UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

15-01-2019 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

15-01-2019 12:15:00


PUNKTER

166. Godkendelse af dagsorden
167. Varde Kommunes høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023
168. Fokusområder 2019
169. Social- og sundhedshjælperes adgang til at udføre visse sundhedsindsatser
170. Renovering af Lunden
171. Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde - høring
172. Kvalitetsstandard for § 104 - Aktivitets- og samværstilbud - høring
173. Kvalitetsstandard for § 110 - Forsorgshjem - høring
174. Ny plan for ekstern beskæftigelse i Samstyrken - efter høring
175. Projekt medicinhåndtering på specialområdet - orientering
176. En sammenhængende ungeindsats
177. Finansloven 2019 i hovedtræk - orientering
178. Resultat af udbud af kørselsopgaver i Varde kommune - orientering
179. Gensidig orientering
180. Præhospital indsats - responstider
181. Orientering af udvalget - Lukket punkt
182. Ændring i fordeling af pladser i Samstyrkens aflastning - Lukket punkt166. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Godkendt, herunder tillægsdagsorden.

 

Pkt. 180 behandles umiddelbart efter pkt. 167, idet Anette Filtenborg deltager under behandling af begge sager.

 

Pkt. 182 behandles før pkt. 181.

 

I pkt. 181 ændres anbefalingen fra ”drøfter” til ”beslutning”, således:

 

at udvalget træffer beslutning om, hvilken typer sager, det er vigtigt, at forvaltningen orienterer udvalget om,

at udvalget træffer beslutning om, at sager der formodes at ”ramme” pressen sættes på et fast lukket punkt på dagsordenen, i udvalgets fremtidige dagsordner, og

at udvalget træffer beslutning om, at forvaltningen orienterer udvalget via mail, hvor det vurderes, at sagen ikke kan afvente et kommende udvalgsmøde.

167. Varde Kommunes høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023

Varde Kommunes høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet et udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedslovens § 205 skal indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, og som vil være gældende i perioden 2019-2023.

 

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og sømløse overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

 

Politiske visioner, målsætninger og virkemidler

Sundhedskoordinationsudvalget ønsker med den kommende sundhedsaftale at skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Høringsudkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 er bygget op om et antal politiske visioner, målsætninger og virkemidler, der tilsammen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle sundhedsaftalesamarbejde, samt en beskrivelse af, hvad parterne forpligter sig på i den kommende aftaleperiode.

 

Sundhedskoordinationsudvalget peger på følgende visionsområder, hvor udvalget ønsker at gøre en særlig indsats i perioden 2019-2023:

 • Vi samarbejder om forebyggelse
  • Vi arbejder for et røgfrit Syddanmark
  • Vi skaber mental trivsel og sundhed blandt børn og unge
  • Vi arbejder for at færre børn og unge er overvægtige
 • Vi arbejder for sømløse overgange
 • Vi sikrer sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet

 

De politiske visioner er udfoldet i konkrete og målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes og foretage eventuelle justeringer og prioriteringer i sundhedsaftalesamarbejdet. Det muliggør ligeledes, at Sundhedskoordinationsudvalget løbende kan følge med i, hvordan det går med at indfri målsætningerne og eventuelt justere i indsatserne.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt to virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når den kommende sundhedsaftale skal omsættes til konkrete indsatser og resultater. Det drejer sig om;

 • Sæt borgeren først.
  Værdiskabelse for borgere og pårørende er omdrejningspunktet for sundhedsaftalesamarbejdet. Sundhedskoordinationsudvalget ønsker, at når vi udvikler og implementerer indsatser i sundhedsaftalen, gør vi det i tæt samarbejde med borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle.
 • Tænk nyt – nye samarbejdsformer.
  Sundhedskoordinationsudvalget ønsker at udnytte Syddanmarks styrkeposition i forhold til anvendelsen af sundhedsteknologi og telemedicin til at udvikle løsninger på fremtidens problemer, samt at se på muligheder for nye samarbejdsformer, f.eks. fælles ledelse.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele Sundhedsaftalen 2019-2023 i en politisk del (vedlagt som bilag) og en administrativ del. Den administrative del vil blive udarbejdet i foråret 2019, og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser m.v., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Den administrative del sendes ikke i høring.

 

Sundhedskonsulent Anette Filtenborg deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den politiske del af sundhedsaftalen er bygget op omkring tre stærke og vigtige visionsområder. Det er endvidere vurderingen, at målene og virkemidlerne giver en klar og tydelig retning i forhold til det tværsektorielle samarbejde de kommende år.


Retsgrundlag

Sundhedslovens § 205


Økonomi

Sundhedsaftalen har økonomiske konsekvenser for flere af de kommunale funktioner, både på sundheds-, special-, ældre-, beskæftigelses- samt børn og unge-området. For at sikre økonomien i Varde Kommune bør konsekvenserne af den administrative del af sundhedsaftalen afdækkes. Dette vedrører aftaler om opgavernes placering og klare og aftalte principper for overdragelse af sundhedsopgaver, så det er muligt at beregne de økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen.


Høring

Den politiske del af sundhedsaftalen er i høring frem til den 4. februar 2019.

Den administrative del af sundhedsaftalen udarbejdes i foråret 2019 og sendes ikke i høring.

Det anbefales, at Ældrerådet høres, inden høringssvaret sendes.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at høringsudkastet til den politiske del af sundhedsaftalen drøftes og godkendes med de eventuelle kommentarer, der måtte fremkomme under drøftelsen.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Høringssvaret bearbejdes med de fremkomne bemærkninger.sagsnr18-2460_doknr196823-18_v1_høringssvar fra varde kommune.docx
sagsnr18-2460_doknr198597-18_v1_høringsversion til sundhedsaftalen 2019-2023.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar fra Varde Kommune
Høringsversion til sundhedsaftalen 2019-2023.pdf


168. Fokusområder 2019

Fokusområder 2019

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede den 12. november 2018 fokusområder for 2019 med ledere og chefer på Social og Sundhedsområdet. Forud for mødet havde udvalget udvalgt fire temaer som udgangspunkt for drøftelsen: Ombejlet arbejdsplads, Demens, Liv uden kemisk filter og Sundhedshus. I bilag 1 kan man se en opsamling fra mødet. Nedenfor bliver et udkast til fokusområder 2019 præsenteret. Udkastet er udarbejdet af forvaltningen på baggrund af drøftelserne på mødet den 12. november. Der er taget hensyn til allerede igangsatte indsatser og nationale initiativer.

