UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

23-04-2019 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

23-04-2019 12:15:00


PUNKTER

219. Godkendelse af dagsorden
220. Budget 2020 og overslagsårene - Udvalg for Social og Sundhed
221. Implementering af Det Friske Pust - et tiltag til forebyggelse af ensomhed fra VoresStemmer
222. Orientering om Ankestyrelsens statistik 2018 vedr. klagesagsbehandling
223. Evaluering af omlægning af Døgnrehabiliteringsafdelingen
224. Plejeboliger til ægtefæller - orientering
225. Demensstrategi 2019-2023 - høring
226. SOSU-området - temadrøftelse
227. Gensidig orientering219. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 23-04-2019

Godkendt.

220. Budget 2020 og overslagsårene - Udvalg for Social og Sundhed

Budget 2020 og overslagsårene - Udvalg for Social og Sundhed

Sagsfremstilling

I henhold til den godkendte tids- og handleplan for budget 2020-2023 skal fagudvalgene på mødet i april have indledende drøftelser af budget 2020, og hvilke nye forslag og emner, som udvalget ønsker at arbejde videre med.

 

I forbindelse med vedtagelse af budgetproceduren blev det besluttet, at der skal udarbejdes et råderumskatalog på 25 mio. kr., hvoraf Udvalget for Social og Sundhed skal komme med forslag til 6,9 mio. kr.

 

Derudover skal der til eventuelle nye driftsønsker findes finansiering indenfor udvalgets område.

 

Til udvalgets møde i maj vil forvaltningen udarbejde en bruttoliste over finansieringsforslag, som udvalget kan vælge imellem.

 

For anlæg er det besluttet, at udvalgene kun kan komme med nye anlægsønsker i 2022 og 2023, hvor der er uprioriterede puljer. Hvis udvalget har nye anlægsønsker i 2020 eller 2021, skal udvalget pege på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, der skal udgå eller udskydes.

Der vedlægges oversigt over allerede vedtagne anlægsprojekter på udvalgets område.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under punktets behandling.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Der skal udarbejdes forslag til råderumskatalog på 6,9 mio. kr. for budget 2020 samt evt. findes yderligere beløb til finansiering af nye ønsker.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det drøftes, hvilke områder der kan arbejdes med i forhold til de 6,9 mio. kr. til råderumskataloget,

at det drøftes, om der er nye driftsønsker, der skal arbejdes med, og

at det drøftes, om der er nye anlægsønsker, der skal arbejdes med.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 23-04-2019

Forvaltningen arbejder videre med de indkomne forslag til udvalgets næste møde.sagsnr19-668_doknr62878-19_v1_driftbudget 2019.xlsx
sagsnr19-668_doknr62076-19_v1_anlæg 2019 - 2022.xlsx

Bilag

Driftbudget 2019
Anlæg 2019 - 2022


221. Implementering af Det Friske Pust - et tiltag til forebyggelse af ensomhed fra VoresStemmer

Implementering af Det Friske Pust - et tiltag til forebyggelse af ensomhed fra VoresStemmer

Sagsfremstilling

I november 2018 blev borgermødet ”Vores Stemmer*Varde” afholdt i Ølgodhallerne.

Under mødet blev der skabt konkrete idéer og løsninger ud fra overskriften ”Hvordan skaber vi en kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt?”. Fem ideer herfra er blevet præsenteret for Udvalget for Økonomi og Erhverv. Herfra er ideen ”Det Friske Pust” sendt videre til endelig beslutning om afprøvning som pilotprojekt i Udvalget for Social og Sundhed.

”Det Friske Pust” er et initiativ til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Unge mennesker (15-17-årige) ansættes til at drive et mødested for ældre, hvor de igangsætter aktiviteter og støtter de ældre, der har behov for ledsagelse til mødestedet.

 

Initiativet forventes at danne netværk på tværs af generationer, og de unge der driver mødestedet får mulighed for at afprøve en interesse for at arbejde i omsorgsfag, og kan inspirere deres jævnaldrende til at undersøge mulighederne i faget.

