UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

22-10-2019 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

22-10-2019 12:15:00


PUNKTER

286. Godkendelse af dagsorden
287. Orientering - Ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg
288. Orientering - Region Syddanmarks revisionsredegørelse vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering 2018
289. Pædagogiske måltider på plejecentre
290. Social og Handicap i Balance
291. Gensidig orientering
292. Vidagerhus - Lukket punkt286. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-10-2019

Godkendt

Fraværende:

Steen Holm Iversen

287. Orientering - Ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg

Orientering - Ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg
Sagsfremstilling

Regeringen har pr. 1 juli 2019 indført en ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg, hvilket har medført en ændring i målgruppen.

 

Tidligere blev følgende borgere i Varde Kommune tilbudt forebyggende hjemmebesøg:

 

 • Borgere, der er fra 65 år og er særligt sårbare tilbydes efter behov
 • Borgere, der er 75 år
 • Borgere, der er 80 år og opefter tilbydes mindst et årligt hjemmebesøg

 

Med den nye lovgivning tilbydes følgende borgere i Varde Kommune forebyggende hjemmebesøg:

 

 • Borgere, der er fra 65 år og er særligt sårbare tilbydes efter behov
 • Borgere, der er 70 år og bor alene
 • Borgere, der er 75 år
 • Borgere, der er 80 år
 • Borgere, der er fyldt 82 år og opefter tilbydes mindst et årligt hjemmebesøg

 

Den nye lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg betyder, at de 81 årige ikke tilbydes et forebyggende hjemmebesøg med mindre de er sårbare.

 

På baggrund af den nye lovgivning er kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg blevet revideret.

Forvaltningens vurdering

At de forebyggende hjemmebesøg med den udvidet målgruppe kan afholdes indenfor eksisterende budget for 2019. Det afventes om den nye lovgivning, og den hertil hørende udvidet målgruppe udfordrer normeringen fra 2020 og frem.

Konsekvens i forhold til visionen

Under de forebyggende hjemmebesøg kan medarbejderen tale med den enkelte borger omkring vigtigheden af at komme ud i det fri, og herunder hvordan naturen kan benyttes til vedligeholdelse eller forbedring af funktionsniveauet. Ved de forebyggende hjemmebesøg kan det forslås borgeren, at det forebyggende hjemmebesøg kan holdes i haven, hvis vejret tillader det.

Retsgrundlag

Lov om social service §79a

Økonomi

Det vurderes, at udgifterne forbundet med udvidelse af målgruppen for forebyggende hjemmebesøg for 2019 kan afholdes indenfor det eksisterende budget, da gruppen for 81-årige samtidigt begrænses. 

 

Det forventes dog, at områdets budget over de kommende år kan udfordres af et stigende antal ældre.

Høring

Ældrerådet orienteres

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orientering omkring den nye lovgivning vedrørende de forebyggende hjemmebesøg tages til efterretning,

at den ændrede kvalitetsstandard godkendes

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-09-2019

Inden udvalget træffer en beslutning, sendes sagen til høring i Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 03-10-2019

I forhold til afsnittet ”Konsekvens i forhold til visionen” mener Ældrerådet, at det er helt op til borgeren selv hvordan man ønsker besøget skal afvikles.

 

Ældrerådet vil gerne have en artikel/notits i Ugeavisen om den nye lovgivning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-10-2019

Orientering omkring den nye lovgivning blev taget til efterretning og den ændrede kvalitetsstandard godkendes.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr15-5496_doknr98969-19_v1_kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2019.docx
sagsnr18-31_doknr164218-19_v1_forebyggende hjemmebesøg - social- og sundhedsudvalg 22-10-19.pptx.pptx

Bilag

Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2019
Forebyggende hjemmebesøg - Social- og Sundhedsudvalg 22-10-19.pptx


288. Orientering - Region Syddanmarks revisionsredegørelse vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering 2018

Orientering - Region Syddanmarks revisionsredegørelse vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering 2018
Sagsfremstilling

Regionsrådet skal afgive en revisionspåtegnet redegørelse for indberettet aktivitet på Sundhedsområdet i 2018 til Sundheds- og Ældreministeriet samt til kommunalbestyrelserne i Region Syddanmark.
Varde Kommune har i 2018 betalt 212,2 mio. kr. i kommunal medfinansiering og finansiering, og det er derfor væsentligt at vide, om afregningen sker på baggrund af korrekte aktivitetsregistreringer.

