UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

6/11/2019 8:15:00 AM

SLUTTIDSPUNKT

6/11/2019 12:15:00 PM


PUNKTER

243. Godkendelse af dagsorden
244. Områdesygeplejerskernes funktion
245. Udbud på Respirationsordninger
246. Orientering om forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose
247. Godkendelse af udkast til ny værdighedspolitik til høring
248. Fordeling af §18 midler april 2019 (Frivilligt Socialt Arbejde)
249. Specialtandpleje - revisitering 2019
250. Teknisk tilretninger til Budget 2020-2023
251. Omplaceringer til budget 2020-2023
252. Prioritering af forslag fra råderumskataloget til budget 2020 - Udvalget for Social og Sundhed
253. Strategi for Social og Handicap - Myndighed og Tilbud
254. Evaluering - afklaringsforløb og øvrige tiltag i Socialpsykiatrien
255. Gensidig orientering
256. Genopretningsplan og analyse af specialområdet - Lukket punkt243. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Godkendt.

244. Områdesygeplejerskernes funktion

Områdesygeplejerskernes funktion

Sagsfremstilling

Udvalget har ønsket en orientering om områdesygeplejerskernes funktion og rolle.

 

Områdesygeplejersker er ansat i de fire ældreområder. Der er ansat to områdesygeplejersker i hver af de fire kommunale ældreområder. Til Danske Diakonhjem, der driver Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter og Blåbjerg Frit Valg, er der tilført timer, der svarer til det niveau, der er blevet tilført de kommunale ældreområder.

 

Områdesygeplejerskerne er de eneste sygeplejersker, der er ansat i ældreområderne ud over to sygeplejersker i døgnrehabiliteringsenheden på Carolineparken. Områdesygeplejerskernes opgave er at sikre en høj faglig kvalitet i arbejdet i ældreplejen. Konkret arbejder de med implementering af nye retningslinjer, nye tiltag – fx KRAP (et arbejdsredskab der betyder, at vi bedre er i stand til at håndtere udadreagerende brugere) og nye arbejdsmetoder (fx Fælles Sprog III og Tidlig Opsporing), med undervisning og anden formidling til sosu-medarbejdere, med kvalitetsudvikling og –sikring (fx I Sikre Hænder), som sparringspart og rådgiver, når der skal iværksættes handlinger på baggrund af identificerede problemstillinger hos borgere, med sikring af kvalitet i kommunikationen med læger og sygehus mv.

 

Områdesygeplejerskernes indsats retter sig både imod plejecentre og hjemmeplejen. Funktionsbeskrivelse for områdesygeplejersker vedlægges som bilag.

 

På mødet vil leder af sygeplejen Anne-Mette Lange Andersen, leder af ældreområde Nord Vibeke Biltoft og områdesygeplejerske Marianne Nielsen give en nærmere orientering om områdesygeplejerskernes rolle og funktion.


Forvaltningens vurdering

I takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen løser den kommunale ældrepleje opgaver af stadig mere kompleks karakter. Det er forvaltningens vurdering, at områdesygeplejerskerne spiller en afgørende rolle i at sikre, at ældreområderne i denne kontekst kan løse de faglige opgaver på et højt og sikkert niveau.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Taget til efterretning.sagsnr12-8126_doknr74369-18_v1_områdesygeplejerske ældreområdet varde kommune 2018.docx

Bilag

Områdesygeplejerske Ældreområdet Varde kommune 2018


245. Udbud på Respirationsordninger

Udbud på Respirationsordninger

Sagsfremstilling

Region Syddanmark er i dag den eneste region, der ikke har haft hjælpen til patienter med kronisk respirationsinsufficiens (et medicinsk udtryk, der bruges til at kategorisere lidelser, hvor lungerne ikke er i stand til at fungere optimalt) i udbud. En analyse har afdækket, at Region Syddanmarks gennemsnitsudgift pr. hjælperordning ligger markant over øvrige regioners udgifter. Region Syddanmark vurderer derfor, at der er et betydeligt økonomisk potentiale for både kommuner og region i at få udbudt hjælpen til patienter med kronisk respirationsinsufficiens i Region Syddanmark.

