UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

12-11-2019 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

12-11-2019 12:15:00


PUNKTER

293. Godkendelse af dagsorden
294. Orientering - Demensvenlige lokalsamfund
295. Opfølgning på budgetforlig 2020 - Analyse af Ældre- og Sundhedsområdet
296. Godkendelse af kriterier for levering af sygepleje
297. Juridisk og økonomisk rådgivning på demensområdet
298. Prioritering af puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2020
299. Orientering om Bevægelse på Arbejdspladsen
300. Opfølgning på budgetforlig 2020 - Showroom for Velfærdsteknologi
301. Opfølgning på budgetforliget 2020 - Anvendelse af pulje på to millioner
302. Anvendelse af omstillings- og demografipuljen 2020
303. Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2019 - Udvalget for Social og Sundhed
304. Kategorisering af tilbud jf. Rammeaftale 2020
305. Gensidig orientering
306. Vidagerhus293. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Godkendt

294. Orientering - Demensvenlige lokalsamfund

Orientering - Demensvenlige lokalsamfund
Sagsfremstilling

Satspuljeprojektet om Danmarks første demensvenlige lokalsamfund er så småt ved at nå enden. Projektperioden, som startede 1. november 2017, udløber 31. december 2019.

Selvom en del er gået anderledes end forventet, er der kommet en masse brugbare erfaringer og viden ud af projektet, samt en masse gode initiativer og løsninger, som gør det lettere og mere værdigt at være borger med demens.

 

Erfaringer med og metoder til at udvikle et demensvenligt lokalsamfund er beskrevet i vedhæftede materiale – ”Den generiske model for et demensvenligt lokalsamfund”. I denne sammenhæng betyder generisk, at modellen med mindre tilpasninger vil kunne anvendes alle, eller de fleste andre, steder.
Modellen er udarbejdet af Syddansk Universitet, som har fulgt og evalueret projektet. Den skal bruges til inspiration til andre lokalsamfund rundt om i kommunen, såvel som hele landet.

 

Ud over det, er der allerede andre lokalsamfund i kommunen, som har taget demensvenligheden til sig.

 • I Ølgod har man etableret en gruppe af frivillige, som er i gang med at gøre deres by demensvenlig.
 • I Tistrup er man i gang med at etablere en gruppe.
 • I Oksbøl har vi i forvaltningen netop taget kontakt til en lokal ildsjæl, for at få processen igangsat der.

 

Desuden har projektet mundet ud i, at man i Skovlund og Ansager, som er Danmarks første demensvenlige lokalsamfund, har etableret en forening kaldet Demensgruppen, som agter at fortsætte initiativet som en selvejende institution. Gruppen er bl.a. i gang med at lave udkastet til en offentlig sansehave tæt på plejecenteret, som både kan bruges af demensramte og andre interesserede. Gruppen er også ved at finde varige løsninger på frivillige træningstilbud til demensramte og arbejder med løbende informationsaftener om emnet.

 

På mødet deltager udviklingskonsulent Mette Fuglsang Larsen, som vil præsentere den generiske model, samt øvrige erfaringer fra projektet.

Forvaltningens vurdering

Der opleves generelt en stor interesse for projektet og det har medvirket til, at der er kommet en større efterspørgsel efter viden om demens fra civilsamfundet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ældrerådet til orientering

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.sagsnr17-7229_doknr172340-19_v1_udkast manual demensvenlig lokalsamfund.pdf.pdf
sagsnr18-31_doknr174550-19_v1_pp-præsentation - demensvelig lokalsamfund.pptx

Bilag

UDKAST: Manual Demensvenlig lokalsamfund
PP-præsentation - Demensvelig lokalsamfund


295. Opfølgning på budgetforlig 2020 - Analyse af Ældre- og Sundhedsområdet

Opfølgning på budgetforlig 2020 - Analyse af Ældre- og Sundhedsområdet
Sagsfremstilling

Budgetforlig 2020 indeholder en beslutning om, at der inden 1. juni 2020 skal gennemføres en analyse af Ældre- og Sundhedsområdet med fokus på arbejdstilrettelæggelsen og forholdet mellem antallet af medarbejdere og de faktiske arbejdsopgavers omfang.

 

Analysen af Ældre- og Sundhedsområdet vil omfatte de fire ældreområder og Sygeplejen.

I analysen vil der blive lagt vægt på en omfattende medarbejderinddragelse. Herudover vil det blive forsøgt at foretage sammenligninger med andre kommuner – fx af normeringer på plejehjem.

 

Som bilag er der vedhæftet en skitse til et kommissorium.

Forvaltningens vurdering

Ingen

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udkast til kommissorium for analyse af ældre- og sundhedsområdet godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Analysen af Ældre- og Sundhedsområdet godkendes med følgende bemærkning:

Relevante dele fra vikaranalysen indarbejdes i analysen af Ældre- og Sundhedsområdet.

Analysen målrettes organiseringen og arbejdstilrettelæggelse i de enkelte enheder, herunder kulturens betydning for arbejdsmiljøet.

Udvalget får en mundtlig orientering primo 2020.sagsnr19-12703_doknr165085-19_v1_kommissorium for analyse af arbejdstilrettelæggelse og forhold mellem opgaver og antal medarbejdere .docx

Bilag

Kommissorium for analyse af arbejdstilrettelæggelse og forhold mellem opgaver og antal medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet


296. Godkendelse af kriterier for levering af sygepleje

Godkendelse af kriterier for levering af sygepleje
Sagsfremstilling

Sygeplejen i Varde Kommune oplever en voksende opgavemængde.

