UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

20-08-2019 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

20-08-2019 12:15:00


PUNKTER

257. Godkendelse af dagsorden
258. Orientering om faldforebyggelse
259. Orientering om sammenhæng i indsats
260. Godkendelse af udkast til ny værdighedspolitik - efter høring
261. Brugertilfredshedsundersøgelse 2019 - frit valg
262. Anvendelse af udbytte vedr. 2018 fra Det Danske Madhus Varde A/S til arbejdsmiljøfremmende tiltag på ældreområdet
263. Orientering om status på Kultur- og Sundhedssamarbejdet
264. Forslag til Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker
265. Nedsættelse af Udsatteråd
266. Årets Frivillig 2019 - Udpegning af medlemmer til komité
267. Ledelsesspænd på ældreområdet 2019
268. Orientering om analyse af det specialiserede voksenområde 2019
269. Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2019 - Udvalget for Social og Sundhed
270. Gensidig orientering
271. Etablering af alkohol- og misbrugsbehandling - Lukket punkt
272. Vidagerhus - Lukket punkt
273. Fremtidig anvendelse af 4 boliger på Præstegårdsvej 7 Ansager - Lukket punkt257. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Godkendt

258. Orientering om faldforebyggelse

Orientering om faldforebyggelse
Sagsfremstilling

På et tidligere udvalgsmøde har man ønsket en redegørelse om, hvordan Varde Kommune arbejder med fald.

 

Oplægget vil redegøre for:

 • Evidens for hvilke indsatser, der har effekt
 • Data omkring fald i Varde
 • Nuværende indsats – herunder tidlig opsporing, udredning, træning og tværfaglighed.
 • Forvaltningens tanker om mulighed for forbedring – herunder behov for tværfaglighed og kompetencer.

 

Leder af Sygeplejen Anne-Mette Lange Andersen og leder af Myndighed, Ældre- og Sundhed Anette Førgaard giver et oplæg.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-31_doknr127348-19_v1_pp-præsentation orientering om faldforebyggelse.pptx

Bilag

PP-præsentation: Orientering om faldforebyggelse


259. Orientering om sammenhæng i indsats

Orientering om sammenhæng i indsats
Sagsfremstilling

På et tidligere udvalgsmøde har man udtrykt et ønske om en redegørelse for, hvordan kommunen sikrer koordination og sammenhæng i overgangen fra sygehus til eget hjem. Samtidig har udvalget ønsket en redegørelse for, hvordan der arbejdes med, at der er opfølgning og koordination af indsatsen i eget hjem efter udskrivelsen, hvis der er flere faggrupper i hjemmet – eks hjemmepleje, sygepleje, terapeuter.

 

Leder af Sygeplejen Anne-Mette Lange Andersen og Leder af Myndighed, Ældre- og Sundhed Anette Førgaard vil give et oplæg herom. Afsættet er en fremsendt fiktiv case:

 

En dame på 89 år indlægges med tegn på mavesår, smerter i maven og blod i afføringen. Hun behandles medicinsk, hvorved symptomerne bedres, men ønsker ikke yderligere undersøgelse. "Hvad skal man med det, når man er så gammel?", siger hun. Hun er dog svækket og virker noget forvirret.

 

Om borgeren:

Der har ikke været nævneværdige kommunale udgifter i forhold til den konkrete sag. Af kommunens journaler fremgår kun, at hun er visiteret til 1,4 timers rengøring hver 14. dag.

 

Almén sundhedstilstand:

Hun har i længere tid været behandlet med mavesårsmedicin, ligesom hun får medicin mod smerter i hofter og knæ.

 

Familie:

Hendes eneste søn har været meget omkring hende, men arbejder nu i længere perioder på Grønland, og var netop taget afsted til en ny periode, da moderen blev indlagt. Han har telefonisk kontaktet kommunen for at sikre sig, at moderen får nødvendig hjælp.”

 

Oplægget vil tage udgangspunkt i samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne, kaldet SAMB:BO. Oplægget vil beskrive arbejdsgangene i Varde Kommune, udfordringer og forvaltningens arbejde med området og vil lægge op til en politisk drøftelse om visioner og prioriteringer af området.

Forvaltningens vurdering

LUP fra SVS (brugertilfredshedsundersøgelse) afslørede, at patienterne på SVS er de mest tilfredse mht overgangen mellem sygehus og kommune – Varde Kommune ligger i top. Der er dog fortsat plads til forbedring og udvikling – ligesom man løbende skal forholde sig til, at forløbene på sygehuset bliver mere og mere accelererede, og at stadig flere (ældre) borgere skal færdigbehandles i hjemmet. Med andre ord: Det bliver mere og mere komplekse/syge borgere, som man hurtigt skal kunne udskrive og passe i kommunerne. Dette kræver kontinuerlig udvikling og prioritering i årene fremover.

 

Forvaltningen foreslår, at vi fortsat prioriterer vores udskrivelseskoordination, udvikler vores akutfunktion, træffetidsmøder med videre.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-31_doknr127344-19_v1_pp-præsentation orientering om sammenhæng i indsats.pptx

Bilag

PP-præsentation: Orientering om sammenhæng i indsats


260. Godkendelse af udkast til ny værdighedspolitik - efter høring

Godkendelse af udkast til ny værdighedspolitik - efter høring
Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2016 været forpligtet til at udarbejde en værdighedspolitik, der som minimum skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i plejen og omsorgen for den enkelte ældre:

1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring, 5) en værdig død, 6) pårørende. Fra 2019 er det endvidere blevet et krav, at alle kommuner skal beskrive, hvorledes deres ældrepleje kan understøtte 7) bekæmpelse af ensomhed, i de allerede eksisterende værdighedspolitikker, da der er et ønske om at styrke kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre.

 

Værdighedspolitikken er kommunen forpligtet til at udarbejde. Tilføjelsen af det nye område ’Bekæmpelse af ensomhed’ indebærer, at området skal være indarbejdet som en del af kommunens værdighedspolitik senest den 31. december 2019.

 

Herefter skal værdighedspolitikken behandles, vedtages og offentliggøres det første år i hver valgperiode. Alle 7 nævnte temaer skal indgå i værdighedspolitikken.