Det foreslås, at ideen afprøves som et pilotprojekt i Ansager over tre måneder, og efterfølgende evalueres.

 

Der står frivillige klar til at igangsætte projektet, den lokale skole og hjemmepleje har givet tilsagn om, at de er villige til at støtte op omkring rekrutteringen af henholdsvis unge medarbejdere og ældre brugere. Der forefindes lokaler i nærområdet, som kan benyttes.

 

Initiativtagerne til ideen Cilla Hansen og Irene Moesgaard vil deltage i mødet og præsentere ide og tidsplan for udvalget. 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at forslaget falder fint i tråd med de initiativer, som er i gang ift. reduktion af ensomhed og ift. rekruttering af unge til social- og sundhedsfaget. Af eksempler på det sidstnævnte kan nævnes KAOS, der er et tilbud til 4., 5. og 6. klassetrin om et undervisningsforløb på social- og sundhedsskolen i Esbjerg, mhp. at give eleverne i grundskolen et positivt indblik i social- og sundhedsuddannelserne.

 

Et andet eksempel er Fællesskabsklippekortet, der giver borgere, der i forvejen modtager hjælp i hjemmet, mulighed for støtte fra en ansat i hjemmeplejen eller en terapeut, til at komme i gang med en aktivitet udenfor hjemmet. Det kan f.eks. være en aktivitet i en lokal forening, fællesspisning, et motionstilbud eller lignende. Såfremt projekt ”Det Friske Pust” iværksættes, vil det være oplagt at tænke i koblinger til fællesskabsklippekortet ift. at få de ældre til at benytte sig af mødestedet ”Det Friske Pust”.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.


Økonomi

Det estimeres, at det vil koste 12.000 kr. at afprøve projektet som pilotprojekt over tre måneder i Ansager. Midlerne dækker løn til, at fire unge kan ansættes i otte timer/uge og let forplejning. Udgifterne kan dækkes fra midler, der er afsat til organisationsudvikling indenfor Social og Sundhed.


Høring

Ældrerådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges 12.000 kr. fra organisationsudviklingsmidlerne til, at initiativtagerne kan køre projektet som pilotprojekt i Ansager.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 23-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Pilotprojektet udvides til 6 måneder. Efter 4 måneder evalueres projektet. Den øgede finansiering findes inden for udvalgets område. 

 

Udvalget forudsætter, at projektet forløber i tæt forankring med lokalområdet med henblik på senere overtagelse af projektet.

222. Orientering om Ankestyrelsens statistik 2018 vedr. klagesagsbehandling

Orientering om Ankestyrelsens statistik 2018 vedr. klagesagsbehandling

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har siden 2014 udsendt halvårlig statistik til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Ankestyrelsens oversigt for Varde Kommune for 2018 er vedhæftet.

 

Varde Kommune ligger lidt højere i andelen af sager vedr. Lov om Social Service, som omgøres af Ankestyrelsen (37 %) end resten af landet (36 %). En sag kan omgøres af Ankestyrelsen enten med afgørelsen ændring/ophævelse, som betyder, at Ankestyrelsen enten har ændret eller ophævet kommunens afgørelse eller ved, at Ankestyrelsen afgør sagen som hjemvisning. Når Ankestyrelsen hjemviser en sag, betyder det, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som skal behandle sagen igen. Det kan fx være, at kommunen skal finde flere oplysninger i sagen. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at kommunen træffer en anden afgørelse.

 

I 2018 behandlede Ankestyrelsen i alt 95 sager vedr. Lov om Social Service fra Varde Kommune. Heraf blev 57 sager stadfæstet, hvilket betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. 5 sager blev afvist, hvilket betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen, det kan fx skyldes, at der er klaget for sent, eller at Ankestyrelsen ikke er den rette myndighed at klage til. Ud af de 95 sager blev i alt 3 sager afgjort som ændring/ophævelse (heraf vedrører 1 sag Udvalget for Social og Sundhed), og i alt 30 sager blev hjemvist (heraf vedrører 17 sager Udvalget for Social og Sundhed).

