UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

21-05-2019 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

21-05-2019 12:15:00


PUNKTER

228. Godkendelse af dagsorden
229. Kommunalt tilsyn på plejecentre 2018 - orientering
230. Skema A for nybyggeri af 32 demensplejeboliger samt servicearealer i Ølgod
231. Skema A for opførelse af 18 almene handicapboliger på Løkkevang i Ølgod
232. Orientering om Varde Kommunes Hygiejneorganisation
233. Status på plejeboligplanen 2019 - genbehandling
234. Betaling for ophold på akutpladser i Varde Kommune - orientering
235. Mødeplan for 2020 i Udvalg for Social og Sundhed
236. Specialtandpleje - revisitering 2019
237. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
238. Forlængelse af kontrakt med Det Danske Madhus
239. Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2019 - Udvalget for Social og Sundhed
240. Budget 2020 - Forslag til råderumskatalog og nye ønsker
241. Gensidig orientering
242. Sundhedshus i Varde - Lukket punkt228. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Godkendt.

229. Kommunalt tilsyn på plejecentre 2018 - orientering

Kommunalt tilsyn på plejecentre 2018 - orientering

Sagsfremstilling

I henhold til servicelovens § 151 er kommunen forpligtet til at gennemføre et uanmeldt tilsyn på kommunens plejecentre én gang årligt. Tilsynet har fokus på de kommunale opgaver efter lovens § 83 og 86 (vedlagt i bilag), samt de af Byrådet vedtagne kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp samt aktiviteter og træning.

 

Tilsynets metode er gennemgang af dokumentation, observationer samt interview med udvalgte beboere og personale på baggrund af på forhånd udarbejdede målepunkter, samt dialog med den lokale leder. Tilsynet er gennemført af 3 medarbejdere fra Social og Sundhedsafdelingen samt myndighedsfunktion. Der har deltaget 2 medarbejdere ved hvert tilsyn.   

 

Målepunkterne tager udgangspunkt i den gældende lovgivning, de vedtagne kvalitetsstandarder og retningslinjer. Der er foretaget mellem 3 og 6 stikprøver af dokumentation afhængig af plejehjemmets størrelse. Hvert målepunkt blev bedømt tilfredsstillende, delvis tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende. Der er foretaget 15 tilsyn.

Fokusområder og resultater er følgende:

 

 1. Dokumentation

Resultatet var 15 delvis tilfredsstillende, hvilket er forventeligt, da der i foråret 2018 blev implementeret Fælles Sprog III, som er en ny dokumentationspraksis.

 

 1. Magtanvendelse

Resultatet var 6 tilfredsstillende, 8 delvis tilfredsstillende samt 1 ikke tilfredsstillende.

De fund der var delvis – og ikke tilfredsstillende handlede om personalets kendskab til lovgivningen herunder korrekt indberetning af akut magtanvendelse. 

 

 1. Håndtering af resistente bakterier og smitsomme sygdomme.

Resultatet var 12 tilfredsstillende, 2 delvis tilfredsstillende og 1 ikke tilfredsstillende.

De fund der var delvis – og ikke tilfredsstillende handlede primært om forståelsen for udbrud af noro virus (smitsom sygdom med opkast og diarre).

 

 1. Hverdagsliv, aktivitet og trivsel

Resultatet var 10 tilfredsstillende og 5 delvis tilfredsstillende.

De fund der var delvis tilfredsstillende handlede primært om manglende dokumentation af beboernes interesser.

 

 1. Hjælpen til personlige opgaver

Resultatet var 12 tilfredsstillende og 3 delvis tilfredsstillende.

De fund der var delvis tilfredsstillende handlede primært om personalets usikre kendskab til de kommunale kvalitetsstandarder.

 

 1. Hjælpen til praktiske opgaver

Resultatet var 4 tilfredsstillende og 11 delvis tilfredsstillende.

Den primære årsag til de delvis tilfredsstillende fund handlede om, at der ofte foregik rengøring i beboernes lejligheder, uden at de var hjemme samt manglende rehabiliterende fokus i forhold til udførelsen af praktiske opgaver.

 

 1. Daghjem (dette punkt blev gennemført ved 7 tilsyn)

Resultatet var 6 tilfredsstillende og 1 delvis tilfredsstillende.

Det ene fund, der var delvis tilfredsstillende, handlede om personalets kendskab til de kommunale kvalitetsstandarder. 

 

Uddybning af metode og resultater fremgår af vedhæftede rapport.

 

Ældrekonsulent Karina Obling Rasmussen deltager under sagens behandling. 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at fremgangsmåden har været vellykket. Læringsperspektivet har været i fokus, hvilket har fungeret godt hos både ledere og medarbejdere.

Det er forvaltningens vurdering, at fundene i forhold til dokumentation var forventelige pga. implementering af en ny dokumentationspraksis. De enkelte plejehjem har fået individuel tilbagemelding på tilsynets fund, og det vurderes, at resultaterne er anvendelige, og uden problemer kan danne rammen for et læringsfokus på de enkelte plejehjem. Rapporterne indgår i ældrechefens ledelsesdialog med områdelederne på ældreområdet.


Retsgrundlag

Servicelovens § 151


Økonomi

Ingen


Høring

Ældrerådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at rapporten tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Taget til efterretning.sagsnr18-9454_doknr72056-19_v1_serviceloven § 86.pdf.pdf
sagsnr18-9454_doknr72055-19_v1_serviceloven § 83.pdf.pdf
sagsnr18-9454_doknr19879-19_v1_kommunalt tilsyn - fælles.docx

Bilag

Serviceloven § 86.pdf
Serviceloven § 83.pdf
Kommunalt tilsyn - Fælles


230. Skema A for nybyggeri af 32 demensplejeboliger samt servicearealer i Ølgod

Skema A for nybyggeri af 32 demensplejeboliger samt servicearealer i Ølgod

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetseminariet i september 2018 og efterfølgende på mødet for Byrådet den 9. oktober 2018 blev det vedtaget, at der opføres et nyt demensplejecenter med 32 pladser samt servicearealer som erstatningsbyggeri for Vinkelvejscentret i Ølgod. Det nye plejecenter opføres på Skovparken i Ølgod.

 

Der er nedsat en projektstyregruppe, hvor virksomhedsleder, ældrechef, Team ejendomme, bygherrerådgiver og økonomi er repræsenteret.

 

Rådgiverfirmaet RUM fremsender den 1. maj 2019 skema A for opførelse af 32 demensboliger med tilhørende servicearealer.

 

Der forudsættes opført et samlet boligareal på 2.560 m2 nybyggeri = (32 boliger *80m2 bruttoareal). Bruttoarealet på 80 m2 (boligareal + andel af fælles boligareal) er fastsat udfra ønsket om en optimal indretning og plejedrift, samt ikke mindst fleksibilitet i forhold til fremtidig anvendelse.