 

Fokusområder for Social og Sundhedsudvalget i 2019:

 

1) Ombejlet arbejdsplads med fleksible rammer

Lige nu er der store udfordringer med at rekruttere social- og sundhedsassistenter. Alene af den grund er det relevant at sætte fokus på, at arbejdspladser på social- og sundhedsområdet skal være ombejlede. Det gælder alle arbejdspladser.

 

En ombejlet arbejdsplads måles på:

 • at antallet af ansøgere til jobs stiger,
 • at personaleomsætningen falder.

 

Det opnår vi ved at have fleksible rammer. Fleksibiliteten skal tilgodese lokale forhold for opgaveløsningen og medarbejdernes ønsker og behov. Og hermed medarbejdernes balance mellem arbejdsliv og privatliv. Træning på arbejdspladsen bidrager også til, at vores arbejdspladser bliver ombejlede.

 

Særligt vil vi sætte fokus på mulighederne for at:

 • opjustere medarbejdernes arbejdstid,
 • mulighederne for udbetaling af afspadsering

 

En ombejlet arbejdsplads udvikler sine medarbejdere. Derfor handler fleksibilitet også om faglighed og kompetencer. Vi skal skabe rammerne for, at medarbejdernes kompetencer sættes i spil og udvikles på tværs af organisationen og opgaveløsningen, så vi får den maksimale effekt af at være en tværfaglig organisation.

 

For at styrke den langsigtede rekruttering til sosu-området vil der blive sat fokus på at styrke den positive identitet i at være sosu-medarbejder, og på at skabe interesse for sosu-uddannelserne hos folkeskoleelever.

 

2) Sammenhængende indsatser

Sammenhæng skabes af den måde vi arbejder på. Når vi har overblik over borgerens forløb, har god kommunikation med de pårørende, dialog med læger/sygehus mv. øger vi effektiviteten og kvaliteten af de indsatser, borgeren modtager. Det skaber en større tilfredshed hos borgerne. Gode samarbejdsrelationer skal sikre, at vi har fælles mål, fælles viden, og at vi får videregivet den rigtige information – når det er nødvendigt, og at vi sammen finder en løsning i de daglige opgaver og udfordringer. Arbejdet skal bygge på tidligere erfaringer med at arbejde med relationel koordinering.  

 

Et evt. sundhedshus i Varde vil skabe gode fysiske rammer for at koordinere borgernes forløb og kan være indgang til andre indsatser eller forløb.

Derfor vil vi i 2019 have fokus på:

 • Relationel koordinering blandt aktører
 • Kommunikation med pårørende

 

3) Liv uden kemisk filter

Kemisk filter henviser til de kemiske påvirkninger unge og voksne bruger til hverdag og til fest, det kan være rygning, alkohol eller stoffer. Udvalget ønsker at sætte høje ambitioner på området. Blandt andet ved at være en aktiv del af partnerskabet ”Røgfri Fremtid”. Derfor skal der i 2020 være røgfri arbejdspladser på Social og Sundhedsområdet. Indsatsen skal bakke op omkring de øvrige indsatser i forhold til rygestop, forebyggelse af rygestart mv.

 

Udvalget ønsker at forebygge afhængighed af kemiske filtre (alkohol, hash). Der skal arbejdes tidligt med de unges alkoholkultur, og her er forældrene en vigtig spiller. En vigtig risikofaktor for at udvikle et langvarigt hashmisbrug er mistrivsel, derfor er dette også et vigtigt indsatsområde.

 

For nogle unge er forebyggende indsatser ikke tilstrækkeligt. Vi skal sikre tiltag for de unge, der anvender kemiske filtre til selvmedicinering af psykiske sygdomme. 

 

For at understøtte fokusområdet prioriteres følgende:

 • Røgfri fremtid:
  • Aktiv deltagelse i det nationale partnerskab
  • Røgfri arbejdsplads 2020
 • Tidlig forebyggende indsatser: Systematiske indsatser for forældre målrettet de unges alkohol- og festkultur. Det skal ske i samarbejde med skoleområdet.
 • Mental trivsel: Understøtte gode ungemiljøer der fremmer sundhed og mental trivsel hos unge og voksne. Det vil mindske det oplevede behov for kemiske filtre og øge overskuddet til at tage et opgør med store og små afhængigheder.
 • Selvmedicinering: Tiltag til unge med psykiske sygdomme, der selvmedicinerer gennem forskellige kemiske filtre.

 

De øvrige udvalg i Varde Kommuner arbejder også med fokusområder for 2019. Der er forskel på hvilken proces, udvalgene har valgt at arbejde efter. Der vil derfor være behov for efterfølgende at koordinere fokusområderne for Social og Sundhedsudvalget med fokusområderne i andre udvalg.

 

Fokusområderne vil blive omsat til konkret handling i områdernes strategiplaner. Områdestrategierne udarbejdes i løbet af 1. kvartal 2019.

 

Udviklingskonsulent Christina Kindt deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at fokusområderne understøtter arbejdet med de strategiske målsætninger fra udviklingsstrategien. Fokusområderne understøtter særligt målsætningerne om: Børn og Unge skaber fremtiden, Sund kultur for hjerne og krop og Ombejlet arbejdsplads. Yderligere adresseres nogle af de centrale udfordringer på områder, hvor der er behov for et særligt fokus for at lykkes.


