UDVALG

Udvalget for Plan og Teknik

MØDE

Referat

STED

Borgerhuset, Blåvandvej 30A, 6857 Blåvand

STARTTIDSPUNKT

18-04-2018 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-04-2018 16:00:00


PUNKTER

78. Godkendelse af dagsorden
79. Politisk følgegruppe for råstoffer til diger ved Vadehavet
80. Høringssvar til højspændingsledning, Endrup-Idomlund
81. Pulje til energibesparende foranstaltninger 2018
82. Ansøgning. Fjernvarmeforsyning til Oksbøllejren
83. Kommuneplantillæg. Detailhandel i Blåvand
84. Lokalplan. Centerområde i Blåvand Øst
85. Kommuneplantillæg. Blåvand Zoo
86. Lokalplan for Blåvand Zoo
87. Lokalplan for boligområde i Tistrup
88. Lokalplan for nyt sommerhusområde i Houstrup
89. Forslag. Kommuneplantillæg for centerområde i Billum
90. Forslag. Lokalplan til butiksformål mv. i Billum
91. Forslag - Blåvand Udviklingsplan
92. Ansøgning. Udskiftning af tag - Nørregade 47 og 49, Varde
93. Ansøgning. Genanvendelse af regnvand
94. Forlængelse af Affaldsplan 2013-2018
95. Kystsikring ved Blåvand
96. Udviklingsplaner. Retningslinjer for pulje - 2018
97. Udviklingsplaner. Tilskud til realisering projekter
98. Ændring af mødedato
99. Budget 2019 - Omprioriteringskatalog 1 %
100. O Forsøg med ændret slåning af vejrabatter
101. O Rottebekæmpelse i Varde Kommune i 2018
102. O Tilsynskampagne 2017
103. O Temadag om strategi i Energnist 31. maj 2018
104. O Oversigter
105. O Kommende sager
106. Gensidig orientering - Lukket punkt78. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Godkendt

79. Politisk følgegruppe for råstoffer til diger ved Vadehavet

Politisk følgegruppe for råstoffer til diger ved Vadehavet

Sagsfremstilling

Regionsrådet inviterede i 2016 til etablering af en politisk og teknisk følgegruppe til planlægning for klæg. Region Syddanmark har 13. marts 2018 inviteret til fortsat samarbejde i en politisk følgegruppe om råstoffer til diger ved Vadehavet.

 

Baggrunden for etablering af følgegrupperne er, at Region Syddanmark ønsker at gennemføre en planlægning for klæg til vadehavsområdets diger. Der er behov for at sikre forsyningen med klæg til vedligehold, forstærkning og eventuel udbygning af digerne ved Vadehavet.

 

Den politiske følgegruppes formål er at følge regionens planlægningsarbejde, så den løbende i processen kan komme med politiske og strategiske indspil om lokale forhold og hensyn. Den tekniske følgegruppes formål er at bidrage med lokal viden om naturbeskyttelse, digesikkerhed og igangværende projekter.

  

Der forventes afholdt et møde om året. Ud over Varde Kommune er Esbjerg, Tønder og Fanø Kommuner samt Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet inviteret til at deltage i følgegrupperne.

 

I Varde Kommune findes der to diger; Varde Dige og Oksby Dige. Kystdirektoratet har det tekniske tilsyn med digerne, mens kommunen har det økonomiske tilsyn.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har ikke kendskab til, at der skulle være konkrete planer eller behov for forstærkninger af de to diger i Varde Kommune.

 

Som følge af klimaændringer kan det blive nødvendigt med en øget indsats om digesikring.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at deltagelse i følgegruppen kan bidrage til et konstruktivt samarbejde mellem interessenterne for digesikkerhed.

 

Forvaltningen deltager fortsat i den tekniske følgegruppe.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Råstofloven

Kystbeskyttelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltning anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der udpeges et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at deltage i den politiske

følgegruppe.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Udvalget udpegede Preben Friis-Hauge til at deltage i den politiske følgegruppe.

 sagsnr18-3231_doknr42763-18_v1_politisk følgegruppe - råstoffer til klimatilpasning.msg

Bilag

Politisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning


80. Høringssvar til højspændingsledning, Endrup-Idomlund

Høringssvar til højspændingsledning, Endrup-Idomlund

Sagsfremstilling

Energinet har 8. marts 2018 fremsendt ansøgning om VVM-tilladelse til en ny 400 kV højspændingsluftledning fra Endrup i Esbjerg Kommune til Idomlund i Holstebro Kommune. Forvaltningen har videresendt ansøgningen til Miljøstyrelsen, fordi Miljøstyrelsen er myndighed for projekter, hvor Energinet er bygherrer.

Inden projektet kan gennemføres skal der blandt andet udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for selve projektet. Derfor afholder Miljøstyrelsen den første offentlighedsfase fra 9. april til 9. maj 2018. I den forbindelse har Varde Kommune mulighed for at indsende bemærkninger til projektet som berørt myndighed.

 

Forvaltningen har modtaget høringsmaterialet til projektet 9. april 2018. Materialet er vedlagt som bilag.

 

Miljøstyrelsen/Energinet har udsendt invitation til informationsmøde for lodsejere, der ligger indenfor planlægningsområdet samt lodsejere, der ligger op til 150 m fra planlægningsbæltet. Der holdes borgermøde torsdag den 19. april 2018, kl. 19.00-21.00 i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde.

 

Forvaltningen foreslår, at nedenstående tekst fremsendes som Varde Kommunes officielle høringssvar, som berørt myndighed.


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune opfordrer til, at hele ledningsanlægget kabellægges i Varde Kommune. Varde Kommune henviser til, at der tilbage i 2008, efter en lang offentlig debat om opsætning af 400 kV luftledninger, blev vedtaget en national kabelhandlingsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at eventuelt fremtidige udbygninger af 400 kV nettet skulle søges kabellagt.

 

Luftledninger udgør en markant negativ påvirkning af landskabet og vil forringe værdien af boliger og livet i mindre bysamfund, som anlægget kommer til at passere. Der er i tillid til beslutningen fra 2008 ikke reserveret ledningstracéer til de nye anlæg, og disse er derfor ikke samtænkt med eksempelvis placeringen af vindmøller. Det forhold vil forstærke den uheldige landskabelige påvirkning. Hertil kommer, at borgerne har investeret i deres ejendomme med tillid til, at den fremtidige infrastruktur blev kabellagt.

 

Hvis ledningsanlægget imod Varde Kommunes ønske ikke kabellægges på hele strækningen, ønsker kommunen, at der især fokuseres på at kabellægge ledningsanlægget ved bebyggede områder og i områder med særlige natur- og landskabsværdier.

 

For at sikre, at de kumulative miljøpåvirkninger bliver fuldt belyst ved udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, bør kabellægning af eksisterende 150 kV luftledninger i bebyggede områder og i områder med særlige natur- og landskabsværdier samtænkes med etablering af en ny 400 kV luftledning. Dette gælder især eksisterende 150 kV luftledninger, som ikke indgår i planlægningsbæltet og dermed ikke er en del af den politiske og økonomiske ramme for projektet, men som findes i nærheden af det kommende tracé. I Varde Kommune handler det især om området Karlsgårde Sø og Næsbjerg, hvor der i dag er en eksisterende 150 kV luftledning, som ikke indgår planlægningstracéet.

 

For at sikre, at de samlede miljøpåvirkninger bliver belyst i miljøkonsekvensrapporten, bør den økonomiske pulje til nedtagning af de eksisterende 150 kV luftledninger i udgangspunktet fastholdes i én pulje. Samtidig bør puljerne til kabellægning af eksisterende 132-150 kV luftledninger (aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften) tænkes sammen med miljøkonsekvensrapporten. For at sikre en reel mulighed for at realisere de kompenserende foranstaltninger (læs kabellægning), er det afgørende, at der er åbenhed omkring ansøgningsmulighederne og puljernes indhold. Det vil efter intentionen sikre, at gode levevilkår respekteres i byerne, mindre bysamfund og i det åbne land, samt at natur- og landskabsværdier bevares.

 

Varde Kommune vil til sidst opfordre til, at informationer, ikke mindst kortmateriale, er offentligt tilgængeligt for borgerne på både Energinets og de relevante myndigheders hjemmeside så tidligt som muligt, så borgere har mulighed for at orientere sig om projektet.


Konsekvens i forhold til visionen

Etableringen af en ny 400 kV luftledning vil bidrage til udbygningen af et robust elforsyningssystem og være et nødvendigt led i strategien om et CO2-neutralt energiforsyningssystem. På den anden side kan etableringen af en ny 400 kV luftledning medføre påvirkninger af levevilkårene i byerne, mindre bysamfund og i det åbne land samt natur- og landskabsværdier med mindre ledningerne kabellægges.


Retsgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at overstående høringssvar sendes til Miljøstyrelsen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr16-4305_doknr56680-18_v1_endrup-idomlund-debatoplaeg.pdf.pdf
sagsnr16-4305_doknr56677-18_v1_ansøgning om luftledning gennem varde kommune.pdf.pdf

Bilag

endrup-idomlund-debatoplaeg.pdf
Ansøgning om luftledning gennem Varde Kommune.pdf


81. Pulje til energibesparende foranstaltninger 2018

Pulje til energibesparende foranstaltninger 2018

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat en pulje/låneadgang på 5.192.000 kr. p.a. til investeringer i energibesparende foranstaltninger (EBF). Regnskabet for 2017 endte med et merforbrug på 1.785.000 kr., og der er således 3.407.000 kr. tilbage til investeringer i puljen for 2018.

 

Staten har en pulje, hvor kommunerne har adgang til at optage lån til EBF, f.eks. efterisolering, udskiftning af vinduer og døre, udskiftning til energirigtige lamper/lyskilder samt udskiftning af tekniske installationer. Lånene tilbagebetales via de besparelser, der er på driften (el-, vand- og varmeforbrug) efter udførelse af EBF. Lovgivningen og Varde Kommunes strategi for arbejdet med EBF i den kommunale bygningsmasse fremgår af bilag.

 

Der er i forbindelse med planlægning af renoveringsarbejder på de kommunale bygninger i 2018 lagt vægt på prioritering af utætte tage, vinduer og døre i nedbrud samt udskiftning af tekniske installationer, der medvirker til dårligt indeklima eller ikke fungerer.

 

Projekter, hvor der kan udføres rentable energimæssige forbedringer af bygninger eller tekniske installationer, vil blive udført med midler fra vedligeholdelsespuljen samt puljen til EBF. Ligeledes vil rentable energiinvesteringer i anlægsprojekterne også blive udført med midler fra energipuljen. Kommunens strategi for EBF følges ved vurdering af, hvilke projekter, der kan finansieres ved brug af låneadgangen.

 

Der er i 2018 planlagt vedligeholdelsesarbejder og anlægsprojekter med rentable energiprojekter, jf. principperne i strategien, der samlet koster mere end den resterende pulje for 2018. Projekterne fremgår af bilag.

 

De selvejende haller står selv for optagelse og tilbagebetaling af lån. Derfor er foretaget en korrektion af tidligere fremsendt investeringsoversigt, og det forventes, at der i 2018 kan gennemføres projekter, der muliggør udnyttelse af en låneramme på ca. 11 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at gennemførelse af de skitserede projekter er rentable, og at de bør gennemføres. Hvis der ikke gøres brug af energimidlerne i rentable projekter, vil der ikke være midler i anlægs- eller vedligeholdelsesbudgettet til gennemførelse af de EBF.

 

Forvaltningen vurderer, at lånerammen bør forhøjes til 11 mio. kr. i 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der søges tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. til puljen for EBF i 2018. Tillægsbevillingen finansieres ved lån, der tilbagebetales via de udmøntede besparelser på driften/energien.

