varde Kommune har på vegne af Nationalpark Vadehavet sendt et høringsbrev til alle lodsejere i nationalparken. Nationalparken har sendt høringsbrevet til myndigheder og interesseorganisationer.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at evalueringen af Nationalpark Vadehavet og den nye nationalparkplan giver et godt overblik over både status og det fremadrettede arbejde med området. Der er et godt samarbejde og koordinering mellem forvaltningerne og Nationalpark Vadehavet og vi ser frem til udviklingen af dette i den kommende periode for nationalparkplanen.

 

Nationalpark Vadehavet er den eneste af Danmarks Nationalparker med et internationalt samarbejde og dette fremgår tydeligt af nationalparkplanen. Forvaltningen ser det positivt, at Nationalparken bidrager til det trilaterale samarbejde omkring Vadehavet.

 

Forvaltningen bakker desuden op om et styrket samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet og Naturpark Vesterhavet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

ingen


Økonomi

ingen


Høring

ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at høringssvar, jf. bilag, fremsendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Anbefalingen blev godkendt med følgende justeringer/tilføjelser til høringssvaret:

 

Bevarelse af de naturmæssige og landskabelige værdier (ny overskrift i stedet for ”Kommuneplan”)

 

Varde Kommune finder, at nationalparkbestyrelsens målsætninger 1, 2 og 3 er centrale for eksistensgrundlaget for nationalparken og dermed også berettigelsen i at benytte et begreb som nationalpark om området. Kun ved at bevare og styrke Vadehavets landskabelige og naturmæssige værdier kan nationalparkmodellen og idegrundlaget for denne sikres en reel fremtid. Varde Kommune ser meget gerne, at det uddybes i den endelige udgave af nationalparkplanen, hvordan det styrkende arbejde med målsætninger 1, 2 og 3 vil blive fremmet konkret i den kommende planperiode.

 

Varde Kommune finder endvidere, at der er behov for et særligt og øget fokus på de store strandengsområder og ferske enge i nationalparkens nordlige del. Varde Kommune finder det ikke rigtigt, at der ikke indgår de såkaldte ”brede naturindsatser” i nationalparkens nordligste del omkring Ho Bugt og langs Varde Å. Der nævnes i planen på side 28 en række gode forslag til initiativer på lokaliteter fra nationalparkens sydlige del. Denne udpegning bør også omfatte de store græsningsområder langs Ho Bugt/Skallingen og langs Varde Å.

 

Varde Kommune noterer sig, at planen på side 27 nævner en kommende indsats for at skabe en oversigt over den værdifulde og sårbare natur i nationalparken, således at der kan ske den bedst mulige prioritering af ressourcerne.

 sagsnr18-6122_doknr83485-18_v1_180524 brev til organisationer.pdf.pdf
sagsnr18-6122_doknr83484-18_v1_npv_plan2019_2025-press.pdf.pdf
sagsnr18-6122_doknr87250-18_v1_varde kommunes høringssvar til nationalparkplanen 2019-2015.docx
sagsnr18-6122_doknr97200-18_v1_miljoerapport_vadehavet_23_05_2018.pdf.pdf

Bilag

180524 brev til organisationer.pdf
npv_plan2019_2025-press.pdf
Varde Kommunes høringssvar til Nationalparkplanen 2019-2015
miljoerapport_vadehavet_23_05_2018.pdf


143. Kommuneplantillæg for centerområde i Billum

Kommuneplantillæg for centerområde i Billum

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg 15 blev vedtaget af Udvalget for Plan og Teknik d. 18. april 2018. Siden har forslaget været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 19. april til 23. maj.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for en mindre udvidelse af centerområdet i Billum, så der kan etableres butikker, erhverv, tankstation mv. ved rundkørslen i den vestlige del af byen.

 

Ved indsigelsesperiodens udløb var der ikke indkommet bemærkninger, der vedrører kommuneplantillægget.

 

Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 04.01.L04 kan vedtages.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Ingen yderligere bemærkninger.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Tillæg 15 vedtages uændret.