 

Oversigt over disse sager med nærmere beskrivelse findes i dok. 38924-19, som er vedhæftet. Desuden vedhæftes Ankestyrelsens samlede oversigt med alle sager fra 2014-2018 (dok. 44082-19).

 

Varde Kommunes sagsbehandlere i de to myndighedsafdelinger for Social og Handicap samt Ældre og Sundhed har stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende på at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Myndighed opfordrer dog også af og til borgerne til at anke en afgørelse for at få klarlagt lovgivning og praksis på området og dermed øge vores egen faglighed. Prøvninger af sager ved Ankestyrelsen og Ankestyrelsens principafgørelser er således helt afgørende for at fastlægge, hvordan kommunernes praksis i forbindelse med sagsbehandlingen skal være.

 

Såfremt en sag hjemvises af Ankestyrelsen fx med begrundelsen, at den ikke er tilstrækkeligt belyst, indarbejdes Ankestyrelsens anvisninger i nye sager.

 

Social og Handicap Myndighed samt Ældre og Sundhed Myndighed anvender ikke uafhængige konsulenter i sagsbehandlingen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommunes afgørelser i Ankestyrelsen er med til at forbedre vores sagsbehandling, og vi følger derfor Ankestyrelsens afgørelser tæt og drager læring ud af de sager, som hjemvises eller ændres.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Lov om social service.


Økonomi

Ingen.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 23-04-2019

Taget til efterretning.sagsnr18-10261_doknr44082-19_v1_ankestyrelsens afgørelser sel 2014-2018.xlsx
sagsnr18-10261_doknr36235-19_v1_ankestatistik - varde kommune.pdf.pdf
sagsnr18-10261_doknr38924-19_v1_ankestyrelsens afgørelser af sager vedr. udvalget for social og sundhed.docx

Bilag

Ankestyrelsens afgørelser SEL 2014-2018
Ankestatistik - Varde Kommune.pdf
Ankestyrelsens afgørelser af sager vedr. Udvalget for Social og Sundhed


223. Evaluering af omlægning af Døgnrehabiliteringsafdelingen

Evaluering af omlægning af Døgnrehabiliteringsafdelingen

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2018 gennemførte Varde Kommune en omlægning af Døgnrehabiliteringsafdelingen på Carolineparken, hvor man flyttede seks træningspladser på Aktivitetscentret i Ølgod sammen med de eksisterende døgnrehabiliteringspladser i Varde.

Formålet var at samle fagligheden omkring træningsophold på et sted, og ensarte serviceniveauet så der ikke længere blev tilbudt to forskellige typer af træningsophold i kommunen. I den forbindelse blev der tilført 1.334.265 kr. årligt til de øgede driftsomkostninger, idet serviceniveauet på de seks træningspladser, der tidligere var placeret i Ølgod, var lavere, og man desuden kalkulerede med en generel intensivering af forløbene.

 

Vurderingsophold blev indført som et nyt tilbud, og målgruppen og arbejdsgangene omkring opfølgning blev skærpet, bl.a. med flere tværfaglige opfølgninger med deltagelse af visitator for at sikre et bedre flow og mere målrettede forløb på afdelingen.

 

Efter omlægningen gennemføres der i dag tre opholdstyper på Døgnrehabiliteringsafdelingen: døgnrehabiliteringsophold, vurderingsophold og venteophold. Der er i alt 14 døgnrehabiliterings- og vurderingspladser og fem ventepladser på afdelingen.
På baggrund af omlægningen er der i slutningen af 2018 gennemført en evaluering, hvor fokus har været at samle op på, om man er lykkedes med intentionen om mere intensive og målrettede forløb, om man lykkes med at vurdere og rehabilitere borgerne under de nuværende faglige rammer, og om de ressourcemæssige rammer, der er lagt omkring døgnrehabiliteringsafdelingen, stemmer overens med de reelle behov.