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Forvaltningen vurderer, at tiltagene kan afholdes indenfor det afsatte budget, og at nye initiativer vil konkretiseres også økonomisk, så der er mulighed for politisk prioritering.


Høring

Fokusområderne sendes i høring i Fælles-Med for Social og Sundhed forud for udarbejdelse af områdestrategiplanerne.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at fokusområderne for 2019 godkendes, og at fokusområderne koordineres med de øvrige udvalg.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Anbefalingen blev godkendt. De fremkomne bemærkninger indarbejdes i fokusområderne.

 

Social og sundhedsområdets hovedfokus er at sikre helheden for borgerne, og udvikle et højt serviceniveau indenfor den eksisterende ressourceramme. Derfor vil en central tilgang i områdernes strategiplaner være at arbejde med koordinering på tværs, kvalitet, effektivitet og medarbejdernes arbejdsmiljø.sagsnr18-9979_doknr180478-18_v1_opsamling møde om fokusområder den 12.11.18.docx

Bilag

Opsamling møde om fokusområder den 12.11.18


169. Social- og sundhedshjælperes adgang til at udføre visse sundhedsindsatser

Social- og sundhedshjælperes adgang til at udføre visse sundhedsindsatser

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed besluttede på møde den 1. april 2014 bl.a., at strategien om at sundhedsopgaver alene varetages af social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker eller andet sundhedspersonale fastholdes.

 

Baggrunden for beslutningen var Varde Kommunes plan for, hvordan ændringerne i social- og sundhedsuddannelserne skulle omsættes til praksis. En væsentlig ændring består i, at social- og sundhedshjælpere uddannet i 2015 eller senere ikke er uddannet til at varetage opgaver efter sundhedsloven.

 

Indtil sommeren 2018 har social- og sundhedshjælpere uddannet efter den nye bekendtgørelse for uddannelsen ikke kunnet varetage sundhedsopgaver. I foråret 2018 blev det besluttet – som en midlertidig ordning for at sikre størst mulig fleksibilitet i sommerferieperioden – at tilbyde social- og sundhedshjælpere uddannet efter den nye bekendtgørelse en opkvalificering, der vil give dem mulighed for at varetage visse sundhedsopgaver. Der har i første omgang været tale om en efteruddannelse på tre gange tre timer, hvor deltagerne i forlængelse af forløbet aflægger både en teoretisk og en praktisk prøve. Uddannelsen giver deltagerne ret til at udføre medicinadministration (medicingivning), kompressionsstrømpebehandling, påføring af salver samt øjendrypning (med et enkelt præparat).

Forsøgsordningen er blevet modtaget med stor tilfredshed både blandt medarbejdere og ledere. Det anbefales derfor, at ordningen gøres permanent. Der er planer om at udvide ordningen, så social- og sundhedshjælpere oplæres til flere opgaver.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ordningen med, at social- og sundhedshjælpere kan varetage visse sundhedsopgaver, fungerer tilfredsstillende, idet den giver øget fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, og på baggrund af at der er tale om en tilstrækkelig grundig uddannelse.

Det foreslås, at forvaltningen får adgang til at udvide ordningen, så social- og sundhedshjælpere kan udføre andre opgaver, de oplæres til.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser af forslaget.


Høring

Fælles-MED for Social og Sundhed.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at sagen fremsendes til høring i Fælles-MED for Social og Sundhed, inden udvalget træffer endelig afgørelse om,

at social- og sundhedshjælpere uddannet efter den nye bekendtgørelse kan varetage opgaver vedrørende medicinadministration (medicingivning), kompressionsstrømpebehandling, påføring af salver samt øjendrypning (med et enkelt præparat), når de har gennemført uddannelsen på tre gange tre timer og bestået de afsluttende prøver, og

at forvaltningen bemyndiges til at udvide ordningen, så social- og sundhedshjælpere kan oplæres til at varetage andre opgaver, end det første uddannelsesforløb giver mulighed for. 


Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 06-12-2018

Fælles-MED bakker op omkring social og sundhedshjælperes adgang til at varetage de foreslåede opgaver, når de har gennemført uddannelsen og bestået de afsluttende prøver. Fælles-MED imødeser tiltaget med tilfredshed.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Anbefalingen blev godkendt, idet det dog skal ske i forhold til gældende retningslinier.

170. Renovering af Lunden

Renovering af Lunden

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 12.055.000 kr. til renovering af Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden. Renoveringsplanen indeholder bl.a. ændring af indgangsparti, bedre træningsfaciliteter, bedre udnyttelse af m2 til administrative formål, centralisering af køkkenfaciliteter samt nyt tag.

 

Der har været afholdt licitation. Licitationsresultatet viser en samlet udgift på 13.894.011 kr. Der er således en difference på 1.839.011 kr. Oversigt over entrepriserne incl. besparelsesforslag er vedlagt.

 

Direktionen har behandlet sagen den 4. december 2018, da forvaltningen søgte om at få dækket de ekstra omkostninger ved den centrale pulje til anlægsudgifter. Dette var dog ikke muligt.

Licitationsmaterialet og udbudsmaterialet er derfor igen detaljeret gennemgået, og der er fundet yderligere besparelser på i alt 1.605.689 kr.

 

Da Lunden har udsat nogle renoveringer grundet den forestående ombygning, vil der for 2018 være overførte midler, så Lunden vil være i stand til at afholde differencen mellem licitationsresultat og det afsatte budget til ombygningen .


