UDVALG

Udvalget for Plan og Teknik

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

18-01-2018 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

18-01-2018 16:00:00


PUNKTER

5. Godkendelse af dagsorden
6. O Historik om Blåvand Kyst projektet
7. Kommuneplantillæg for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau
8. Lokalplan for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau
9. Kommuneplantillæg for hotel ved Blåvand Kyst
10. Lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst
11. O om Vadehavssamarbejdet
12. Høringssvar til ministerdeklaration for det Trilaterale Vadehavssamarbejde
13. Udbud af strandrensning og renhold af gågader i Varde Midtby
14. O Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner
15. Prioritering af udviklingsplaner 2018
16. Landsbyfornyelsespuljen 2018
17. Landsbyforskønnelse 2018
18. Ansøgning. Udfordringsretten
19. Deltagelse i pilotprojekt om et nyt nordisk badeflag
20. Valg af formand samt medlem af Naturparkråd for Naturpark Vesterhavet
21. Valg af medlem samt suppleant til Bestyrelsen for Bobøl I/S
22. Valg af medlem samt suppleant til VandOplandsStyregruppe (VOS) for Vadehavet
23. Valg af medlem samt suppleant til VandOplandsStyregruppe (VOS) Vand og Natura 2000-planer
24. Valg af medlem til Bestyrelsen for Varde Miniby Fonden
25. Temamøder i 2018
26. Justering af mødeplan for 2018
27. O Aktuelle energiforsyninganlæg fra energinet.dk
28. O Status på opgaver fra budgetforliget
29. O Sager til kommende møder
30. O Oversigter
31. Gensidig orientering - Lukket punkt5. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Godkendt

6. O Historik om Blåvand Kyst projektet

O Historik om Blåvand Kyst projektet

Sagsfremstilling

I 2015 åbnede regeringen mulighed for at ansøge om et forsøgsprojekt med byggeri i kystområder. Varde Kommune ansøgte og fik tildelt et forsøgsprojekt 9. november 2015.

 

I foråret 2016 fik Varde Kommune udarbejdet et ideoplæg for at kvalificere det oprindelige ansøgningsmateriale og få et grundlag for det videre planarbejde.

 

Fire tegnestuer blev prækvalificeret og indsendte i den forbindelse materiale til præsentation i forbindelse med tildeling af udbud. Udbuddet blev tildelt Norrøn ApS, som i samarbejde med Varde Kommune og lokale borgergrupper udarbejdede et ideoplæg. 4. oktober 2016 blev det politisk besluttet at igangsætte planlægningen.

 

Ideoplægget blev præsenteret for offentligheden på et borgermøde 9. juni 2016.

 

Indkaldelse af ideer og forslag på baggrund af et ideoplæg til Blåvand Kystprojektet blev desuden gennemført fra 10. juni 2016 til 1. august 2016. Herefter blev der udarbejdet forslag til de nødvendige plandokumenter. I forbindelse med udarbejdelse af plandokumenter blev der udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingens anbefalinger i forhold til hensyntagen til bilag IV-arter resulterede i, at antallet af byggefelter blev reduceret fra fire til tre ved udarbejdelse af lokalplanforslaget, og at byggefelternes placering blev flyttet mod nord for at friholde mest muligt oprindeligt klithedeareal. Resultat kan ses af bilag.

 

20. juni 2017 blev forslagene politisk vedtaget og sendt i offentlig høring fra 9. august 2017 til 5. november 2017.  


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr15-2624_doknr4351-18_v1_byggefelter på luftfoto_bilag til endelig politisk behandling.pdf.pdf

Bilag

Byggefelter på luftfoto_bilag til endelig politisk behandling.pdf


7. Kommuneplantillæg for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau

Kommuneplantillæg for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20. juni 2017 Forslag til Kommuneplantillæg 05. Siden har forslag til kommuneplantillægget været fremlagt i offentlig høring fra 9. august til 5. november 2017.

 

Planområdet omfatter et areal på ca. 13,5 ha og afgrænses mod nord af Oksby Dige, mod syd af stranden, mod vest af et sommerhusområde og mod øst af Hvidbjerg Strandvej.

 

Tillæg 05 til Kommuneplan 2017 fastlægger rammerne for lokalplanlægningen i området ved oprettelsen af et nyt rammeområde 05.01.R13 til rekreative formål i form af et naturområde.

 

Det er hensigten, at der indenfor rammeområdet skal være mulighed for rekreative faciliteter i form af bebyggelse til restaurant, butik, udlejning af sportsudstyr og lignende, tagterrasse, offentlig p-plads, boardwalk mellem Blåvand Strand og Hvidbjerg Strand samt en vandlegeplads, terrænregulering.

 

Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 43 indsigelser. Indsigelserne handler primært om arkitektur, parkering og trafik, udstykning og ændret anvendelse, naturoplevelse og turismeudvikling, servitut og fredning samt stormflod og kystsikring. Hovedparten af høringssvarene fordeler sig således: 9 handler om stormflod og kystsikring, 20 om boardwalk, 11 om vedligeholdelse og drift af området, 15 om parkering og trafik og 11 om naturoplevelse og turismeudvikling.

 

Varde Kommune fik 19. december 2017 det endelige tilsagn af Erhvervsministeren efter planloven § 15a, stk. 6.

 

Planen er en del af et forsøgsprojekt udmeldt af Erhvervsministeren med tilhørende dispensationer, som blev meddelt i november 2015 med bortfald efter 5 år.

 

Tillæg 05 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før lokalplan 05.01.L12 kan vedtages.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.

 

I høringssvarene vedrørende stormflod og kystsikring udtrykker borgerne bekymring for, hvordan området tidligere har været påvirket af stormflod, hensyntagen til sikring af Oksby Dige, og hvordan øget færdsel i området også vil medføre øget færdsel på Oksby Dige og dermed slitage. Borgerne udtrykker bekymring for, at boardwalken vil være en barriere for tilgangen til stranden og ønsker derfor niveaufri passager med eksisterende stier. Ligeliges udtrykker borgerne bekymring for indkigsgener ved etablering af boardwalken. Det omhandler både placering af selve boardwalken i forhold til lokalitet og terræn men også placering og orientering af udkigspunkter samt ønsker til afskærmning. Borgerne udtrykker også bekymring for, at de eksisterende trafikforhold i Blåvand By generelt ikke har kapacitet til yderligere udvikling, og udtrykker bekymring for placering af både parkeringspladsens udbredelse og placering i relation til Det Blå Plateau og kantparkering på Hvidbjerg Strandvej. Bekymringen vedrørende naturoplevelse og turismeudvikling handler om, at projektet skabes på bekostning af natur, og det er natur turisterne efterspørger.

 

Tilsagnet fra Forsvarsministeriet indeholdt forudsætninger, som i samarbejdet med Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet er blevet indarbejdet i kommuneplantillæggets redegørelse. Det handler om, at lokalplanen har fået tilladelse efter planloven § 15a, stk.6. 


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet som helhed skaber flere aktiviteter og en større tilgængelighed til klit- og hedearealerne umiddelbart bag ved stranden. Der tilføres ligeledes en række funktioner, som skal bidrage til at gøre kystområdet ved Blåvand mere attraktivt. Det Blå Plateau vil med et gårdrum give læ og være velegnet til strandaktiviteter, når vinden er hård, eller vejret er mindre godt.

 

En boardwalk, der strækker sig igennem området fra Hvidbjerg Strand til Blåvand Strand, giver flere mulighed for at opleve landskabet og den unikke natur ved kysten. Boardwalken er uden trapper og skarpe hældninger, så alle har mulighed for at bevæge sig i klitterne. Legeaktiviteter i klitterne og langs strandkanten vil gøre det mere attraktivt for børnefamilier at nyde stranden, også når det ikke er perfekt badevejr. 


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper

Naturbeskyttelsesloven 


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at Kommuneplantillæg 05 vedtages med de foreslåede ændringer,

at miljøvurdering med sammenfattende redegørelse vedtages,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplan-forslaget tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Søren Laulund stillede følgende ændringsforslag:

Selve det Blå Plateau udgår af planforslaget.

 

Forslaget er anset som det mest vidtgående og blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

 

Imod

x

x

x

x

 

 

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

Miljøvurderingen skal kun omhandle virkningerne for det enkelte planforslag.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

 

 

x

Imod

 

 

 

 

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at den kommunale medfinansiering findes i gældende budgetaftale, p.t. 2 mio. kr.sagsnr17-4213_doknr3694-18_v1_samlet kommuneplantillæg 05 til kommuneplan 2017_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr3691-18_v1_brev med ministertilladelse til varde kommune_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr3698-18_v1_tilsagn til varde kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr5337-18_v1_v1_samlet miljøvurdering lokalplan 05.01.l12 og tillæg 05_bilag til politisk behandling.pdf(1)._redu.pdf
sagsnr16-11389_doknr11739-18_v1_høringssvar til lokalplan 05.01.l12 rekreativt område ved hvidbjerg strand_tilføjelsesdato 19.01.201.pdf
sagsnr16-11389_doknr11734-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger det blå plateau_tilføjelsesdato den 19.01.2018_bilag til politisk be.pdf

Bilag

Samlet Kommuneplantillæg 05 til Kommuneplan 2017_bilag til politisk behandling.pdf
Brev med ministertilladelse til Varde Kommune_bilag til politisk behandling.pdf
Tilsagn til Varde Kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf
Samlet Miljøvurdering lokalplan 05.01.L12 og Tillæg 05
Høringssvar til lokalplan 05.01.L12 Rekreativt område ved Hvidbjerg Strand_tilføjelsesdato 19.01.2018.
Resumé af indkomne bemærkninger Det Blå Plateau_tilføjelsesdato den 19.01.2018_bilag til politisk behandling.pdf


8. Lokalplan for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau

Lokalplan for rekreativt område ved Blåvand Kyst – Blå Plateau

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20. juni 2107 Forslag til lokalplan 05.01.L12. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 9. august til 5. november 2017.