 

Målgruppe og flow

Færre borgere udskrives til en permanent plejebolig (24% i 2017 og 9% i 2018), og den gennemsnitlige opholdstid er væsentligt afkortet (gennemsnitligt 49 dage i 2017 og 37 dage i 2018). Dette indikerer, at de borgere, der indskrives, i højere grad har et potentiale til at nå en forholdsvis høj grad af selvhjulpenhed, og at de er i stand til at profitere af den intensive rehabilitering. Man er dermed lykkedes med at sikre, at det er den rigtige målgruppe, der indskrives, og at sikre effekt og fremdrift i borgerforløbet.

 

Alt i alt blev der tildelt 149 døgnrehabiliteringsforløb og 45 vurderingsforløb i 2018, hvor der var kalkuleret med 89 forløb i alt. Antallet af forløb er således mere end dobbelt så højt, som forventet. Dette skyldes til dels, at opholdstiden har været kortere end forventet, men også at døgnrehabiliterings- og vurderingspladserne i 97% af tiden har været beboet af borgere med et aktivt forløb, hvor det i 2016 kun var tilfældet i 57,3% af tiden.

 

Vurderingsophold

Vurderingsopholdet er et nyt tilbud, hvor formålet er at vurdere, om borgeren er i målgruppen for et døgnrehabiliteringsophold, eller at stabilisere borgerens tilstand og vurdere, hvordan borgerens behov for pleje bedst kan dækkes fremadrettet. Vurderingsopholdene betragtes som en succes, idet man i 92% af tilfældene helt eller delvist er lykkedes med at vurdere borgerens behov. 

 

Vellykket rehabilitering

På baggrund af interview med borgere og personale er vurderingen, at der er høj borgertilfredshed, og at det tværfaglige samarbejde, den høje faglighed omkring borgerne, arbejdsgangene omkring forløbet og målrettet opfølgning med deltagelse af visitator understøtter effektive rehabiliteringsforløb af høj kvalitet. Det vurderes, at det vil være et kvalitetsløft, hvis der kan udvides med terapeutdækning i en del af aftentimerne for at sikre fagligt fokus og tid til rehabilitering i alle vagtlag. 

 

De ressourcemæssige rammers overensstemmelse med behovet

Døgnrehabiliteringsafdelingen har i 2018 haft langt flere borgere igennem et forløb, end forventet. En af årsagerne er som nævnt, at forløbene har været kortere end forventet, men også at man i praksis har benyttet to af ventepladserne som døgnrehabiliterings- og vurderingspladser en del af året. Dette har været et resultat af, at behovet for døgnrehabiliterings- og vurderingspladser har været større end de afsatte 14 pladser, mens der har været dårlig belægning på ventepladserne. Dette har betydet, at presset på især terapeuterne men også sygeplejerskerne har været større, end hvad der er afsat ressourcer til.

Årsagen er, at flere borgere skal testes og trænes af terapeuterne, og at begge faggrupper skal afsætte mere tid til den indledende udredning, opfølgende samtaler og overdragelse, når borgerne skal afsluttes. Træning og Rehabilitering har trukket ressourcer ud af eget budget for at sikre terapeutdækning til de to ekstra pladser og til at dække ind med afløsere i sommerferieperioden. Dette er ikke muligt i 2019, hvorfor de to pladser fra og med 1. januar 2019 igen fungerer som ventepladser. 

 

I praksis betyder det, at ventepladserne i høj grad er belagt af borgere, der venter på at starte et vurderings- eller døgnrehabiliteringsophold, og at det ofte opleves, at terapeuter og sygeplejersker ikke kan arbejde så intenst med borgerne, som målsætningen tilsiger, fordi ressourcerne er afsat ud fra en formodning om, at der ville blive gennemført langt færre forløb.

