UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

04-12-2018 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

04-12-2018 15:30:00


PUNKTER

151. Godkendelse af dagsorden
152. Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2019151. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 04-12-2018

Godkendt.

152. Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2019

Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2019

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter mindst én gang årligt priskrav til private leverandører af personlig og praktisk hjælp samt for levering af madservice i borgerens eget hjem.

 

Der skal som minimum fastsættes priser for levering af:

  • Praktisk hjælp
  • Personlig pleje i hverdagstimer
  • Personlig pleje på øvrige tidspunkter
  • Madservice uden udbringning
  • Madservice med udbringning til hjemmet

 

Udvalget for Social og Sundhed godkendte den 13. november 2018 afregningsprisen til private leverandører samt for levering af madservice til borgerens eget hjem.

 

Det har imidlertid været nødvendigt at genberegne timeprisen i forhold til de priser, der blev fremlagt på mødet, da forvaltningen er blevet bekendt med, at det timetal, der lå til grund for den oprindelige timeprisberegning, var for høj.

 

Antallet af timer er derfor nedjusteret, hvilket medfører en lidt højere afregningspris.

 

Personlig og praktisk hjælp

Prisfastsættelsen foretages efter en model, som er udviklet i samarbejde med konsulentfirmaet Incitare i 2009, og det er samme model, som er anvendt tidligere år.

 

Priserne for 2019 er beregnet på grundlag af forbrug og antal planlagte timer i perioden 1. januar til 30. september 2018. Forbruget er efterfølgende omregnet til helårsforbrug, hvor forbruget i oktober, november og december er fastsat med udgangspunkt i forbruget i september måned.

 

Det forventes, at behovet for personlig og praktisk hjælp i 2019 er på 243.747 timer.

Den praktiske hjælp leveres kun på hverdage, hvorfor der ikke beregnes en pris for weekend- og aftentimer.

 

Afregningspris til private leverandører:

Pris pr. time

2017

2018

2019

Hverdage

 

 

 

Praktisk hjælp

300,00 kr.

320,00 kr.

328,51 kr.

Personlig pleje og sygepleje

415,56 kr.

438,68 kr.

445,47 kr.

Priser weekend

445,78 kr.

471,01 kr.

490,08 kr.

Priser aften

506,53 kr.

527,99 kr.

557,17 kr.

 

Det forventede antal timer til private og egne leverandører kan med de nye afregningspriser afholdes indenfor det samlede budget på 115,4 mio. kr.

 

Madservice i borgerens eget hjem

Afregningspriserne til private leverandører for madservice i borgerens eget hjem er fastsat på grundlag af et udbud i 2015 og en efterfølgende kontrakt med Det Danske Madhus Varde. I henhold til kontrakten reguleres priserne årligt jfr. udviklingen i nettoprisindekset. Priserne vil være gældende for alle leverandører af madservice, herunder leverandører i henhold til fritvalgsbeviser.

 

Nettoprisindekset for oktober måned er nu meldt ud, hvorfor de foreløbige priser på madservice, der blev præsenteret på mødet den 13. november, nu er rettet til de endelige priser.

 

Madservice - priser

2017

2018

2019

Hovedret – standard

40,16 kr.

40,72 kr.

41,12 kr.

Hovedret – diæt

65,26 kr.

66,17 kr.

66,82 kr.

Biret – standard

13,05 kr.

13,23 kr.

13,33 kr.

Biret – diæt

16,97 kr.

17,21 kr.

17,34 kr.

Levering pr. måltid hovedret

7,03 kr.

7,13 kr.

7,20 kr.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de beregnede priser kan afregnes inden for det afsatte budget, og at prisberegningerne er i overensstemmelse med gældende regler, herunder udbuddet af madservice og principperne for udstedelse af fritvalgsbeviser til madservice.


Retsgrundlag

Lov om Social Service §91.


Økonomi

---


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at afregningspriserne til private leverandører af hjemmepleje og madservice godkendes, og

at afregningsprisen til private leverandører af madservice godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 04-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3862_doknr185111-18_v1_nyt bilag takster hjemmeplejen.xlsx

Bilag

Nyt bilag takster hjemmeplejen