UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

11-12-2018 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

11-12-2018 12:15:00


PUNKTER

152. Godkendelse af dagsorden
153. Ny plan for ekstern beskæftigelse i Samstyrken - høring
154. Center Bøgely - opgørelse i forbindelse med opsigelse af driftsoverenskomst
155. Ny samarbejdsaftale med Center Bøgely - orientering
156. Brugertilfredshedsundersøgelse på specialområdet - orientering
157. En sammenhængende ungeindsats - Kommissorium for politisk styregruppe
158. Kvalitetsstandarder på specialområdet - høring
159. Prioritering af værdighedsmidler og puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2019
160. Anvendelse af omstillings- og demografipuljen 2019
161. Fordeling af §18 midler 2019 (Frivilligt Socialt Arbejde)
162. Rådgivnings- og aktivitetscenter til demensramte og pårørende - orientering
163. Orientering om overvægt blandt kommunens børn og unge - data og indsatser
164. Gensidig orientering
165. Ændring i fordeling af pladser i Samstyrkens aflastning - høring - Lukket punkt152. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Godkendt.

153. Ny plan for ekstern beskæftigelse i Samstyrken - høring

Ny plan for ekstern beskæftigelse i Samstyrken - høring

Sagsfremstilling

Samstyrkens beskæftigelse tilbyder i dag borgerne beskæftigelse internt på Samstyrkens egne værksteder og butikker. Derudover har Samstyrkens beskæftigelse også tilbud om praktikophold for borgerne i både private virksomheder og ved Varde Kommune. Disse praktikophold har været uden omkostninger for virksomhederne, idet Samstyrken fortsat har betalt borgernes løn. Praktikophold har ikke været tidsbegrænsede.

 

Samstyrken ønsker at styrke borgernes muligheder for ekstern beskæftigelse – dvs. beskæftigelse på virksomheder uden for Samstyrkens eget regi.

 

I 2019 kører Samstyrken derfor et udviklingsprojekt, som skal sætte fokus på at skabe bedre muligheder for ekstern beskæftigelse for borgerne i Samstyrken. Herefter overgår projektet til daglig drift.

 

En del af projektet er at sikre, at borgere ikke har lange praktikforløb i eksterne virksomheder, uden at disse fører til mere permanent beskæftigelse for borgeren. Samstyrken tager derfor kontakt til de eksisterende praktiksteder for at undersøge muligheden for, at praktikken omdannes til en ekstern beskæftigelse, hvor borgeren aflønnes af virksomheden. Såfremt virksomheden ikke ønsker dette, vil praktikken blive opsagt, og nye praktikker vil blive forsøgt etableret.

 

Med inspiration fra Vejle Kommune vil Samstyrken fremover operere med fem forskellige niveauer af beskæftigelsestilbud, – hvor det øverste niveau er mest frigjort fra Samstyrkens egne beskæftigelsestilbud:

 

Tilbud

Beskrivelse

Job med løntilskud tilknyttet Jobcoach

Beskæftigelse uden for Samstyrkens tilbud.

Samarbejde med Jobcenteret.

Medarbejder får løn af virksomheden.

Ekstern beskæftigelse

Beskæftigelse uden for Samstyrkens tilbud.

Medarbejder får løn af virksomheden.

Eksternt læringsforløb

Læringsforløb uden for Samstyrkens tilbud.

Tidsbegrænset med fokus på etablering af ekstern beskæftigelse.

Medarbejderen får løn af Samstyrken.

Internt læringsforløb

Læringsforløb internt i Samstyrkens tilbud.

Fokus på at opkvalificere medarbejderen.

Medarbejderen får løn af Samstyrken.

Intern beskæftigelse

Beskæftigelse internt i Samstyrkens beskæftigelsestilbud.

Medarbejderen får løn af Samstyrken

 

Borgerne kan have en eller flere dage om ugen i flere typer beskæftigelse. Fx kunne en borger være to dage om ugen i ekstern beskæftigelse og 2-3 dage om ugen i intern beskæftigelse eller internt læringsforløb.

 

Leder af Samstyrken Kurt Berthelsen deltager på udvalgsmødet og orienterer om de nye planer for Samstyrkens beskæftigelse.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Samstyrkens nye plan for beskæftigelse med fokus på ekstern beskæftigelse giver borgerne bedre muligheder for at komme i ekstern beskæftigelse og dermed tættere på det ordinære arbejdsmarked.

 

Samstyrkens beskæftigelse finansierer to ansatte, som på deltid (2 dage om ugen pr. medarbejder) får opgaven som Jobcoach. Jobcoachen får til opgave at arbejde med at etablere ekstern beskæftigelse og fungere som sparringspartner for borgere og virksomheder med eksterne beskæftigede.

