UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Trænings og Rehabilitering, Carolineparken

STARTTIDSPUNKT

13-11-2018 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

13-11-2018 12:15:00


PUNKTER

134. Godkendelse af dagsorden
135. Udvalgsmøde hos Træning og Rehabilitering
136. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Udvalget for Social og Sundhed
137. Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2019
138. Godkendelse af takster for botilbud, madservice samt huslejer for pleje- og ældreboliger for 2019
139. Besøg fra hjemmesygeplejen indenfor 24 timer efter udskrivning - orientering
140. Forebyggelige indlæggelser blandt hjemmeplejemodtagere i 2016 - orientering
141. Prioritering af værdighedsmidler og puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2019 - høring
142. Anvendelse af omstillings- og demografipuljen 2019 - høring
143. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard Sundhedslovens §140
144. Udvidelse af Lyngparken - i bero
145. Iværksættelse af supervision
146. Social- og sundhedshjælperes adgang til at udføre visse sundhedsindsatser - høring
147. Økonomisk genopretningsplan - specialområdet
148. Tillæg til samarbejdsaftale med Frivillighuset
149. Gruppetilbud for ældre borgere i § 85 - orientering
150. Gensidig orientering134. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Godkendt.

135. Udvalgsmøde hos Træning og Rehabilitering

Udvalgsmøde hos Træning og Rehabilitering

Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 13. november afholdes hos Træning og Rehabilitering på Plejecentret Carolineparken, Carolineparken 1, Varde. Mødet vil starte med et oplæg og en rundvisning i træningsafdelingen v/leder Lilian Lyngholm Berthelsen.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Taget til efterretning.

136. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Udvalget for Social og Sundhed

Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Udvalget for Social og Sundhed

Sagsfremstilling

Der fremsendes budgetopfølgning til politisk godkendelse 3 gange årligt; ultimo marts, ultimo juni og ultimo september. I 2018 har der endvidere være en opfølgning pr. 31. august.

Derudover sker der løbende opfølgning i tæt dialog mellem afdelinger og økonomikonsulenter.

 

Siden budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 er der sket en regulering af pris- og lønskønnet som følge af, at skønnet, som ligger til grund for budget 2018, viser sig at være for høj. Det betyder, at udvalgets budget er reduceret med 2,3 mio. kr. Endvidere er der tilført nye bloktilskudsmidler på 1,8 mio. kr. til nye initiativer, jfr. sag på udvalgets dagsorden den 20. september 2018.

 

Resultatet for budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 viser et merforbrug på 8,7 mio. kr.

Heraf udgør den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, som ligger udenfor servicerammen, et forventet merforbrug på 6 mio. kr.

Det giver et merforbrug på servicerammen på 2,7 mio. kr., hvortil kommer et forbrug af overførsler på 5,1 mio. kr.

 

Merbruget fordeler sig således:

Fagområde

1. kvartal

2. kvartal

31. aug.

3. kvartal

Den kommunale medfinansiering

0,0 mio. kr.

6,0 mio. kr.

6,0 mio. kr.

6,0 mio. kr.

Sundhed

0,4 mio. kr.

-0,1 mio. kr.

-0,5 mio. kr.

0,1 mio. kr.

Ældre

-4,0 mio. kr.

-4,1 mio. kr.

-6,4 mio. kr.

-7,6 mio. kr.

Det specialiserede område

2,4 mio. kr.

2,1 mio. kr.

9,9 mio. kr.

10,2 mio. kr.

I alt

-1,2 mio. kr.

3,9 mio. kr.

9,0 mio. kr.

8,7 mio. kr.

+ = merforbrug og - = mindreforbrug

 

Specifikation af mer/mindreudgifter:

Sundhedsområdet (mio. kr.)

 

Korr. budget ex. overførsler til 2018

Overførsler fra 2017 til 2018

Forventet regnskabs-resultat

Forventet afvigelse 2018

Kommunal medfinansiering

200,0

0,0

206,0

6,0

Genoptræning, vedligeholdelsestræning og vederlagsfri fysioterapi

32,0

0,6

33,0

0,4

Kommunal tandpleje

1,1

0,0

1,4

0,3

Sundhedsfremme og forebyggelse

10,5

2,5

12,4

-0,6

I alt

243,6

3,1

252,8

6,1

 

Der er pr. 30. september afregnet medfinansiering for 8 måneder, og forbruget ligger højt. Første halvår viser et merforbrug på ca. 6 mio. kr. Det forventes på nuværende tidspunkt, at 2. halvår ikke væsentligt overskrider budgettet, da afregningen for juli, august og december er lavere på grund af afvikling af ferie på sygehusene. Der bliver løbende fulgt op på afregningerne.

 

Der forventes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,4 mio. kr. Udgiften har været stigende, siden opgaven overgik til kommunerne i 2008. Kommunen har meget lidt indflydelse på udgiften, da det er de praktiserende læger, der henviser, og fysioterapeutklinikkerne der vurderer omfanget.