Dette skyldes både den demografiske udvikling, hvor antallet af ældre stiger, men også at kravene til det nære sundhedsvæsen er under konstant udvikling, idet nye samarbejdsaftaler med Regionen løbende byder Sygeplejen at tage nye opgaver ind.

 

Sygeplejen er derfor nødt til at forholde sig til, hvordan opgaverne løses med det mindst mulige ressourceforbrug og om der er mulighed for, at borgeren kan blive selvhjulpen.

 

Et øget brug af sygeplejeklinikker er afgørende for at Sygeplejen kan drives så effektivt som muligt. Hvis borgerne kan komme til klinikken, fremfor at Sygeplejen kører ud til borgeren, kan en langt større del af sygeplejerskens arbejdstid bruges der hvor den gør mest nytte, nemlig sammen med borgerne. 

 

Desuden forbedres sygeplejerskens arbejdsmiljø, og ofte kan behandlingen foregå mere effektivt og optimalt, fordi man på klinikken har adgang til bedre udstyr og optimale hygiejnemæssige rammer.

 

Samtidigt er det for mange borgere en fordel, at de kan booke den tid, der passer ind i deres dagligdag, og at de slipper for at tilpasninger og forberedelser i hjemmet, når sygeplejen modtages på en klinik. Der er også et socialt element i besøg i klinikken, da borgerne kommer ud af eget hjem, og møder andre borgere i klinikken.

 

Sygeplejen har klinikker i Nørre Nebel, Oksbøl, Varde, Helle og Ølgod.

 

En forudsætning for at Sygeplejen kan behandle flere borgere i klinikkerne er dog, at det bliver muligt at stille krav til, at borgerne møder ind på klinikken, hvis borgeren er mobil.

I dag er det et tilbud at borgeren kan modtage sygepleje i klinik, og mange borgere ønsker derfor fortsat sygepleje i hjemmet. 

 

Der lægges op til, at fremadrettet skal sygepleje som udgangspunkt leveres i en sygeplejeklinik, medmindre det ikke er optimalt i forhold til borgerens samlede situation, eller borgeren ikke er mobil.

For at sikre at den enkelte sygeplejerske har et konkret redskab til at vurdere hvordan og hvor sygeplejen skal leveres, er der udarbejdet et udkast til ”kriterier for levering af sygepleje”.

 

Borgeren skal selv betale transporten til klinikken.

Forvaltningens vurdering

Kriterierne for levering af sygepleje, er udarbejdet efter dialog med andre kommuner, og serviceniveauet læner sig således op af det man ser andre steder.

 

Erfaringen fra andre kommuner viser, at processen med at få flere borgere til at modtage sygepleje i klinikker kræver et solidt benarbejde, og at det er vigtigt at både praktiserende læger, regionen og den samlede kommunale organisation er oplyst om, og støtter op omkring processen.

En godkendelse af kriterierne, vil derfor blive fulgt op af informationskampagner målrettet borgere og fagpersoner.

 

Når brugen af sygeplejeklinikker øges fremadrettet, vil det sandsynligvis blive nødvendigt at udvide og optimere faciliteterne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 138

Økonomi

Økonomien i sygeplejen er presset, som følge af en støt voksende opgavemængde som følge af den demografiske udvikling.

 

Når borgerne møder ind i sygeplejeklinikkerne, er der mulighed for væsentlige driftsoptimeringer i sygeplejen. En sygeplejerske der leverer sygepleje i en klinik, kan levere ca. 50% mere borgertid, end en sygeplejerske der besøger borgeren i hjemmet. 

 

De ressourcer der kan frigøres ved øget brug af klinikker, skal bruges til at løse den voksende opgavemængde. Alternativt vil der skulle tildeles yderligere ressourcer til driften i Sygeplejen.

Høring

Ældrerådet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kriterier for levering af sygepleje godkendes

at forslaget sendes i høring i Ældrerådet forinden endelig godkendelse i udvalget.

 

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Udvalget godkender anbefaling med følgende bemærkning:

Forslaget sendes også i høring hos Handicaprådet forinden endelig godkendelse i udvalget.sagsnr19-12652_doknr164611-19_v1_kriterier for levering af sygepleje.docx
sagsnr19-12652_doknr164617-19_v1_sygeplejefaglige ydelser der kan leveres i klinikker.docx

Bilag

Kriterier for levering af sygepleje
Sygeplejefaglige ydelser der kan leveres i klinikker


297. Juridisk og økonomisk rådgivning på demensområdet

Juridisk og økonomisk rådgivning på demensområdet
Sagsfremstilling

I perioden ultimo 2018 til ultimo 2019 har kommunen tilbudt demensramte borgere og deres pårørende anonym juridisk og økonomisk rådgivning, finansieret af satspuljeprojektet:

’Rådgivnings- og aktivitetscenter’.
 

I en intern undersøgelse fra 2016 blev det konstateret, at der blandt borgere var et stort ønske om at kunne få hjælp og vejledning om juridiske og økonomiske forhold, da det ofte kan være et enormt komplekst landskab at navigere i, oveni håndteringen af en demenssygdom. Derudover har demenssygdommen også for nogle familier store økonomiske konsekvenser, bl.a. på grund af tabt arbejdsevne, indflytning i plejebolig, men også juridiske anliggender som fremtidsfuldmagter og værgemål.

 

Tilbuddet har været velbesøgt. I årets første 4 måneder benyttede 18 personer sig af tilbuddet. Herefter stoppede registreringen af antallet af deltagere. Der var knap så mange borgere, som opsøgte tilbuddet hen over sommermånederne, men siden september har det igen være godt besøgt.