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-9993_doknr81710-18_v1_tillæg 15 inkl. udbygningsaftale.pdf

Bilag

Tillæg 15 inkl. udbygningsaftale


144. Lokalplan for butiksformål mv. i Billum

Lokalplan for butiksformål mv. i Billum

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 04.01.L04 blev vedtaget af Udvalget for Plan og Teknik d. 18. april 2018. Siden har forslag til lokalplanen været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 19. april til 23. maj.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere erhverv og detailhandel, herunder f.eks. butik til dagligvarer eller udvalgsvarer samt tankstation og vaskehal. 

 

Ved indsigelsesperiodens udløb var der ikke indkommet bemærkninger til planforslaget. D. 29. maj indkom bemærkninger fra Ribe Stift, der oplyser, at de er opmærksomme på at høringsfristen er overskredet, men at de ønsker at orientere om, at der ikke bør opføres bygninger, pyloner og andre skæmmende elementer i den vestlige del af området, da det vil kunne påvirke oplevelsen af Billum Kirke. Det vurderes desuden, at Varde Kommune bør sørge for at den åbne forbindelse med landskabet nord og vest for Billum Kirke opretholdes i fremtiden.

 

Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.

 

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har drøftet bemærkningerne fra Ribe Stift med ansøger, der oplyser, at de ikke finder det foreneligt med udviklingen af området at byggemulighederne begrænses i den vestlige del af området. Udover butik ønsker ansøger mulighed for at udnytte arealet ved rundkørslen til fx grillbar og tankstation.

Det vurderes, at lokalplanens bestemmelser om blandt andet bebyggelsens udseende og udformning samt skiltning og belysning sikrer, at der ikke sker en negativ påvirkning af kirkeomgivelserne til Billum Kirke.

 


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Lokalplan 04.01.L04 vedtages uændret,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes, og

at udbygningsaftalen vedtages og offentliggøres sammen med lokalplanen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-9992_doknr83972-18_v1_bemærkning fra kravin.pdf
sagsnr17-9992_doknr83986-18_v1_bemærkning fra ribe stift.pdf
sagsnr17-9992_doknr81723-18_v1_lokalplan 04.01.l04 inkl. udbygningsaftale.pdf
sagsnr17-9992_doknr83979-18_v1_resume af indkomne bemærkninger.pdf

Bilag

Bemærkning fra Kravin
Bemærkning fra Ribe Stift
Lokalplan 04.01.L04 inkl. udbygningsaftale
Resume af indkomne bemærkninger


145. Lokalplan for boliger i Billum

Lokalplan for boliger i Billum

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 6. marts 2018 Forslag til lokalplan 04.01.L02. Forslaget været i offentlig høring fra 9. marts til 6. april 2018.

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan etableres åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse på området og at udlægge boligvejen som et grønt areal til opholds- og legeområde.

 

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 3 bemærkninger til forslaget. Bemærkningerne handler primært om:

 • bebyggelsens placering i forhold til tidligere arkæologisk udgravning og til indfald af sollys på grunden
 • bebyggelsens udformning i forhold til ønske om tagterrasser og mulighed for sammenbygget bebyggelse i skel
 • materialevalg for tag
 • boliggrundenes størrelse og antal af p-pladser.

 

Lokalplanområdet har ikke tidligere været lokalplanlagt, men det er underlagt kommuneplanramme 04.01.B06.

 

Det nye boligområde medfører behov for, at der findes et nyt vejnavn. Forvaltningen foreslår Øparken, som henviser til vejnavne for boligområdet syd for lokalplanområdet.

 

Sagen er en B-sag, hvor den endelige plan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med udkast til Byrådets vurdering af disse.

 

Det vurderes blandt andet, at lokalplanens placering af boliggrunde ikke kan ændres i tilstrækkelig grad til, at områdets vestlige del kan friholdes til grønne arealer for at tilgodese arkæologiske fund, fordi området ikke efterfølgende vil kunne bebygges i tilstrækkelig grad.

 

Helt generelt gælder det, at området omkring Billum er rigt på fortidsminder. Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være svært at finde nærliggende områder uden fortidsminder.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at p-pladser for tæt-lav bebyggelse reguleres bedst ved en konkret vurdering af den enkelte byggeansøgning, hvorfor lokalplanen ændrer bestemmelserne for p-pladser ved tæt-lav bebyggelse til at skulle følge bygningsreglementets bestemmelser og fastlægges i hvert enkelt tilfælde.