 

Endvidere planlægges opført 460 m2 servicearealer til dagcenteraktiviteter og personalefaciliteter. Oprindelig er der regnet med 400 m2 til servicearealer. Men med behovet for daghjemspladser er 400 m2 ikke tilstrækkelig. Det vurderes, at det planlagte serviceareal kan etableres for det afsatte budget. Til sammenligning er der på Tistrup Plejecenter, som senest er opført, 550 m2 serviceareal.

 

De anførte budgettal er fra tidligere beregninger for projektet, men det vurderes, at projektet kan gennemføres indenfor det afsatte budget. Det endelige projekt vil dog være afhængig af licitationsresultatet.
 

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 61.340.000 kr. inkl moms, og servicedelen beløber sig til en nettoudgift på 8.770.000 kr. ekskl. moms.

 

Den månedlige husleje er beregnet til 6.533 kr. pr. måned. Nettohuslejen er afhængig af boligstøtten. Der vil kunne opnås boligstøtte med op til 75 m2 af boligareal, så med boligernes størrelse vil der være 5 m2, hvor der ikke kan opnås boligstøtte til.

 

Den samlede anskaffelsessum til boligdelen andrager 61.340.000 kr. inkl. moms.

 

Samlede udgifter:

Grundkøb

625.000 kr.

Grundudgifter

740.000 kr.

Håndværkerudgifter

53.700.000 kr.

Omkostninger

5.385.000 kr.

Gebyrer

890.000 kr.

I alt

61.340.000 kr.

 

Den samlede anskaffelsessum for servicearealer andrager 8.770.000 kr. ekskl. moms.

 

Samlede udgifter:

Anlægssum til servicearealer inkl. køb af grund og omkostn.

7.440.000 kr

Servicearealtilskud

-1.280.000 kr.

Etablering af 32 p-pladser

960.000 kr.

Etablering af grønne områder

1.650.000 kr.

I alt

8.770.000 kr.

 

Beløbet til servicearealer er opgivet ekskl. moms, men i bilaget med skema A skal det bemærkes, at beløbet er oplyst inkl. moms.

 

Økonomikonsulent Britta Bech Jørgensen deltager under punktets behandling.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger


Økonomi

Der er i anlægsbudgettet afsat en samlet ramme til projektet på 16,376 mio. kr. til plejecenterbyggeri, heraf 2,8 mio. kr. med udvidelse af 9 demensboliger ved Lyngparken i Varde. Til projektet på Skovparken i Ølgod er der afsat 13,624 mio. kr. Overskridelsen på 51.840 kr. forventes finansieret af Vinkelvejscenterets driftsbudget.

 

Overordnet økonomi nyt plejecenter:

 

I alt

Anlægsudgift boligdel

61.340.000 kr.

Finansiering

 

-         88% lån

-53.979.000 kr.

-         2 % beboerindskud

-1.227.264 kr.

Diverse indtægter - byggesagshonorar

-1.227.264 kr.

Kommunal nettoudgift til boligdelen

4.906.472 kr.

 

Anlæg servicearealer ekskl. moms

10.050.000 kr.

Servicearealtilskud

-1.280.000 kr.

Nettoudgift – servicearealer

8.770.000 kr.

Nettoudgift – ialt

13.676.472 kr.

Afsat budget til 32 demensboliger

13.624.632 kr.

Manglende finansiering, som forventes finansieret af Vinkelvejscentrets driftsbudget

 kr. 51.840 kr

 

Den kommunale nettoudgift efter låneoptagelse og beboerindskud til det nye center i Ølgod udgør 13.676.472 kr. Derudover er der afsat 12,9 mio. kr. i budgettet til afvikling af det nuværende demenscenter til indfrielse af lån og tab ved salg af ejendommen.  Da markedsværdien af det eksisterende center forventes at være væsentligt mindre end restgæld mv., er der budgetteret med et nettotab ved afvikling af Vinkelvejscentret.

 

Anvendelse af det afsatte budgetbeløb til opførelse af 9 demensboliger ved Lyngparken i Varde afventer indtil videre nærmere politisk beslutning. 


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at skema A med en anskaffelsessum for boligdelen på 61.340.000 kr. godkendes,

at skema A med en anskaffelsessum for servicearealer på 8.770.000 kr. godkendes,

at den beregnede husleje på 6.533 kr. pr. bolig pr. måned godkendes,

at der til boligdelen meddeles en anlægsbevilling på 61.340.000 kr.,

at der til anlæg af servicearealer meddeles en anlægsbevilling på 8.770.000 kr.,

at der til låneoptagelse i boligdelen meddeles en bevilling på 53.979.000 kr.,

at der til beboerindskud meddeles en indtægtsbevilling på 1.227.264 kr.,

at der til byggesagshonorar meddelelse en indtægtsbevilling på 1.227.264 kr.,

at der vedrørende servicearealtilskud fra staten meddeles en indtægtsbevilling på 1.280.000 kr.,

at nettoanlægsudgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 16,376 mio. kr. til plejecenterbyggeri i 2019, og

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C, indenfor rammerne af skema A, og  gældende rammebeløb for støttet byggeri.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-3453_doknr80370-19_v1_skitsetegninger demensboliger ølgod.pdf.pdf
sagsnr19-3453_doknr80376-19_v1_skema a skovparken servicearealer ølgod.pdf.pdf
sagsnr19-3453_doknr80373-19_v1_skema a skovparken boligdelen - ølgod.pdf.pdf

Bilag

Skitsetegninger demensboliger Ølgod.pdf
Skema A Skovparken servicearealer Ølgod.pdf
Skema A Skovparken boligdelen - Ølgod.pdf


231. Skema A for opførelse af 18 almene handicapboliger på Løkkevang i Ølgod

Skema A for opførelse af 18 almene handicapboliger på Løkkevang i Ølgod

Sagsfremstilling

Byrådet har på et møde den 4. oktober 2016 godkendt en anlægsbevilling til opførelse af 18 almene handicapboliger, samt tilhørende servicearealer ved botilbuddet Rosenvænget/ Løkkevang i Ølgod.

 

Udvalget for Social og Sundhed godkendte i juni 2016 boligplanen for det specialiserede socialområde, hvori  byggeriet af boliger til udviklingshæmmede i Ølgod er beskrevet. Anlægsmidler er afsat i budgettet for 2017 og 2018, men Byrådet skal godkende anlægsbevilling og skema A for opførelse af 18 almene handicapboliger.

 

Der ønskes opført 18 almene handicapboliger i Ølgod for at dække et behov for nye boliger til unge borgere, som i løbet af de kommende år får behov for et tilbud. Det er borgere, som har et behov for støtte i hverdagen, og for de flestes vedkommende også har et behov for nattevagt. Endelig forventes en del af boligerne at blive beboet af ældre borgere, som i dag bor i botilbud, men som i de kommende år vil få behov for at bo i botilbud, hvor personaledækningen er større.