Et estimat på antallet af borgere, som benytter tilbuddet om åben, individuel rådgivning er 40-50 personer pr. år.

 

Derudover har kommunen i samarbejde med hhv. Demensgruppen i Skovlund-Ansager, som laver Danmarks første demensvenlige lokalsamfund, og FOF Sydvest afholdt fællesarrangementer om fremtidsfuldmagter og værgemål. Her har 80 borgere deltaget fordelt på 2 aftener. Der afholdes endnu et arrangement i Helle Hallen 20. november 2019. Her er indtil nu 32 deltagere tilmeldt.

 

Med andre ord er interessen stor og det vurderes, at der fortsat er et udækket behov, som løbende vil være stabilt.

 

I perioden januar-april 2019 registrerede vi tilfredshed med tilbuddet. Registreringen viser, at der har været stor tilfredshed med tilbuddet (se bilag).

 

Ved årets udgang udløber satspuljemidlerne til at finansiere tilbuddet. Der ønskes derfor en drøftelse af, om tilbuddet skal fortsætte, som et permanent tilbud i kommunen.

 

Rådgiverteamet består af en demenskonsulent, en medarbejder fra Borgerservice, tidligere seniorkonsulent i Varde Kommune med stor juridisk indsigt, samt en uvildig økonomisk rådgiver.

 

Tidligere seniorkonsulent John Erling Iversen og udviklingskonsulent Mette Fuglsang Larsen deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der er et permanent behov for juridisk og økonomisk rådgivning til borgere og pårørende med demens.

Der er tale om et tilbud, som andre målgrupper også kan have gavn af.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Den årlige udgift til at opretholde tilbuddet beløber sig til 150.000 kr.

Høring

Ældreråd til orientering

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at tilbuddet om juridisk og økonomisk rådgivning videreføres og gøres permanent,

at finansieringen sker af de 2 mio. kr., som udvalget ved budgetlægningen har fået til rådighed til prioritering.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Godkendes med følgende bemærkning:

Udvalget ønsker, at forvaltningen sammentænker tilbuddet med tilbud fra interesseorganisationer, således at ordningen kan fremtidssikres.sagsnr17-9716_doknr131831-19_v1_ny - ny_økonomisk rådgivning.pdf.pdf
sagsnr17-9716_doknr164059-19_v1_demens_hjemmebesøg.doc - evaluering januar-april 2019.doc
sagsnr17-9716_doknr164057-19_v1_demens_åben rådgivning.doc - evaluering januar-april.doc

Bilag

Økonomisk rådgivning
Demens Hjemmebesøg - evaluering januar-april 2019
Demens Åben rådgivning - evaluering januar-april


298. Prioritering af puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2020

Prioritering af puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2020
Sagsfremstilling

Midler fra puljen ’Bedre bemanding i Ældreplejen’ udgør 5.136.000 kr., der kan anvendes til ’et løft af Ældreområdet til en bedre bemanding i Hjemmeplejen og på plejehjem’.

 

Puljen til ’Bedre bemanding i Ældreplejen’ overgår fra 2022 til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud. Kommunen skal indtil da indsende en redegørelse til Ældre- og Sundhedsministeriet, hvori det dokumenteres, at midlerne anvendes til de anførte formål.

 

Tilførsel af så mange midler giver muligheder for strategiske overvejelser om udvikling af Ældreområdet. Disse overvejelser skal ses i sammenhæng med øvrige midler, som udvalget råder over, herunder omstillings- og demografipuljen og den pulje på 2 mio.kr., der er tilført med budgetforliget for 2020.

 

Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til anvendelse af midlerne. Disse er en videreførelse af allerede igangsatte initiativer, som er beskrevet i vedhæftede bilagsmateriale.

 

Tabel 1. Forslag til anvendelse af Puljen til Bedre bemanding i Ældreplejen 2020

 

Forslag

        Beløb

Forøgelse af normering i aftenvagt på plejehjem

2.555.890 kr.

Ansættelse af sygeplejersker på plejehjem

2.286.370 kr.

Løn i forbindelse med træning i arbejdstiden

263.740 kr.

Administration af puljen.

30.000 kr.

Puljen til Bedre bemanding i Ældreplejen i alt

5.136.000 kr.

 

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der med midler fra puljen til ’Bedre bemanding i Ældreplejen’, er mulighed for at skabe bedre kvalitet for ældre, at fremme medarbejdernes arbejdsmiljø, at styrke den faglige kvalitet og at gennemføre initiativer, som kan være med til at begrænse udgiftsstigninger som følge af det stigende antal ældre.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

 Ingen

Høring

Ældrerådet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslaget sendes i høring i Ældrerådet inden prioritering af midlerne godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Godkendtsagsnr18-3100_doknr151851-19_v1_anvendelse af puljen til bedre bemanding 2020.docx

Bilag

Anvendelse af Puljen til bedre bemanding 2020


299. Orientering om Bevægelse på Arbejdspladsen

Orientering om Bevægelse på Arbejdspladsen
Sagsfremstilling

Siden 2018 er der blevet arbejdet på at udrulle ”Bevægelse på Arbejdspladsen” til alle arbejdspladser på ældreområdet. Udrulningen sker over en periode på tre år – fra 2018 til udgangen af 2020.

