UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 5 - Skallingen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

27-02-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-02-2019 09:00:00


PUNKTER

200. Godkendelse af dagsorden
201. Godkendelse af puljeansøgning til nyt sundhedshus samt økonomi200. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 27-02-2019

Godkendt.

201. Godkendelse af puljeansøgning til nyt sundhedshus samt økonomi

Godkendelse af puljeansøgning til nyt sundhedshus samt økonomi

Sagsfremstilling

Puljen til etablering af læge- og sundhedshuse er blevet udmeldt, og der er deadline for at søge puljen den 20. marts 2019. Varde Kommunes planer med et nyt sundhedshus har fin sammenhæng til puljens formål, som har fokus på at sikre bedre lægedækning og den rette kvalitet i det nære sundhedsvæsen. Læge- og sundhedshusene skal medvirke til at styrke sammenhængen i det nære sundhedsvæsen og sikre bedre integration mellem almen praksis, kommunale sundhedsydelser og sygehusene.

 

I sagsfremstillingen gives en præsentation af;

-         De overordnede tanker omkring sundhedshuset

-         Flytning af kommunale funktioner

-         Driftsøkonomi

-         Anlægsøkonomi

-         Egenfinansiering

 

De overordnede tanker omkring sundhedshuset

Sundhedshuset kommer til at rumme både kommunale og regionale funktioner samt praktiserende læger.

 

De kommunale funktioner, som flyttes med i det nye sundhedshus, forventes at være: Døgnrehabiliteringsafdelingen, Sygeplejen (Varde gruppen), Center for Sundhedsfremme samt Træning og Rehabilitering. Døgnrehabiliteringsafdelingen kommer fremover til at bestå af både træningspladser, vurderingspladser, bariatripladser og akutpladser.

 

Hvilke regionale funktioner, der flyttes med i sundhedshuset, er endnu ikke endeligt afklaret. Regionen undersøger, om det er muligt at flytte blodprøvetagningen, jordemoder og lægevagten, som pt. er på Borgercenter Varde.

 

Varde Kommune er sammen med Region Syddanmark i dialog med praktiserende læge Jens Mindstruplund, som har tilkendegivet sin interesse for at etablere en lægepraksis i sundhedshuset, og herfra på sigt udvide med flere praktiserende læger.

 

I hele processen har der fra flere sider været et ønske om, at sundhedshuset skulle være et levende hus, som havde åbent også i ydertimerne. I sundhedshuset skabes der derfor plads til, at frivillige foreninger også kan bruge lokalerne.

 

Ansøgningen til Ministeriets pulje er vedhæftet som bilag. Dog er ansøgningen endnu ikke helt færdig, da der fortsat arbejdes på de sidste detaljer sammen med regionen.

 

Flytning af kommunale funktioner

Varde Kommune arbejder på, at følgende funktioner flyttes ind i et nyt sundhedshus:

-          Døgnrehabiliteringsafdelingen, nuværende adresse på Carolineparken

-          Center for Sundhedsfremme, nuværende adresse på Borgercenter Varde

-          Sygeplejen i Varde, nuværende adresse på Lerpøthus

-          Træning og Rehabilitering, nuværende adresse på Carolineparken

 

Ejendomscenteret arbejder med forskellige muligheder for, hvad der skal ske med de lokaler, som fraflyttes. Følgende muligheder for at udnytte de eksisterende m2 er:

 

For Døgnrehabiliteringsafdelingen på Carolineparken foreslås følgende løsning:

Når Døgnrehabiliteringsafdelingen flyttes til sundhedshuset, vil der blive 20 tomme pladser på Carolineparken. Heraf er de 8 af stuerne med to rum, stuerne kan benyttes som faste plejehjemspladser. De 12 af stuerne er med et rum, stuerne er for små til at benytte til faste plejehjemspladser.