 

I forbindelse med opførelse af de 18 almene boliger etableres der en kold forbindelsesgang fra de eksisterende boliger til de nyopførte boliger, således at personalet har let adgang til begge afdelinger. Endelig etableres der et antal parkeringspladser, udearealer og cykelskur. Til etablering af parkeringspladser har Varde Kommune tidligere købt grunden Løkkevang 16.

 

På Løkkevang/Rosenvænget er der allerede 17 almene handicapboliger. Disse boliger vil der ikke ske ændringer for, og de fortsætter i deres nuværende form, så der foretages ingen renovering af disse.

 

Projektet består af opførelse af 18 handicapboliger á 75 m2 inkl. fælles boligareal i alt 1.349 m2 samt 585 m2 servicearealer. Den samlede anskaffelsessum for opførelse af de 18 boliger udgør 32.503.000 kr. inkl. moms, og servicearealer udgør 7.933.122 kr. ekskl. moms.

 

Den beregnede månedlige husleje udgør 5.956 kr., og indskud udgør 36.111 kr. pr. bolig.

 

Bygningen med cafe i tilknytning til handicapboligerne består af en andel med servicearealer og en andel med boligarealer. Der er afsat et beløb på 959.599 kr. til renovering af cafeen.   For boligdelens andel af fælleshusets m2 vil disse m2 ikke indgå i det samlede boligareal, men udgifter til fælleshuset vil være en del af boligernes driftsregnskab.

 

 Den samlede anskaffelsessum til boligdelen andrager 32.503.000 kr. inkl. moms.

 

Samlede udgifter

Grundkøb

2.023.500 kr.

Grundudgifter

756.000 kr.

Håndværkerudgifter

24.981.000 kr.

Omkostninger

4.247.000 kr.

Gebyrer

496.000 kr.

Ialt

32.503.500 kr.

 

Den samlede anskaffelsessum til servicearealer andrager 7.213.122 kr. ekskl. moms.

 

 

Samlede udgifter

Anlæg af servicearealer, forbindelsesgang, skur, udearealer, omkost. samt køb af grund

7.933.122 kr.

Servicearealtilskud

-720.000 kr.

Ialt

7.213.122 kr.

 

Beløbet til servicearealer er ekskl. moms, men i skema A skal beløbet opgøres inkl. moms.

 

Økonomikonsulent Britta Bech Jørgensen deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at projektet ligger inden for de politisk fastsatte målsætninger. De anførte budgettal er fra tidligere beregninger for projektet, men det vurderes, at projektet kan gennemføres indenfor det afsatte budget. Det endelige projekt vil dog være afhængig af licitationsresultatet.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger


Økonomi

Projektet indeholder følgende økonomiske hovedtal og bevillinger:

 

Der er i anlægsbudgettet  en samlet budgetramme på 13,6 mio. kr. for projektet. Heraf er allerede anvendt et beløb til køb af grunden Løkkevang 16 samt nedrivning af ejendommen m.m. i alt 2,3 mio. kr. Restbudgettet udgør herefter 11.352.968 kr.

 

Overordnet økonomi for handicapboliger:

 

I alt

Nye handicapboliger  

 

Anlægsudgift boligdel

32.503.000 kr.

Finansiering af boligdel

 

-         88% lån

-28.602.640 kr.

-         2% beboerindskud

-650.060 kr.

Diverse indtægter - byggesagshonorar

-650.060 kr.

Salg af grund 1.500 kr. pr. m2 -1.349 m2

-2.023.500 kr.

Kommunal nettoudgift til boligdelen

576.740 kr.

Anlæg servicearealer ekskl. moms

7.933.122 kr

Servicearealtilskud

-720.000 kr.

Kommunal nettoudgift – servicearealer

7.213.122 kr.

Nettoudgift i alt

7.789.862 kr.

Restbudget 2019

11.352.968 kr.

Heraf restbudget hvor der endnu ikke er givet bevilling

3.563.106 kr.

 

Den kommunale nettoudgift efter låneoptagelse og beboerindskud til de nye handicapboliger i Ølgod udgør 7.789.862 kr.

 

Der har været planer om omdannelse af 5 eksisterende almene boliger, men i henhold til Økonomiaftalen 2018 bør det nærmere undersøges, om de kan fortsætte i sin nuværende form, og derved udgår en udgift på 2,2 mio. kr. til indfrielse af lån og samtidig sikres en mere fleksibel anvendelse af disse boliger fremover.

 

I henhold til økonomiaftalen for 2018, hvor der er åbnet op for en mere fleksibel anvendelse af almene handicapboliger ved, at almene handicapboliger også kan anvendes til boligtilbud af kortere varighed f.eks. til træningstilbud, afklaringstilbud, aflastning og anden midlertidigt ophold. Egentlige botilbud efter § 107 kan dog ikke etableres i almene boliger.

 

Det anbefales, at eventuel anvendelse af restbudgettet på knap 3,6 mio. kr. (beløb afsat til omdannelse af 5 boliger på 2,2 mio. kr., ombygning af cafe på 1,0 mio. kr. samt et ikke forbrugt beløb på 400.000 kr.) afventer nærmere politisk beslutning. Ombygning af cafeen vil ske i fase 2 efter opførelse af de 18 handicapboliger er afsluttet, og behandles som en særskilt sag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der opføres 18 almene ældreboliger ved Løkkevang i Ølgod,

at skema A med en anskaffelsessum på boligdelen på 32.503.000 kr. godkendes,

at skema A med en anskaffelsessum på servicedelen på 7.933.122 kr. godkendes,

at den beregnede husleje på 5.956 kr. pr. måned godkendes,

at der til boligdelen meddeles en anlægsbevilling på 32.503.000 kr.,

at der til servicedelen meddeles en anlægsbevilling på 7.933.122 kr.,  

at der til låneoptagelse meddeles en indtægtsbevilling på 28.602.640 kr.,

at der ved salg af grund til boligarealer meddeles en indtægtsbevilling på 2.023.500 kr.,

at der ved servicearealtilskud meddeles en indtægtstillægsbevilling på 720.000 kr.,

at der vedrørende beboerindskud meddeles en indtægtsbevilling på 650.060 kr.,  

at der vedrørende byggesagshonorar meddeles en indtægtstillægsbevilling på 650.060 kr.,

at nettobevillingen på 7.789.862 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som anført under økonomiafsnittet, og

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C, indenfor rammerne af skema A og gældende rammebeløb for støttet byggeri.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-5468_doknr79416-19_v1_skema a - løkkevang boligdelen.pdf.pdf
sagsnr19-5468_doknr79415-19_v1_skema a løkkevang servicearealer.pdf.pdf
sagsnr19-5468_doknr80397-19_v1_skitsetegning løkkevang ølgod.pdf.pdf

Bilag

Skema A - Løkkevang boligdelen.pdf
Skema A Løkkevang servicearealer.pdf
Skitsetegning Løkkevang Ølgod.pdf


232. Orientering om Varde Kommunes Hygiejneorganisation

Orientering om Varde Kommunes Hygiejneorganisation

Sagsfremstilling

Varde Kommune har siden 2015 haft en hygiejneorganisation. Den tværgående hygiejneorganisation har til formål at organisere, planlægge, udvikle og evaluere hygiejneområdet, og dermed reducere spredningen af infektionssygdomme i Varde Kommune.