 

For nuværende laver regionen kontrakter med forskellige vikarbureauer i de konkrete borgersager, hvor borger har behov for respirator- eller BiPAP-behandling i eget hjem ((Bi-level Positive Airway Pressure). Det vil sige, at vejrtrækningen støttes ved hjælp af 2 forskellige overtryk – et højere tryk ved indåndingen og et lavere tryk ved udåndingen. Dette medvirker til at holde luftvejene åbne og sikrer en bedre udveksling af ilt og kuldioxid i blodet.)

 

Dette gælder dog ikke for Varde Kommune og enkelte andre kommuner (eks Esbjerg), hvor kommunen i stedet tilbyder at være arbejdsgiver og arbejdsleder for borgerens respirationshold.

 

Disse respirationsteams finansieres med 66% af regionen og med 33 % af kommunen – idet respirationshjælperne i varierende grad også leverer praktisk og personlig pleje, samt eks. står for medicingivning og sondeernæring, dvs kommunale indsatser. Varde Kommune har pt 2 borgere med en sådan respirationsordning.

 

Region Syddanmark har nu besluttet at gennemføre et udbud på området – et skifte i model, hvor hjælperholdene er etableret på baggrund af et enkeltstående tilbud fra en række leverandører, til en aftale om faste konkurrenceudsatte priser med et mindre antal leverandører.

 

I udbudsmaterialet er det præciseret, at i forhold til varetagelsen af opgaverne i en fælles hjælperordning er regionen myndighed, for så vidt angår den respiratoriske overvågning, mens kommunen er myndighed i forhold til opgaver som følge af Serviceloven og Sundhedslovens § 138 (hjemmesygepleje). Det betyder, at regionen har tilsyns- og instruktionsforpligtigelsen i forhold til de respiratoriske opgaver, mens kommunen har tilsyns- og instruktionsforpligtelsen i forhold til de kommunale opgaver – eks borgerens personlige pleje, forflytninger, sondeernæring etc.

 

Ordningerne skal deles op i faglærte hold og ikke-faglærte hold. Vurderingen af behovet for kompetencer vil blive foretaget af regionens læger – udfra kompleksiteten i borgers respirationsbehov.

 

Man forventer, at 90 hjælperordninger vil blive udbudt – 80 % af disse ordninger varetages for nuværende af private leverandører – øvrige ordninger af hjemkommunen, som i Varde Kommunes tilfælde.

 

Udbudsmaterialet offentliggøres medio juni 2019. Forventet kontraktstart for udbuddet er medio oktober 2019.

 

Regionen starter alle nye kommende respirationsordninger op ved den leverandør, der vinder udbuddet. De etablerede ordninger kan dog fortsætte drift i kommunen, hvis dette er kommunens ønske. 21 ud af 22 syddanske kommuner har givet tilsagn om, at de tilslutter sig regionens udbud på også eksisterende ordninger, nogle dog med forbehold for politisk godkendelse herunder Varde Kommune.

 

Leder af Sygeplejen Anne-Mette Lange Andersen og leder af Myndighed, Ældre og Sundhed Anette Førgaard deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

De nuværende respirationsordninger i Varde Kommune er varetaget af hjælperhold, der har refereret til en teamleder i Ældreområde Øst. Teamleder har sørget for effektiv drift og oplæring både inden for servicelovsindsatserne og sygeplejeindsatserne, samt været garant for Varde Kommunes kvalitetsstandard og procedurer. Hun har ud fra et helhedsperspektiv vurderet hvilke kompetencer, der skulle ansættes i hver enkelt ordning for at sikre så veldrevne ordninger som muligt - både mht kvalitet og økonomi (eks så lidt udskiftning som muligt).

 

Da vi for nuværende kun har to ordninger, er det ikke længere muligt at drifte dem effektivt, da der ikke er økonomi til en teamleder – og fremtidige ordninger vil som nævnt blive med leverandør jf udbud. Forvaltningen vurderer derfor, at Varde Kommune ligesom øvrige kommuner bør tilslutte sig udbuddet. Medarbejdere i de to nuværende ordninger vil blive virksomhedsoverdraget.