 

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 13,5 ha og afgrænses mod nord af Oksby Dige, mod syd af stranden, mod vest af et sommerhusområde og mod øst af Hvidbjerg Strandvej.

 

Formålet med lokalplanen er at:

give mulighed for og sætte rammerne for ”Det Blå Plateau”, boardwalk og vandlegeplads

sikre, at grundideerne fra ideoplægget videreføres

fastlægge retningslinjer for bebyggelsens omfang, udformning, placering og materialevalg, så ny bebyggelse tilpasses klitlandskabet

 

Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 43 indsigelser. Indsigelserne handler primært om arkitektur, parkering og trafik, udstykning og ændret anvendelse, naturoplevelse og turismeudvikling, servitut og fredning samt stormflod og kystsikring. Hovedparten af høringssvarene fordeler sig således: 9 handler om stormflod og kystsikring, 20 om boardwalk, 11 om vedligeholdelse og drift af området, 15 om parkering og trafik og 11 om naturoplevelse og turismeudvikling.

 

Varde Kommune fik den 19. december 2017 det endelige tilsagn af Erhvervsministeren efter planloven § 15a, stk. 6. 

 

Planen er en del af et forsøgsprojekt udmeldt af Erhvervsministeren med tilhørende dispensationer, som blev meddelt i november 2015 med bortfald efter 5 år.

 

Tillæg 05 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.

 

I høringssvarene vedrørende stormflod og kystsikring udtrykker borgerne bekymring for, hvordan området tidligere har været påvirket af stormflod, hensyntagen til sikring af Oksby Dige, og hvordan øget færdsel i området også vil medføre øget færdsel på Oksby Dige og dermed slitage. Borgerne udtrykker bekymring for, at boardwalken vil være en barriere for tilgangen til stranden og ønsker derfor niveaufri passager med eksisterende stier. Ligeliges udtrykker borgerne bekymring for indkigsgener ved etablering af boardwalken. Det omhandler både placering af selve boardwalken i forhold til lokalitet og terræn men også placering og orientering af udkigspunkter samt ønsker til afskærmning. Borgerne udtrykker også bekymring for, at de eksisterende trafikforhold i Blåvand By generelt ikke har kapacitet til yderligere udvikling, og udtrykker bekymring for placering af både parkeringspladsens udbredelse og placering i relation til Det Blå Plateau og kantparkering på Hvidbjerg Strandvej. Bekymringen vedrørende naturoplevelse og turismeudvikling handler om, at projektet skabes på bekostning af natur, og det er natur turisterne efterspørger.

 

De indkomne bemærkninger om stormflod og kystsikring, boardwalk, arkitektur, naturbeskyttelse og Bilag IV-arter, terrænregulering og forudsætninger for ibrugtagning har medført ændringer i lokalplanen. Hensyntagen til sikring af Oksby Dige er præciseret i forhold til bebyggelsens placering i forhold til Oksby Diget. Borgernes bekymring for fri passage i forhold til boardwalken placering har medført, at lokalplanen nu fastsætter, at der skabes 3 niveaufri passager på strækningen fra Det Blå Plateau til Hafniagrunden. De 3 niveaufri passager skal etableres, hvor boardwalken skærer med redningsveje, serviceveje eller offentlige tilgængelige stier. Indkomne bemærkninger om arkitektur har medført præciseringer i forhold til udendørs belysning og anlægskote for selve Det Blå Plateau. Bekymring for terrænregulering og sikring af de nyetablering af klitter har medført, at udbredelsen af området for terrænregulering er reduceret og bestemmelserne omkring beplantning er præciseret. Indsigelser om forudsætninger for ibrugtagning har medført, at bestemmelsen er præciseret således, at alle miljøvurderingens afværgeforanstaltningerne nu er indarbejdet.

Forvaltningen har derudover i forbindelse med redigering af lokalplanen indarbejdet præciseringer i lokalplanens bestemmelser og tilføjet supplerende redegørelse.

 

Tilsagnet fra Forsvarsministeriet indeholdt nogle betingelser, som i samarbejdet med Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet er blevet indarbejdet i lokalplanens bestemmelser og redegørelse. Det omhandler, at lokalplanen har fået tilladelse efter planloven § 15a, stk.6, og at der ikke kan etableres sommerhuse, institutioner, boliger, herunder selvstændige ejerlejligheder, samt der kan ikke opnås dispensation til helårsbeboelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Projektet som helhed skaber flere aktiviteter og en større tilgængelighed til klit- og hedearealerne umiddelbart bag ved stranden. Der tilføres ligeledes en række funktioner, som skal bidrage til at gøre kystområdet ved Blåvand mere attraktivt. Det Blå Plateau vil med et gårdrum give læ og være velegnet til strandaktiviteter, når vinden er hård, eller vejret er mindre godt.

 

En boardwalk, der strækker sig igennem området fra Hvidbjerg Strand til Blåvand Strand, giver flere mulighed for at opleve landskabet og den unikke natur ved kysten. Boardwalken er uden trapper og skarpe hældninger, så alle har mulighed for at bevæge sig i klitterne. Legeaktiviteter i klitterne og langs strandkanten vil gøre det mere attraktivt for børnefamilier at nyde stranden, også når det ikke er perfekt badevejr. 


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper

Naturbeskyttelsesloven

 


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lokalplan 05.01.L12 – med præciseringer vedtages,

at miljøvurdering med sammenfattende redegørelse vedtages,

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Søren Laulund stillede følgende ændringsforslag:

Selve det Blå Plateau udgår af planforslaget.

 

Forslaget er anset som det mest vidtgående og blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

V
Anders Linde

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

A
Jan Lings

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

x

x

 

Imod

x

x

x

x

 

 

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

Miljøvurderingen skal kun omhandle virkningerne for det enkelte planforslag.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

C
Niels Christian-sen

For

 

 

 

 

 

 

x

Imod

x

x

x

x

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed faldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

 

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

 

 

x

Imod

 

 

 

 

x

x

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at den kommunale medfinansiering findes i gældende budgetaftale, p.t. 2 mio. kr.

 sagsnr16-11389_doknr3696-18_v1_samlet lokalplan 05.01.l12 rekreativt område ved hvidbjerg strand_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr3691-18_v1_brev med ministertilladelse til varde kommune_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr3698-18_v1_tilsagn til varde kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr16-11389_doknr5337-18_v1_v1_samlet miljøvurdering lokalplan 05.01.l12 og tillæg 05_bilag til politisk behandling.pdf(1)._redu.pdf
sagsnr16-11389_doknr11739-18_v1_høringssvar til lokalplan 05.01.l12 rekreativt område ved hvidbjerg strand_tilføjelsesdato 19.01.201.pdf
sagsnr16-11389_doknr11734-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger det blå plateau_tilføjelsesdato den 19.01.2018_bilag til politisk be.pdf

Bilag

Samlet Lokalplan 05.01.L12 Rekreativt område ved Hvidbjerg Strand_bilag til politisk behandling.pdf
Brev med ministertilladelse til Varde Kommune_bilag til politisk behandling.pdf
Tilsagn til Varde Kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf
Samlet Miljøvurdering lokalplan 05.01.L12 og Tillæg 05
Høringssvar til lokalplan 05.01.L12 Rekreativt område ved Hvidbjerg Strand_tilføjelsesdato 19.01.2018.
Resumé af indkomne bemærkninger Det Blå Plateau_tilføjelsesdato den 19.01.2018_bilag til politisk behandling.pdf


9. Kommuneplantillæg for hotel ved Blåvand Kyst

Kommuneplantillæg for hotel ved Blåvand Kyst

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20. juni 2017 Forslag til Kommuneplantillæg 02. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 9. august til 5. november 2017.

 

Planområdet er kendt som Hafniagrunden, og det omfatter et areal på ca. 5,5 ha. Det afgrænses mod nord af vejen Blåvand Strand, mod syd af et hedeareal og mod øst og vest af sommerhusområder.

 

Tillæg 02 til Kommuneplan 2017 fastlægger rammer for lokalplanlægningen for et nyt kysthotel og ændrer det eksisterende enkeltområde 05.01.R06 fra rekreative formål i form af naturområde til rekreative formål i form af hotel og wellness med tilhørende turistfaciliteter. Foruden områdets anvendelse fastlægger kommuneplantillægget bestemmelser om særlige hensyn til, at offentlighedens adgang til kysten og passage gennem området sikres.