 

Besparelsen ved investering i gadelys i Varde midtby er indregnet i tidligere beregninger, hvorfor den ikke fremgår af vedhæftede oversigt.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives en tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. til puljen for energibesparende foranstaltninger, der finansieres ved optagelse af lån,

at der gives en indtægtsbevilling til puljen til opsamling af mindreforbrug som følge af energibesparende tiltag med 674.600 kr., og

at der gives en tillægsbevilling til finansieringsomkostninger til lånet på i alt 470.000 kr.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr16-9618_doknr139301-16_v1_principper for energibesparende foranstaltninger.docx
sagsnr16-241_doknr49115-18_v1_investeringer i energibesparende foranstaltninger 2018.xlsx

Bilag

Principper for Energibesparende foranstaltninger
Investeringer i energibesparende foranstaltninger 2018


82. Ansøgning. Fjernvarmeforsyning til Oksbøllejren

Ansøgning. Fjernvarmeforsyning til Oksbøllejren

Sagsfremstilling

COWI har for Oksbøl Varmeværk tidligere udarbejdet et projektforslag om fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. Varde Kommune godkendte projektforslaget, men Dansk Gas Distribution (DGD) påklagede godkendelsen til Energiklagenævnet, som hjemviste sagen til fornyet behandling. COWI har udarbejdet et nyt projektforslag om fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

 

Projektforslaget omfatter:

 • Konvertering af Oksbøllejrens varmeforsyning fra naturgas til fjernvarme fra Oksbøllejrens Varmeværk
 • Ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas- og fjernvarmeforsyning.
 • Etablering af ca. 2.250 kW flisfyret kedelanlæg og

257 kW absorptionsvarmepumpe, begge placeret i Oksbøl Varmeværks varmecentral

 • Etablering af ca. 3 km forsyningsledning i DN 125 fra Oksbøl Varmeværk til Oksbøllejrens varmecentral.

 

Forskellen på dette projektforslag og det tidligere er især, at det nye forslag omfatter:

 • En mindre fliskedel
 • Etablering af varmepumpe
 • Ingen ny bygning til kedlen, fordi den kan etableres i eksisterende kedelhal på varmeværket.

 

Projektet vil erstatte et fossilt brændsel (naturgas) med et fornybart brændsel (træflis) og energibæreren elektricitet, som i stigende grad bliver produceret af især vindmøller og derfor betragtes som en miljø- og klimavenlig energiform. Projektet er dermed i overensstemmelse med de nationale målsætninger om at reducere brugen af fossilt brændsel.

 

Projektet er derudover i overensstemmelse med de udmeldinger om konvertering af naturgasområder, som tidligere Energiminister Connie Hedegaard anførte over for kommunerne i brev af 27. januar 2009.

 

COWI’s beregninger viser, at der vil være en samfundsøkonomisk fordel ved etablering af en ny flisfyret kedel og absorptionsvarmepumpe samt udvidelse af forsyningsområdet på 8,8 mio. kr., ekskl. moms over 20 år.

 

Gennemførelse af projektforslaget vil give en årlig besparelse for Oksbøllejren på ca. 1,3 mio. kr.

 

Den økonomiske fordel for Oksbøl Varmeværk bliver reelt 0 kr., fordi resultatet skal udlignes i varmeprisen år for år i henhold til ”hvile i sig selv princippet”.

 

Projektet giver miljømæssigt en besparelse på ca. 28.000 tons CO2-ækvivalenter over 20 år. Dog vil projektet give en lidt højere emission af svovldioxid, kvælstofoxider og fine partikler, fordi afbrænding af flis har en højere emission af disse end naturgas.

 

 

Projektforslaget har været i høring i 4 uger hos DGD og hos Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES), jf. projektbekendtgørelsen § 25.

 

I sit første høringssvar gør DGD bl.a. gældende, at projektet er baseret på forkerte forudsætninger om en unødig dyr gasforsyning i referencen og en særdeles billig alternativ fjernvarmeforsyning.

 

COWI gør i sit svar til DGDs bemærkninger gældende,

 1. at DGD i sit høringssvar bruger forældede tal for drift og vedligehold af gaskedler
 2. at DGD bl.a. ikke har taget alle omkostninger til drift og vedligehold af gasanlægget i betragtning.
 3. at DGD har sat gaskedlernes levetid urealistisk højt.
 4. at DGD har overvurderet varmetabet i en fjernvarmeledning fra Oksbøl Varmeværk til Oksbøllejren.
 5. at fliskedlen kan installeres i den eksisterende kedelhal på Oksbøl Varmeværk, og
 6. at DGD har overestimeret prisen for en fliskedel.

 

I sit andet høringssvar skriver DGD, at COWI nu har dokumenteret varmetabet i fjernvarmeledningen, og at selskabet vurderer, at projektforslaget muligvis kan indeholde et begrænset samfundsøkonomisk overskud. DGD fastholder dog alle selskabets øvrige bemærkninger til projektforslaget.

 

FES har meddelt, at de ingen bemærkninger har til projektforslaget.

 

Byrådet skal godkende projektet i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektforslaget opfylder de formelle krav til projektbelysning i henhold til projektbekendtgørelsen. Forvaltningen har ved vurderingen taget hensyn til følgende hovedhensyn, der taler for projektet:

 • Der ses en samfunds-, virksomheds- og forbrugerøkonomisk fordel ved at gennemføre projektet
 • Vurdering og belysning af forhold, fremført af DGD under høringen, har ikke ændret ved, at projektet er en fordel
 • Projektet medfører en reduktion af energiforbrug og miljøbelastning som følge af øget virkningsgrad og reduktion af forbruget af fossilt brændsel
 • COWI har fremlagt dokumentation for investering i fliskedel samt størrelsen af ledningstabet.
 • Projektet er i overensstemmelse med den nationale målsætning om udfasning af fossilt brændsel.

 

Den samlede vurdering er, jf. projektbekendtgørelsen og varmeforsyningsloven, at projektforslaget ud fra en samfundsøkonomisk vurdering anses som mere fordelagtig end fortsat naturgasforsyning af Oksbøllejren.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet erstatter forbruget af fossile brændstoffer med potentielt lokalt, fornybart brændstof (træflis). Ved brug af lokalt brændsel vil projektet medvirke til at fremme lokal beskæftigelse.

 

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med visionen.


Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven

Projektbekendtgørelsen


Økonomi

Ingen


Høring

Har været i høring hos:

Dansk Gas Distribution (DGD) og Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES)


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at projektforslaget godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr15-11839_doknr52730-18_v1_bilagsliste_projektforslag_2017_om_flisfyret_fjernvarme_til_oksbøllejren.docx.docx

Bilag

Bilagsliste_projektforslag_2017_om_flisfyret_fjernvarme_til_Oksbøllejren.docx


83. Kommuneplantillæg. Detailhandel i Blåvand

Kommuneplantillæg. Detailhandel i Blåvand

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 5. december 2017 forslag til Tillæg 07 Detailhandel i Blåvand. Forslaget har været i offentlig høring fra 20. december 2017 til 14. februar 2018.

 

Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 21 indsigelser. Indsigelserne handler primært om trafikale forhold og den maksimale størrelse på detailhandelsbutikken.

 

Formålet med Tillæg 07 er at ændre den planlægningsmæssige ramme for detailhandel i

Blåvand.

 

Kommuneplantillæggets ændringer i detailhandelsplanlægningen kan opdeles i fire dele:

 

1)     Bruttoetagearealet for detailhandel i Blåvand midtby hæves for rammeområderne 05.01.C01-05.01.C05 fra 10.000 m2 til 28.000 m2.

2)     Afgrænsningen af områder for butikker ændres. Ændringen skyldes, at butiksafgrænsningen udvides, så det dækker hele det område, der er omfattet af lokalplan 05.01.L09.

3)     Butiksstørrelser for udvalgsvarebutikker fastholdes på maks. 2.000 m2 for rammeområde 05.01.C01. Butiksstørrelser for udvalgsvarebutikker fastsættes til maks. 3.000 m2 for rammeområde 05.01.C02-05.01.C05. Butiksstørrelsen for dagligvarebutikker fastholdes til 3.500 m2

4)     En del af rammeområde 05.01.C06 bliver overført til 05.01.C04 for at muliggøre, at der kan etableres butik i dette område ift. Forslag til lokalplan 05.01.L09. Ændringen af rammeområdet gør, at en del af rammeområde 05.01.C06 bliver adskilt fra det resterende rammeområde. Den adskilte del af rammeområdet nødvendiggør, at der tildeles et nyt nummer, 05.01.C08, til rammeområdet.

 

Tillæg 07 skal vedtages, før lokalplan 05.01.L09 kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger, jf. bilag.

 

Forvaltningen vurderer, at det samlede butiksareal indenfor rammeområderne 05.01.C01-05.01.C05 bør øges til 28.000 m2 som fremlagt i forslaget til Tillæg 07. Forvaltningen vurderer, at ved at øge det samlede butiksareal, vil udvidelsesmulighederne for de eksisterende butikker sikres samtidig med, at der fortsat kan være en udvikling med nye butikker i Blåvand.


Konsekvens i forhold til visionen

Ændrede rammer for detailhandelsplanlægningen i Blåvand kan være med til at styrke byen som en attraktiv turistdestination og dermed tiltrække flere turister, der vil besøge områdets særlige natur.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 07 Detailhandel i Blåvand vedtages uændret, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til Tillæg 07 tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt med den ændring, at spørgsmålet om udvidelse af det tilladte bruttoetageareal til 28.000 m2 genovervejes ved førstkommende kommuneplanrevision og ses i sammenhæng med den kommende trafikplan og udviklingsplanen for Blåvand.sagsnr17-8502_doknr52193-18_v1_definition af a, b og c sager(1).pdf.pdf
sagsnr17-8502_doknr52232-18_v1_samlet pdf af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr17-8502_doknr52362-18_v1_kommuneplantillæg 07 til sagsfremstilling endelig.pdf.pdf
sagsnr17-8502_doknr57503-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger detailhandel i blåvand.docx.docx

Bilag

Definition af A, B og C sager(1).pdf
Samlet pdf af indkomne bemærkninger
Kommuneplantillæg 07
Resumé af indkomne bemærkninger Detailhandel i Blåvand.docx


84. Lokalplan. Centerområde i Blåvand Øst

Lokalplan. Centerområde i Blåvand Øst

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 5. december 2017 forslag til lokalplan 05.01.L09 for et centerområde i Blåvand Øst. Forslaget har været i offentlig høring fra den 20. december 2017 til den 14. februar 2018.

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 21 bemærkninger. Bemærkningerne handler primært om trafikale forhold og den maksimale størrelse på detailhandelsbutikken.

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at skabe en mere markant velkomst til Blåvand ved at etablere en markedsplads ved krydset mellem Hvidbjerg Strandvej og Blåvandvej. Derudover fastlægger lokalplanen områdets anvendelse til erhvervsformål i form af detailhandel, tankstation og serviceerhverv i tilknytning til turisterhverv.

 

Lokalplanen er omfattet af lokalplan 02.015.92, som vil blive aflyst i lokalplanområdet med den endelige vedtagelse af Lokalplan 05.01.L09.

 

Kommuneplantillæg 07 Detailhandel i Blåvand skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag, hvor den endelige plan vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Forvaltningen vurderer at der ikke bør ske ændringer i lokalplanen ift. trafikale forhold og den maksimale størrelse på detailhandelsbutikken.

Bemærkninger og forslag, der her er indkommet for trafik, vil blive medtaget i det igangsatte arbejde med en trafikplan.

 

I perioden for den offentlige høring blev forvaltningen gjort opmærksomme på, at en tidligere planlagt buslomme med tilhørende busskur og cykelparkering langs Hvidbjerg Strandvej ikke var medtaget i lokalplanforslaget. Forvaltningen vurderer, at buslommen er et vigtigt element for at understøtte den kollektive trafik i Blåvand. Buslommen tilføjes lokalplanens bestemmelser og indtegnes i lokalplanens kortbilag. 