Forvaltningens vurdering

Det blev vedtaget på udvalgets møde den 19. marts 2019, at forvaltningen med udgangspunkt i den nugældende værdighedspolitik skulle udarbejde et oplæg til en ny politik, som indeholder et afsnit om bekæmpelse af ensomhed.

Retsgrundlag

Finansloven for 2019.

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

Økonomi

Varde Kommune får i 2019 tilført 10.560.000 kr. til at understøtte initiativer forbundet med værdighedspolitikken.

Høring

Ældrerådet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oplægget til den nye værdighedspolitik sendes til høring i Ældrerådet, forinden endelig godkendelse i udvalget.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 20-06-2019

Ældrerådet har ingen bemærkninger til Værdighedspolitikken.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Redegørelsen blev godkendt.sagsnr18-4735_doknr35145-19_v1_ny_værdighedspolitik 2019.docx

Bilag

Ny_Værdighedspolitik 2019


261. Brugertilfredshedsundersøgelse 2019 - frit valg

Brugertilfredshedsundersøgelse 2019 - frit valg
Sagsfremstilling

Det er besluttet, at der kontinuerligt skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på en række serviceområder, og at disse undersøgelser følger et valgårshjul. I forlængelse heraf foreligger her et oplæg til gennemførelsen af endnu en brugertilfredshedsundersøgelsen af hjemmeplejen (frit valg), herunder en plan for gennemførelse, bearbejdning og opfølgning.

 

Spørgeskema

Brugertilfredshedsundersøgelsen af hjemmeplejen har tidligere lagt sig op ad KL’s nationale koncept. Det giver mulighed for dels at sammenligne med tidligere undersøgelser af hjemmeplejen i Varde Kommune og dels at sammenligne med andre kommuner. Samtidig er KL’s koncept valideret, hvilket giver et godt grundlag for en troværdig afdækning af brugernes tilfredshed med hjemmeplejen.

 

Med udgangspunkt heri gennemføres undersøgelsen som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, hvor spørgeskemaet efter anvisning af KL er bygget omkring følgende elementer:

 1. En række spørgsmål, som skal stilles, hvis der skal sammenlignes med andre kommuner. Af hensyn til sammenligneligheden med andre kommuner bør der ikke ændres i ordlyden af disse
 2. Valgfrie spørgsmål, som kommunen efter eget valg kan medtage
 3. Lokale spørgsmål, som kommunen selv formulerer

 

Spørgeskemaet (vedlægges som bilag) er med undtagelse af få tilretninger en gentagelse af sidste brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen, som blev gennemført i foråret 2016. Dengang kom der input fra områdelederne af den kommunale hjemmepleje, som havde det formål at kvalificere spørgeskemaet og sikre lokal forankring. Tilretningerne er baseret på erfaringerne fra sidste gang brugertilfredshedsundersøgelsen blev gennemført og vil være fremhævet i dokumentet (fjernes, når spørgeskemaet er godkendt).

 

Målgruppe

Målgruppen for undersøgelsen er samtlige brugere, som er visiteret til hjemmepleje i Varde Kommune.

 

Indsamlingsmetode

Som udgangspunkt arbejdes der på, at brugere, som er tilmeldt digitalpost, vil modtage en mail i deres digitale postkasse med et link til spørgeskemaet, mens øvrige brugere vil blive ringet op af en praktikant tilknyttet forvaltningen, som vil hjælpe med besvarelsen. Alternativt vil der blive anvendt samme indsamlingsmetode som ved sidste brugertilfredsheds-undersøgelse. Her modtog borgerne et spørgeskema pr. brev, som de i en lukket kuvert returnerede til deres hjemmehjælper.

 

Forud for modtagelsen af spørgeskemaet vil brugerne modtage en flyer af deres hjemmehjælper. Disse flyers vil indeholde information omkring undersøgelsen og opfordre brugerne til at besvare spørgeskemaet, når de modtager det eller bliver ringet op. Personalet vil blive orientereret om spørgeskemaundersøgelsen via et brev og via plakater, som vil blive hængt op på deres kontorer. Heri vil de blive gjort opmærksomme på vigtigheden af at udlevere flyers til brugerne og opfordre disse til at svare for på den måde at sikre så høj en svarprocent som muligt.

 

Tidsplan

Under forudsætning af udvalgets godkendelse sendes oplægget til høring i Ældrerådet den 29. august 2019.

 

Spørgeskemaundersøgelsen udsendes til brugerne via digital post den 23. september, hvor brugerne i overensstemmelse med KL’s anbefaling vil have 4 uger til at besvare spørgeskemaet. I samme periode vil brugere, der ikke er tilmeldt digitalpost, blive ringet op af en praktikant tilknyttet forvaltningen. Efter tre uger vil brugere, som endnu ikke har besvaret spørgeskemaet, også blive ringet op af en praktikant, som kan hjælpe med besvarelsen. Det vil blive undersøgt om brugere, som ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, kan give besked om dette i forbindelse med henvendelse via digitalpost. Med undtagelse af telefonopkaldet tre uger inde i indsamlingsperioden vil tidsplanen være den samme selvom indsamlingsmetoden måtte ændre sig til et spørgeskema pr. brev.

 

Resultatet af undersøgelsen forventes at foreligge på udvalgsmøde primo 2020.

 

Praktikant Ida Kristine Duborg Mikkelsen vil deltage under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Det anbefales at fortsætte med KL’s koncept, idet skemaet er valideret og giver mulighed for en sammenligning på tværs af kommuner. Det vurderes, at der med konceptet opnås størst mulig viden om området. Derudover anbefaler forvaltningen, at spørgeskemaet kun med få tilretninger bliver en gentagelse af sidste brugertilfredshedsundersøgelse på området, da det vil styrke muligheden for at følge en udvikling på området inden for kommunen og for at følge op på de mål, der er sat.

 

Det vurderes, at man ved at udsende spørgeskemaet til samtlige brugere, der er visiteret til hjemmeplejen i kommunen, vil opnå det bedste grundlag for et troværdigt resultat.