 

Ved høringsperiodens udløb var der modtaget 39 indsigelser. Indsigelserne handler primært om arkitektur, parkering, udstykning og mulighed for ændret anvendelse, trafik, naturoplevelse og turismeudvikling, servitut og fredning, kystsikring og klima samt naturbeskyttelse. Hovedparten af høringssvarene fordeler sig således: 16 handler om arkitektur, 5 om parkering, 15 om trafik, 20 om naturoplevelse og turismeudvikling.

 

Varde Kommune fik 19. december 2017 det endelige tilsagn af Erhvervsministeren efter planloven § 15a, stk. 6.

 

Planen er en del af et forsøgsprojekt udmeldt af Erhvervsministeren med tilhørende dispensationer, som blev meddelt i november 2015 med bortfald efter 5 år.

 

Tillæg 02 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før lokalplan 05.01.L08 kan vedtages. 


Forvaltningens vurdering

De modtagne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger.

 

Borgerne udtrykker bekymring for højden på både servicebygningen og overnatningsenhederne samt antallet af overnatningsenheder. Derudover foreslår borgerne andre former for overnatningskapacitet og brug af området. Der udtrykkes bekymring for tilkørselsvejene til området, antallet af parkeringspladser til offentlig brug og trafikforholdene adresseret generelt i Blåvand By, og borgerne forudser øget trafik i de tilstødende sommerhusområder ved Sønder Vasevej. I forhold til naturoplevelse og turismeudvikling gør borgerne opmærksom på, at et hotelbyggeri ifølge dem vil påvirke turismeudviklingen negativt, fordi projektet etableres på bekostning af områdets natur, som netop mange turister kommer for at besøge.

 

Tilsagnet fra Forsvarsministeriet indeholdt forudsætninger, som i samarbejdet med Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet er blevet indarbejdet i kommuneplantillæggets redegørelse. Tilsagnet fra Forsvarsministeriet indeholdt forudsætninger, som i samarbejdet med Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet er blevet indarbejdet i kommuneplantillæggets redegørelse. Det handler om, at lokalplanen har fået tilladelse efter planloven § 15a, stk.6.


Konsekvens i forhold til visionen

Med projektet som helhed skabes der flere aktiviteter og en større tilgængelighed til klit- og hedearealerne umiddelbart bag ved stranden. Der tilføres ligeledes en række funktioner, som skal bidrage til at gøre kystområdet ved Blåvand mere attraktivt. Hotellet på Hafniagrunden vil give flere gæster muligheder for at opleve og nyde naturen ved Blåvand Strand med udsigt til havet og det rekreative område. 


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper

Naturbeskyttelsesloven 


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Kommuneplantillæg 02 – vedtages med de foreslåede ændringer,

at miljøvurdering med sammenfattende redegørelse vedtages, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplan-forslaget tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Anders Linde stillede følgende ændringsforslag:

At forvaltningens anbefaling godkendes med den ændring, at servicebygningers højde højest må være 10 m, og de skal placeres i det østligste byggefelt.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

 

 

 

Imod

 

 

 

 

x

x

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed vedtaget.

 

Søren Laulund, Jan Lings og Niels Christiansen er imod projektets gennemførelse.

 sagsnr17-3868_doknr3705-18_v1_tillæg 02 til kommuneplan 17_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr3699-18_v1_brev med ministertilladelse til varde kommune_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr3709-18_v1_tilsagn til varde kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr5343-18_v1_samlet miljøvurdering til hotel lokalplan 05.01.l08 og tillæg 02_bilag til politisk behandling.pdf(1.pdf
sagsnr15-2624_doknr11708-18_v1_høringssvar til forslag til lokalplan 05.01.l08 hotel ved blåvand kyst.pdf
sagsnr15-2624_doknr11702-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger kysthotel.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr3863-18_v1_høringssvar 40 som pdf-fil underskrifter imod byggeri på hafnia-grunden.pdf.pdf

Bilag

Tillæg 02 til Kommuneplan 17_bilag til politisk behandling.pdf
Brev med ministertilladelse til Varde Kommune_bilag til politisk behandling.pdf
Tilsagn til Varde Kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf
Samlet miljøvurdering til Hotel Lokalplan 05.01.L08 og tillæg 02_bilag til politisk behandling.pdf(1).Reduceret filstørrelse
Høringssvar til forslag til lokalplan 05.01.L08 Hotel ved Blåvand Kyst
Resumé af indkomne bemærkninger Kysthotel.pdf
Høringssvar 40 som PDF-fil: Underskrifter imod byggeri på Hafnia-grunden.pdf


10. Lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst

Lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20. juni 2017 Forslag til lokalplan 05.01.L08. Forslaget har fremlagt i offentlig høring fra 9. august 2017 til 5. november 2017.

 

Lokalplanområdet er kendt som Hafniagrunden, og det omfatter et areal på ca. 5,5 ha. Det afgrænses mod nord af vejen Blåvand Strand, mod syd af et hedeareal samt mod øst og vest af sommerhusområder. Lokalplanområdet i forhold til eksisterende forhold på Hafnia-grunden kan ses af bilag. Her kan byggefelterne placering i forhold til eksisterende parkeringsplads, ishus og gangstier til fra parkeringsareal til stranden.

 

Formålet med lokalplanen er at:

 

Ved høringsperiodens udløb var der modtaget 39 indsigelser. Indsigelserne handler primært om arkitektur, parkering, udstykning og mulighed for ændret anvendelse, trafik, naturoplevelse og turismeudvikling, servitut og fredning, kystsikring og klima samt naturbeskyttelse. Hovedparten af høringssvarene fordeler sig således: 16 handler om arkitektur, 5 om parkering, 15 om trafik, 20 om naturoplevelse og turismeudvikling.

 

Varde Kommune fik 19. december 2017 det endelige tilsagn af Erhvervsministeren efter planlovens § 15a, stk. 6.

 

Planen er en del af et forsøgsprojekt udmeldt af Erhvervsministeren med tilhørende dispensationer, som blev meddelt i november 2015 med bortfald efter 5 år.

Tillæg 02 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages. 


Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger. Borgerne udtrykker bekymring for højden på både servicebygningen og overnatningsenhederne samt antallet af overnatningsenheder. Derudover foreslår borgerne andre former for overnatningskapacitet og brug af området. Der udtrykkes bekymring for tilkørselsvejene til området, antallet af parkeringspladser til offentlig brug og trafikforholdene adresseret generelt i Blåvand By, og borgerne forudser øget trafik i de tilstødende sommerhusområder ved Sønder Vasevej. I forhold til naturoplevelse og turismeudvikling gør borgerne opmærksom på, at et hotelbyggeri ifølge dem vil påvirke turismeudviklingen negativt, fordi projektet etableres på bekostning af områdets natur, som netop mange turister kommer for at besøge.

 

De indkomne bemærkninger om servicebygningshøjde har medført en reduktion af den maksimale tilladte højde på tagterrassen til 5 meter over terræn. Bekymringen for tilkørselsvejene til lokalplanområdet med medført, at området kun får ind- og udkørselsvej ud for ”Blåvand Strand”. Borgernes bekymring for at hotelbebyggelsen med tiden vil få en anden anvendelse har i samspil med Forsvarets betingelser medført præciseringer, således at lokalplanområdet kun kan anvendes til hoteldrift. Borgernes bekymring for skovbeplantning og lys fra området har medført præcisering af lokalplanens bestemmelser om belysning og hvilke plantearter, der kan anvendes indenfor lokalplanområdet. Ligeledes har bekymring for støj fra området ført til, at der gives mulighed for at nogle af de eksisterende volde med en afskærmende effekt for områdets naboer kan bevares, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Forvaltningen har derudover i forbindelse med redigering af lokalplanen indarbejdet præciseringer i lokalplanens bestemmelser og tilføjet supplerende redegørelse.

 

Tilsagnet fra Forsvarsministeriet indeholdt nogle betingelser, som i samarbejdet med Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet er blevet indarbejdet i både lokalplanens bestemmelser og redegørelse. Det omhandler, at lokalplanen har fået tilladelse efter planlovens §15a, stk.6 og at der ikke kan etableres sommerhuse, institutioner, boliger, herunder selvstændige ejerlejligheder, samt der kan ikke opnås dispensation til helårsbeboelse. Ligeledes kan de enkelte hotelværelser/ferieboliger ikke udstykkes eller opdeles i særskilte ejerlejligheder.


Konsekvens i forhold til visionen

Med projektet som helhed skabes der flere aktiviteter og en større tilgængelighed til klit- og hedearealerne umiddelbart bag ved stranden. Der tilføres ligeledes en række funktioner, som skal bidrage til at gøre kystområdet ved Blåvand mere attraktivt. Hotellet på Hafniagrunden vil give flere gæster muligheder for at opleve og nyde naturen ved Blåvand Strand med udsigt til havet og det rekreative område.