 

Udviklingskonsulent Christina Bonde, teamleder i Træning og Rehabilitering Mette Mortensen og teamleder på Døgnrehabiliteringsafdelingen Line Duerlund Terp deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Vurderingen er, at omlægningen er gennemført med et meget tilfredsstillende resultat.

Evalueringen giver ikke anledning til at ændre i den faglige praksis omkring døgnrehabiliteringsafdelingen.

 

Sygeplejerskerne på afdelingen blev i forbindelse med omlægningen ledelsesmæssigt lagt under døgnrehabiliteringens ledelse, hvor de tidligere har været tilknyttet sygeplejen. Denne konstruktion opleves som velfungerende.

 

Terapeuterne på døgnrehabiliteringsafdelingen er tilknyttet Træning og Rehabilitering. I forbindelse med drøftelserne om et evt. sundhedshus og husets funktioner, opleves det som væsentligt for den faglige synergi og driftseffektiviteten, at døgnrehabiliteringsafdelingen og Træning og Rehabilitering også fremadrettet har adresse på samme matrikel.

 

Evalueringen har ikke fokuseret på en decideret effektmåling, hvor langtidseffekterne af et ophold på døgnrehabiliteringsafdelingen undersøges. Det er oplagt, at dette kommer i fokus i en senere evaluering.

 

Det vurderes som presserende, at der tilføres flere ressourcer til afdelingen. 

Både til at sikre optimal dækning med terapeut- og sygeplejerskeressourcer til de 14 nuværende døgnrehabiliterings- og vurderingspladser både i hverdage og i ferieperioder, men ideelt set også for at opnormere til 16 pladser, idet situationen i dag er den, at der er venteliste til døgnrehabiliterings- og vurderingsophold.

 

Der vil blive indstillet et budgetforslag vedrørende dette til budget 2020.

 

Der er et akut behov for at sikre sommerferiedækningen med terapeuter, som der ikke er dækning for i den nuværende økonomiske ramme for døgnrehabiliteringsafdelingen.

Hvis der ikke kan sikres feriedækning, er konsekvensen, at man henover sommerferien må konvertere et antal døgnrehabiliterings- og vurderingspladser til almindelige midlertidige pladser i ferieperioden. Der er udarbejdet forslag til finansiering af den nødvendige forøgelse af normeringen i 2019, se økonomiafsnittet nedenfor.


Retsgrundlag

Servicelovens § 84


Økonomi

Det vil koste ca. 72.600 kr. at sikre vikardækning med henholdsvis en fysioterapeut og en ergoterapeut i 30 timer/uge i 6 uger henover sommerferien.

Det anbefales, at ressourcerne trækkes fra budgettet til visitation af personlig og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere, hvor der i 2018 var et overskud i forhold til budgettet.


Høring

Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, 

at Udvalget for Social og Sundhed godkender, at der trækkes 72.600 kr. fra budgettet til visitation af personlig og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere, til sommerferiedækningen med terapeutvikarer.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 23-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr16-14144_doknr199616-18_v1_kort version - evaluering af døgnrehabiliteringen, december 2018.docx.docx

Bilag

Kort version - Evaluering af Døgnrehabiliteringen, december 2018.docx


224. Plejeboliger til ægtefæller - orientering

Plejeboliger til ægtefæller - orientering

Sagsfremstilling

Varde Kommune har anvisningsretten til i alt 424 permanente plejeboliger.

Heraf er 124 boliger egnede til ægtepar. Plejeboligerne er fordelt, som det fremgår af tabel 1. Der er dog stor forskel på graden af egnethed. Kun tre af boligerne, de tre boliger på Ansager Plejecenter, er indrettet med henblik på, at der kan bo ægtefæller. Boligerne er generelt ikke egnede til, at ægtefæller, der begge har behov for forflytninger med lift, kan bo sammen, og de fleste et-rums boliger efterlader stort set ikke rum til andet møblement end senge og skabe, hvis de skal bebos af ægtepar.

