UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Frivillighuset

STARTTIDSPUNKT

19-02-2019 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

19-02-2019 12:15:00


PUNKTER

183. Godkendelse af dagsorden
184. Udvalgsmøde i Frivillighuset
185. KL's Sundhedskonference 2019 - evaluering
186. Kvalitetsstandarder for det specialiserede social område - efter høring
187. Kvalitetsstandard for § 104 - Aktivitets- og samværstilbud - efter høring
188. Kvalitetsstandard for § 110 - Forsorgshjem - efter høring
189. Socialt frikort - orientering
190. Misbrugsbehandling - udlevering af substitution i Varde
191. Omfordeling af kompetencemidler i Sygeplejen
192. Kvalitetsstandard og indsatskatalog på ældreområdet - høring
193. Kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter efter Servicelovens § 100 - høring
194. Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil § 114 - høring
195. Områdestrategiplaner Social og Sundhed
196. Gensidig orientering
197. Orientering om økonomi i forbindelse med etablering af sundhedshuset - Lukket punkt
198. Misbrugsbehandling i Varde - Lukket punkt
199. Orientering om tilsyn med leverandører af Madservice til borgere i eget hjem - Lukket punkt183. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Godkendt.

184. Udvalgsmøde i Frivillighuset

Udvalgsmøde i Frivillighuset

Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 19. februar 2019 afholdes i Frivillighuset, Storegade 25 B, Varde. Centerchef Claus Dixen Møller vil give en rundvisning samt fortælle om Frivillighusets opgaver som foreningsplatform og aktuelle projekter fra 8.15 – 9.15. I rundvisning og orientering deltager endvidere selvhjælpskoordinatoren og bestyrelsen – i alt 7 personer.

 

Efterfølgende afvikles udvalgsmødet i Frivillighuset.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

185. KL's Sundhedskonference 2019 - evaluering

KL's Sundhedskonference 2019 - evaluering

Sagsfremstilling

Den 22. januar 2019 deltog Udvalget for Social og Sundhed i KL’s Sundhedskonference 2019, der blev afholdt under overskriften ”Nøglen til et borgernært sundhedsvæsen”.

På konferencen var der fokus på:

 • Forventning om en kommende strukturreform, men usikkerhed om den endelige udformning. Herunder hvilken betydning en reform vil få for kommunerne. Dog var der en generel forventning om, at der er flere opgaver på vej ud i kommunerne. Hvordan bliver kommunerne klar til at løfte de nye opgaver?
 • Tværsektorielt samarbejde mellem alle aktører i det nære sundhedsvæsen – deriblandt også det sociale område. Herunder blandt andet muligheden for fælles kompetenceudvikling på tværs af sektorer.
 • Udfordringer med rekruttering af arbejdskraft med de rette kompetencer til at løfte opgaverne i det nære sundhedsvæsen.
 • Kvalitet, sammenhæng og nærhed.
 • Drøftelser af, hvad der skal være fælles og ens – og hvad der skal være forskelligt for at tage hensyn til geografiske og demografiske forskelle kommunerne imellem.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Sundhedsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget evaluerer deltagelsen på KL’s Sundhedskonference 2019.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Der efterlyses lidt mere borgerperspektiv omkring kerneopgaven og målgruppen. Forvaltningen retter henvendelse til KL herom.

Ved fremtidige konferencer gennemgår forvaltningen programmet forud for tilmelding, således at udvalget får mulighed for at deltage i sessioner og besøge stande, der har relevans for det arbejde, der foregår inden for direktørområdet.sagsnr19-1404_doknr24622-19_v1_opsamling fra kl's sundhedskonference 2019.docx

Bilag

Opsamling fra KL's Sundhedskonference 2019


186. Kvalitetsstandarder for det specialiserede social område - efter høring

Kvalitetsstandarder for det specialiserede social område - efter høring

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed behandlede i januar en sag om de samlede kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde. Udvalget godkendte, at den samlede oversigt over kvalitetsstandarderne blev fremsendt til høring i Handicaprådet, forinden udvalgets endelige godkendelse. Sagen med udvalgets beslutning i januar samt Handicaprådets beslutning er vedhæftet som bilag. Sagen fremlægges her til udvalgets endelige godkendelse.

 

Handicaprådet udtrykte ønske om, at der i kvalitetsstandarderne gøres opmærksom på, at borgerne efter samtykke har mulighed for at have værge eller pårørende med.

