UDVALG

Udvalget for Plan og Teknik

MØDE

Referat

STED

Mødesalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

22-05-2018 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-05-2018 15:00:00


PUNKTER

107. Godkendelse af dagsorden
108. Temamøde om infrastruktur
109. Stop for yderligere planlægning for vindmøller på land
110. Forslag. Kommuneplantillæg for skole- og fritidsområde i Varde
111. Forslag. Lokalplan for ny skole ved Ortenvej, Varde
112. Hovedbyer på forkant - Fra byrum til naturrum
113. Udvidelse af friarealet ved Værkstedssmøgen, Varde
114. Ny bod på torvet i Varde
115. Mødeplan for 2019 i Udvalget for Plan og Teknik
116. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Udvalget for Plan og Teknik
117. Budgetønsker 2019-2022 - Udvalget for Plan og Teknik
118. Budget 2019 - Omprioriteringskatalog 1 %
119. O Udmøntning af budgetbesparelse i 2019
120. O Ministerdeklaration for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde
121. O Oversigter
122. O Kommende sager
123. Gensidig orientering - Lukket punkt107. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Godkendt

108. Temamøde om infrastruktur

Temamøde om infrastruktur

Sagsfremstilling

Der afsættes 1,5 time af udvalgsmødet til temamøde om infrastruktur, som ledes af Bjarne Fly.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orientering om infrastruktur tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

109. Stop for yderligere planlægning for vindmøller på land

Stop for yderligere planlægning for vindmøller på land

Sagsfremstilling

Med baggrund i antallet af allerede opstillede vindmøller på land i Varde Kommune og de igangværende energipolitiske forhandlinger i Folketinget og herunder især udsigten til en efterfølgende massiv udbygning af antallet af vindmøller placeret på havet, bør Varde Kommune indtil videre ophøre med al videre planlægning for nye vindmøller i Varde Kommune.


Anbefaling

Niels Christiansen (C) anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune ophører med al planlægning for vindmøller på land i Varde Kommune.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Preben Friis-Hauge fremsatte følgende ændringsforslag:

 

Udvalget indstiller til byrådet vedr. vindmølleplanlægning på land:

- at kommuneplanens retningslinier i kommuneplan 2017-2021 for tema 14 (bæredygtig energiforsyning) fastholdes,

- at udvalget i 2018 politisk behandler indkomne ansøgninger om opsætning af nye vindmøller, som kommunen har givet mulighed for, og

- at udvalget derefter tager beslutning om planlægning af nye landbaserede vindmølleprojekter i Varde Kommune.

 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

Navn

Parti

For

Imod

Undlod

Peter Nielsen

V

x

 

 

Preben Friis-Hauge

V

x

 

 

Anders Linde

V

x

 

 

Niels Haahr  Larsen

V

x

 

 

Søren  Laulund

A

x

 

 

Jan Lings

A

x

 

 

Niels Christiansen

C

 

x

 

 

 

Et flertal i Udvalget for Plan og Teknik fremsender ændringsforslaget til Byrådet med anbefaling.

 

110. Forslag. Kommuneplantillæg for skole- og fritidsområde i Varde

Forslag. Kommuneplantillæg for skole- og fritidsområde i Varde

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2017, som giver mulighed for at opføre en skole og idrætsanlæg på et ubebygget område langs Ortenvej i Varde. 

 

Planområdet er ca. 9,2 ha og består af et nuværende boldbaneanlæg og opdyrket markjord. Varde Kommune ejer området.

 

Lokalplanområdet ligger i byzone og er omfattet af Kommuneplan 2017’s bestemmelser for rammeområde 23.02.R03, hvor området er fastlagt til rekreative formål med konkret anvendelse til idrætsanlæg.

 

En ændret anvendelse af området til skole- og fritidsformål forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplanen, fordi planområdet er omfattet af rammeområde 23.02.R03 og delvist af 23.02.C02, som erstattes af rammeområde 23.02.O07 i Tillæg 16.

 

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget er der indkaldt ideer og forslag. Der er modtaget 7 svar, som er samlet i vedlagte resumé.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Lokalplan 23.02.L12 og til Tillæg 16.

 

Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Forslag til Lokalplan 23.02.L12 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at området giver de bedste betingelser for placering af en ny skole og tilhørende idrætsanlæg på grund af den synergi, som muliggøres med det nuværende Varde Fritidscenter.