 

Der forventes øgede udgifter til specialtandpleje på 0,3 mio. kr., da antallet af borgere, der modtager specialtandpleje, er stigende. Der er kontrakt med Regionen, der foretager de mest omfattende behandlinger, hvor det bl.a. kan være nødvendigt med narkose. Den kommunale tandpleje forestår eftersyn mm., hvor det er muligt.

 

På sundhedsstabens område forventes et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. Det drejer sig dels om overførsler fra tidligere år, og dels midler der er givet til konkrete projekter, bl.a. sundhedspolitikken, kræft, kroniker og lungesatsning. Disse projekter har ikke været igangsat, så de har haft helårsvirkning, hvorfor en del af beløbet nu sendes retur til kassebeholdningen.

 

Af de overskydende midler i staben afsættes 0,3 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med en eventuel etablering af et sundhedshus.

 

Ældreområdet (mio. kr.)

 

Korr. budget ex. overfør- sler til 2018

Overførsler fra 2017 til 2018

Forventet regnskabs-resultat

Forventet afvigelse 2018

Ældreboliger - tomgangsleje

-14,8

0,0

-15,7

-0,9

Uddannelse af sosu-elever

13,1

0,0

8,9

-4,2

Mindreforbrug hjemmepleje

111,7

0,0

110,8

-0,9

Merudgift til pasning af nærtstående med handicap

2,0

0,0

2,4

0,4

Evaluering af kompetenceløft på demensområdet – Phd. projekt

0,0

0,0

0,7

0,7

Ekstraudg. i f.m. lederskift

37,0

0,8

38,2

0,4

Mindre udgift hjælpemidler

34,3

0,0

31,5

-2,8

Merindtægt kostorganisation

-1,6

0,0

-2,1

-0,5

Merudgift plejevederlag til pasning af døende

1,9

0,0

2,4

0,5

Mindreindtægt ved mellem-kommunale afregninger for ophold på plejecentre

-0,7

0,0

1,7

2,4

Kontante ydelser – Tilskud til merudgifter

0,9

0,0

0,4

-0,5

Overførsel fra 2017 vedr. værdighedsmidler

0,0

2,2

0,0

-2,2

I alt

183,8

3,0

179,2

-7,6

 

Det forventes, at udgiften til lejetab i ældreboliger bliver 0,9 mio. kr. mindre end budgetteret, da der er nedlagt lejligheder, hvor der har været stor tomgang.

 

Til uddannelsen af sosu-elever forventes en mindre udgift på 4,2 mio. kr. Årsagen er, at uddannelsen er omlagt, og at der i 2017 ikke har været tilstrækkelig med ansøgere til uddannelsen som social- og sundhedshjælper, hvilket også har indflydelse på udgiften i 2018.

 

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der kan forventes et mindre forbrug på hjemmeplejens budget på 1,6 mio. kr. Dog har der været en udgift på 0,7 mio. kr. til de borgere, der har valgt selv at ansætte hjemmehjælp, i henhold til Servicelovens § 94.

Det samlede mindre forbrug forventes herefter at være på 0,9 mio. kr.

 

Til personlig støtte og pasning af personer med handicap forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.  Der er i alt 8 borgere i ordningen, hvoraf 2 er nye fra medio 2018.

 

Varde Kommune deltager i et forskningsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Syddansk Universitet, hvor omdrejningspunktet er kompetenceløft på demensområdet, og hvordan det påvirker medarbejdernes vurdering af tilegnede kompetencer, trivsel og tilfredshed i arbejdet. Der er ikke afsat budget til projektet, hvorfor der forventes en merudgift på 0,7 mio. kr.

 

Der har været ekstraudgift til lederløn i forbindelse med lederskifte.

 

På hjælpemidler forventes samlet et mindre forbrug på 2,8 mio. kr.

Det er primært på handicapbiler og boligindretning, der forventes et mindre forbrug, imens der på inkontinens- og stomihjælpemidler forventes et merforbrug.

På APV-hjælpemidler forventes et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr., imens der forventes en merudgifter til GPS-hjælpemidler på 0,3 mio. kr.

 

På kostorganisationen forventes en merindtægt på 0,5 mio. kr.

 

Til plejevederlag og sygeplejeartikler til pasning af døende forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Antallet af borgere, der vælger at benytte ordningen, er stigende, men varierer også en del hen over året. Forbruget forventes at være på niveau med 2017.

 

På mellemregning med andre kommuner for ophold på andre kommuners plejecentre forventes netto et merforbrug på 2,4 mio. kr. Det er især på indtægten fra andre kommuner, der må forventes et mindre beløb, idet der er sket et fald på 4 borgere. De 4 ledige pladser er ikke blevet genbesat med borgere fra andre kommuner, hvorfor der ikke kan forventes en indtægt.