Forvaltningen skal dog gøre opmærksom på, at der i alle kvalitetsstandarder undtagen kvalitetsstandard for § 79 står, at ”Opfølgning sker ved et personligt/digitalt/telefonisk møde mellem borgeren, sagsbehandleren i Social og Handicap Myndighed i Varde Kommune samt eventuelle relevante samarbejdspartnere, pårørende og eventuel bisidder”.

Desuden står der i kvalitetsstandarder for §§ 84, 82/85, 96, 103, 104, 107 og 108, at ”Borgeren skal, i forbindelse med at der træffes en aftale om et møde med sagsbehandleren, orienteres om, at de har ret til, at en bisidder kan deltage i mødet”.

 

Desuden opfordrede Handicaprådet til, at der tilføjes en maksimal sagsbehandlingsfrist på 10 uger, for at lave voksenudredning.

Såfremt udvalget følger høringssvaret fra Handicaprådet, vil der i alle kvalitetsstandarder på nær § 110 blive indskrevet følgende:

Udredning efter Voksenudredningsmetoden skal ske senest inden for 10 uger efter, at borgeren har henvendt sig til Social og Handicap Myndighed.

Der udarbejdes ikke udredning for borgere indskrevet efter § 110, hvorfor teksten ikke er relevant i denne sagsfremstilling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den samlede oversigt over kvalitetsstandarder såvel som de enkelte standarder lægger et niveau for serviceniveauet inden for de ydelser, der leveres til borgere indenfor det specialiserede socialområde i Varde Kommune.

Det er desuden forvaltningens vurdering, at ønsket fra Handicaprådet om bisidder allerede er indskrevet i kvalitetsstandarderne.

Endelig er det forvaltningens vurdering, at Handicaprådets ønske om en tidsfrist for udredning efter Voksenudredningsmetoden vil give borgerne en god sikkerhed for effektivitet i sagsbehandlingen. Da tidsfristen er indenfor den tidsramme, som der i praksis arbejdes med, vil det ikke medføre øgede krav til medarbejderne. Forvaltningen anbefaler derfor, at udvalget følger Handicaprådets høringssvar.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen direkte, men alle tilbud arbejder med visionen.


Retsgrundlag

Lov om socialservice §§ 79, 84, 85, 82 a, b og d, 96, 97, 98, 101, 101a, 103, 104, 107, 108 og 110 samt Sundhedsloven §§ 141 og 142.

Dog behandles kvalitetsstandarder for § 104 og § 110 særskilt på denne dagsorden.


Økonomi

Økonomi bemærker, at der har været en økonomisk udfordring på det specialiserede område i både 2017 og 2018. Derfor kan forbrug, kvalitetsstandarder og serviceniveau med fordel følges tæt i 2019.


Høring

Kvalitetsstandarderne har været til høring i Handicaprådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kvalitetsstandarderne godkendes med indføjelse af Handicaprådets forslag til tidsfrist for udredning efter Voksenudredningsmetoden.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-8877_doknr72655-18_v1_kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde varde kommune.docx

Bilag

Kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde Varde Kommune


187. Kvalitetsstandard for § 104 - Aktivitets- og samværstilbud - efter høring

Kvalitetsstandard for § 104 - Aktivitets- og samværstilbud - efter høring

Sagsfremstilling

Aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service § 104 vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål:

 • At vedligeholde, stimulere og udvikle borgerens psykiske, fysiske og sociale funktioner.
 • At borgeren øger sin livskvalitet gennem muligheden for at indgå i en meningsfuld hverdag med indhold, struktur og sociale relationer.
 • At støtte borgeren i at opnå identitet, selvværd og tryghed.

 

Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 leveres i Varde Kommune af Samstyrken, Socialpsykiatrien og Lunden.

 

Kvalitetsstandarden for § 104 er blevet opdateret, og serviceniveauet er i Varde Kommune ændret ved, at der er indført en vejledende aldersgrænse på 65 år, så borgerne får mulighed for at få et seniorliv. Dog har Lunden dispensation i 2019, hvor de har en aldersgrænse på 70 år. Desuden er der sket en tilføjelse om seniortilbud.

 

Kvalitetsstandarden for § 104 er en del af det samlede bilagsmateriale i det foregående punkt.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være gavnligt for borgerne, at de får mulighed for at afslutte deres arbejdsliv, når de fylder 65 år, ligesom det sker for den øvrige del af befolkningen. På Lunden etableres gruppetilbud for ældre borgere, der modtager socialpædagogisk støtte.