 

Der er pr. 1. januar 2019 i alt 62½ pladser i Samstyrkens beskæftigelse.

Afhængig af omfanget kan den nye ordning have indflydelse på behovet for antal pladser i beskæftigelsen, Samstyrkens budget, Myndigheds budget samt taksten.

 

Der vil derfor være behov for, at antallet af pladser i beskæftigelsen, taksten samt budgettet for Samstyrken og Myndighed revurderes efter 1 år.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Samstyrkens beskæftigelse drives efter Lov om social service § 103.


Økonomi

Projektet finansieres inden for den eksisterende ramme.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Samstyrkens nye plan for beskæftigelse fremsendes til høring i Handicaprådet, forinden endelig godkendelse i udvalget.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-400_doknr140464-18_v1_ekstern beskæftigelse i samstyrken.docx

Bilag

Ekstern beskæftigelse i Samstyrken


154. Center Bøgely - opgørelse i forbindelse med opsigelse af driftsoverenskomst

Center Bøgely - opgørelse i forbindelse med opsigelse af driftsoverenskomst

Sagsfremstilling

Center Bøgely har i en årrække haft driftsoverenskomst med Varde Kommune, men har pr. 31.12.2018 valgt at opsige denne.

 

I forbindelse med opsigelsen af driftsoverenskomsten har Varde Kommune og Center Bøgely holdt en række møder for at afklare og aftale diverse emner – herunder fx hvad der sker med et evt. over/underskud, forpligtelser i forhold til feriepenge og løn mv.  I det vedhæftede bilag findes en oversigt over denne afklaring.

 

Samtidig har Varde Kommune også fået Center Bøgelys inventar opgjort, idet en del af takstmidlerne fra bl.a. Varde Kommune igennem de sidste år er gået til Center Bøgelys inventar. Inventaropgørelsen viser, at der er inventar på Center Bøgely for i alt 140.200 kr. – fordelt på følgende poster:

Bil VW UP

28.000

 

Bil VW Polo

90.000

 

Inventar

22.200

 

 

 

 

Varde Kommune har i både 2017 og 2018 haft ca. 32 % af pladserne på Center Bøgely, mens de øvrige ca. 68 % pladser har været anvendt af andre kommuner. Dette ville også være fordelingsnøglen, såfremt Varde Kommune ikke eftergiver Center Bøgely inventaret.

 

Idet der ikke er tale om noget stort beløb i inventaropgørelsen, og Center Bøgely ikke har nogen formue, indstiller forvaltningen til, at Varde Kommune overdrager inventaret til Center Bøgely. Såfremt inventaret ikke overgives til Center Bøgely, vil udgiften blive lagt på taksten i de kommende år.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er i Varde Kommunes egen interesse at overdrage inventaret til Center Bøgely.

 

Hvis Center Bøgely skal betale for inventaret, vil det være en omkostning, som kommer til at indgå i deres budget/regnskab for 2019, og derfor også i taksten.

Da Center Bøgely har opsagt aftalen med Varde Kommune, har kommunen ikke længere nogen indflydelse på beregningen af taksten, og som selvejende institution er de ikke underlagt Regionens rammeaftale. Fremover vil det være Socialtilsyn Syd, som skal føre tilsyn med Center Bøgely og deres budget/regnskab.

Det kan derfor ikke oplyses, hvordan taksten vil være fremover.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Overdragelse sker i henhold til reglerne for Kommunalfuldmagten.


Økonomi

Ingen


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Center Bøgely overdrages inventaret på 140.200 kr.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-526_doknr57266-18_v1_opsigelse af dirftsoverenskomst - afklaring af emner.docx

Bilag

Opsigelse af dirftsoverenskomst - afklaring af emner


155. Ny samarbejdsaftale med Center Bøgely - orientering

Ny samarbejdsaftale med Center Bøgely - orientering

Sagsfremstilling

Center Bøgely har i en årrække haft driftsoverenskomst med Varde Kommune, men har pr. 31. december 2018 valgt at opsige denne. Varde Kommune og Center Bøgely har derfor indgået samarbejdsaftale, som gælder pr. 1. januar 2019.

 

Det fremgår bl.a. af samarbejdsaftalen, at Center Bøgely og Varde Kommune fremover mødes en gang årligt for at evaluere samarbejdet.

 

Center Bøgely sidestilles fremover med andre forsorgshjem.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at samarbejdsaftalen giver et godt grundlag for det fremtidige samarbejde med Center Bøgely. Ved opsigelse af driftsoverenskomsten sidestilles Center Bøgely med øvrige forsorgshjem efter Servicelovens § 110, men fordi Center Bøgely er lokale, ønsker forvaltningen at have en samarbejdsaftale med Center Bøgely.