Baggrunden for indsatsen er, at medarbejdere i ældreområdet har et job der slider på fysikken. ”Bevægelse på Arbejdspladsen” er med til at opbygge medarbejdernes fysik, så kroppen bedre kan klare fysiske belastninger i arbejdet. Hertil kommer at det er veldokumenteret, at et flertal af medarbejdere i ældresektoren ikke deltager i fysisk aktiviteter i fritiden. Tilbud om bevægelse netop på arbejdspladsen er en unik måde at nå målgruppen med et bredt sundhedstilbud.

 

På nuværende tidspunkt er ”Bevægelse på Arbejdspladsen” igangsat i tre af de fire ældreområder og på Hjælpemiddeldepotet. Indsatsen vil blive udrullet i Ældreområdet Øst i 2020.

 

Projektet ledes af to deltidsansatte projektmedarbejdere, hvoraf den ene også er fysisk træner. Herudover er der ansat yderligere en træner på deltid.

I de første 18 uger modtager arbejdspladserne lønkompensation for den tid, medarbejderne bruger på træningen.

 

De foreløbige erfaringer er gode. De fleste steder er det lykkedes at opnå en ganske høj deltagelsesprocent – for medarbejdere der arbejder i dagtimerne. Der arbejdes på at finde gode løsninger for at få medarbejdere, der arbejder om aftenen og natten til at indgå i træningen.

 

Træningen foregår på alle fysiske lokationer, hvor medarbejdere møder ind. På hver lokation er der typisk flere træningstidspunkter i løbet af en uge – afhængig af arbejdspladsens størrelse.

 

I starten blev der opereret med træningssessioner på én time. Nu trænes der en halv time de fleste steder.

 

Udover den fysiske træning står de to projektmedarbejdere for såkaldte ”Inspirationsdage”, som er dage hvor medarbejdere kan møde op og få rådgivning og afklaring om en meget bred vifte af emner: Målinger som BMI og fedtprocent, balancetest, stresstest, udarbejdelse af individuelle træningsprogrammer og vejledning til mere bevægelse i hverdagen. Derudover ydes der vejledning i forhold til stress, mental sundhed, kost, kommunens øvrige tilbud (fx i Center for Sundhedsfremme), rygestop, pårørendegrupper og –vejleder, supervision mv.

 

Projektmedarbejderne Christina B. Møller og Karina Berg deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommune med ”Bevægelse på Arbejdspladsen” tilbyder SOSU-medarbejdere et bredt og kvalificeret sundhedstilbud. Et tilbud som retter sig både mod den fysiske og mentale sundhed. Tilbuddet bidrager væsentligt til, at Varde Kommune på ældreområdet bliver en ombejlet arbejdsplads, der sammenlignet med andre arbejdspladser opnår en fordel i rekrutteringen af medarbejdere, og at vi får lettere ved at fastholde disse. Denne vurdering understøttes af interviews, der for nyligt er foretaget blandt medarbejdere. Det er også forventningen, at Bevægelse på Arbejdspladsen kan medvirke til, at sygefraværet – alt andet lige – bliver mindre.

 

Projektet følges af PenSam – som er den pensionskasse, hvor SOSU-medarbejdere typisk har deres pensionsopsparing – og af SDU samt FOA. De  tre nævnte parter indgår i en følgegruppe for projektet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Udgiften ved drift af ”Bevægelse på Arbejdspladsen” i 2020 bliver på 1,4 mio. kr. En del af disse midler foreslås finansieret for det første af Omstillings- og demografipuljen (524.000 kr.); for det andet af Puljen til bedre bemanding i ældreplejen (264.000 kr.); og for det tredje af den pulje på to millioner kroner, som udvalget ved budgetforliget har fået til prioritering indenfor udvalgets område i 2020 og følgende år (620.000 kr.).

 

Om økonomien: Se i øvrigt andre sager der er på dagsordenen til dette møde.

 

Udgiften til at drive ”Bevægelse på Arbejdspladsen” bliver betydeligt mindre i 2021 og følgende år. Dels fordi der efter projektperioden ikke længere gives lønkompensation til arbejdspladserne for de medarbejdere, som træner. Dels fordi omfanget af projektledelse og timer til ansatte trænere kan begrænses.

Det vil i løbet af 2020 – men ikke før – være muligt at opstille et budget for ”Bevægelse på Arbejdspladsen” fra 2021 og frem. 

Høring

Fælles-MED til orientering.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Udvalget tog orientering til efterretning under forudsætning af punkt 301 godkendes.

Udvalget bemærker, at tilbuddet kun omfatter personalet i hjemmeplejen og på plejecentre.sagsnr18-31_doknr174563-19_v1_mini-rapport bpa line sociologi stud.pdf.pdf
sagsnr18-31_doknr174557-19_v1_pp-præsentationer - bevægelse på arbejdspladsen.pptx

Bilag

Mini-rapport BPA Line sociologi stud.pdf
PP-præsentationer - Bevægelse på Arbejdspladsen


300. Opfølgning på budgetforlig 2020 - Showroom for Velfærdsteknologi

Opfølgning på budgetforlig 2020 - Showroom for Velfærdsteknologi
Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020 blev der afsat en pulje på to millioner, som Udvalget for Social og Sundhed kan prioritere til tiltag indenfor ældreområdet.

I budgetforliget blev det også besluttet at nedlægge Showroom for Velfærdsteknologi. Det foreslås, at en del af puljen på to millioner anvendes til at videreføre og opgradere Showroom for Velfærdsteknologi.

 

Showroomet drives af Hjælpemiddeldepotet og er et tilbud til borgerne og foreninger om information og inspiration til løsninger, som kan gøre hverdagen lettere, når man bliver mærket af fysiske eller kognitive begrænsninger.