 

Valg af indsamlingsmetode baserer sig på flere overvejelser, herunder overvejelser om økonomi, resultaternes gyldighed, den efterfølgende behandling og sidst men ikke mindst overvejelser omkring målgruppen. Den valgte metode forener bedst muligt disse forhold.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der vil være udgifter i forbindelse med udsendelse af spørgeskema og kommunikation til brugerne. Udgifterne afholdes inden for rammen.

Høring

Ældrerådet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oplæg til brugertilfredshedsundersøgelsen godkendes og efterfølgende sendes til høring i Ældrerådet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-9409_doknr125167-19_v1_spørgeskema btu-hjemmeplejen 2019.docx

Bilag

Spørgeskema BTU-hjemmeplejen 2019


262. Anvendelse af udbytte vedr. 2018 fra Det Danske Madhus Varde A/S til arbejdsmiljøfremmende tiltag på ældreområdet

Anvendelse af udbytte vedr. 2018 fra Det Danske Madhus Varde A/S til arbejdsmiljøfremmende tiltag på ældreområdet
Sagsfremstilling

Det foreslås, at Varde Kommunes udbytteudbetaling fra Det Danske Madhus Varde A/S (DDMV) anvendes til arbejdsmiljøfremmende tiltag på ældreområdet.

 

Varde Kommune ejer 40% af DDMV. I 2018 præsterede selskabet et overskud på 1,3 mio. kr. Selskabet har en egenkapital på 4,5 mio. kr., hvilket vurderes at være tilstrækkeligt. Derfor har man på generalforsamlingen i selskabet besluttet at udbetale årets overskud til aktionærerne. Varde Kommunes andel er 520.000 kr.

 

Det foreslås, at midlerne anvendes til arbejdsmiljøfremmende tiltag på ældreområdet. Midlerne vil især blive anvendt til 2 tiltag:

1. Opsætning af luftrensere.

2. Opsætning af elektroniske vendesystemer i plejesenge.

 

Brug af midlerne til øvrige mindre arbejdsmiljøfremmende tiltag vil også kunne komme på tale – fx at tilbyde medarbejdere gratis influenzavaccination. Det skal understreges, at det ikke vil være muligt at nå en fuld implementering af de 2 primære indsatser ved anvendelse af udbyttebetalingen fra DDMV.

 

Der er lovende resultater i form af forbedret arbejdsmiljø med opsætning af luftrensere på steder, hvor arbejdsmiljøet er belastet på grund af dårlig luftkvalitet. Det kan fx være i lejligheder, hvor der bliver røget meget, i fællesrum hvor mange personer er forsamlet eller i skyllerum. Det er planen, at der igangsættes et projekt på plejehjemmet Lyngparken, især på enheden Søgården som rummer brugere med plejebehov og et aktuelt eller tidligere misbrug, typisk af alkohol.

 

Elektroniske vendesystemer er et hjælpemiddel, som monteres på plejesenge hos borgere, der har behov for hyppige forflytninger, som det er vanskeligt at gennemføre – fx på grund af brugerens funktionsniveau og vægt. Hjælpemidlet understøtter og letter plejepersonalets arbejde med forflytning.

Teknologisk Institut har i 2018 udgivet en rapport, som dokumenterer de positive arbejdsmiljømæssige effekter i form af færre skub, træk og vrid, hvorved medarbejderne oplever mindre belastning af arme, skuldre og nakke ved brug af sådanne hjælpemidler.

 

Ældreområdet er i en situation, hvor antal borgere i kernemålgruppen - +86-årige - i de kommende 10 år vil stige med 37%. I de foregående 10 år har vi oplevet en stigning på 31%. Samtidig er området underlagt de samme krav om budgetreduktioner som øvrige områder. Og der kan næppe forventes væsentlige udvidelser i antallet af plejeboliger i de kommende år. Derfor vil den reduktion i tidsanvendelse til forflytninger, der kan opnås ved indførelse af elektroniske vendesystemer, ikke blive udmøntet i reduktioner i personalenormeringen. Tidsreduktionen vil i stedet bidrage til at begrænse effekten af reduktioner i ældreområdernes budget. Med andre ord: Elektroniske vendesystemer vil bidrage til et bedre arbejdsmiljø og frigøre lidt tid til andre borgernære opgaver i plejen.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der er tale om indsatser, som vil have en særdeles positiv effekt på arbejdsmiljøet for medarbejdere på ældreområdet.

Konsekvens i forhold til visionen

Forslaget vil bidrage til at indfri pejlemærket om, at Varde Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der desuden er afsat 2 mio. kr. årligt i budgettet til APV-hjælpemidler på det samlede socialområde.

Høring

Fælles-MED Social og Sundhed.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udbytteudbetalingen vedr. regnskab 2018 på 520.000 kr. fra Det Danske Madhus Varde A/S frigives til anvendelse til arbejdsmiljøfremmende tiltag på ældreområdet.

 

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Udvalget besluttede, at det indstilles til Byrådet,

at udbyttebetalingen vedr. regnskab 2018 på 520.000 kr. fra Det Danske Madhus Varde A/S tilbageføres til kassen, idet udvalget skal gøre opmærksom på at økonomien er presset indenfor Social og Sundhedsområdet.

263. Orientering om status på Kultur- og Sundhedssamarbejdet

Orientering om status på Kultur- og Sundhedssamarbejdet
Sagsfremstilling

Det er efterhånden velkendt og veldokumenteret, at kunst- og kulturaktiviteter som sundhedsfremmende redskaber kan medvirke til at forbedre den mentale sundhed på forskellige niveauer. Blandt effekter kan nævnes bedre sygdomsmestring, øget livskvalitet, reduktion i angst og stress.

 

I Varde Kommune er der også gode erfaringer med at samarbejde på tværs af Kultur & Fritid- og Sundhedsområdet for at iværksætte tværgående indsatser, der medvirker til at fremme borgernes trivsel.