 

Varde Kommune betaler for pladser til borgere fra Varde Kommune på Center Bøgely via taksten, ligesom Varde Kommune betaler for pladser på øvrige forsorgshjem i landet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Center Bøgely er et forsorgshjem, hvor pladserne er oprettet efter Lov om social service § 110.


Økonomi

Ingen


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-12791_doknr169401-18_v1_underskrevet samarbejdsaftale - center bøgely og varde kommune.pdf

Bilag

Underskrevet samarbejdsaftale - Center Bøgely og Varde Kommune


156. Brugertilfredshedsundersøgelse på specialområdet - orientering

Brugertilfredshedsundersøgelse på specialområdet - orientering

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed godkendte i september 2018 spørgeskemaer og plan for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse på specialområdet. Brugertilfredshedsundersøgelsen blev gennemført som en del af Byrådets plan for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser i hele kommunen.

 

Brugertilfredshedsundersøgelsen er nu afsluttet, og resultaterne præsenteres i vedhæftede rapport.

 

Det blev på forhånd valgt, at brugerundersøgelsen skulle foretages på en stikprøve af borgerne. Ca. 25 % af alle borgere i kommunens botilbud, aflastningstilbud og socialpædagogisk støtte (§ 85) er derfor blevet udtrukket til undersøgelsen, og har fået mulighed for at deltage. Derudover er alle borgere i aflastning i uge 40 blevet spurgt, om de vil deltage i undersøgelsen. Endelig er pårørende til beboere på botilbud og aflastningstilbud blevet inkluderet for at give et mere dybdegående billede af målgruppen.

 

Majoriteten af respondenterne har angivet et positivt svar til hovedparten af undersøgelsens spørgsmål. Der er en tydelig tendens til, at det er beboerne på botilbud, som er mest tilfredse med de ydelser og den hjælp, som de modtager med en samlet tilfredshed på 96 %.

 

Udviklingsafdelingen har forestået det primære arbejde med brugertilfredshedsundersøgelsen. Praktikant Lise Anderson og udviklingskonsulent for specialområdet Sanne Schroll Lønborg præsenterer resultatet på mødet.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at undersøgelsen giver et godt billede af tilfredsheden på specialområdet, og at undersøgelsen også viser, hvor der er plads til forbedring. Tilbuddene på området er i gang med at arbejde med de områder, hvor undersøgelsens besvarelser er kritiske fx i forhold til fælleslokalerne og maden på Aflastningstilbuddene.

 

Forvaltningen anbefaler desuden, at rapportens punkter til overvejelser på side 7 tages til efterretning, og indarbejdes i arbejdet med fremtidige brugertilfredshedsanalyser på specialområdet. Det bør fx overvejes, om en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse er den bedste måde at følge op på tilfredsheden på specialområdet. Målgruppen kan for det første have svært ved at give udtryk for deres mening i et spørgeskema, og en del af borgerne bliver utrygge ved at blive kontaktet af en medarbejder, som de ikke kender. Observationer ude på de enkelte tilbud kunne være en anden mulighed for at undersøge borgernes tilfredshed.

 

Brugertilfredshedsundersøgelsen er udført inden for tilbuddenes egne budgetter med hjælp fra forvaltningen.


Konsekvens i forhold til visionen

Brugertilfredshedsundersøgelsen havde specifikke spørgsmål vedr. naturen jf. visionen.


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Ingen


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen drøftes, og

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Dog bemærker udvalget, at antallet af respondenter i undersøgelsen er af et beskedent omfang. Udvalget ønsker, at antallet af respondenter øges i forbindelse med gennemførelse af fremtidige undersøgelser. Udvalget bemærker endvidere, at resultatet af undersøgelsen generelt er positivt. Udvalget ser positivt på, at undersøgelsens resultat anvendes som input til udvikling af området og dialog med de pårørende.

 

 

 sagsnr18-5997_doknr167277-18_v1_btu specielområder - endelig rapport.docx

Bilag

BTU specielområder - Endelig Rapport


157. En sammenhængende ungeindsats - Kommissorium for politisk styregruppe

En sammenhængende ungeindsats - Kommissorium for politisk styregruppe

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration behandlede en sag i august 2018, om udpegning af udvalgsmedlemmer til en tværgående politisk styregruppe for en sammenhængende ungeindsats.

 

Nu fremlægges kommissorium for den politiske styregruppe til godkendelse. Kommissoriet beskriver blandt andet den politiske styregruppes opgave og kompetence.

 

Kommissorium og ændringer hertil behandles i de 3 politiske fagudvalg, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet.

 

Den politiske styregruppe følger opgaven med at udvikle en sammenhængende ungeindsats i Varde Kommune på baggrund af en reform på området.