 

Herudover er der blevet præciseret bestemmelser vedr. støj i  forhold til naboområderne samt bestemmelse for intern vej.


Konsekvens i forhold til visionen

En udvidelse af detailhandlen i Blåvand vil være med til at styrke byen som en attraktiv turistdestination og dermed tiltrække flere turister, der vil besøge områdets særlige natur.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lokalplan 05.01.L09 for centerområde i Blåvand med forvaltningens tilføjelser vedtages,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes, og

at Lokalplan 02.015.92 ophæves inden for lokalplanområdet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

 

 • Udvalget ønsker inden endelig stillingtagen til lokalplanen, at det bliver nærmere belyst i hvilket omfang, at der er et reelt behov og ønske i lokalområdet om at etablere et så stort centerområde i Blåvand Øst.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

 

 • Udvalget ønsker inden endelig stillingtagen til lokalplanen, at det bliver nærmere belyst, hvilke øgede trafikmæssige belastninger som lokalplanens realisering vil medføre.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

 

 • Udvalget ønsker inden endelig stillingtagen til lokalplanen, at det bliver belyst, hvad anlægsudgifterne vil være til nødvendige forbedringstiltag og etableringer af anlæg i og omkring lokalplansområdet, som kan sikre en forbedret trafikafvikling.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

X

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

 

 • Udvalget ønsker inden endelig stillingtagen til lokalplanen, at det bliver nærmere beskrevet og vurderet, hvorvidt bestemmelserne i udkastet til lokalplanen vil være med til at sikre intentionerne og ønskerne i Blåvand Udviklingsplan, herunder om hvilke behov og løsningsforslag, der måtte være for at stramme lokalplanens bestemmelser, således at der bedre kan sikres en realisering af intentionerne og ønskerne i udviklingsplanen.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

X

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

 

 • Udvalget ønsker, at antallet af p-pladser skal øges fra 1-plads pr. 50 m2 til 1 plads pr. 30 m2. bebyggelse.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

x

x

 

Imod

 

 

 

 

 

 

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalingen er hermed vedtaget med den tilføjelse, at forvaltningen forud for Byrådets behandling fremsender et forslag til regulering af skilte på facader, og at lokalpanens § 8.1.4 ændres til: ”Varde Kommune kan udarbejde et regelsæt for anvendelse af både offentlige og/eller private arealer til stadepladser, boder eller pavilloner. Forefindes et sådan regelsæt skal dette anvendes, medmindre arealet specifikt er udlagt til promenade- eller torveareal med egne retningslinjer.”sagsnr15-6837_doknr508-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering af disse til forslag til tillæg 07 til kommune.docx
sagsnr15-6837_doknr57515-18_v1_lokalplan 05.01.l09 detailhandel i blåvand.pdf.pdf
sagsnr15-6837_doknr52191-18_v1_definition af a, b og c sager(1).pdf.pdf
sagsnr15-6837_doknr52163-18_v1_samlet pdf af indkomne bemærkninger.pdf

Bilag

Resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering af disse til forslag til tillæg 07 til Kommuneplan 2017 og lokalplan 05.01.L09.docx
Lokalplan 05.01.L09 Detailhandel i Blåvand.pdf
Definition af A, B og C sager(1).pdf
Samlet pdf af indkomne bemærkninger


85. Kommuneplantillæg. Blåvand Zoo

Kommuneplantillæg. Blåvand Zoo

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 16. januar 2018 forslag til Tillæg 09 Blåvand Zoo. Forslaget har været i offentlig høring fra 19. januar til 16. februar 2018.

 

Tillæg 09 giver sammen med tilhørende lokalplan mulighed for udvikling af Blåvand Zoo på Øster Hedevej i Blåvand.

 

Med Tillæg 09 bliver det muligt at øge højden på nye bygninger, der ligger i tilknytning til eksisterende højere bebyggelse fra 5 m til 8,5 m. Det medfører, at tagetagen kan udnyttes. Tillægget tilpasser samtidig udpegningen Grønt Danmarkskort til de reelle naturforhold i området.

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet to bemærkninger.

 

Energinet har oplyst, at de har et 150 kV jordkabel, der løber gennem området, og at der er forskellige krav til beskyttelsen af dette anlæg.

 

Banedanmark har oplyst, at de ikke har bemærkninger.

 

Tillæg 09 Blåvand Zoo skal vedtages, før Lokalplan 05.01.L10 for Blåvand Zoo kan vedtages.

 

Sagen er en A-sag og skal endelig vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.

 

De indkomne bemærkninger har ikke ført til ændringer i kommuneplantillægget.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 09 for Blåvand Zoo vedtages uden ændringer, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til planforslaget tiltrædes. 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-10809_doknr41245-18_v1_tillæg 09 til kommuneplan 2017.pdf
sagsnr15-7274_doknr41307-18_v1_bemærkninger samlet.pdf
sagsnr15-7274_doknr41212-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr17-10809_doknr52887-18_v1_definition af a, b og c sager(1).pdf.pdf

Bilag

Tillæg 09 til Kommuneplan 2017
Bemærkninger samlet
Resumé af indkomne bemærkninger
Definition af A, B og C sager(1).pdf


86. Lokalplan for Blåvand Zoo

Lokalplan for Blåvand Zoo

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 16. januar 2018 forslag til lokalplan 05.01.L10 for Blåvand Zoo. Forslaget har været i offentlig høring fra 19. januar til 16. februar 2018.

 

Lokalplanen giver sammen med kommuneplantillæg 09 mulighed for at udvikle faciliteterne i Blåvand Zoo og etablere yderligere parkeringspladser samt langtidsparkering. Med lokalplanen tilpasses planafgrænsningen desuden til de faktiske brugsgrænser i området. 

 

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet to bemærkninger.

 

Energinet har oplyst, at de har et 150 kV jordkabel, der løber gennem området, og at der er forskellige krav til beskyttelsen af dette anlæg.

 

Banedanmark har oplyst, at de ikke har bemærkninger.

 

Lokalplanområdet er delvist omfattet af lokalplan 05.01.L06 og helt omfattet af lokalplan

02.016.94, som vil blive henholdsvis delvist og helt aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 05.01.L10.

 

Kommuneplantillæg 09 Blåvand Zoo skal vedtages, før lokalplanen kan vedtages endeligt. 

 

Sagen er en A-sag og skal endelig vedtages af Byrådet.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af

indkomne bemærkninger.

 

Det vurderes, at Energinets jordkabel allerede er behandlet i lokalplanen, men at det er

hensigtsmæssigt at tilføje tekst i lokalplanens redegørelse om respektafstand mv.  


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven

 


Økonomi

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 05.01.L10 for Blåvand Zoo vedtages med ovennævnte tilføjelse,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes, og

at Lokalplan 02.016.94 aflyses helt samt dele af Lokalplan 05.01.L06 inden for lokalplanområdet. 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt

 sagsnr15-7274_doknr41307-18_v1_bemærkninger samlet.pdf
sagsnr15-7274_doknr41212-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger.pdf
sagsnr15-7274_doknr41208-18_v1_lokalplan 05.01.l10.pdf
sagsnr15-7274_doknr52895-18_v1_definition af a, b og c sager(1).pdf.pdf

Bilag

Bemærkninger samlet
Resumé af indkomne bemærkninger
Lokalplan 05.01.L10
Definition af A, B og C sager(1).pdf


87. Lokalplan for boligområde i Tistrup

Lokalplan for boligområde i Tistrup

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 5. december 2017 forslag til Lokalplan 21.01.L05 Boligområde ved Tistrup.

 

Boligområdet kommer til at indeholde ca. 21 matrikler udlagt til åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Etagehøjden er fastlagt til 1-1½ etage, jf. kommuneplanrammen for området. Materialer er fastlagt til røde, brune, sorte, grå eller gule tegl, der fremstår som blank eller pudset mur. Tage på husene skal være sorte og kan beklædes med tagsten i tegl, fibercement, betontagsten eller tagpap. Bebyggelserne får adgang til et fælles grønt område.

 

Boligområdet er udlagt med boligveje som stillevej med grøn rabat. Langs stamvejen er der cykel-/gangsti. Stamvejen anlægges, så den i første omgang på en sikker måde kan betjene boligområdet for senere at kunne udvides og omfatte perspektivområdet til boliger, der er udlagt syd for boligområdet.

 

Lokalplanforslaget har været i høring hos naboer, matrikelejer, Udviklingsrådet i Tistrup og Borgerforeningen i Tistrup. Der er modtaget 3 høringssvar.

 • Banedanmark gør opmærksom på, at lokalplanen ligger tæt ved jernbanen med dertilhørende regulativer
 • ArkVest har indsendt høringssvar om, at der muligvis befinder sig fortidsminder indenfor lokalplanområdet
 • Tistrup Varmeværk foreslår, at en bestemt procentsats af bebyggelserne kan opvarmes alternativt, mens resten skal opvarmes med fjernvarme.

 

I forbindelse med høringen er forvaltningen blevet opmærksom på vejstatus, således at boligvejen i lokalplanen bliver angivet som privat/fællesvej og stamvejen som offentlig vej.


Forvaltningens vurdering

Med lokalplanen får de kommende beboere et område med et fælles grønt område. Vejene er lagt ud, så der er grønne rabatter langs vejen inde i boligområdet. Der er et grønt område til fælles ophold. Lokalplanen lægger op til åbenhed i bebyggelsen og vil være en god udvidelse af nye boligmatrikler i Tistrup.

 

Bemærkningerne fra høringen er så vidt muligt indarbejdet i lokalplanforslaget. Der er ikke indføjet ændring i lokalplanen mht. etablering af fjernvarme. Der bliver mulighed for fjernvarme i lokalplanområdet.

 

Lokalplanen behandles som en B sag


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Lokalplan 21.01.L05 Boligområde ved Tistrup vedtages med de foretagne ændringer, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt

 sagsnr17-2744_doknr50383-18_v1_lokalplan 21.01.l05 boligområde ved tistrup_.pdf.pdf
sagsnr17-2744_doknr57034-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 21.01.l05 boligområde i tistrup.pdf.pdf
sagsnr17-2744_doknr59165-18_v1_samlede indkomne bemærkninger lokalplan 21.01.l05.pdf.pdf

Bilag

Lokalplan 21.01.L05 boligområde ved Tistrup_.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 21.01.L05 boligområde i Tistrup.pdf
Samlede indkomne bemærkninger lokalplan 21.01.L05.pdf


88. Lokalplan for nyt sommerhusområde i Houstrup

Lokalplan for nyt sommerhusområde i Houstrup

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 16. januar 2018 forslag til lokalplan 13.02.L01 for et sommerhusområde ved Søndervang og Vestervang i Houstrup.

 

Lokalplanens formål er at skabe et attraktivt sommerhusområde i Houstrup. Sommerhusområdet kommer til at indeholde ca. 35-45 nye sommerhusgrunde. Etagehøjden er fastlagt til 1 etage, dog maksimalt 5 m over eksisterende terræn. Materialer er fastlagt til blank, pudset eller vandskuret mur, med træbeklædning eller som kombination af de nævnte materialer. Tage skal enten være tegl, fibercement, beton eller tagpap. Tegl skal fremtræde i naturmaterialets egen farve eller som sort eller rød. Fibercement, beton og tagpap må kun anvendes i sort. Solfangere og solcelleanlæg skal indpasses i bygningens arkitektur, placeres plant med tagfladen og integreres i tagfladens konstruktion. Bebyggelserne får adgang til et fælles grønt rekreativt område.

 

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

 

Sommerhusområdet anlægges med en stamvej med en grøft. Grøften kan på én gang fungere som et landskabeligt, rekreativt element, samtidig med at den kan aflede overfladevand fra området.

 

Ifølge klimatilpasningsplanen er der en potentiel risiko for, at lokalplanområdet ved digebrud ved enten Vesterhavet eller fra Ringkøbing Fjord, vil kunne blive oversvømmet via Hejbøl Bæk, og området anlægges derfor med et dige, som omgiver hele lokalplanområdet, og der etableres stipassager over diget.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 6 uger. Der er modtaget 4 bemærkninger.