 

At der allerede eksisterer gode samarbejdsrelationer mellem de to forvaltningsområder, afspejles i de mange tværgående indsatser, der har været igangsat gennem årene, som f.eks.:

 

Patientrettet tilbud i Center for Sundhedsfremme:

 • KOL netværksgruppe i Horne og Nørre Nebel
 • KOL kor, et samarbejde med Musik & Billedskolen
 • Naturkræfter – et hold kun for mænd, der er ramt af kronisk sygdom eller stress/angst/depression, et samarbejde med NaturKulturVarde
 • Et træningsprojekt i samarbejde med DGI og Varde Fritidscenter målrettet borgere med KOL, hjertesygdomme og diabetes. Efter projektets afslutning er det etableret som et permanent tilbud, og kører i dag i regi af Varde gymnastikforening.

 

Demenstilbud:

 • Demenskonsulenterne i Center for Sundhedsfremme har et samarbejde med præster omkring pårørendegrupper på demensområdet
 • ´Min Livshistorie´ bruges i Kompas Klubben samt besøg på museer og biblioteket
 • Samarbejde med Kulturspinderiet i forhold til arrangementer
 • Janus bygningen afholder rundvisning til demente borgere.

 

Borgerrettet tilbud:

 • Biblioteket:
  • Hold Hjernen Frisk. Sammen med deltagerne identificerer Lokal historisk arkiv lokale billeder
  • ”Glemmer du?” - Ældre, der sammen vil dyrke erindringen med hinanden og styrke hukommelsen
  • Webinar om søvn sammen med Center for Sundhedsfremme

 

 • Aftenskolerne:
 • I samarbejde med Center for Sundhedsfremme laves madklubber i Varde. Mænd som er ramt af eks. diabetes og overvægt kan lære at lave sund mad, hvor der også er plads til sovs og kartofler
 • Varde Aftensskoleråd har afsat pulje på 40.000 kr. til sundhedsfremmende aktiviteter i sæson 2019-2020

 

 • ProVarde, Varde cykelklub og Varde Kommune
 • ’Cykel for sagen’ unge ledige kombinerer virksomhedspraktik med cykeltræning.

 

På børne- og ungeområdet har ´Den kulturelle Rygsæk´ eksisteret i flere år. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk for kommunens elever, der på hvert klassetrin oplever kunst og kultur i forskellige kunstneriske genrer.

 

Også på specialområdet bruges kultur- og fritidsområdet til at skabe trivsel blandt borgerne fx deltages i Skør med Rock og Idræt for Sindslidende.

 

De eksisterende indsatser, som er omfattet af kultur- og sundhedssamarbejdet, favner således en bred vifte af borgere i Varde Kommune. På grund af de gode og stærke samarbejdsrelationer som kommer til udtryk i ovenstående indsatser, må kultur- og sundhedssamarbejdet derfor anses som et felt med et fremtidigt udviklingspotentiale.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at synergieffekterne i samarbejdet mellem kultur- og fritidsområdet og sundhedsområdet styrker den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Deltagelse i kultur- og fritidsliv skaber sundhed på flere planer i form af fællesskab, livskvalitet, bedre fysik samt styrkelse og vedligeholdelse af kognitive funktioner.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Social og Sundhed,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Orientering blev taget til efterretning.

264. Forslag til Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker

Forslag til Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker
Sagsfremstilling

Sund kultur for hjerne og krop er én af Byrådets 9 strategiske målsætninger i Udviklingsstrategien, der sætter retningen for kommunens udvikling frem til 2021.

 

Med udgangspunkt i det eksisterende samarbejde og et ønske om at sammentænke kultur, fritid, idræt og sundhed endnu mere for at skabe nye perspektiver i arbejdet omkring borgernes fysiske og psykiske velvære, foreslås at afprøve 3 indsatser:

 • Sund kultur for krop
 • Sund kultur for hjerne
 • Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker

 

Sund kultur for krop

Denne indsats kombinerer sundhed og foreningsliv. Omdrejningspunktet vil være 1-2 udvalgte haller i kommunen hvor der forsøgsvis;

 • Center for Sundhedsfremme (CFS) vil kunne afholde nogle af deres forebyggende samtaler i hallens lokaler, ligesom de i deres undervisningsforløb vil kunne sluse borgerne ud i motionscentret eller foreningerne tilknyttet hallen
 • Styrke samarbejdet med foreningslivet herunder fx patientforeninger, kulturforeninger, Ældresagen, som kan byde ind med aktiviteter.
 • Samarbejde om halcafé omkring kaffe, fællesspisning, køb af dagens ret m.v.
 • På sigt kan der påtænkes at etablere en sygeplejeklinik. Sygeplejeklinikken bemandes med en sygeplejerske, som kan håndtere sår, diabetes, injektioner, dosering af medicin m.m. Målgruppen for sygeplejeklinikken er ældre eller kronikere med et funktionsniveau og ressourcer der gør, at de selv kan sørge for transport til og fra klinikken. Såfremt der arbejdes videre med forslaget, vil udvalgene blive præsenteret for en særskilt sagsfremstilling omhandlende etablering og drift af en evt. sygeplejeklinik.

 

Ved at samle sundhedstilbud og foreningstilbud skabes en synergieffekt som kan medvirke til nye fællesskaber og relationer blandt borgerne. Med undtagelse af Sygeplejeklinikken og CFS’ tilbud vil de øvrige aktiviteter og tilbud derfor være for alle borgere, der kan se sig selv i disse.

 

Sund kultur for hjerne

Omdrejningspunktet for denne indsats vil være et decentralt bibliotek – fx Agerbæk Bibliotek. Fokusområdet vil være fælles aktiviteter, der modvirker ensomhed for borgere på tværs af alder, social og etnisk baggrund.