 

Forvaltningen vurderer dog samtidig, at man ikke skal forvente besparelse her i kommunen, da vi i forvejen har haft disse meget veldrevne ordninger sammenlignet med de ordninger, vi hører om i andre kommuner ved vikarbureauer. Fortsatte udgifter begrundes endvidere med:

 1. Vi får godt nok myndighedsansvaret for ordningerne – men vi bliver ikke en del af kontrakten med leverandøren  - og vi kommer ikke til eks at kunne bestemme kompetenceniveauet hos hjælperne. Vi mister derved lidt styringen.
 2. Det er kommunen, der skal sørge for instruktion og opfølgning af alt ud over selve respirationshjælpen, eks personlig og praktisk hjælp og sygepleje. Vi skal derfor forvente flg udgifter ud over respirationsordningerne:
 • Alle nye medarbejdere i ufaglærte respiratorteams skal have en personlig delegering og kontinuerlig opfølgning af evt. sygeplejeindsatser – ved hjemmesygeplejen.
 • Ved alle nye ufaglærte respirationsordninger skal der organiseres oplæring omkring plejeopgaverne – enten ved at hjemmeplejen er 1. hjælper eller ved et decideret oplæringssystem.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 138


Økonomi

Det forventes, at den nye ordning ikke bliver væsentligt dyrere end den nuværende ordning. Såfremt den nye ordning, mod forventning, bliver dyrere, vil en eventuel merudgifter skulle afholdes indenfor udvalget budget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Varde Kommune tilslutter sig Region Syddanmarks udbud – også på de 2 eksisterende kommunale ordninger.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

246. Orientering om forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose

Orientering om forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose

Sagsfremstilling

Varde Kommune har fået tilsagn om 4.559.458 kr. fra Sundhedsstyrelsen til afvikling af en forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose i 2019-2020.

Der findes pt. ikke transportordninger, som demente borgere kan visiteres ind i på samme måde, som der f.eks. findes transportordninger for handicappede.

 

Forsøgsordningen giver mulighed for at visitere hjemmeboende borgere med lægefagligt diagnosticeret demens, som på grund af demenssygdom ikke selv kan køre bil, tage offentlig transport eller benytte Flextur ind i en kørselsordning, hvor de årligt tildeles 104 ture. Kørselsordningen dækker hele landet, og ved behov kan borgeren få en ledsager med på køreturen.

 

Forvaltningen er i gang med at forberede implementeringen af ordningen, som forventes at kunne træde i kraft i slutningen af juni.     


Forvaltningens vurdering

Det forventes, at transporttilbuddet til hjemmeboende borgere med en demensdiagnose vil gøre de eksisterende tilbud mere tilgængelige for målgruppen, og betyde, at de bliver mere selvhjulpne. Det vil derudover være en betydelig aflastning for de pårørende, der normalt kører med borgeren.

 

Det forventes, at der i projektperioden løbende vil være 50 borgere visiteret ind i ordningen.


Retsgrundlag

Puljemidlerne blev afsat på Finansloven for 2019.


Økonomi

De 4.559.458 kr. dækker udgifter til transport og ledsagelse i de to projektår.


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Taget til efterretning.

247. Godkendelse af udkast til ny værdighedspolitik til høring

Godkendelse af udkast til ny værdighedspolitik til høring

Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2016 været forpligtet til at udarbejde en værdighedspolitik, der som minimum skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring, 5) en værdig død, 6) pårørende. Fra 2019 er det endvidere blevet et krav, at alle kommuner skal beskrive, hvorledes deres ældrepleje kan understøtte 7) bekæmpelse af ensomhed, i de allerede eksisterende værdighedspolitikker, da der er et ønske om at styrke kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre.

 

Værdighedspolitikken er kommunen forpligtet til at udarbejde. Tilføjelsen af det nye område ”Bekæmpelse af ensomhed” indebærer, at området skal være indarbejdet som en del af kommunens værdighedspolitik senest den 31. december 2019.

 

Herefter skal værdighedspolitikken behandles, vedtages og offentliggøres det første år i hver valgperiode. Alle syv nævnte temaer skal indgå i værdighedspolitikken.


Forvaltningens vurdering

Det blev vedtaget på udvalgets møde den 19. marts 2019, at forvaltningen med udgangspunkt i den nugældende værdighedspolitik skulle udarbejde et oplæg til en ny politik, som indeholder et afsnit om bekæmpelse af ensomhed.


Retsgrundlag

Finansloven for 2019.

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.