 

I Varde Kommune er der pt. fire ægtepar, der bor sammen i samme plejebolig, og seks ægtepar der bor på samme plejecenter men i separate boliger. Blandt de seks ægtepar, der bor i separate boliger, er der et ægtepar, der har et ønske om at bo sammen, men hvor det ikke er muligt på det pågældende plejecenter, da de begge er plejekrævende. De andre ægtepar er veltilpasse med ordningen med separate boliger, da de af forskellige årsager, f.eks. den ene ægtefælles demens eller massive plejebehov, drager fordele af at kunne trække sig tilbage til egen lejlighed.

 

Nogle ægtepar bor på samme afdeling på plejecentret, mens andre bor på hver deres afdeling. Dette kan være til både fordel og ulempe. Det er ikke altid muligt, at tilbyde ægtefæller der ønsker det bolig på sammen afdeling, da det kræver, at boligerne er ledige. I tilfælde hvor den ene del af ægteparret har gavn af at blive aflastet fra ægtefællen, typisk hvis ægtefællen er dement, opleves det som en fordel. Ønsker ægteparret derimod at tilbringe mest mulig tid sammen, kan det være problematisk, at de ikke er tilknyttet samme personalegruppe, primært i forbindelse med medicingivning, hvor der er større risiko for fejl, da det kræver en stram koordinering mellem de forskellige personalegrupper.

 

Tabel 1: Plejeboliger der er egnede til ægtepar

Plejecenter

Antal boliger med et rum

Antal boliger med to rum

Carolineparken

39

0

Lyngparken

8

1

Søgården

0

0

Poghøj

0

0

Skovhøj

0

0

Møllegården

0

1

Aktivitetscentret

18

9

Vinkelvejscentret

0

0

Tistrup Plejecenter

0

0

Ansager Plejecenter

0

3

Helle Plejecenter

0

1

Sognelunden

0

12

Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter

0

32

I alt

65

59

 


Forvaltningens vurdering

Optimalt set vil en bolig til ægtefæller på plejecenter indeholde to separate soveværelser. Dette vil imødekomme et behov for uforstyrret søvn for den ægtefælle, der ikke har behov for natlige tilsyn og pleje, og give optimale arbejdsforhold for personalet, i det tilfælde hvor begge ægtefæller er plejekrævende. Boliger af denne type findes ikke i Varde Kommune i dag. Såfremt døgnrehabiliteringsafdelingen flyttes til et evt. nyt sundhedshus, vil der sandsynligvis være mulighed for at ombygge nogle af de eksisterende lejligheder på Carolineparken til ægtefælleboliger. Udfordringen ved at indrette boliger til en helt særlig målgruppe er dog, at man ikke kan sikre, at kapaciteten er ledig, når der er borgere, der har behovet, at man risikerer at stå med kostbar tomgang, hvis boligerne ikke kan lejes ud, at borgeren vægter den geografiske placering højere end tilbuddets beskaffenhed, og derfor vælger en mindre egnet bolig i lokalområdet. Derudover er det en problematisk situation, når borgeren ikke længere har det særlige behov – i dette tilfælde, hvis den ene ægtefælle går bort.


Retsgrundlag

Lov om social service.

Lov om almene ældreboliger.


Økonomi

Økonomien forbundet med indretning af optimale ægtefælleboliger på Carolineparken er ikke afdækket.


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 23-04-2019

Taget til efterretning.

225. Demensstrategi 2019-2023 - høring

Demensstrategi 2019-2023 - høring

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsområdet har udarbejdet en ny demensstrategi for 2019-2023.

Demensstrategien tager udgangspunkt i de erfaringer, vi har gjort os med arbejdet i at blive en demensvenlig kommune. Hovedfokus er at sikre og forbedre det værdige og meningsfulde liv for borgere, som rammes af en demenssygdom, og deres pårørende.

 

Demensstrategien tager udgangspunkt i de ambitioner, Varde Kommune tidligere forpligtede sig til at arbejde med i forbindelse med deltagelse i Demensrummet. Strategien læner sig endvidere op af Regeringens Nationale handlingsplan på demensområdet.