Retsgrundlag

Servicelovens § 104


Økonomi

Der anvendes godt 18 mio. kr. på aktivitets- og samværstilbud inkl. kørsel, som tilrettelægges jf. kvalitetsstandarden efter et individuelt skøn. Tilbuddet kan variere med halvdags eller heldagstilbud i 1-5 dage ugentligt. Der er 44 pladser i Samstyrken og 10 pladser i Lundens dagtilbud.
Tiltaget giver en besparelse på Lunden på 100.000 kr. pr. borger under forudsætning af, at borgerne ikke skal have andre kompenserende ydelser i hjemmet. 


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kvalitetsstandarden for § 104 fremsendes til høring i Handicaprådet, forinden udvalgets endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

Udvalgets beslutning følges.

 

Handicaprådet opfordrer til, at det er en individuel vurdering, om hvornår borgeren afslutter deres arbejdsliv.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Handicaprådets opfordring følges.

188. Kvalitetsstandard for § 110 - Forsorgshjem - efter høring

Kvalitetsstandard for § 110 - Forsorgshjem - efter høring

Sagsfremstilling

Forsorgshjem drives efter Servicelovens § 110. Formålet er gennem støtte og omsorg under opholdet og efterfølgende hjælp at understøtte borgeren til at blive selvhjulpen og leve et hverdagsliv på egne betingelser i egen bolig.

 

I Varde Kommune drives forsorgshjemmet Center Bøgely af KFUM’s Sociale Arbejde.

 

Kvalitetsstandarden er blevet opdateret, og serviceniveauet er blevet justeret ved nedsættelse af minimums rådighedsbeløb under ophold på forsorgshjem. Formålet er at øge incitamentet til at finde egen bolig.

Det månedlige rådighedsbeløb har indtil nu været 1000 kr. for borgere under 30 år og 1500 kr. for borgere over 30 år. Disse foreslås nedsat til henholdsvis 800 kr. og 1200 kr. Dette kan betyde, at borgerens egenbetaling bliver lidt højere end i dag. Der sker dog altid en individuel vurdering.

Der er i dag løbende 15 til 18 borgere på forsorgshjem. Af disse har ca. 20 % egen bolig, og de sættes derfor ikke i egenbetaling. De resterende 80 % kan derfor blive påvirket af de nedsatte minimums rådighedsbeløb, men det beror altid på en individuel vurdering.

 

Kvalitetsstandarden for § 110 er en del af det samlede bilagsmateriale i pkt. 187 på denne dagsorden.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de nye rådighedsbeløb vil øge incitamentet hos borgeren til at finde egen bolig. Forvaltningen understreger, at der altid sker en individuel vurdering, når borgerens egenbetaling beregnes. 


Retsgrundlag

Serviceloven § 110


Økonomi

Ændringen forventes at være udgiftsneutral, men understøtter, at borgere hurtigere får egen bolig.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kvalitetsstandarden for § 110 fremsendes til høring i Handicaprådet, forinden udvalgets endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Udvalget ønsker at fastholde de nuværende månedlige rådighedsbeløb, der indtil nu har været 1000 kr. for borgere under 30 år og 1500 kr. for borgere over 30 år. Dette tilrettes i kvalitetsstandarden jfr. bilag til pkt. 171. Kvalitetsstandarden indgår herefter i høringsmaterialet under pkt. 171.


Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

Udvalgets beslutning følges.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.

189. Socialt frikort - orientering

Socialt frikort - orientering

Sagsfremstilling

Folketinget har i 2018 vedtaget en ny lov om forsøg med et socialt frikort. Loven giver - i en forsøgsperiode 2019-20 - socialt udsatte borgere ret til at modtage et socialt frikort. Loven trådte i kraft 1. januar 2019.

 

Frikortet giver borgerne mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden, at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser som kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligsikring.

 

Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

 

Borgeren bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte han/hun vil arbejde.

 

Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder.

 

Personer med fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre de samtidig har særlige sociale problemer.

 

Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således, at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

 

Visitationen skal altid baseres på en konkret vurdering af den enkelte borgers situation, herunder ressourcer og behov. Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgeren.

 

I Varde Kommune er det Social og Handicap Myndighed, som udreder og visiterer borgere til socialt frikort. Det er vanskeligt at forudsige, hvor mange borgere der vil få bevilget et socialt frikort, men Social og Handicap Myndighed forventer, at det over den 2-årige periode vil være omkring 10-30 borgere.