Økonomi

Varde Kommune får i 2019 tilført 10.560.000 kr. til at understøtte initiativer forbundet med værdighedspolitikken.


Høring

Ældrerådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oplægget til den nye værdighedspolitik sendes til høring i Ældrerådet, forinden endelig godkendelse i udvalget.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-4735_doknr35145-19_v1_ny_værdighedspolitik 2019.docx

Bilag

Ny_Værdighedspolitik 2019


248. Fordeling af §18 midler april 2019 (Frivilligt Socialt Arbejde)

Fordeling af §18 midler april 2019 (Frivilligt Socialt Arbejde)

Sagsfremstilling

Koordineringsudvalget for Frivilligt Socialt Arbejde har til opgave at komme med indstillinger til udvalget om fordeling af de afsatte midler til Frivilligt Socialt Arbejde, og informere de frivillige organisationer om muligheden for støtte efter servicelovens §18.

 

Koordineringsudvalget uddeler midler to gange årligt. Når foreningerne søger §18 midler, er der afsat midler til foreninger og en pulje til pensionistforeninger. Pensionistforeningerne søger altid midler pr. 1. april.

 

Koordineringsudvalget for Frivillig Socialt Arbejde havde møde den 13. maj 2019, hvor de behandlede de indkomne ansøgninger, som var modtaget pr. 1. april 2019.

Prioriteringen fremgår af vedhæftede bilag.

 

Det fremgår af bilaget, at Koordineringsudvalget måtte afvise fire ansøgere, som havde modtaget støtte i 2019, og en ansøger der ikke har villet medsende regnskab til ansøgningen.

Udover dette var der en ansøger, som fik afslag med begrundelsen, at ansøger ikke primært er en forening for socialt udsatte.

 

Puljen, som var afsat til pensionistforeningerne, var i alt på 80.000 kr. Dermed har de 16 pensionistforeninger hver fået 5000 kr.


Retsgrundlag

Servicelovens §18.

Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Koordineringsudvalg vedrørende Frivillig Socialt Arbejde.


Økonomi

I alt har Koordineringsudvalget uddelt 1.287.160 kr. i løbet af de to ansøgningsrunder, som er 1. oktober og 1. april.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at fordelingen af midler godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-1993_doknr21972-19_v1_oversigt over indkomne ansøgninger pr. 1. april 2019.xls

Bilag

Oversigt over indkomne ansøgninger pr. 1. april 2019


249. Specialtandpleje - revisitering 2019

Specialtandpleje - revisitering 2019

Sagsfremstilling

Varde Kommune skal tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til personer med sinds-lidelse, udviklingshæmning mv., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

 

Personer, som har ophold i kommunale eller regionale boformer efter serviceloven eller i kommunale eller regionale almene ældreboliger efter lov om almene boliger m.v., der enten er etableret af kommunen eller af regionen efter aftale med kommunen, kan henvises direkte til specialtandpleje af den ansvarlige leder ved botilbuddet. Herudover kan personer, der er indlagt på eller tilknyttet psykiatriske hospitalsafdelinger, herunder distriktspsykiatriske ordninger, henvises direkte til specialtandplejen.

 

Da specialtandplejen opstod, indgik Varde Kommune en aftale med Region Syddanmark om varetagelse af hele specialtandplejeopgaven i Den regionale Specialtandpleje. Fra 2016 har det været muligt at behandle en del af specialtandplejepatienterne på den kommunale klinik i Varde.

 

Fra 2016 har overtandlægen besluttet, hvor en borger, der er visiteret til specialtandplejen, kan modtage tandplejetilbuddet. Hvis det er muligt at servicere borgeren på kommunale klinik i Varde, visiteres hertil, mens der henvises til Den regionale Specialtandpleje i Esbjerg, hvis der f.eks. er brug for narkose, når borgeren skal undersøges. Det er også muligt at henvise en borger, der benytter Den kommunale Specialtandpleje i Varde til en enkeltbehandling i narkose på den regionale klinik.

 

Det har vist sig, at borgere, der ikke har behov for narkose, i meget høj grad kan behandles på klinikken i Varde. Vejledningen tilsiger, at der løbende bør foretages en vurdering af, om tilbuddet gives på det lavest mulige effektive omkostningsniveau, og om borgeren kan visiteres over i omsorgstandplejen eller helt ud i almindelig praksis.