Forvaltningens vurdering

De foreslåede besparelser vil ikke medføre forringelser for borgerne. Besparelserne omhandler f.eks ændringer i den oprindelige tegning vedrørende udseendet af vindfang, billigere elementer i køkken og ændringer vedrørende personalets badefaciliteter.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er afsat 12.055.000 kr. i budget 2018 til renoveringen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at licitationsresultatet og de indregnede besparelser godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Anbefalingen blev godkendt med følgende tilføjelse,

at det afsatte rådighedsbeløb på 12.055.000 kr. frigives til anlægsprojektet, og

at restbeløbet på 233.322 kr. finansieres af Lundens driftsbudget.sagsnr18-14089_doknr3227-19_v1_oplæg til besparelser 04.01.19.pdf.pdf

Bilag

Oplæg til besparelser 04.01.19.pdf


171. Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde - høring

Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde - høring

Sagsfremstilling

Det specialiserede socialområde i Varde Kommune omfatter tilbud til voksne indenfor handicap-, psykiatri- og udsatteområdet. Ydelser leveres inden for følgende paragraffer:

 

Lov om social service paragraf

Område

Tidsfrister for sagsbehandlerne

§ 79

Afklaring

4 uger

§ 84

Afløsning/aflastning

4 uger

§ 85 (samt § 82 a, b og d)

Socialpædagogisk støtte

4 uger

§ 96

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

4 uger

§ 97

Ledsageordning

4 uger

§ 98

Kontaktperson til døvblinde

4 uger

§ 101, 101a (samt Sundhedsloven § 141 og § 142)

Misbrugsbehandling

14 dage

§ 103

Beskyttet beskæftigelse

4 uger

§ 107

Midlertidigt botilbud

4 uger

§ 108

Længerevarende botilbud

4 uger

 

Social og Handicap Myndighed har myndighedsansvaret i forhold til alle ovenstående paragraffer. Kvalitetsstandarderne skal sikre sammenhæng mellem borgerens behov, den visiterede støtte og den leverede støtte. Kvalitetsstandarderne beskriver Varde Kommunes serviceniveau indenfor området og fungerer derfor som et arbejdsredskab for Social og Handicap Myndighed, som visiterer borgerne inden for det specialiserede socialområde i Varde Kommune. Social og Handicap Myndighed anvender således kvalitetsstandarderne som et værktøj til at sikre en ensartethed i behandlingen af kommunens borgere. Herudover fungerer kvalitetsstandarderne som et styringsværktøj for administration og politisk ledelse.

 

For at skabe det bedste overblik præsenteres kvalitetsstandarderne her samlet. Enkelte af kvalitetsstandarderne er tidligere på året blevet godkendt, men alle godkendes på ny for at sikre sammenhængen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den samlede oversigt over kvalitetsstandarder såvel som de enkelte standarder lægger et niveau for serviceniveauet inden for de ydelser, der leveres til borgere indenfor det specialiserede socialområde i Varde Kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen direkte, men alle tilbud arbejder med visionen.


Retsgrundlag

Lov om socialservice §§ 79, 84, 85, 82 a, b og d, 96, 97, 98, 101, 101a, 103, 104, 107, 108 og 110 samt Sundhedsloven §§ 141 og 142.

Dog behandles kvalitetsstandarder for § 104 og § 110 særskilt på denne dagsorden.


Økonomi

Det specialiserede område har et budget på ca. 206 mio. kr., som blandt andet styres af kvalitetsstandarderne og det kommunalt fastsatte serviceniveau, f.eks. hvor mange timer og opgaver, der udmøntes til en let pakke eller et institutionsophold, eller hvor mange aflastningsdøgn, der tildeles i gennemsnit ved forskellige behov.

 

Økonomi bemærker, at der har været en økonomisk udfordring på det specialiserede område i både 2017 og 2018. Derfor kan forbrug, kvalitetsstandarder og serviceniveau med fordel følges tæt i år 2019.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den samlede oversigt over kvalitetsstandarderne fremsendes til høring i Handicaprådet, forinden udvalgets endelige godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-8877_doknr72655-18_v1_kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde varde kommune.docx

Bilag

Kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde Varde Kommune


172. Kvalitetsstandard for § 104 - Aktivitets- og samværstilbud - høring

Kvalitetsstandard for § 104 - Aktivitets- og samværstilbud - høring

Sagsfremstilling

Aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service § 104 vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål:

 • At vedligeholde, stimulere og udvikle borgerens psykiske, fysiske og sociale funktioner.
 • At borgeren øger sin livskvalitet gennem muligheden for at indgå i en meningsfuld hverdag med indhold, struktur og sociale relationer.
 • At støtte borgeren i at opnå identitet, selvværd og tryghed.

 

Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 leveres i Varde Kommune af Samstyrken, Socialpsykiatrien og Lunden.

 

Kvalitetsstandarden for § 104 er blevet opdateret, og serviceniveauet er i Varde Kommune ændret ved, at der er indført en vejledende aldersgrænse på 65 år, så borgerne får mulighed for at få et seniorliv. Dog har Lunden dispensation i 2019, hvor de har en aldersgrænse på 70 år. Desuden er sket en tilføjelse om seniortilbud.

 

Kvalitetsstandarden for § 104 er en del af det samlede bilagsmateriale i det foregående punkt.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være gavnligt for borgerne, at de får mulighed for at afslutte deres arbejdsliv, når de fylder 65 år, ligesom det sker for den øvrige del af befolkningen. På Lunden etableres gruppetilbud for ældre borgere, der modtager socialpædagogisk støtte.


Retsgrundlag

Servicelovens § 104


Økonomi

Der anvendes godt 18 mio. kr. på aktivitets- og samværstilbud inkl. kørsel, som tilrettelægges jf. kvalitetsstandarden efter et individuelt skøn. Tilbuddet kan variere med halvdags eller heldagstilbud i 1-5 dage ugentligt. Der er 44 pladser i Samstyrken og 10 pladser i Lundens dagtilbud.
Tiltaget giver en besparelse på Lunden på 100.000 kr. pr. borger under forudsætning af, at borgerne ikke skal have andre kompenserende ydelser i hjemmet. 


