UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

24-09-2019 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

24-09-2019 12:15:00


PUNKTER

274. Godkendelse af dagsorden
275. Orientering - Pårørendes adgang til aktindsigt i afdødes journal
276. Orientering - Guldborgsundsagen
277. Orientering - Økonomiaftalen og tekniske tilretninger til budget 2020 - Udvalget for Social og Sundhed
278. Orientering - Tilsyn med leverandører af Madservice
279. Ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg
280. Udvalgets besøg på Sydvestjysk Sygehus - udkast
281. Fælles udvalgstur til Svendborg
282. Evaluering af studietur til Finland
283. Gensidig orientering
284. Fremtidig anvendelse af 4 boliger på Præstegårdsvej 7 i Ansager - Lukket punkt
285. Etablering af alkohol- og misbrugsbehandling - Lukket punkt274. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-09-2019

Godkendt

275. Orientering - Pårørendes adgang til aktindsigt i afdødes journal

Orientering - Pårørendes adgang til aktindsigt i afdødes journal
Sagsfremstilling

På det seneste har forvaltningen modtaget et stigende antal henvendelser fra pårørende om aktindsigt i afdødes journal.

 

I langt de fleste tilfælde skal der gives et afslag på henvendelser fra pårørende om aktindsigt i afdødes journal.

 

Afdødes journal vil typisk bestå af både oplysninger vedrørende opgaver udført efter Serviceloven og oplysninger vedrørende opgaver udført efter Sundhedsloven.

 

Oplysninger om servicelovsydelser vil være omfattede af Offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt. Dermed vil oplysninger om afdødes personlige forhold som udgangspunkt være undtaget fra retten til aktindsigt.

 

Retten til aktindsigt efter Sundhedslovens bestemmelser er en personlig ret for en patient. Pårørende til en afdød patient vil derfor som udgangspunkt heller ikke i medfør af Sundhedsloven have ret til aktindsigt i afdødes journal.

 

I medfør af Sundhedslovens § 45 vil afdødes pårørende dog kunne få aktindsigt i afdødes sygdomsforløb, hvis forløbet vedrører en sygdom, der var årsagen til dødens indtræden.

 

Et afslag leder ofte til stor frustration hos de pårørende. De pårørende er uforstående overfor, at de ikke kan betragtes som parter i afdødes sag, da de frem til afdødes død har fungeret som besiddere, partrepræsentanter eller værger for afdøde.

De pårørende vil derfor naturligt nok henvende sig til kommunens medarbejdere og i visse tilfælde også politikerne for at udtrykke deres utilfredshed med afslaget.

For at imødegå disse henvendelser, er det vigtigt, at der i kommunen er bredt kendskab til reglerne på området.  

 

Jurist Nadja Schröer vil på mødet give en orientering om muligheder og begrænsninger for indsigt i afdødes journaler.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Sundhedsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-09-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-31_doknr149549-19_v1_pp-præsentation - aktindsigt pårørende til afdød.pptx

Bilag

PP-præsentation - Aktindsigt pårørende til afdød


276. Orientering - Guldborgsundsagen

Orientering - Guldborgsundsagen
Sagsfremstilling

D. 28. juni 2019 afsagde Højesteret dom i Guldborgsundsagen.

 

Efter gennemgang af Vestre Landsrets dom og Højesterets dom, er der forvaltningens vurdering, at baggrunden for, at Vestre Landsret frifinder og Højesteret dømmer Varde Kommune er, at de to domstole ser forskelligt på de beviser der er forelagt Retterne for, at Varde Kommune er at betragte som opholdskommune.  

 

Vestre Landsrets frifindelse af Varde Kommune er begrundet med, at Guldborgsund Kommune havde bevisbyrden for, at Varde Kommunen måtte anses for at være opholdskommune. Denne bevisbyrde havde Guldborgsund Kommune ikke løftet.

Højesteret lægger derimod til grund, at det må anses for bevist, at borgeren i den væsentligste del af perioden fra 2002-2005 havde egen bopæl i Varde kommune, og derfor måtte Varde kommune anses for at være opholdskommune. Herefter tog Højesteret stilling til og afviste de øvrige anbringender Varde Kommune havde gjort gældende.