 

Det foreslås derfor, at alle borgere, der i dag anvender Den regionale Specialtandpleje revisiteres med henblik på, om de fremover skal tilbydes fortsat behandling i Den regionale Specialtandpleje eller behandling på den kommunale klinik, i omsorgstandplejen eller evt. visiteres ud af ordningen.

Der sker løbende en revisitering af borgerne, der anvender den kommunale klinik i Varde.

 

Fordelen for borgeren ved at være tilknyttet den kommunale klinik i Varde vil være, at

 • Det vil fortsat være muligt at blive henvist til en enkeltbehandling i narkose, hvis der er behov for det.
 • Borgere, ledsagere og andre, som følger borgeren til tandlæge, skal ikke så langt og derved ikke bruge så meget tid på det
 • Der kan udføres mere borgernær forebyggelse, hvor tandplejens personale kommer rundt i kommunen og kan tilbyde forebyggende behandling på skolerne eller i hjemmet, hvis det er nødvendigt
 • Den kommunale klinik betjener ca. 10.000 patienter om året, hvilket giver en betydelig fleksibilitet, hvis der er akut behov for en tid til nødbehandling, ligesom der kun er ganske få hverdage om året, hvor der er helt lukket. Til sammenligning betjener Den regionale Specialtandpleje i Esbjerg ca. 600 patienter om året.

 

Ulempen for borgeren er, at man skal møde op til en revisitation og derefter evt. skifte behandlersted.

 

Chef for Børn og Familie Berit Østergaard Nielsen deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at borgere, der i dag anvender Den regionale Specialtandpleje, kan visiteres med henblik på, om de fremover skal tilbydes fortsat behandling i Den regionale Specialtandpleje eller behandling på den kommunale klinik, i omsorgstandplejen eller evt. visiteres ud af ordningen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Sundhedsloven


Økonomi

I efteråret 2019 vil der være et øget tidsforbrug i den kommunale klinik til revisitering af de nuværende godt 80 patienter i Den regionale Specialtandpleje. Dette forventes at kunne gøres indenfor en ramme på 30.000 kr.

 

Efter revisiteringen forventes det, at der opstår et økonomisk rationale, da tilbuddet om specialtandpleje er langt mindre omkostningstungt på den kommunale klinik eller i omsorgstandplejen sammenlignet med tilbuddet i Den regionale specialtandpleje.

 

Økonomi anfører, at udgiften på 30.000 kr. til revisitation forventes afholdt indenfor budgettet til omsorgs- og specialtandpleje.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at sagen fremsendes til høring i Handicaprådet med følgende anbefaling, forinden endelig godkendelse i udvalget,

at borgere, der i dag anvender Den regionale Specialtandpleje, revisiteres med henblik på, om de fremover skal tilbydes fortsat behandling i Den regionale Specialtandpleje eller behandling på den kommunale klinik, i omsorgstandplejen eller evt. visiteres ud af ordningen.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 29-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.

250. Teknisk tilretninger til Budget 2020-2023

Teknisk tilretninger til Budget 2020-2023

Sagsfremstilling

Ifølge den godkendte procedure for budget 2020 skal udvalgene have behandlet de tekniske ændringer senest den 19. juni 2019.

 

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2020 er det vedtagne budget for 2019, korrigeret for ændringer på grund af blandt andet demografi, ændrede budgetforudsætninger, nye lovændringer og tidligere politiske beslutninger.

 

Den samlede tekniske tilretninger medfører på udvalgets område en udvidelse af budgettet med 10,86 mio. kr., jf. bilag.

 

Demografi

 

Ændringer i forudsætninger

     300.000 kr.

Lovændringer

10.560.000 kr.

Tidligere politiske beslutninger

 

Øvrige ændringer

 

Ændringer i alt til budget 2020

10.860.000 kr.

 

Senere på året skal der indarbejdes ændringer på baggrund af blandt andet økonomiaftalen mellem KL og regeringen, lov- og cirkulæreprogrammet, pris- og lønfremskrivning, samt ændringer som følge af et kommende budgetforlig.


Forvaltningens vurdering

Ændringen på 0,3 mio. kr. vedrører ambulant specialiseret genoptræning på sygehusene, som er en del af den kommunale medfinansiering.