 

Der er tidligere taget beslutning om at bygge 8 nye demenspladser på Lyngparken. Dette byggeri er sat i bero. I stedet flyttes 8 almene plejehjemspladser fra Lyngparken til de tomme pladser på Carolineparken. De 8 pladser, som bliver ledige på Lyngparken, vil blive omdannet til demensboliger. Et byggeri, som der er afsat både anlægs- og driftsudgifter til. Anlægsbudgettet var oprindeligt på 2,75 mio. kr. Det kan dog ikke forventes, at det fulde anlægsbeløb kan spares, da der skal bruges økonomi til at ombygge de 8 almene plejehjemspladser til demensvenlige pladser.

 

Når de 8 pladser fra Lyngparken er flyttet til Carolineparken, vil der stadig være 12 pladser (en rums stuer) ledige på Carolineparken. Forvaltningen arbejder på forskellige løsninger til, hvordan pladserne fremadrettet udnyttes bedst mulig. Boligerne finansieres i dag af Varde Kommune. De vil derfor være udgiftsneutrale, såfremt boligerne ikke anvendes. 

 

For Center for Sundhedsfremme på Borgercenter Varde foreslås følgende løsning: Kompasklubben, som er et aktivitetstilbud til yngre borgere med en demenssygdom, flyttes fra lejede lokaler og ind i lokalerne. Samtidigt bliver demenskonsulenterne og de forebyggende medarbejdere i Center for Sundhedsfremme i lokalerne. De aktiviteter, som finder sted i regi af rådgivningscenteret for mennesker med demens, flytter også ind i lokalerne. Dermed får vi skabt en stærk profil på demensområdet.

Der arbejdes endvidere på, at der også skabes plads til endnu en funktion i lokalerne.

 

For Træning og Rehabilitering på Carolineparken bibeholdes træningslokalet, således at borgere på Carolineparken og borgere i daghjem kan gøre brug af træningslokalerne i forbindelse med deres visiterede træning.

 

Hvad der skal ske med sygeplejens lokaler, vides endnu ikke.

 

Driftsøkonomi

Som en del af processen er der blevet arbejdet med de økonomiske konsekvenser, hvis vi flytter flere funktioner fra deres nuværende adresse og til en fælles adresse i sundhedshuset.

 

Der er lavet en beregning på de årlige driftsomkostninger. Finansieringen skal først ske fra 2020.

 

Beregning

Udgift i kr./år

Pedel, ansættes på deltid

 

200.000 kr.

Teamleder til Carolineparken

 

550.000 kr.

Vand*

12 kr./m2 x 6.850 m2

82.200 kr.

Varme*

54 kr./m2 x 6.850 m2

369.900 kr.

El*

40 kr./m2 x 6.850 m2

274.000 kr.

Rengøring*

120 kr./m2 x 6.850 m2

822.000 kr.

Vedligehold udvendigt*

31 kr./m2 x 6.850 m2

212.350 kr.

Vedligehold indvendigt*

20 kr./m2 x 6.850 m2

137.000 kr.

Renovation**

 

7.500 kr.

Forsikringer**

 

45.000 kr.

Rottebekæmpelse**

 

1.237 kr.

Samlede driftsudgifter***

 

2.701.187 kr.

*Ejendomscenteret har udarbejdet et overslag over driftsudgifter

**Driftsudgifter oplyst i salgsopstillingen

***Det første år skal der også findes finansiering til flytningen

 

Finansieringen til driftsomkostningerne kan ske på følgende måde. 

Pulje/område

Indsats

Økonomi

Finansloven

Midler til bekæmpelse af ensomhed

850.000 kr.

Sundhedsområdet

Træning og Rehabilitering

 

340.000 kr.

Sundhedsområdet

Center for Sundhedsfremme

 

425.000 kr.

Tilpasning af nattevagtslag

 

1.000.000 kr.

Lejeindtægt* inkl. drift

Eks. hvis der udlejes i alt 300 m2

261.000 kr.

Samlet

 

2.876.000 kr.

*Der skal lejes lokaler ud til praktiserende læger og til regionale funktioner. Lejen skal fastsættes til markedspris. Varde Kommune har fået udarbejdet en markedslejevurdering, denne er på 550 kr./m2. Hertil kommer udgifter til drift på ca. 320 kr./m2.