 

Forvaltningen vurderer ligeledes, at der for tagbelægning i området kan tilføjes muligheden for grønne tage og for mat zink i en mørk afdæmpet farve.

 

Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at formuleringen af lokalplanens § 3.3.1 kræver følgende tilføjelse for den administrative sagsbehandling af kommende byggesager:

 

Opføres der på en ejendom tæt-lav bebyggelse, skal der udarbejdes en udstykningsplan, jf. byggelovens § 10A og senere ændringer heraf. Udstykningsplanen skal dokumentere, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang, med mindre byggeriet er omfattet af § 10A’s undtagelsesbestemmelser. ” 


Konsekvens i forhold til visionen

Lokalplanområdet er i dag et landbrugslandskab, som fremadrettet vil blive bebygget. Lokalplanen søger at skabe et boligområde med et grønt præg, hvor der er sat retningslinjer for mængden af beplantning i området.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at lokalplan 04.01.L02 Boliger i Billum vedtages,

at tilføjelse til §§ 3.3.1 tiltrædes,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes, og

at vejnavnet Øparken godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr16-9854_doknr84133-18_v1_samlet pdf af indkomne bemærkninger, lp boliger i billum.pdf.pdf
sagsnr16-9854_doknr92919-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering af disse.pdf.pdf
sagsnr16-9854_doknr93183-18_v1_lokalplan til endelig vedtagelse 14.06.2018.pdf.pdf

Bilag

Samlet pdf af indkomne bemærkninger, LP Boliger i Billum.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering af disse.pdf
Lokalplan til endelig vedtagelse 14.06.2018.pdf


146. Lokal afledning af regnvand i Nordenskov

Lokal afledning af regnvand i Nordenskov

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 12. januar 2016 et tillæg til spildevandsplanen om, at den tidligere vedtagne separatkloakering i Nordenskov blev ændret til spildevandskloakering for en del af området. Samtidig blev der givet mulighed for lokal afledning af regnvand (LAR). Det blev dengang oplyst, at beslutningen ingen direkte økonomisk konsekvens havde for Varde Kommune.

 

DIN Forsyning A/S har i samarbejde med Nordenskov Fællesvirke og Varde Kommune udarbejdet et løsningsforslag for område 3 i projektet, som omfatter Blüchers Allé, Solsortevej og Vibevej. For at kunne gennemføre projektet er det nødvendigt at Varde Kommune bidrager økonomisk.

 

Din Forsyning A/S har udarbejdet et overslag for projekt 3 med forskellige scenarier, som er baseret på de aktuelle tal fra de to gennemførte LAR-projekter i Nordenskov, jf. bilag. Varde Kommunes andel udgør 100.000 kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det for de ejendomme, hvor der kan meddeles tilladelse til håndtering af tag- og overfladevand på grundene, giver god mening, at det håndteres gennem en LAR-løsning. Dette skaber grønne bymiljøer, forøger den lokale grundvandsdannelse og medvirker til, at forsyningsselskabet ikke skal etablere så store bassiner til forsinkelse af regnvand inden udledning til recipient.


Konsekvens i forhold til visionen

Regnvandet fra villavejene skal håndteres lokalt. Derfor medvirker projektet til at skabe grønne bymiljøer.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Varde Kommunes andel finansieres af pulje til ”byforskønnelse ifm. kloakseparering”.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges 100.000 kr. til gennemførelse af LAR-projekt 3 i Nordenskov.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-2211_doknr61161-18_v1_skitse til lar veje, etape 3 - skm_c554e18032108161.pdf.pdf
sagsnr18-2211_doknr83118-18_v1_overslag - etape 3 i nordenskov. - overslag - udgave 2.pdf.pdf

Bilag

Skitse til LAR veje, etape 3 - SKM_C554e18032108161.pdf
Overslag - etape 3 i Nordenskov. - overslag - udgave 2.pdf


147. Udpegning af omdannelseslandsbyer i Kommuneplan 2021

Udpegning af omdannelseslandsbyer i Kommuneplan 2021

Sagsfremstilling

Omdannelseslandsbyer er landsbyer, hvor kommunen har mulighed for at anlægge en lempeligere praksis for landzonetilladelser, herunder i forhold til bebyggelsens placering, med henblik på at skabe attraktive bosætningsmuligheder og etableringen af småerhverv. Afgrænsningen af omdannelseslandsbyer samt retningslinjer herfor skal fremgå af kommuneplanen. Der kan i hver planperiode udpeges to omdannelseslandsbyer.