 

Kommuneplantillægget er i tråd med de bestemmelser, som gælder for området ved Varde Fritidscenter, og således samles arealet med rekreative offentligt tilgængelige undervisnings- og fritidsformål.

 

I miljøscreeningen er det vurderet, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Planlægning af en ny skole vil ændre på trafikmønstrene for såvel bilister som cyklister og fodgængere. Ændringerne i trafikforholdene i og omkring planområdet vurderes ligesom de ændrede støjforhold og fritidsmuligheder ikke at være væsentlige, og de giver ikke anledning til krav om udarbejdelse af en miljørapport.

 

Det er forvaltningens vurdering, at mange af de indkomne forslag allerede er indtænkt i udarbejdelse af lokalplan, og andre vil være mulige bud i en nært forestående konkurrence om skolens udformning.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Kommuneplantillæg 16 skal i offentlig høring i min. 8 uger, jf. planloven § 24, før planen kan vedtages endeligt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplantillæg 2017 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med Kommuneplantillægget.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-436_doknr59482-18_v1_frelloskolen_tillæg 16 til kommuneplan.pdf.pdf
sagsnr18-436_doknr59685-18_v1_indkomne bemærkninger-samlet.pdf.pdf
sagsnr18-436_doknr61047-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger til idéoplæg ny skole ved ortenvej.pdf.pdf
sagsnr18-436_doknr61749-18_v1_miljoescreening 23.02.l12 omraade til offentlige formaal ved ortenvej.docx.pdf.pdf

Bilag

Frelloskolen_Tillæg 16 til kommuneplan.pdf
Indkomne bemærkninger-samlet.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger til idéoplæg ny skole ved Ortenvej.pdf
Miljoescreening 23.02.L12 Omraade til offentlige formaal ved Ortenvej.docx.pdf


111. Forslag. Lokalplan for ny skole ved Ortenvej, Varde

Forslag. Lokalplan for ny skole ved Ortenvej, Varde

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til Lokalplan 23.02.L12, som giver mulighed for at opføre en skole og idrætsanlæg samt bevare og udbygge de nuværende fritidsfaciliteter på et ubebygget areal langs Ortenvej i Varde. Lokalplanen skal desuden sikre en landskabelig tilpasning med varierede uderum og stiforløb, og at parkering og veje i vid udstrækning er indpasset i et grønt miljø.

 

Lokalplanområdet består af et nuværende boldbaneanlæg og opdyrket markjord, i alt ca. 9,2 ha. Området ejes af Varde Kommune.

 

Lokalplanområdet ligger i byzone, og det er omfattet af bestemmelserne for rammeområde 23.02.R03 i Kommuneplan 2017, hvor det er fastlagt til rekreative formål med konkret anvendelse til idrætsanlæg. En ny rammeplan giver mulighed for at bygge en skole og idrætsanlæg samt for offentligt tilgængelige fritidsformål. En ændret anvendelse af området til skole- og fritidsformål forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, jf. særskilt sagsfremstilling.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Lokalplan 23.02.L12 samt til Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2017.

 

Lokalplanområdet er omfattet af gældende Lokalplan 07.D12.01, som ophæves med den endelige vedtagelse af Lokalplan 23.02.L12.

 

Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Forslag til Lokalplan 23.02.L12 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at området giver de bedste betingelser for placering af en ny skole og tilhørende idrætsanlæg på grund af den synergi, som muliggøres med det nuværende Varde Fritidscenter.

 

Skolen får nær adgang til allerede etablerede og omkostningstunge uden- og indendørs sportsfaciliteter, og det er hensigten at skabe fælles kantinefaciliteter.

 

Forvaltningen vurderer samtidig, at lokalplanlægning for skole og fritidsformål skaber gode rammer for at opfylde kommuneplanens retningslinjer for et grønt og velfungerende kultur- og naturmiljø, som styrker Varde som en grøn by og skaber en bedre sammenhæng med den eksisterende bynære natur.

 

Den centrale placering i forhold til den nye skoledistriktsgrænse giver mulighed for at binde nordbyen sammen omkring et tværgående fodgænger- og cykelstiforløb fra Campus i Øst til nye boligområder i vest.

 

I miljøscreeningen er det vurderet, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og derfor ikke skal miljøvurderes, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 2.

 

Etableringen af en ny skole vil ændre på trafikmønstrene for bilister, cyklister og fodgængere. Ændringerne i trafikforholdene i og omkring planområdet vurderes ligesom de ændrede støjforhold og fritidsmuligheder ikke at være så væsentlige, at det give anledning til krav om udarbejdelse af en miljørapport.