 

Social- og Handicap Myndighed orienterer jobcentret, når afdelingen har omfattet en borger af socialt frikort, og tilsvarende vil Jobcentret være opmærksom på, om en borger evt. kan være i målgruppen og henvise borgeren til Social og Handicap.

Ansættelse under socialt frikort vil skulle spille sammen med den øvrige indsats for målgruppen i Jobcentret og i andre afdelinger.

Vedhæftet pjece til borgere, der kan være i målgruppen til socialt frikort.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ordningen med socialt frikort måske vil kunne give borgere, som i dag er langt fra beskæftigelse en mulighed for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, som måske vil kunne gavne deres fremtidige muligheder for beskæftigelse og/eller uddannelse.

Da socialt frikort vedrører både det sociale område og arbejdsmarkedsområdet orienteres udvalgene for Social- og Sundhed samt Arbejdsmarked og Integration om forsøget med socialt frikort.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Lov om forsøg med et socialt frikort


Økonomi

Varde Kommune kompenseres via bloktilskuddet med 65.000 kr. i 2019 og i 2020 med 27.000 kr.

De 65.000 kr. er tilført administrationen til visitation og klagebehandling. Det forventes, at i forsøgsordningens andet år vil antallet af nyvisiterede være markant færre end i forsøgsordningens første år (2019), da frikort gældende i det første år automatisk vil blive nulstillet og forlænget ved årsskiftet, således af disse borgere ikke skal genvisiteres.

 

Modtagere af socialt frikort får ikke modregnet den pågældende indtægt i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Da der er tale om borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som alene på grund af det sociale frikort kan forventes at få en indkomst, vil der ikke være tale om en merudgift for kommunen.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der følges op i løbet af foråret 2019.sagsnr19-206_doknr16275-19_v1_socialt-frikort-pjece-malrettet-borgere.pdf

Bilag

socialt-frikort-pjece-malrettet-borgere


190. Misbrugsbehandling - udlevering af substitution i Varde

Misbrugsbehandling - udlevering af substitution i Varde

Sagsfremstilling

Varde Kommune har samarbejdsaftale med Center for Misbrug i Esbjerg om behandling af stofmisbrugere fra Varde Kommune. I oktober 2017 fik Center for Misbrug i Esbjerg et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. substitutionsbehandlingen.

 

Center for Misbrugs arbejde for at leve op til kravene fra Styrelsen for Patientsikkerhed skabte en del uro blandt de borgere fra Varde Kommune, der er i substitutionsbehandling i Esbjerg. Flere borgere valgte i den forbindelse at flytte deres behandling fra Esbjerg til Ringkøbing-Skjern Kommunes tilbud.

 

Udvalget for Social og Sundhed udtrykte derfor i foråret 2018 ønske om, at Varde Kommune etablerede udlevering af substitution i Varde, så borgerne kunne få deres behandling i Varde, i stedet for at skulle rejse udenfor kommunen.

 

Forvaltningen har derfor siden da i samarbejde med Center for Misbrug ledt efter egnede lokaler til udlevering af substitutionsbehandling i Varde. Varde Kommune har nu lejet lokale på Varde Sundhedscenter (Regionens lokaler på Frisvadvej 35 i Varde), hvor der pr. 20. februar vil være udlevering af substitution. Det drejer sig om 20 borgere, der i første omgang vil få udleveret substitutionsbehandling i Varde. Udleveringen forestås af Center for Misbrug, og der vil være udlevering én gang om ugen.

 

Borgerne kan frit vælge, hvor de ønsker at modtage substitutionsbehandling. Der er derfor fortsat borgere, som har valgt at modtage deres behandling i fx Ringkøbing-Skjern Kommunes tilbud.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være gavnligt for borgerne fra Varde Kommune, at de fremover kan modtage deres substitutionsbehandling i Varde, og derfor ikke behøver at rejse uden for kommunen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Sundhedslovens § 142


Økonomi

Der vil i 2019 være brug for et budget på 100.000 kr. til bl.a. leje af lokale, forbrugsafgifter, ekstraudgifter til Center for Misbrug, ekstra sundhedsmedarbejder mm.

 

Udgiften vil i 2019 kunne finansieres af overførte midler på sundhedsområdet, som på nuværende tidspunkt ikke er disponeret til andet.

