UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Social og Sundhedsskolen

STARTTIDSPUNKT

19-03-2019 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

19-03-2019 12:15:00


PUNKTER

202. Godkendelse af dagsorden
203. Udvalgsmøde på Social- og Sundhedsskolen
204. Anlægsregnskab for genetablering af storkøkken på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter
205. Regnskab 2018 og budgetoverførsler til 2019 - Udvalget for Social og Sundhed
206. Supervision på ældreområdet
207. Status på plejeboligplanen 2019
208. Kvalitetsstandard og indsatskatalog på ældreområdet - efter høring
209. Proces for revidering af værdighedspolitikken - orientering
210. Demensstrategi 2019-2023 - høring
211. Østbækhjemmet, opsigelse af driftsoverenskomst - orientering
212. Kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter efter Servicelovens § 100 - efter høring
213. Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil § 114 - efter høring
214. Regeringens Psykiatri Handleplan - orientering
215. Resultaterne fra Socialtilsyn Syd 2018 - orientering
216. Orientering om budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023
217. Gensidig orientering
218. Lunden - udvidelse med en plads - Lukket punkt202. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Godkendt.

203. Udvalgsmøde på Social- og Sundhedsskolen

Udvalgsmøde på Social- og Sundhedsskolen

Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 19. marts afholdes på Social- og Sundhedsskolen, Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N.

 

Direktør Lisbeth Nørgaard og udviklingschef Mogens Schlüter deltager. De vil give et kort oplæg om skolen og skolens aktiviteter, herunder en rundvisning på skolen.

 

Efterfølgende vil der være lejlighed til en fælles drøftelse med skolens ledelse vedr.

 • Tiltag i forhold til rekruttering
 • Grundforløb i Varde
 • Tættere samspil med folkeskolen – EUD-aftalen
 • Den nye dimensioneringsaftale
 • Hvilke initiativer tages i brug for at tiltrække de rigtige ansøgere.

 

Udvalget afholder herefter udvalgsmødet på skolen.

 

Uddannelseskoordinator Winnie Bejder Jensen deltager under besøget.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Orientering og rundvisning blev taget til efterretning.

204. Anlægsregnskab for genetablering af storkøkken på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter

Anlægsregnskab for genetablering af storkøkken på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter

Sagsfremstilling

Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter har gennemført et anlægsprojekt for genetablering af storkøkkenet på plejecenteret. Projektet er en reetablering og opgradering af storkøkkenet på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter. Tidligere er maden produceret decentralt ude i boenhederne, men med færdiggørelsen af projektet vil maden blive produceret centralt i storkøkkenet.

 

Med etableringen af storkøkkenet vil arbejdsmiljøet være forbedret betydeligt for personalet. Køkkenet er praktisk indrettet og færre tunge løft for personalet.

Derudover er målet at bringe maden og måltidssituationen tættere på de ældre borgere, hvilket er markant forbedret i dag på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter. Der vil blive arrangeret større arrangementer både for beboere, deres pårørende og ældre i lokalområdet.  

 

Det samlede budget for anlægsprojektet er på 3.289.219 kr. Projektet er finansieret med 2.466.915 kr., som et tilskud modtaget under Sundheds- og Ældreministeriet. Derudover er der en kommunal egenfinansiering på 25 procent svarende til 822.304 kr. Den kommunale andel er finansieret af udbetalingen på 1,2 mio. kr., som Varde Kommune har modtaget i forbindelse med nedsættelse af egenkapitalen fra Det Danske Madhus Varde A/S.

 

Jf. Varde Kommunes økonomiregulativ skal Byrådet godkende anlægsprojekter på over 2 mio. kr. BDO har revideret anlægsregnskabet uden bemærkninger.


Retsgrundlag

Varde Kommune økonomiregulativ.


Økonomi

Der er givet en samlet anlægsbevilling på 3.289.219 kr. Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 47.195 kr. i forhold til meddelt bevilling. Merforbruget skyldes ekstraomkostninger på håndværkerudgifter til fliser og vægoverflader, som er et krav fra fødevarestyrelsen. Merforbruget finansieres af driftsbudgettet for Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet med en samlet anskaffelsessum på 3.289.219 kr. godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-3018_doknr38117-19_v1_rapport blaabjerg storkøkken.docx.docx

Bilag

Rapport Blaabjerg storkøkken.DOCX


205. Regnskab 2018 og budgetoverførsler til 2019 - Udvalget for Social og Sundhed

Regnskab 2018 og budgetoverførsler til 2019 - Udvalget for Social og Sundhed

Sagsfremstilling

Regnskab 2018 for udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

 

Det regnskabsmæssige resultat for driften på udvalgets område udgør: 

 

Drift

1.000 kr.

Korrigeret budget 2018

872.324 kr.

Heraf budgetoverførsler fra tidligere år

16.310 kr.

Regnskab 2018

861.985 kr.

Mindreforbrug i forhold til bevilling

10.339 kr.

Heraf overføres til 2019

21.438 kr.

 

Budgetoverførsler til 2019 er opgjort til 21,4 mio. kr. Herefter resterer der et merforbrug på 11,1 mio. kr., der fragår kommunes kassebeholdning.

Af merforbruget udgør den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet 8,6 mio. kr.

 

Mindre-/merforbruget kan henføres til:

Sundhedsområdet: samlet merforbrug på 10,7 mio. kr.

 • Merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på -8,6 mio. kr.
 • Merudgift til genoptræning på -1,1 mio. kr. Større slutafregning fra privat leverandør, som følge af skift af leverandør. Der forventes tilsvarende mindreudgift fra ny leverandør i januar/februar 2019.
 • Merudgift til vederlagsfri fysioterapi på -0,7 mio. kr. Udgiften har været stigende siden opgaven overgik fra Regionen.
 • Merudgift til hospicepatienter -0,3 mio. kr. Der er budgetteret med 885 døgn, men der har været 927 døgn på hospice.

 

Ældreområdet: Samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

 • Mindreudgift til lejetab i ældreboliger 0,9 mio. kr. Mindre tomgang i ældreboliger.
 • Mindreudgift til hjemmepleje og madservice på 1,5 mio. kr. Der har været brugt færre timer end budgetteret. 
 • Merudgift til plejecentre på -1,9 mio. kr. Mindre indtægt fra mellemkommunale betalinger, da en del borgere fra andre kommuner er fraflyttet.
 • Mindreudgift til sosu-uddannelse på 4,6 mio. kr. Budgettet har været for højt og der har været færre elever end budgetteret.
 • Mindreudgift på hjælpemidler 3,1 mio. kr. Det er primært støtte til køb af handicapbil samt støtte til boligindretning, hvor der har været et usædvanligt lavt forbrug i 2018.
 • Merudgift på forebyggende indsats og aflastning på -0,2 mio. kr.
 • Mindreudgifter på kontante ydelser 0,6 mio. kr. Nye regler for tilskud til diætkost.
 • Merudgifter til pasning af døende i eget hjem på -0,4 mio. kr.
 • Merudgift omsorgs- og specialtandplejen -0,3 mio. kr. Flere patienter i specialtandplejen end budgetteret.

 

Social og handicap: Samlet merforbrug på 8,3 mio. kr.

 • Merudgifter til personlig støtte og pasning af personer med handicap på -2,0 mio. kr. Der har været budgetteret med for høj en indtægt fra Regionen.
 • Mindreudgift til afløsning og aflastning på 0,6 mio. kr.
 • Mindreudgift på botilbud for personer med særlige sociale problemer på 0,1 mio. kr.
 • Mindreudgifter på alkoholbehandling og behandlingshjem på 0,2 mio. kr.
 • Merudgift på behandling af stofmisbrugere på -0,5 mio. kr. Taksten for substitutionsbehandling er steget, som følge af nye krav fra Styrelsen for patientsikkerhed.
 • Mindreudgifter på botilbud til længerevarende ophold (§108) på 2,5 mio. kr. Skal ses sammen med botilbudslignende tilbud, hvor der er et merforbrug.
 • Merudgifter til botilbudslignende tilbud på -5,4 mio. kr. Skal ses sammen med botilbud til længerevarende ophold, hvor der er et mindreforbrug. Samlet set har der ikke været flere borgere i tilbuddet, men der har været tilgang af nye borgere, som er væsentligt dyrere end de borgere, der er ophørt.
 • Merudgifter til særlige pladser på psykiatrisk afdeling på -0,4 mio. kr. Nyoprettet afdeling, hvor der er budgetteret med det beløb der er tilført via bloktilskuddet, og som ikke helt har været nok.
 • Merudgifter til beskyttet beskæftigelse på -1,7 mio. kr. Der har været overbelægning.
 • Merudgifter til Aktivitets- og samværstilbud på -1,7 mio. kr. Ekstra udgifter til tilbuddet, da der har været overbelægning.

 

 

Budgetoverførslen på driften kan henføres til:

 • Sundhedsområdet 3,7 mio. kr.
 • Ældreområdet 12,1 mio. kr.
 • Det specialiserede socialområde 5,8 mio. kr.
 • Rengøring -0,1 mio. kr.

 

Det regnskabsmæssige resultat for anlæg på udvalgets område udgør (i 1.000 kr.): 

 

Anlæg

1.000 kr.

Korrigeret budget 2018

24.223 kr.

Heraf budgetoverførsler fra tidligere år

6.900 kr.

Regnskab 2018

5.444 kr.

Mindreforbrug i forhold til bevilling

18.779 kr.

Heraf overføres til 2019

18.779 kr.

 

På anlægsområdet overføres ikke forbrugte beløb på 18,8 mio. kr. til 2019 vedrørende følgende projekter:

 • Demensboliger 4,8 mio. kr.
 • Handicapboliger Løkkevang, Ølgod 5,3 mio. kr.
 • Lunden, udskiftning af tag, ny hovedindgang mm. 5,5 mio. kr.
 • Øvrige anlægsprojekter 3,2 mio. kr.

 

Følgende bilag er vedlagt til godkendelse:

Forslag til udvalgsbemærkninger

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

 

Forslag til specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

 

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2018, med angivelse af status.