 

Bemærkningerne går på bekymring vedrørende et rørlagt vandløb, der går igennem området, og som skal bruges til at afvande både lokalplanområdet og sommerhusområdet vest for lokalplanens område. Der er ønske om, at kommunen skal se på hele området ved Houstrup/Lønne ift. klimasikring og således ikke kun det givne lokalplanområde.

 

Derudover har der været indvendinger imod at lade indkørsel til lokalplanområdet være fra Søndervang, og den skulle ændres til Vestervang. Der har været bemærkninger om grundstørrelser, hvor der er ønske om minimum 1.500 m2. Derudover har der været en række bemærkninger om beplantning, tagmaterialer og adgangsveje i forbindelse med byggemodning af lokalplanområdet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at etablering af 35-45 nye sommerhusgrunde er i overensstemmelse med Varde Kommunes strategiske mål om flere overnatningsmuligheder. Det bliver indarbejdet i lokalplanen, at det rørlagte vandløb skal forlægges ved lokalplanens realisering, så de afvandingsmæssige forhold for de øvrige sommerhusområder ikke forringes. Der bliver ikke foretaget yderligere tiltag i forhold til klimasikring af området omkring Houstrup/Lønne.

 

Minimumsstørrelsen for matriklerne fastholdes på 1.251 m2. Den vejledende udstykningsplan opererer med grundstørrelser mellem 1.251-2.500 m2 (minimumsstørrelse for sommerhusgrunde er ikke fastsat i KP rammen, men fastlagt til 1.200 m2. i henhold til Bygningsreglementet 2018). Ved at holde minimumsstørrelsen på 1.251 m2 undgås eventuel senere opdeling i 2 matrikler for grunde på 2.500 m2.

 

Forvaltningen vurderer, at vejadgangen skal fastholdes fra Søndervang. Forvaltningen vurderer, at kommunen ikke ændrer på vejens udlagte dimensioner med tildeling af vejret men udelukkende tildeler udstykningsområdet vejret til en del af vejen, ca. 120 m. Det betyder, at der ikke etableres adgang fra Vestervang, og at den nye grundejerforening skal indgå i vedligeholdelse af Søndervang, som er en privat fællesvej.

 

Forvaltningen er opmærksom på, at tildelingen af vejret får konsekvenser for den daglige brug af vejen, fordi antallet af brugere på strækningen mellem kommunevejen Vestervangvej og adgangen til udstykningsområdet vil stige. Vejen må dog anses for dimensioneret hertil.

 

Forvaltningen vurderer, at det er det mest hensigtsmæssige i planmæssige og trafikale henseende.

 

I miljøscreeningen for lokalplanområdet er det vurderet, at er ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

 

Lokalplanen er en B sag.


Konsekvens i forhold til visionen

I forbindelse med muligheden for at bygge sommerhus i Houstrup, får flere også muligheden for at benytte de omkringliggende naturområder.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 6 uger fra d. 26.01.2018 til d. 09.03.2018


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at lokalplan 13.02.L01 vedtages med de foretagne ændringer, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag: 

 

 • Til sikring af tilstrækkelig frirum (ud over selve sommerhuset) på de enkelte sommerhusgrunde ønskes grundstørrelserne ændret til at skulle være på min. 1.500 m2.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

x

Imod

x

x

x

x

 

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag: 

 

 • Bebyggelsesprocenten ønskes ændret fra 15 % til 10 %, så den svarer til byggeprocenten i det tilstødende og vest for beliggende sommerhusområde ”Hejbøl” og til byggeprocenten i det seneste nye sommerhusområde langs skinnecykelterrænet, hvor minimumsgrundstørrelserne endda er større.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

x

Imod

x

x

x

x

 

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag: 

 

 • For at imødegå en øget støjmæssig og trafikal belastning af det eksisterende sommerhusområde vest for lokalplansområdet ønskes vejtilgangen til lokalplansområdet ændret til at ske fra den offentlige vej Vestervang, som ligger nord for lokalplansforslaget. Herved kan postkasseplaceringer også ske på Vestervang.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

x

Imod

x

x

x

x

 

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag: 

 

 • For at ligestille og ensarte sommerhusområdernes synlighed i lokalområdet ønskes der også i denne lokalplan indsat krav om, at husene, som bygges tættest på Vestervang, skal have stråtag.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

x

Imod

x

x

x

x

 

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag: 

 

 • Beplantningsbælterne rundt om lokalplansforslaget ønskes at udgøre minimum 5 m, hvilket vil være med til at give lokalplansområdet et grønt indtryk og minimere nabomæssige problemer i forhold til eksisterende sommerhusudstykninger i området.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

x

Imod

x

x

x

x

 

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

 

 

 

Imod

 

 

 

 

x

x

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalingen blev godkendt.

 

Niels Christiansen ønsker sagen behandlet i Byrådet, jf. styrelsesloven § 23.sagsnr17-1694_doknr50253-18_v1_lokalplan 13.02.l01 sommerhusområde ved søndervang og vestervang i houstrup_.pdf.pdf
sagsnr17-1694_doknr56522-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger lokalplan 13.02.l01.pdf.pdf
sagsnr17-1694_doknr59128-18_v1_samlede indkomne bemærkninger til lokalplan 13.02.l01_.pdf.pdf

Bilag

Lokalplan 13.02.L01 Sommerhusområde ved Søndervang og Vestervang i Houstrup_.pdf
Resumé af indkomne bemærkninger Lokalplan 13.02.L01.pdf
Samlede indkomne bemærkninger til lokalplan 13.02.L01_.pdf


89. Forslag. Kommuneplantillæg for centerområde i Billum

Forslag. Kommuneplantillæg for centerområde i Billum

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med ansøger udarbejdet Forslag til kommuneplantillæg 15, som giver mulighed for at udvide centerområdet i Billum, så der kan etableres butikker, erhverv, tankstation mv. ved rundkørslen i den vestlige del af byen.

 

Forslag til Tillæg 15 omfatter et område på 8.098 m2, der allerede delvist er udpeget som centerområde i Kommuneplan 2017. Med tillægget udvides centerområdet i mindre omfang mod vest. Det medfører, at en vejreservation til en forlængelse af Vestkystvejen rykkes en smule længere mod vest. Derudover justeres den maksimale størrelse af den enkelte butiks bruttoetageareal, jf. planloven. Inden for den eksisterende kommuneplanramme 04.01.C02 må bruttoetagearealet af den enkelte butik ikke overstige 1.000 m2. Rammen tilrettes, så bruttoetagearealet af den enkelte butik maksimalt må være 1.200 m2, når det vedrører dagligvarer, og maksimalt 2.000 m2, når det vedrører udvalgsvarer.

 

Kommuneplantillægget er derudover i overensstemmelse med retningslinjer og tilkendegivelser i Kommuneplan 2017.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 04.01.L04.

 

Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Forslag til Lokalplan 04.01.L04 kan vedtages.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er relevant og i tråd med kommunens intentioner på detailhandelsområdet at give mulighed for etablering af detailhandelsbutikker – herunder en dagligvarebutik – i Billum. Der findes for nuværende ikke dagligvarehandel i byen.

 

På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

 

Forvaltningens vurderer, at sagen er en B-sag, hvor både forslag og endelig plan kan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik, fordi der kun sker mindre tilpasninger af kommuneplanrammen for området.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Forslag til kommuneplantillæg 15 skal i offentlig høring i fire uger før planen kan vedtages endeligt.


Anbefaling

Forvaltningen indstiller,

at Forslag til Tillæg 15 vedtages og sendes i offentlig høring i fire uger,

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidig med planforslaget, og

at sagen behandles som en B-sag.

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-9993_doknr43065-18_v1_tillæg 15.pdf
sagsnr17-9992_doknr46730-18_v1_miljøscreening.pdf
sagsnr18-530_doknr35990-18_v1_definition af a, b og c sager.pdf

Bilag

Tillæg 15
Miljøscreening
Definition af A, B og C sager


90. Forslag. Lokalplan til butiksformål mv. i Billum

Forslag. Lokalplan til butiksformål mv. i Billum

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med ansøger udarbejdet Forslag til Lokalplan 04.01.L04, som giver mulighed for at etablere erhverv og detailhandel, herunder f.eks. butik til dagligvarer eller udvalgsvarer samt tankstation og vaskehal.

 

Lokalplanområdet ligger nord for rundkørslen umiddelbart vest for Billum, og udgør et areal på 8.098 m2.

 

Lokalplanområdet anvendes som landbrugsjord, og terrænet i området falder svagt fra vest mod øst.

 

Den sydøstlige del af området er udlagt som byzone, mens resten af området ligger i landzone. Hele området overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Lokalplanen sikrer en funktionel og trafiksikker vejbetjening til området fra den befærdede Vesterhavsvej ved, at der etableres et nyt ben i den eksisterende rundkørsel. På længere sigt er der planer om at etablere en omfartsvej nord om Billum, og det nye ben skal kunne indgå i disse planer. Benet skal desuden fungere som adgangsvej til et udlagt erhvervsområde nord for byen. Lokalplanens bestemmelser sikrer derfor, at der reserveres areal til senere forlængelse af Vestkystvejen mod nord. Foreløbig gives butiksområdet adresse på Vesterhavsvej.

 

Ved indkørslen til butikken skal der plantes solitære træer og grupperinger af lave buske. Bebyggelse må højst opføres i to etager, og intet punkt af bygningens ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over eksisterende terræn. Det samlede areal til butikker må maksimalt være 2.000 m2.

 

Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 og Forslag til Lokalplan 04.01.L04.

 

Lokalplanområdet er delvist omfattet af kommuneplanens rammeområde 04.01.C02, hvor anvendelsen er fastlagt som centerområde. Der er derfor udarbejdet forslag til et kommuneplantillæg, der omfatter hele lokalplanområdet.

 

Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Forslag til Lokalplan 04.01.L04 kan vedtages.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at give mulighed for etablering af butik m.v. ved rundkørslen i Billum.

 

Der er udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale, der skal offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. I henhold til udbygningsaftalen afholder ansøger udgifter til etablering af de nødvendige vej- og stianlæg. Den planlagte vejløsning forudsætter dog, at en mindre del af cykelstien skal flyttes. Det betyder, at der bliver behov for, at Varde Kommune afholder udgifter til ekspropriation af et mindre areal til dette formål.

På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

 

Forvaltningen vurderer sagen som en B-sag, hvor både forslag og endelig plan kan vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i fire uger, før planen kan vedtages endeligt.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Forslag til lokalplan 04.01.L04 vedtages og sendes i offentlig høring i fire uger,

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidig med planforslaget,

at udkast til udbygningsaftale vedtages og offentliggøres, og

at sagen behandles som en B-sag.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt

 sagsnr17-9992_doknr46730-18_v1_miljøscreening.pdf
sagsnr17-9992_doknr47184-18_v1_bilag til udbygningsaftale.pdf
sagsnr17-9992_doknr47183-18_v1_lokalplan 04.01.l04.pdf
sagsnr18-530_doknr35990-18_v1_definition af a, b og c sager.pdf
sagsnr17-9992_doknr51251-18_v1_samlet fuldmagt til udbygningsaftalen.pdf.pdf
sagsnr17-9992_doknr53965-18_v1_udbygningsaftale m. underskrift og bilag.pdf

Bilag

Miljøscreening
Bilag til udbygningsaftale
Lokalplan 04.01.L04
Definition af A, B og C sager
Samlet fuldmagt til udbygningsaftalen.pdf
Udbygningsaftale m. underskrift og bilag


91. Forslag - Blåvand Udviklingsplan

Forslag - Blåvand Udviklingsplan

Sagsfremstilling

Byrådet har prioriteret hvilke byer, der tilbydes bistand til at få udarbejdet en udviklingsplan, herunder kommunens 4 kystbyer. Forvaltningen har faciliteret en proces med udarbejdelse af en udviklingsplan for Blåvand. I processen deltog de erhvervsdrivende, grundejerforeningerne og borgerforeningen. Forløbet bygger to produktive workshops og en lancering på Tirpitz 27. februar 2018. Udviklingsplanen for Blåvand 2025 – ’Nordens førende og mest attraktive kystferieby’ følger op på en tidligere udviklingsplan fra 2012. Planen udpeger 3 hovedindsatsområder i Blåvand og indeholder 11 konkrete idéer til projekter, der kan igangsættes.