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kvalitetsstandarden for § 104 fremsendes til høring i Handicaprådet, forinden udvalgets endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

173. Kvalitetsstandard for § 110 - Forsorgshjem - høring

Kvalitetsstandard for § 110 - Forsorgshjem - høring

Sagsfremstilling

Forsorgshjem drives efter Servicelovens § 110. Formålet er gennem støtte og omsorg under opholdet og efterfølgende hjælp at understøtte borgeren til at blive selvhjulpen og leve et hverdagsliv på egne betingelser i egen bolig.

 

I Varde Kommune drives forsorgshjemmet Center Bøgely af KFUM’s Sociale Arbejde.

 

Kvalitetsstandarden er blevet opdateret, og serviceniveauet er blevet justeret ved nedsættelse af minimums rådighedsbeløb under ophold på forsorgshjem. Formålet er at øge incitamentet til at finde egen bolig.

Det månedlige rådighedsbeløb har indtil nu været 1000 kr. for borgere under 30 år og 1500 kr. for borgere over 30 år. Disse foreslås nedsat til henholdsvis 800 kr. og 1200 kr. Dette kan betyde, at borgerens egenbetaling bliver lidt højere end i dag. Der sker dog altid en individuel vurdering.

Der er i dag løbende 15 til 18 borgere på forsorgshjem. Af disse har ca. 20 % egen bolig, og de sættes derfor ikke i egenbetaling. De resterende 80 % kan derfor blive påvirket af de nedsatte minimums rådighedsbeløb, men det beror altid på en individuel vurdering.

 

Kvalitetsstandarden for § 110 er en del af det samlede bilagsmateriale i pkt. 171 på denne dagsorden.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de nye rådighedsbeløb vil øge incitamentet hos borgeren til at finde egen bolig. Forvaltningen understreger, at der altid sker en individuel vurdering, når borgerens egenbetaling beregnes. 


Retsgrundlag

Serviceloven § 110


Økonomi

Ændringen forventes at være udgiftsneutral, men understøtter, at borgere hurtigere får egen bolig.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kvalitetsstandarden for § 110 fremsendes til høring i Handicaprådet, forinden udvalgets endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Udvalget ønsker at fastholde de nuværende månedlige rådighedsbeløb, der indtil nu har været 1000 kr. for borgere under 30 år og 1500 kr. for borgere over 30 år. Dette tilrettes i kvalitetsstandarden jfr. bilag til pkt. 171. Kvalitetsstandarden indgår herefter i høringsmaterialet under pkt. 171.

174. Ny plan for ekstern beskæftigelse i Samstyrken - efter høring

Ny plan for ekstern beskæftigelse i Samstyrken - efter høring

Sagsfremstilling

Samstyrkens beskæftigelse tilbyder i dag borgerne beskæftigelse internt på Samstyrkens egne værksteder og butikker. Derudover har Samstyrkens beskæftigelse også tilbud om praktikophold for borgerne i både private virksomheder og ved Varde Kommune. Disse praktikophold har været uden omkostninger for virksomhederne, idet Samstyrken fortsat har betalt borgernes løn. Praktikophold har ikke været tidsbegrænsede.

 

Samstyrken ønsker at styrke borgernes muligheder for ekstern beskæftigelse – dvs. beskæftigelse på virksomheder uden for Samstyrkens eget regi.

 

I 2019 kører Samstyrken derfor et udviklingsprojekt, som skal sætte fokus på at skabe bedre muligheder for ekstern beskæftigelse for borgerne i Samstyrken. Herefter overgår projektet til daglig drift.

 

En del af projektet er at sikre, at borgere ikke har lange praktikforløb i eksterne virksomheder, uden at disse fører til mere permanent beskæftigelse for borgeren. Samstyrken tager derfor kontakt til de eksisterende praktiksteder for at undersøge muligheden for, at praktikken omdannes til en ekstern beskæftigelse, hvor borgeren aflønnes af virksomheden. Såfremt virksomheden ikke ønsker dette, vil praktikken blive opsagt, og nye praktikker vil blive forsøgt etableret.

 

Med inspiration fra Vejle Kommune vil Samstyrken fremover operere med fem forskellige niveauer af beskæftigelsestilbud, – hvor det øverste niveau er mest frigjort fra Samstyrkens egne beskæftigelsestilbud:

 

Tilbud

Beskrivelse

Job med løntilskud tilknyttet Jobcoach

Beskæftigelse uden for Samstyrkens tilbud.

Samarbejde med Jobcenteret.

Medarbejder får løn af virksomheden.

Ekstern beskæftigelse

Beskæftigelse uden for Samstyrkens tilbud.

Medarbejder får løn af virksomheden.

Eksternt læringsforløb

Læringsforløb uden for Samstyrkens tilbud.

Tidsbegrænset med fokus på etablering af ekstern beskæftigelse.

Medarbejderen får løn af Samstyrken.

Internt læringsforløb

Læringsforløb internt i Samstyrkens tilbud.

Fokus på at opkvalificere medarbejderen.

Medarbejderen får løn af Samstyrken.

Intern beskæftigelse

Beskæftigelse internt i Samstyrkens beskæftigelsestilbud.

Medarbejderen får løn af Samstyrken

 

Borgerne kan have en eller flere dage om ugen i flere typer beskæftigelse. Fx kunne en borger være to dage om ugen i ekstern beskæftigelse og 2-3 dage om ugen i intern beskæftigelse eller internt læringsforløb.

 

Udvalget behandlede sagen i møde den 11. december og besluttede at sende sagen til høring i Handicaprådet, forinden endelig godkendelse i udvalget.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Samstyrkens nye plan for beskæftigelse med fokus på ekstern beskæftigelse giver borgerne bedre muligheder for at komme i ekstern beskæftigelse og dermed tættere på det ordinære arbejdsmarked.

 

Samstyrkens beskæftigelse finansierer to ansatte, som på deltid (2 dage om ugen pr. medarbejder) får opgaven som Jobcoach. Jobcoachen får til opgave at arbejde med at etablere ekstern beskæftigelse og fungere som sparringspartner for borgere og virksomheder med eksterne beskæftigede.