 

Ved landzonetilladelser bør der lægges særlig vægt på kommuneplanens retningslinjer for omdannelseslandsbyer, og kommunalbestyrelsen kan herigennem fastsætte en ønsket retning for den enkelte omdannelseslandsbys udvikling, f.eks. fokus på alternative bosætningsmuligheder eller småerhverv. En landsby skal opfylde flere krav for at kunne blive udpeget som omdannelseslandsby: Landsbyen skal ligge i landzone samt i et område med befolkningstilbagegang for at kunne udpeges.

 

En mere udførlig beskrivelse og analyse kan ses i bilag.


Forvaltningens vurdering

I Varde Kommune er der relativt store landområder med befolkningstilbagegang, og en lang række landsbyer opfylder derfor kravene til udpegning til omdannelseslandsby. Bruttoliste, hvor der alene er taget hensyn til eksisterende lokalplaner og udpegede kulturmiljøer i og omkring de pågældende landsbyer, er: Asp, Bjerremose, Grønfelt, Gårde, Harkes, Hjortkær, Hodde, Houstrup, Karlsgårde, Krusbjerg,  Kærbæk, Kærup, Lindbjerg, Lydum, Stausø, Strellev, Thorstrup, Vester Starup, Vesterlund, Vittarp, Vrenderup og Øse.

 

Øvrige forhold, herunder blandt andet hensynet til produktionserhverv og landbrug, lokale natur- og landskabsforhold skal også tages i betragtning ved udpegningen og afgrænsningen af omdannelseslandsbyer.

 

Den egentlige udvikling vil ske på andre initiativer, og forvaltningen vurderer derfor, at udpegningen af omdannelseslandsbyer skal ske i samarbejde med de enkelte landsbyers beboere og lokalråd. Derfor vil det Fælles Udviklingsråd blive inddraget i processen omkring udpegningen af omdannelseslandsbyer til Kommuneplan 2021. Der skal fortsat søges om landzonetilladelse i omdannelseslandsbyer, og det bør derfor overvejes, om udpegningen til omdannelseslandsby med fordel kan erstattes af eller suppleres med en landzonelokalplan.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Planloven § 11a, stk. 1 og § 24.


Økonomi

Ingen


Høring

Forslaget til en kommuneplanrevision skal sendes i 8 ugers høring, jf. planloven § 24, stk. 3.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der sammen med udviklingsrådene udpeges forslag til prioritering af omdannelseslandsbyer til Udvalget for Plan og Teknik


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-4691_doknr84043-18_v1_omdannelseslandsbyer_samlet_bilag til politisk behandling.pdf.pdf

Bilag

Omdannelseslandsbyer_samlet_bilag til politisk behandling.pdf


148. Hovedbyer på forkant - Fra byrum til naturrum

Hovedbyer på forkant - Fra byrum til naturrum

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 29. maj 2018 at modtage 300.000 kr. fra Realdania til udarbejdelse af en helhedsplan for Varde by, med hovedfokus på området mellem åen og Slotsgade inkl. den gamle handelsskole og med en perspektivering til området over til Stationen og Posthuset. Målet med helhedsplanen er at skabe grundlaget for, at private investorer, eventuelt i samarbejde med kommunen, udbygger området til gavn for byen og kommunen. Helhedsplanen ligger i forlængelse af områdeplanen for området.

 

Projektet skal danne grundlag for udvikling af området og giver mulighed for at ansøge Realdania om et konkret projekt i området i en størrelsesorden op til 16 mio. kr., hvoraf fonden finansierer 50 %. Ansøgningsfristen er ultimo februar 2019.

 

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Udviklingsrådet Varde By, Varde Handel, ProVarde og udvalgte private ejendomsejere i området.