Forvaltningens vurdering

Overførslerne er opgjort i henhold til reglerne om aftalestyring. Indenfor rammen gælder, at der er fuld overførselsret. Ved mindreforbrug på mere end 5%, skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsamlingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Ved merforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse til den politiske behandling vedr. tilbagebetaling.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven og Økonomiregulativet


Økonomi

Budgetoverførslerne bevilges som tillægsbevillinger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at opgjort mindreforbrug på 10,3 mio. kr. godkendes,

at der overføres 21,4 mio. kr. fra 2018 til 2019 på driftsbudgettet,

at der overføres 18,8 kr. vedr. anlæg til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter,

at redegørelsen om igangværende anlæg godkendes,

at afsluttede anlægsregnskaber i 2018 godkendes,

at udvalgsbemærkningerne godkendes, og

at specielle bemærkninger godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Sagsfremstillinger vedr. regnskab m.m. ønskes fremadrettet bearbejdet.sagsnr19-2090_doknr37530-19_v1_generelle bemærkninger - regnskab 2018 - social og sundhed.docx
sagsnr19-2020_doknr33965-19_v1_budgetoverførsler 2018 til 2019 - totaloversigt.xlsx
sagsnr19-2090_doknr37740-19_v1_anlæg - regnskab 2018.xlsx
sagsnr19-2090_doknr35777-19_v1_specielle bemærkninger - social og sundhed - regnskab 2018.docx

Bilag

Generelle bemærkninger - Regnskab 2018
Budgetoverførsler 2018 til 2019 - totaloversigt
Anlæg - Regnskab 2018
Specielle bemærkninger - Social og Sundhed - regnskab 2018


206. Supervision på ældreområdet

Supervision på ældreområdet

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019-2022 i hvert af årene 2019 og 2020 afsat 1 mio. kr. til supervision til sosu-medarbejdere på ældreområdet. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra ældreområdet har haft til opdrag at komme med forslag til, hvordan midlerne kan anvendes.

 

Arbejdsgruppens forslag til implementering

Arbejdsgruppen anbefaler, at ældreområderne får stor frihed til selv at forvalte, hvordan de ønsker supervisionen afviklet.

 

På baggrund af hidtidige erfaringer med supervision på ældreområdet anbefales det, at supervisionen som udgangspunkt afvikles som gruppesupervision faciliteret af en ekstern aktør, eller en intern medarbejder, der ikke er ansat i det ældreområde, hvor supervisionen foregår. Der udarbejdes et idekatalog med tilbud fra forskellige interne og eksterne aktører, som Varde Kommune har positive erfaringer med, hvor pris, tilgang og de overordnede rammer på forhånd er defineret.

 

Virksomhederne er dog frie til selv at vælge en anden aktør, eller trække på en intern medarbejder, som kan varetage supervisionen.

 

Beslutningskraften omkring fordelingen af midlerne i det enkelte område, samt hvordan supervisionen konkret afvikles der, anbefales placeret i de enkelte områders lokale MED-udvalg. Dette anses for essentielt i forhold til at sikre ejerskab og forankring hos medarbejderne.

 

MED-udvalget beslutter således selv, om supervisionen skal anvendes proaktivt, eller om der er særlige problemstillinger i virksomheden, som supervisionen skal afhjælpe.

Anbefalingen er, at supervisionen i videst muligt omfang anvendes proaktivt og tilbydes bredt, men det anerkendes samtidigt, at der kan være lokale udfordringer, der betyder, at midlerne er bedst anvendt på anden vis. Der kan således være grupper, der slet ikke tilbydes supervision i projektperioden, hvis det lokale MED-udvalg har besluttet, at dette er mest hensigtsmæssigt.

 

Det anbefales, at supervisionen gennemføres i alle områder samtidig. Personalet skal trækkes ud af den daglige drift i forbindelse med supervisionen, og det er derfor optimalt, at der ikke er tale om intensive forløb.

 

Supervisionen forventes opstartet i andet kvartal 2019. Primo 2020 vil der blive gennemført en midtvejsstatus på projektet, som forelægges udvalget.

 

Udviklingskonsulent Christina Bonde deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Modellen lægger bevidst op til en meget høj grad af selvbestemmelse i ældreområderne. Dette er et bevidst valg, i forhold til at supervisionen ikke skal være et udefrakommende projekt, som personalet ikke oplever at have ejerskab til. Det skal derimod være et redskab, der understøtter deres løsning af kerneopgaven på den måde, de selv mener gavner bedst.


Retsgrundlag

Budget 2019-2022


Økonomi

Der er afsat 1.000.000 kr. til projektet i hvert af årene 2019 og 2020.

Beløbet fordeles som følgende på de forskellige områder:

 

Ældreområde Nord

225.000 kr.

Ældreområde Øst

225.000 kr.

Ældreområde Vest

225.000 kr.

Ældreområde Syd

225.000 kr.

Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter/Blåbjerg Frit valg

100.000 kr.

 

Blåbjerg Frit valg har væsentligt færre ansatte end de kommunale ældreområder, og tildeles derfor også færre midler.

 

Hvis der kalkuleres med en pris på 2500 kr. for en supervisionsblok a 1,5 time, svarer de afsatte midler til, at alle medarbejdere kan gennemgå ca. to supervisionsblokke pr. år, hvis de afvikles i grupper på ca. 6-8 personer.

Ældreområderne kompenseres ikke for den medarbejdertid, der bruges på supervisionen.               Hvis områderne skal kompenseres for medarbejdertid brugt på supervision, vil midlerne række til ca. to supervisionsblokke a 1,5 timer pr. medarbejder pr. år.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at model for implementering af supervision på ældreområdet godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Ved evalueringen i 2020 ønskes deltagelse af medarbejderrepræsentanter.sagsnr18-12846_doknr12488-19_v1_supervision på ældreområdet - arbejdsgruppens forslag.docx

Bilag

Supervision på ældreområdet - arbejdsgruppens forslag


207. Status på plejeboligplanen 2019

Status på plejeboligplanen 2019

Sagsfremstilling

I plejeboligplanen for 2016-2025 blev det besluttet, at Udvalget for Social og Sundhed hvert år i første kvartal skal have forelagt en status på plejeboligområdet.