 

Hygiejneorganisationens arbejde understøttes af en samarbejdsaftale med Infektionshygiejnisk Enhed, SVS. Infektionshygiejnisk Enhed besidder ekspertviden på området og tilbyder bl.a. rådgivning, kompetenceudvikling og kvalitetsvurdering.

 

Tovholder for hygiejneorganisationen Sara Møller Olesen deltager med en orientering om hygiejneorganisationens arbejde.


Retsgrundlag

Sundhedsloven §§ 118 og 119


Økonomi

Der er afsat 171.950 kr. på budgettet til hygiejneorganisationens arbejde. Heraf går ca. 150.000 kr. til samarbejdsaftalen med SVS. De resterende midler anvendes til undervisningsmaterialer, vedligehold af UV-kasser og desinfektionsrobot, kursusafholdelse og medlemskab af Rådet for Bedre Hygiejne.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Taget til efterretning.

233. Status på plejeboligplanen 2019 - genbehandling

Status på plejeboligplanen 2019 - genbehandling

Sagsfremstilling

Da plejeboligplanen senest var dagsordenssat, var der ikke tid til en grundig gennemgang. Punktet dagsordenssættes derfor igen.

 

I plejeboligplanen for 2016-2025 blev det besluttet, at Udvalget for Social og Sundhed hvert år i første kvartal skal have forelagt en status på plejeboligområdet.

 

I det medfølgende bilag belyses belægningsprocenterne fra 2014–2018, ventelisten til plejeboliger 2016-2018 samt ventetid til plejeboliger 2016-2018 samt udviklingen i antallet af visiterede timer/borgere i hjemmeplejen 2014-2018.

 

Desuden gøres der status på de beslutninger, der blev truffet i plejeboligplanen.

 

Udvikling i belægningsprocenter, venteliste og ventetid.

Belægningsprocenten i plejeboliger er fortsat høj i 2018, der opleves stort set ingen tomgang. Belægningsprocenten på 97,1 fra 2018 svarer til, at plejeboligerne i gennemsnit står tomme i lidt mindre end en måned i forbindelse med ud- og indflytning.

Udviklingen i ventelisten viser, at efterspørgslen efter plejeboliger i 2018, ligesom det var tilfældet i 2016-17, ligger på et stabilt, højt niveau.

 

Den gennemsnitlige ventetid til en plejebolig lå i 2018 på 66 dage.

Visitationens indtryk er, at presset på plejeboligerne er stabilt, at man ikke er udfordret i forhold til at give borgerne det rigtige tilbud.

Antallet af meget plejekrævende borgere i hjemmeplejen er stabilt, der er således ikke noget, der tyder på, at for få plejeboliger skaber et øget pres i hjemmeplejen.

 

Status på beslutninger fra plejeboligplanen

Ifølge budgetaftalen 2019-2022 er der planlagt yderligere 8 demensboliger ved Lyngparken og en enhed med 32 demensboliger ved Skovparken i Ølgod til erstatning for Vinkelvejscentret. Byggeriet forventes at stå færdig i starten af 2021.

 

Som følge af anbefalinger i plejeboligplanen er døgnrehabiliteringsafdelingen på Carolineparken med stor succes blevet omlagt, så den nu rummer 14 døgnrehabiliterings- og vurderingspladser og fem ventepladser. I forhold til efterspørgslen vil det være optimalt at konvertere to af ventepladserne til døgnrehabiliterings- og vurderingspladser. Det kræver dog en ressourcetildeling, som vil blive foreslået til budget 2020.

 

Et rejsehold beskrev i 2017, hvordan indretningen på det enkelte plejecenter kan sikre trivsel og gøres demensvenlig. Der er blevet tildelt støtte fra Demenspuljen til at gennemføre en del af forslagene på Carolineparken, Lyngparken, Poghøj og Aktivitetscentret i Ølgod i løbet af 2019. I forbindelse med budget 2020 vil der blive fremsat forslag om demensvenlig indretning på flere plejecentre.

 

Der er afsat budgetmidler til byggeri af 18 nye boliger til bl.a. plejekrævende udviklingshæmmede ved Rosenvang i Ølgod, byggeriet forventes at stå færdigt i august 2020.

 

Udviklingskonsulent Christina Bonde deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningens vurdering er, at udviklingen på plejeboligområdet fortsat skal følges nøje.

Forvaltningen monitorerer udviklingen på månedsbasis, og udvalget vil blive orienteret, hvis det vurderes påkrævet.


Retsgrundlag

Lov om social service.

Lov om almene boliger.


Økonomi

Økonomi tilføjer, at en ressourcetildeling til døgnrehabiliteringen som følge af, at 2 ventepladser ønskes konverteret til døgnrehabiliterings- og vurderingspladser, vil skulle finansieres indenfor social og sundhedsudvalgets egen ramme.


Høring

Ældrerådet blev orienteret i forbindelse med, at punktet var dagsordenssat første gang.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Taget til efterretning.sagsnr15-6795_doknr13469-19_v1_status på plejeboligplanen 2019.docx

Bilag

Status på plejeboligplanen 2019


234. Betaling for ophold på akutpladser i Varde Kommune - orientering

Betaling for ophold på akutpladser i Varde Kommune - orientering

Sagsfremstilling

Regeringen meldte i forbindelse med finansloven for 2019 ud, at der fremadrettet ikke vil blive opkrævet egenbetaling til kommunale akutpladser.

Det fremstod i den forbindelse uklart, hvordan akutpladser skal defineres, og der har derfor pågået en proces, hvor lovgrundlaget er blevet revideret, og hvor der har været en dialog mellem KL, kammeradvokaten og ministeriet.

 

Varde Kommune har ikke deciderede akutpladser, men et akutteam i sygeplejen, som varetager opgaver, der kræver et højt niveau af specialisering i borgerens eget hjem. Det kan være udredning, observation og pleje af borgere med komplekse problemstillinger og varetagelse af komplekse opgaver som f.eks. IV-medicin. Opgaverne varetages normalt i borgerens eget hjem.

 

I Varde Kommune har vi indtil videre opkrævet alle borgere på midlertidigt ophold betaling for forplejning, vask og rengøringsartikler efter Serviceloven. Siden regeringens udmelding har borgere på såkaldt ”akut ophold” på midlertidige pladser været fritaget for betaling, da der har været tvivl om, hvorvidt denne gruppe kunne være omfattet af definitionen på akutpladser. Der er tale om 2-5 borgere pr. måned.


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune har forholdt sig til lovændringen og den udmelding, KL er kommet med på baggrund af lovændringen.