Forvaltningens vurdering

Tilsvarende partnerskabet for områdefornyelsen for Varde by, lægges der op til politisk repræsentation i styregruppen. Derfor anmodes Udvalget for Plan og Teknik om at udpege en repræsentant til styregruppen.


Konsekvens i forhold til visionen

Nationalpark Vadehavet går helt op til Varde By, og derfor skabes der med projektet en god mulighed for at koble byen til naturen. Dette gøres ved, at engstykket med Slotsbanken bliver en mere integreret del af byen, der dermed øger adgangen til naturen.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udpege en repræsentant til styregruppen for projektet ”Hovedbyer på forkant – Fra Byrum til Naturrum”.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Udvalget udpegede Anders Linde til at deltage i styregruppen.

149. Krydsning af banen ved Engdraget, Varde

Krydsning af banen ved Engdraget, Varde

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektering af fodgængerbroen over banen mellem Hjertingvej og Engdraget i Varde, er der opstået mulighed for, at Banedanmark kan sagsbehandle etablering af en niveaufri overgang i stedet for en broløsning.

 

Der er tidligere bevilliget 4,25 mio. kr. til broprojektet. Heraf er der pt. disponeret/indgået aftaler med COWI og Banedanmark for 0,53 mio. kr. med henblik på at etablere en gangbro.

Der er således en restbevilling på ca. 3,72 mio. kr.

 

For at Banedanmark kan vurdere en niveaufri overgang, er det nødvendigt at udarbejde et skitseprojekt samt en beskrivelse af de afledte konsekvenser for banen. COWI har været i dialog med Banedanmark og vurderer, at skitseprojekt samt beskrivelser kan udføres for 0,25 mio. kr.

 

Der vil derfor, hvis Udvalget godkender forvaltningens anbefaling, være ca. 3,47 mio. kr. tilbage af bevillingen til anlægsarbejder.

 

De restbeløb, der er bundet i kontrakter med COWI og Banedanmark, forventes overført til detailprojektering af niveaufri overgang, hvis Banedanmark ender med at godkende en niveaufri overgang.

 

Banedanmark har mundtligt tilkendegivet, at en niveaufri overgang kan koste op imod 4,0-4,5 mio. kr. Disse beløb er dog angivet på et meget skønnet grundlag. Beløbet består af to dele, hvoraf de ca. 2,0-2,5 mio. kr. alene vil gå til indarbejdning af diverse protokoller i Banedanmark overvågnings- og signalsystemer, mens de resterende ca. 2,0 mio. kr. er til egentlig anlæg i marken.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en niveaufri overgang vil servicere langt flere borgere end en broløsning med trapper op/ned. Trapper kan ikke, eller kun besværligt, forceres af gangbesværede og vil mere eller mindre helt udelukke rollator, kørestole og barnevogne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Valg af en niveaufri overgang kan betyde overskridelse nuværende bevilling. Et nærmere overslag kan først gives, når Banedanmark har vurderet et skitseprojekt og hvilke konsekvenser en niveaufri overgang vil have, og derved også hvilke fysiske installationer der skal etableres.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at igangsættelse af forarbejdet til vurdering af etablering af en niveaufri overgang godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Anbefalingen blev godkendt

150. Ændring af mødedatoer

Ændring af mødedatoer

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden har behov for, at udvalgsmødet 11. oktober 2018 flyttes.

 

Han foreslår, at mødet afholdes 10. eller 12. oktober 2018.

 

Niels Christiansen har et ønske om, at udvalgsmødet 16. august 2018 flyttes.

 

Han foreslår, at mødet afholdes 15. august 2018.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at oktobermødet kan afholdes 10. oktober 2018 fra kl. 12.30 til kl. 16.00, og at augustmødet kan afholdes 15. august 2018 fra kl. 11.30 til kl. 16.00.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Teknik


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalgets møde i oktober afholdes 10. oktober 2018 fra kl. 12.30 til kl. 16.00, og

at Udvalgets møde i august afholdes 15. august 2018 fra kl. 11.30 til kl. 16.00.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Anbefalingen blev godkendt

151. O Miljøtilsynsberetning 2017

O Miljøtilsynsberetning 2017

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal hvert år afgive en beretning til Miljøministeriet om indsatsen med miljøtilsyn og miljøgodkendelser for virksomheder og landbrug, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen.