Reformen skal sikre, at alle unge på sigt opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og enten er i job eller uddannelse, når de er 25 år (Reformen er nærmere beskrevet i bilag).

 

Det bemærkes, at på baggrund af udpegningen i august har den politiske styregruppe allerede afholdt 2 møder i efteråret 2018.

Styregruppens arbejde skal fortsætte i 2019 hvorefter de 3 udvalg vurderer, om arbejdet også skal strække sig ind i 2020.

 

Forslag til kommissorium for den politiske styregruppe:

For at sikre fremdrift i beslutningerne delegeres beslutningskompetencen fra de 3 ovennævnte udvalg til den politiske styregruppe:

 

 • Beslutninger angående den indholdsmæssige retning for udviklingen af en sammenhængende ungeindsats.
 • Den politiske styregruppe har ansvar for at overveje, om emner skal drøftes i de relevante politiske fagudvalg, inden beslutning i den politiske styregruppe, eller de skal besluttes i de politiske fagudvalg eller Byrådet.
 • Den politiske styregruppe kan ikke træffe beslutninger, der har økonomiske konsekvenser.
 • Den politiske styregruppe kan ikke behandle emner på sagsniveau, men skal udelukkende forholde sig til overordnede linjer for udviklingen af en sammenhængende ungeindsats.

 

Den politiske styregruppe:

 • Connie Høj, fmd. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, medlem af Udvalget for Social og Sundhed – Connie Høj er valgt til formand for den politiske styregruppe
 • Peder Foldager, fmd. for Udvalget for Børn og Læring, medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
 • Tom Arnt Thorup, medlem af Udvalget for Børn og Læring
 • Tina Agergaard Hansen, fmd. for Udvalget for Social og Sundhed, medlem af Udvalget for Børn og Læring
 • Steen Holm Iversen, medlem af Udvalget for Social og Sundhed, medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
 • Birger Filskov, medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Forvaltningens vurdering

Udviklingen af en sammenhængende ungeindsats kræver koordinering både på det politiske og det administrative niveau, så der sikres en fælles retning og koordinering mellem interne og eksterne aktører på både skole-, uddannelse-, beskæftigelse- og socialområdet. Dette vil kunne understøttes af en tværgående politisk styregruppe.

 

Der bør være et højt informationsniveau om arbejdet med en sammenhængende ungeindsats.
Det foreslås, at den sammenhængende ungeindsats sættes på udvalgenes dagsorden under gensidig orientering som et fast punkt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring, at det indstilles til Byrådet,

at kommissorium for den politiske styregruppe for en sammenhængende ungeindsats godkendes,

at medlemmerne i den politiske styregruppe fra henholdsvis Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration godkendes,

at den sammenhængende ungeindsats fremover er et fast punkt under gensidig orientering på de 3 udvalgs dagsorden.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-12-2018

Udvalget godkendte anbefalingerne fra forvaltningen.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-5456_doknr156172-18_v1_kommissorium - politisk styregruppe - en sammenhængende ungeindsats.docx
sagsnr16-11379_doknr19405-18_v1_godkendt styrelsesvedtægt for varde kommune 2018.docx
sagsnr18-5456_doknr183185-18_v1_reform - en sammenhængende ungeindsats.docx

Bilag

Kommissorium - Politisk styregruppe - En sammenhængende ungeindsats
Godkendt Styrelsesvedtægt for Varde Kommune 2018
Reform - En sammenhængende ungeindsats


158. Kvalitetsstandarder på specialområdet - høring

Kvalitetsstandarder på specialområdet - høring

Sagsfremstilling

Det specialiserede socialområde i Varde Kommune omfatter tilbud til voksne indenfor handicap-, psykiatri- og udsatteområdet. Ydelser leveres inden for følgende paragraffer:

 

Lov om social service paragraf

Område

§ 79

Afklaring

§ 84

Afløsning/aflastning

§ 85 (samt § 82 a, b og d)

Socialpædagogisk støtte

§ 96

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

§ 97

Ledsageordning

§ 98

Kontaktperson til døvblinde

§ 101, 101a (samt Sundhedsloven § 141 og § 142)

Misbrugsbehandling

§ 103

Beskyttet Beskæftigelse

§ 104

Aktivitets- og samværstilbud

§ 107

Midlertidigt botilbud

§ 108

Længerevarende botilbud

§ 110

Forsorgshjem

 

Social og Handicap Myndighed har myndighedsansvaret i forhold til alle ovenstående paragraffer. Kvalitetsstandarderne skal sikre sammenhæng mellem borgerens behov, den visiterede støtte og den leverede støtte. Kvalitetsstandarderne beskriver Varde Kommunes serviceniveau indenfor området og fungerer derfor som et arbejdsredskab for Social og Handicap Myndighed, som visiterer borgerne inden for det specialiserede socialområde i Varde Kommune. Social og Handicap Myndighed anvender således kvalitetsstandarderne som et værktøj til at sikre en ensartethed i behandlingen af kommunens borgere. Herudover fungerer kvalitetsstandarderne som et styringsværktøj for administration og politisk ledelse.