Social og Sundhedsudvalget orienteres om redegørelsen samt revisionens anbefalinger og konklusion.

 

Regionen redegør for den kommunale medfinansiering og finansiering i form af budget, regnskab og afvigelser fra budget. Derudover indgår resultatet fra den årlige journalgennemgang, hvor man kigger på kvaliteten af patientdataregistreringen og betydningen af eventuelle fejl.

 

Resultatet opgøres samlet for hele regionen og viser;

- at 82% af journalerne ikke havde nogen fejl

- at 10% havde fejl uden klinisk betydning

- at 6% havde fejl med mindre klinisk betydning

- at 2% havde fejl med væsentlig klinisk betydning.

 

Afregningsmæssigt havde det minimal betydning, idet der samlet set for Regionen er sket en mindreafregning på 709.216 kr. for indlæggelser og 56.996 for ambulante besøg.

 

Revisionen har afgivet en enkelt bemærkning, som er en gentagelse fra 2017, der endnu ikke er bragt i orden. Bemærkningen omhandler en revisionserklæring som modtages fra leverandøren af COSMIC, som er det system regionen anvender til at administrere patienter og til den elektroniske patientjournal.

Erklæringen omfatter en række it-kontroller, der skal medvirke til af afdække risici ved systemet samt en evt. opfølgning og dokumentation heraf. Revisionens vurdering er, at den nuværende revisionserklæring ikke er fuldt dækkende, idet den ikke tager specifikt udgangspunkt i COSMIC-systemet.

Som opfølgning på dette er det aftalt, at regionen i samarbejde med Revisionen fastlægger en proces, der sikrer, at dette bringes i orden for 2019.

 

Herudover giver Revisionen et par anbefalinger med relation til COSMIC, herunder ift. IT-sikkerhedslogning og en vurdering af risici ved, at leverandøren af COSMIC har adgang til produktionsmiljøerne. Region Syddanmark har efterfølgende udarbejdet en retningslinje i forhold til førstnævnte.

 

Revisionens samlede konklusion er:

 • At de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
 • At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 10374 af 21. december 2016 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud er opfyldt.
 • At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 1781 af 27. december 2016 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er opfyldt.
 • At de aktivitetsoplysninger, regionen har indberettet til ministeriet som grundlag for beregning af tilskud og medfinansiering fra kommunerne, er dokumenterede og rigtige, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler.
 • At regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af it-systemer og rutiner for kvalitetssikring for de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende.

 

Konsulent Mai Sønderby deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Det fremgår af Regionens redegørelse, at der generelt er stort fokus på kvalitetssikring af data – også ude på de enkelte sygehuse/afdelinger. Der er taget initiativer ift. at beskrive kontrol til sikring af fuldstændighed og kvalitet i registreringerne, ligesom proceduren for journalgennemgangen er blevet revideret og ensrettet. Det bemærkes desuden udfra de gennemførte journalaudit, at andelen af korrekte registreringer er steget fra 75% i 2017 til 82% i 2018.

 

Regionens beretning og revisionspåtegnelsen giver ikke anledning til konkrete initiativer for kommunen. I regi af Sundhedsstrategisk Forum og Lokal Samordningsforum følges der løbende op på områder, hvor der ønskes mere gennemskuelighed.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om regionernes finansiering.