 

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 indkaldt ideer og forslag. Der er modtaget 7 henvendelser fra borgere.

 

De indkomne forslag allerede er indtænkt i lokalplanforslaget eller kan indgå som inspiration til den nært forestående konkurrence om skolens udformning.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Skolebyggeriet og de trafikforanstaltninger, der skal udføres inden for lokalplanområdet, er indeholdt i det anlægsbudget, der er afsat til opførelse af en ny skole. Derudover er der igangsat en trafikanalyse for at belyse afledte forhold uden for lokalplanområdet.


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i min. 8 uger, før lokalplanen kan vedtages endeligt, jf. planloven § 24.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at Forslag til Lokalplan 23.02.L12 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget, og

at Lokalplan 07.D12.01 ophæves i forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan 23.02.L12.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr16-1918_doknr61748-18_v1_miljoescreening 23.02.l12 omraade til offentlige formaal ved ortenvej.docx.pdf.pdf
sagsnr16-1918_doknr61082-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger til idéoplæg ny skole ved ortenvej.pdf.pdf
sagsnr16-1918_doknr61081-18_v1_indkomne bemærkninger-samlet.pdf.pdf
sagsnr16-1918_doknr68579-18_v1_lokalplan 23.02.l12.pdf.pdf
sagsnr16-1918_doknr70370-18_v1_skoledistriktvarde_ oversigt.pdf.pdf

Bilag

Miljoescreening 23.02.L12 Omraade til offentlige formaal ved Ortenvej.docx.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger til idéoplæg ny skole ved Ortenvej.pdf
Indkomne bemærkninger-samlet.pdf
Lokalplan 23.02.L12.pdf
Skoledistriktvarde_ oversigt.pdf


112. Hovedbyer på forkant - Fra byrum til naturrum

Hovedbyer på forkant - Fra byrum til naturrum

Sagsfremstilling

Varde Kommune og en række andre kommuner modtog 30. juni 2017 en invitation fra Realdania om at deltage i et projekt, der sætter fokus på udviklingen af bymidten i kommunens hovedby – Varde for vores vedkommende.

 

Det er forventningen, at Realdania vil støtte op om ni fysiske projekter eller udvikling af strategiske helhedsplaner rundt om i Danmark. Realdania ønsker, at projekterne skal øge byernes kvalitet og udviklingsmuligheder med afsæt i stedbundne kvaliteter og ressourcer. Realdania har ialt afsat en ramme på 73 mio. kr. til indsatsen. Realdania kan støtte de enkelte projekter med op til 7-8 mio. kr., dog maks. 50 % af projektets samlede budget. Allerede afsatte område- eller bygningsfornyelsesmidler kan indgå i finansieringen.

 

Varde Kommune indsendte 20. september 2017 en interessetilkendegivelse til Realdania. Med afsæt i Direktionens ønsker, har vi taget udgangspunkt i den eksisterende udviklingsplan.

 

Varde Kommune har indsendt en interessetilkendegivelse om støtte til udarbejdelse af en helhedsplan for Varde by med hovedfokus på at få udarbejdet en helhedsplan for området mellem åen og Slotsgade inkl. den gamle handelsskole. Målet med helhedsplanen er at skabe grundlaget for, at private investorer, eventuelt i samarbejde med kommunen, udbygger området til gavn for byen og kommunen. Helhedsplanen skal ligge i forlængelse af områdeplanen for området.

 

Realdania meddelte 31. oktober 2017, at interessetilkendegivelsen er modtaget positivt, og at Varde Kommune derfor er gået videre til anden runde om ansøgning af midler til en helhedsplan, jr. ovenfor.

 

Varde Kommune indsendte 26. april 2018 en endelig ansøgning om medfinansiering af helhedsplanen med opbakning fra ProVarde, Varde Handel, Udviklingsrådet for Varde By og enkelte ejendomsejere. Varde Kommune ansøger om 50 % af 587.500 kr. inkl. fondsafgiften på 17,5 %.

 

Realdania har 17. april 2018 givet tilsagn om en medfinansiering på 300.000 kr. inkl. fondsafgift.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er en enestående mulighed for at skabe et unikt projekt, der binder byen sammen med åen og samtidig binder byen sammen på tværs af åen.