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper

Naturbeskyttelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lokalplan 05.01.L08 vedtages med de foreslåede ændringer,

at miljøvurdering med sammenfattende redegørelse vedtages, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Anders Linde stillede følgende ændringsforslag:

At forvaltningens anbefaling godkendes med den ændring, at servicebygningers højde højest må være 10 m, og de skal placeres i det østligste byggefelt.

 

Forslaget blev sat til afstemning.

 

 

V
Preben Friis-Hauge

V
Peter Nielsen

 

V
Anders Linde

 

V
Niels Haahr Larsen

A
Søren Laulund

 

A
Jan Lings

 

C
Niels Christian-sen

For

x

x

x

x

 

 

 

Imod

 

 

 

 

x

x

x

Undlod

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget er hermed vedtaget.

 

Søren Laulund, Jan Lings og Niels Christiansen er imod projektets gennemførelse.sagsnr15-2624_doknr3699-18_v1_brev med ministertilladelse til varde kommune_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr3709-18_v1_tilsagn til varde kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr4351-18_v1_byggefelter på luftfoto_bilag til endelig politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr5343-18_v1_samlet miljøvurdering til hotel lokalplan 05.01.l08 og tillæg 02_bilag til politisk behandling.pdf(1.pdf
sagsnr15-2624_doknr7320-18_v1_lokalplan 05.01.l08 hotel ved blåvand kyst.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr11708-18_v1_høringssvar til forslag til lokalplan 05.01.l08 hotel ved blåvand kyst.pdf
sagsnr15-2624_doknr11702-18_v1_resumé af indkomne bemærkninger kysthotel.pdf.pdf
sagsnr15-2624_doknr3863-18_v1_høringssvar 40 som pdf-fil underskrifter imod byggeri på hafnia-grunden.pdf.pdf

Bilag

Brev med ministertilladelse til Varde Kommune_bilag til politisk behandling.pdf
Tilsagn til Varde Kommunes planforslag_bilag til politisk behandling.pdf
Byggefelter på luftfoto_bilag til endelig politisk behandling.pdf
Samlet miljøvurdering til Hotel Lokalplan 05.01.L08 og tillæg 02_bilag til politisk behandling.pdf(1).Reduceret filstørrelse
Lokalplan 05.01.L08 Hotel ved Blåvand Kyst.pdf
Høringssvar til forslag til lokalplan 05.01.L08 Hotel ved Blåvand Kyst
Resumé af indkomne bemærkninger Kysthotel.pdf
Høringssvar 40 som PDF-fil: Underskrifter imod byggeri på Hafnia-grunden.pdf


11. O om Vadehavssamarbejdet

O om Vadehavssamarbejdet

Sagsfremstilling

Varde Kommune udgør den nordligste del af Vadehavet. Vadehavet er et tidevandspåvirket vandområde, der strækker sig fra Den Helder i Holland til Blåvandshuk. Vadehavet strækker sig således gennem landene Holland, Tyskland og Danmark. Vadehavets unikke natur og kulturhistorie betyder, at området er beskyttet af en række formelle udpegninger. Vadehavets særlige status gør, at der er etableret en række tværgående samarbejder både nationalt og internationalt.

 

Vadehavet indgår som Nationalpark, UNESCO Verdensarv og Natura 2000-område i alle tre lande.

 

De primære aktører i det nationale samarbejde er ud over lokale interessenter og organisationerne: Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet og de fire Vadehavskommuner Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde.

 

Kommunernes involvering i Vadehavet er organiseret gennem et fælles sekretariat (Kommunerne Vadehavssekretariat). Et formelt organ i det danske samarbejde er Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet. Udvalget er sammensat af repræsentanter fra de fire Vadehavskommuner, lokale organisationer og Naturstyrelsen. Kommunerne har formandskabet for udvalget, som sekretariatsbetjenes af Kommunernes Vadehavssekretariat.

 

Siden 2012 har den danske del af Vadehavet været udlagt som nationalpark. Nationalparken ledes af en bestyrelse og administreres af et sekretariat placeret på Rømø. Hver af de fire Vadehavskommuner er repræsenteret med ét medlem i Nationalpark Vadehavets bestyrelse. 

 

I 2014 blev den danske del af Vadehavet optaget på UNESCO’s liste over verdensarv. Parterne i vadehavssamarbejdet har i 2017 udarbejdet en fælles strategi for Vadehavet som verdensarv. Strategien skal bl.a. forankre verdensarven lokalt og skabe ejerskab til udpegningen. Strategien er forankret gennem en tværgående styregruppe.

 

I det internationale samarbejde indgår alle tre lande. Den formelle ramme for det trilaterale samarbejde er en fælles ministerdeklaration, som indgås under fælles regeringskonference hvert 4. år. Næste gang afholdes konferencen i maj 2018. Ministerdeklarationen sætter de overordnede rammer for de kommende fire års fokus for samarbejdet og forvaltningen af Vadehavet. Den fælles erklæring er suppleret af, at de tre lande har vedtaget en fælles Vadehavsplan, som skal danne grundlag for forvaltning af Vadehavet. Det trilaterale samarbejde ledes af en Vadehavsbestyrelsen. Bestyrelsen serviceres af et fælles Vadehavs Sekretariat (Common Wadden Sea Secretariat) og underliggende arbejdsgrupper. Sekretariatet er placeret i Wilhelmshafen i Tyskland.

 

Den internationale pendant til det nationale Rådgivende Udvalg for Vadehavet er Wadden Sea Forum. Wadden Sea Forum er nedsat som følge af en beslutning indgået under regeringskonferencen i 2002. Wadden Sea Forum er en uafhængig organisation for interessenter i Vadehavet, og danner grundlag for en fælles platform på tværs af landene til erfaringsudveksling og udvikling af samarbejde for organisationerne, interessenter og lokale myndigheder.


Retsgrundlag

Vadehavsbekendtgørelsen

 


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

 sagsnr18-84_doknr3236-18_v1_oversigt over det danske og det trilaterale samarbejde om vadehavet og verdensarv dansk 20180105.pd.pdf

Bilag

Oversigt over det danske og det trilaterale samarbejde om vadehavet og verdensarv DANSK 20180105.pdf


12. Høringssvar til ministerdeklaration for det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Høringssvar til ministerdeklaration for det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Sagsfremstilling

Som led i det Trilaterale Vadehavssamarbejde udarbejdes der hver fjerde år en ministerdeklaration. Udkast til denne deklaration er sendt i høring blandt interessenterne i de tre vadehavslande. De fire Vadehavskommuner påtænker at indsende et fælles kommunalt høringssvar til deklarationen.

 

Danmark, Tyskland og Holland har siden 1978 samarbejdet omkring beskyttelsen af Vadehavet. Det Trilaterale Vadehavssamarbejde varetages af miljøministrene i Danmark og Tyskland og ministeren for økonomiske anliggender i Holland. Mellem hver regeringskonference ledes det trilaterale arbejde af Vadehavsbestyrelsen, som består af repræsentanter fra de tre lande. Hvert land har fire sæder i bestyrelsen, Miljøstyrelsen har 2 sæder, Nationalpark Vadehavet har 1 sæde og vadehavskommunerne har en fælles repræsentant siddende i bestyrelsen.

 

Hvert fjerde år mødes de tre landes ministre til regeringskonference, hvor en ministerdeklaration for de næste fire år underskrives.

 

Ministerdeklarationen vedrører primært de statslige ansvarsområder. De områder i deklarationen, som kan vedrøre det kommunale arbejde og ansvarsområde, har forvaltningen udarbejdet kommentarer til.

 

Kommentarerne omfatter primært emneområderne: dannelsen af en Partner Hub, etableringen af en fremtidig trilateral verdensarvsfond samt initiativer i forhold til klimamål og CO2-reduktion.

 

I kommentarerne lægges der op til at få klarlagt hvilke implikationer den foreslåede model med en Partner Hub vil have i forhold til det eksisterende Trilaterale Vadehavsforum, og i forhold til kompetencerne mellem den Trilaterale Vadehavsbestyrelse og Partner Hub. Man har fra kommunernes side en lang tradition for en stor involvering af de lokale og regionale interessenter i samarbejdet omkring Vadehavet både hvad angår det nationale samarbejde om Vadehavet og det trilaterale. Man har således gennem årene fået etableret en lang række fora, netværk og strukturer, som er med til at sikre det fælles ejerskab omkring vadehavet.

 

Den nuværende deklaration fra Tønder foreskriver, at der er enighed om at overveje at etablere en fond. Der har været foretaget en del undersøgelser, men pt. er den juridiske konstruktion eller samspillet med Boardet ikke klarlagt i tilstrækkelig grad. Der kan ved en etablering af en fond være en risiko for, at der sker en udhuling i forhold til de danske fonde, og at mulighederne for at søge fondsmidler til danske projekter forringes.

 

Med hensyn til klimatilpasning og udledningsreduktioner foreslås det, at man henholder sig til de aftaler, der er indgået på nationalt plan og med EU. I kommunerne følger man i dag de mål, der er udstukket fra regeringens side og fra EU. En sådan tilgang hindrer dog ikke, hvis der er lande, regioner eller kommuner, i de 3 lande som ønsker at være mere ambitiøse.