 

For kontante ydelser, hvor der gives tilskud til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, forventes et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. Mindre forbruget skyldes, at en ankeafgørelse har medført et fald i antallet af borgere, der er berettiget til tilskud.

 

Ved opgørelse af overførsler fra 2017 til 2018 blev der overført 2,2 mio. kr. vedr. værdighedsmidler, idet der var tvivl om, hvorvidt Sundheds- og Ældreministeriet ville godkende regnskabet for Varde Kommunes forbrug af midlerne. Regnskabet er nu godkendt, og der skal derfor ikke bruges ekstra midler i 2018. Beløbet tilbageføres kassebeholdningen.

 

Det Specialiserede område (mio. kr.)

 

Korr. budget ex. overførsler til 2018

Overførsler fra 2017 til 2018

Forventet regnskabs-resultat

Forventet afvigelse 2018

Merindtægt på aflastning Jægumsvej 44 og Vænget

-4,6

0,0

-5,1

-0,5

Personlig støtte og pasning af personer med handicap

14,0

0,0

16,4

2,4

Merudgift til Forsorgshjem og Center Bøgely

3,3

0,1

3,5

0,1

Merforbrug på behandling af stofmisbrugere

6,5

0,0

7,5

1,0

Botilbud og botilbudslignende ophold inkl. takstindtægter

128,4

2,5

136,6

5,7

Refusion vedr. særligt dyr enkeltsag

-4,7

0,0

-5,5

-0,8

Særlige pladser i psykiatrien

0,3

0,0

0,7

0,4

Merudgifter beskyttet beskæftigelse

9,1

0,0

10,1

1,0

Aktivitets- og samværstilbud

17,6

0,3

18,8

0,9

I alt

169,9

2,9

183,0

10,2

 

Der forventes en merindtægt på aflastning i Samstyrken på ca. 0,5 mio. kr., som skyldes overbelægning. 

 

Personlig støtte og pasning af personer med handicap SL §95 og 96 forventes netto overskredet med 2,4 mio. kr. Overskridelsen består dels af en udgift og en indtægt. Antallet af personer, der modtager hjælp, er ikke ændret væsentligt, men der er sket en stigning i omfanget af den hjælp, de har behov for.

For de personer der modtager respirationshjælp, refunderer Regionen 2/3 af udgiften. Denne indtægt har været budgetteret for højt, så der forventes en mindre indtægt på 1,8 mio. kr.

 

For borgere på forsorgshjem forventes en merudgift på 0,1 mio. kr., som er beregnet med baggrund i forbruget i første halvår af 2018. Det drejer sig om både borgere på Bøgely i Varde og på andre kommuners forsorgshjem. Der er 50% statsrefusion på området.

 

På misbrugsområdet er der en stigning i udgiften til behandling af borgere i substitutionsklinikken på 1,0 mio. kr. Afregningstaksten er steget som følge af nye krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Botilbud omfatter både botilbudslignende tilbud, længerevarende botilbud og midlertidige botilbud. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at der bliver et merforbrug på 5,7 mio. kr., hvilket skyldes både tilgang af nye borgere samt ændrede priser for kendte borgere. Der arbejdes i Social og Handicap med opfølgning på alle anbringelser.

 

Der forventes øget statsrefusion på 0,8 mio. kr., vedrørende en enkelt særlig dyr anbringelse. Der kan hjemtages statsrefusion, når udgiften til en enkelt voksen overstiger 1,05 mio. kr.

 

For særlige pladser i psykiatrien forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der er oprettet 15 pladser i Vejle, mens pladserne i Esbjerg endnu ikke er etableret. Pr. 26. oktober er der 8 pladser i brug. Varde Kommune har pt. ingen borgere indskrevet, hvorfor udgiften er en objektiv finansiering af de tomme pladser. 

 

Der forventes merudgifter til beskyttet beskæftigelse på 1 mio. kr. Beskæftigelsen kører pt. med en overbelægning, og da en del af disse borgere kommer fra Varde Kommune, forventes en merudgift. 

 

Også for aktivitets- og samværstilbuddene gælder, at der forventes en merudgift på 0,9 mio. kr., som skyldes overbelægning.

 

Anlæg

I 2018 er der et anlægsbudget på 24,3 mio. kr., hvoraf 6,9 mio. kr. er overført fra 2017.

En del af projekterne er igangsat, men der forventes kun et forbrug på 5,9 mio. kr. af det afsatte budget. Restbudgettet overføres til 2019.

Renoveringen af køkkenet på Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter og på Carolineparken er sket med tilskud fra Indenrigs- og Ældreministeriet. Arbejdet er afsluttet, og for Carolineparken var der et mindre forbrug, som returneres til ministeriet.

 

Der vedhæftes oversigt over anlægsarbejder i 2018.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af løbende opfølgninger med de enkelte afdelinger på udvalgets område.