 

Beretningen udarbejdes for et kalenderår og skal offentliggøres senest 1. april det efterfølgende år.

 

Godkendelser og anmeldelser udarbejdet i 2017

Landbrug: 14 miljøgodkendelser, 20 tillæg til miljøgodkendelser, 5 revurderinger

af miljøgodkendelser og 55 anmeldesager efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Industri: 2 miljøgodkendelser, 1 tillæg til miljøgodkendelse og 4 anmeldesager efter maskinværkstedsbekendtgørelsen.

 

Tilsyn foretaget i 2017

Landbrug: 329 miljøtilsyn (133 basis, 62 kampagne og 134 øvrige tilsyn)

Industri: 116 miljøtilsyn (87 basis, 16 kampagne og 13 øvrige tilsyn)

 

Tilsynsmål

Miljøstyrelsens tilsynsmål på 40 % fysiske tilsyn på bilag 1 og bilag 2 virksomheder samt

IED landbrug (særligt forurenende) og landbrug med § 11 og § 12 miljøgodkendelser er opfyldt, idet Varde Kommune har ført tilsyn med 43 % af de i alt 299 virksomheder (89 industri og 210 landbrug) i denne kategori. Disse virksomheder og landbrug skal have et basistilsyn i løbet af en 3-årig periode.

 

Miljøstyrelsens tilsynsmål på 25 % fysiske tilsyn på de resterende ca. 900 virksomheder og landbrug i kommunen er ligeledes opfyldt, idet Varde Kommune har ført tilsyn med 27 % af virksomhederne og landbrug i denne kategori. Disse virksomheder og landbrug skal have et basistilsyn i løbet af en 6 årig periode.

 

Håndhævelser i 2017

Der er i forbindelse med de 445 tilsyn givet:

1 påbud (industri)

1 forbud (landbrug)

270 indskærpelser (209 landbrug, 61 industri)

56 henstillinger (5 landbrug, 51 industri)

 

Henstillinger er den mildeste form for håndhævelse. En henstilling har ingen juridisk binding. Vi bruger typisk henstillinger, hvis vi vil have virksomheden til at gøre noget, f.eks. indsende en tankattest eller oplysninger om, hvem der modtager deres affald, altså i situationer, hvor det ikke er en direkte lovovertrædelse. Indskærpelser gives ved lovovertrædelser.

 

Indskærpelser kan f.eks. være, at virksomheden ikke sorterer deres affald korrekt eller at de ikke har anmeldt deres olietank.  


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er ført et tilfredsstillende antal tilsyn, både i henhold til miljøstyrelsens tilsynsmål samt til den definerede tilsynsfrekvens.

 

Der følges op med ekstra tilsyn, når der er behov for det i forhold til at sikre miljøtilstanden og for at sikre overholdelse af gældende lovgivning.

 

 


Konsekvens i forhold til visionen

Formålet med tilsyn på og godkendelser af husdyrbrug og industrivirksomheder, er at sikre en passende balance mellem beskyttelse og benyttelse af natur og miljø.

 

Dette sker både ved fastsættelse af krav, håndhævelse af disse samt ikke mindst ved en konstruktiv dialog med landmændene og virksomhedsejerne


Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr18-1349_bilagsnr#2598518_v1_sender miljøtilsynsberetning 2017 - miljøtilsynsberetning 2017.pdf.pdf

Bilag

Sender: Miljøtilsynsberetning 2017 - Miljøtilsynsberetning 2017.pdf


152. O Møde med Forsvaret om planlægning i Vejers og Blåvand

O Møde med Forsvaret om planlægning i Vejers og Blåvand

Sagsfremstilling

Forvaltningen havde 23. maj 2018 et møde med Forsvaret og Erhvervsstyrelsen. Formålet med mødet var en drøftelse af fremtidige planlægningsmuligheder i Vejers og Blåvand under hensyntagen til Forsvarets interesser.

 

Vejers og Blåvand er to af Varde Kommunes væsentligste turistbyer, og de ligger indenfor støjkonsekvenszonen til forsvarets arealer ved Oksbøl. Forsvaret gjorde i 2017 indsigelse mod en lokalplan i Blåvand. På den baggrund har kommunen haft behov for at få drøftet planlægningsmulighederne indenfor eksisterende udbyggede byområder i Blåvand og Vejers.