 

I det medfølgende bilag belyses belægningsprocenterne fra 2014–2018, ventelisten til plejeboliger 2016-2018 samt ventetid til plejeboliger 2016-2018 samt udviklingen i antallet af visiterede timer/borgere i hjemmeplejen 2014-2018.

 

Desuden gøres der status på de beslutninger, der blev truffet i plejeboligplanen.

 

Udvikling i belægningsprocenter, venteliste og ventetid.

Belægningsprocenten i plejeboliger er fortsat høj i 2018, der opleves stort set ingen tomgang. Belægningsprocenten på 97,1 fra 2018 svarer til, at plejeboligerne i gennemsnit står tomme i lidt mindre end en måned i forbindelse med ud- og indflytning.

Udviklingen i ventelisten viser, at efterspørgslen efter plejeboliger i 2018, ligesom det var tilfældet i 2016-17, ligger på et stabilt, højt niveau.

 

Den gennemsnitlige ventetid til en plejebolig lå i 2018 på 66 dage.

Visitationens indtryk af presset på plejeboligerne er stabilt, at man ikke er udfordret i forhold til at give borgerne det rigtige tilbud.

Antallet af meget plejekrævende borgere i hjemmeplejen er stabilt, der er således ikke noget der tyder på, at for få plejeboliger skaber et øget pres i hjemmeplejen.

 

Status på beslutninger fra plejeboligplanen

Ifølge budgetaftalen 2019-2022 er der planlagt yderligere 8 demensboliger ved Lyngparken og en enhed med 32 demensboliger ved Skovparken i Ølgod til erstatning for Vinkelvejscentret. Byggeriet forventes at stå færdig i starten af 2021.

 

Som følge af anbefalinger i plejeboligplanen er døgnrehabiliteringsafdelingen på Carolineparken med stor succes blevet omlagt, så den nu rummer 14 døgnrehabiliterings- og vurderingspladser og fem ventepladser. I forhold til efterspørgslen vil det være optimalt at konvertere to af ventepladserne til døgnrehabiliterings- og vurderingspladser. Det kræver dog en ressourcetildeling, som vil blive foreslået til budget 2020.

 

Et rejsehold beskrev i 2017, hvordan indretningen på det enkelte plejecenter kan sikre trivsel og gøres demensvenlig. Der er blevet tildelt støtte fra Demenspuljen til at gennemføre en del af forslagene på Carolineparken, Lyngparken, Poghøj og Aktivitetscentret i Ølgod i løbet af 2019. I forbindelse med budget 2020 vil der blive fremsat forslag om demensvenlig indretning på flere plejecentre.

 

Der er afsat budgetmidler til byggeri af 18 nye boliger til bl.a. plejekrævende udviklingshæmmede ved Rosenvang i Ølgod, byggeriet forventes at stå færdigt i august 2020.

 

Udviklingskonsulent Christina Bonde deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningens vurdering er, at udviklingen på plejeboligområdet fortsat skal følges nøje.

Forvaltningen monitorerer udviklingen på månedsbasis, og udvalget vil blive orienteret, hvis det vurderes påkrævet.


Retsgrundlag

Lov om social service.

Lov om almene boliger.


Økonomi

Ingen


Høring

Ældrerådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr15-6795_doknr13469-19_v1_status på plejeboligplanen 2019.docx

Bilag

Status på plejeboligplanen 2019


208. Kvalitetsstandard og indsatskatalog på ældreområdet - efter høring

Kvalitetsstandard og indsatskatalog på ældreområdet - efter høring

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden og indsatskataloget for ældreområdet skal sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

I det nye udkast til kvalitetsstandard og indsatskatalog er der indført forslag til ændringer i forhold til, hvem der kan levere rehabilitering, som berører leveringstidspunktet for personlig pleje, rengøring og almindelig negleklipning på fødder som en del af den personlige pleje.


Forvaltningens vurdering

Leverandører af rehabilitering

Det har indtil videre været således, at rehabilitering til borgere, der ikke tidligere har haft personlig hjælp, kun kan leveres af Varde Kommunes hjemmepleje. Dette betyder, at borgere der starter op med personlig hjælp, som i starten ofte leveres som rehabilitering, ikke har haft frit leverandørvalg. Det er kendt, at borgerne ofte holder fast i den leverandør, de er startet op med, hvilket sandsynligvis er en af årsagerne til, at Blåbjerg Frit Valg oplever et løbende fald i antallet af borgere, de betjener. Leverandører af personlig pleje har i sagens natur haft et tæt samarbejde med Varde Kommune, og der stilles krav til uddannelsesniveau blandt det personale, der leverer personlig pleje. Det vurderes derfor umiddelbart at være fagligt forsvarligt, at give borgerne frit valg på rehabilitering, der retter sig imod personlig pleje. Idet der ikke stilles samme krav til leverandører af praktisk hjælp, anbefales det frie leverandørvalg gør sig gældende her.

 

Leveringstidspunktet for personlig hygiejne

I den tidligere kvalitetsstandard var det præciseret, at personlig hygiejne i dagvagten fortrinsvis leveres mellem kl. 7.30-10.30.

I det nye udkast til kvalitetsstandarden er dette ændret til kl. 7.30-11.30.

Årsagen er, at hjemmeplejen har et ønske om at kunne levere hjælp til bad i et større tidsrum om formiddagen, for på denne måde at kunne udnytte personaleressourcerne bedre. Dette vil både bidrage til øget effektivitet i hjemmeplejen, men også imødekomme de alvorlige rekrutteringsudfordringer, der pt. er i forhold til SOSU-personale. Hensigten er alene, at det skal være legalt at placere bad senere på formiddagen, efter aftale med borgere, hvor dette ikke er til gene. Borgere vil ikke blive tvunget til at modtage hjælp til bad på tidspunkter, hvor det er til ulempe for dem.