Økonomi

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-10-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr19-11279_doknr145783-19_v1_ekstraktudskrift af regionsrådets behandling af revisionsberetning om aktivitetsbestemte tilskud i 2.pdf
sagsnr19-11279_doknr145780-19_v1_region syddanmark_revisionsberetning aktivitetsregistreringer_signed.pdf.pdf
sagsnr19-11279_doknr145778-19_v1_bilag a til regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2018.pdf.pdf
sagsnr19-11279_doknr145776-19_v1_regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2018.pdf.pdf

Bilag

Ekstraktudskrift af regionsrådets behandling af revisionsberetning om aktivitetsbestemte tilskud i 2018 d. 26 august 2019.pdf
Region Syddanmark_Revisionsberetning aktivitetsregistreringer_Signed.pdf
Bilag A til regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2018.pdf
Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2018.pdf


289. Pædagogiske måltider på plejecentre

Pædagogiske måltider på plejecentre
Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem A.C. Hoxcer Nielsen har bedt om en redegørelse af de pædagogiske måltider på plejecentre.
Der gives i denne sagsfremstilling en status på udbredelsen af pædagogiske måltider samt omkostninger ved en eventuel udbredelse af disse.

 

Et pædagogisk måltid er et betalt måltid, som en medarbejder indtager sammen med brugeren med det formål at vejlede, lære og træne brugeren i basale spisevaner. Brugerens mulighed for at spejle sig i medarbejderens adfærd ved et måltid er et vigtigt aspekt ved pædagogiske måltider på plejecentre.

 

Pædagogiske måltider indtages ved hovedmåltidet. I praksis vil det være således, at en af medarbejderne, indtager et pædagogisk måltid hver dag i de enheder, hvor beboerne spiser. På nogle af de mindre plejecentre spiser alle beboere sammen. Her er der regnet med, at to medarbejdere spiser sammen med beboerne.

 

I Varde Kommune er pædagogiske måltider en del af den daglige praksis ved hovedmåltidet i følgende enheder:

- Vinkelvejscentret i Ølgod

- Demensenheden i Lyngparken, Varde

- Skovhøj i Oksbøl

- Søgården, der er en enhed for plejekrævende beboere med – eventuelt tidligere - misbrug.

 

Pædagogiske måltider bruges ikke i andre enheder. Men i alle enheder arbejdes der med forskellige initiativer for at skabe en god stemning og ro om måltider. Ofte er ældreområdets kostkonsulent involveret i dette arbejde.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at pædagogiske måltider er et blandt flere initiativer i arbejdet med at skabe gode rammer om måltider på plejecentrene.

 

Det er forvaltningens vurdering, at den udgift, der er forbundet med indførelse af pædagogiske måltider – 851.000 kr. – med fordel kan anvendes med et mere strategisk sigte. Det er forvaltningens anbefaling, at indsatser, som har et rehabiliterende sigte, bør have en højere prioritet end indførelse af pædagogiske måltider på alle plejecentre.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Indførelse af pædagogiske måltider i alle enheder på ældreområdet, hvor det ikke er praksis i dag, vil medføre en udgift på 851.000 kr. Udgiften er alene til indkøb af måltidet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter, om der skal arbejdes videre med pædagogiske måltider.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-10-2019

Udsættes

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr19-11846_doknr153685-19_v1_oversigt over enheder hvor der skal indtages pædagogisk måltid.docx

Bilag

Oversigt over enheder hvor der skal indtages pædagogisk måltid


290. Social og Handicap i Balance

Social og Handicap i Balance
Sagsfremstilling

På baggrund af de analyser, som er gennemført over sommeren 2019, har forvaltningen udarbejdet et oplæg til en handleplan for Social og Handicap. Handleplanen har titlen

”Social og Handicap i Balance”. Social og Handicap i Balance adresserer de økonomiske udfordringer, som har præget det specialiserede område i hele Danmark i de seneste år og understøtter samtidig en udvikling på området, som sikrer en høj faglig kvalitet og trivsel for både borgere og medarbejdere.

 

Social og Handicap i Balance består af 6 spor:

 1. Udmønte serviceniveauet
 2. Stærk Myndighed
 3. Mindste indgrebsprincip
 4. Rentable tilbud
 5. En organisation med fælles ansvar
 6. Opdaterede styringsværktøjer

 

 

Stærk Myndighed, En organisation med fælles ansvar og Opdaterede styringsværktøjer handler om det kommunale maskinrum. Det skal køre så optimalt som muligt, så medarbejderne har de bedste forudsætninger for at levere en god service til borgerne og så vi sikrer, at vi bruger vores ressourcer mest effektivt.