Lovændringen på 10,86 mio. kr. vedrører værdighedsmidlerne, som fra 2020 overgår til bloktilskuddet, hvorfor det skal indregnes i budgettet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de tekniske ændringer godkendes og fremsendes til det videre arbejde med budgetlægningen.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-7_doknr79445-19_v1_budgettilretninger 2020 - 2023 - udvalget for social og sundhed.xlsx.xlsx

Bilag

Budgettilretninger 2020 - 2023 - Udvalget for Social og Sundhed.xlsx


251. Omplaceringer til budget 2020-2023

Omplaceringer til budget 2020-2023

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for budget 2019, skal budgetudfordringer samt nye ønsker finansieres indenfor udvalgets ramme.

 

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 viste et væsentligt merforbrug på mellemkommunale betalinger for ophold på plejecentre. Merforbruget forventes ikke kun at have betydning for 2019, men også i årene fremover.

Disse udfordringer skal derfor finansieres indenfor udvalgets område.

 

De mellemkommunale betalinger for ophold på plejecentre består både af udgifter, for borgere fra Varde kommune med ophold på andre kommuners plejecentre og indtægter, for borgere fra andre kommuner, med ophold på Varde kommunes plejecentre.

Det er primært indtægten for borgere fra andre kommuner, der er blevet mindre.

 

Budgettet til mellemkommunale betalinger er de seneste år reduceret med 2 mio. kr., hvilket skyldes, at der tidligere har været et mindreforbrug på området. De 2 mio. kr. er derfor ved tidligere års budgetlægning, overført til andre områder indenfor udvalget, hvor der har været et behov. Udviklingen er nu vendt, og der er igen større udgifter end der er indtægter.

 

En del af merudgiften kan finansieres af et forventet mindreforbrug på andre områder, bl.a. af mindreudgifter til respirationspatienter.

 

En nærmere specifikation fremgår af vedlagte bilag.

 

Der resterer en udgift på 0,6 mio. kr., som ikke kan finansieres indenfor det nuværende budget. Det anbefales derfor, at der findes finansiering i forbindelse med råderumskataloget.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke kan findes frie midler i det nuværende budget, som kan dække merforbruget.


Konsekvens i forhold til visionen

---


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov


Økonomi

De budgetmæssige udfordringer skal finansieres indenfor udvalget budget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at omplaceringer i henhold til vedlagte bilag godkendes,

at restbeløbet på 0,6 mio. kr. indgår i prioriteringen af midlerne til råderumskataloget


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-669_doknr92635-19_v1_forbrug 2016-2019 på mellemkommunale betalinger.docx
sagsnr19-669_doknr91082-19_v1_udfordringer - budget 2020-2023.xlsx

Bilag

Forbrug 2016-2019 på mellemkommunale betalinger
Udfordringer - budget 2020-2023


252. Prioritering af forslag fra råderumskataloget til budget 2020 - Udvalget for Social og Sundhed

Prioritering af forslag fra råderumskataloget til budget 2020 - Udvalget for Social og Sundhed

Sagsfremstilling

Prioritering af råderumskataloget

I fortsættelse af udvalgets behandling af budgettet for 2020-2023 skal udvalget foretage en prioritering af forslagene fra råderumskataloget. Udvalget skal som minimum fremsende forslag på 6,9 mio. kr. til behandling på Byrådets budgetseminar den 19.-20. september 2019.

 

Udvalget skal foretage en prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag man vil bringe i spil til budgetseminaret.

 

Udvalget fik på mødet i maj en oversigt over de foreliggende forslag i råderumskataloget, og udvalget blev opfordret til at fremkomme med yderligere forslag.

En ajourført oversigt over forslagene i råderumskataloget og en uddybende beskrivelse af de enkelte forslag er vedlagt med henblik på, at udvalget prioriterer, hvilke forslag der skal fremsendes til budgetseminaret.

 

Nye anlægsønsker

Der foreligger 4 anlægsønsker, hvoraf de 3 af ønskerne er med opstart i 2022.

For det 4. ønske, Brandsikring af plejecentre/botilbud, er omfanget endnu ukendt.

 

Nye ønsker til driftsbudgettet

Der foreligger ikke nye ønsker til driftsbudgettet, men der mangler finansiering til en mindreindtægt på mellemkommunale betalinger.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at forslagene vil kunne realiseres, men at de foreliggende forslag vil påvirke det aktuelle serviceniveau.