 

En akutplads er her defineret som et ophold, der tilbydes til borgere på baggrund af komplekse, sygeplejefaglige problemstillinger, der kræver en særlig sygeplejefaglig indsats, som kun kan løses af medarbejdere med særlige kompetencer.

 

Der er mange borgere på midlertidigt ophold, der modtager sygeplejeydelser, men det er stort set altid den ordinære rutesygeplejerske, der leverer dem. Hvis der leveres sygepleje fra akutsygeplejen på et midlertidigt ophold, KAN der være tale om et ophold, der falder ind under rammen for akutpladser, men det kræver, at borgerens ophold på den midlertidige plads er begrundet i komplekse problemstillinger omkring sygepleje. Ofte vil akutsygeplejen i princippet kunne levere sygeplejen i eget hjem, hvor opholdet på den midlertidige plads er begrundet i et stort behov for personlig pleje og omsorg. Det kan f.eks. være en borger, der får IV-medicin, der varetages af akutsygeplejen, som er på midlertidigt ophold pga. et stort plejebehov i forbindelse med almen svækkelse efter sygdom.

 

Konklusionen er, at Varde Kommune indenfor disse rammer kun i særdeles sjældne tilfælde vil tilbyde borgere et ophold, der falder ind under rammerne for akutpladser.

På de almindelige midlertidige pladser er der ansat SOSU-personale, begrundelsen for et ophold kan derfor aldrig være komplekse sygeplejefaglige behov, som kun kan løses af medarbejdere med særlige kompetencer. På døgnrehabiliteringsafdelingen er der ansat sygeplejersker, som i kraft af deres virke på afdelingen har oparbejdet særlige kompetencer. Det vurderes derfor, at der i særlige tilfælde, når borgere er henvist til vurderingsophold pga. sygeplejefaglige problemstillinger, kan være tale om, at de falder ind under rammen for en akut plads.

 

Varde Kommune vil derfor i forbindelse med visitation til vurderingsophold være særligt opmærksom på, om dette kan være tilfældet.

 

Den opholdstype, der indtil videre har været benævnt ”akut ophold”, som dækker over borgere, der akut henvises til et midlertidigt ophold efter visitationens åbningstid, vil ændre navn til ”ikke planlagt midlertidigt ophold”. Dette sker for at undgå, at borgerne forveksler opholdstypen med en akutplads, og dermed har en forventning om, at de er fritaget for egenbetaling.

 

Varde Kommune overvejer løbende, om der er grundlag for at oprette deciderede akutpladser. Indtil videre er vurderingen dog, at efterspørgslen ikke vil kunne retfærdiggøre det beredskab, det kræver i materiel og personale.


Retsgrundlag

Sundhedsloven § 138

Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner.


Økonomi

Egenbetalingen på et midlertidig ophold er på 132 kr./døgn for forplejning, vask og rengøringsmidler.


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Taget til efterretning.

235. Mødeplan for 2020 i Udvalg for Social og Sundhed

Mødeplan for 2020 i Udvalg for Social og Sundhed

Sagsfremstilling

Byråd, Udvalg for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvornår og hvor deres respektive møder skal afholdes.

 

Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

 

Politik, Analyse og Digitalisering har udarbejdet et forslag til mødeplan 2020 for de politiske udvalg og Byråd, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Byråd.

 

Udgangspunktet er bl.a. nedenstående tidligere aftalte vilkår:

 • Ingen møder i ugerne 7, 15, 42 og 52/53 
 • Ingen møde den 5. september (flagdag)
 • Ingen møder når der er KL arrangementer samt Folkemøde på Bornholm
 • Ingen udvalgsmøder fredag
 • Byrådsmøde så vidt muligt 1. tirsdag hver måned
 • UØE onsdag ugen før byrådsmøde
 • Hidtil ønske til KF-møderne mandag kl. 12.00   
 • Hidtil ønske til BL-møderne tirsdag kl. 13.00
 • Hidtil ønske til PT-møderne torsdag kl. 12.30 (ønske om 2 møder i juni og december)
 • Hidtil ønske til SS-møderne tirsdag kl. 08.15
 • Hidtil ønske til AI-møderne torsdag kl. 08.30
 • 1 årligt dialogmøde mellem ProVarde og UØE i efteråret.
 • og 2. behandling af budget er integreret i de ordinære møder i henholdsvis UØE og BY.

 

Økonomi har været inddraget i planlægningen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udkast til politisk mødeplan 2020 imødekommer de opstillede vilkår.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Økonomi

Udgifter til mødeforplejning.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen for 2020 godkendes for så vidt angår Udvalget for Social og Sundhed, og

at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-1837_doknr23835-19_v1_udkast til mødeplan 2020.doc

Bilag

Udkast til mødeplan 2020


236. Specialtandpleje - revisitering 2019

Specialtandpleje - revisitering 2019

Sagsfremstilling

Varde Kommune skal tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til personer med sinds-lidelse, udviklingshæmning mv., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

 

Personer, som har ophold i kommunale eller regionale boformer efter serviceloven eller i kommunale eller regionale almene ældreboliger efter lov om almene boliger m.v., der enten er etableret af kommunen eller af regionen efter aftale med kommunen, kan henvises direkte til specialtandpleje af den ansvarlige leder ved botilbuddet. Herudover kan personer, der er indlagt på eller tilknyttet psykiatriske hospitalsafdelinger, herunder distriktspsykiatriske ordninger, henvises direkte til specialtandplejen.

 

Da specialtandplejen opstod, indgik Varde Kommune en aftale med Region Syddanmark om varetagelse af hele specialtandplejeopgaven i Den regionale Specialtandpleje. Fra 2016 har det været muligt at behandle en del af specialtandplejepatienterne på den kommunale klinik i Varde.

 

Fra 2016 har overtandlægen besluttet, hvor en borger, der er visiteret til specialtandplejen, kan modtage tandplejetilbuddet. Hvis det er muligt at servicere borgeren på kommunale klinik i Varde, visiteres hertil, mens der henvises til Den regionale Specialtandpleje i Esbjerg, hvis der f.eks. er brug for narkose, når borgeren skal undersøges. Det er også muligt at henvise en borger, der benytter Den kommunale Specialtandpleje i Varde til en enkeltbehandling i narkose på den regionale klinik.

 

Det har vist sig, at borgere, der ikke har behov for narkose, i meget høj grad kan behandles på klinikken i Varde. Vejledningen tilsiger, at der løbende bør foretages en vurdering af, om tilbuddet gives på det lavest mulige effektive omkostningsniveau, og om borgeren kan visiteres over i omsorgstandplejen eller helt ud i almindelig praksis.

 

Det foreslås derfor, at alle borgere, der i dag anvender Den regionale Specialtandpleje revisiteres med henblik på, om de fremover skal tilbydes fortsat behandling i Den regionale Specialtandpleje eller behandling på den kommunale klinik, i omsorgstandplejen eller evt. visiteres ud af ordningen.