 

Ekstra rengøring

Varde Kommune har indtil videre ikke tilbudt ekstra rengøring som en del af serviceniveauet for praktisk hjælp.

En principafgørelse fra Ankestyrelsen fastslår imidlertid, at praktisk hjælp kan omfatte nødvendig hovedrengøring, hvis borgeren har behov for dette efter en individuel og konkret vurdering.

I udkastet til den nye kvalitetsstandard er det derfor skrevet ind, at ekstra rengøring i særlige tilfælde kan bevilges som en engangsindsats. Det kan f.eks. være ved opstart af hjemmehjælp, eller i tilfælde hvor den almindelige hjælp til rengøring, som leveres hver 14. dag, ikke er tilstrækkelig til at fastholde en hygiejnisk forsvarlig standard i borgerens hjem.

Bevillingen af engangsindsatsen beror i hvert enkelt tilfælde på en individuel og konkret vurdering.

Det vurderes, at det konkret vil være et begrænset antal borgere, der er berettiget til indsatsen, baseret på disse kriterier.

 

Negleklipning på fødder som en del af personlig pleje

Negleklipning på fødder, har indtil videre ikke været en del af den personlige pleje. En principafgørelse fra Ankestyrelsen fastslår imidlertid, at negleklipning på fødderne er omfattet af personlig pleje, hvor der er tale om ukompliceret fodpleje. Borgere der har komplekse behov, som ikke på forsvarlig vis kan løses af SOSU-personalet, f.eks. pga. fortykkede negle, svamp, diabetes, føleforstyrrelser, eller fordi de får blodfortyndende medicin, vil fortsat blive henvist til at benytte en fodplejer. Borgeren vil i dette tilfælde ofte kunne få dækket en del af tilskuddet via et behandlingstilskud eller helbredstillæg.


Retsgrundlag

Lov om Social Service


Økonomi

Der må forventes en merudgift til praktisk hjælp, hvis serviceniveauet fremadrettet omfatter ekstra rengøring. Det forventes, at meget få borgere vil være berettiget til indsatsen. Det skønnes, at der kan være tale om 15 borgere, som hvert år får behov for gennemsnitligt 15 timers ekstra rengøring. Det vil i så fald betyde en ekstraudgift på ca. 73.800 kr., som finansieres inden for den eksisterende ramme.

 

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.


Høring

 

Ældrerådet og Handicaprådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at sagen forinden endelig godkendelse i udvalget sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet med følgende anbefaling,

at borgerne får frit valg af leverandør på rehabilitering i forhold til personligt hjælp, også i de tilfælde, hvor de ikke tidligere har haft personlig hjælp,

at hjælp til hovedrengøring bevilges efter en konkret, individuel vurdering, og

at udkast til ny kvalitetsstandard og indsatskatalog i øvrigt godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 28-02-2019

Ældrerådet kan godkende udvalgets anbefaling.


Beslutning Handicaprådet den 28-02-2019

Christina Bonde orienterede om punktet.

 

Handicaprådet kan godkende udvalgets anbefaling, men anbefaler derudover

at tidsrummet for personlig hygiejne udvides med udgangspunkt i borgernes ønsker,

at der afholdes kurser for plejepersonalet, i forbindelse med negleklipning på fødder, idet
    SOSUér ikke er uddannet til denne opgave. Det pointeres samtidig, at borgere med diabetes
    og andre med særlige behov skal have deres fødder plejet af autoriseret fodterapeuter, som
    er uddannet til at varetage opgaven og som vil kunne stilles til ansvar for dette.

 

 

 


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Forvaltningens anbefaling blev godkendt.

Ankestyrelsens vejledning eftersendes til udvalgets medlemmer.

 

Handicaprådets bemærkninger er drøftet, og udvalget mener, at bemærkningerne i forvejen er indeholdt i kvalitetsstandarden.sagsnr16-6786_doknr144545-18_v2_indsatskatalog og kvalitetsstandard for ældreområdet i varde kommune.docx

Bilag

Indsatskatalog og kvalitetsstandard for ældreområdet i Varde Kommune


209. Proces for revidering af værdighedspolitikken - orientering

Proces for revidering af værdighedspolitikken - orientering

Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2016 været forpligtet til at udarbejde en værdighedspolitik, der som

minimum skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i

plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet,

tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring, 5) en værdig død, 6) pårørende.

 

Fra 2019 er det endvidere blevet et krav, at alle kommuner skal beskrive, hvorledes deres ældrepleje kan understøtte 7) bekæmpelse af ensomhed, i de allerede eksisterende værdighedspolitikker, da der er et ønske om at styrke kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre.

 

Værdighedspolitikken er kommunen forpligtet til at udarbejde.

Tilføjelsen af det nye område ”Bekæmpelse af ensomhed” indebærer, at området skal være indarbejdet som en del af kommunens værdighedspolitik senest den 31. december 2019.

 

Herefter skal værdighedspolitikken behandles, vedtages og offentliggøres det første år i hver valgperiode. Alle syv nævnte temaer skal indgå i værdighedspolitikken.

 

Lovforslaget om værdighedspolitikken afgrænser området for politikken ved dels at relatere

politikkerne til de indsatser, som kommunen yder efter serviceloven i forhold til personlig

hjælp, omsorg og pleje mv., dels ved at afgrænse politikken til de indsatser, der i praksis gives

til personer, som er over folkepensionsalderen. Det vil typisk omfatte tilbud om personlig og

praktisk hjælp, madservice, genoptræning, hjælpemidler samt afløsning og aflastning mv.