 

Der forestår en involverende proces med deltagelse af ejendomsejerne i området, Varde Handel, ProVarde, Udviklingsrådet for Varde By samt interesserede borgere og politikere. Der skal således udarbejdes en helhedsplan, der giver ejendomsejerne mulighed for at skabe attraktive boliger og sammen med kommunen, byen og borgerne udvikle det offentlige rum mellem Slotsgade på den ene side og Banegården/Posthuset på den anden side af åen.

 

Helhedsplanen skal være færdig, så der kan udarbejdes en endelig ansøgning til Realdania i februar 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Nationalpark Vadehavet går helt op til Varde By, og derfor skabes der med projektet en god mulighed for at koble byen til naturen. Dette gøres ved, at engstykket med Slotsbanken bliver en mere integreret del af byen, der dermed øger adgangen til naturen.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Varde Kommune forpligter sig i første omgang kun til medfinansiering af den strategiske helhedsplan. Medarbejderressourcer vil primært komme fra Plan og Vækst, mens den kommunale medfinansiering på 250.000 kr. plus fondsafgiften på 37.500 kr. – i alt 287.500 kr. finansieres af afsatte midler i Plan og Vækst.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at modtage støtten på 300.000 kr. fra Realdania til medfinansiering af en helhedsplan for Varde Midtby,

at den resterende finansiering af 287.500 kr. finansieres af afsatte midler i Plan og Vækst.


Beslutning Direktionen den 16-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-8018_doknr68706-18_v1_hovedbyer på forkant - ansøgning varde kommune.pdf
sagsnr17-8018_doknr67813-18_v1_bevillingsbrev hovedbyer på forkant.pdf.pdf

Bilag

Hovedbyer på forkant - Ansøgning Varde Kommune
Bevillingsbrev Hovedbyer på forkant.pdf


113. Udvidelse af friarealet ved Værkstedssmøgen, Varde

Udvidelse af friarealet ved Værkstedssmøgen, Varde

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i 2016 etablering af et privat fælles friareal på en strækning mellem Vestergade og Vestervold i Varde, der kaldes Værkstedssmøgen. En forudsætning for, at Varde Kommune anvender 2,5 mio. kr. til projektet er, at der sikres offentlig stiforbindelse på strækningen mellem Vestergade og Vestervold, og at de grundejere fremover selv skal vedligeholde arealerne. Projektet er realiseret.

 

Varde Kommune skal tinglyse en deklaration om, at den fremtidige vedligeholdelse varetages de private ejendomme selv, jf. byfornyelsesloven.

 

I forbindelse tinglysning af pligten til fremtidig vedligeholdelse af arealerne og den offentlige stiadgang har det vist sig, at arealafgrænsningen i det oprindelige projekt ikke omfattede en stikvej langs baghaver til beboelser langs Vestervold.

 

Alle grundejere i henholdsvis Værkstedssmøgen og langs stikvejen har udtrykt ønske om, at denne også skal være omfattet af en fælles deklaration.

 

Grundejere langs stikvejen har for egen regning selv ny istandsat vejen med ny separatkloakering og asfaltbelægning.

 

For at kommunen kan tinglyse en deklaration om pligt til fremtidig vedligeholdelse for hele det ønskede areal, er det nødvendigt, at Varde Kommune formelt beslutter at inkludere stikvejen i friarealet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at lade hele arealet være omfattet af friarealområdet, og dernæst tinglyse en deklaration om drift og vedligeholdelse af dette areal på alle 12 ejendomme, som er omfattet af beslutningerne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udvidelse af friarealprojektet, som det fremgår af bilag 1 godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr14-14737_doknr61101-18_v1_bilag1_e-rids 2018-04-17.pdf.pdf
sagsnr14-14737_doknr65320-18_v1_bilag2_indstilling om udvidelse af friareal ved værkstedssmøgen_26-04-2018.pdf.pdf

Bilag

Bilag1_e-rids 2018-04-17.pdf
Bilag2_Indstilling om udvidelse af friareal ved Værkstedssmøgen_26-04-2018.pdf


114. Ny bod på torvet i Varde

Ny bod på torvet i Varde

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet design til en ny pølsebod med informationstavle, som skal erstatte den nuværende bod på torvet. Pølseboden har været præsenteret for partnerskabet for områdefornyelse i Varde. Boden er i projekteringsfase, og den kan sættes i produktion inden længe.

 

Et ingeniørfirma har kalkuleret bodens anlægspris, som holder sig inden for den afstemte budgetramme.