 

Der er pr. 1. januar 2019 i alt 62½ pladser i Samstyrkens beskæftigelse.

Afhængig af omfanget kan den nye ordning have indflydelse på behovet for antal pladser i beskæftigelsen, Samstyrkens budget, Myndigheds budget samt taksten.

 

Der vil derfor være behov for, at antallet af pladser i beskæftigelsen, taksten samt budgettet for Samstyrken og Myndighed revurderes efter 1 år.


Retsgrundlag

Samstyrkens beskæftigelse drives efter lov om social service § 103.


Økonomi

Projektet finansieres inden for den eksisterende ramme.


Høring

Handicaprådet har behandlet sagen i møde den 20. december. Handicaprådet ser positivt på den nye ordning, da det vil bringe disse borgere tættere på en normal hverdag på en arbejdsplads. Handicaprådet foreslår, at der laves en evaluering efter et år.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ny plan for ekstern beskæftigelse i Samstyrken godkendes,

at ordningen evalueres om et år, og

at planen fremsendes til orientering i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-400_doknr140464-18_v1_ekstern beskæftigelse i samstyrken.docx

Bilag

Ekstern beskæftigelse i Samstyrken


175. Projekt medicinhåndtering på specialområdet - orientering

Projekt medicinhåndtering på specialområdet - orientering

Sagsfremstilling

Varde Kommune startede pr. 1. april 2018 projekt om medicinhåndtering på det specialiserede socialområde. Projektet er to-årigt og finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen, hvor vi har fået 2,5 mio. kr. Midlerne er bl.a. brugt til ansættelse af projektleder samt til undervisning af ca. 260 medarbejdere på det specialiserede socialområde.

Projektets hovedformål er udarbejdelse og implementering af medicininstruks for specialområdet, således at der kommer ens og klare regler for håndtering af medicin på specialområdet.

 

Som en del af implementering af medicininstruksen og for generelt at højne medarbejdernes viden om medicinhåndtering er et andet fokuspunkt i projektet, at medarbejderne på specialområdet undervises i medicinhåndtering. Denne undervisning forestås i samarbejde mellem projektlederen og Varde Apotek.

 

Projektleder Betina Nørgaard Iversen deltager på mødet.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at projektet vil højne specialområdets håndtering af medicin.


Retsgrundlag

Sundhedsloven.


Økonomi

Projektet er finansieret af projektmidler fra Sundhedsstyrelsen.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Taget til efterretning.

176. En sammenhængende ungeindsats

En sammenhængende ungeindsats

Sagsfremstilling

Der fremlægges procesbeskrivelse for det fremtidige arbejde med at udvikle en sammenhængende ungeindsats i kommunen. Den sammenhængende ungeindsats er tidligere behandlet i udvalgene Børn og Læring, Social og Sundhed samt Arbejdsmarked og Integration i august og december måneder 2018.

 

Formålet med en sammenhængende ungeindsats fremgår af reformen ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ og det tilhørende lovkompleks, og er overordnet at medvirke til, at alle unge på sigt opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og enten er i job eller uddannelse, når de er 25 år.

 

Udviklingen af en sammenhængende ungeindsats i Varde Kommune er organiseret med en politisk styregruppe, sammensat på tværs af de 3 relevante fagudvalg med en tilhørende tværgående administrativ styregruppe.

 

Varde Kommune har siden 2017 arbejdet med at skabe sammenhæng på ungeområdet gennem den eksisterende ’tværgående ungeindsats’. Erfaringer herfra medtages i den videre udvikling af en sammenhængende ungeindsats.

 

Kort om reformen ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’:

Kommunerne etablerer en kommunal sammenhængende ungeindsats (KUI)

bestående af en række elementer:

 • Der skal udarbejdes en fælles uddannelsesplan for både de faglige og sociale aspekter,

der har betydning for, at den unge får en uddannelse med målet om fast tilknytning til

arbejdsmarkedet

 • Øget vejledning fra 8. klasse-25 år for unge med behov/unge, der er udsatte i forhold

til målsætningen om tilknytning til arbejdsmarkedet

 • Gennemgående kontaktperson fra 8. klasse-25 år for unge med behov/unge, der er

udsatte i forhold til målsætningen om tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Der etableres desuden en ny forberedende grunduddannelse (FGU) med skolestart august 2019. Kommunerne har ansvar for at foretage målgruppevurdering til FGU (antal, andre tilbud, forlængelse).

 

Procesbeskrivelsen kort:

På baggrund af et temamøde mellem udvalgene Børn og Læring, Social og Sundhed samt Arbejdsmarked og Integration i efteråret samt drøftelser i den politiske styregruppe foreslås følgende politiske visioner for en sammenhængende ungeindsats:

 • Den unge skal være ekspert i eget liv
 • Alle unge skal have tid og plads til at finde sin egen vej – ’Vi giver aldrig op’
 • Vi investerer i tidlig indsats
 • Vi arbejder tværfagligt sammen med den unge mod fælles mål

 

Det betyder, at der skal arbejdes med at frigøre den unges potentialer og motivation ved i videst muligt omfang at lade den unge bestemme prioriteringen af indsatsen.

 

Der arbejdes med 3 udviklingsspor:

Udviklingsspor 1: ’Alle børn og unge skal med’ – øget vejledning

Der er igangsat et samarbejde mellem folkeskolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen og Erhvervsplaymakeren.

 

Udviklingsspor 2: Forpligtende samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Der igangsættes samarbejdsforløb med alle uddannelsesinstitutioner med henblik på at kunne indgå gensidige forpligtende samarbejdsaftaler. Her desuden særligt fokus på samarbejdet med den nye FGU-institution. Der skal udvikles et samarbejde om den unges uddannelsesplan for at sikre et højt og koordineret informationsniveau.