Der sker løbende en revisitering af borgerne, der anvender den kommunale klinik i Varde.

 

Fordelen for borgeren ved at være tilknyttet den kommunale klinik i Varde vil være, at

 • Det vil fortsat være muligt at blive henvist til en enkeltbehandling i narkose, hvis der er behov for det.
 • Borgere, ledsagere og andre, som følger borgeren til tandlæge, skal ikke så langt og derved ikke bruge så meget tid på det
 • Der kan udføres mere borgernær forebyggelse, hvor tandplejens personale kommer rundt i kommunen og kan tilbyde forebyggende behandling på skolerne eller i hjemmet, hvis det er nødvendigt
 • Den kommunale klinik betjener ca. 10.000 patienter om året, hvilket giver en betydelig fleksibilitet, hvis der er akut behov for en tid til nødbehandling, ligesom der kun er ganske få hverdage om året, hvor der er helt lukket. Til sammenligning betjener Den regionale Specialtandpleje i Esbjerg ca. 600 patienter om året.

 

Ulempen for borgeren er, at man skal møde op til en revisitation og derefter evt. skifte behandlersted.

 

Chef for Børn og Familie Berit Østergaard Nielsen deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at borgere, der i dag anvender Den regionale Specialtandpleje, kan visiteres med henblik på, om de fremover skal tilbydes fortsat behandling i Den regionale Specialtandpleje eller behandling på den kommunale klinik, i omsorgstandplejen eller evt. visiteres ud af ordningen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Sundhedsloven


Økonomi

I efteråret 2019 vil der være et øget tidsforbrug i den kommunale klinik til revisitering af de nuværende godt 80 patienter i Den regionale Specialtandpleje. Dette forventes at kunne gøres indenfor en ramme på 30.000 kr.

 

Efter revisiteringen forventes det, at der opstår et økonomisk rationale, da tilbuddet om specialtandpleje er langt mindre omkostningstungt på den kommunale klinik eller i omsorgstandplejen sammenlignet med tilbuddet i Den regionale specialtandpleje.

 

Økonomi anfører, at udgiften på 30.000 kr. til revisitation forventes afholdt indenfor budgettet til omsorgs- og specialtandpleje.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at sagen fremsendes til høring i Handicaprådet med følgende anbefaling, forinden endelig godkendelse i udvalget,

at borgere, der i dag anvender Den regionale Specialtandpleje, revisiteres med henblik på, om de fremover skal tilbydes fortsat behandling i Den regionale Specialtandpleje eller behandling på den kommunale klinik, i omsorgstandplejen eller evt. visiteres ud af ordningen.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.

237. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 15. januar 2019 blev der taget stilling til høringsudkast for Sundhedsaftalen 2019-2023.

 

På baggrund af de 22 syddanske kommuners høringssvar er følgende justeringer i udkastet foretaget:

 

 • Visionen ’Vi arbejder for sømløse overgange’ er ændret til ’Vi arbejder for bedre overgange for’
 • Der er tilføjet målgrupper/områder til de øvrige delvisioner:
  • ’Vi arbejder for bedre overgange for’:
   • Mennesker med psykiske lidelser
   • Ældre borgere
   • Mennesker med kronisk sygdom
  • ’Vi sikrer sammenhæng til’:
   • Uddannelsesområdet
   • Arbejdsmarkedet
 • Der er tilføjet en målsætning om reduktion af overvægt blandt voksne med udgangspunkt i tal fra sundhedsprofilen (tilbage til 2010-niveau).  
 • Der er tilføjet et tredje virkemiddel ’Mest mulig sundhed for pengene’ (LEON-princippet)
 • Til virkemidlet ’Sæt borgeren først’ er det tilføjet, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, og at borgeren har et ansvar for egen sundhed.
 • Der et tilføjet et afsnit, der beskriver sammenhængen mellem sundhedsaftalen og praksisplanen

 

Sundhedskoordinationsudvalget har nu godkendt forslag til Sundhedsaftale 2019-2023.

Sundhedsaftalen skal jævnfør sundhedslovens § 205 indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen og være gældende for en fireårig periode. Sundhedsaftalen 2019-2023 vil træde i kraft den 1. juli 2019. 

 

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og bedre overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

 

Politiske visioner, målsætninger og virkemidler

Sundhedskoordinationsudvalget vil i den kommende sundhedsaftale skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende visionsområder, hvor udvalget vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

 

 • Vi samarbejder om forebyggelse for:
  • Et røgfrit Syddanmark
  • Mental trivsel blandt børn og unge
  • Færre overvægtige

 

 • Vi arbejder for bedre overgange for:
 • Mennesker med psykiske lidelser
 • Ældre borgere
 • Mennesker med kronisk sygdom

 

 • Vi sikrer sammenhæng til:
 • Uddannelsesområdet
 • Arbejdsmarkedet

 

De politiske visioner er udfoldet i konkrete og målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes og foretage eventuelle justeringer og prioriteringer i sundhedsaftalesamarbejdet. Det muliggør ligeledes, at Sundhedskoordinationsudvalget løbende kan følge med i, hvordan det går med at indfri målsætningerne og eventuelt justere i indsatserne.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt tre virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer:

 

 • Sæt borgeren først
 • Tænk nyt- nye samarbejdsformer
 • Mest mulig sundhed for pengene

 

Fra politiske visioner og målsætninger til indsatser

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele sundhedsaftalen i en politisk (vedlagte bilag) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Tillægget er under udarbejdelse i foråret 2019 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative tillæg sendes ikke i høring, men godkendes administrativt og af Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019, inden det sammen med den politiske aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

 

Den videre proces

Sundhedsaftalen er til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd i Syddanmark. Sundhedskoordinationsudvalget vil på mødet den 26. juni 2019 endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 samt det administrative tillæg. Herefter indsendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019. Sundhedsaftalen træder i kraft umiddelbart herefter.

 

Sundhedskoordinationsudvalget vil én gang årligt gennem aftaleperiode udarbejde en status, som vil blive drøftet dels i udvalget, men ligeledes på årlige fællesmøder med kommunale udvalgsformænd samt repræsentanter for PLO Syddanmark.

 

AC-medarbejder Kathrine Biltoft Hansen deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den politiske del af sundhedsaftalen indeholder tre stærke og vigtige visionsområder. Det er endvidere vurderingen, at målene og virkemidlerne giver en klar og tydelig retning i forhold til det tværsektorielle samarbejde de kommende år.


Retsgrundlag

Sundhedslovens § 205


Økonomi

Sundhedsaftalen har økonomiske konsekvenser for flere af de kommunale funktioner, både på sundheds-, special-, ældre-, beskæftigelses- og børn og unge-området. For at sikre økonomien i Varde Kommune bør konsekvenserne af den administrative del af sundhedsaftalen afdækkes. Dette vedrører aftaler om opgavernes placering og klare og aftalte principper for overdragelse af sundhedsopgaver, så det er muligt at beregne de økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen.