 

Anlægsøkonomi

Varde Kommune kan erhverve Hjertecentret for 16,5 mio. kr.

I samarbejde med arkitekterne Grønne og Jessen arbejder forvaltningen med at beregne, hvilke udgifter, der kommer i forbindelse med om- og evt. tilbygning, således at sundhedshuset fremover kan rumme alle de skitserede funktioner.

Ligeledes regner forvaltningen på de forventede udgifter til indkøb af inventar, en udgift som der også kan søges finansiering til gennem puljen.

Den samlede anlægssum vil foreligge til udvalgsmødet.

 

Egenfinansiering

I puljeopslaget beskrives det, at der ved vurdering af ansøgningen vil blive lagt vægt på; ”at regioner, kommuner eller leverandører af almen medicinske ydelser selv bidrager til investeringen med en egenfinansiering. En egenfinansiering forventes særligt ved etablering af nye læge- og sundhedshuse samt en større renovering i eksisterende. ”

Det er derfor nødvendigt at se på, hvilke muligheder, der er for egenfinansiering. Det foreslås, at følgende indgår som egenfinansiering:

 

Egenfinansiering

Beløb

Besparelse i forbindelse med byggeri på Lyngparken, de 8 demensboliger som ikke bygges

Ca. 2.500.000 kr.

Udendørs træningsfaciliteter

Ca. 457.000 kr.

Sundhedsområdet Træning og Rehabilitering

Ca. 350.000 kr.

Sundhedsområdet Center for Sundhedsfremme

Ca. 490.000 kr.

Sundhedsområdet Social og Sundhedsafdelingen

Ca. 300.000 kr.

Værdighedsmidler overført fra 2017

Ca. 2.000.000 kr.

I alt egenfinansiering

Ca. 6.097.000 kr. 

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at sundhedshuset, som det er beskrevet og tegnet, nu vil give Varde Kommune er stærk profil i forhold til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Og at Varde Kommune med sundhedshuset vil være klar til at implementere en kommende sundhedsreform. Ligeledes er det vurderingen, at finansieringen til de årlige driftsomkostninger af sundhedshuset kan findes inden for Udvalget for Social og Sundheds eget område, og at den skitserede egenfinansiering af sundhedshuset ligeledes kan findes inden for udvalgets eget område.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Er beskrevet ovenfor.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at den foreløbige ansøgning til Sundhedsministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse godkendes,

at den beregnede driftsøkonomi godkendes,

at den beregnede anlægsøkonomi godkendes, og

at den beregnede egenfinansiering godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 27-02-2019

Udvalget er blevet forelagt dokumentation for, at der er grundlag for at beskære i nattevagtsdækningen med 1 lag. Med baggrund heri vurderes det, at der kan fjernes et nattevagtslag.

 

Der indgås dialog med repræsentanter fra Fælles-MED, forinden Byrådets behandling af sagen.

 

Anbefalingen blev herefter godkendt, dog f.s.v. angår anlægsøkonomien indstilles det til Byrådet, at der fra udvalget peges på en egenfinansiering på 6 mio. kr. + 1 mio., såfremt sparede driftsmidler kan konverteres i anlægsfasen. De sidste 3 mio. indgår i budgetprocessen, således at udvalgets samlede egenfinansiering bliver på 10 mio. kr.sagsnr18-1270_doknr30703-19_v1_ansøgning pulje til etablering af sundhedshus.docx.docx
sagsnr18-1270_doknr35250-19_v1_supplerende notat til udvalgets behandling af ansøgning.docx
sagsnr18-1270_doknr35350-19_v1_anlægsøkonomi.docx
sagsnr18-1270_doknr35840-19_v1_supplerende bilag nattevagter.docx

Bilag

Ansøgning pulje til etablering af sundhedshus.DOCX
Supplerende notat til udvalgets behandling af ansøgning
Anlægsøkonomi
Supplerende bilag: Nattevagter