 

Udviklingsspor 3: Ny tilgang til den unge i det tværgående samarbejde

Formålet her er at frigøre den unges potentialer og motivation ved i videst muligt omfang at lade den unge bestemme prioriteringen af indsatsen. Her arbejdes blandt andet med den gennemgående kontaktperson, fælles uddannelsesplan samt nye roller og ansvar i det tværgående samarbejde.


Forvaltningens vurdering

Da de unge, der er tale om i udviklingsspor 3, ofte involverer mange forskellige fagområder (både internt i kommunen og eksternt), og hvor der er brug for individuelle løsninger for hver enkelt ung, arbejdes der i foråret 2019 med en række ’prøvehandlinger’ for at afprøve forskellige nye tilgange. Der er i første omgang udvalgt 20 prøvesager, der går på tværs af skoler, Social og Handicap, Børn og Familie samt Jobcentret. Formålet er at opsamle fælles erfaring og læring i forhold til karakteristika ved målgruppen, den gennemgående kontaktperson samt hvordan der skal arbejdes tværorganisatorisk med sagerne i det konkrete tilfælde for at sikre sammenhæng for den unge.

 

Det betyder også, at den sammenhængende ungeindsats skal ses i sammenhæng med en række andre politiske initiativer fra Folketinget og regeringen, der også vedrører målet om, at få alle unge i uddannelse eller job. Det gælder blandt andet initiativerne ’Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden’, ’Mod på livet – vejene til uddannelse og job’, sammenhængsreformen og ændringerne på beskæftigelsesområdet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Der er i foråret 2018 vedtaget et lovkompleks vedrørende reformen, der samlet set er den lovgivningsmæssige udmøntning af forligsaftalen ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’.


Økonomi

Udgifterne til aktiviteter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte budget.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at de politiske visioner for en sammenhængende ungeindsats godkendes,

at den politiske styregruppe og forvaltningen arbejder videre efter procesbeskrivelsen for en sammenhængende ungeindsats i Varde Kommune.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Godkendt.sagsnr18-5456_doknr5996-19_v1_procesbeskrivelse januar 2019 - en sammenhængende ungeindsats.docx

Bilag

Procesbeskrivelse januar 2019 - En sammenhængende ungeindsats


177. Finansloven 2019 i hovedtræk - orientering

Finansloven 2019 i hovedtræk - orientering

Sagsfremstilling

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 30. november 2018 aftale om finansloven for 2019. Der er følgende strategiske områder, som Udvalget for Social og Sundhed med fordel kan interessere sig for:

 

Bedre Sundhed

 • Økonomisk reserve til sundhedsreformen, som har fokus på et sammenhængende sundhedsvæsen og omstilling af behandlingen af kronikere (120 mio. kr. i 2019 stigende til 138,7 mio. kr. i 2022). Reserven udmøntes ifm. Sundhedsreformen, og fordelingen af midlerne er derfor usikker.
 • Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser, fordi de reguleres efter sundhedsloven. Er ikke finansieret via finansloven, men KL forventer en DUT kompensation, når lovgrundlaget er præciseret.
 • For finansloven for 2016 var afsat 800 mio. kr. til investeringer i læge- og sundhedshuse i perioden 2017-2020, hvoraf 200 mio. kr. er udmøntet. Puljen og puljens størrelse har stor relevans for etablering af et eventuelt sundhedshus.

 

 Styrket ældrepleje

 • Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord herunder inddragelse af civilsamfund: Der indføres en forpligtigelse for kommunerne til i Værdighedspolitikken at beskrive, hvordan ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes. Der afsættes 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.
 • Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet: Herunder løft af antallet af praktikpladser (økonomien er ikke forhandlet på plads) og opkvalificering af praktikvejledning, (der afsættes 15,9 mio. kr. i 2019 og 14,4 mio. kr. årligt frem til 2022).
 • Styrke social og sundhedsuddannelsernes image. Kampagner, undervisningsmateriale om ældre og omsorgssektoren. Fokus på fastholdelse i faget, flere i fuldtidsarbejde og en styrkelse af karriereveje.
 • Nedbringelse af sygefravær: Regeringen vil i samarbejde med KL i forlængelse af Økonomiaftale 2019 drøfte opstilling af en national målsætning for reduktion af sygefravær.
 • Oprettelse af et kommunepanel med både ældreministeren og finansministeren i spidsen. Panelet har fokus på øget fuldtidsbeskæftigelse og reduceret sygefravær for social- og sundhedspersonale.
 • Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd overfor ansatte i ældreplejen
 • Opfølgning på arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til kvalitetsindikatorer, som præsenteres primo 2019.
 • 4-årigt forsøg med ledsagerordning for ældre synshandicappede (finansieres af central pulje).

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at finansloven har implikationer enten fagligt eller økonomisk for udvalget. Der forventes således midler til indsatser på ældre- og sundhedsområdet, men der vil skulle ske en faglig vurdering af, hvorvidt nye indsatser allerede er imødekommet i form af andre tiltag i Varde Kommune.


Retsgrundlag

Finansloven 2019


Økonomi

Økonomiafdelingen vurderer, at der med fordel kan følges op på Finanslovsaftalens økonomiske implikationer ultimo 1. kvartal 2019, når de økonomiske konsekvenser og fordelingsnøgler er kendte.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Taget til efterretning.sagsnr18-64_doknr189672-18_v1_aftale om finansloven for 2019.pdf

Bilag

Aftale om finansloven for 2019


178. Resultat af udbud af kørselsopgaver i Varde kommune - orientering

Resultat af udbud af kørselsopgaver i Varde kommune - orientering

Sagsfremstilling

Varde Kommune har haft opgaven omkring befordring i udbud. Udbuddet omfatter:

 • Befordring af elever i folkeskolen
 • Befordring af specialklasseelever
 • Befordring af tilskadekomne elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelser
 • Befordring af elever i særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU)
 • Kørsel til læge og speciallæge
 • Kørsel til genoptræning, daghjem og afprøvning af hjælpemidler.