En nærmere beskrivelse heraf fremgår af de vedlagte bilag.


Konsekvens i forhold til visionen

-----


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov


Økonomi

-----


Høring

Høringsperioden er 21. august til 12. september 2019.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der foretages en prioritering af forslagene til råderumskataloget, samt hvilke anlægsønsker, der skal fremsendes til budgetseminaret den 19.-20. september 2019


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Forslagene fremsendes til budgetseminaret.sagsnr19-669_doknr95516-19_v1_råderumskataloget - 12.6.2019.pdf

Bilag

Råderumskataloget - 12.6.2019


253. Strategi for Social og Handicap - Myndighed og Tilbud

Strategi for Social og Handicap - Myndighed og Tilbud

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets Udviklingsstrategi for 2018-2021 vedtog Udvalget for Social og Sundhed i januar 2019, at udvalget vil have fokus på følgende tre områder i 2019:

 • Ombejlet arbejdsplads med fleksible rammer
 • Sammenhængende indsatser
 • Liv uden kemisk filter

 

Udvalget besluttede at omsætte arbejdet med fokusområder til strategier, hvor også øvrige punkter, der er vigtige for området, samles. Udvalget bliver i dag præsenteret for den ene af de tre strategier, nemlig strategi for Social og Handicap Myndighed og Tilbud – de to øvrige er Strategi for Ældre og Sundhed samt Strategi for Sundhed og Rehabilitering. Disse bliver præsenteret på kommende udvalgsmøder.

 

Formålet med Strategi for Social og Handicap Myndighed og Tilbud er således at samle alle tråde både i forhold til udviklingsstrategiens fokusområder og øvrige tiltag på det specialiserede socialområde i ét dokument. Strategien danner således grundlaget for, hvad udvalget ønsker at prioritere på det specialiserede socialområde i de kommende år. Strategien evalueres en gang årligt, hvor udvalget vurderer status på de konkrete fokusområder og øvrige tiltag. På baggrund af denne evaluering tager udvalget stilling til, hvilke fokusområder der skal arbejdes med i det kommende år, og hvorvidt der er andre tiltag, som udvalget ønsker at fokusere på i det kommende år. Strategien fungerer således også som en aftale mellem det politiske udvalg og forvaltningen, som sikrer, at der er overensstemmelse mellem de politiske ønsker og forvaltningens prioriteringer.

 

Strategi for Social og Handicap fokuserer særligt på to af de tre fokusområder, nemlig sammenhængende indsatser og liv uden kemisk filter. Med udgangspunkt i disse fokusområder foreslår forvaltningen, at Social og Handicaps sigtelinjer for 2019 bliver følgende fire områder:

 1. Det er dit liv
 2. Lighed i sundhed
 3. Én organisation – hel kommune
 4. Del af det omkringliggende samfund

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Strategi for Social og Handicap – Myndighed og Tilbud har fokus på at løse områdets økonomiske udfordringer både på kort og lang sigt samtidig med, at der er fokus på at skabe tilbud, som understøtter de fokusområder, som udvalget har valgt.


Konsekvens i forhold til visionen

Visionen tænkes ind i alle tilbud under Social og Handicap.


Retsgrundlag

Byrådets Udviklingsstrategi for 2018-2021.


Økonomi

Såfremt der er forslag i strategien, som kræver ændringer i budgettet, vil der blive fremlagt ønsker om dette særskilt.


Høring

Handicaprådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de fire sigtelinjer godkendes, og

at strategien sendes til høring i Handicaprådet inden endelig godkendelse i udvalget.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-14684_doknr70766-19_v1_strategi for social og handicap - myndighed og tilbud.docx

Bilag

Strategi for Social og Handicap - Myndighed og tilbud


254. Evaluering - afklaringsforløb og øvrige tiltag i Socialpsykiatrien

Evaluering - afklaringsforløb og øvrige tiltag i Socialpsykiatrien

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed blev i foråret 2018 orienteret om, at Socialpsykiatrien havde omlagt dele af den socialpædagogiske støtte, så den er mere fokuseret på borgernes mål og samtidig mere effektiv, så personaleressourcerne udnyttes bedst muligt.