 

En udviklingsplan er en plan, der udstikker visioner og retninger for udviklingsinitiativer i et givet område. Det er ikke en plan, der indgår i det formelle planhierarki, og den er derfor ikke juridisk bindende for den fremtidige administration. Den vil dog være med til at danne grundlag for blandt andet det videre kommune- og lokalplanarbejde, i det omfang den vedtages politisk.

 

Den lokale organisering bygges som udgangspunkt op omkring Blåvand Udvikling eller en tilsvarende nystiftet forening, der arbejder med at vejlede og assistere projekternes tovholdere med at implementere udviklingsplanens projekter. Derudover peges der i planen på et tættere samarbejde med Varde Kommune om realiseringen af planen i form af et partnerskab.

 

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være et behov for finansiering. Projektgrupperne samt styregruppen er blevet informeret om mulighederne for at ansøge om midler fra udviklingspuljen oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udviklingsplanen for Blåvand er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af Blåvand som kystdestination, til ’ Nordens førende og mest attraktive kystferieby’ med mange kvaliteter og aktiviteter for alle gæster. Realisering af planen vil bidrage til Blåvand som attraktion, og afledt deraf turismeudviklingen.

 

Projekterne omkring ’By- og naturrum’ og ’Basisfaciliteter og infrastruktur vil genskabe Blåvand bymidte og feriehusområderne med en unik identitet, og samtidig indtænke basisfaciliteterne og infrastrukturen.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være nødvendigt, at den nye organisering i Blåvand indgår i et partnerskab med Varde Kommune til understøttelse af planen, herunder eksempelvis hjælp til og vejledning om fundraising og projektledelse.

 

Udviklingsplanen bør sendes i offentlig høring i henhold til gældende retningslinjer, inden den tiltrædes som retningsgivende for Varde Kommunes videre planlægning og initiativer i Blåvand.


Konsekvens i forhold til visionen

Udviklingsplanen for Blåvand 2025 skaber en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen. Det betyder blandt andet, at nuværende stiforløb forbedres og udbygges med oplevelsesloops, at nye forløb anlægges med boardwalks, ligesom strandaktiviteter vil finde sted i afgrænsede zoner.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Udviklingsplanen foreslås sendt i offentlig høring i fire uger, inden forelæggelse for Byrådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til Blåvand Udviklingsplan tiltrædes som Varde Kommunes forslag til en visionsplan for den videre udvikling af Blåvand,

at udviklingsplanen sendes i fire ugers offentlig høring inden forelæggelse for Byrådet, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet ved indgåelse af et partnerskab med den nye organisering i Blåvand med henblik på at understøtte udviklingsplanens enkelte projekter.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt

 sagsnr17-9737_doknr50460-18_v1_blåvand udviklingsplan 2025.pdf

Bilag

Blåvand udviklingsplan 2025


92. Ansøgning. Udskiftning af tag - Nørregade 47 og 49, Varde

Ansøgning. Udskiftning af tag - Nørregade 47 og 49, Varde

Sagsfremstilling

Ejerne af Nørregade 47 og 49 i Varde har søgt om udskiftning af tagbeklædningen. I stedet for eksisterende rød gl. dansk vingetegl ønskes Jacobi Z5 Classic dyb vingefals tagsten i lys naturrød og uden overfladebehandling.

 

Bygningerne Nørregade 47 og 49 er opført i midten af 1980’erne som kopier af gamle huse Kopihusene er ”født” med tagsten i gl. dansk vingetegl, jf. foto i bilag.

 

I den gældende lokalplan fra 2015 er Nørregade 47 og 49 sammen med Nørregade 51 udpeget som ”Bygninger uden klassificering af stilart” (BU). Lokalplanen inddeler bygningerne i forskellige stilarter. Afhængig af hvilken stilart den pågældende bygning tilhører, får den tildelt en klassificering. I lokalplanens redegørelsesdel påpeges det, at huse med klassificeringen BU også er bevaringsværdige.

 

Ansøger henviser til, at naboejendommen Nørregade 51 i 2013 fik tilladelse til oplægning af Jacobi Z5 Classic dyb vingetagsten i lys naturrød og uden overfladebehandling, jf. vedhæftet bilag. Dispensationen til dette skete på grundlag af den tidligere lokalplan, hvor Nørregade 51 ikke var udpeget som bevaringsværdig.

 

Lokalplanens formål er bl.a. ”at sikre, at bevaringsværdige bygninger med den oprindelige arkitektur og det håndværksmæssige særpræg fastholdes,” og endvidere ”at sikre, at Varde midtbys bygninger renoveres, om- og tilbygges i respekt for husets oprindelige stilart og kvaliteter,”

 

Tilladelse til udskiftning af tagbeklædning skal opnås hos Varde Kommune, før arbejdet igangsættes, jf. lokalplanen § 7.0.1.

 

Bestemmelser om tage for de pågældende bygninger er endvidere ifølge lokalplanen § 7.3.2, at ”tage skal dækkes med naturrøde vingetegl*, skifer eller fibercementskifer.”

*-markeringen henviser til en uddybning i margenen: ”Ønskes der anvendt vingetegl med fals kræves det at tagstenen har samme form, farve og overflade som gammel dansk vingetegl.”

 

Den ansøgte vingefals tagsten har ikke samme form og farve som gammel dansk vingetegl.

 

Det ansøgte forudsætter derfor en dispensation fra lokalplanen.

 

En vingetagsten med fals af ovennævnte type adskiller sig – udover hvad angår form og farve - også fra gammel dansk vingetegl ved, at den kræver et plant og præcist lægteunderlag, for at stenene kan ”låse” hinanden i falsen. De ligger mere ensartet og præcist end traditionel gammel dansk vingetegl. Udtrykket bliver derfor mere ensartet og ”maskinelt” end det oprindelige udtryk, hvilket ud fra et bevaringssynspunkt vurderes ikke at være specielt troværdigt.

 

Bevaringsforeningen i Varde har udtalt, at de nuværende lokalplansbestemmelser for området bør fastholdes, og at man således anbefaler at der gives afslag, jf. vedhæftede udtalelse.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en dispensation vil danne præcedens hvad angår tagsten for Varde midtby.

 

Det er umiddelbart svært at finde argumenter for, hvorfor andre indenfor lokalplanområdet så også skulle have en dispensation til enten det samme eller en anden type tegltagsten, som heller ikke er mage til gammel dansk vingetegl.

 

Gammel dansk vingetagsten låser ikke hinanden indbyrdes, sådan som tagsten med fals gør. De kan derimod optage små forskelle. Man kan sige, at de ligger mere som ”fiskeskæl” og kan optage indbyrdes skævheder.

 

En del af Varde midtbys ”DNA” er netop gammel dansk vingetegl, og formålet med den bevarende lokalplan er bl.a. at fastholde Varde midtbys ”DNA”.

 

Forvaltningen vurderer, at der skabes en præcedens, som kan få utilsigtede følger indenfor lokalplanområdet, hvis der gives dispensation til ovennævnte Jacobi Z5 Classic dyb vingefals tagsten på de to adresser.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lokalplan 23.01.L02 Bevaring af Varde midtby


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives afslag til den ansøgte vingefalstagsten.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-12256_doknr45982-18_v1_luftfoto nørregade 47, 49 og 51.pdf.pdf
sagsnr17-12256_doknr47356-18_v1_nørregade foto 47, 49 og 51.pdf.pdf
sagsnr17-12256_doknr48635-18_v1_oversigtskort.pdf.pdf
sagsnr17-12256_doknr54244-18_v1_svar til vk vedr. nørregade 47 0g 49 varde.doc.doc

Bilag

Luftfoto Nørregade 47, 49 og 51.pdf
Nørregade foto 47, 49 og 51.pdf
Oversigtskort.pdf
Svar til VK vedr. Nørregade 47 0g 49 Varde.doc


93. Ansøgning. Genanvendelse af regnvand

Ansøgning. Genanvendelse af regnvand

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra en borger, som ønsker fritagelse for eller reduktion af vandafledningsafgiften ved genanvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask.

Dette er den første henvendelse af den art forvaltningen har modtaget, og kommunen har ikke tidligere taget stilling til dette.

 

På grund af klimaforandringerne får vi flere og kraftigere regnskyl. Det betyder, at store mængder regnvand med jævne mellemrum skal håndteres lokalt. Det kan være en udfordring at lede vandet bort, og en løsningen kan være at genbruge noget af vandet til f.eks. tøjvask, toiletskyl og havevanding. Samtidig reduceres forbruget af drikkevand, og det kan nedsætter belastning på kloakker og vandløb. Regnvand der anvendes til toiletskyl og tøjvask afledes i kloakerede områder stadigvæk til en spildevandsledning og renses på renseanlæg med omkostninger til følge.

 

Nogle genbruger regnvand for at spare penge, men for mange er genbrug af regnvand en simpel og logisk måde at udvise ressourcebevidsthed på. Opsamlet regnvand, der anvendes til toiletskyl og tøjvask nedbringer typisk en husstands samlede forbrug af drikkevand med 20-30 %. Det bløde regnvand nedsætter også forbruget af afkalkningsmidler, sæbe og skyllemidler, som ellers belaster spildevandsrensningen og kvaliteten af slam og renset spildevand, som udledes til recipienten.

 

Ved opsamling og genanvendelse af regnvand til f.eks. tøjvask og toiletskyl, gælder der særlige regler pga. fare for forurening af drikkevandet. Der skal derfor bl.a. installeres et separat rørsystem til regnvandet, som sikrer, at det ikke får kontakt med drikkevandssystemet.

 

Til parcelhuse ligger anlægsprisen på et regnvandsanlæg typisk omkring 30-45.000 kr.

 

Der er mulighed for at nedsætte vandafledningsafgiften eller lade den bortfalde for den opsamlede regnvandsmængde, som efter brug afledes til kloak eller privat spildevandsanlæg.

 

Dette kræver, at der installeres et tilstrækkeligt antal vandmålere på systemet, der bl.a. registrerer mængden af vand fra tanken til toilet og tøjvask.

 

Genanvendelse af regnvand overvejes specielt i følgende situationer:

 

         I områder, hvor der er ønske om at reducere forbruget på drikkevandsressourcer, fordi den anvendte regnvandsmængde vil resultere i en tilsvarende besparelse på forbruget af drikkevand

         Hvor recipienten er hårdt belastet af tilledning af regnvand, og hvor denne løsning kan bidrage til at reducere belastningen

         Hvor vanskelige nedsivningsforhold gør løsningen interessant, evt. som en supplerende metode, som muliggør lokal håndtering af den samlede mængde tagvand

 

Forslaget har været i høring hos DIN Forsyning A/S. I deres betalingsvedtægt står der:

 

”I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til Selskabets spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand, kølevand, opsamlet tag- og overfladevand, der erstatter en del af det normale vandforbrug samt vand fra grundvandssænkning i forbindelse med anlægsarbejder og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt Selskabets spildevandsanlæg.”

 

DIN Forsyning A/S mener derfor ikke, at der kan gives fritagelse/nedsættelse af vandafledningsbidraget. De mener ikke, at de som forsyningsselskab vil få en reduktion af belastningen på kloaksystemet. Det er den samme mængde vand, der fremadrettet skal anvendes til toiletskyl/vaskemaskine, nu kommer vandet blot fra regnvandet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at vi enten kan følger den nuværende betalingsvedtægt, hvor borgere, der genanvender regnvand skal betale afledningsbidrag på lige fod med de borgere, som ikke genanvender deres regnvand.