 

Finansieringen efter 2019 vil blive taget op i forbindelse med budgetlægningen for 2020.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at model for udlevering af substitution i Varde godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.

191. Omfordeling af kompetencemidler i Sygeplejen

Omfordeling af kompetencemidler i Sygeplejen

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient, er der prioriteret midler til kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje. Udvalget godkendte den 17. januar 2017 at anvende midlerne for 2017 til bariatri (svær overvægt) og misbrug. Ligeså godkendte udvalgte den 16. januar 2018 at anvende midlerne for 2018 til generel opkvalificering inden for KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) og diabetes.

 

Sygeplejen oplever i dag at møde flere og flere borgere med psykiatriske og misbrugsproblematikker, og at antallet af bariatriske borgere ligger meget stabilt. Derudover udfordres Sygeplejen af et stigende antal borgere med kroniske sygdomme som diabetes, KOL og demens.

 

På baggrund af ovenstående udvikling ønsker Sygeplejen de tildelte kompetencemidler omfordelt og anvendt på følgende vis:

 

 

Nuværende fordeling

Forslag til ny fordeling

I alt

584.000 kr.

584.000 kr.

Bariatri/Forflytning

220.000 kr.

87.000 kr.

Misbrug/Psykiatri

60.000 kr.

87.000 kr.

Speciale uddannelse Borgernær sygepleje (KOL/diabetes opkvalificering) varetages efterfølgende af disse sygeplejersker sammen med specialesygeplejerskerne

304.000 kr.

410.000 kr.

 

Beskrivelse af de forskellige kompetenceløft:

 

Forflytning/Bariatri:

4 timers kursus til alle sygeplejersker i forflytning generelt samt forflytning af bariatriske borgere. Der findes på nuværende tidspunkt ingen kurser i særlige sundhedsfaglige opmærksomheder ved bariatriske borgere, så der bør man vente på forskningen på dette område.

 

Psykiatri/Misbrug:

4 timers kursus til alle medarbejdere af ekstern undervisning i særlige opmærksomheder og metoder i forhold til borgergruppen.

 

I sikre hænder:

Projektet ”I sikre hænder” fortsætter med fokus på forbedringsledelse.

 

Specialeuddannelse i Borgernær sygepleje:

Fokus på den ældre medicinske patient. Der bliver flere og flere ældre i Danmark, og mange ældre bliver diagnosticeret med flere kroniske sygdomme. Derudover har der de seneste år været en stigning i antallet af kontakter til den regionale psykiatri og socialpsykiatri.

Sundhedsstyrelsens rapport ”Rette kompetencer til rette opgaver - forslag til specialsygeplejerskeuddannelse målrettet kommuner og almen praksis”, har resulteret i en ny specialuddannelse for sygeplejerske i Borgernær Sygepleje, der skal imødegå ovenstående problematikker.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at et kompetenceløft i ovenstående beskrevne temaer vil styrke den kommunale sygepleje og medvirke til, at Sygeplejen kan imødekomme udfordringer forbundet med et stigende antal borgere med psykiatriske og misbrugsproblematikker samt flere borgere med kroniske sygdomme.


Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119


Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i Sygeplejens budget 2018 er afsat 584.000 kr. til uddannelse. Beløbet forventes overført til 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at nyt forslag om fordeling af kompetencemidler i Sygeplejen godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.

192. Kvalitetsstandard og indsatskatalog på ældreområdet - høring

Kvalitetsstandard og indsatskatalog på ældreområdet - høring

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden og indsatskataloget for ældreområdet skal sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

I det nye udkast til kvalitetsstandard og indsatskatalog er der indført forslag til ændringer i forhold til, hvem der kan levere rehabilitering, som berører leveringstidspunktet for personlig pleje, rengøring og almindelig negleklipning på fødder som en del af den personlige pleje.


Forvaltningens vurdering

Leverandører af rehabilitering

Det har indtil videre været således, at rehabilitering til borgere, der ikke tidligere har haft personlig hjælp, kun kan leveres af Varde Kommunes hjemmepleje. Dette betyder, at borgere der starter op med personlig hjælp, som i starten ofte leveres som rehabilitering, ikke har haft frit leverandørvalg. Det er kendt, at borgerne ofte holder fast i den leverandør, de er startet op med, hvilket sandsynligvis er en af årsagerne til, at Blåbjerg Frit Valg oplever et løbende fald i antallet af borgere, de betjener. Leverandører af personlig pleje har i sagens natur haft et tæt samarbejde med Varde Kommune, og der stilles krav til uddannelsesniveau blandt det personale, der leverer personlig pleje. Det vurderes derfor umiddelbart at være fagligt forsvarligt, at give borgerne frit valg på rehabilitering, der retter sig imod personlig pleje. Idet der ikke stilles samme krav til leverandører af praktisk hjælp, anbefales det frie leverandørvalg gør sig gældende her.