 

Bodens er buet, beklædt med zink og afsluttet med grøn og grå listebeklædning, som refererer til farverne på kulturloopet. Boden har udvendig bænk, og der er adgang til teknikskab under informationstavlen, hvor der bliver mulighed for at trække vand og el til andre pavilloner og aktiviteter på torvet.

 

Det øvrige torveinventar er under udførelse og bliver opstillet planmæssigt.

 

Hvis anlægsregnskabet giver overskud, foreslår forvaltningen, at der anskaffes 2-3 plantekummer med en diameter på 1,4 m, som placeres langs torvets sydlige side.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at torveinventaret kan realiseres inden for budgettet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at boden godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-795_doknr41244-18_v1_a3 03 bod_beliggenhed 1-250 b.pdf.pdf
sagsnr18-795_doknr41243-18_v1_a3 02 bod_plan og opstalter_1-50 b.pdf.pdf
sagsnr18-795_doknr69714-18_v1_a3 04 bod_opstalter b.pdf(1).compressed.pdf.pdf
sagsnr18-795_doknr69990-18_v1_plantekumme.pdf.pdf

Bilag

A3 03 BOD_beliggenhed 1-250 B.pdf
A3 02 Bod_plan og opstalter_1-50 B.pdf
A3 04 BOD_OPSTALTER B.pdf(1).compressed.pdf
Plantekumme.pdf


115. Mødeplan for 2019 i Udvalget for Plan og Teknik

Mødeplan for 2019 i Udvalget for Plan og Teknik

Sagsfremstilling

Byrådet, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor deres respektive møder skal afholdes.

 

Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

 

Politik, Analyse og Digitalisering har udarbejdet et forslag til mødeplan 2019 for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv/Byrådet.

 

Udgangspunktet er bl.a. nedenstående tidligere aftalte vilkår:

 • Ingen møder i ugerne 7, 16, 42 og 52 
 • Ingen møde den 1. marts (HEC fødselsdag)
 • Ingen møde den 5. september (flagdag)
 • Ingen møder når der er KL arrangementer samt Folkemøde på Bornholm
 • Ingen udvalgsmøder fredag
 • Byrådsmøde så vidt muligt 1. tirsdag hver måned
 • UØE onsdag ugen før byrådsmøde
 • Hidtil ønske til KF-møderne mandag kl. 13.00   
 • Hidtil ønske til BL-møderne tirsdag kl. 13.00
 • Hidtil ønske til PT-møderne torsdag kl. 12.30 (ønske om 2 møder i juni og december)
 • Hidtil ønske til SS-møderne tirsdag kl. 08.15
 • Hidtil ønske til AI-møderne torsdag kl. 08.00
 • 1 årligt dialogmøde mellem ProVarde og UØE i efteråret..
 • 2. behandling af budget er integreret i de ordinære møder i henholdsvis UØE og BY.

 

Økonomi har været inddraget i planlægningen i forhold til budgetlægning samt budgetopfølgningerne pr. 31.3 og 30.9.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udkast til politisk mødeplan 2018 imødekommer de opstillede vilkår.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Økonomi

Udgifter til mødeforplejning o.l.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen for 2019 godkendes for så vidt angår Udvalget for Plan og Teknik, og

at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Anbefalingen blev godkendt med den rettelse, at udvalgsmødet den 11. april flyttes til den 9. april 2019.sagsnr18-2084_doknr56591-18_v1_politisk mødeplan 2019 - endelig.doc

Bilag

Udkast af 12. april 2018


116. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Udvalget for Plan og Teknik

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Udvalget for Plan og Teknik

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender budgetopfølgning for første kvartal 2018.

 

Der fremsendes budgetopfølgning til politisk godkendelse tre gange årligt, pr. ultimo marts, ultimo juni samt ultimo september. Derudover sker der en løbende opfølgning i en tæt dialog mellem fagudvalgene og økonomikonsulenterne.

 

Budgetopfølgningen for Udvalget for Plan og Teknik viser et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr. ekskl. overførslerne og inkl. overførslerne et merforbrug på 0,6 mio. kr.

 

Fagområde

 

1.       kvartal

2.       kvartal

3.       kvartal

Plan & Teknik

Forventet merforbrug ekskl. overførsler

3,7 mio. kr.

 

 

Plan & Teknik

Forventet merforbrug inkl. overførsler

0,6 mio. kr.