Showroom for velfærdsløsninger har været i fuld drift i cirka to år.

 

Showroomet viser en bred vifte af små og store løsninger. Alt fra alarmer, store og små redskaber, indretning af køkkener til badeværelsesløsninger.

Showroomet har været en stor succes med mange besøgende i åbningstiden, og der er også mange, som har henvendt sig for en personlig rundvisning. Derudover har der været mange foreninger og grupper, som har henvendt sig for en rundvisning. Der er en stigende efterspørgsel på rundvisninger fra foreninger og grupper. Derfor er der et stort ønske om at kunne opnormere den medarbejder, der er ansat Showroomet fra 25 til 30 timer. Herudover er der behov for at udvide viften af produkter, der vises i Showroomet.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Showroomet tjener sit formål: At besøgende inspireres til selv at anskaffe sig hjælpemidler, hvilket betyder at man bedre kan håndtere sit daglige liv trods begyndende skavanker, og at efterspørgslen efter ydelser fra det kommunale ældreområde begrænses.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Forslaget indebærer, at der fremover afsættes 400.000 kr. til Showroom for Velfærdsteknologi. I dag er budgettet på 300.000 kr.

Udgiften finansieres af den pulje på to millioner, der i budget 2020 er afsat til prioritering på ældreområdet.

Høring

Ældrerådet.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der i budget 2020 afsættes 400.000 kr. til drift af Showroom for Velfærdsteknologi,

at udgiften finansieres af den pulje på to millioner, der afsat til prioritering på ældreområdet,

at forslaget sendes til høring i Ældrerådet inden udvalgets endelige godkendelse.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Udvalget anbefaler at showroomet jf. forliget nedlægges, men forvaltningen opfordres til dialog med de private aktører/andre kommuner/interesse organisationer omkring evt. videreførelse.

301. Opfølgning på budgetforliget 2020 - Anvendelse af pulje på to millioner

Opfølgning på budgetforliget 2020 - Anvendelse af pulje på to millioner
Sagsfremstilling

Budgetforlig 2020 indeholder en beslutning om, at der er afsat en pulje på to mio. kr., som udvalget kan prioritere til tiltag indenfor Ældreområdet.

 

En del af puljen på to mio. kr. kan med fordel anvendes i et strategisk investeringsperspektiv. Det vil sige på tiltag, som har en rehabiliterende effekt.

 

Forvaltningens bud på rehabiliterende tiltag:

 • Rehabilitere brugere til selv at håndtere deres medicin.
 • Den resterende finansiering af ”Bevægelse på Arbejdspladsen”, jf. anden sag på dagsordenen.
 • Juridisk og økonomisk rådgivning på demensområdet, jf. anden sag på dagsordenen.
 • Showroom for Velfærdsteknologi, jf. anden sag på dagsordenen.
Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at i bedste fald vil de rehabiliterende tiltag have så stor en udgiftsbegrænsende effekt, at de efter kort tid har finansieret sig selv, og herefter kan finansieres indenfor driftsenhedernes budgetter.

Men økonomien i driftsenhederne på Ældreområdet er så presset, at gennemførelse af tiltagene i en startfase vil kræve, at der findes finansiering udenfor driftsenhedernes budgetter.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ældrerådet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der af puljen på to millioner afsættes følgende beløb:

-         620.000 kr. til Bevægelse på Arbejdspladsen,

-         150.000 kr. til juridisk og økonomisk rådgivning på demensområdet,

-         400.000 kr. til videreførelse og opgradering af Showroom for Velfærdsteknologi.

at der arbejdes videre med rehabiliterende tiltag, og at disse forelægges for udvalget, når der er udarbejdet gennemarbejdede forslag.

at forslagene sendes til høring i Ældrerådet inden endelig godkendelse i udvalget.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Udvalget sender forslagene til høring med følgende ændringer inden endelig godkendelse:

at der af puljen på to millioner afsættes følgende beløb:

-         620.000 kr. til Bevægelse på Arbejdspladsen,

-         150.000 kr. til juridisk og økonomisk rådgivning på demensområdet,

at der arbejdes videre med tiltag, og at disse forelægges til drøftelse for udvalget, når der er udarbejdet gennemarbejdede forslag.

at der med initiativerne er et fokus på tiltag, der bidrager til at holde fremtidige udgifter fra døren eller til at fremme personalets trivsel.

 sagsnr19-12703_doknr165084-19_v1_(foreløbig) oversigt over forslag til anvendelse af pulje på to millioner kroner.docx

Bilag

(Foreløbig) Oversigt over forslag til anvendelse af pulje på to millioner kroner


302. Anvendelse af omstillings- og demografipuljen 2020

Anvendelse af omstillings- og demografipuljen 2020
Sagsfremstilling

I år 2020 er der 3,56 mio. kr. i omstillings- og demografipuljen.

 

Der er udarbejdet et forslag til anvendelse af midlerne i 2020. I forbindelse med udarbejdelse af forslaget er der lagt vægt på,

 • at initiativer iværksat i 2018 og fortsat i 2019 kan videreføres,
 • at der med initiativerne er et fokus på tiltag, der bidrager til at holde fremtidige udgifter fra døren eller til at fremme personalets trivsel.

 

Konkret foreslås midlerne anvendt til følgende formål:

 

Formål

Kr.

Videreførelse af ansættelse af en ekstra demenskonsulent

521.170

Fortsættelse af visitationsafdelingens mulighed for at købe ADL-udredninger (ADL: almindelig dagligdags levevis) hos Træning og Rehabilitering.