 

Aktiviteter kan omhandle:

 • Litteraturen kan hjælpe med at sætte ord på ensomhed eller andre trivselsudfordringer
 • Webinar/Seminar for ældre
 • Foredrag for unge og/eller forældre omkring mental sundhed; Girltalk, Ventilen, Børns Vilkår
 • Foreninger som Headspace, Ældresagen, Ventilen
 • Tilbud på tværs af generationer
 • Samarbejde med Jobcentret
 • Naturen; fælles sang, mindfulness, højtlæsning
 • Bosætning – medvirke til at der skabes netværk for unge tilflyttere i kommunen

 

Kultur-, Idræts og Sundhedsplaymaker

Til at varetage de 2 indsatser med sund kultur foreslås en Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker (KIS playmaker). KIS playmakerens rolle bliver i stil med playmakerrollen på en håndboldbane. KIS playmakeren skal være god til at samarbejde, være i stand til at spille sine medspillere gode, og skal vide, hvem der skal have bolden på hvilket tidspunkt. Det handler overordnet om at kunne se og handle på, hvilke muligheder i civilsamfundet, som det offentlige kan drage nytte af – til gavn for borgerne.

 

Det bliver playmakerens rolle at få etableret et samspil mellem en række tværfaglige aktører, samt at koordinere tiltagene under indsatserne. Playmakeren skal desuden arbejde med at tiltrække eksterne puljemidler til de forskellige projekter. Playmakeren fungerer som brobygger og skal sikre, at de lokale foreninger bliver informeret om og involveret i indsatserne, således der skabes et stærkt samarbejde.

 

I forbindelse hermed skal playmakeren, i samarbejde med foreningerne, udvikle og igangsætte indsatser, der er målrettet borgerne og som kan sikre fastholdensen. Aktiviteterne skal være tilpasset målgruppen og udvikles i samarbejde med foreningerne, CFS og playmakeren.

 

Aktiviteterne kan omfatte (men er ikke begrænset til):

 • Træningsprojekter, der er målrettet borgere med KOL, hjerteproblemer og diabetes
 • Oplevelsesaftener med fokus på borgere, der oplever ensomhed eller andre trivselsmæssige udfordringer.

 

Der er fokus på, at aktiviteterne skal foregå lokalt, og man arbejder derfor med en decentralisering af aktiviteterne. Udvælgelsen af idrætshal(ler) og bibliotek skal sikre styrken af det lokale og sikre, at aktiviteterne bliver forankrede og fastholdelsen bliver lettere. Borgerne vil have mulighed for at benytte lokale sundhedstilbud, der er tilpasset deres behov i lokalområdet.

Forvaltningens vurdering

Synergieffekterne i samarbejdet mellem kultur- og fritidsområdet samt sundhedsområdet vil styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats og komme borgerne til gode. En høj grad af mental sundhed og fysisk aktivitet har en positiv indflydelse på trivsel og forebyggelse af sygdom. Derudover skaber deltagelse i kultur- og fritidsliv sundhed på flere planer i form af fællesskab, livskvalitet, bedre fysik samt styrkelse og vedligeholdelse af kognitive funktioner. Forvaltningen vurder, at ansættelse af en Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker kan bidrage til den forebyggende indsats.

 

Det anbefales at ansætte KIS playmakeren i en 2-årig projektstilling. Periodens længde vil gøre det muligt at afprøve tiltagene, der kan give resultater, der kan evalueres på efter projektperioden. For at skabe bindeled mellem de 2 afdelinger, vurderes det at KIS playmakeren med fordel kan placeres med kontor i begge afdelinger.

 

Hvis ansættelsen af KIS playmakeren delvis finansieres med midler fra sundhedsteamets lønbudget vil dette resultere i en omprioritering af sundhedsteamets opgaver.

 

Forvaltningen vurderer, at ansættelsen af en Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker ligger fint i tråd med FIK-politikken (Fritids-, Idræts- og Kultur). Visionen i FIK-politikken er at skabe sund kultur for krop og hjerne, som bliver omdrejningspunktet for et indholdsrigt og aktivt liv i Varde Kommune.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at der skal prioriteres op til 500.000 kr. årligt til at ansætte en KIS playmaker.

 

Det foreslås, at midlerne finansieres således:

Kultur og Fritid: 500.000 kr.

Sundhed: 500.000 kr.

= 2 årig projektstilling.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at kultur- og fritidsmidlerne finansieres af midlerne, der er afsat i forbindelse med FIK-politikken. Herunder driftsudgifter til husleje.

Social og Sundhedsafdelingen foreslår, at social og sundhedsmidlerne finansieres af interne lønmidler, der er tilgængelig grundet den vakante konsulentstilling i afdelingen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Social og Sundhed,

at de 2 indsatser: Sund kultur for krop, Sund kultur for hjerne iværksættes,

at der ansættes en Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker i en 2-årig projektstilling.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Playmakeren skal have særligt fokus på fremskaffelse af eksterne midler og samarbejde med foreninger og haller. Foreningerne og hallerne inddrages i den fremtidige strategi. Strategien skal godkendes i de to fagudvalg.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

For stemte: Tina Agergaard Hansen, Niels Haahr Larsen, Connie Høj, Steen Holm Iversen, A.C. Hoxcer og Stig Leerbeck.

Imod stemte: Niels Christiansen

Ingen undlod at stemme.

 

Anbefalingen blev godkendt med bemærkningen om, at playmakeren skal indtænke Arbejdsmarked og integrationsområdet i projektet

 

Niels Christiansen havde følgende bemærkning i forbindelse med stemmeafgivning:

Det Konservative Folkeparti ser yderst positivt på forslaget om en playmakerstilling, men finder, at der i respekt for de igangværende eller umiddelbart forestående budgetforhandlinger i tilknytning til Varde Kommunes budget 2020-2023 og de forventede besparelseskrav, som vil blive en del heraf, først bør ske en endelig beslutning om denne stillingsudvidelse efter afslutning på budgetforhandlingerne.

 

 

 

 sagsnr18-10882_doknr95447-19_v1_fritids-, idræts og kulturpolitik 2019-2021.docx

Bilag

Fritids-, Idræts og Kulturpolitik 2019-2021


265. Nedsættelse af Udsatteråd

Nedsættelse af Udsatteråd
Sagsfremstilling

Udvalget besluttede i august 2018, at forvaltningen skulle afklare, om der var opbakning til oprettelse af et lokalt Udsatteråd.

 

Der har været dialog med foreninger og andre interesserede. Der er stor opbakning fra både borgere i udsatte livssituationer og frivillige foreninger til at deltage i Udsatterådet.