 

Randi Høj Brarup deltager under punktet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomi og Erhvervsudvalget

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-09-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr17-6067_doknr142584-19_v1_højesterets dom - uden navne.pdf

Bilag

Højesterets dom


277. Orientering - Økonomiaftalen og tekniske tilretninger til budget 2020 - Udvalget for Social og Sundhed

Orientering - Økonomiaftalen og tekniske tilretninger til budget 2020 - Udvalget for Social og Sundhed
Sagsfremstilling

Udvalget har den 11. juni behandlet budgetforslag for 2020-2023, herunder godkendt de tekniske ændringer til budgettet.

De tekniske ændringer blev forelagt byrådet den 25. juni 2019.

 

Ændringer til juni-mødet:

 

Ændringer i forudsætninger

0,30 mio. kr.

Lovændringer (værdighedsmidler)

10,56 mio. kr.

I alt ændringer til juni-mødet

10,86 mio. kr.

Derefter:

 

Tekniske ændringer efter 11. juni

2,2 mio. kr.

Lovændringer

1,5 mio. kr.

I alt

14,56 mio. kr.

 

 

De tekniske ændringer efter udvalgsmødet den 11. juni 2019 samt ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet svarer til en budgetudvidelse på i alt 3,7 mio. kr.

 

Der er følgende ændringer efter udvalgsmødet den 11. juni 2019:

 

Tekniske ændringer:

 

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Regeringen har besluttet at videreføre fastfrysningen af den kommunale medfinansiering i 2020. Niveauet for medfinansieringen hæves fra 206,5 mio. kr. i 2019 til 209,0 mio. kr. i 2020 (i 2019 prisniveau) i alt 2,5 mio. kr.

Der er lagt op til at parterne drøfter efterreguleringen i efteråret 2019, som så vil blive effektueret i 2021.

 

KOL/lungesatsning

Der har været tilført bloktilskudsmidler til budgettet i 2018 og 2019 på 0,3 mio. kr. til en styrket indsats for lungesatsning. Bloktilskuddet falder bort fra 2020. Midlerne har bl.a. været brugt til tidlig opsporing af KOL samt til implementering af undersøgelsesprogrammer for børn og unge med astma.

 

Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet:

 

Hjemmesygeplejen – stop for betaling på kommunale akut-pladser.

Kommunen får tilført bloktilskud på 0,3 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen.

Varde kommune har ikke deciderede akut-pladser, hvorfor der ikke forventes en merudgift, jfr. vedhæftede bilag. 

 

Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på sosu-uddannelserne og overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for sosu-elever

Tidligere har Regionen taget del i uddannelsen af sosu-elever. Fra 2020 er det kommunerne der overtager det fulde uddannelsesansvar, hvilket medfører at antallet af elever stiger.

Varde kommune tilføres bloktilskud til styrkelse af praktikvejledningen på 0,3 mio. kr. og 1,3 mio. kr. til overtagelse af Regionens elever.

 

Synlighed og åbenhed om resultater

Der er tilført 0,1 mio. kr. til synlighed og åbenhed om resultater. Beløbet blev første gang givet i 2018 og er nu videreført som et blivende tilskud. Tilskuddet vedrører støtte til realisering af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data. På Social- og sundhedsområdet bliver beløbet bl.a. anvendt til snitflader til ledelsesinformationssystemet samt nye systemer til medicinhåndtering og til styring af sosu-elevuddannelsen.

 

Medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet.

Der trækkes 0,2 mio. kr. i bloktilskuddet til finansiering af en fælles telemedicinsk infrastruktur til borgere med KOL. Der er tale om en national udrulning, hvor alle landets kommuner bidrager med finansiering. 

 

Maiken Schmiegelow deltager under sagens behandling.