 

Der er indkommet to bud på opgaven. Et bud fra Sydjysk Befordring, en sammenslutning af vognmænd i Varde kommune og Handicapbefordringen, som er landsdækkende.

 

Ved udbuddet har Varde Kommune bedt om en pris pr. kørt kilometer med passagerer i vognen. Herudover har byderne skullet oplyse, hvor mange kilometer de har behov for at køre for at løse en forud oplyst uges kørselsopgaver. 

 

Vinderen af udbuddet blev Sydjysk Befordring, som har budt ind med en kilometerpris på 23,87 kr. og et samlet kilometerforbrug på 19.298,1 kilometer i alt 460.645 kr. for ugens kørsel.

 

Handicapbefordringen har budt ind med en pris pr. kilometer på 23,50 kr. og et samlet kilometerforbrug på 22.296,2 kilometer i alt 523.961 kr. for en uges kørsel.

 

Når udgiften for ugen omregnes til årsbasis, svarer den budte pris til, at den årlige udgift øges med 2,5 mio kr. Dette beløb er jf. det oplyste fra Økonomiafdelingen indarbejdet i budgettet til kørsel i 2019 og årene frem.

 

Den nye kontrakt træder i kraft den 11. februar 2019 med udløb den 31. juli 2023 med mulighed for forlængelse i 2 år, med 1 år ad gangen.

 

Borgerservicechef Helle Marquertsen deltager under sagens behandling i udvalget.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den tilbudte pris er, som vi forventede og svarer til de priser, som andre kommuner ser i deres udbud, og at Sydjysk Befordring vil kunne levere den service til kommunens borgere, som vi forventer.


Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker at udbuddet har resulteret i en øget udgift på 2,5 million kroner pr. år. I forbindelse med budgetlægningen for 2019 – 2022 blev budgettet til befordring øget med 2,5 million kroner, således at den øgede udgift kan holdes indenfor budgettet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Direktionen den 12-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagen oversender til orientering i Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Økonomi og Erhverv.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Taget til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Taget til efterretning.

179. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Sammenhængende ungeindsats
 • KL’s Sundhedskonference 22. januar 2019 på Hotel Comwell i Kolding.
 • Politisk temadag 14. marts 2019 fra kl. 12–16 på Hotel Scandic Kolding.
 • Orientering vedr. afholdt ministerbesøg 8. januar.

 

 

 

 

 

Orientering v/direktøren

 • Orientering om betaling for ophold på kommunale akutpladser. Udviklingskonsulent Christina Bonde deltager under orienteringen.
 • Valg af totalrådgiver på byggeri af et nyt demenscenter i Ølgod.
 • Påtænkt opsigelse af to fritvalgsleverandører af praktisk bistand. Leder af Visitationen Anette Førgaard deltager under orienteringen.
 • Personaleforhold

 

 

 

 

 

Gensidig orientering/eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

Kommende sager

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Orienteringerne blev taget til efterretning.

 

Der planlægges nye besøgsrunder i 2019 over 4 dage, klyngevis.

 

Der foretages tilmelding til den politiske temadag den 14. marts.sagsnr18-72_doknr4262-19_v1_politisk temadag 2019 - 14. marts på scandic kolding.pdf

Bilag

Politisk temadag 2019 - 14. marts på Scandic Kolding


180. Præhospital indsats - responstider

Præhospital indsats - responstider

Sagsfremstilling

Regionen har på møde den 20. december 2018 drøftet den præhospitale indsats. I den forbindelse har man drøftet ambulancedækningen i Varde Kommune. Udvalget har drøftet muligheden for, at:

 • Ambulancen fra Ølgod flyttes til Tistrup
 • Ambulancen fra Nr.Nebel flyttes til Outrup
 • Akutbilen fra Varde (september – maj) / Ølgod (juni – august) flyttes til Agerbæk.

 

Forvaltningen bemærker, at der i oplægget ikke flyttes ambulancer/akutbiler fra Varde Kommune. Beredskabet trækkes på denne måde længere syd-øst på i kommunen. Man kan i den forbindelse godt have en bekymring for dækning af turistområdet langs vestkysten i sommerhalvåret. Det er vanskeligt at vurdere, men det ser ud til at flytningen og hermed dækningen af den vestlige del bliver forringet.

 

Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der i den nordlige del af kommunen er en aftale om, at sygeplejen kan tilkaldes i forbindelse med hjertestop. Samtidig skal det ses i sammenhæng med, at responstiderne generelt i Varde Kommune ligger på et fornuftigt niveau, når der sammenlignes med andre kommuner i regionen.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at regionens forslag til justering af ambulancedækningen drøftes, og

at der tages stilling til, om der skal udarbejdes en henvendelse til regionen.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Udvalget har drøftet regionens forslag til ambulancedækning og responstider. Der udarbejdes henvendelse til regionen, idet der er en vis bekymring for, at forslaget om en anden fordeling af ambulancerne går ud over responstiden i andre dele af kommunen. Regionen opfordres til, at der bliver mulighed for en høringsrunde forud for, at der træffes beslutning i regionen.

 

Regionen anmodes om en redegørelse for ambulancedækningen i den nordlige del af kommunen, der grænser op til Region Midtjylland.sagsnr17-9348_doknr8099-19_v1_ændring af det præhospitale opsæt i varde og vardes nordlige opland - kære politikkere.docx.docx
sagsnr17-9348_doknr8082-19_v1_vedr. den præhospitale indsats - responstider.pdf.pdf
sagsnr17-9348_doknr8162-19_v1_præhospitaludvalgets drøftelse vedr. ambulancedækningresponstider.docx

Bilag

Ændring af det præhospitale opsæt i Varde og Vardes nordlige opland - Kære politikkere.docx
Vedr. den præhospitale indsats - Responstider.pdf
Præhospitaludvalgets drøftelse vedr. ambulancedækning/responstider


181. Orientering af udvalget - Lukket punkt
182. Ændring i fordeling af pladser i Samstyrkens aflastning - Lukket punkt