364.820

Opgradering af døgnrehabiliteringsafsnittet på Carolineparken

1.341.140

Forbedret hygiejne ved håndtering af hjælpemidler

30.260

Videreførelse af yderligere 4 daghjemspladser til demensramte

785.220

Bevægelse på arbejdspladsen

523.890

I alt

3.566.500

 

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der er tale om tiltag, som bidrager til at reducere behovet for fremtidige udgifter eller til at fremme medarbejdernes trivsel.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der forventes at være 3.566.500 kr. til rådighed i omstillings- og demografipuljen i 2020. I det omfang at alle initiativer, der er sat i værk i 2018 og videreført i 2019, skal videreføres, mangler der finansiering til bevægelse på arbejdspladsen. Finansieringen af dette foreslås at ske fra den pulje på to millioner, som Udvalget for Social og Sundhed har fået til anvendelse på ældreområdet.

Høring

Ældrerådet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslaget sendes til høring i Ældrerådet inden endelig godkendelse i udvalget.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Godkendt.sagsnr18-12845_doknr151085-19_v1_oversigt over prioritering af omstillings- og demografipuljen 2020.docx

Bilag

Oversigt over prioritering af omstillings- og demografipuljen 2020


303. Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2019 - Udvalget for Social og Sundhed

Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2019 - Udvalget for Social og Sundhed
Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 for Udvalget for Social og Sundhed viser et samlet merforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler fra 2018 til 2019, jfr. tabel 1.

Inklusive overførsler forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket forklares i tabel 2.

 

 

 

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 er der sket en lille forværring i forhold til det forventede forbrug på 1,8 mio. kr. Den største ændring skal findes i et større forbrug på Sundhed og Rehabilitering på vederlagsfri fysioterapi og beslutning om fastfrysning af afregningen af hospicepatienter og specialiseret genoptræning. Det bemærkes, at den kommunale medfinansiering ikke er omfattet af principperne om overførselsadgang, men har mellemregning med kassen.

 

Forventede overførsler til 2020

I Udvalget for Social og Sundhed er der overført 21,4 mio. kr. fra tidligere år til 2019, jfr. tabellen nedenfor. Overførslerne kan bruges til at dække merforbrug i indeværende år eller bruges til at igangsætte projekter/investeringer i årets løb.

 

 

De væsentligste afvigelser er:

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering:

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr., som vedrører en efterregulering for 2018.

Den kommunale medfinansiering er ikke omfattet af principperne om overførselsadgang, men har mellemregning med kassen.

 

Sundhed og Rehabilitering:

Som følge af problemer med Landspatientregisteret, som ligger til grund for afregningerne for specialiseret genoptræning, hospicepatienter samt færdigbehandlede patienter, har Sundheds- og ældreministeriet meldt ud, at afregningen for disse områder for 2019 fastfryses, og at der afregnes med et acontobeløb svarende til forbruget i 2018. Varde kommunes afregning for 2018 lå over budgettet, hvorfor der forventes en merudgift på 0,8 mio. kr. i 2019. Den kommunale finansiering er ikke omfattet af principperne om overførselsadgang, men har mellemregning med kassen.

 

På vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1 mio. kr.:

Overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi er genforhandlet og nye regler er trådt i kraft pr. 1. januar 2019. I overenskomsten er der på landsplan indført en fast økonomisk ramme for hvor meget klinikkerne må afregne. Såfremt rammen overskrides, vil en tilbagebetalingsmekanisme træde i kraft, så der sker en regulering af afregningstaksterne året efter. Det betyder, at kommunerne på landsplan får en budgetsikkerhed.

I Varde kommune ser det imidlertid ud til at der må forventes en overskridelse på ca. 1 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang på vederlagsfri fysioterapi, men mellemregning med kassen.

 

På genoptræning efter udskrivning fra sygehus forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., som kan henføres til overgangsordningen i forbindelse med skift af leverandør pr. 1.1.2019.

 

Ældreområdet:

På mellemkommunale betalinger for ophold på plejecentre forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. Udgifter og indtægter fra andre kommuner har varieret de seneste år. Efter at der i år 2016 og 2017 netto har været en merindtægt på mellemkommunale betalinger, er der i 2018 en merudgift, som fortsætter i 2019. Det er primært indtægten fra andre kommuner, der har været faldende.

 

På hjælpemidler forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det er især udgiften til handicapbiler og boligindretning, der på nuværende tidspunkt ser ud til at få et mindreforbrug.

 

Uddannelsen af sosu-elever har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som ikke er omfattet af principperne om overførselsadgang, men har mellemregning med kassen.

 

For respirationspatienter, hvor Regionen betaler 2/3 af udgiften, forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr., da der har været et fald i antallet af patienter.

 

På kostorganisationen vedrørende borgere i eget hjem forventes indtægterne at blive 0,5 mio. kr. højere end udgiften til fremstilling af mad. Betalingen fra borgerne sker i henhold til det godkendte takstblad.

 

 

Social og Handicap (myndighed):

 

Der forventes et samlet merforbrug på myndighed på 11,6 mio. kr. fordelt på følgende hovedposter:

 

Der forventes en merudgift på 1,2 mio. kr. til Kofoedsminde, som er en specialinstitution, der bl.a. huser beboere, som har fået en dom eller som er idømt en foranstaltning i et åbent eller sikret miljø.

 

Der er afsagt dom i Guldborgsundsagen, så der er indregnet en udgift på 2 mio. kr. til betaling af botilbud til borgeren for 2019.