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunens økonomiregulativ

Kommunens budgetprocedure

Økonomi

Økonomi bemærker, at tekniske ændringer samt ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet indgår i det samlede budgetmateriale.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-09-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr19-669_doknr148225-19_v1_tekniske ændringer og ændringer s.f.a. lov- og cirkulæreprogrammet.pdf
sagsnr18-15267_doknr84846-19_v2_betaling for ophold på akutpladser i varde kommune - orientering.docx
sagsnr18-31_doknr149538-19_v1_pp-præsentation - økonomiaftalen og tekniske tilretninger til budget 2020.pptx

Bilag

Tekniske ændringer og ændringer s.f.a. lov- og cirkulæreprogrammet
Betaling for ophold på akutpladser i Varde Kommune - orientering
PP-præsentation - Økonomiaftalen og tekniske tilretninger til budget 2020


278. Orientering - Tilsyn med leverandører af Madservice

Orientering - Tilsyn med leverandører af Madservice
Sagsfremstilling

I Varde Kommune er ca. 500 borgere i eget hjem visiteret til madservice. Borgerne kan vælge at få maden fra Det Danske Madhus, som Varde Kommune har kontrakt med, eller de kan gøre brug af fritvalgsbeviset, hvor de selv træffer aftale med den leverandør, de ønsker.

Ca. 230 borgere får mad fra Det Danske Madhus, mens resten gør brug af fritvalgsbeviset. Der er pt. to leverandører, der leverer mad under ordningen om fritvalgsbeviser.

 

Leverandørerne under ordningen om fritvalgsbeviser skal ikke godkendes, men de oplyses om, når de indgår aftalen med borgeren, at de skal leve op til kravet til normalkost for ældre defineret i Den Danske Institutionskost. Den Danske Institutionskost fastsætter rammen for de officielle danske anbefalinger for sammensætningen af et måltid, for borgere der bespises på en offentlig institution.

 

Der gennemføres kontrol med leverandørerne mindst én gang årligt, hvor næringssammensætningen af et måltid undersøges.

 

En kontrol består af næringssammensætningen af tre måltider i løbet af en uge bliver analyseret og sammenholdt med den øvrige menuplan for ugen, og desuden prøvesmagt af kommunens diætist og kommunens kostfaglige konsulent på ældreområdet.

 

Hvis en kontrol ikke lever op til kravene om næringssammensætning og samlet energiindhold, vil leverandørerne blive tilbudt et vejledningsforløb.

 

Udviklingskonsulent Christina Bonde deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Leverandørerne af madservice til borgere i eget hjem lever op til de krav, der stilles i forhold til ernæringskvaliteten, og at der ligeledes er tale om tilbud, hvor borgerne får en god smagsoplevelse.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Servicelovens § 91 og § 83.

Økonomi

Ingen

Høring

Ældrerådet orienteres.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-09-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

279. Ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg

Ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg
Sagsfremstilling

Regeringen har pr. 1 juli 2019 indført en ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg, hvilket har medført en ændring i målgruppen.

 

Tidligere blev følgende borgere i Varde Kommune tilbudt forebyggende hjemmebesøg:

 

 • Borgere, der er fra 65 år og er særligt sårbare tilbydes efter behov
 • Borgere, der er 75 år
 • Borgere, der er 80 år og opefter tilbydes mindst et årligt hjemmebesøg

 

Med den nye lovgivning tilbydes følgende borgere i Varde Kommune forebyggende hjemmebesøg:

 

 • Borgere, der er fra 65 år og er særligt sårbare tilbydes efter behov
 • Borgere, der er 70 år og bor alene
 • Borgere, der er 75 år
 • Borgere, der er 80 år
 • Borgere, der er fyldt 82 år og opefter tilbydes mindst et årligt hjemmebesøg

 

Den nye lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg betyder, at de 81 årige ikke tilbydes et forebyggende hjemmebesøg med mindre de er sårbare.

 

På baggrund af den nye lovgivning er kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg blevet revideret.

Forvaltningens vurdering

At de forebyggende hjemmebesøg med den udvidet målgruppe kan afholdes indenfor eksisterende budget for 2019. Det afventes om den nye lovgivning, og den hertil hørende udvidet målgruppe udfordrer normeringen fra 2020 og frem.

Konsekvens i forhold til visionen

Under de forebyggende hjemmebesøg kan medarbejderen tale med den enkelte borger omkring vigtigheden af at komme ud i det fri, og herunder hvordan naturen kan benyttes til vedligeholdelse eller forbedring af funktionsniveauet. Ved de forebyggende hjemmebesøg kan det forslås borgeren, at det forebyggende hjemmebesøg kan holdes i haven, hvis vejret tillader det.