Værdighedspolitikken bør også forholde sig til, hvordan der skabes en mere koordineret og

sammenhængende indsats på tværs af de kommunale ydelser, fx personlig pleje, praktisk

hjælp og hjemmesygepleje.


Forvaltningens vurdering

Processen for udarbejdelse af en ny værdighedspolitik kan være, at forvaltningen med

udgangspunkt i den nugældende værdighedspolitik udarbejder oplæg til ny politik, som

indeholder et afsnit om bekæmpelse af ensomhed.

Værdighedspolitikken skal til høring i Ældrerådet forinden endelig godkendelse i udvalget


Retsgrundlag

Finansloven for 2019.

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.


Økonomi

Varde Kommune får i 2019 tilført 10.560.000 kr. til at understøtte initiativer forbundet med

værdighedspolitikken.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-4735_doknr186488-18_v1_værdighedspolitik. layoutet-udgave 28 nov 2018.pdf.pdf

Bilag

Værdighedspolitik. layoutet-udgave 28 nov 2018.pdf


210. Demensstrategi 2019-2023 - høring

Demensstrategi 2019-2023 - høring

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsområdet har udarbejdet en ny demensstrategi for 2019-2023.

Demensstrategien tager udgangspunkt i de erfaringer, vi har gjort os med arbejdet i at blive en demensvenlig kommune. Hovedfokus er at sikre og forbedre det værdige og meningsfulde liv for borgere, som rammes af en demenssygdom, og deres pårørende.

 

Demensstrategien tager udgangspunkt i de ambitioner, Varde Kommune tidligere forpligtede sig til at arbejde med i forbindelse med deltagelse i Demensrummet. Strategien læner sig endvidere op af Regeringens Nationale handlingsplan på demensområdet.

 

Strategien er derfor inddelt under følgende seks punkter:

 • Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens
 • Bedre støtte til pårørende
 • Kompetenceløft til personalet
 • Tilgængelige og inkluderende lokalsamfund
 • Flere demensindrettede boliger
 • Understøt forskning og vidensdeling

 

Der er taget udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats for borgeren, med særlig fokus på borgerens egne ønsker og behov.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurderingen, at strategien vil danne et godt grundlag for det videre arbejde i at være en demensvenlig kommune.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ældrerådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at strategien fremsendes til Ældrerådet til høring forinden endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-6351_doknr132424-18_v1_demensstrategi 2019-2023.docx

Bilag

Demensstrategi 2019-2023


211. Østbækhjemmet, opsigelse af driftsoverenskomst - orientering

Østbækhjemmet, opsigelse af driftsoverenskomst - orientering

Sagsfremstilling

Østbækhjemmet har opsagt sin driftsoverenskomst med Varde Kommune pr. 31. december 2019.

 

Østbækhjemmet er en selvejende institution tilknyttet Kristelig Handicapforening og har haft driftsoverenskomst med Varde Kommune siden før kommunesammenlægningen.

 

Østbækhjemmet har 12 boliger efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter Servicelovens § 85 samt 3 midlertidige boliger efter Servicelovens § 107. Det er kun de 12 boliger, der er omfattet af driftsoverenskomsten.

 

Forvaltningen vil i løbet af de næste måneder i samarbejde med Østbækhjemmet aftale de nærmere omstændigheder i forbindelse med opsigelsen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at samarbejdet mellem Varde Kommune og Østbækhjemmet vil fortsætte.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Servicelovens § 85 samt Almenboligloven § 105.


Økonomi

Østbækhjemmet har i 2019 et driftsbudget på 6,2 mio. kr. til de 12 boliger, og der er en forventet indtægt på 6,5 mio. kr. fra takster.

Pr. 1. januar 2019 køber Varde Kommune 7 pladser, mens resten er besat med borgere fra andre kommuner.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-33_doknr23781-18_v1_oversigt over tilbud på voksenspecialområdet.docx

Bilag

Oversigt over tilbud på voksenspecialområdet


212. Kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter efter Servicelovens § 100 - efter høring

Kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter efter Servicelovens § 100 - efter høring

Sagsfremstilling

Målgruppen for dækning af merudgifter er borgere, der har øgede udgifter som en konsekvens af en varigt nedsat funktionsevne.

Formålet er, at borgeren og dennes familie kan leve et almindeligt liv på samme måde som borgere uden nedsat funktionsevne, på samme alder og i samme livssituation.

Team Administration har myndighedsopgaven i sager om nødvendige merudgifter efter Servicelovens § 100. Kvalitetsstandarden skal sikre, at serviceniveauet er ensartet, tydeligt og hænger sammen med de politiske prioriteringer.

 

Kvalitetsstandarden er blevet revideret i forhold til enkelte ændringer i lovgrundlaget.

 

Der er pt. 30 borgere i Varde Kommune, der modtager støtte til dækning af nødvendige merudgifter.


Forvaltningens vurdering

Sagsbehandlende terapeuter følger til enhver tid med i den faglige udvikling på området, heriblandt ændringer i lovgivningen og afgørelser truffet i Ankestyrelsen, som har betydning for området og tilpasser praksis herefter.

Kvalitetsstandarden er blevet ændret, i forhold til, at borgere med glutenallergi ifølge lovgrundlaget ikke længere indgår i målgruppen.