 

Der er i tekstudkastet til Leeuwarden-deklarationen også indskrevet et afsnit om vores fælles landskab og kulturarv. Vores region er rig på naturarv såvel som kulturarv, og vores landskab er i vid udstrækning præget af de udfordringer, mennesker bosat ved det dynamiske vadehav lever med. Dette har også sat sit præg på vores kultur og landskab, med eksempelvis de mange diger, det inddigede land mv. I Danmark har vi i vadehavsregionen nedsat en fælles arbejdsgruppe KoP (Kulturhistorie og Planlægning), som netop arbejder med vores fælles kulturhistorie i vadehavsregionen. For yderligere at underbygge dette arbejde, foreslås det derfor, at man byder dette punkt i deklarationen velkommen.

 

Udkast til ministerdeklaration er af staten sendt i høring blandt interessenter i de tre vadehavslande. Udkastet vil endvidere i Danmark blive drøftet i det Rådgivende Udvalg for Vadehavet, Nationalpark Vadehavet og andre relevante interessenter.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der i høringssvaret er medtaget de for kommunen relevante emner.


Retsgrundlag

Vadehavsbekendtgørelsen


Økonomi

ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det udarbejdede høringssvar godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Anbefalingen blev godkendt med følgende tilføjelse til høringssvaret fra Kommunernes Vadehavssekretariat. Nedenstående indsættes i deklarationen under punkterne vedr. Vadehavsforum.

 

1. Appreciate the  activities  and  recommendations  by  the  Wadden  Sea  Forum  on sustainable development and participatory processes, in particular with regard to: 

 

-         The intensive work on defining risks for the society and the environment in the  WSR  and  the  comprehensive  investigations  on  risk  management  to meet the requirements for a vivid and sustainable Region;

-         The contributions of the WSF to elaborate an inventory of policies and best practise examples with regard to the reduction of greenhouse gases also with  the  aim  working  towards a  CO2  neutral  Wadden  Sea  Region  as envisaged by the 2010 Sylt Declaration;

-         The work of the Forum on clean shipping and green ports concept;

-         The detailed development of sustainability indicators on municipality level and its assessment with a number of municipalities;

-         The development of a trilateral Planning Portal;

-         The efforts and commitment of the Forum supporting the implementation of  a  Goose  Management  Platform  on  AEWA  level  to  solve  conflicts  with geese on flyway level.

 

2.  Continue  to  support  the  WSF  as  an  independent  stakeholder  organization  in working  towards  a  sustainable,  environmental  friendly  Wadden  Sea  Region. 

 

Indføjes i indledningen af deklarationen (Præambel) 3:  Acknowledge  the  contribution  and  cooperation  to  realise  the  World  Heritage Partnership Centre and welcome the WSF as partner.

 

 

 sagsnr18-84_doknr3258-18_v1_20171222 udkast kommentarer fra kommuner til trilaterale ministerdeklaration 2018.docx.docx

Bilag

Udkast til høringssvar fra Vadehavskommuner til Trilaterale Ministerdeklaration 2018.docx


13. Udbud af strandrensning og renhold af gågader i Varde Midtby

Udbud af strandrensning og renhold af gågader i Varde Midtby

Sagsfremstilling

Vej og Park står over for to områder, som tidligere har været i udbud, og som står til at skulle i udbud igen, strandrensning og renholdelse i Varde midtby.

 

Strandrensning

Strandrensningen var sendt i udbud i 2012 med start på opgaven 1. april 2013. Opgaven var udbudt for en 3-årig periode med en option på 2 år. Vej og Park afgav kontrolbud og vandt opgaven.

 

Opgaven var beskrevet både med hensyn til udførelse og serviceniveau i forbindelse med udbuddet. Prisen for opgaven var 1,1 mio. kr. Vej og Park har løbende effektiviseret strandrensningen, og Byrådet godkendte budgettet med oplæg til effektiviseringer og besparelser 2018 – 21, således at budgettet for strandrensning reduceres med 250.000 kr. i årene fremover.

 

Vej og Parks aftale om strandrensning udløber 31. marts 2018, hvorefter strandrensningen er planlagt til atter at skulle i udbud.

 

Renholdelse af Varde midtby

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 12. oktober 2011 at indføre en tvungen renholdelsesordning, hvor kommunen overtager grundejerforpligtelsen for samtlige grundejere i Kræmmergade for så vidt angår renholdelse af fortovsareal/offentligt areal. Samme ordning blev på baggrund af en forespørgsel foreslået til også at omfatte del af Torvegade og en del af Vestergade. Efter en høring blandt grundejerne i Vestergade og Torvegade besluttede Udvalget, at samme ordning kun skulle gælde for en del af Vestergade. Renholdelsesordningen blev i foråret 2014 sendt i udbud til 3 lokale entreprenører, og Vej og Park afgav kontrolbud. Vej og Park vandt opgaven for en 3-årig periode.

 

Vej og Park ønsker Udvalgets stillingtagen til, hvorvidt de 2 opgaver skal sendes i udbud igen.


Forvaltningens vurdering

Strandrensning

Vej og Park har løst strandrensningen gennem mange år, herunder ført den nødvendige egenkontrol. Vej og Park har ligeledes gennemført evaluering/tilfredshedsundersøgelse af strandrensningen, hvor der blev sendt spørgeskema til de samarbejdspartnere, der kunne have interesse i strandens tilstand. Der har kun været få bemærkninger til den udførte strandrensning, og størstedelen af disse har været bemærkninger/klager over henkastet affald/hundeposer. Disse bemærkninger samt bemærkningerne fra vores egenkontrol har ført justeringer af strandrensningen.

 

Gæstetilfredshedsundersøgelsen 2017 for Henne og Blåvand viser, at der er stor tilfredshed med strandene, der scorer hhv. 4,8 og 4,9 ud af 5 mulige.

 

Det er derfor forvaltningens opfattelse, at det nuværende serviceniveau og niveauet for strandrensningens udførelse er passende. Reduceringen af budgettet for strandrensningen med 250.000 kr. vurderes ikke at have indflydelse på serviceniveauet.

 

Vej og Park foreslår at strandrensningen ikke sendes i udbud og at Vej og Park varetager opgaven fremover.

 

Renholdelse i Varde midtby.

Vej og Park har i sommer 2017 foretaget en evaluering af renholdelsesordningen, hvor de berørte grundejere er blevet spurgt om deres tilfredshed med ordningen.

 

Der er kommet høringssvar fra 8 af i alt 36 grundejere. 4 udtrykte utilfredshed med både den udførte renholdelse og selve ordningen og ønsker, at ordningen udbydes til privat aktør, eller at de selv overtager renholdelsen ud for deres ejendom igen.

 

ProVarde og Varde Handel er ligeledes blevet spurgt om deres vurdering af renholdelsesordningen. ProVarde og Varde Handel er overvejende tilfredse med ordningen. Varde Handel har fremsat ønske om, at ordningen også skal omfatte del af Torvegade fra Torvet til Slotsgade.

 

Derfor foreslås det, at renholdelsesordningen udvides til også at omfatte del af Torvegade.

 

Serviceniveauet omhandler daglig fjernelse og bortskaffelse af affald (herunder papir, cigaret skodder, hunde ekskrementer og lignende), daglig fejning og ukrudtsbekæmpelse, således at arealerne fremtræder uden iøjnefaldende affald, løvblade og ukrudt. Renholdelsen foretages i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 9.00 alle ugens dage året rundt. Den totale pris for renholdelse i Kræmmergade og Vestergade er ca. 125.000 kr./år og det giver en udgift for den enkelte grundejer på 231,10 kr. pr. meter facade.

 

Vej og Park foreslår at renholdelsen i Varde Midtby sendes i udbud og at Vej og Park afgiver kontrolbud. Det medfører, at Vej og Park ikke kan udarbejde udbudsmaterialet, men at dette overgives til anden afdeling i kommunen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje


Økonomi

Strandrensning:

Vej og Parks kontrolbud i 2013 på strandrensningen var på 1.093.721 kr. og prisen indeksreguleres hvert år. Beslutter Udvalget, at strandrensningen ikke skal i udbud, og at Vej og Park fortsat skal varetage strandrensningen, fastholdes den i 2013 afgivne kontrolbudspris, herunder at budgettet reduceres med 250.000 kr., jf. beslutningen om effektivisering og besparelser 2018-2021.

 

Fastholdelse af kontrolbudsprisen er på betingelse af, at det nuværende serviceniveau ikke ændres.

 

Renholdelse af Varde midtby

Udgiften til renholdelsesordningen for den enkelte grundejer er p.t. 231,10 kr./facademeter og udgiften opkræves via ejendomsskatten.