 

På det specialiserede område forventes et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. Der arbejdes i forvaltningen på en økonomisk genopretningsplan, der skal sikre, at underskuddet reduceres i 2018, og at der, så vidt det er muligt, undgås underskud i 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30.9.2018 forventes et samlet merforbrug på 8,7 mio. kr., hvoraf de 6 mio. kr. vedrører den kommunale medfinansiering, der ligger udenfor servicerammen.

 

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på 15,3 mio. kr. Pr. 30. september forventes det, at der bruges 5,1 mio. kr. af overførslerne, således at der til 2019 overføres 10,2 mio. kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-55_doknr164772-18_v1_budgetopfølgning 30.9.2018 - bilag drift.xlsx
sagsnr18-55_doknr154421-18_v1_anlæg pr. 30.09.2018.xlsx

Bilag

Budgetopfølgning 30.9.2018 - bilag drift
Anlæg pr. 30.09.2018


137. Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2019

Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2019

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter mindst én gang årligt priskrav til private leverandører af personlig og praktisk hjælp samt for levering af madservice i borgerens eget hjem.

 

Der skal som minimum fastsættes priser for levering af:

 • Praktisk hjælp
 • Personlig pleje i hverdagstimer
 • Personlig pleje på øvrige tidspunkter
 • Madservice uden udbringning
 • Madservice med udbringning til hjemmet

 

Personlig og praktisk hjælp

Prisfastsættelsen foretages efter en model, som er udviklet i samarbejde med konsulentfirmaet Incitare i 2009, og det er samme model, som er anvendt tidligere år.

 

Priserne for 2019 er beregnet på grundlag af forbrug og antal planlagte timer i perioden 1. januar til 30. september 2018. Forbruget er efterfølgende omregnet til helårsforbrug, hvor forbruget i oktober, november og december er fastsat med udgangspunkt i forbruget i september måned.

 

Det forventes, at behovet for personlig og praktisk hjælp i 2019 er på 249.690 timer.

Den praktiske hjælp leveres kun på hverdage, hvorfor der ikke beregnes en pris for weekend- og aftentimer.

 

Afregningspris til private leverandører:

Pris pr. time

2017

2018

2019

Hverdage

 

 

 

Praktisk hjælp

300,00 kr.

320,00 kr.

333,65 kr.

Personlig pleje og sygepleje

415,56 kr.

438,68 kr.

421,94 kr.

Priser weekend

445,78 kr.

471,01 kr.

470,57 kr.

Priser aften

506,53 kr.

527,99 kr.

537,66 kr.

 

Det forventede antal timer til private og egne leverandører kan med de nye afregningspriser afholdes indenfor det samlede budget på 115,4 mio. kr.

 

Madservice i borgerens eget hjem

Afregningspriserne til private leverandører for madservice i borgerens eget hjem er fastsat på grundlag af et udbud i 2015 og en efterfølgende kontrakt med Det Danske Madhus Varde. I henhold til kontrakten reguleres priserne årligt jfr. udviklingen i nettoprisindekset. Priserne vil være gældende for alle leverandører af madservice, herunder leverandører i henhold til fritvalgsbeviser.

 

Madservice - priser

2017

2018

2019

Hovedret – standard

40,16 kr.

40,72 kr.

40,92 kr.

Hovedret – diæt

65,26 kr.

66,17 kr.

66,49 kr.

Biret – standard

13,05 kr.

13,23 kr.

13,29 kr.

Biret – diæt

16,97 kr.

17,21 kr.

17,29 kr.

Levering pr. måltid hovedret

7,03 kr.

7,13 kr.

7,16 kr.

 

Det bemærkes, at priserne for 2019 er foreløbige, og reguleres, når nettoprisindekset for oktober 2018 foreligger. Afvigelsen forventes at være minimal.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de beregnede priser kan afregnes inden for det afsatte budget, og at prisberegningerne er i overensstemmelse med gældende regler, herunder udbuddet af madservice og principperne for udstedelse af fritvalgsbeviser til madservice.


Retsgrundlag

Lov om Social Service §91.


Økonomi

---


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at afregningspriserne til private leverandører af hjemmepleje og madservice godkendes, og

at afregningsprisen til private leverandører af madservice godkendes og reguleres, når nettoprisindekset for oktober 2018 foreligger.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3862_doknr172080-18_v1_afregningspriser private leverandører.pdf

Bilag

Afregningspriser private leverandører


138. Godkendelse af takster for botilbud, madservice samt huslejer for pleje- og ældreboliger for 2019

Godkendelse af takster for botilbud, madservice samt huslejer for pleje- og ældreboliger for 2019

Sagsfremstilling

Indenfor udvalgets område opkræves der brugerbetaling og takster hos borgere og hos andre kommuner. Taksterne fastsættes på grundlag af det vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning indenfor de forskellige områder. Takster, der opkræves hos borgere og beboere offentliggøres på Varde Kommunes hjemmeside. Takster på det specialiserede socialområde offentliggøres på tilbudsportalen.