 

Et Udsatteråd kan sammensættes på mange måder, og feedbacken i dialogen har peget på at der var stor enighed om, at det er vigtigt, at borgere i udsatte livssituationer er repræsenteret.

 

Derudover kan det give en god synergi i rådsarbejdet, at både frivillige og kommunale tilbud er repræsenteret i Udsatterådet. I Handicaprådet er der god erfaring med også at have politikere og ledelsesrepræsentant fra Varde Kommune med i rådet, da disse kan videreformidle drøftelser i såvel udvalg som råd og dermed øge kvalificering af indstillinger og beslutninger.

 

Et lokalt Udsatteråd kunne derfor have følgende repræsentation:

 • 2-3 borgere, der selv har oplevet at være i udsatte livssituationer eller med et særligt engagement i målgruppen. Det tilstræbes, at borgerne repræsenterer forskellige former for udsathed.
 • 3 repræsentanter indstillet af lokale frivillige organisationer, der varetager målgruppens interesser.
 • 1-2 repræsentanter fra de kommunale tilbud.
 • 2 politikere.
 • 1 ledelsesrepræsentant fra Varde Kommune.

 

Repræsentanter fra Politi, Lokalpsykiatri eller andre, der arbejder med målgruppen, kan inviteres ad hoc til møderne.

 

Sekretariatsbetjeningen varetages af Social- og Sundhedsområdets afdelingspersonale.

 

Det bør overvejes, om der skal indstilles en fast stedfortræder for hver repræsenteret gruppe, som kan deltage i rådets møder, hvis medlem fra gruppen er forhindret i at deltage.

 

Såfremt Byrådet vælger at nedsætte et Udsatteråd, kan valg til rådet foregå på følgende vis:

Valg til Udsatterådet følger ligesom de øvrige råd Byrådets valgperiode på 4 år og samme valgprocedure. Første Udsatteråd vælges dog i efteråret 2019 og fortsætter, indtil valgperioden ophører 31. december 2021.

Alle kan indstille medlemmer til Udsatterådet, og Forvaltningen sammensætter herefter det endelige råd baseret på de indstillede kandidater.

 

Rådet for socialt udsattes informationsmateriale om lokale udsatteråd vedhæftes som bilag.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der er stor opbakning til etablering af et Udsatteråd i Varde Kommune. Der er flere tilkendelser fra borgere og frivillige foreninger til at sidde i Udsatterådet, så det er forvaltningens vurdering, at det bliver muligt at finde både borgere og frivillige repræsentanter til Udsatterådet.

Konsekvens i forhold til visionen

Udsatterådet vil arbejde med visionen på samme vis som de øvrige råd.

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

Udsatterådet forventes at kunne drives for ca. 10.000 kr. om året. Finansieringen vil være indenfor Social og Sundhedsområdets eget budget.

 

Økonomiafdelingen påpeger, at et udsatteråd vil øge de administrative omkostninger, og henviser til budgetforliget 2019-2022, hvor forligspartierne er optaget af at reducere administrationen.

Høring

Handicaprådet og Ældrerådet til orientering.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der nedsættes et Udsatteråd i Varde Kommune.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Anbefalingen blev godkendt, idet udvalget indstiller til Byrådets godkendelse,

at Steen Holm Iversen og Stig Leerbeck udpeges som Byrådets repræsentanter i Udsatterådet.sagsnr18-4125_doknr55672-18_v1_infopakke udsatteråd.pdf.pdf

Bilag

Infopakke - Udsatteråd


266. Årets Frivillig 2019 - Udpegning af medlemmer til komité

Årets Frivillig 2019 - Udpegning af medlemmer til komité
Sagsfremstilling

Frivillig Fredag er en hyldest til de fantastiske frivillige, der hver eneste dag gør en forskel for deres sag og deres lokalområde.

Danmarks festdag for frivillighed fejres den 27. september 2019.

 

Varde Kommune har valgt at fejre denne dag med at kåre Årets Frivillig 2019.

Derfor vil det i perioden 1. juni - 1. september 2019 være muligt for alle kommunens frivillige sociale foreninger at indstille en person, som man synes har fortjent at blive kåret til Årets Frivillig 2019. Man kan også indstille en forening til prisen.

 

Der nedsættes en komité, som skal udvælge vinderen af Årets Frivilligpris 2019. Komitéen består af 2 fra Koordineringsudvalget, 2 fra Udvalget for Social og Sundhed samt Claus Dixen Møller, leder af Frivillighuset.

 

Varde Kommune fejrer Frivillig Fredag i samarbejde med Frivillighuset. Frivillighuset fejrer dagen ved at invitere alle frivillige i Frivillighuset til morgenmad fra kl. 10-12. Herefter fejrer Varde Kommune dagen på Rådhuset, hvor der bl.a. vil være kåring af Årets Frivillig 2019.

 

Årets Frivillig får overrakt 5.000 kr. sammen med en buket blomster og et diplom. Beløbet tilfalder foreningen.

 

Der skal på udvalgsmødet udvælges 2 udvalgsmedlemmer til komitéen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at der udpeges 2 udvalgsmedlemmer til den komité, der skal udpege Årets Frivillig.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Godkendt.

Udvalget peger på A.C. Hoxcer Nielsen og Connie Høj som udvalgsmedlemmerne til komitéen.sagsnr19-1993_doknr50764-19_v1_indstillingsskema til frivilligpris 2019.docx

Bilag

Indstillingsskema til Frivilligpris 2019


267. Ledelsesspænd på ældreområdet 2019

Ledelsesspænd på ældreområdet 2019
Sagsfremstilling

I forbindelse med, at der generelt er fokus på antal lederstillinger og en drøftelse heraf i Udvalget for Økonomi og Erhverv, har forvaltningen udarbejdet en oversigt over ledelsesspændet på ældreområdet, for at give et overblik over fordelingen af medarbejdere under de enkelte teamledere.

 

Oversigten viser, at ledelsesspændet varierer fra 12 til 49 fastansatte medarbejdere under de enkelte teamledere.

 

I gennemsnit har en teamleder 29 fastansatte medarbejdere i sit team.