 

Den anden mulighed er, at vi kan anmode DIN Forsyning A/S, om at ændre deres betalingsvedtægt, så borgere der genanvender deres regnvand, enten kan få nedsat afledningsbidraget eller helt slippe for at betale det.


Konsekvens i forhold til visionen

Hvis flere borgere genanvender regnvand til tøjvask og toiletskyl, vil det hjælpe med at værne om miljøet.


Retsgrundlag

Rørcenter-anvisning 003, genbrug af regnvand, 4.udgave

Miljøstyrelsens hjemmeside

Lov om planlægning (planloven)

Byggeloven

Autorisationsloven

Vandforsyningsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at DIN Forsyning A/S’ betalingsvedtægt følges, så borgere, der genanvender regnvand skal betale afledningsbidrag på lige fod med de borgere, som ikke genanvender deres regnvand.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt med den kommentar, at ansøgers initiativ findes sympatisk

 sagsnr18-3177_doknr46693-18_v1_sv høring - genanvendelse af regnvand - vandafledningsbidrag.msg
sagsnr18-3177_doknr47066-18_v1_betalingsvedtægt for esbjerg og varde.pdf
sagsnr18-3177_doknr42732-18_v1_rorcenter-anvisning 003- brug af regnvand- 4. udgave.pdf.pdf

Bilag

SV: Høring - Genanvendelse af regnvand - Vandafledningsbidrag
Betalingsvedtægt for Esbjerg og Varde
Rorcenter-anvisning 003- Brug af regnvand- 4. udgave.pdf


94. Forlængelse af Affaldsplan 2013-2018

Forlængelse af Affaldsplan 2013-2018

Sagsfremstilling

EU har de sidste 3 år arbejdet for at vedtage nye direktiver på affaldsområdet. Som et led i dette arbejde skal Miljøstyrelsen vedtage en ny national affaldsplan, som stiller konkrete mål for alle kommuner. Direktiverne indeholder en række væsentlige ændringer om bl.a. affaldsdefinitioner og genanvendelsesmål, som den nationale og de kommunale affaldsplaner skal være med til at realisere.

 

Varde Kommune er forpligtet til at vedtage en affaldsplan, som beskriver mål og initiativer på affaldsområdet i den konkrete planperiode.

 

Miljøstyrelsen meddelte i marts 2018, at den nationale affaldsplan forventes sendt i høring i 2019 og udgivet primo 2020. Det betyder, at kommunerne ikke behøver at udarbejde nye lokale affaldsplaner før 2020. Kommuner med affaldsplaner, der udløber inden 2020, har mulighed for at forlænge disse i den mellemliggende periode. Varde Kommunes nuværende Affaldsplan gælder til og med 2018.

 

Forvaltningen har iværksat udarbejdelsen af den næste affaldsplan, som efter planen skulle være besluttet i indeværende år.

 

Varde Kommune har følgende muligheder:

 • Forlængelse af planperioden for den gældende affaldsplan indtil 2020
 • Fortsættelse af arbejdet med en ny affaldsplan som planlagt.

 

I sidstnævnte tilfælde skal vi være klar til eventuelt at opdatere affaldsplanen, når den næste nationale affaldsplan kommer.

 

Sammenhæng med Varde Affalds udbud af husstandsindsamling

Udbuddet for den nuværende ordning for husstandsindsamling af husholdningsaffald udløber i september 2019.

 

Miljøstyrelsen har skrevet, at EU-direktivet indeholder et krav om separat indsamling af organisk affald fra 2023. Derfor skal byrådet i indeværende år tage stilling til en ny ordning for indsamling af husholdningsaffald, uanset hvilken løsning der vælges for udarbejdelse af affaldsplanen. Dermed kan der tages højde for det i det kommende udbud.

 

Når en ordning ændres eller en ny etableres, skal det relevante regulativ revideres.


Forvaltningens vurdering

EU-direktiverne betyder en omfattende regelændring i dansk lovgivning, og det er for nuværende ikke klart, hvordan disse skal implementeres. Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være mest hensigtsmæssigt at forlænge planperioden for den nuværende affaldsplan til 2020.

 

Forvaltningen vurderer, at etablering af nye husstandsindsamlinger ikke strider mod den nuværende affaldsplan. Forlængelse af planperioden vil derfor ikke have indflydelse på Varde Affalds næste udbud af husstandsindsamling.

 

Vurderingen er foretaget ud fra en samlet afvejning af den bedste ressourcemæssige fordeling.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at planperioden for den nuværende affaldsplan forlænges til 2020.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendt

95. Kystsikring ved Blåvand

Kystsikring ved Blåvand

Sagsfremstilling

Ved budgetlægning for 2018-2021 blev der ikke afsat midler til kystsikring ved Blåvand, fordi det ikke var afklaret, hvad de varslede ændringer af kystbeskyttelsesloven ville indebære. Med lovændringen er formålsbestemmelsen ændret med henblik på at give bedre rammer for at kystbeskytte på den måde, som den enkelte grundejer måtte ønske. En kommende ændringslov forventes derfor alene at flytte opgaver efter kystbeskyttelsesloven til kommunerne.

 

Blåvand Grundejerforening har rettet henvendelse til Varde Kommune med et ønske om at få en ens målsætning for kystbeskyttelse på hele strækningen, bl.a. fordi de senere års storme har reduceret stranden betydeligt visse steder.

 

På den baggrund, og fordi Varde Kommunes Fællesaftale for kystbeskyttelse ved Blåvand 2014-2018 med Kystdirektoratet (KDI) udløber ved udgangen af 2018, er det aktuelt at tage en principbeslutning om kystsikring ved Blåvand og Varde Kommunes rolle heri.

 

I fællesaftalen er målsætningen for kystbeskyttelsesindsatsen langs den ca. 6 km lange strækning forskellig, fordi strækningen er opdelt i delstrækninger.

 

 • Fra ishuset til høfde 1 er målsætningen naturlig tilbagetrækning. Det betyder, at der ikke vil ske nogen egentlig kystbeskyttelsesindsats på strækningen i aftaleperioden. KDI har valgt denne målsætning, fordi der ikke er umiddelbar fare for skade på infrastruktur, da der er en mindre sandpude foran husene. Sandpuden gør, at den nødvendige beskyttelse kan udføres på et senere tidspunkt.

 

 • Fra høfde 1 til 6 er målsætningen standsning af den naturlige tilbagerykning. KDI er forpligtet til at sikre Blåvand by mod oversvømmelse. Det sker ved kystbeskyttelse af denne strækning, primært i form af sandfodring.

 

 • Fra høfde 6 til 10a er målsætningen halvering af den naturlige tilbagerykning. Målsætningen gør, at faren for klitgennembrud fortsat øges, men kystbeskyttelsen forhaler denne proces.

 

De nuværende målsætninger forventes overholdt med en årlig økonomisk ramme på 2,9 mio. kr. (prisniveau 2014). Det lokale bidrag udgør 500.000 kr. i aftaleperioden. Af dette beløb finansieres 100.000 kr. af en grundejerforening og én virksomhed, mens resten finansieres af kommunen.

 

Der har været afholdt møde med KDI med henblik på at klarlægge, om der kan indledes forhandlinger om en ny fællesaftale, og der er løbende dialog med grundejerforeningerne om ønsker til en sådan fællesaftale.

 

Status er, at KDI på nuværende tidspunkt ikke har fået mandat til at indlede forhandlinger om en ny fællesaftale, men stiller faglig viden til rådighed. Udmeldingerne om kystbeskyttelse følges derfor nøje med henblik på at indlede forhandlinger, når der er grundlag for det.

 

Blandt grundejerforeningerne tegner sig et billede af, at de ønsker en ændret målsætning for delstrækningen fra ishuset til høfde 1, så målsætningen er ens på hele strækningen, men det er fortsat uvist i hvilken grad, grundejerforeningerne kan opnå enighed om at bidrage til medfinansieringen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der ved indgåelse af en aftale om kystbeskyttelse for Blåvand med KDI vil ske en forbedret beskyttelse. Med den nuværende målsætning vil det primært være strækningen fra høfde 6 til 10a, som opnår forbedret kystbeskyttelse, men med samme målsætning for hele strækningen fra ishuset til høfde 10a øges kystbeskyttelsesindsatsen.

 

I Miljø- og Fødevareministeriets Kystanalyse fra 2016 er der gennemført en screening med henblik på at kortlægge, hvor kystbeskyttelsesbehovet er størst. Det fremgår heraf, at der er behov for erosionsbeskyttelse på strækningen.

 

Når Kystdirektoratet har mandat til at indgå i forhandlinger om en ny fællesaftale, bør Varde Kommune indgå heri med henblik på som minimum at opnå en målsætning og en finansieringsmodel som i den nuværende aftale.

 

Før indgåelse af en aftale med KDI bør der foreligge skriftlig tiltræden fra de hidtidige bidragydere, om at disse ønsker

1)     at fortsætte den økonomiske medfinansiering med samlet 100.000 pr. år i aftaleperioden (status quo)

2)     at øge den økonomiske medfinansiering eller

3)     at reducere betalingen eller ingenting betale til kystbeskyttelse.

 

Samtidig bør det afklares, om de øvrige grundejerforeninger og interessenter kan blive enige om at tiltræde medfinansieringen, herunder i hvilken størrelsesorden. I bekræftende fald bør målsætningen for kystbeskyttelse søges øget i en kommende aftale.

 

I tilfælde af, at der ikke kan findes den ønskede lokale medfinansiering, ser forvaltningen to alternative løsninger. Den ene mulighed er, at der ikke sker kystbeskyttelse ud over strækningen fra høfde 1 til 6, som KDI er forpligtet til at sikre. Den anden mulighed er, at kommunen rejser en egentlig kystsikringssag efter kystbeskyttelseslovens § 1a. Denne løsning vil efter forvaltningens vurdering, resultere i en væsentlig større udgift for de grundejere, der vil opnå gavn af beskyttelsen.

 

Kystsikring i Danmark sker efter princippet om, at grundejere, der nyder gavn af kystsikringen, selv betaler herfor. Ud fra en økonomisk betragtning vurderer forvaltningen ikke, at det vil være realistisk at finansiere en øget kystsikring gennem kommunale midler. Hvis der blandt grundejerne er et ønske om en øget kystsikring, vil denne derfor skulle finansieres 100 % af grundejerne.


Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven


Økonomi

Ved opnåelse af privat medfinansiering på minimum 100.000 kr. pr. år i aftaleperioden som hidtil, vil der for at opretholde den hidtidige aftales målsætning for kystbeskyttelse skulle afsættes 400.000 kr./år i aftaleperioden som en anlægsbevilling.

Rammerne for anlægsbudgettet for 2019 er udnyttede, og derfor vil midler til kystsikring kunne findes ved udsættelse af allerede budgetterede anlægsprojekter for det tilfælde, at der indgås en ny fællesaftale.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forvaltningen gives mandat til at fortsætte forhandlingerne med grundejerforeningerne, så den nuværende medfinansiering som minimum opretholdes,

at forvaltningen gives mandat til at indgå i kommende forhandlinger om en ny fællesaftale med KDI, så den nuværende målsætning for kystbeskyttelsen som minimum opretholdes,

at ovenstående mandat i begge tilfælde er betinget af, at det på budgetseminaret fastlægges, om der afsættes midler til fremtidig kystsikring, og

at den kommunale udgift medtages som et årligt anlægsønske til budget 2019-2022.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

x

x

 

Imod

 

 

 

 

 

 

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalingen et er hermed vedtaget.

 

Niels Christiansen ønskede tilføjet, at idéen om fælles aftale er god, men at kommunen ikke bør deltage i finansiering af kystsikringen.