Høring

Ældrerådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-5890_doknr73296-19_v1_sundhedsaftalen 2019-2023.pdf

Bilag

Sundhedsaftalen 2019-2023


238. Forlængelse af kontrakt med Det Danske Madhus

Forlængelse af kontrakt med Det Danske Madhus

Sagsfremstilling

Den eksisterende kontrakt med Det Danske Madhus, som trådte i kraft januar 2016, løber indtil udgangen af 2019. Kontrakten omfatter normalkost og diætkost, der leveres i nedkølet tilstand til kommunens plejecentre, beboere på botilbuddet Krogen og som madservicetilbuddet til ældre i eget hjem.

 

Der er mulighed for at forlænge kontrakten med 12 måneder under uændrede vilkår, hvorefter udbud er påkrævet. Det Danske Madhus skal varsles senest ultimo juni 2019, hvis kontrakten skal forlænges.

 

Varde Kommune ejer 40 % af Det Danske Madhus Varde.


Forvaltningens vurdering

Hvis Varde Kommune ikke ønsker at forlænge kontrakten, skal der gennemføres et udbud med virkning fra 1. januar 2020. I forbindelse med udbuddet, er det relevant, at der tages stilling til, om der ønskes ændringer i det kosttilbud, der gives til borgere på plejecentre, botilbud og i eget hjem.

 

Den kontrakt, der eksisterer i dag, opfattes som en økonomisk gunstig kontrakt, hvor der dog kan være forbedringspotentialer i forhold til det kosttilbud, der gives til borgerne.

En forlængelse af kontrakten vil sikre en forudsigelig økonomi på området i 2020, og give forvaltningen god tid til at afdække mulighederne for at forbedre ordningen.


Retsgrundlag

SEL § 83 stk. 1, nr. 3.


Økonomi

Kommunen har, indenfor det nuværende udbud, begrænsede udgifter til madservice.

Madservicetilbuddet til borgere på plejecentre og institutioner hviler økonomisk i sig selv.

I forhold til madservice til borgere i eget hjem, er normalkosten udgiftsneutral, mens Varde Kommune har udgifter til diætkost.

Dertil kommer udgifter til administration af ordningerne.


Høring

Ældrerådet og Handicaprådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kontrakten med Det Danske Madhus forlænges frem til udgangen af 2020.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.

239. Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2019 - Udvalget for Social og Sundhed

Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2019 - Udvalget for Social og Sundhed

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 for Udvalget for Social og Sundhed viser et samlet forventet merforbrug på 21,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler fra 2018 til 2019, jf. tabel 1. Inklusive budgetoverførsler forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket forklares efterfølgende i tabel 2.

 

 

Af merforbruget vedrører 8,8 mio. kr. forbrug af overførte midler, idet der til 2019 var en overførsel på 21,4 mio. kr., mod en forventet overførsel til 2020 på 12,6 mio. kr.

Da forventningerne til overførsler til 2020 er foretaget på et forholdsvis tidligt tidspunkt, vurderes det, med baggrund i tidligere års overførsler, at overførslen til 2020 kan vise sig at blive højere ved årets udgang.

 

De væsentligste afvigelser er (jfr. dog bilag for en uddybende beskrivelse):

Den kommunale medfinansiering:

På den kommunale medfinansiering forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i år. Det sker ved, at afregningerne fastfryses til de enkelte kommuners budget for 2019.

Til sommer drøftes efterreguleringen for 2019 med KL. Der er lagt op til at sikre, at efterreguleringen medio 2020 er begrænset i forhold til den faktiske betaling, og at de kommunale afregninger for 2019 for kommunerne under ét inden for hver region modsvarer det forudsatte niveau.

Der forventes dog et merforbrug i 2019, som skyldes, at afregningsåret ikke følger regnskabsåret. Det medfører, at der i regnskab 2019 er bogført efterreguleringer for 2018 på 735.000 kr., som ikke er omfattet af budgetgarantien.

 

Sundhed og Rehabilitering

For sundhedsområdet forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr.

 

På vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget er beregnet ud fra sidste års forbrug samt afregning for de første 3 mdr. i 2019.

Overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi er genforhandlet, og nye regler er trådt i kraft pr. 1. januar 2019. I overenskomsten er der indført en fast økonomiske ramme på landsplan for udgiften. Såfremt den økonomiske ramme overskrides, vil en tilbagebetalingsmekanisme træde i kraft, så der sker en regulering af afregningstaksterne året efter. Det betyder, at kommunerne på landsplan får en budgetsikkerhed. På nuværende tidspunkt er det imidlertid vanskeligt at sige, hvilke konsekvenser det får for Varde Kommune, da budgetgarantien er på landsplan. Da en eventuel regulering først får virkning fra det efterfølgende år, forventes det ikke at få stor betydning for udgiften i 2019.

 

På genoptræning efter udskrivning fra sygehus forventes et mindreforbrug på ca. 540.000 kr. Der afregnes først for den enkelte patient, når genoptræningen er afsluttet. I forbindelse med at kommunen har skiftet leverandør pr. 1. januar 2019, er der i december afregnet for alle igangværende patienter, selv om de ikke er afsluttet. Det medførte et merforbrug i december 2018, som nu viser sig som et mindreforbrug i første kvartal 2019.

 

Ældreområdet

På ældreområdet forventes samlet et merforbrug på 1.650.000 kr.

 

På mellemkommunale betalinger for ophold på plejecentre forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr. Udgifter og indtægter fra andre kommuner har varieret de seneste år. Efter at der i 2016 og 2017 netto har været en merindtægt på mellemkommunale betalinger, er der i 2018 en merudgift, som forventes at fortsætte i 2019. Det er primært indtægten fra andre kommuner, der har været faldende. 

 

Uddannelsen af sosu-elever har et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. med de informationer, der på nuværende tidspunkt er kendte for området. Der er indregnet et frafald i optaget af elever.

 

For respirationspatienter, hvor Regionen betaler 2/3 af udgiften, forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr., da antallet af patienter er faldet.

 

Social og Handicapområdet

Der forventes et samlet merforbrug på 10 mio. kr.

 

Der er ikke tilført budget i 2019 til udligning af merforbruget i 2018, så på nuværende tidspunkt forventes merforbruget også i 2019.

Der arbejdes i forvaltningen fortsat på en økonomisk genopretningsplan for det specialiserede område, der skal sikre, at underskuddet reduceres i 2019.

 

I forhold til regnskab 2018 må der forventes en merudgift på 1 mio. kr. til Kofoedsminde, som er en specialinstitution, der bl.a. huser beboere, som har fået en dom eller som er idømt en foranstaltning i et åbent eller sikret miljø. Specialinstitutionen er den eneste af sin art i Danmark og betalingen til Kofoedsminde sker efter objektive kriterier, så Varde Kommune har en udgift til institutionen, også når kommunen ikke har borgere på institutionen.    