 

KORA- Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning -har udarbejdet en rapport, som undersøger, hvilken betydning, det har at ledere får flere medarbejdere pr. leder.  Undersøgelsen konkluderer, at en leder på ældreområdet kan håndtere op til ca. 45-50 medarbejdere, hvis vedkommende har et velfungerende samarbejde med en stedfortræder. Uden stedfortræder er buddet ca. 30 medarbejdere. På ældreområdet i Varde Kommune har teamlederne ikke har en stedfortræder.

 

Sammenholdes konklusionen fra rapporten med det aktuelle ledelsesspænd på ældreområdet i Varde Kommune, kan det konkluderes, at der er 5 steder, der har et for stort ledelsesspænd, i forhold til anbefalingerne fra Kora.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget besluttede, at orienteringen sendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv.sagsnr16-9773_doknr189502-17_v1_span of control ældreområdet -2019.docx

Bilag

Span of control ældreområdet -2019


268. Orientering om analyse af det specialiserede voksenområde 2019

Orientering om analyse af det specialiserede voksenområde 2019
Sagsfremstilling

Der gennemføres i løbet af 2. og 3. kvartal 2019 en analyse af det specialiserede voksenområde - jf. Analyseplanen for 2019-2022.
Analysen på det specialiserede område indgår i arbejdet med budget 2020. Formålet med analysen er at afdække de fremadrettede handle- og styringsmuligheder på det specialiserede voksenområde, herunder finde forslag til optimeringer af driften og forslag til servicereduktioner, som kan sikre, at området overholder budgetterne. 

 

Analysen er delt op i 3 dele:

 1. Nøgletal og data på det specialiserede område
 2. Vurdering af myndighedsudøvelse
 3. Vurdering af serviceniveau og økonomistyring på det specialiserede område.

 

Delanalyse 1: Nøgletal og data på det specialiserede område

Formålet er at samle trådene fra 2 KL-projekter vedr. nøgletal, understøtte potentiale beregninger og levere nøgletal til delanalyse 3. Denne analyse varetages internt af Politik & Analyse, Økonomi samt Social og Handicap. Analysen supplerer og understøtter de øvrige analyser.

 

Delanalyse 2: Vurdering af myndighedsudøvelse

Der udtrækkes en stikprøve på 25 sager. På baggrund af stikprøver vurderes den kommunale praksis indenfor udvalgte paragraffer. Analysen skal anvendes til at afdække, dokumentere og kvalificere praksis i sagsbehandlingen i Myndighedsafdelingen og samtidig give et billede af, hvorledes kommunens serviceniveau udmøntes. Relevante vurderinger indgår i delanalyse 3. Analysen gennemføres af en ekstern jurist, som bistås af en intern jurist fra Sekretariatet.

 

Delanalyse 3: Vurdering af serviceniveau og økonomistyring på det specialiserede område

Formålet er at vurdere 3 hovedelementer:

1) strukturen og organiseringen på området,

2) vagtplanlægningen på udvalgte institutioner og

3) serviceniveauet og økonomistyring.

Analysen gennemføres ved kvantitative og kvalitative metoder af BDO.

 

Analysens resultater fremlægges på et temamøde den 3. september 2019.

 

På mødet giver Christina Kindt, Konsulent, en orientering om de foreløbige resultater.

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Analysens resultater skal understøtte udarbejdelsen af potentialekataloget og økonomistyringen på området

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

269. Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2019 - Udvalget for Social og Sundhed

Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2019 - Udvalget for Social og Sundhed
Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 for Udvalget for Social og Sundhed viser et samlet forventet merforbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler fra 2018 til 2019, jfr. tabel 1.

Inklusive overførsler forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket forklares i tabel 2.

Der har således været et forbrug af overførte midler på 6,5 mio. kr.

 

 

Forventede overførsler til 2020

I udvalget for Social og Sundhed er der overført 21,4 mio. kr. fra tidligere år til 2019, jfr. tabel 2. Overførslerne kan bruges til at dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/investeringer i årets løb.

Der forventes overført 14,9 mio. kr. til 2020, hvilket er 6,5 mio. kr. mindre end overførslen fra 2018 til 2019.

 

 

De væsentligste afvigelser er:

 

Den kommunale medfinansiering:

På den kommunale medfinansiering forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i år. Det sker ved, at afregningerne fastfryses til de enkelte kommuners budget for 2019.

Der forventes dog et merforbrug i 2019, som skyldes, at afregningsåret ikke følger regnskabs-året. Det medfører, at der i regnskab 2019 er bogført efterreguleringer for 2018 på 735.000 kr., som ikke er omfattet af budgetgarantien.

Den kommunale medfinansiering er ikke omfattet af principperne om overførselsadgang, men har mellemregning med kassen.

 

Sundhed og rehabilitering:

For sundhedsområdet forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ekskl. overførsler og inkl. overførsler et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Forøgelse af overførsler udgør 0,2 mio. kr.

I overførslerne til 2020 er medregnet ca. 3 mio. kr., der indtil videre er reserveret til evt. etablering af Sundhedshus.

 

Afvigelser på sundhedsområdet:

På vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. inkl. overførsler. Overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi er genforhandlet og nye regler er trådt i kraft pr. 1. januar 2019. I overenskomsten er der på landsplan indført en fast økonomiske ramme for hvor meget klinikkerne må afregne. Såfremt rammen overskrides, vil en tilbagebetalings-mekanisme træde i kraft, så der sker en regulering af afregningstaksterne året efter. Det betyder, at kommunerne på landsplan får en budgetsikkerhed.

I forhold til afregningen for 1. kvartal, ser det ud til, at der i 2. kvartal er sket et fald i afregningerne, således at der nu kun forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.

 

På genoptræning efter udskrivning fra sygehus forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr.

Der afregnes først for den enkelte patient, når genoptræningen er afsluttet. I forbindelse med at kommunen har skiftet leverandør pr. 1. januar 2019, er der i december afregnet for alle igangværende patienter, selv om de ikke er afsluttet. Det medførte et merforbrug i december 2018, som nu viser sig som et mindreforbrug i 2019.