 

 

 

Det forventede merforbrug på 3,7 mio. kr. ekskl. overførslerne og et merforbrug på 0,6 mio. kr. inkl. overførslerne fremkommer ved nedenstående resultat på overordnet niveau (for en mere detaljeret gennemgang, se vedlagte bilag).

 

Område

Korri-geret
budget ekskl.
overfør-sler 2018

Overfør-sel fra
2017 til 2018

Forventet
regnskabs-resultat
2018

Forventet afvigelse 2018
(minus = mindre forbrug)

(ekskl. overførsler)

(inkl. overførsler)

Ejendomme

14,6

0,2

14,6

0,0

-0,2

Grønne områder

11,7

-2,5

12,4

0,7

3,2

Miljø og Natur

12,8

4,1

14,3

1,5

-2,6

Øvrige

-0,2

0,6

0,4

0,6

0,0

Vejvæsen

53,4

-0,5

54,2

0,8

1,3

Kollektiv trafik

15,2

1,2

15,3

0,1

-1,1

Vinterforanstaltninger

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

I alt

119,7

3,1

123,4

3,7

0,6

Mio. kr.

 

Det forventede merforbrug på 3,7 mio. kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler skyldes primært, at en række opgaver er blevet udskudt fra 2017 til 2018. Merforbruget kan næsten dækkes af budgetoverførslerne fra 2017. Efter forbrug af budgetoverførslerne forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket kan henføres til, at vejvandsbidraget er steget væsentligt i 2018.

 

Der er udarbejdet en oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter 2018, jf. bilag.

 

Grønne områder

Merforbrug på grønne områder skyldes tidligere års merforbrug, der er en plan for at afvikle.

 

Miljø og Natur

Merforbruget på Miljø og Natur skyldes følgende:

 • Oprensning af sandfang og udlægning af gydebanker til 0,45 mio. kr. kunne ikke udføres i efteråret 2017 på grunde af store nedbørsmængder, men er udsat til udførelse i 2018.
 • Undersøgelse af kloaknettet ved kommunale institutioner med budget på 0,55 mio. kr. blev ikke igangsat som planlagt i 2017 på grund af udsættelse af udbudsmateriale.
 • Der er opsparet 0,53 mio. kr. til kystsikring ved Blåvandshuk, som forventes brugt i 2018.

 

Vejvæsen

Der er budgetteret med et merforbrug på vejvæsenet, hvilket skyldes en ekstra opkrævning på vejvandsbidrag i 2017 på 0,74 mio. kr. samt et højere acontobidrag i 2018 i forhold til 2017. Samlet vil der blive et merforbrug på vejvandsbidrag på 1,3 mio. kr., men fordi der er et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på andre dele af vejvæsenet, vil merforbruget på det samlede vejvæsen blive 0,8 mio. kr.

 

Kollektiv trafik

Vej & Park og Borgerservice har i samarbejde vedtaget, at administrationen af busskure og busstandere overflyttes til kørselskontoret i Borgerservice.


Forvaltningens vurdering

Budgetopfølgningen er foretaget på et forholdsvis tidligt tidspunkt på året, og derfor vurderer forvaltningen, at merforbruget på Udvalget for Plan og Tekniks område hviler på et usikkert grundlag, og der kan i løbet af året forekomme korrektioner.

 

En stor del af merforbruget indenfor rammen forventes, at kunne dækkes af overførslerne fra 2017 til 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

En stor del af merforbruget indenfor rammen kan dækkes af overførslerne fra 2017 til 2018, og derfor forventes det, at en overførsel til 2019 af mer- eller mindreforbrug kan holdes inden for 5 %, jf. gældende praksis.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

at merforbruget indenfor rammen dækkes af overførslerne fra 2017 til 2018.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-2969_doknr61404-18_v1_rapport - budgetopfølgning 31.03.2018 - udvalget for plan og teknik - prisme.pdf.pdf
sagsnr18-2969_doknr54078-18_v1_fie-ark budgetopfølgning for aftaleholder 501 - vej og park - bemærkninger.xlsx
sagsnr18-2969_doknr56708-18_v1_fie-ark budgetopfølgning for aftaleholder 502 - teknik og miljø - bemærkninger.xlsx
sagsnr18-2969_doknr61824-18_v1_anlæg pr. 31.03.2018 - udvalget for plan & teknik.xlsx

Bilag

Rapport - Budgetopfølgning 31.03.2018 - Udvalget for Plan og Teknik - Prisme.pdf
FIE-ark budgetopfølgning for aftaleholder 501 - Vej og Park - Bemærkninger
FIE-ark budgetopfølgning for aftaleholder 502 - Teknik og Miljø - Bemærkninger
Anlæg pr. 31.03.2018 - udvalget for Plan & Teknik


117. Budgetønsker 2019-2022 - Udvalget for Plan og Teknik

Budgetønsker 2019-2022 - Udvalget for Plan og Teknik

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 6. marts 2018 budgetproceduren for budget 2019-2022.