Retsgrundlag

Lov om social service §79a

Økonomi

Det vurderes, at udgifterne forbundet med udvidelse af målgruppen for forebyggende hjemmebesøg for 2019 kan afholdes indenfor det eksisterende budget, da gruppen for 81-årige samtidigt begrænses.  

 

Det forventes dog, at områdets budget over de kommende år kan udfordres af et stigende antal ældre.

Høring

Ældrerådet orienteres

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orientering omkring den nye lovgivning vedrørende de forebyggende hjemmebesøg tages til efterretning,

at den ændrede kvalitetsstandard godkendes

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-09-2019

Inden udvalget træffer en beslutning, sendes sagen til høring i Ældrerådet.sagsnr15-5496_doknr98969-19_v1_kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2019.docx

Bilag

Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2019


280. Udvalgets besøg på Sydvestjysk Sygehus - udkast

Udvalgets besøg på Sydvestjysk Sygehus - udkast
Sagsfremstilling

D. 30. august blev der afholdt et møde med Sydvestjysk Sygehus (SVS). På mødet blev det besluttet at invitere Social- og Sundhedsudvalget på besøg på SVS d. 2. december 2019.

 

I samarbejde med SVS er der foreslået følgende emner for besøget:

 

-          Den geriatriske funktion (sygdomme hos ældre), herunder en drøftelse hvordan et samarbejde kunne være.

-          Overvægt. SVS har gennem de seneste år etableret flere indsatser sammen med kommunerne, f.eks. Trin for Trin projektet, men der er ikke et formaliseret samarbejde med kommunerne på voksen-området. Der arbejdes på at skabe mulighed for at etablere et projekt ift. Center for Overvægt, hvor kommunerne og almen praksis tænkes ind som tætte samarbejdsparter.

-          Rundvisning i den nye sengebygning. I december er dele af den åbnet.

-          Varde Kommunes Sundhedshus.

-          Den nye lægeuddannelse.

 

Udvalget må gerne komme med emner til dagsordenen.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at de foreslåede emner er relevante i forhold til aktuelle kommunale udfordringer og samarbejdet mellem SVS og Varde Kommune.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at emnerne drøftes og prioriteres forud for en endelig dagsorden.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-09-2019

Udvalget besluttede følgende program for besøget på SVS:


 

1: Den geriatriske funktion (sygdomme hos ældre) 

- en drøftelse af hvordan samarbejdet er og hvorledes det kan styrkes.

- forebyggelse af genindlæggelser og drøftelse af behandlingsansvar

- status på akutfunktionen

 

2: Overvægt

- indsatser mod overvægt og det videre forløb omkring et evt samarbejde

- etablering af projekt

 

3: Den nye lægeuddannelse 

- hvad er status og hvilken betydning får det for Varde kommune 

- forventninger til samarbejdet 

 

4: Rundvisning i den nye sengebygning

281. Fælles udvalgstur til Svendborg

Fælles udvalgstur til Svendborg
Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har været på fælles tur til Svendborg for at styrke det tværgående samarbejde der er imellem udvalgene.

 

Udvalgene besøgte Danmarks Forsorgsmuseum som inviterer nutidens debat om fattigdom ind bag murene og lader denne stå ansigt til ansigt med fortidens fattigdom. Der stilles spørgsmål til, hvad forskellen og ligheden er mellem en moderne nyttejobskost og en stenhammer fra Fattiggårdens tvangsarbejde.

Under frokosten drøftede udvalgene det tværgående samarbejde, og drøftelsen forsatte ved Svendborg Kommune med de tilsvarende udvalg i Svendborg Kommune.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Social og Sundhed og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at fællesturen til Svendborg drøftes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-09-2019

Udvalget drøftede udvalgsturen.