 

For at skabe det bedste overblik præsenteres kvalitetsstandarderne her samlet. Enkelte af kvalitetsstandarderne er tidligere på året blevet godkendt, men alle godkendes på ny for at sikre sammenhængen.

I forhold til tidligere kvalitetsstandarder er følgende ændret:

 

 • § 104: Aldersgrænse indført på 65 år (med dispensation i 2019 til Lunden med aldersgrænse på 70 år) og tilføjelse om seniortilbud.
 • § 110: Nedsættelse af minimums rådighedsbeløb under ophold på forsorgshjem. Formålet er at minimere incitamentet for at tage ophold på forsorgshjem længere end nødvendigt. Rådighedsbeløbet har indtil nu været 1000 kr. for borgere under 30 år og 1500 kr. for borgere over 30 år. Disse foreslås nedsat til henholdsvis 800 kr. og 1200 kr. Dette kan betyde, at borgerens egenbetaling bliver lidt højere end i dag. Der sker dog altid en individuel vurdering.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den samlede oversigt over kvalitetsstandarder såvel som de enkelte standarder lægger et tydeligt niveau for serviceniveauet inden for de ydelser, der leveres til borgere indenfor det specialiserede socialområde i Varde Kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen direkte. Men alle tilbud arbejder med visionen.


Retsgrundlag

Lov om socialservice §§ 79, 84, 85, 82 a, b og d, 96, 97, 98, 101, 101a, 103, 104, 107, 108 og 110 samt Sundhedsloven §§ 141 og 142.


Økonomi

Intet


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den samlede oversigt over kvalitetsstandarderne fremsendes til høring i Handicaprådet, forinden udvalgets endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

A.C. Hoxer Nielsen (A) ønsker sagen i Byrådet, jfr. Styrelseslovens § 23.sagsnr17-8877_doknr72655-18_v1_kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde varde kommune.docx

Bilag

Kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde Varde Kommune


159. Prioritering af værdighedsmidler og puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2019

Prioritering af værdighedsmidler og puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2019

Sagsfremstilling

Værdighedsmidlerne udgør i 2019 10.560.000. kr., som kan anvendes til initiativer i regi af værdighedspolitikken, som blev godkendt i Byrådet den 6. november, og midler fra puljen til en bedre bemanding i ældreplejen udgør 5.088.000. kr. Midlerne herfra kan anvendes ”til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem”.

Kommunerne skal indsende en redegørelse til Ældre- og Sundhedsministeriet, hvori det dokumenteres, at midlerne anvendes til de anførte formål.

 

Tilførsel af så mange midler giver muligheder for strategiske overvejelser om udvikling af ældreområdet. Disse overvejelser skal ses i sammenhæng med øvrige midler, som udvalget råder over, herunder primært omstillings- og demografipuljen.

Omstillings- og demografipuljen er afsat på udvalgets budget med henblik på, at udvalget kan prioritere initiativer, der kan imødegå det pres mod stigende udgifter, som kan forventes i de kommende år som følge af det stigende antal ældre.

 

Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til anvendelse af midlerne. Disse er en videreførelse af allerede igangsatte initiativer, som er beskrevet i vedhæftede bilagsmateriale.

 

Tabel 1. Forslag til anvendelse af Værdighedsmidlerne 2019.

Forslag

          Beløb

Forbedring af normeringen i aftenvagten på demensenheden Vinkelsvejscentret

528.000 kr.

Forbedring af normeringen i aftenvagten på demensenheden Lyngparken og på Skovhøj

416.000 kr.

Musikterapeutisk arbejde i demensomsorgen

150.000 kr.

Aktivitetstilbud til yngre demensramte (Kompasklubben)

1.055.000 kr.

Opretholdelse af serviceniveau i hjemmeplejen samt fast vagt på plejecentre

5.188.000 kr.

Ledsageordning for demensramte

26.000 kr.

Øget serviceniveau på plejecentre og ældreområdet i øvrigt

3.167.000 kr.

Administration af puljen

30.000 kr.

Værdighedsmidler i alt

10.560.000 kr.

 

Tabel 2. Forslag til anvendelse af Puljen til bedre bemanding i ældreplejen 2019

Forslag

        Beløb

Forøgelse af normering i aftenvagt på plejehjem

2.532.000 kr.

Ansættelse af sygeplejersker på plejehjem

2.265.000 kr.

Løn i forbindelse med træning i arbejdstiden

261.000 kr.

Administration af puljen.

30.000 kr.