 

Leveringstidspunktet for personlig hygiejne

I den tidligere kvalitetsstandard var det præciseret, at personlig hygiejne i dagvagten fortrinsvis leveres mellem kl. 7.30-10.30.

I det nye udkast til kvalitetsstandarden er dette ændret til kl. 7.30-11.30.

Årsagen er, at hjemmeplejen har et ønske om at kunne levere hjælp til bad i et større tidsrum om formiddagen, for på denne måde at kunne udnytte personaleressourcerne bedre. Dette vil både bidrage til øget effektivitet i hjemmeplejen, men også imødekomme de alvorlige rekrutteringsudfordringer, der pt. er i forhold til SOSU-personale. Hensigten er alene, at det skal være legalt at placere bad senere på formiddagen, efter aftale med borgere, hvor dette ikke er til gene. Borgere vil ikke blive tvunget til at modtage hjælp til bad på tidspunkter, hvor det er til ulempe for dem.

 

Ekstra rengøring

Varde Kommune har indtil videre ikke tilbudt ekstra rengøring som en del af serviceniveauet for praktisk hjælp.

En principafgørelse fra Ankestyrelsen fastslår imidlertid, at praktisk hjælp kan omfatte nødvendig hovedrengøring, hvis borgeren har behov for dette efter en individuel og konkret vurdering.

I udkastet til den nye kvalitetsstandard er det derfor skrevet ind, at ekstra rengøring i særlige tilfælde kan bevilges som en engangsindsats. Det kan f.eks. være ved opstart af hjemmehjælp, eller i tilfælde hvor den almindelige hjælp til rengøring, som leveres hver 14. dag, ikke er tilstrækkelig til at fastholde en hygiejnisk forsvarlig standard i borgerens hjem.

Bevillingen af engangsindsatsen beror i hvert enkelt tilfælde på en individuel og konkret vurdering.

Det vurderes, at det konkret vil være et begrænset antal borgere, der er berettiget til indsatsen, baseret på disse kriterier.

 

Negleklipning på fødder som en del af personlig pleje

Negleklipning på fødder, har indtil videre ikke været en del af den personlige pleje. En principafgørelse fra Ankestyrelsen fastslår imidlertid, at negleklipning på fødderne er omfattet af personlig pleje, hvor der er tale om ukompliceret fodpleje. Borgere der har komplekse behov, som ikke på forsvarlig vis kan løses af SOSU-personalet, f.eks. pga. fortykkede negle, svamp, diabetes, føleforstyrrelser, eller fordi de får blodfortyndende medicin, vil fortsat blive henvist til at benytte en fodplejer. Borgeren vil i dette tilfælde ofte kunne få dækket en del af tilskuddet via et behandlingstilskud eller helbredstillæg.


Retsgrundlag

Lov om Social Service


Økonomi

Der må forventes en merudgift til praktisk hjælp, hvis serviceniveauet fremadrettet omfatter ekstra rengøring. Det forventes, at meget få borgere vil være berettiget til indsatsen. Det skønnes, at der kan være tale om 15 borgere, som hvert år får behov for gennemsnitligt 15 timers ekstra rengøring. Det vil i så fald betyde en ekstraudgift på ca. 73.800 kr., som finansieres inden for den eksisterende ramme.

 

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.


Høring

 

Ældrerådet og Handicaprådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at sagen forinden endelig godkendelse i udvalget sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet med følgende anbefaling,

at borgerne får frit valg af leverandør på rehabilitering i forhold til personligt hjælp, også i de tilfælde, hvor de ikke tidligere har haft personlig hjælp,

at hjælp til hovedrengøring bevilges efter en konkret, individuel vurdering, og

at udkast til ny kvalitetsstandard og indsatskatalog i øvrigt godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr16-6786_doknr144545-18_v2_indsatskatalog og kvalitetsstandard for ældreområdet i varde kommune.docx

Bilag

Indsatskatalog og kvalitetsstandard for ældreområdet i Varde Kommune


193. Kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter efter Servicelovens § 100 - høring

Kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter efter Servicelovens § 100 - høring

Sagsfremstilling

Målgruppen for dækning af merudgifter er borgere, der har øgede udgifter som en konsekvens af en varigt nedsat funktionsevne.