 

Udmønte serviceniveauet, Mindste indgrebsprincip og Rentable tilbud handler om den hjælp, støtte og service som borgerne får. Her skal vi altid have fokus på at støtte borgeren i at kunne mest muligt selv og vores indsatser opleves som en hjælp til at mestre eget liv. Derud over skal vi have fokus på at implementere ny viden, nye teknologier og følge med i hvordan målgruppernes behov udvikler sig, så vi løbende kan tilpasse vores indsatser til nye målgrupper og nye behov.

 

Handleplanen består af tre typer af indsatser. Der er nogle indsatser, som giver en umiddelbar effekt efter de er sat i værk. Der er indsatser, hvor effekten kommer på kort sigt (3-6 måneder) og indsatser som først giver en effekt på lang sigt (1-2 år).

 

En række af indsatserne i handleplanen blev besluttet i Social og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019, hvor udvalget drøftede den daværende Genopretningsplan for Social og Handicap. Arbejdet med disse indsatser fortsættes. En anden gruppe af indsatserne kræver yderligere politiske drøftelse inden disse kan igangsættes.

 

Denne gruppe består af følgende indsatser:

- Harmonisering af Pakkestruktur

- Leje af Boliger til Hjemløse

- Tilbudsstrategi

- Hensigtsmæssig Organisering.
Her udarbejdes sagsfremstillinger i forbindelse med indsatsernes opstart.
 

Øvrige indsatser i handleplanen gennemføres administrativt.

 

De enkelte indsatser uddybes i vedhæftede bilag. Bilaget er et dynamisk dokument, som vil blive anvendt som ramme for opfølgningen til udvalget.
 

Udvalget har den 11. juni besluttet at de ønsker at følge op på arbejdet kvartalsvist. Næste opfølgning bliver i 20. januar 2020. 

 

Handleplanen har været drøftet på dialogmøde med borgere og pårørende den 7/10 2019.

 

Konsulent Christina Kindt vil deltage på udvalgsmødet og orientere om input fra dialogmødet.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de gennemførte analyser peger på, at der er behov for at lave en forandring i vores styrings- og samarbejdskultur.
Initiativerne rækker primært ind i maskinrummet i Social og Handicap, men vil også have betydning for borgernes oplevelse af kvalitet og sammenhæng.  

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Høring

 Til orientering i Fælles MED Social og Sundhed og Handicaprådet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter dialogmødet

at udvalget godkender handleplanen Social og Handicap i Balance og at arbejdet med de beskrevne indsatser igangsættes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-10-2019

Udvalget drøftede dialogmødet og godkendte handleplanen Social og Handicap i balance og at arbejdet med de beskrevne indsatser igangsættes.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr18-31_doknr164217-19_v1_social og handicap i balance - word.docx.docx
sagsnr19-11511_doknr162106-19_v1_visuel social og handicap i balance 17. okt. 2019.pdf.pdf

Bilag

Social og Handicap i balance - Word.DOCX
Visuel Social og Handicap i Balance 17. Okt. 2019.pdf


291. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

- KL’s årlige Handicap- og Psykiatrikonference d. 20. november 2019

- KL's Sundheds- og Ældreudvalgs besøg i Varde Kommune d. 21. august 2021

 

 

Orientering v/direktøren

- Opfølgning på bemanding af Sygeplejen (Anne Mette Lange Andersen deltager)

- Opfølgning på brandsikkerhed i plejeboliger

- Opfølgning på budgetseminar/budgetforlig

- Opfølgning på Lykkevang – 18 almene handicapboliger

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-10-2019

Udvalget blev orienteret.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr18-33_doknr154571-19_v1_program - kl´s handicap og psykiatrikonference.pdf
sagsnr18-33_doknr166978-19_v1_oplæg om sygeplejen.pptx

Bilag

Program - KL´s handicap og Psykiatrikonference
Oplæg om Sygeplejen


292. Vidagerhus - Lukket punkt