 

Ældreområdet:

For ældreområdet forventes samlet et merforbrug på 4,1 mio. kr. ekskl. overførsler og inkl. overførsler et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Forbrug af overførsler udgør 4,1 mio. kr.

 

Afvigelser på ældreområdet:

På mellemkommunale betalinger for ophold på plejecentre forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Udgifter og indtægter fra andre kommuner har varieret de seneste år. Efter at der i 2016 og 2017 netto har været en merindtægt på mellemkommunale betalinger, er der i 2018 en merudgift, som forventes at fortsætte i 2019. Det er primært indtægten fra andre kommuner, der har været faldende. 

 

På hjælpemidler forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det er især udgiften til handicapbiler og boligindretning, der på nuværende tidspunkt ser ud til at få et mindreforbrug.

 

Uddannelsen af sosu-elever har et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., med de informationer, der på nuværende tidspunkt er kendte for området. Der er indregnet et frafald i optaget af elever.

 

For respiratorpatienter, hvor regionen betaler 2/3 af udgiften, forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr., da antallet af patienter er faldet.

 

På kostorganisationen vedrørende borgere i eget hjem forventes indtægterne at blive 0,4 mio. kr. højere end udgiften til fremstilling af mad. Betalingen fra borgerne sker i henhold til det godkendte takstblad.

 

Omsorgs- og specialtandplejen forventes at slutte med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der arbejdes med at hjemtage flere patienter i specialtandplejen, så behandlinger der er mindre omfattende udføres på den kommunale klinik.

 

Social og handicap:

På det specialiserede socialområde forventes et merforbrug på 14,8 mio. kr. ekskl. overførsler og inkl. overførsler et merforbrug på 8,7 mio. kr. Forbrug af overførsler udgør 2,8 mio. kr. (hvoraf Vidagerhus udgør ca. 1,2 mio.). Dertil kommer et forventet merforbrug på myndighed på 12,0 mio. kr., hvor der ikke tidligere har været overførsel.

 

Der arbejdes løbende i forvaltningen med en økonomisk genopretningsplan, som skal minimere merforbruget. Effekten af planen er ikke indregnet i denne opfølgning.

 

Afvigelser social og handicap:

Der forventes en merudgift på 1 mio. kr. til Kofoedsminde, som er en specialinstitution, der bl.a. huser beboere, som har fået en dom eller som er idømt en foranstaltning i et åbent eller sikret miljø. Specialinstitutionen er den eneste af sin art i Danmark og betalingen til Kofoedsminde sker efter objektive kriterier, så Varde kommune har en udgift, også når kommunen ikke har borgere på institutionen.

 

Der er afsagt dom i Guldborgsundsagen, så der er indregnet en udgift på 2 mio. kr. til betaling af botilbud til borgeren.

 

Der er en merudgift på 0,9 mio. kr. til en borger med en dom, der er anbragt på et bosted.

 

Derudover forventes der merudgifter på 7 mio. kr. til borgere i botilbud og borgere i beskæftigelse. Det drejer sig dels om tilgang af nye borgere, men også at enhedsprisen for nogle af beboerne på bostederne er steget i 2019.

 

I merforbruget er endvidere indregnet en buffer på 1 mio. kr., som er afsat til nye borgere, der forventes yderligere udgifter på i løbet af 2019.

 

Der forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr. til substitutionsbehandling for stofmisbrugere. Budgettet er fra 2019 forøget med 1,1 mio. kr., som følge af varsling om øget patientsikkerhed i misbrugscenteret. På nuværende tidspunkt forventes hele beløbet ikke at blive brugt.

 

 

Anlægsbudget:

Der forventes en overførsel på 11,9 mio. kr. i forhold til de afsatte rådighedsbeløb inkl. overførsler fra tidligere år, jfr. bilag.

 

Maiken Schmiegelow deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af løbende opfølgninger med de enkelte afdelinger på udvalgets område.

 

Økonomiafdelingen bemærker, at i forhold til de nye principper for overførselsadgang (godkendt 14. maj 2019 i Byrådet) har fagudvalgene overførselsadgang med mer- og mindreforbrug mellem årene, på alle områder bortset fra den kommunale medfinansiering. Dette betyder, at merudgifter principielt skal findes inden for udvalgets samlede budgetramme.

I forhold til mulige omprioriteringer vil Økonomiafdelingen, i samarbejde med budgetansvarlige ledere, foretage en gennemgang af forventede budgetoverførsler samt vurdere de økonomiske konsekvenser for 2019 af genopretningsplanen, som præsenteres for udvalget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Varde kommunes økonomiregulativ

Økonomi

Se ovenfor

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

at der fortsat arbejdes på at nedbringe merforbruget på det specialiserede område,

at Økonomiafdelingen, i samarbejde med budgetansvarlige ledere, foretage en gennemgang af forventede budgetoverførsler samt vurdere de økonomiske konsekvenser for 2019 af genopretningsplanen, som præsenteres for udvalget.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-31_doknr128345-19_v1_pp-præsentation - budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2019.pptx.pptx
sagsnr19-671_doknr125435-19_v1_anlæg pr- 30.6.2019 - bilag til udvalget.xlsx

Bilag

PP-præsentation - Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2019.pptx
Anlæg pr- 30.6.2019 - bilag til udvalget


270. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • KL’s Ældrekonference
 • Evaluering af fælles udvalgstur til Svendborg den 16. august

 

 

Orientering v/direktøren

 • Fysioterapi – drøftelse af antal ydernumre
 • Håndtering af anvisning af midlertidige boliger
 • Bemanding af Sygeplejen

 

 

Gensidig orientering/eventuelt

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Evaluering af fælles udvalgstur til Svendborg er udsat.sagsnr18-33_doknr113897-19_v1_kl´s ældrekonference - foreløbig program.pdf.pdf

Bilag

KL´s Ældrekonference - foreløbig program.pdf


271. Etablering af alkohol- og misbrugsbehandling - Lukket punkt
272. Vidagerhus - Lukket punkt
273. Fremtidig anvendelse af 4 boliger på Præstegårdsvej 7 Ansager - Lukket punkt