 

På udgifter til borgere på forsorgshjem forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. I 2018 var der 237 borgere fra Varde Kommune på forsorgshjem. I 2019 forventes der ca. 275 borgere.

 

For Aktivitets- og samværstilbud forventes en merudgift på ca. 1 mio. kr., som skyldes at der medio 2018 er kommet nye borgere til, der foruden basisydelsen har brug for ekstra ydelser.

 

Der forventes en mindreudgift på ca. 0,8 mio. kr. på substitutionsbehandling for stofmisbrugere. Budgettet er fra 2019 forøget med 1,1 mio. kr., som følge af varsling om øget patientsikkerhed i misbrugscenteret. På nuværende tidspunkt forventes hele beløbet ikke at blive brugt.

 

Derudover forventes der merudgifter på 6,6 mio. kr. til borgere i botilbud. Det drejer sig dels om tilgang af nye borgere, men også at enhedsprisen for en del af beboerne på bostederne er steget i 2019.

 

Anlægsbudget:

Der forventes en overførsel på 25,3 mio. kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb inkl. overførsler fra tidligere år, jfr. bilag.

 

Maiken Cramer Schmiegelow deltager i behandling af sagen.

Forvaltningens vurdering

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af løbende opfølgninger med de enkelte afdelinger på udvalgets område.

 

Økonomiafdelingen bemærker, at i forhold til de nye principper for overførselsadgang (godkendt 14. maj 2019 i byrådet) har fagudvalgene overførselsadgang med mer- og mindreforbrug mellem årene på alle områder bortset fra den kommunale medfinansiering/finansiering og enkelte andre områder, hvor det anses for uhensigtsmæssigt med overførsler.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Varde kommunes økonomiregulativ

Økonomi

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30.6.2019 er budgettet tilført bloktilskudsmidler på 139.265 kr. til styrkelse af synlighed og åbenhed om resultater. Beløbet anvendes bl.a. til køb af nye systemer og tilkøb til eksisterende systemer.

 

Det bemærkes, at budgetopfølgningen er ekskl. de historiske udgifter til Guldborgsundsagen.  

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

at der fortsat arbejdes på at nedbringe merforbruget på det specialiserede område.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Godkendtsagsnr19-671_doknr171464-19_v1_anlæg pr- 30.9.2019 - bilag til udvalget.xlsx

Bilag

Anlæg pr- 30.9.2019 - bilag til udvalget


304. Kategorisering af tilbud jf. Rammeaftale 2020

Kategorisering af tilbud jf. Rammeaftale 2020
Sagsfremstilling

I arbejdet med Social og Handicap i Balance er det blevet synligt, at der er større fleksibilitet og mindre administration ved at flere sociale tilbud kategoriseres som Lokale Tilbud i Rammeaftalen. Rammeaftalen regulerer de styringsmæssige forhold ved køb og salg af pladser og fastsætter udviklingstendenser og -perspektiver på det specialiserede område. Følgende tilbud er omfattet af rammeaftalen i Varde Kommune:
 

1)     Højt specialiserede tilbud med regional betydning: De mest specialiserede tilbud inden for en målgruppe i regionen. 

 • Lundens botilbud
   

2)     Klyngetilbud: Salg af pladser til en eller flere kommuner.

 • Bo Østervang, Vidagerhus, Humlehaverne, Krogen 7, Kirkegade, Jægumsvej (aflastning), Kærhøgevej og Rosenvang samt beskæftigelsestilbud og aktivitetstilbud i samstyrken/ Lunden.

 

3)     Lokale tilbud, som er oprettet og drevet med sigte på egne borgere, men hvor der kan ske salg af enkelte pladser til andre kommuner. I så fald skal takstprincipperne fra styringsaftalen anvendes.

 

Definitionen ovenfor beror blandt andet på hvor mange kommuner udefra der anvender kommunens tilbud. For Rammeaftalen for 2021 er Socialsekretariatet ved at udarbejde forslag til, at alle tilbud med få borgere udefra per definition er lokale tilbud.

Forvaltningen har været i dialog med socialsekretariatet med henblik på at undersøge, hvorvidt udvalgte tilbud på Samstyrkens område i stedet for Klyngetilbud allerede fra 2020 kategoriseres som Lokale Tilbud, på de tilbud der ikke har borgere/ eller få borgere udefra. Tabellen nedenfor viser fordelingen.
 

Samstyrken

Antal pladser

Borgere andre kommuner

Lokalt tilbud fremadrettet

Klynge/ specialiseret

Kirkegade

10

1

*

 

Gartnervænget

4

0

*

 

Rosenvang

12

0

*

 

Løkkevang

5

1

*

 

Humlehaven 2

5

1

*

 

Humlehaven 6

6

0

*

 

Humlehaven 72

6

2

*

 

Svaneparken

5

0

*

 

Krogen 5

12

2

 

*

Kærhøgevej

6

0

*

 

Østervang 105

5

0

 

*

Østervang §108

10

7

 

*

I alt

86

14

 

 

Vidagerhus

 

 

 

*

Lunden

 

 

 

*

Jægumsvej

 

 

 

*

 

Det bemærkes, at hvis tilbuddene omfattet af kategori 1) og 2) er der særlige aftaler i forhold til:

 • Godkendelse af takster og regnskabsaflæggelse,
 • Beregning af takster herunder indgår mer- og mindreforbrug fra året før 
 • Ændring af takster,
 • Ændring af tilbud f.eks. hvis der ændres i målgrupperne for det nye tilbud i Ølgod

 

Det bemærkes, at takster og antal faste pladser, der er indberettet til Styringsaftalen gælder som udgangspunkt i hele 2020. Ændringer skal derfor kun helt undtagelsesvis foretages, hvor der er tale om helt ekstraordinære forhold herunder nedlæggelse af tilbud.