 

Dette har bl.a. bestået i, at borgere, der søger om socialpædagogisk støtte, i første omgang gennemgår et afklaringsforløb, hvor deres behov afklares. Samtidig har Socialpsykiatrien indført digital støtte, som gør det muligt for medarbejderne at have kontakt med borgerne digitalt, når dette er hensigtsmæssigt. Socialpsykiatrien tilbyder desuden gruppebaseret støtte i læringsforløb, hvor borgerne får støtte til specifikke problemstillinger. Læringsforløbene har samtidig den gevinst, at der skabes netværk mellem borgerne. Endelig har Socialpsykiatrien indført peer-to-peer mentorer, hvor borgere der selv er eller har været brugere af huset støtter nye borgere i at blive trygge ved tilbuddet.

 

I vedhæftede notat gives en kort status og evaluering på de fire tiltag.

Afklaringsforløbene på op til fire uger har vist sig at være gavnlige for både borgere og medarbejdere. Borgerne har taget godt imod afklaringsforløbene, og en rundspørge viser, at borgerne føler, at det giver mening at deltage i afklaringsforløbene. For medarbejderne betyder afklaringsforløbene, at den eventuelle efterfølgende støtte bliver mere målrettet og fokuseret på borgernes mål. Dog har det ikke været muligt at nå målsætningen om, at 30 % af de borgere, der starter i afklaringsforløb, skulle afsluttes uden videre støtte. I 2018 nåede dette tal kun op på 20 %.

 

Digital støtte er desværre ikke så godt i gang, som vi kunne ønske os. Dette skyldes primært, at teknikken ikke fungerer godt nok. Det er en skam, da de borgere og medarbejdere, som har anvendt digital støtte, har været glade for det. IT-afdelingen oplyser dog, at problemerne forventes løst, så snart vi har Skype for Business/Office 365.

 

Socialpsykiatrien er kommet rigtig godt i gang med at arbejde med gruppebaseret støtte i form af læringsforløb. Socialpsykiatrien har nu en bred vifte af læringsforløb, som kan startes op, når der er borgere til det. Desuden er der flere læringsforløb, som kører fast. Fx deltager næsten alle borgere i læringsforløb om KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik) som en del af deres afklaringsforløb.

 

Endelig har Socialpsykiatrien stor glæde af de borgere, som fungerer som peer-to-peer mentorer på værestedet Dalgashus. Det er både værdifuldt for de borgere, der er mentorer og for de borgere, der mødes af mentorerne. Og samtidig er det en ekstra frivillig indsats, som frigiver personaleressourcer.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de nye tiltag i Socialpsykiatrien både er værdifulde for borgerne, og samtidig er med til at sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt. 


Konsekvens i forhold til visionen

Der arbejdes med visionen i flere af de læringsforløb, der er i Socialpsykiatrien, fx motion i naturen.


Retsgrundlag

Afklaringsforløb tilbydes efter Servicelovens § 79 og Socialpædagogisk støtte i øvrigt tilbydes efter Servicelovens § 85.


Økonomi

Ingen


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Taget til efterretning.sagsnr19-347_doknr61953-19_v1_evaluering afklaringsforløb 2018, digital støtte, læringsforløb og peer-to-peer.docx

Bilag

Evaluering Afklaringsforløb 2018, digital støtte, læringsforløb og peer-to-peer


255. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Invitation til indvielse – demensvenlig indretning Lyngparken 19/6 kl. 14.30.

 

 

 

 

 

Orientering v/direktøren

 • Levering af ydelser om natten i ældreboliger i umiddelbar tilknytning til plejecentre.
 • Borgersag

 

 

 

 

Gensidig orientering/eventuelt

 

 

 

 

 

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Orienteringerne blev taget til efterretning.sagsnr18-4937_doknr90227-19_v1_analyse af muligheden for at levere hjælp fra plejecentre i nært placerede ældreboliger om natten.docx
sagsnr18-72_doknr92370-19_v1_indvielse af demensvenlig indretning - indvielse ny.docx.docx

Bilag

Analyse af muligheden for at levere hjælp fra plejecentre i nært placerede ældreboliger om natten
Indvielse af demensvenlig indretning - Indvielse ny.docx


256. Genopretningsplan og analyse af specialområdet - Lukket punkt