 

Takster på ældreområdet

Betaling for madservice i eget hjem kan maksimalt fastsættes til kommunens anskaffelsespris eller den maksimale egenbetaling, som hvert år fastsættes af ministeriet. Ministeriet har endnu ikke udmeldt den maksimale egenbetaling, men den forventes at blive på 54 kr. pr. dag for en normal hovedret leveret hos borgeren. Da Varde Kommunes anskaffelsespris for en almindelig hovedret inkl. levering forventes at blive godt 49 kr. og dermed mindre end den maksimale egenbetaling, fastsættes egenbetalingen til anskaffelsesprisen afrundet til nærmeste hele kroner.

Egenbetalingen for en diæt hovedret fastsættes til den maksimale egenbetaling på 54 kr.

Der ydes ikke kommunalt tilskud til for- og efterretter, og egenbetaling fastsættes således til anskaffelsesprisen hos Det Danske Madhus.

 

Borgere, som ønsker madservice i eget hjem fra en anden leverandør end Det Danske Madhus kan visiteres til et fritvalgsbevis. Værdien af et fritvalgsbevis til madservice fastsættes til anskaffelsesprisen for en normal hovedret hos Det Danske Madhus Varde, afrundet til nærmeste hele kroner.

 

Egenbetalingen for madservice på plejecentre og borgere i eget hjem justeres i overensstemmelse med den maksimale egenbetaling, når denne i løbet af november udmeldes fra ministeriet.

 

De øvrige takster på plejecentre og på ældreområdet er fremskrevet med KL’s gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 2,0%

 

Godkendelse af husleje i kommunale pleje- og ældreboliger

Huslejen i kommunale almene pleje- og ældreboliger fastsættes i henhold til lov om leje af almene boliger. Der er for samtlige afdelinger udarbejdet budgetter, og der har været afholdt afdelingsmøder for beboerne, hvor der er foretaget gennemgang af regnskab 2018 og budget 2019. Der har ikke været bemærkninger vedrørende huslejeændringerne. Mange af beboere modtager boligydelse, som i betydeligt omfang bidrager til huslejen.

Økonomien for den enkelte boligafdeling skal hvile i sig selv.

 

Brugerbetaling i institutioner på det specialiserede socialområde

Betaling for ophold i kommunale botilbud efter §§ 107, 108, 109 og 110 i lov om social service, fastsættes jfr. bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006.

For borgere fra andre kommuner med ophold i Varde Kommunes botilbud fastsættes brugerbetalingen på grundlag af handlekommunens takster, og opkrævning foretages fra 1. januar 2017 også af handlekommunen.

 

Kommunernes betaling for borgere med ophold i institutioner på det specialiserede socialområde, som er omfattet af aftaler mellem kommunerne i Region Syddanmark

Taksterne er fastsat i henhold til Rammeaftalen 2019-2020 for det specialiserede socialområde om generelle tilbud.

Taksterne fastsættes med udgangspunkt i driftsbudgettet for de enkelte tilbud tillagt afskrivning og forrentning af bygninger samt administration. Endvidere er der taget højde for ændringer som følge af overførsler af over- og underskud fra tidligere år.

Taksterne udmøntes i grundpakker og ydelsespakker, hvor ydelsespakkerne er udtryk for borgerens behov for hjælp og pædagogisk bistand. En differentieret betaling for pakkerne sikrer således, at der er sammenhæng mellem borgerens behov og betalingen herfor.

På enkelte områder er der ikke pakkeafregning, da det ikke giver mening. I stedet afregnes med en fast takst pr. beboer pr. døgn.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagen behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende bestemmelser om takstfastsættelse, samt det godkendte budget.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om Social Service og Lov om Almene Boliger


Økonomi

---


Høring

Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at brugerbetaling, huslejer og takster på ældreområdet og det specialiserede område godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3862_doknr170394-18_v1_takster 2019 - det specialiserede socialområde.xlsx
sagsnr18-3862_doknr167436-18_v1_takster - madservice og ophold.xls
sagsnr18-3862_doknr170405-18_v1_huslejebudget 2019 - pleje- og ældreboliger.pdf

Bilag

Takster 2019 - Det Specialiserede socialområde
Takster - Madservice og ophold
Huslejebudget 2019 - Pleje- og ældreboliger


139. Besøg fra hjemmesygeplejen indenfor 24 timer efter udskrivning - orientering

Besøg fra hjemmesygeplejen indenfor 24 timer efter udskrivning - orientering

Sagsfremstilling

Varde Kommune oplever som andre kommuner et øget flow i borgere, der udskrives tidligt fra sygehuse. En del af disse borgere genindlægges efter kort tid.