 

Strategien er derfor inddelt under følgende seks punkter:

 • Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens
 • Bedre støtte til pårørende
 • Kompetenceløft til personalet
 • Tilgængelige og inkluderende lokalsamfund
 • Flere demensindrettede boliger
 • Understøt forskning og vidensdeling

 

Der er taget udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats for borgeren, med særlig fokus på borgerens egne ønsker og behov.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at strategien vil danne et godt grundlag for det videre arbejde i at være en demensvenlig kommune.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ældrerådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at strategien fremsendes til Ældrerådet til høring forinden endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 28-03-2019

Ældrerådet har ingen bemærkninger til demensstrategien.

Fraværende:

Anne-Marie Søndergaard


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 23-04-2019

Demensstrategien blev godkendt.sagsnr18-6351_doknr132424-18_v1_demensstrategi 2019-2023.docx

Bilag

Demensstrategi 2019-2023


226. SOSU-området - temadrøftelse

SOSU-området - temadrøftelse

Sagsfremstilling

På mødet vil der blive præsenteret en række informationer om status med hensyn til rekruttering på sosu-området. Desuden vil der blive præsenteret nye landsdækkende og lokale initiativer på området. Der er to sosu-uddannelser: Sosu-hjælper-uddannelse og sosu-assistent-uddannelsen. Uddannelserne er en kombination af skoleforløb, der foregår på SOSU-skolen i Esbjerg og praktikperioder i regionen og i kommunen.

Optaget på uddannelserne er styret af en på landsplan indgået aftale om dimensionering. Ifølge denne er Varde Kommune forpligtet til at ansætte 31 SSA-elever og 22 SSH-elever hvert år.

 

Følgende landsdækkende initiativer er på vej:

-          Med virkning fra 2020 skal elever ikke længere ansættes i regioner, men kun i kommuner. Det betyder, at Varde Kommune fremover skal ansætte 23 elever mere årligt.

-          En beslutning om at øge optaget med 30 procent. Kommunen får ikke tilført ekstra midler til håndtering af dette. Begrundelsen herfor, er at de ekstra elever også udgør en arbejdskraft for kommunerne.

 

Følgende initiativer er sat i gang i Varde Kommune for at fremme rekruttering og fastholdelse:

-          Vi ansætter flere elever, end vi er forpligtet til. Varde Kommune ansætter i år 39 SSA-elever.

-          En årlig undervisningsdag leveret af SOSU-skolen til folkeskolens klasser på mellemtrinnet.

-          Opfordring til medarbejdere som forlader arbejdsmarkedet om fortsat at arbejde få timer hos os.

-          Systematisk efteruddannelse.

-          Bevægelse på arbejdspladsen.

 

Af nye lokale initiativer kan nævnes:

-          Øget brug af voksenelevløn.

-          Spireansættelser.

-          Nogle medarbejdere motiveres til og uddannes i brug af sociale medier til at skabe positiv opmærksomhed om ældreområdet i Varde Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

-          Forsøg på at rekruttere østeuropæiske kvinder til uddannelsen.

-          Dialog med Jobcentret om mulighed for ansættelse af brugere i deres system i visse veldefinerede funktioner på plejecentre.

-          At SOSU-skolen bidrager med undervisning i folkeskolens ældste klasser. Det er en mulighed, der åbnes op for i den aftale om erhvervsuddannelserne, som blev indgået mellem et flertal af folketingets partier i efteråret 2018.

Spireansættelser er ansættelse af unge (15-18-årige) i små jobs på plejecentre. Opgaven vil være at bidrage til at øge aktivitetsniveauet i beboergrupperne. Formålet er at skærpe interessen hos unge for en uddannelse indenfor SOSU-området.

Initiativerne vil blive uddybet på mødet.