Retsgrundlag

Serviceloven § 100

Bekendtgørelse nr. 1248 af 13/11/2017 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Vejledning nr. 10280 af 14/12 2017


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der i 2018 har været en nettoudgift til nødvendige merudgifter på 295.000 kr.

Ved budgetlægningen for 2019 er der sket en omfordeling, så budgettet blev reduceret fra 835.000 kr. til 480.000 kr., som følge af en forventet mindreudgift på grund af nye regler.

Der er 50% statsrefusion på området.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kvalitetsstandarden sendes til høring i Handicaprådet, forinden endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 28-02-2019

Handicaprådet anbefaler at kvalitetsstandarden godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr15-5731_doknr15711-19_v1_kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter § 100.docx

Bilag

Kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter § 100


213. Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil § 114 - efter høring

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil § 114 - efter høring

Sagsfremstilling

Målgruppen for støtte til køb af bil eller særlig indretning heraf er borgere, som på grund af en varig nedsat funktionsevne ikke kan, eller kun med betydelig vanskelighed kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil.

Team Administration har myndighedsopgaven i sager om støtte til køb af bil efter Servicelovens § 114. Kvalitetsstandarden skal sikre, at serviceniveauet er ensartet, tydeligt og hænger sammen med de politiske prioriteringer.

 

Kvalitetsstandarden er blevet revideret i forhold til enkelte ændringer i lovgrundlaget.

 

Kvalitetsstandarden er blevet ændret i forhold til, at den løsning der vælges ifølge lovgrundlaget, ikke længere skal være den bedste og billigste egnede løsning, men i stedet den billigste egnede løsning.

Desuden er bevillingsperioden blevet ændret til otte år, hvor der tidligere kunne ansøges om en ny bevilling efter seks år.

 

I 2018 var der 29 ansøgninger i forhold til støtte til køb af bil i Varde Kommune, hvoraf

seks ansøgninger fik tilsagn og 23 afslag.

Dertil var der 57 ansøgninger om støtte til særlig indretning og reparationer, hvoraf 53 fik tilsagn og fire fik afslag.


Forvaltningens vurdering

Sagsbehandlende terapeuter følger til enhver tid med i den faglige udvikling på området, heriblandt ændringer i lovgivningen og afgørelser truffet i Ankestyrelsen, som har betydning for området og tilpasser praksis herefter.


Retsgrundlag

Lov om Social Service § 114

Bekendtgørelse nr. 1252 af 20/11 2017

Vejledning nr. 10326 af 18/12/2017


Økonomi

Der blev i 2018 i alt udbetalt 1.844.974 kr. til støtte til køb af bil efter Servicelovens § 114.

Dertil kommer, at der blev tilbagebetalt 1.105.274 kr. i form af afdrag på lån.

Netto udgifterne for Varde Kommune udgjorde således 739.700 kr. i 2018.

Det skal dog bemærkes, at der kun var seks bevillinger til støtte til køb af bil i 2018.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kvalitetsstandarden fremsendes til høring i Handicaprådet forinden endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 28-02-2019

Handicaprådet kan godkende udvalgets anbefaling.

 

Handicaprådet er dog bekymret for, at der i kvalitetsstandarden ikke længere ligges op til, at det skal være den bedste løsning, men nu alene være den billigste egnede løsning.

 

 

 


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr15-5734_doknr15703-19_v1_kvalitetsstandard støtte til køb af bil § 114.docx

Bilag

Kvalitetsstandard støtte til køb af bil § 114


214. Regeringens Psykiatri Handleplan - orientering

Regeringens Psykiatri Handleplan - orientering

Sagsfremstilling

Regeringen har vedtaget en samlet handleplan for psykiatrien Vi løfter i fællesskab, som skal række frem til 2025. Planen fokuserer på seks indsatsområder:

 1. Flere gribes med tidligere og let-tilgængelig indsats.
 2. Personalets kompetencer styrkes og bruges bedre.
 3. Kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien styrkes til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder.
 4. De mest syge patienter får bedre og mere intensiv behandling.
 5. Mere forskning og innovation til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder.

 

Den samlede handleplan er vedhæftet som bilag.

 

Social og Handicap Myndighed og Socialpsykiatrien i Varde Kommune arbejder løbende med at forbedre indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder. De sidste års ændringer ligger fint i tråd med regeringens handleplan. Fra januar 2018 indførtes afklaringsforløb, hvor alle borgere, der søger om socialpædagogisk støtte i Socialpsykiatrien, gennemfører et fire ugers afklaringsforløb, hvor der er fokus på borgerens ønsker og behov og samtidig arbejdes med borgerens egne ressourcer. Formålet med afklaringsforløbet er, at flere borgere får hjælp tidligt og dermed undgår, at deres behov for støtte vokser. Desuden arbejder Socialpsykiatrien med læringsforløb, herunder Social Færdighedstræning, som er en evidensbaseret metode anbefalet af Socialstyrelsen. I læringsforløb sker der både en læring i forhold til borgernes mål, og samtidig skabes der også et netværk borgerne imellem.

 

Varde Kommune deltager desuden i det tværkommunale og regionale samarbejde Psykiatrisk samordningsforum (PSOF). I PSOF er der et særligt fokus på, at overgangene mellem region og kommuner bliver så gode som muligt.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommune er godt på vej med at følge anbefalingerne i Handleplanen Vi løfter i fællesskab. Det er dog samtidig en målgruppe, som både er stigende, og hvor borgerne ofte har massive og flerstrengede behov.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Serviceloven.