 

Derudover har der været merudgifter til ophold i botilbud. Det drejer sig både om tilgang af nye borgere, men også at enhedsprisen for nogle af beboerne på bostederne er steget i 2019.

 

Overførsler til 2020, samt påvirkning af kassebeholdningen

I udvalget for Social og Sundhed er der overført 21,4 mio. kr. fra tidligere år til 2019, jfr. tabel 2. Overførslerne kan bruges til at dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/investeringer i årets løb.

 

Det forventede merforbrug på 21,5 mio. kr. (ekskl. overførsler) omfatter hele udvalgets budgetområde, og indeholder derfor både områder med overførselsadgang og områder uden overførselsadgang. Derfor vil regnskabsresultatet bestå af beløb, der påvirker kassebeholdningen samt beløb, der påvirker overførslen til det kommende regnskabsår.

 

Inklusive budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der forventes 12,6 mio. kr. overført til 2020, hvilket er 8,8 mio. kr. mindre end budgetoverførslerne til 2019 på 21,4 mio. kr.

Da forventningerne til overførsler til 2020 er foretaget på et forholdsvis tidligt tidspunkt, vurderes det, med baggrund i tidligere års overførsler, at overførslen til 2020 kan vise sig at blive højere ved årets udgang.

 

 

Der forventes ved regnskabsafslutningen, et merforbrug på 13,5 mio. kr., som skal dækkes af kassebeholdningen.

 

Anlægsbudget:

Der er i 2019 et samlet anlægsbudget på 42,2 mio. kr. Heraf forventes ca. 22 mio. kr. overført til 2020.

For demensboliger i Ølgod og Handicapboliger Løkkevang i Ølgod er skema A med på udvalgsmødet i maj til godkendelse. Herefter skal der afholdes licitation.

Udskiftning af tag, ny hovedindgang mm. på Lunden er godt i gang, men forventes først afsluttet i 2020.

 

Oversigt over anlægsprojekter er vedlagt som bilag.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af løbende opfølgninger med de enkelte afdelinger på udvalgets område.

På det specialiserede område arbejdes der i forvaltningen løbende på en økonomisk genopretningsplan, som skal være med til at reducere underskuddet i 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

Se ovenfor


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Taget til efterretning.

 

På udvalgsmødet i juni vil udvalget blive præsenteret for handlinger, der skal være medvirkende til at bringe specialområdet i balance.sagsnr19-671_doknr79756-19_v1_rapport pr. 31.3.2019.xlsx
sagsnr19-671_doknr79719-19_v1_anlæg pr. 31.03.2019.xlsx

Bilag

Rapport pr. 31.3.2019
Anlæg pr. 31.03.2019


240. Budget 2020 - Forslag til råderumskatalog og nye ønsker

Budget 2020 - Forslag til råderumskatalog og nye ønsker

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 27. februar 2019 budgetproceduren for budget 2020 herunder, at fagudvalgene udarbejder et råderumskatalog på i alt 25 mio. kr.

 

Udvalget for Social- og Sundhed fik på mødet den 23. april 2019 et overblik over budgettet på deres område. Med udgangspunkt i udvalgets budget skal udvalget fremkomme med forslag til et råderumskatalog på 6,9 mio. kr., samt forslag til finansiering af eventuelle nye ønsker til driftsbudgettet.

 

I forhold til anlægsbudgettet kan udvalgene kun komme med nye anlægsønsker i 2022 og 2023, hvor der er uprioriterede midler. Såfremt udvalget har anlægsønsker til 2020 og 2021, skal der peges på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, som udvalget ønsker skal udgå eller udskydes.

 

Udgangspunktet for budget 2020 er regnskab 2018. Vedhæftet er ’Regnskabsanalysen for 2018’ samt ’Sammenligning af Varde Kommunes udgifter i regnskab 2018’, som gennemgås af forvaltningen inden drøftelse af budgetforslag.

 

Maiken Schmiegelow fra Analyse og Økonomistyren gennemgår regnskabsanalysen.

 

Herefter vil Forvaltningen præsentere forslag til råderumskataloget.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Materialet er under udarbejdelse, og forvaltningen vil på mødet fremlægge en række forslag, så udvalget kan tilkendegive, hvilke forslag der skal arbejdes videre med.

 

De udarbejdede forslag skal endelig prioriteres på udvalgets møde i juni.


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov


Økonomi

Økonomi bemærker, at der skal komme forslag til et råderumskatalog på 6,9 mio. kr., og at nye ønsker jfr. budgetproceduren, skal finansieres indenfor udvalgets egen ramme.

 

I bilagsmaterialet er der for 2020 forslag til reduktioner for 11,37 mio. kr. og nye ønsker for 6,384 mio. kr. Derudover er der i 2020 anlægsforslag for 1,4 mio. kr., hvortil kommer udgifter til brandsikring af plejehjem, hvor udgiften endnu ikke kendes.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at regnskabsanalysen tages til efterretning,

at forvaltningens gennemgang af forslag til råderumskataloget drøftes med henblik på, at der træffes beslutning på udvalgets møde i juni, og

at udvalget drøfter, om der er yderligere forslag, der skal arbejdes videre med.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Regnskabsanalysen blev taget til efterretning.

Forslagene blev drøftet, og oversigten tilrettes ud fra drøftelserne. Der træffes endelig beslutning i udvalgets næste møde.

Vikardækningen undersøges nærmere med henblik på indarbejdelse i det kommende potentialekatalog.sagsnr19-7_doknr81666-19_v1_analyse af regnskab 2018 - 10.05.2019.pdf.pdf
sagsnr19-668_doknr82390-19_v1_anlæg 2020-2023.xlsx
sagsnr19-7_doknr81667-19_v1_sammenligning af varde kommunes udgifter i regnskab 2018 - 10.05.2019.pdf.pdf

Bilag

Analyse af regnskab 2018 - 10.05.2019.pdf
Anlæg 2020-2023
Sammenligning af Varde Kommunes udgifter i regnskab 2018 - 10.05.2019.pdf


241. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Sammenhængende ungeindsats
 • Evaluering af KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 9. og 10. maj.
 • Frivillig fredag

 

 

 

 

 

Orientering v/direktøren

 • Status vedr. sundhedshus i næste udvalgsmøde

 

 

 

 

Gensidig orientering/eventuelt

 • Artikel vedr. psykisk sygdom (Gitte).
 • Orientering fra arbejdsdag SOF-SVS – positive tilbagemeldinger til akutsygeplejen (Thorkild).
 • Søgårdens målgruppe (A.C.).

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Social- og Sundhedspolitisk Forum blev drøftet.

 

Orientering fra det sidste møde i den sammenhængende ungeindsats blev taget til efterretning.

 

Øvrige orienteringer blev taget til efterretning.

242. Sundhedshus i Varde - Lukket punkt