Formålet er, at borgeren og dennes familie kan leve et almindeligt liv på samme måde som borgere uden nedsat funktionsevne, på samme alder og i samme livssituation.

Team Administration har myndighedsopgaven i sager om nødvendige merudgifter efter Servicelovens § 100. Kvalitetsstandarden skal sikre, at serviceniveauet er ensartet, tydeligt og hænger sammen med de politiske prioriteringer.

 

Kvalitetsstandarden er blevet revideret i forhold til enkelte ændringer i lovgrundlaget.

 

Der er pt. 30 borgere i Varde Kommune, der modtager støtte til dækning af nødvendige merudgifter.


Forvaltningens vurdering

Sagsbehandlende terapeuter følger til enhver tid med i den faglige udvikling på området, heriblandt ændringer i lovgivningen og afgørelser truffet i Ankestyrelsen, som har betydning for området og tilpasser praksis herefter.

Kvalitetsstandarden er blevet ændret, i forhold til, at borgere med glutenallergi ifølge lovgrundlaget ikke længere indgår i målgruppen.


Retsgrundlag

Serviceloven § 100

Bekendtgørelse nr. 1248 af 13/11/2017 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Vejledning nr. 10280 af 14/12 2017


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der i 2018 har været en nettoudgift til nødvendige merudgifter på 295.000 kr.

Ved budgetlægningen for 2019 er der sket en omfordeling, så budgettet blev reduceret fra 835.000 kr. til 480.000 kr., som følge af en forventet mindreudgift på grund af nye regler.

Der er 50% statsrefusion på området.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kvalitetsstandarden sendes til høring i Handicaprådet, forinden endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr15-5731_doknr15711-19_v1_kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter § 100.docx

Bilag

Kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter § 100


194. Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil § 114 - høring

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil § 114 - høring

Sagsfremstilling

Målgruppen for støtte til køb af bil eller særlig indretning heraf er borgere, som på grund af en varig nedsat funktionsevne ikke kan, eller kun med betydelig vanskelighed kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil.

Team Administration har myndighedsopgaven i sager om støtte til køb af bil efter Servicelovens § 114. Kvalitetsstandarden skal sikre, at serviceniveauet er ensartet, tydeligt og hænger sammen med de politiske prioriteringer.

 

Kvalitetsstandarden er blevet revideret i forhold til enkelte ændringer i lovgrundlaget.

 

Kvalitetsstandarden er blevet ændret i forhold til, at den løsning der vælges ifølge lovgrundlaget, ikke længere skal være den bedste og billigste egnede løsning, men i stedet den billigste egnede løsning.

Desuden er bevillingsperioden blevet ændret til otte år, hvor der tidligere kunne ansøges om en ny bevilling efter seks år.

 

I 2018 var der 29 ansøgninger i forhold til støtte til køb af bil i Varde Kommune, hvoraf

seks ansøgninger fik tilsagn og 23 afslag.

Dertil var der 57 ansøgninger om støtte til særlig indretning og reparationer, hvoraf 53 fik tilsagn og fire fik afslag.


Forvaltningens vurdering

Sagsbehandlende terapeuter følger til enhver tid med i den faglige udvikling på området, heriblandt ændringer i lovgivningen og afgørelser truffet i Ankestyrelsen, som har betydning for området og tilpasser praksis herefter.


Retsgrundlag

Lov om Social Service § 114

Bekendtgørelse nr. 1252 af 20/11 2017

Vejledning nr. 10326 af 18/12/2017


Økonomi

Der blev i 2018 i alt udbetalt 1.844.974 kr. til støtte til køb af bil efter Servicelovens § 114.

Dertil kommer, at der blev tilbagebetalt 1.105.274 kr. i form af afdrag på lån.

Netto udgifterne for Varde Kommune udgjorde således 739.700 kr. i 2018.