Puljen til bedre bemanding i alt

5.088.000 kr.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der med værdighedsmidlerne og midler fra puljen til bedre bemanding i ældreplejen, er mulighed for at skabe værdighed og bedre kvalitet for ældre, at fremme medarbejdernes arbejdsmiljø, at styrke den faglige kvalitet og at gennemføre initiativer, som kan være med til at begrænse udgiftsstigninger som følge af det stigende antal ældre.


Retsgrundlag

Aftale om finansloven 2019


Økonomi

Værdighedsmidlerne og puljen til bedre bemanding i ældreplejen udgør i 2019 15,6 mio. kr.


Høring

Sagen har været til høring i Ældrerådet den 29. november. Ældrerådet kan godkende den foreslåede fordeling af midlerne i begge puljer.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at prioritering af værdighedsmidlerne, tabel 1, og prioritering af puljen til bedre bemanding i ældreplejen, tabel 2, godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3100_doknr156596-18_v1_anvendelse af værdighedsmidlerne og puljen til bedre bemanding 2019.docx

Bilag

Anvendelse af værdighedsmidlerne og Puljen til bedre bemanding 2019


160. Anvendelse af omstillings- og demografipuljen 2019

Anvendelse af omstillings- og demografipuljen 2019

Sagsfremstilling

Der er i 2019 2,9 mio. kr. i nye midler i omstillings- og demografipuljen, efter at det ved budgetlægningen er besluttet at reducere puljen med 2 mio. kr. årligt. Hertil kommer forventede overførsler på ca. 1,2 mio. kr.

 

Der er udarbejdet et forslag til anvendelse af midlerne i 2019. I forbindelse med udarbejdelse af forslaget er der lagt vægt på,

-         at initiativer iværksat i 2018 kan videreføres,

-         at der med initiativerne er et fokus på tiltag, der bidrager til at holde fremtidige udgifter fra døren eller til at fremme personalets trivsel.

 

Konkret foreslås midlerne anvendt til følgende formål:

Formål

Beløb

Videreførelse af ansættelse af en ekstra demenskonsulent

511.000 kr.

Fortsættelse af visitationsafdelingens mulighed for at købe ADL-udredninger (ADL: almindelig dagligdags levevis) hos Træning og Rehabilitering

 

 

358.000 kr.

Opgradering af døgnrehabiliteringsafsnittet på Carolineparken

1.363.000 kr.

Forbedret hygiejne ved håndtering af hjælpemidler

78.000 kr.

Videreførelse af yderligere fire daghjemspladser til demensramte

769.000 kr.

Træning på arbejdspladsen

968.000 kr.

 

4.047.000 kr.

 

I bilag er der en uddybende beskrivelse af forslagene.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om tiltag, som bidrager til at reducere behovet for fremtidige udgifter eller til at fremme medarbejdernes trivsel.


Retsgrundlag

Varde Kommunes budget 2019.


Økonomi

Der forventes inkl. forventede overførte midler at være 4.047.000 kr. til rådighed i omstillings- og demografipuljen i 2019. I det omfang at alle initiativer, der er sat i værk i 2018, skal videreføres, mangler der 389.000 kr. Budgetbeløbet vedrørende træning på arbejdspladsen er derfor reduceret med det beløb, så det i 2019 udgør 968.000 kr. Dog forventes indsatsen at køre videre på 2018-niveau, og der vil sandsynligvis bliver overført et mindre underskud fra 2019 til 2020 (jf. retningslinjerne for overførsler), hvor der vil være budgetmæssig dækning for beløbet.


Høring

Sagen har været til høring i Ældrerådet den 29. november 2019. Ældrerådet kan godkende den foreslåede fordeling af midlerne.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslaget til prioritering af midlerne godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-12845_doknr166157-18_v1_oversigt over prioritering af omstillings- og demografipuljen 2019.docx.docx

Bilag

Oversigt over prioritering af omstillings- og demografipuljen 2019.DOCX


161. Fordeling af §18 midler 2019 (Frivilligt Socialt Arbejde)

Fordeling af §18 midler 2019 (Frivilligt Socialt Arbejde)

Sagsfremstilling

Koordineringsudvalget har til opgave at komme med indstillinger til udvalget omkring fordeling af de afsatte midler til Frivilligt Socialt Arbejde, og informere de frivillige organisationer om muligheden for støtte efter servicelovens §18.

 

Når foreningerne søger §18 midler, er der to ansøgningsskemaer. Et til pensionistforeninger og et til alle de andre foreninger. Alle pensionistforeninger søger et fast beløb, som er afsat hvert år til pensionistforeningerne, afhængig af hvor mange der søger. I år er beløbet til pensionistforeningerne i alt 85.967 kr. Pensionistforeningerne søger altid midler pr. 1. april.