 

96. Udviklingsplaner. Retningslinjer for pulje - 2018

Udviklingsplaner. Retningslinjer for pulje - 2018

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede ved udvalgsmødet 18. januar 2018 om ændringer til oplysninger/retningslinjer for ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner”.

 

Ved behandling af ansøgninger til 1. ansøgningsrunde i februar 2018 er det fundet hensigtsmæssigt at foretage enkelte tilføjelser til retningslinjerne for puljen, herunder en retningslinje om forprojekter og en præcisering i opgørelse af frivillig arbejdskraft.

 

Forvaltningen sender hermed oplysninger og retningslinjer til godkendelse ved Udvalget for Plan og Teknik.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at retningslinjerne overordnet set fungerer i den nuværende form.

 

Forvaltningen vurderer dog, at det vil være hensigtsmæssigt at tilføje en retningslinje for fremtidig behandling af forprojekter om, at der maksimalt kan ydes tilskud på 50.000 kr. til et forprojekt. Derudover tilføjes en retningslinje om oversigt over frivilligt arbejde, som sikrer fokus på dette i forbindelse med udbetaling af medfinansiering.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at de byer, der har arbejdet med udviklingsplaner i henhold til f.eks. ”Blomstrende landsby”, eventuelt med udbygget projektkatalog, skal kunne indgå på lige fod med udviklingsplaner i andre af kommunens byer og dermed sikres mulighed for vejledning og tilskud via puljen.


Konsekvens i forhold til visionen

Mange projekter i udviklingsplansøjemed forholder sig i større eller mindre grad til visionen. Puljen er dermed med til sikre et fortsat fokus på visionen og visionsarbejdet.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Budget tildelt i ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner”.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at retningslinjerne til ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner” vedtages med de nævnte tilføjelser, og

at udviklingsplaner i henhold til f.eks. ”Blomstrende landsby”, eventuelt med udbygget projektkatalog, kan indgå på lige fod med lignende udviklingsplaner i kommunen.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-3985_doknr57538-18_v1_retningslinjer - pulje til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner 2018.pdf.pdf

Bilag

Retningslinjer - Pulje til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner 2018.pdf


97. Udviklingsplaner. Tilskud til realisering projekter

Udviklingsplaner. Tilskud til realisering projekter

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik har i 2018 afsat 4,1 mio. kr. i en pulje til realisering af byfornyelse og udviklingsplaner. Der er modtaget 9 ansøgninger om tilskud. Ansøgningerne er fordelt på otte byområder: Alslev (1), Lydum (1), Outrup (1), Sig (1), Starup-Tofterup (2), Tistrup (1), Vejers (1) og Ølgod (1).


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at 8 af ansøgningerne kan godkendes i henhold til Udvalgets retningslinjer. 1 ansøgning bør meddeles afslag, fordi det ansøgte vurderes at være kommunal støtte til en selvejende institution. Forvaltningens vurdering af de enkelte ansøgninger fremgår af bilag.

 

Generelt er projekterne meget realistiske, og de har i mange tilfælde hel eller delvis finansiering på plads, herunder ”Lys på stierne” (Ølgod) med tilsagn om 200.000 kr. ikke kommunal medfinansiering og ”NaturHuset” (Starup-Tofterup) med tilsagn om 400.000 kr. Derudover er der en høj grad af frivilligt arbejde i projekterne. Det frivillige arbejde er i tråd med, at der i budgettet kan indgå 250 timers frivilligt arbejde takseret til 100 kr. pr time. Projekterne budgetterer umiddelbart korrekt i forhold til mængden af timer, der kan indgå i budgettet.

 

Der anbefales tilskud til to forprojekter, hvoraf et er ansøgt som et egentligt projekt. Det er dog vurderet, at projektet er for ukonkret i forhold til det ansøgte beløb. Derfor tilbydes projektet finansiering til forprojekt.


To projekter afviger fra kravet om 50 % medfinansiering. Det anbefales, at disse projekter tildeles midler svarende til 50 % med krav om, at der findes medfinansiering på 50 %.

 

Forvaltningen anbefaler således, at Udvalget bevilliger tilskud til 8 ud af de 9 projekter. Disse projekter vil bidrage aktivt til at gøre byerne og deres opland mere attraktive for besøg og bosætning. I alt anbefales bevilling af tilskud på ca. 1,1 mio. kr. Herefter resterer ca. 3 mio. kr. til næste ansøgningsrunde i august 2018.

 

Projekt

Ansøgt beløb (maks. 50 % kommunal medfinansiering)

Anbefalet tilskud (kr.)

Alslev Engpark

49.000 kr.

49.000 kr.

Nytænkning af Lydum Stadion

19.199 kr.

20.000 kr.

Det gamle mejeri i Outrup, forprojekt

150.000 kr. +moms

Til forprojekt: 50 % dog maks. 50.000 kr.

Sig Naturpark

500.000 kr.

Til forprojekt: 50 % dog maks. 50.000 kr.

NaturHuset, Starup-Tofterup

380.000 kr.

380.000 kr.

Renovering af servicebygning, Naturuniversitetet i Starup

337.750 kr.

175.000 kr. Projektet ses som separat projekt ift. etableret Naturuniversitet i Starup. Der stilles krav om 50 % medfinansiering af restbeløbet til renovering af servicebygningen.

Videreudvikling af ”Digital Stationsby”, Tistrup

38.384 kr.

Der meddeles afslag, da denne type projekt henhører under Udvalget for Kultur og Fritid.

Strandbyen i klitterne, Vejers

260.000 kr. (over 50 %)

175.000 kr. Der henvises til kravet om 50 % medfinansiering.

Lys på stierne, Ølgod

120.000 kr.

120.000 kr.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Flere ansøgere har indtænkt visionen i deres projekter, herunder Alslev Engpark og Sig Naturpark, der skal medvirke til at øge byernes attraktivitet og dermed styrke bosætningen via fastholdelse og/eller tiltrækning.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Tilskud bevilliges inden for Udvalgets budget til byfornyelse og realisering af udviklingsplaner. Der er i 2018 afsat 4,1 mio. kr. til puljen. Der resterer efter bevilling af tilskud ved 1. ansøgningsrunde 3.081.000 kr. til 2. ansøgningsrunde 2018.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de foreslåede tilskud og afslag godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-3416_doknr45175-18_v1_resume af ansøgninger 2018 ansøgningsrunde 1 feb.docx

Bilag

Resume af ansøgninger 2018 ansøgningsrunde 1 feb


98. Ændring af mødedato

Ændring af mødedato

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden har behov for at udvalgsmødet 15. maj 2018 flyttes.

 

Han foreslår, at mødet afholdes 16. maj 2018 i tidsrummet fra kl. 08.00 – 12.00.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at mødet kan afholdes 16. maj 2018 fra kl. 08.30 – 12.00.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Teknik


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalgets møde i maj afholdes 16. maj 2018 fra kl. 8.30 til 12.00.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Udvalget besluttede, at mødet holdes 22. maj 2018 fra kl. 12.00-15.00.

99. Budget 2019 - Omprioriteringskatalog 1 %

Budget 2019 - Omprioriteringskatalog 1 %

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 6. marts 2018 budgetproceduren for budget 2019-2022.

 

Det blev samtidig besluttet, at hvert fagudvalg skal udarbejde et omprioriteringskatalog for 2019 med forslag til besparelse på 1 % af serviceudgifterne. Den samlede besparelse udgør godt 20 mio. kr.

 

For Udvalget for Plan og Teknik udgør besparelsen 1,1 mio. kr.

 

Udvalgets budget er fordelt på hovedkonti således (specifikation i bilag):

 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

38,8 mio. kr.

02 Transport og infrastruktur

81,7 mio. kr.

I alt

120,5 mio. kr.

 

Forvaltningens forslag til procentvis fordeling:

 

Vej og Park

0,95 mio. kr.

Teknik og Miljø

0,20 mio. kr.

Borgerservice (kollektiv trafik)

0,25 mio. kr.

I alt

1,40 mio. kr.

 

Forvaltningens forslag er fordelt således (beskrivelser i bilag):

 

Vej og Park

Privatisering af vandløb/oprensning af søer *

0,45 mio. kr.

Vej og Park

Asfaltkonto

0,45 mio. kr.

Vej og Park

Vedligeholdelse af søer

0,05 mio. kr.

Teknik og Miljø

Vedligeholdelse af naturstier

0,10 mio. kr.

Teknik og Miljø

Vedligeholdelse af bygninger

0,10 mio. kr.

Borgerservice

Optimering af kollektiv trafik

0,25 mio. kr.

I alt

 

1,40 mio. kr.

 

Beløbene er pr. år i perioden 2019-2022.

 

*) Besparelsen kan ikke realiseres i 2019, hvor beløbet kan tages af maskinkontoen.

 

Til orientering er der vedhæftet bilag med oversigt over forslag til råderumskatalog for tidligere år.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes budgetprocedure for budget 2019-2022


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Forslag til Udvalget for Plan og Tekniks bidrag til omprioriteringskataloget drøftes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Drøftetsagsnr18-3586_doknr53143-18_v1_omprioteringsforslag - udvalget for p & t - totalskema.xlsx
sagsnr18-3586_doknr53282-18_v1_økonomirapport - overblik over økonomi, udvalget for p &t.xls
sagsnr18-3586_doknr53066-18_v1_omprioteringsforslag - udvalget for p & t - maskinkonto.docx
sagsnr18-3586_doknr53058-18_v1_omprioteringsforslag - udvalget for p & t - astfaltkonto.docx
sagsnr18-3586_doknr53052-18_v1_omprioteringsforslag - udvalget p & t - søvedligehold.docx
sagsnr18-3586_doknr53028-18_v1_omprioriteringsforslag - p & t - vedligehold af naturstier.docx
sagsnr18-3586_doknr53010-18_v1_omprioriteringsforslag - p&t - bygningsvedligehold.docx
sagsnr18-3586_doknr53006-18_v1_omprioteringsforslag - udvalget p&t optimering af kollektiv trafik.docx
sagsnr18-3586_doknr53483-18_v1_effektiviserings- og prioriteringskatalog 2018 -2021 udvalget for plan og teknik.docx

Bilag

Omprioteringsforslag - Udvalget for P & T - Totalskema
Økonomirapport - overblik over økonomi, Udvalget for P &T
Omprioteringsforslag - Udvalget for P & T - Maskinkonto
Omprioteringsforslag - Udvalget for P & T - Astfaltkonto
Omprioteringsforslag - Udvalget P & T - Søvedligehold
Omprioriteringsforslag - P & T - Vedligehold af naturstier
Omprioriteringsforslag - P&T - Bygningsvedligehold
Omprioteringsforslag - Udvalget P&T Optimering af kollektiv trafik
Effektiviserings- og prioriteringskatalog 2018 -2021 Udvalget for Plan og Teknik


100. O Forsøg med ændret slåning af vejrabatter

O Forsøg med ændret slåning af vejrabatter

Sagsfremstilling

Kommunens Grønt Råd har efter forespørgsel fra Danmarks Naturfredningsforenings (DN) repræsentant drøftet kommunen praksis for slåning af vejrabatter. DN påpegede ud fra konkrete eksempler, at slåning af vejrabatter midt på sommeren er uhensigtsmæssigt for de vilde dyr og planter, der forekommer i vejrabatterne.

 

Resultatet af drøftelsen i det Grønt Råd blev en aftale om, at forvaltningen som et forsøg afprøver en ændret drift på nogle strækninger. Udpegningen af de strækninger er sket i samarbejde med DN.

 

Praksis af forslåning af de strækninger der indgår i projektet vil være, at de tidligst klippes medio september. For at sikre mod opvækst af træer og buske slås der som minimum hvert andet år. Undtaget for ordningen er dog arealer, hvor det ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt hensyn er nødvendigt med slåning.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at forsøget vil være med til at løfte kommunens naturpolitik. Justering af slåningen af de udvalgte forsøgsstrækninger forventes i sommerperioden at give en oplevelse af vejrabatter med flere blomstrende planter.