 

Mange af de nyudskrevne borgere med væsentlige ændringer i funktionsniveau har i dag indenfor de første tre døgn besøg af en sygeplejerske med henblik på en vurdering af borgerens tilstand og opsamling på eventuelle problemstillinger. Det opleves i nogle tilfælde, at borgere bliver genindlagt, inden sygeplejersken når ud til besøget. Det er vurderingen, at et endnu tidligere besøg ville kunne reducere antallet af genindlæggelser.

 

På møde den 20. februar 2018 besluttede Udvalget for Social og Sundhed derfor at afsætte 231.000 kr. som et engangsbeløb til, at visse grupper af borgere, der udskrives fra sygehus, indenfor 24 timer modtager besøg fra hjemmesygeplejen. Beslutningen blev endelig godkendt i Byrådet den 6. marts.

 

Formålet med ordningen er tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker samt at forebygge genindlæggelser. Målgruppen er oprindeligt defineret som DÆMP-borgere. DÆMP står for den ældre medicinske patient. DÆMP-borgere er karakteriseret ved at have flere samtidige sygdomme, forringet ernæringstilstand, nedsat funktionsevne, begrænset egenomsorgskapacitet, indtag af mange medicinpræparater, et svagt netværk og ved at have behov for kommunale støtteforanstaltninger.

 

I fagsystemerne er det ikke muligt at udsøge DÆMP-patienter. Målgruppen for ordningen operationaliseres derfor således: Nyudskrevne borgere med mange kroniske sygdomme, eller med mange indlæggelser indenfor det seneste år, eller borgere som indtager megen medicin.

Besøgene varetages af akutteamet i Sygeplejen. Akutsygeplejersken vil lave en sygeplejefaglig udredning samt foretage en medicingennemgang og sætte nye handlinger i værk, hvor dette er nødvendigt.

 

Ordningen iværksættes i den nærmeste fremtid.

 

Det såkaldte Samordningsforum ved Sydvestjysk Sygehus er orienteret om initiativet og vil følge det med interesse. Samordningsforum er et organ for samarbejde mellem sygehus, kommuner og almen praksis.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ordningen med besøg indenfor 24 timer efter en udskrivning kan være med til at sikre bedre sammenhæng for borgerne i overgangen fra sygehus til kommunal indsats, og at ordningen vil kunne bidrage til at forebygge unødige genindlæggelser.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Der er fra puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2018 som et engangsbeløb afsat 231.000 kr. til indsatsen. Fra 2019 finansieres udgiften af sygeplejens budget.


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Taget til efterretning.

140. Forebyggelige indlæggelser blandt hjemmeplejemodtagere i 2016 - orientering

Forebyggelige indlæggelser blandt hjemmeplejemodtagere i 2016 - orientering

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i oktober 2018 udgivet en rapport, hvori de analyserer forebyggelige indlæggelser blandt modtagere af hjemmepleje (se rapporten her: rapport). I analysen foretages en sammenligning af, hvordan 71 af kommunerne klarer sig ift. hinanden. Herefter har man beskrevet konkrete initiativer fra de kommuner, der har færrest forebyggelige indlæggelser. Rapporten viser, at Varde Kommune ligger over landsgennemsnittet i antal forebyggelige indlæggelser pr. 1000 helårsmodtagere af hjemmepleje. Ligeledes placerer Varde Kommune sig i den dårligste fjerdedel ift. det forventede niveau under de givne rammevilkår, hvor vi ligger med 15% flere indlæggelser end forventet.

 

Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt under sundhedsaftalerne i Region Syd har netop lavet en afrapportering på de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet – herunder med fokus på det tværsektorielle samarbejde (se bilag). Rapporten bygger på 2017-tal og kigger bl.a. på forebyggelige indlæggelser for 65+ årige. Heri ligger Varde Kommune under landsgennemsnittet og med en positiv udvikling fra 2016.

 

Varde Kommune har siden 2013 monitoreret forebyggelige indlæggelser for alle borgere i kommunen – både kendte og ikke-kendte. Vi har valgt ikke at monitorere for udvalgte grupper, herunder hjemmeplejemodtagere, da det er forbundet med en række usikkerheder. Det vil sige, at vores tal ikke direkte kan sammenlignes med tallene i Økonomi- og Indenrigsministeriets rapport. Vores monitorering har vist, at antallet af forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune er steget gennem de sidste 10 år. Der er dog tilfældige udsving fra år til år. Således havde vi i 2016 generelt et højt niveau for den kommunale medfinansiering, hvilket også var tilfældet for gruppen af forebyggelige indlæggelser. I 2015 lå vi med 65,2 indlæggelser pr. 1000 borger 65+ år tæt på landsgennemsnittet på 62,3 indlæggelser pr. 1000 borger 65+ år (til sammenligning var yderpunkterne hhv. 31,2 og 96,9). Det er særligt indenfor nedre luftvejssygdomme og fald (brud), at Varde Kommune har ligget højt. Således har vi i perioden 2013-2016 ligget over lands- og regionsgennemsnittet på fald, og det samme gør sig gældende for nedre luftvejssygdomme, dog med undtagelse af 2014.