 

Som led i proceduren skal fagudvalgene senest 13. juni 2018 have behandlet nye ønsker, forslag til finansiering og tekniske ændringer.

 

Nye ønsker til driftsbudgettet skal finansieres indenfor udvalgets budgetområde.

 

Det afsatte anlægsbudget for 2019 er fuldt ud disponeret ved beslutninger fra budgetlægningen for 2019-2021 og tidligere. Nye ønsker til anlægsbudgettet for 2019 skal derfor være finansieret ved at udskyde eller fravælge allerede besluttede anlægsprojekter.

 

Nye ønsker til anlægsbudgettet for 2020-2022 skal ligge inden for ikke prioriterede puljer, som udgør 17,7 mio. kr. for 2020 og 40 mio. kr. for 2021.

 

Forvaltningens foreløbige forslag til budgetønsker fremgår af bilag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes Budgetprocedure for budget 2019-2022


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

 

Forvaltningen anbefaler,

at forvaltningens forslag til budgetønsker drøftes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Drøftet.

Udvalget foreslår, at der i forbindelse med budgetlægningen afsættes penge i 2019 til trafikplan i Blåvand. Pengene finansieres i 2019 af de 20 mio. kr. der er til omprioritering.

118. Budget 2019 - Omprioriteringskatalog 1 %

Budget 2019 - Omprioriteringskatalog 1 %

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 6. marts 2018 budgetproceduren for budget 2019-2022.

 

Det blev samtidig besluttet, at hvert fagudvalg skal udarbejde et omprioriteringskatalog for 2019 med forslag til besparelse på 1 % af serviceudgifterne. Den samlede besparelse udgør godt 20 mio. kr.

 

For Udvalget for Plan og Teknik udgør besparelsen 1,1 mio. kr.

 

Udvalgets budget er fordelt på hovedkonti således (specifikation i bilag):

 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

38,8 mio. kr.

02 Transport og infrastruktur

81,7 mio. kr.

I alt

120,5 mio. kr.

 

Forvaltningens forslag er fordelt således (beskrivelser i bilag):

 

Vej og Park

Privatisering af vandløb/oprensning af søer *

0,45 mio. kr.

Vej og Park

Asfaltkonto

0,40 mio. kr.

Borgerservice

Optimering af kollektiv trafik

0,25 mio. kr.

I alt

 

1,10 mio. kr.

 

Beløbene er pr. år i perioden 2019-2022.

 

*) Besparelsen kan ikke realiseres i 2019, hvor beløbet kan tages af maskinkontoen.

 

Til orientering er der vedhæftet bilag med oversigt over forslag til råderumskatalog for tidligere år.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes budgetprocedure for budget 2019-2022


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til Udvalget for Plan og Tekniks bidrag til omprioriteringskataloget godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Anbefalingen blev godkendt

119. O Udmøntning af budgetbesparelse i 2019

O Udmøntning af budgetbesparelse i 2019

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 6. marts 2018, at alle serviceområder fremover skal effektivisere for 0,5 % i 2019.

 

Besparelsen på Udvalgets budgetområde sker ved en generel nedskrivning af budgettet med 0,5 % i forbindelse med budgetfremskrivningen fra 2018-2019.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

120. O Ministerdeklaration for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde

O Ministerdeklaration for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede 6. februar 2018 Varde Kommunes høringssvar til udkastet til ministerdeklarationen for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. Den endelige Deklaration forventes vedtaget under ministerkonferencen i Leeuwarden, Nederlandene den 17.-18. maj 2018.

 

Miljøstyrelsen har oplyst, at de har modtaget tre høringssvar; et fra Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet, et koordineret høringssvar fra de fire Vadehavskommuner og et fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

 

Overordnet set ligger høringssvarene fra kommunerne og Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet i tråd med hinanden. Fokus er her i høj grad på den lokale og regionale forankring af samarbejdet bl.a. via en fortsat støtte til Wadden Sea Forum.