 

Forsvaret orienterede om en række ydre omstændigheder, der nødvendiggør, at Forsvaret værner om øvelsesterræner og aktiviteter i tilknytning til dem. Det betyder, at Forsvaret fremadrettet vil være mere opmærksomme på, at der ikke sker intensivering af støjfølsom anvendelse inden for støjkonsekvensområder omkring øvelsesterræner.

 

Forvaltningen redegjorde for kommunens behov for at kunne gennemføre lokalplanlægning som erstatning for utidssvarende planer, byomdannelse mv.

 

Det blev aftalt, at det fremadrettet vil være udgangspunktet, at plangrundlag kan fornys og tilrettes i det omfang, de ikke giver mulighed for flere boliger eller skærper den støjfølsomme anvendelse. Udgangspunktet er således et ”én til én”-princip, som dog skal drøftes ud fra de specifikke forhold i en konkret sag.

 

Forsvaret er villig til at drøfte ændret anvendelse af allerede udlagte arealer i udkanten af støjzonen mod udtagning af støjfølsomme arealer i umiddelbar nærhed af øvelsesterrænet - alt afhængig af et eventuelt projekts beskaffenhed og formål.

 

Begge parter ønsker tidlig dialog mellem Forsvaret og Varde Kommune ved opstart af nye plansager i Blåvand og Vejers.

 

Forvaltningen spurgte derudover om udviklingsmuligheden for ferie- og fritidsanlæg med et særligt oplevelsesøkonomisk potentiale indenfor støjkonsekvensområdet ved Oksbøl, jf. planloven § 15a, stk.6. Forsvaret oplyste, at man finder, at forsvarsministerens stillingtagen til et projekt af den størrelse og placering bør ses i sammenhæng med en evaluering af forsøgsprojektet i Blåvand, der er tilladt med hjemmel i planloven § 15a stk. 6.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at mødet har resulteret i nogle overordnede principper for de fremtidige planlægningsmuligheder i Blåvand og Vejers, der kan arbejdes efter.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Plan og Teknik tager orienteringen til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

153. O Oversigter

O Oversigter

Sagsfremstilling

Oversigter til orientering:

 • Afsluttede klagesager ved Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Verserende klagesager ved Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Plansager til politisk behandling

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr17-10870_doknr92340-18_v1_verserende klager hos miljø-og fødevareklagenævnet_1juni2018.pdf.pdf
sagsnr17-10870_doknr92341-18_v1_afsluttede klager hos miljø-og fødevareklagenævnet_1juni2018.pdf.pdf
sagsnr18-530_doknr92956-18_v1_oversigt over plansager under politisk behandling 2018.pdf

Bilag

Verserende klager hos Miljø-og fødevareklagenævnet_1juni2018.pdf
Afsluttede klager hos Miljø-og fødevareklagenævnet_1juni2018.pdf
Oversigt over plansager under politisk behandling 2018


154. O Kommende sager

O Kommende sager

Sagsfremstilling
 • Lokalplan for Mariehaven i Ansager
 • Lokalplan for rideskole i Varde Nord
 • Lokalplan for erhvervsområde ved nuværende rideskole på Engdraget, Varde
 • Lokalplan for boligområde i Outrup – Landsbyudvikling
 • Lokalplan for bolig- og erhvervsområde i Tistrup
 • Ophævelse af del af/hele lokalplanen for Ho Fåremarked
 • Ophævelse af LP 2.4 for et boligområde i Gl. Tistrup
 • Lokalplan for plejehjem ved Skovparken i Ølgod
 • Lokalplan for Henne Strand Camping
 • Lokalplan for Varde Fritidscenter
 • Områdeplan for Oksbøl
 • Planstrategi 2019
 • Bro over banen ved Tistrup
 • Oversigt over private søer med offentlig adgang/opdateret liste over oprensning af søer
 • Trafiksikkerhed 2018
 • Cykelstier 2018
 • Nøgletalsmodel for affaldsområdet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

155. Gensidig orientering - Lukket punkt