 

Forebyggelige indlæggelser har både i 2015 og 2016 kostet Varde Kommune 7 mio. kr. i kommunal medfinansiering - på trods af forskel i antal indlæggelser. Det er ikke alle forebyggelige indlæggelser, der kan eller skal undgås. Endvidere er det kun omkring halvdelen af borgerne, som er kendt i det kommunale system forud for indlæggelsen, og hvor der dermed er en reel mulighed for at forebygge.

 

Blandt igangværende eller kommende indsatser i Varde Kommune, der kan påvirke udviklingen af forebyggelige indlæggelser, kan følgende nævnes:

-         Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom (TOBS)

-         Akutfunktionen i Sygeplejen

-         Selvbehandlingsplan for borgere med KOL

-         Diætist på ældreområdet

-         Besøg af hjemmesygeplejerske inden for 24 timer efter udskrivelse

 

I slutningen af 2016 ændrede FAM (Fælles Akut Modtagelse) på Sydvestjysk Sygehus registreringspraksis, så man overvejende afslutter patienterne ambulant. Denne er formentlig en af de overvejende forklaringer på den positive udvikling fra 2016 til 2017. Herudover skelner man fra 2018 ikke længere mellem indlæggelser og ambulante besøg. Derfor kan vi i øjeblikket ikke trække data, (og har ikke gjort det for 2017) og afventer et udspil fra national side på, hvordan vi fremadrettet kan monitorere på udviklingen.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 797 af 27/06/2011 af lov om regionernes finansiering.

Bekendtgørelse nr. 1781 af 27. december 2016 om den kommunale medfinansiering på

sundhedsområdet.

Sundhedsloven


Økonomi

Forebyggelige indlæggelser afregnes via den kommunale medfinansiering.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning. 


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-13078_doknr168184-18_v1_afrapportering fra region syd om de 8 nationale mål.pdf.pdf

Bilag

Afrapportering fra Region Syd om de 8 nationale mål.pdf


141. Prioritering af værdighedsmidler og puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2019 - høring

Prioritering af værdighedsmidler og puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2019 - høring

Sagsfremstilling

Værdighedsmidlerne udgør i 2019 10.560.000. kr., som kan anvendes til initiativer i regi af værdighedspolitikken, som blev godkendt i Byrådet den 6. november, og midler fra puljen til en bedre bemanding i ældreplejen udgør 5.088.000. kr. Midlerne herfra kan anvendes ”til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem”.

Kommunerne skal indsende en redegørelse til Ældre- og Sundhedsministeriet, hvori det dokumenteres, at midlerne anvendes til de anførte formål.

 

Tilførsel af så mange midler giver muligheder for strategiske overvejelser om udvikling af ældreområdet. Disse overvejelser skal ses i sammenhæng med øvrige midler, som udvalget råder over, herunder primært omstillings- og demografipuljen.

Omstillings- og demografipuljen er afsat på udvalgets budget med henblik på, at udvalget kan prioritere initiativer, der kan imødegå det pres mod stigende udgifter, som kan forventes i de kommende år som følge af det stigende antal ældre.

 

Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til anvendelse af midlerne. Disse er en videreførelse af allerede igangsatte initiativer, som er beskrevet i vedhæftede bilagsmateriale.

 

Tabel 1. Forslag til anvendelse af Værdighedsmidlerne 2019.

Forslag

          Beløb

Forbedring af normeringen i aftenvagten på demensenheden Vinkelsvejscentret

528.000 kr.

Forbedring af normeringen i aftenvagten på demensenheden Lyngparken og på Skovhøj

416.000 kr.

Musikterapeutisk arbejde i demensomsorgen

150.000 kr.

Aktivitetstilbud til yngre demensramte (Kompasklubben)

1.055.000 kr.

Opretholdelse af serviceniveau i hjemmeplejen samt fast vagt på plejecentre

5.188.000 kr.

Ledsageordning for demensramte

26.000 kr.

Øget serviceniveau på plejecentre og ældreområdet i øvrigt

3.167.000 kr.

Administration af puljen

30.000 kr.

Værdighedsmidler i alt

10.560.000 kr.

 

Tabel 2. Forslag til anvendelse af Puljen til bedre bemanding i ældreplejen 2019

Forslag

        Beløb

Forøgelse af normering i aftenvagt på plejehjem

2.532.000 kr.

Ansættelse af sygeplejersker på plejehjem

2.265.000 kr.

Løn i forbindelse med træning i arbejdstiden

261.000 kr.

Administration af puljen.

30.000 kr.

Puljen til bedre bemanding i alt

5.088.000 kr.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der med værdighedsmidlerne og midler fra puljen til bedre bemanding i ældreplejen, er mulighed for at skabe værdighed og bedre kvalitet for ældre, at fremme medarbejdernes arbejdsmiljø, at styrke den faglige kvalitet og at gennemføre initiativer, som kan være med til at begrænse udgiftsstigninger som følge af det stigende antal ældre.