 

Derudover har kommunerne lagt vægt på, at sammenspillet mellem Vadehavsbestyrelsen og det kommende partnerskabscenter/-hub og en eventuel tilhørende fond, bliver klarlagt. Det er i den sammenhæng et kommunalt ønske, at Vadehavsbestyrelsen, hvor kommunerne er repræsenteret, fortsat er øverste myndighed for Det Trilaterale Samarbejde.

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet lægger i deres høringssvar vægt på, at Det Trilaterale Vadehavssamarbejde ikke i fremtiden skal kunne opstille begrænsninger for ministeriets arbejde med henvisning til stk. 30 i deklarationsteksten, hvor et fælles adfærdskodeks for højspændingskabler nævnes.

 

Miljøstyrelsen har forsøgt at spejle det kommunale ønske i teksten på følgende måde:

 

Ønsket om lokal forankring nævnes allerede nu i stk. 1 og stk. 2, hvilket Miljøstyrelsen bakker fuldt op om:

1.       Instruct the Wadden Sea Board to develop trilateral Wadden Sea World Heritage partnership schemes, to further activate the Wadden Sea World Heritage brand and to enhance local ownership, as a tool for creating synergies between nature conservation in the World Heritage Site and sustainable development in the Wadden Sea Region;

2.       Instruct the Wadden Sea Board to further develop the Partnership Hub as a part of the future Partnership Centre together with the envisaged partner organisations and in partner networks across the Wadden Sea Region, which involve partners at local and regional level, and to conduct a pilot phase to be concluded by an evaluation in 2019

 

Den nedsatte trilaterale skrivegruppe for udarbejdelse af deklarationsteksten har gennemgået udkastet til deklarationen med udgangspunkt i Wadden Sea Forums ønsker til teksten. Der er dog enighed i skrivegruppen og Vadehavsbestyrelsen om, at Wadden Sea Forum anerkendes for deres arbejde, og at Wadden Sea Forum er en del af den lokale forankring, hvilken Miljøstyrelsen finder helt central.

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ønske om at få udtaget formuleringen om et fælles adfærdskodeks har resulteret i en omformulering af stk. 30 til følgende:

30. Instruct the Wadden Sea Board to review and monitor the impacts of renewable energy production and energy transportation on the Wadden Sea ecosystem and to consider measures to avoid or mitigate possible negative impacts by looking for best environmental practices also with the aim of developing related common principles to evaluate the impact of high-voltage power cables in the Wadden Sea Area in close consultation with the responsible bodies and stakeholders;

 


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

121. O Oversigter

O Oversigter

Sagsfremstilling

Oversigter til orientering:

 • Større projekter i Ejendomscenteret
 • Afsluttede klagesager ved Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Verserende klagesager ved Miljø- og Fødevareklagenævnet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr16-415_doknr70740-18_v1_større projekter i ejendomscentret - maj 2018.pdf
sagsnr17-10870_doknr71114-18_v1_afsluttede klager hos miljø-og fødevareklagenævnet_8maj2018.pdf.pdf
sagsnr17-10870_doknr71118-18_v1_verserende klager hos miljø-og fødevareklagenævnet_8maj2018.pdf.pdf

Bilag

Større projekter i Ejendomscentret - maj 2018
Afsluttede klager hos Miljø-og fødevareklagenævnet_8maj2018.pdf
Verserende klager hos Miljø-og fødevareklagenævnet_8maj2018.pdf


122. O Kommende sager

O Kommende sager

Sagsfremstilling
 • Lokalplan for Mariehaven i Ansager
 • Lokalplan for rideskole i Varde Nord
 • Lokalplan for erhvervsområde ved nuværende rideskole på Engdraget, Varde
 • Lokalplan for boligområde i Outrup – Landsbyudvikling
 • Lokalplan for bolig- og erhvervsområde i Tistrup
 • Ophævelse af del af/hele lokalplanen for Ho Fåremarked
 • Ophævelse af LP 2.4 for et boligområde i Gl. Tistrup
 • Lokalplan for plejehjem ved Skovparken i Ølgod
 • Lokalplan for Henne Strand Camping
 • Energiforbedringer i private hjem
 • Bro over banen ved Varde
 • Bro over banen ved Tistrup
 • Oversigt over private søer med offentlig adgang/opdateret liste over oprensning af søer
 • Trafiksikkerhed 2018
 • Cykelstier 2018

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

123. Gensidig orientering - Lukket punkt