Det skal dog bemærkes, at der kun var seks bevillinger til støtte til køb af bil i 2018.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kvalitetsstandarden fremsendes til høring i Handicaprådet forinden endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr15-5734_doknr15703-19_v1_kvalitetsstandard støtte til køb af bil § 114.docx

Bilag

Kvalitetsstandard støtte til køb af bil § 114


195. Områdestrategiplaner Social og Sundhed

Områdestrategiplaner Social og Sundhed

Sagsfremstilling

Den 15. januar vedtog udvalget tre fokusområder for Social og Sundhed i 2019. Foruden fokusområderne definerer politikkerne i Varde Kommune, nationale reformer, løbende politiske beslutninger i Udvalg og Byråd, budgettet mv. rammerne for arbejdet på de tre områder: Social & Handicap, Ældre og Sundhed. For at skabe en sammenhæng vil der fra 2019 og frem blive udarbejdet områdestrategiplaner for de enkelte områder.

 

Områdestrategiplanerne beskriver, hvordan man administrativt arbejder med de politiske målsætninger. Tidligere har dette været samlet i aftaler med de enkelte virksomheder. Fra 2019 indgås der ikke aftaler med virksomhedsledere (jf. Udvalget for Økonomi og Erhvervs beslutning den 5. maj 2018).

 

I det vedhæftede bilag illustreres en årscyklus for dette arbejde. Ved årets start vil de politiske målsætninger blive revideret. Dette sker ved, at udvalget drøfter betydningen af de politiske prioriteringer og beslutninger fra det forgange år, nationale initiativer mv. Der tages også hensyn til opfølgningen på sidste års strategi. Drøftelsen resulterer i en revision af de politiske målsætninger: nogle justeres, nogle udgår, nogle kommer til, og andre fortsætter uændret. Dette vil føre til justeringer i områdestrategiplanerne og de tilhørende handleplaner.

 

Områdestrategierne vil have betydning for de forslag, der lægges ind i budgetprocessen.

 

For at skabe et gennemarbejdet fundament for områdestrategierne vil der i 2019 være behov for at arbejde med strategierne i en længere periode end illustreret i årshjulet. De enkelte områdestrategier vil blive præsenteret i udvalget i løbet af foråret .


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at områdestrategiplanerne vil skabe den nødvendige kobling mellem de politiske målsætninger og den administrative styring og drift af områderne.

Det er vigtigt, at indsatsområder tænkes i et længere sigte, men at man årligt tager stilling til, hvorvidt der skal ske justeringer.


Konsekvens i forhold til visionen

Visionen skal tænkes ind på tværs af alle områdestrategierne.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

I tilfælde af økonomiske konsekvenser, der ikke kan holdes inden for det eksisterende budget, vil disse blive bragt ind i budgetprocessen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-12966_doknr21117-19_v1_årshjul strategier.pdf

Bilag

Årshjul strategier


196. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orienteringen v/formanden

 • Invitation til politisk debatmøde i Syddanmark 28. marts 2019: ”Hvad er et godt ældreliv”? på Radisson Blu H.C.Andersen hotellet, Odense
 • Politisk temadag 14. marts 2019 på Scandic Kolding – endeligt program
 • KL’s Social og Sundhedspolitiske Forum i Ålborg den 9. og 10. maj – forhåndstilkendegivelse om deltagelse
 • Den sammenhængende ungeindsats

 

 

 

Orientering v/direktøren

 • Indgåelse af betinget købsaftale vedr. sundhedshus. Pressemeddelelse udsendes den 20. februar.
 • Personsag.

 

 

 

Gensidig orientering/eventuelt

 • Evt. deltagelse i børne- og ungepsykiatrisk konference drøftet.
 • Orientering vedr. afholdt møde med Regionen vedr. præhospitalsdækningen
 • Natarbejde – formidling af beslutning drøftet. Udvalget orienteres om ca. 3 måneder.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Orienteringerne blev taget til efterretning.

 

Der foretages tilmeldinger til de tre konferencer/temamøder.sagsnr18-72_doknr22131-19_v1_invitation til politisk debatmøde 28. marts 2019 hvad er et godt ældreliv.pdf
sagsnr18-72_doknr23120-19_v1_politisk temadag 14 marts 2019 - nu med program.pdf

Bilag

Invitation til politisk debatmøde 28. marts 2019 "Hvad er et godt ældreliv"?
Politisk temadag 14 marts 2019 - nu med program


197. Orientering om økonomi i forbindelse med etablering af sundhedshuset - Lukket punkt
198. Misbrugsbehandling i Varde - Lukket punkt
199. Orientering om tilsyn med leverandører af Madservice til borgere i eget hjem - Lukket punkt