 

De andre foreninger skal uddybe deres ansøgning med beløb og til hvilket formål, midlerne skal bruges. Herefter tager Koordineringsudvalget stilling til, om de vil støtte formålet. Alle foreninger, som får et tilskud til arrangementer eller aktiviteter, skal indsende kvittering for det brugte beløb. Hvis beløbet ikke er brugt, skal det tilbagebetales.

 

Koodineringsudvalget har to ansøgningsrunder om året. Oktober og april måned. Den helt store runde er oktober måned. Her er der i alt ansøgt om 2.084.031 kr. som fremgår af bilag.

 

Koordineringsudvalget for Frivillig Socialt Arbejde behandlede den 15. november 2018 de indkomne ansøgninger, som var modtaget pr. 1. oktober 2018. Prioriteringen fremgår af vedhæftede bilag.

 

Der er 1 ansøgning, hvor der mangler uddybning af oplysninger i ansøgningen, og behandlingen af denne sag er derfor udsat.

 

Der er blevet givet fire afslag. Begrundelse for afslagene er, at ansøgerne ikke lever op til kriterierne for at få tildelt §18 midler.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Servicelovens §18 midler.

Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Koordineringsudvalg vedrørende Frivillig Socialt Arbejde.


Økonomi

Der er et budget på 1.206.371 kr. til Frivillig Socialt Arbejde, som Udvalget for Social og Sundhed skal fordele på baggrund af indstillinger fra Koordineringsudvalget efter ansøgningsrunder i oktober og april måned.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at fordelingen af midler godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

 sagsnr18-712_doknr91834-18_v1_oversigt over indkomne ansøgninger pr.1. oktober 2018.xlsx

Bilag

Oversigt over indkomne ansøgninger pr.1. oktober 2018


162. Rådgivnings- og aktivitetscenter til demensramte og pårørende - orientering

Rådgivnings- og aktivitetscenter til demensramte og pårørende - orientering

Sagsfremstilling

Varde Kommune fik ved udgangen af 2017 sammen med Esbjerg og Fanø kommuner, Ældresagen, Aflastningstjenesten og Alzheimerforeningen satspuljemidler til at lave et rådgivnings- og aktivitetscenter til borgere, som er ramt af demens i den tidlige fase og pårørende til demensramte. Rådgivnings- og aktivitetscenteret bygges ovenpå Kompasklubben. Af flere årsager har det taget lidt tid, at finde frem til de rette løsninger for tilbuddet, men nu er der sat gang i aktiviteter og rådgivning, og flere følger i de kommende måneder.

 

Den 15. november startede et tilbud om fysisk træning til demensramte i den tidlige fase af deres sygdom. Det har længe været efterspurgt blandt målgruppen, måske fordi der er evidens for, at fysisk træning kan være med til at udskyde symptomerne for sygdommen.
Træningen foregår i første omgang i Ølgod og varetages af Træning og Rehabilitering. Der er tale om et 16 ugers træningsforløb. Den demensramte kan tage en ledsager med til træningen, for at flere får lyst til og mulighed for at deltage.
Der lægges vægt på, at borgerne kan sluses ud til foreningstilbud eller andet efterfølgende med støtte fra en fysioterapeut eller ergoterapeut. Der samarbejdes med DGI om dette.
Tiltaget evalueres løbende. Der vil være mulighed for opstart af hold andre steder i kommunen ved efterspørgsel.

 

Den 1. januar starter anonym juridisk og økonomisk rådgivning til borgere, som er ramt af demens og deres pårørende. Der er et stort behov for dette blandt målgruppen, så vi afprøver i hvilket omfang og på hvilken måde, vi bedst imødekommer borgernes behov.

Som en start vil der være åben rådgivning to gange om måneden i kommunen. Rådgivningen foregår på skift i Varde, Ølgod og Nr. Nebel. Én gang hver måned i Varde og hver anden måned i Ølgod og Nr. Nebel.
Der vil også være mulighed for at booke rådgiverne til hjemmebesøg. Dette aftales ved vores demenskonsulenter.


Rådgiverteamet består af:

 • Juridisk rådgiver
 • Økonomisk rådgiver
 • Demenskonsulent
 • Teamleder i Borgerservice

 

Der arbejdes på at åbne en demenscafé i løbet af foråret, og der arbejdes på et samarbejde mellem Kultur og Fritid og Rådgivnings- og Aktivitetscenteret om at lave kulturelle tilbud til demensramte.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for ovenstående tiltag til målgruppen.
Der arbejdes på at etablere tiltagene så bæredygtigt som muligt, således de kan køre videre efter projektperiodens udløb.


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Udgifterne afholdes indenfor projektmidlernes ramme.