 

Uddannelseskoordinator Winnie Bejder Jensen deltager under punktet.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent - BEK nr. 755 af 08/06/2018

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper - BEK nr. 1117 af 18/08/2016.


Økonomi

De økonomiske aspekter af flytningen af arbejdsgiveransvaret fra regionen til kommunerne er endnu ikke forhandlet på plads på landsplan.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 23-04-2019

Taget til efterretning.

227. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Sammenhængende ungeindsats
 • Besøgsrunde 29. april kl. 7.30-15.00
 • Udvalgsformandens deltagelse i politisk møde den 9. maj under KL’s Social- og Sundhedspolitiske forum.
 • Evt. besøg af KL’s Sundheds- og Ældreudvalg i en række kommuner i indeværende valgperiode med henblik på at drøfte udviklingen på sundheds- og ældreområdet.
 • Tilbagemelding fra KL vedr. Sundhedskonferencen 2019. Invitation til dialogmøde 2. maj i KL-huset.
 • Invitation til konference ”Fremtidens psykiatri i Region Syddanmark” den 8. maj kl. 14.30 – 19.30 på Comwell Middelfart.

 

 

 

 

 

Orientering v/direktøren

 • Udvalgets studietur til Finland.
 • Potentialekatalog – drøftelse af evt. besøg i andre kommuner.
 • Dato for ekstraordinært udvalgsmøde ifm tilbagemelding på ansøgning om sundhedshus
 • Status vedrørende de særlige psykiatripladser
 • Boliger til hjemløse

 

 

 

 

 

Gensidig orientering/eventuelt

 • Der ønskes en orienteringssag i udvalget vedr. visitation og samarbejdet mellem de forskellige afdelinger (Stig).
 • Der blev spurgt til ungepsykiatri – fokus på unge der mistrives (Stig)
 • Ældres faldulykker – der udarbejdes et oplæg til udvalget (Stig)
 • Orienteringssag til juni-mødet vedr. områdesygeplejersker (A.C.)

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringerne tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 23-04-2019

Orienteringerne blev taget til efterretning.

 • Der er afbud fra Steen Holm Iversen til besøgsrunden den 29. april.
 • Med hensyn til henvendelsen fra KL vedr. besøg i kommunerne sendes der invitation til KL til besøg i Varde Kommune.
 • Der er ingen tilmeldinger til dialogmødet den 2. maj.
 • Der er ingen tilmeldinger til konferencen den 8. maj.
 • Med hensyn til potentialekataloget ønsker udvalget at deltage i besøg i andre kommuner, hvor det giver mening, og hvor det er muligt.

 sagsnr18-33_doknr59794-19_v1_hvad skal kl's sundheds- og ældreudvalg se og drøfte i jeres kommune - brev til kommuner - hvad sk.pdf
sagsnr18-33_doknr59829-19_v1_invitation til politisk møde om socialpolitik på kl's social- og sundhedspolitiske forum d. 9. maj -.pdf
sagsnr18-33_doknr59831-19_v1_kl's sundhedskonference 2019 - tilbagemelding.msg
sagsnr18-33_doknr60035-19_v1_invitation og program temadag 29 maj dialogforum syddanmark.pdf.pdf
sagsnr18-33_doknr61302-19_v1_region syddanmarks psykiatrikonference - invitation.pdf.pdf
sagsnr18-33_doknr61300-19_v1_region syddanmarks psykiatrikonference - program.pdf

Bilag

Hvad skal KL's Sundheds- og Ældreudvalg se og drøfte i jeres kommune? - Brev til kommuner - Hvad skal SÆU se og drøfte i jeres kommune.pdf
Invitation til politisk møde om socialpolitik på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum d. 9. maj - Invitation politisk møde om Socialpolitik 9. maj i Aalborg.pdf
KL's Sundhedskonference 2019 - tilbagemelding
Invitation og program temadag 29 maj Dialogforum Syddanmark.pdf
Region Syddanmarks psykiatrikonference - invitation.pdf
Region Syddanmarks psykiatrikonference - program