Konsekvens i forhold til visionen

Forsøget forventes at give en positiv oplevelse af de omfattede vejrabatter.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr18-2233_doknr48555-18_v1_kort rabatklipning.pdf.pdf

Bilag

Kort rabatklipning.pdf


101. O Rottebekæmpelse i Varde Kommune i 2018

O Rottebekæmpelse i Varde Kommune i 2018

Sagsfremstilling

Kommunerne skal udarbejde og godkende en rottehandleplan minimum hvert tredje år, jf. rottebekendtgørelsen. Varde Kommunes rottehandleplan gælder for 2016-2019.

 

Miljøstyrelsen har i 2017 udarbejdet en ny national handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Begge trådte i kraft 1. januar 2018.

 

Varde Kommune havde i 2017 den kommunale rottebekæmpelse i udbud. Kiratin vandt udbuddet, og kontraktperioden er 4 år fra 1. januar 2018. Sammenfaldet mellem ikrafttræden af ny national handleplan og ny rottebekæmpelse samt udbud af rottebekæmpelse i Varde Kommune har givet nogle udfordringer i forhold til ydelser, der ikke er med i den nuværende aftale med Kiratin, men som lovgivningen foreskriver skal løses inden for de næste par år.

 

Vedhæftede notat beskriver ændringer i lovgivningen, temaerne i den nye nationale handleplan, fokusområder i Varde Kommunes nuværende rottehandleplan samt økonomien i forbindelse med rottebekæmpelsen i Varde Kommune.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den nye lovgivning medfører, at rottebekæmpelsen bliver dyrere i 2019, og at rottegebyret i den forbindelse skal sættes op.

 

Der vil i løbet af foråret blive gennemført forhandlinger med Kiratin om løsning af de nye opgaver. Herefter beregnes rottegebyrets størrelse fra 2019, og Udvalget forelægges dagsordenspunkt om forhøjelse af gebyret.

 

Kommunernes udgifter til bekæmpelse af rotter finansieres via rottegebyret, der opkræves to gange om året sammen med ejendomsskatten. I 2018 er rottegebyret på 0,040206 promille af den samlede ejendomsværdi. Det svarer til et samlet beløb på 2.185.000 kr. Beløbet dækker:

 

Bekæmperkontrakt (budgetteret i 2018)

1.000.000 kr.

Administration

185.000 kr.

Rottespærreprojekt

500.000 kr.

Diverse

500.000 kr.

 

”Diverse” er udgifter til fælder, konsulentbistand, brugerbetaling for RotteWeb, kurser med meget mere.

 

Den nuværende kontrakt med Kiratin er på 1.700.000 kr./år, og beløbet forventes at stige i forbindelse med tilretninger i forhold til lovgivningen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Rottebekendtgørelsen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr18-2733_doknr36897-18_v1_rottebekæmpelse i varde kommune 2018.docx
sagsnr18-2733_doknr36914-18_v1_handlingsplan-for-forebyggelse-og-bekaempelse-af-rotter-november-2017.pdf.pdf
sagsnr18-2733_doknr36905-18_v1_rottebekendtgørelse december 2017.pdf

Bilag

Rottebekæmpelse i Varde Kommune 2018
handlingsplan-for-forebyggelse-og-bekaempelse-af-rotter-november-2017.pdf
Rottebekendtgørelse december 2017


102. O Tilsynskampagne 2017

O Tilsynskampagne 2017

Sagsfremstilling

Kommunerne skal gennemføre to tilsynskam­pag­ner om året og indrapportere dem senest den 1. april det efterfølgende år, jf. krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

 

Varde Kommune har fordelt kampagnerne, så der er gennemført en indenfor industriområdet og en på landbrugsområdet.

 

Industri

Tilsynskampagnen på industriområdet i 2017 var en fortsættelse af kampagnen fra 2016. Målet med kampagnen var at mindske mængden af affald fra autoværksteder, og at det resterende affald blev sorteret bedre og bortskaffet korrekt.

I 2016 blev der udført kampagnetilsyn på 17 autoværksteder og udsendt informationsmateriale til alle autoværksteder i varde Kommune.

 

Målet for kampagnen i 2017 var følgende:

 

 • Alle autoværksteder der har modtaget kampagnemateriale i 2016 oplever at have tilstrækkelig viden til at kunne sortere og udnytte affaldet til genanvendelse
 • Halvdelen af de værksteder, der har modtaget materiale i 2016, har taget initiativer til en bedre affaldssortering pr. 31. december 2017

 

Resultat af kampagnen:

Der blev 26. oktober 2017 gennemført kampagnetilsyn på i alt 18 autoværksteder. Heraf blev der på 5 værksteder fundet anledning til at håndhæve lovgivningen på affaldsområdet (ca. 28 %). I alt blev der fundet 8 forhold på de 5 værksteder, hvor lovgivningen ikke var overholdt.

 

Landbrug

Tema for tilsynskampagnen var i 2017 (som i 2016) ’Kontrol af dykket indløb og flydelag på

gyllebeholdere’. Temaet blev valgt på baggrund af, at der ved kampagnen i 2016 blev fundet utilstrækkeligt flydelag på i alt 30 % af de kontrollerede gylletanke.

 

Målet med kampagnen var gennem oplysning og dialog at formidle vigtigheden af at overholde lovgivningens regler for at reducere ammoniakfordampningen til atmosfæren til et minimum og at minimere lugt- og fluegener for naboer.

 

Der blev ført uanmeldte tilsyn på 64 ejendomme med i alt 103 gyllebeholdere, fordelt på 20 kvægejendomme, 1 minkfarm og 43 svineejendomme.

 

Af de 103 kontrollerede gyllebeholdere manglede der flydelag på 19 stk. (18,5 %), og der manglede dykket indløb på 6 beholdere (5,8 %).


Forvaltningens vurdering

Industri

Kampagnen viste, at det ikke har haft den store effekt at udsende kampagnemateriale elektronisk til virksomhederne, fordi næsten ingen havde kendskab til det udsendte materiale om affaldssortering/-håndtering.

Kampagnetilsynene viste, at ca. 28 % af autoværkstederne ikke har tilstrækkelig viden til at kunne sortere og udnytte affaldet til genanvendelse. Det ene kampagnemål for 2017 vurderes derfor ikke at være opnået.

 

Til gengæld er der generelt indenfor branchen taget en del initiativer til bedre affaldssortering og –håndtering. Blandt andet har nogle leverandører indført depositum på emballage og produkter, som kan genanvendes. Derudover anvendes der på nogle autoværksteder klude til aftørring og opsamling af spild i stedet for papir og lignende, som ikke kan genanvendes.

 

Det andet mål for kampagnen vurderes at være opnået. Dette skyldes dog ikke kommunens kampagne, men derimod generelle initiativer indenfor branchen.

 

Landbrug

Det overordnede miljømæssige mål var at mindske lugtgener og ammoniakfordampning fra gyllebeholdere. Tilsynskampagnens primære fokusområde var i 2017 svinebrug, fordi disse ved tilsynskampagnen 2016 havde den største procentdel gyllebeholdere med utilstrækkeligt flydelag. Dog blev der også ført tilsynskampgange på en del kvægbrug.

 

Resultatet af tilsynskampagnen 2017 har været positiv, da der har været en fremgang i andelen af gyllebeholdere, hvor flydelag og dykket indløb har været i orden, især på svinebrugene.

 

Samlet set var det 30 % af ejendommene, der i 2016 havde utilstrækkeligt flydelag, mod knap 20 % i 2017.

 

Sammenlignet med 2016 er antallet af svineejendomme med ’alt ok’ steget fra 20 % til 70 %.


Konsekvens i forhold til visionen

Målet med de to tilsynskampagner var at fremme hensynet til natur og miljø. Målet er således i tråd med kommunens vision.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om miljøtilsyn


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr17-7430_doknr143761-17_v1_resultat og evalueringsrapport - 2017 - kampagnetilsyn - sortering af affald på autoværksteder.docx
sagsnr17-6417_doknr200765-17_v1_resultater og evalueringsrapport - tilsynskampange 2017.docx

Bilag

Resultat og evalueringsrapport - 2017 - kampagnetilsyn - sortering af affald på autoværksteder
Resultater og evalueringsrapport - Tilsynskampange 2017


103. O Temadag om strategi i Energnist 31. maj 2018

O Temadag om strategi i Energnist 31. maj 2018

Sagsfremstilling

I løbet af 2015/2016 blev der udarbejdet en strategi for Energnist. Strategien blev formuleret i tæt samarbejde med ejerkommunerne.

 

Strategiens fokuserer på sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed forstået således, at Energnist skal sikre tilstrækkelig forbrændingskapacitet til ejerkommunernes affaldsmængder på enten egne anlæg eller eksterne anlæg. En plan for sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed skal udsendes i starten af 2018 til behandling og godkendelse hos ejerkommunerne, der har indtil efteråret 2018 til dette, jf. tidsplanen i strategien.

 

I den forbindelse er det besluttet, at der afholdes en temadag 31. maj 2018, hvor materialet gennemgås og drøftes. Energnist vil senere fremsende invitation.

 

Energnist har med bistand fra rådgivningskontorerne Affaldskontoret ApS samt Strukturforsyningen afdækket en række forhold med henblik på at kunne pege på løsningsforslag til, hvordan Energnist fremadrettet sikrer tilstrækkelig forbrændingskapacitet. Det drejer sig bl.a. om affaldsmængder og sammensætning, forbrændingskapaciteter og varmeafsætning.

 

Arbejdet er sammenfattet i rapporten ”Forsyningssikkerhed og energiudnyttelse af affald i Energnist’s opland, marts 2018”, jf. bilag.


Forvaltningens vurdering

Det er vigtigt at ejerkommunerne i Energnist har en fælles forståelse af udfordringer og løsningsmuligheder i forhold til den fremtidige strategi for Energnist, og dette kan temadagen hjælpe med til.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr15-3005_doknr52432-18_v1_skrivelse - plan for fremtidig forsyningssikkerhed i energnist.pdf.pdf
sagsnr15-3005_doknr52433-18_v1_rapport - plan for fremtidig forsyningssikkerhed i energnist.pdf

Bilag

Skrivelse - Plan for fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist.pdf
Rapport - Plan for fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist


104. O Oversigter

O Oversigter

Sagsfremstilling

Vedhæftede oversigter til orientering:

 • Projekter ved Ejendomscenteret
 • Plansager 2018

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr16-415_doknr56147-18_v1_større projekter i ejendomscentret - april 2018.pdf
sagsnr18-530_doknr57310-18_v1_oversigt over plansager 2018, dateret 12.04.18.pdf

Bilag

Større projekter i Ejendomscentret - april 2018
Oversigt over plansager 2018, dateret 12.04.18


105. O Kommende sager

O Kommende sager

Sagsfremstilling
 • Lokalplan for Mariehaven i Ansager
 • Lokalplan for rideskole i Varde Nord
 • Lokalplan for erhvervsområde ved nuværende rideskole på Engdraget, Varde
 • Lokalplan (er) for skole og idrætscenter i Varde Nord
 • Lokalplan for boligområde i Outrup – Landsbyudvikling
 • Lokalplan for bolig- og erhvervsområde i Tistrup
 • Ophævelse af del af/hele lokalplanen for Ho Fåremarked
 • Ophævelse af LP 2.4 for et boligområde i Gl. Tistrup
 • Lokalplan for plejehjem ved Skovparken i Ølgod
 • Lokalplan for Henne Strand Camping
 • Energiforbedringer i private hjem
 • Notat med status på markafvandingsmodellen
 • Status på etablering af supermiljøstationer i Varde Kommune
 • Bro over banen ved Varde
 • Oversigt over private søer med offentlig adgang/opdateret liste over oprensning af søer
 • Trafiksikkerhed 2018
 • Cykelstier 2018

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

106. Gensidig orientering - Lukket punkt