Økonomi

Der er i det godkendte budget ikke afsat midler til nye tiltag i psykiatrien, men det må forventes, at kommunerne bliver kompenseret via bloktilskuddet, såfremt Regeringen stiller krav om nye tiltag. Nye tiltag vil blive fremsendt som særskilte sager til udvalgets dagsorden.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ser gerne, at forvaltningen fortsat prioriterer sammenhængen med allerede eksisterende politikker, specielt veteranpolitikken.

 sagsnr19-1350_doknr14679-19_v1_psykiatri handleplan - vi løfter i fællesskab.pdf.pdf

Bilag

Psykiatri Handleplan - Vi løfter i fællesskab.pdf


215. Resultaterne fra Socialtilsyn Syd 2018 - orientering

Resultaterne fra Socialtilsyn Syd 2018 - orientering

Sagsfremstilling

Botilbuddene på det specialiserede socialområde i Varde Kommune er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Syd. Socialtilsynet er blevet til på baggrund af Socialministerens ambition om at sikre en høj kvalitet i tilbuddene og at skabe et professionelt og uafhængigt tilsyn, og Varde Kommune havde i 2014 første gang besøg af Socialtilsyn Syd.

 

Socialtilsyn Syd skal i sine vurderinger tage stilling til, om det er sandsynligt, at sociale tilbud vil kunne og fortsat kan levere den fornødne kvalitet i indsatsen.

 

Kravene til tilbuddene er fastlagt i Lov om Socialtilsyn § 6, som er en kvalitetsmodel, hvor tilbuddene bedømmes på en skala fra 1 (i meget lav grad opfyldt) til 5 (i meget høj grad opfyldt) under følgende temaer:

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgrupper, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer

 

Alle tilbud på det specialiserede socialområde, der er omfattet af tilsyn fra Socialtilsyn Syd, fik i 2018 gode bedømmelser og blev godkendt af tilsynet. En oversigt over bedømmelserne fremgår af dok. 22148-19 vedlagt som bilag.

De enkelte rapporter fremgår i deres fulde længde på de respektive tilbuds hjemmeside.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Socialtilsyn Syd generelt har givet høje bedømmelser i tilsynsrapporterne til Varde Kommunes tilbud.

På baggrund af tilsynene og løbende dialog med aftaleholderne er det vurderingen, at tilbuddene på det specialiserede socialområde i Varde Kommune er velfungerende.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 70 af 18. januar 2017 §6 stk. 2 nr. 4. (Socialtilsynsloven).


Økonomi

Den enkelte institution betaler en tilsynstakst til Socialtilsyn Syd, som er afhængig af antallet af pladser i institutionen. Institutionerne har fået tilført et budget, der svarer til tilsynsudgiften.

 

I 2019 er taksterne som følger:

1 – 7 pladser

32.249 kr.

8 – 24 pladser

38.699 kr.

25 – 49 pladser

64.498 kr.

50+ pladser

96.747 kr.

Derudover betales der ekstra for nye godkendelser og for væsentlige ændringer, samt for rådgivning.

 

I 2018 er der i alt betalt 392.000 kr. til Socialtilsyn Syd, hvoraf 22.000 kr. er betaling for ekstra ydelser. Udgiften er indregnet i taksterne.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-1034_doknr22148-19_v1_oversigt over socialtilsyn 2018.docx

Bilag

Oversigt over Socialtilsyn 2018


216. Orientering om budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023

Orientering om budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 27. februar 2019 budgetproceduren og tidsplanen for budget 2020.

 

Det er desuden besluttet, at der skal udarbejdes et råderumskatalog på 25 mio. kr. årligt.

For udvalgets område betyder dette, at der skal udarbejdes et råderumskatalog på 6,9 mio. kr.

 

Såfremt udvalget har nye driftsønsker, skal der findes finansieringsforslag inden for udvalgets eget område.

 

I forhold til anlægsbudgettet kan udvalgene kun komme med nye anlægsønsker i 2022 og 2023, hvor der er uprioriterede puljer. Såfremt udvalgene har anlægsønsker til 2020 og 2021, skal der peges på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, som udvalget ønsker skal udgå eller udskydes.

 

Forvaltningen vil på mødet gennemgå tidsplanen og budgetproceduren for budgetlægningen.

 

På udvalgets møde i april skal der være en indledende drøftelse af, hvilke forslag og emner udvalget ønsker, der skal arbejdes videre med.

 

På mødet i maj skal der foreligge en bruttoliste over forslag til finansieringsforslag, som der kan vælges imellem eller stilles spørgsmål til. Ligeledes er der i maj lagt op til dialogmøder mellem udvalget og Fælles-MED, Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Den endelige prioritering af finansieringsforslag og nye ønsker til såvel drift som anlæg skal ske på udvalgets møde i juni.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen og gennemgangen af budgetprocedure og tidsplan tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr19-7_doknr29460-19_v1_budgetprocedure 2020-2023.docx

Bilag

Budgetprocedure 2020-2023


217. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

rientering v/formanden

 • Den sammenhængende ungeindsats

 

 

 

 

 

Orientering v/direktøren

 

 

 

 

 

Gensidig orientering

 • edegørelse vedr. alarm til ældre (Stig)

 

 

 

 


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Fsv. angår den sammenhængende ungeindsats er det i den politiske styregruppe aftalt, at der afholdes en temadag for alle tre udvalg.

 

 1. Der udarbejdes orienteringssag til udvalget vedr. håndtering af faldulykker.
218. Lunden - udvidelse med en plads - Lukket punkt