 

Udvalget ønsker at videreudbygge et mere tværfagligt samarbejde med Arbejdsmarked og Integrationsudvalget og de andre udvalg.

 sagsnr19-7488_doknr139844-19_v1_noter vedr. studietur til svendborg.docx

Bilag

Noter vedr. studietur til Svendborg


282. Evaluering af studietur til Finland

Evaluering af studietur til Finland
Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed var to dage i Finland i august 2019, hvor de besøgte tre kommuner, Jåarvenpää, Riihimäki og Salo. Sidstnævnte er Varde Kommunes venskabskommune.
Hovedfokus var på kommunernes indsats på Sundheds-, Ældre- og Socialområdet.

 

Finland er et interessant mål for en studietur af to grunde: Dels er der tale om en velfærdsstat med lighedstræk med den danske. Dels står landet i en demografisk udvikling, der minder om Danmark:

-         En betydelig stigning i antallet af gamle (større end i Danmark)

-         Fraflytning fra de fleste områder af landet ud til de større kystbyer.
 

Den finske velfærdsstats opbygning

I Finland har man som i Danmark tre niveauer i den offentlige sektor:  Stat, regioner og kommuner.

Langt hen ad vejen er opgavefordelingen mellem de tre niveauer, som vi kender den her i Danmark. Der er dog den væsentlige forskel, at kommunerne i Finland har langt flere opgaver på sundhedsområdet end danske kommuner. Således er ansvaret for lægedækning og tandlægedækning kommunalt. Det ansvar løfter kommunerne ved selv at ansætte medarbejdere til at løfte opgaven eller ved at indgå aftaler med praktiserende læger og tandlæger.
I de kommuner udvalget besøgte blev lægedækningen primært varetaget af kommunalt ansatte læger. En anden væsentlig forskel er, at kommunerne driver mindre sygehuse. Sammenlignet med danske forhold kan disse små sygehuse beskrives som et tilbud, der er en mellemting mellem længerevarende ophold på en medicinsk afdeling på et hospital og ophold i en midlertidig bolig på et plejehjem.

 

Udvalget fik det indtryk på studieturen, at Salo Kommune gerne vil komme til Varde Kommune og se hvordan der arbejdes indenfor Social og Sundhedsområdet

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at følgende iagttagelser fra besøgene i de tre kommuner kan danne grundlag for inspiration til arbejdet i en dansk sammenhæng:

-          Sammenhæng i sundhedstilbud til borgerne

-          At borgere i høj grad skal bevæge sig ind til kommunale tilbud

-          En stærk og - virkede det til – ganske konsekvent anvendelse af en tværfaglig tilgang til løsning af problemer

-          Fokus på brede, forebyggende tilbud

-          Samspil med frivillige.

Disse temaer er uddybet i bilag.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at studieturen til Finland evalueres.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-09-2019

Tanker som udvalget tog med hjem fra studieturen:

 1. Skabe et tættere samarbejde med SVS omkring borgerforløb
 2. Den holistiske tilgang til borgerne 
 3. Planlægge et møde mellem KLU og udvalget med fokus på det tværfaglige samarbejde.


sagsnr18-10863_doknr141637-19_v1_finland - notat om studietur til finland.docx.docx
sagsnr18-10863_doknr142062-19_v1_præsentation af finland.pdf
sagsnr18-10863_doknr144572-19_v1_takkebrev til salo.msg

Bilag

Finland - Notat om studietur til Finland.docx
Præsentation af Finland
Takkebrev til Salo


283. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Evaluering af KL´s Ældrekonference d. 17. september
 • Opfølgning af temadrøftelsen – Det specialiserede område.
 • Danmark Redder Liv

 

 

Orientering v/direktøren

 • Døgnbemandet psykiatrisk udrykningstjeneste
 • Brandsikkerhed i plejeboliger

 

Gensidig orientering/eventuelt

 

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-09-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-33_doknr137006-19_v1_orienteringsbrev om opstart på den akutte udrykningstjeneste - social og sundhedsdirektørerne i komm.pdf

Bilag

Orienteringsbrev om opstart på den akutte udrykningstjeneste - Social og sundhedsdirektørerne i kommunerne.pdf


284. Fremtidig anvendelse af 4 boliger på Præstegårdsvej 7 i Ansager - Lukket punkt
285. Etablering af alkohol- og misbrugsbehandling - Lukket punkt