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

163. Orientering om overvægt blandt kommunens børn og unge - data og indsatser

Orientering om overvægt blandt kommunens børn og unge - data og indsatser

Sagsfremstilling

Igennem de seneste år er andelen af børn, der er overvægtige, steget markant. Der gives her en orientering om udviklingen og de nuværende indsatser på området. Data fremgår af notat om data og indsatser vedr. overvægt blandt børn i kommunen, dok. nr. 144105-18.

 

Sundhedsplejen har i skoleåret 2016-2017 vejet 2447 skolebørn og fundet, at 17,4% heraf er overvægtige. I skoleåret 2017-2018 var andelen steget til 17,9%.

 

Der ses en jævn stigning i andelen af overvægtige drenge i skolealderen fra 12,9% i skoleåret 2012-2013 til 16,7% i skoleåret 2017-2018.

Samtidig ses en stigende tendens i den samme periode for piger i skolealderen. Et enkelt år (2016-2017) fandt Sundhedsplejen knap 20% overvægtige piger i skolealderen.

Det er ikke alle årgange, der måles hvert år.

 

Samtidig er ses en meget uheldig udvikling i perioden 2012-2018 i andelen af svært overvægtige elever – for drengene fra 3,4% til 5,3% og for pigerne fra 2,0% til 4,6%.

 

Sundhedsplejen har i skoleåret 2017-2018 vejet ca. 35% af samtlige skoleelever og fundet 95 elever med svær overvægt (BMI over 30) og 251 elever med overvægt (BMI på 25-30). Estimeret til samtlige skoleelever i Varde Kommune svarer det til, at der vil være 270 svært overvægtige skoleelever (BMI over 30) og 720 elever med overvægt (BMI på 25-30).

 

Indsatser

Sundhedsplejens indsatser mod overvægt består primært af individuelle tiltag. I skoleåret 2017-2018 foretog Sundhedsplejen således f.eks. 181 behovskonsultationer omkring overvægt (udover basistilbuddet) og 236 telefonkonsultationer med forældre omkring vægt.

 

Center for Sundhedsfremmes tilbud til børn med overvægt – kaldet ’Rend og Hop’ – er målrettet børn med et ISOBMI, der svarer til voksen BMI over 25, og hvor centret i samråd via en afklarende samtale med barnet og familien har vurderet, at der er behov for en sundhedspædagogisk og/eller tværfaglig indsats.

Indsatsen består af livsstilssamtaler, træning og en café. Der er ca. 30 børn tilknyttet ’Rend og Hop’. Derudover følges yderligere ca. 15 familier i et samtaleforløb, hvor børnene ikke indgår i ’Rend og hop’ forløb, men evt. deltager i cafëen.

 

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har derudover tilbud til stærkt overvægtige børn (BMI>30), der henvises fra egen læge.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at overvægt er et stigende problem blandt kommunens børn.

Emnet kan med fordel tages op i diverse fora, herunder f.eks. dagtilbuds- og skolebestyrelser.

Herudover bør det sikres, at forældre orienteres, når deres barn er ved at udvikle en overvægt, ligesom der i høj grad skal fokuseres på, at det sunde valg bliver det lette valg for både børn og forældre.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Sundhedsloven § 120 - 126


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning,

at Sundhedsplejen og Center for Sundhedsfremme opfordres til at komme med forslag til yderligere indsatser på området,

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Social og Sundhed.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sundhedsplejen og Center for Sundhedsfremme opfordres til at komme med konkrete tiltag på området.

 

Sagen forelægges Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Kultur og Fritid til orientering.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

Udvalget beder forvaltningen tage emnet med i de kommende fokusområder for udvalgets arbejde – specielt som et tværgående fokusområde.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Direktionen anmodes om at overveje tværgående initiativer vedr. f.eks. forebyggelse og psykiatri.sagsnr18-11018_doknr144105-18_v1_notat om overvægt blandt børn i varde kommune.docx
sagsnr18-11018_doknr144106-18_v1_standard, opsporing af overvægt.docx

Bilag

Notat om overvægt blandt børn i Varde Kommune
Standard, Opsporing af overvægt


164. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Sammenhængende ungeindsats – orientering
 • Opfølgning på Handicap- og Psykiatrikonferencen

 

 

 

 

 

Orientering v/direktøren

 • Demenssikring på plejehjem (Thorkild).
 • Lejeaftale med Regionen – CfM (Gitte).

 

 

 

 

 

Gensidig orientering/eventuelt

 

 

 

 

 

 

Punkter til kommende møder


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-6296_doknr87407-18_v1_oversigt over demenssikring på plejehjem.docx

Bilag

Oversigt over demenssikring på Plejehjem


165. Ændring i fordeling af pladser i Samstyrkens aflastning - høring - Lukket punkt