Høring

Hvis Udvalget er positivt indstillet over for en udvidelse af ordningen til også at omfatte Torvegade fra Slotsgade til Torvet, skal de berørte grundejere høres, inden der træffes endelig beslutning.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at strandrensningen ikke sendes i udbud og at Vej og Park varetager strandrensningen fremadrettet,

at renholdelsesordningen i Varde midtby sendes i udbud og at Vej og Park afgiver kontrolbud,

at ordningen fortsætter i Kræmmergade og Vestergade, og

at en tvungen renholdelsesordning i del af Torvegade fra Slotsgade til Torvet sendes i høring blandt de berørte grundejere.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Anbefalingen blev godkendt

 sagsnr17-14122_doknr464-18_v1_notat vedr. evalueringen af renholdelsesordningen i varde midtby.pdf
sagsnr17-14122_doknr461-18_v1_indkomne bemærkninger til renholdelsesordningen i varde midtby.pdf

Bilag

Notat vedr. evalueringen af renholdelsesordningen i Varde Midtby
Indkomne bemærkninger til renholdelsesordningen i Varde Midtby


14. O Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner

O Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik understøtter gennem ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner” det lokalt forankrede arbejde med udviklingsplanerne.

 

Midlerne i ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner” skal gennem konkrete projekter medvirke til virkeliggørelsen af visioner og ønsker udtrykt i byernes udviklingsplaner.

 

Puljen kan yde støtte til projekter med forbindelse til udviklingsplanerne med op til 50 % af projektets udgifter. Det resterende beløb skal findes lokalt gennem fondsansøgninger, lokal medfinansiering og til dels frivilligt arbejde.

 

Der er i 2018 afsat 4,1 mio. kr. til ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner”.

 

Der er i forbindelse med opdatering af informationer omkring ansøgning til puljens midler fastsat ansøgningsfrister for 2018 til:


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

 

15. Prioritering af udviklingsplaner 2018

Prioritering af udviklingsplaner 2018

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2014, at alle områdebyer og to lokalbyer skulle tilbydes at få udarbejdet udviklingsplaner. Områdebyerne Agerbæk, Ansager, Nørre Nebel, Oksbøl, Tistrup og Ølgod, samt lokalbyerne Outrup og Alslev har efterfølgende fået udarbejdet udviklingsplaner.

 

På baggrund af den positive lokale opbakning til udviklingsplanerne besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes udviklingsplaner for andre lokalbyer, hvis der var et lokalt ønske for det. Sidenhen er der udarbejdet udviklingsplaner for byerne Henne Strand, Nordenskov, Nymindegab, Skovlund, Starup-Tofterup, og Vejers. Derudover har man i Janderup og Næsbjerg selv udarbejdet udviklingsplaner.

 

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 17. november 2016, at forvaltningen fremover udarbejder op til tre udviklingsplaner og to områdeplaner årligt.

 

Der har 2017 været fokus på udarbejdelse af udviklingsplaner for:

 

Forvaltningen har primo 2018 modtaget følgende ønsker om udarbejdelse af udviklingsplan liggende:

 

Lokalbyer:

 

Mindre landsbyer:

 

Forvaltningen fremsætter desuden forslag om udarbejdelse af områdeplaner for følgende områder i følgende byer:


Forvaltningens vurdering

Udviklingsplaner

Forvaltningen vurderer, at der fortsat er positiv opbakning til arbejdet med udviklingsplanerne og at der stadig er nogen interesse for udarbejdelse af udviklingsplaner. Der er dog efterhånden udarbejdet udviklingsplaner for de fleste lokalbyer, hvorfor den resterende interesse for udarbejdelse af er for mindre byer i landzone

 

Forvaltningen vurderer, at der kan udarbejdes udviklingsplaner for lokalbyerne Horne og Lunde, samt ydes rådgivning til Vrøgum og Strellev til udarbejdelse af udviklingsplan.

I vurderingen er der lagt vægt på at Horne og Lunde er de to tilbageværende lokalbyer der ønsker at få udarbejdet en udviklingsplan og Byrådets beslutning om tilbud til lokalbyer om udarbejdelse af udviklingsplan.

 

Områdeplaner

Udarbejdelsen af en områdeplan for Oksbøl Bymidte pågår. Der er afholdt workshop omkring planen og udarbejdet skitser for en mulig fremtidig udformning.

 

I Varde har området ved Slotsgade og Torvegade ned mod Varde Å har i de senere år været illustrereret gennem idéoplæg, arkitektkonkurrence, masterplan m.m. Der arbejdes videre med ansøgningsmaterialer til og RealDanias program ”Hovedbyer” omkring en plan for området.

 

I Agerbæk udarbejdes en områdeplan, der skal angive den fremadrettede indretning af bymidten og medvirke til en bedre sammenbinding af områderne opdelt af det forhenværende jernbanetracé. Arbejdet forventes at kunne igangsættes i 4. kvartal 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ved udarbejdelse af områdeplaner inddrages fokus på Varde Kommunes vision ”Vi i naturen”, hvormed det sikres at visionen bliver del af konkret lokal planlægning og udvikling. 


Retsgrundlag

Kommuneplan 2017


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der igangsættes udarbejdelse af udviklingsplaner for lokalbyerne Horne og Lunde,

at der udarbejdes områdeplaner for byerne Oksbøl og Agerbæk, og

at der i Varde arbejdes videre med en ansøgning til RealDanias program ”Hovedbyer” for området ved  Slotsgade/Torvegade/Varde Å.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Anbefalingen blev godkendt

 

16. Landsbyfornyelsespuljen 2018

Landsbyfornyelsespuljen 2018

Sagsfremstilling

Som led i ”Vækstplan DK” blev det besluttet, at der fra 2014 skulle afsættes midler til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger i byer med færre end 3.000 indbyggere og landdistrikter. Midlerne blev afsat under lov om byfornyelse og udvikling af byer. Varde Kommune afsætter midler til formålet, som suppleres fra den statslige pulje.

 

De støtteberettigede aktiviteter omfatter:

 

Udvalget for Plan og Teknik fastsatte følgende fokusområder for anvendelse af landsbyfornyelsespuljen i 2017:

 

Forvaltningen har på den baggrund i 2017 behandlet 13 sager under puljen, som primært har været boliger på landet og i landsbyer.

  

Der er ved seneste ændring af reglerne for landsbyfornyelsespuljen ændret i størrelsen på byer som falder ind under kategorien landsbyer. Det er fremadrettet muligt at yde støtte til landsbyfornyelse i byer op til 5000 indbyggere, hvorved der nu også kan foregå landsbyfornyelse i Ølgod.

 

Erhvervsstyrelsen har meddelt at Varde Kommunes ramme fra landsbyfornyelsespuljen er fastsat til 1,9 mio. kr. Kommunens mulighed for refusion er 70 % af nedrivningsomkostningerne inden for rammerne af den statsligt fastsatte støtte på 0,9 mio. kr. Varde Kommunes samlede pulje inklusiv statslige midler er herefter ca. 2,8 mio. kr.

 

Kommunen har mulighed for at støtte indretning af byrum på den tomme grund, når den har ydet støtte til nedrivning. Ligeledes har kommunen mulighed for at støtte ombygning af offentlige bygninger til udlejningsboliger.

 

Der er i efteråret 2017 indkommet en del forespørgsler angående nedrivning og udviklingsrådene er blevet bedt om at indsende tips om potentielle ejendomme til nedrivning.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der pt. er stor efterspørgsel efter midlerne i landsbyfornyelsespuljen, specielt i form af nedrivninger.

 

Landsbyfornyelsespuljen indeholder flere værktøjer end nedrivning, men det er fortsat forvaltningens vurdering, at der er størst værdi i fjernelsen af de mest faldefærdige ejendomme samt mulig støtte til byrumsudvikling på den tomme grund i forbindelse med nedrivning i landsbyer.

 

Det foreslås på den baggrund følgende fokuspunkter for anvendelse af puljen i 2018:


Konsekvens i forhold til visionen

Faldefærdige ejendomme skæmmer nærområdet, uanset om det er i by eller på landet. Naturoplevelsen på landes påvirkes derfor positivt af nedrivning af sådanne ejendomme.


Retsgrundlag

Lov om byfornyelse.


Økonomi

Det samlede beløb i landsbyfornyelsespuljen falder til 2,8 mio. kr.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at fokuspunkterne for 2018 godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Anbefalingen blev godkendt

 sagsnr16-3038_doknr6790-18_v1_oversigt over sager der i 2017 er behandlet ifm. landsbyfornyelsespuljen.pdf.pdf

Bilag

Oversigt over sager der i 2017 er behandlet ifm. Landsbyfornyelsespuljen.pdf


17. Landsbyforskønnelse 2018

Landsbyforskønnelse 2018

Sagsfremstilling

I Vej og Parks budget er der hvert år afsat en pulje på 100.000 kr. til landsbyforskønnelse, og midlerne kan søges til forskønnelse af kommunes mindre byer (ikke center- og områdebyer) af foreninger via udviklingsrådene.

 

De afsatte midler dækker fortrinsvist ansøgernes udgifter til opgaver, der kan udføres af Vej og Park og kun en mindre del til materialer.