 

Maiken Cramer Schmiegelow deltager til punktet.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at Varde kommune opnår større fleksibilitet og mindre administration, hvis tilbud hvor der begrænsede antal borgere udefra kan administreres og kategoriseres som Lokale Tilbud.
 

Forvaltningen bemærker, at botilbud med borgere fra andre kommuner fortsat er omfattet af rammeaftalens styringsaftale, herunder ændringer af takster. 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget godkender forslag til kategorisering af kommunens botilbud i henholdsvis Lokale Tilbud og Klynge tilbud/eller Specialiserede tilbud.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Godkendt

305. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

- Julefrokost

- KL’s Handicap og Psykiatrikonference d. 20. november 2019

 

Orientering v/direktøren

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Udvalget blev orienteret.

306. Vidagerhus

Vidagerhus
Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 20. august behandlede Social- og Sundhedsudvalget en eventuel lukning af Vidagerhus. Udvalget ønskede sagen yderligere belyst.

 

Socialpsykiatrien har siden 2015 drevet botilbud efter Servicelovens § 107 i Janderup. Vidagerhus har plads til 10 borgere i alderen 18-35 år med komplekse psykiske vanskeligheder. Målgruppen på tilbuddet er bred og omfatter unge der har selvskadende adfærd, ADHD, skizofreni, Autisme spektrum forstyrrelser, nedsat kognitivfunktionsniveau uden dette er den primære årsag til botilbud, angst, depression, lettere misbrug og andre relaterede problemstillinger.

 

Det forventes jf. budgetopfølgningen 31.6 et merforbrug på 1,2 mio. kr.. Denne vurdering er siden yderligere forværret som følge af fraflytning af endnu en borger, hvorfor den nye vurdering er, at der forventes et merforbrug i 2019 på 1,4 mio. kr.

Vidagerhus har både i 2018 og 2019 oplevet nedadgående efterspørgsel og det har været svært at få de 10 pladser besat. I første halvår af 2019 har den gennemsnitlige belægningsprocent været 76%. Det er der den lave belægningsgrad i kombination med det relativt lave antal pladser, der skaber en økonomisk udfordring på botilbuddet. 

 

Den nedadgående efterspørgsel skyldes, at Varde Kommune ligesom andre kommuner i højere grad benytter sig af socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 til borgere med psykiske vanskeligheder. Et tilbud om socialpædagogisk støtte i stedet for botilbud betyder, at borgeren kan blive boende i egen bolig, således at tilbuddet ikke griber så meget ind i borgerens liv.

 

Overordnet set kan man håndtere udfordringen på 2 forskellige måder:

 1. Udvide målgruppen: Hvis målgruppen udvides, udvides ”kundegrundlaget”, hvilket kan øge muligheden for at sælge pladserne både internt og eksternt.
 2. Lukning: ophør med at drive tilbuddet for den eksisterende målgruppe. Dette vil have konsekvenser for både borgere og personale.

 

Se bilag for en uddybning af de 2 spor.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer at det ikke er rentabelt at drive Vidagerhus videre fordi det allerede er forsøgt at udvide målgruppen og øge salget af pladser. Det har ikke haft den ønskede effekt.

 

Social og Handicap vurderer i samarbejde med Center for Ejendomme at bygningerne, som er på 917 m2, kan sælges. Men det er en begrænset målgruppe, hvorfor det vil være vanskeligt at sige noget om markedsprisen. Der er planlagt at gennemføre en analyse af de fremtidige kapacitetsbehov på området, et salg bør afvente denne analyse. 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Servicelovens § 107

Økonomi

Økonomi estimerer foreløbigt, at der vil være en udgift på 3,4 mio. kr. for Varde Kommune ved lukning af tilbuddet. Medarbejdernes opsigelsesperiode og takstindtæger kan betyde ændringer i udgiftens størrelse. Et eventuelt salg af bygningerne er ikke modregnet udgiften.

 

Vidagerhus er et forholdvis dyrt tilbud og borgerne fra Varde Kommune vurderes, at kunne overflyttes til mindre omfattende tilbud, hvilket vil give en besparelse på myndighedsbudgettet. Derfor vil udgiften til lukning af tilbuddet være hentet efter det første år. 

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget beslutter hvilken af de to muligheder for fremtidig drift der iværksættes.

at Udvalget sender forslag om lukning af Vidagerhus i høring hos Socialpsykiatriens MED inden der træffes endelig beslutning om lukning, hvis denne mulighed vælges.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-10-2019

Udvalget valgte mulighed nr. 2 og at det sendes i høring hos Socialpsykiatriens MED inden der træffes endelig beslutning om lukning.

Fraværende:

Steen Holm Iversen

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-11-2019

Høringssvarene blev taget til efterretning og udvalget besluttede at påbegynde lukning af Vidagerhus.sagsnr19-7201_doknr142962-19_v1_fremtidig drift af vidagerhus.docx
sagsnr19-7201_doknr170032-19_v1_høringssvar - personalet.docx
sagsnr19-7201_doknr170030-19_v1_høringssvar - vidagerhus..docx

Bilag

Fremtidig drift af Vidagerhus
Høringssvar - personalet
Høringssvar - Vidagerhus.