 

Kriterierne for udvælgelsen er:

 

Der er indkommet 7 ansøgninger:

 

Ansøgningerne er samlet i bilag. Desuden er vedlagt en oversigt over byer, der tidligere er tildelt midler, og hvilke projekter der er afsluttede.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at alle ansøgere forholder sig til de stillede kriterier og at alle ansøgere opfylder betingelserne for at få del af forskønnelsespuljen, dog har ansøgerne fra henholdsvis Natur-Huset og Årre Borgerforening kun ønsket midler til materialer.

 

IF Centrum og Vejers Strand Erhvervsforening søger fortrinsvis til etablering af uderum, hvor udgifter til inventar udgør størstedelen af beløbsrammen.

 

Forvaltningen har vurderet, at projekterne fra Billum, Sig og Strellev scorer højest på de stillede kriterier.

 

Da der i projektet fra Billum er der indgår en egen finansiering på 18.500 kr. vurderer Vej og Park, at dette projekt bør gives støtte på 60.000 kr. I projektet fra Strellev indgår der en del frivilligt arbejde og bør derfor støttes som ansøgt med 15.000 kr. Sig Vækst støttes derfor med restbeløbet på 60.000 kr.


Konsekvens i forhold til visionen

Alle ansøgninger opfylder i større eller mindre grad kriterierne om at ind tænke visionen ”Vi i Naturen” og uanset hvilke projekter, der vælges, vil de medvirke til opfyldelse af kommunens vision.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

100.000 kr. samt et beløb på 35.000 kr., som ikke blev uddelt i 2017, og de 135.000 kr. er finansieret af Vej og Parks budget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der giver støtte til projektet i Billum med 60.000 kr., til Strellev Sogneforening med 15.000 kr. og til Sig Vækst med 60.000 kr.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-12702_doknr202212-17_v1_ansøgninger til landsbyforskønnelsespuljen 2018, samlet oversigt.pdf
sagsnr17-12702_doknr180870-17_v1_landsbyforskønnelse - oversigt 2017.docx

Bilag

Ansøgninger til landsbyforskønnelsespuljen 2018, samlet oversigt
Landsbyforskønnelse - oversigt 2017


18. Ansøgning. Udfordringsretten

Ansøgning. Udfordringsretten

Sagsfremstilling

Varde Kommune har arbejdet med udarbejdelse af bud på afbureaukratiseringstiltag og ønsker til, hvor loven burde lempes. Der er udarbejdet en ansøgning for dette udvalgsområde:
 

Jordforureningsloven. Kommunen er myndighed, men regionen skal høres og kan stille vilkår. Dette kan være en langsommelig proces. Vi foreslår, at opgaven enten placeres samlet hos regionen eller hos kommunen, ikke to steder.

 

Der er udarbejdet ansøgninger på områder, hvor lovgivningen udfordrer vores sagsbehandling. Det kan være områder, hvor vi ikke kan se på tværs af f.eks. børnesager, hvor sagen fortsætter i andet forvaltningsområde, når barnet fylder 18 år, eller bevillinger, hvor lovgivningen giver uforholdsmæssige udfordringer i forbindelse med kommunens behandling af sagerne. 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen ønsker at udfordre emnet, for på denne måde at kunne påvirke til en regelforenkling, som letter den kommunale sagsbehandling, og som giver borgeren en bedre service.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen godkendes og indgår i den samlede sag til Byrådet for endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-11465_doknr201021-17_v1_ansøgningsskema jordforureningsloven.docx
sagsnr17-11465_doknr164938-17_v1_8 bud på afbureaukratiseringstiltag og ønsker til lovlempelser.docx

Bilag

Ansøgningsskema Jordforureningsloven
8 bud på afbureaukratiseringstiltag og ønsker til lovlempelser


19. Deltagelse i pilotprojekt om et nyt nordisk badeflag

Deltagelse i pilotprojekt om et nyt nordisk badeflag

Sagsfremstilling

Friluftsrådet har spurgt Varde Kommune, om kommunen er interesseret i at deltage i deres pilotprojekt om et nyt nordisk badeflag.

 

Formålet med pilotprojektet er at udvikle og afprøve rammerne for en mærkningsordning med et nordisk badeflag.

 

Mærkningsordningen skal certificere strande, der

 

Målet med denne mærkningsordning er at tilbyde kommunerne en certificering af strande, der i forhold til branding er på samme niveau som det Blå Flag, men med et andet fokus.

Blå Flag stranden har et forbud imod hundebadning og krav om bilfri zone, hvilket nogle af Varde Kommunes badegæster er glade for, mens andre ønsker at kunne medbringe hunden og bilen.

 

Mærkningsordningen har fokus på at synliggøre strande, der i overvejende grad henligger i naturtilstand og forvaltes med det forhold for øje, samtidig med at mærkningsordningen ønsker at fremme og synliggøre strandens lokale identitet og funktion som friluftsattraktion eller andre karakteristika.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har forespurgt Dansk Kyst-  og Naturturisme til deres syn på Varde Kommunes deltagelse. De finder de vigtigt at Vestkysten er repræsenteret i projektet, så derfor vil Varde Kommunes deltagelse være positiv og vigtig i forhold til, at mærkningsordningen kan rumme det strandliv, der er karakteristisk for Vestkysten.

 

Varde Kommune havde i badesæsonen 2017 Blå Flag mærkning ved 8 badestrande. Forvaltningen vurderer, at opretholdelse af Blå Flag på disse strande, vanskeliggøres, da kravene til Blå Flag strande i stigende grad øges. Nogle af de strande, der i dag har Blå Flag, vil formentlig kunne passes bedre ind i en ny mærkningsordning. I tilfælde af at Varde Kommune indgår i pilotprojektet, vil forvaltningen i en efterfølgende dialog med Friluftrådet afklare, hvilke strande det vil kunne være. Umiddelbart er det forvaltningens vurdering, at det vil dreje sig om 3-4 af de nuværende Blå Flag strande.

 

Når resultatet af pilotprojektet kendes, kan der tages endelig stilling til sagen.


Konsekvens i forhold til visionen

Deltagelse i pilotprojektet vil være med til udvikling af en mærkningsordning, der bl.a. også skal fremme muligheden for oplevelser af kommunens kystområder.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forvaltningen svarer Friluftrådet, at Varde Kommune er interesseret i at deltage i pilotprojektet om et nyt nordisk badeflag.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Anbefalingen blev godkendt

20. Valg af formand samt medlem af Naturparkråd for Naturpark Vesterhavet

Valg af formand samt medlem af Naturparkråd for Naturpark Vesterhavet

Sagsfremstilling

Naturpark Vesterhavet understøtter formidling, koordinering og udvikling af områdets natur- og kulturværdier. Naturparken tilbyder i samspil med lodsejerne oplevelse og naturlig aktivitet til stor glæde for både lokale og turister".

 

Udvalget for Plan og Teknik udpeger formanden til Naturparkrådet.

Udvalget for Kultur og Fritid udpeger et medlem til Naturparkrådet.


Retsgrundlag

Beslutning fra Udvalget for Plan og Teknik den 9. februar 2011.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Plan og Teknik udpeger formand for Naturparkråd for Naturpark Vesterhavet.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Udvalget udpegede Peter Nielsen som formand.

21. Valg af medlem samt suppleant til Bestyrelsen for Bobøl I/S

Valg af medlem samt suppleant til Bestyrelsen for Bobøl I/S

Sagsfremstilling

Interessentskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser, der vedrører affaldshåndtering.

 

Hver interessentkommune skal vælge 1 medlem og 1 suppleant blandt Byrådets medlemmer.


Retsgrundlag

Vedtægter for Deponiselskabet Bobøl I/S


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til Bestyrelsen for Bobøl I/S


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Sagen afgøres i Udvalget for Plan og Teknik.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Udvalget udpegede Jan Lings som medlem og Søren Laulund som suppleant.

22. Valg af medlem samt suppleant til VandOplandsStyregruppe (VOS) for Vadehavet

Valg af medlem samt suppleant til VandOplandsStyregruppe (VOS) for Vadehavet

Sagsfremstilling

Som følge af aftale om reduktion af kvælstof- og fosforbelastningen, til vandmiljøet skal der etableres vådområder og genopretning af ådale. I den forbindelse skal VOS udarbejde en Vandoplandsplan (VOP) for hvilke projekter man vil prioritere gennemført i planperioden 2016-2021. 

 

Varde Byråd skal vælge 1 medlem og 1 suppleant fra Udvalget for Plan og Teknik.


Retsgrundlag

Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 fra Miljø- og Fødevareministeriet

Kommissorium for VandOplandsStyregruppe (VOS) for Hovedvandopland 1.10 Vadehavet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant fra Udvalget for Plan og Teknik til VandOplandsStyrepruppe (VOS) for Vadehavet.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Sagen afgøres i Udvalget for Plan og Teknik

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Udvalget udpegede Preben Friis-Hauge som medlem og Peter Nielsen som suppleant.

 

23. Valg af medlem samt suppleant til VandOplandsStyregruppe (VOS) Vand og Natura 2000-planer

Valg af medlem samt suppleant til VandOplandsStyregruppe (VOS) Vand og Natura 2000-planer

Sagsfremstilling

Efter aftale mellem KL og Miljøministeriet fik kommunerne til opgave inden for specifikke vandoplande at gennemføre den fælles opgave gennem VandOplandsStyregrupper (VOS).

VOS varetager de overordnede projektinteresser i vandoplandet for Ringkøbing Fjord.

Alle kommuner i oplandet til Ringkøbing Fjord er pr automatik medlem af Ringkøbing Fjord VOS, idet der er tale om en opgave det påhviler kommunerne at løse i Fællesskab.

Hver kommune vælger maksimalt 2 repræsentanter til styregruppen. Varde Byråd har hidtil valgt 1 medlem samt 1 stedfortræder.


Retsgrundlag

Kommissiorium for Ringkøbing Fjord VandoplandsStyregruppe


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til VandOplandsStyrepruppe (VOS) Vand og Natura 2000-planer.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Sagen afgøres i Udvalget for Plan og Teknik


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Udvalget udpegede Jan Lings som medlem og Søren Laulund som suppleant.

 

24. Valg af medlem til Bestyrelsen for Varde Miniby Fonden

Valg af medlem til Bestyrelsen for Varde Miniby Fonden

Sagsfremstilling

Formålet er at opføre og eje bygningen (værksted og offentlige toiletter), herunder at udleje bygningerne til aktiviteter relateret til Varde Miniby.

 

Varde Byråd skal vælge 1 medlem til Bestyrelsen.


Retsgrundlag

Vestægter for Varde Miniby Fonden.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger 1 medlem til Bestyrelsen for Varde Miniby Fonden.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Sagen afgøres i Udvalget for Plan og Teknik

 


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Udvalget udpegede Anders Linde som medlem.

 

25. Temamøder i 2018

Temamøder i 2018

Sagsfremstilling

Det er aftalt, at der skal holdes 4 temamøder i 2018. Temamøderne kan ligge i tilknytning til et udvalgsmøde, eller der kan planlægges en halv dag til et særligt tema.

 

 

Forslag:

Indlandsturisme – udvikling af

Infrastruktur – broer, parkering, veje

Natur – vadehavssamarbejde – naturpark osv

Skoleområder, parcelhusområder – udstykninger – konkrete udformninger af byggeområder – lokalplaner som sikrer fremtidens boligforhold 


Forvaltningens vurdering

Det foreslås, at første temamøde afholdes i april.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslagene til temaer drøftes, og

at der på næste udvalgsmøde forelægges en endelig plan for temamøderne i 2018.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Temaerne blev drøftet, og der forelægges plan for temamøder på næste udvalgsmøde.

26. Justering af mødeplan for 2018

Justering af mødeplan for 2018

Sagsfremstilling

Udvalget vedtog på sit konstituerende møde 6. december 2017 sin mødeplan for 2018 i overensstemmelse med den samlede mødeplan for Byrådet og fagudvalget, jf. bilag.

 

Der er efterfølgende modtaget ønsker om flytning af nogle møder, og udvalgsmedlemmerne er i december 2017 blevet opfordret til at indsende deres ønsker om ændringer til mødeplanen, så der kan vedtages en endelig plan for Udvalgets møder i 2018.

 

Følgende ønsker om ændringer er modtaget:

 

Nuværende mødedato

Foreslået ny mødedato

8. februar   kl. 12.30-16.00

9. februar   kl. 8.30-12.00

8. marts - visionsdag

Udgår indtil videre

15. marts   kl. 12.30-16.00

16. marts   kl. 8.30-12.00

19. april   kl. 12.30-16.00

18. april   kl. 12.30-16.00

17. maj   kl. 12.30-16.00

15. maj   kl. 12.30-16.00

7. juni   kl. 12.30-16.00

8. juni   kl. 8.30-12.00

6. december   kl. 12.30-16.00

5. december   kl. 12.30-16.00

 


Retsgrundlag

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Teknik


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til ændrede mødedatoer godkendes.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-1830_doknr60087-17_v1_politisk mødekalender 2018.doc

Bilag

Politisk mødekalender 2018


27. O Aktuelle energiforsyninganlæg fra energinet.dk

O Aktuelle energiforsyninganlæg fra energinet.dk

Sagsfremstilling

Energinet.dk planlægger for tiden for tre ledningsanlæg, de ønsker at føre gennem Varde Kommune:

 

Vikinglink – jordkabel fra Blåbjerg til Endrup

Baltic Pipeline – gasledning, der skal sikre en gasforbindelse fra Nordsøen til Polen.

400 kV Luftledninger fra Endrup via Idomlund v/Holstebro

 

VVM-Planlægningen for Vikinglink er godt i gang, og der er er udstedt et landsplandirektiv for Baltic Pipeline, som udover en gasledning fra kysten til Nybro også omfatter en større udbygning af gasbehandlingsanlægget ved Nybro.

 

Energinet afventer, om Erhvervsministeren også vil udstede et landsplandirektiv på 400 kV ledningen (alternativt skal der samordnes VVM-planlægning mellem 5 kommuner).

 

I sager, der køres efter landsplandirektiver, har Varde Kommune ikke nogen særlig rolle i forhold til VVM-redegørelser og lokalplaner. Forvaltningen vil blive taget med på råd om linjeføringer og kan naturligvis også komme med høringssvar om, hvad Varde Kommune mener om anlæggene som helhed. 

 

De konkrete tilladelser til ledningsanlæggene vil betyde en vis arbejdsbyrde i blandt andet Naturcenteret, der skal sagsbehandle forhold, hvor ledningsanlægget passerer § 3-områder, krydsning af vandløb, behov for midlertidig grundvandssænkning mv. Forvaltningen har over for Energinet givet udtryk for, at det er en ressourcemæssig udfordring for Varde Kommune, at de skal have 2-3 store anlæg sagsbehandlet sideløbende og bedt dem overveje, hvad de kan gøre for at lette vores arbejde.

 

På nuværende tidspunkt indkaldes ideer og forslag til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten (VVM-rapport) for Baltic Pipeline. Høringsfasen løber fra 21. december til og med 22. januar 2018. I den forbindelse blev der afholdt informationsmøde 10. januar 2018 i Varde Fritidscenter, og der er udsendt informationsmateriale, jf. bilag. Forvaltningen har ikke bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale.

 

Forvaltningen har gennem et stykke tid forsøgt at få et møde i stand med Energinet med henblik på at få drøftet de mere strategiske aspekter af de mange ledningsanlæg og de fordele, der kunne være for Varde Kommune, f.eks. i forhold til datacentre.

 

Et indledende møde blev holdt 11. januar 2017. Forvaltningen gav udtryk for, at Varde Kommune forventer, at der som en del af etablering af et nyt 400 kV ledningsanlæg som minimum vil ske en kabellægning af 150 kV luftledningerne ved Næsbjerg.

 

Forvaltningen arbejder for, at der i starten af 2018 kan afholdes møde med ledelsesrepræsentanter fra Energinet med henblik på at drøfte Varde Kommunes holdning til det kommende nye 400 kV ledningsanlæg. 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

 sagsnr17-7815_doknr4414-18_v1_idéoplæg baltic pip bilag til politisk behandling.pdf.pdf
sagsnr17-7815_doknr4415-18_v1_myndighedshøring_brev_bilag til politisk behandling.pdf.pdf

Bilag

Idéoplæg Baltic Pip bilag til politisk behandling.pdf
Myndighedshøring_brev_bilag til politisk behandling.pdf


28. O Status på opgaver fra budgetforliget

O Status på opgaver fra budgetforliget

Sagsfremstilling

 

Lederne giver en status på de opgaver, der blev givet i budgetforliget.

 

For Udvalget for Plan og Tekniks vedkommende er det:

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

 

29. O Sager til kommende møder

O Sager til kommende møder

Sagsfremstilling

Lokalplan for Mariehaven i Ansager

Lokalplan for boliger i Billum

Lokalplan for rideskole i Varde Nord

Lokalplan for erhvervsområde ved nuværende rideskole på Engdraget, Varde

Lokalplan(er) for skole og idrætscenter i Varde Nord

Lokalplan for matr.nr. 6bd og 6ay, Gellerupvej 94, Varde

Lokalplan for boligområde i Outrup - Landsbyudvikling

Områdeplan Oksbøl

Energiforbedringer i private hjem

Notat med status på markafvandingsmodellen

Status på etablering af supermiljøstationer i Varde Kommune

Bro over banen ved Varde

Oversigt over private søer med offentlig adgang/opdateret liste over oprensning af søer

Landsbyforskønnelse 2018

Trafiksikkerhed 2018

Cykelstier 2018

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

 

30. O Oversigter

O Oversigter

Sagsfremstilling

Vedhæftede opdaterede oversigter til orientering.

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

 sagsnr18-530_doknr7432-18_v1_oversigt over plansager under politisk behandling, dateret 12.01.2018.pdf
sagsnr17-10870_doknr5121-18_v1_verserende sager hos miljø- og fødevareklagenævnet 6jan18.pdf.pdf

Bilag

Oversigt over plansager under politisk behandling, dateret 12.01.2018
Verserende sager hos Miljø- og fødevareklagenævnet 6jan18.pdf


31. Gensidig orientering - Lukket punkt