Retsgrundlag

Aftale om finansloven 2019.


Økonomi

Værdighedsmidlerne og puljen til bedre bemanding i ældreplejen udgør i 2019 15,6 mio. kr.


Høring

Ældrerådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til prioritering af værdighedsmidlerne, tabel 1, og prioritering af puljen til bedre bemanding i ældreplejen, tabel 2, sendes til høring i Ældrerådet forinden udvalgets endelige godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3100_doknr156596-18_v1_anvendelse af værdighedsmidlerne og puljen til bedre bemanding 2019.docx

Bilag

Anvendelse af værdighedsmidlerne og Puljen til bedre bemanding 2019


142. Anvendelse af omstillings- og demografipuljen 2019 - høring

Anvendelse af omstillings- og demografipuljen 2019 - høring

Sagsfremstilling

Der er i 2019 2,9 mio. kr. i nye midler i omstillings- og demografipuljen, efter at det ved budgetlægningen er besluttet at reducere puljen med 2 mio. kr. årligt. Hertil kommer forventede overførsler på ca. 1,2 mio. kr.

 

Der er udarbejdet et forslag til anvendelse af midlerne i 2019. I forbindelse med udarbejdelse af forslaget er der lagt vægt på,

-         at initiativer iværksat i 2018 kan videreføres,

-         at der med initiativerne er et fokus på tiltag, der bidrager til at holde fremtidige udgifter fra døren eller til at fremme personalets trivsel.

 

Konkret foreslås midlerne anvendt til følgende formål:

Formål

Beløb

Videreførelse af ansættelse af en ekstra demenskonsulent

511.000 kr.

Fortsættelse af visitationsafdelingens mulighed for at købe ADL-udredninger (ADL: almindelig dagligdags levevis) hos Træning og Rehabilitering

 

 

358.000 kr.

Opgradering af døgnrehabiliteringsafsnittet på Carolineparken

1.363.000 kr.

Forbedret hygiejne ved håndtering af hjælpemidler

78.000 kr.

Videreførelse af yderligere fire daghjemspladser til demensramte

769.000 kr.

Træning på arbejdspladsen

968.000 kr.

 

4.047.000 kr.

 

I bilag er der en uddybende beskrivelse af forslagene.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om tiltag, som bidrager til at reducere behovet for fremtidige udgifter, eller til at fremme medarbejdernes trivsel.


Retsgrundlag

Varde Kommunes budget 2019.


Økonomi

Der forventes inkl. forventede overførte midler at være 4.047.000 kr. til rådighed i omstillings- og demografipuljen i 2019. I det omfang at alle initiativer, der er sat i værk i 2018, skal videreføres, mangler der 389.000 kr. Budgetbeløbet vedrørende træning på arbejdspladsen er derfor reduceret med det beløb, så det i 2019 udgør 968.000 kr. Dog forventes indsatsen at køre videre på 2018-niveau, og der vil sandsynligvis bliver overført et mindre underskud fra 2019 til 2020 (jf. retningslinjerne for overførsler), hvor der vil være budgetmæssig dækning for beløbet.


Høring

Ældrerådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til prioritering af midlerne sendes til høring i Ældrerådet, forinden udvalgets endelige godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-12845_doknr166157-18_v1_oversigt over prioritering af omstillings- og demografipuljen 2019.docx.docx

Bilag

Oversigt over prioritering af omstillings- og demografipuljen 2019.DOCX


143. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard Sundhedslovens §140

Godkendelse af revideret kvalitetsstandard Sundhedslovens §140

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed godkendte på mødet den 16. januar 2018 en ny kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse – Sundhedslovens § 140.

Kommunerne har siden kommunalreformen haft ansvaret for at tilbyde borgerne genoptræning efter sygehusindlæggelse.

 

I Sundhedsstyrelsens vejledning står der, at ”Genoptræning er en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem patient/borger, eventuelt pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at patienten/borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt.”

 

Siden godkendelsen er der trådt en ny lovgivning i kraft. Lovgivningen giver borgeren ret til at vælge en anden leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræning inden for 7 kalenderdage. Dette gælder dog kun, hvis KL har godkendt en anden leverandør inden for det område, som borgeren skal have genoptrænet. Lovændringen er nu skrevet ind i kvalitetsstandarden.

 

Derudover er der tilføjet flere kategorier under de komplekse genoptræningsplaner. Alle kategorier har før ligget under kategorien ”øvrige”. Så det er ikke et udtryk for, at der er kommet flere genoptræningsplaner til, men i stedet et ønske om at kunne følge de forskellige kategorier mere præcist, så vi ved, hvilke borgere vi genoptræner. De kategorier, der er tilføjet, er frakturer (over- og underekstremitet), rygproblemer og hjertesygdom.

 

Tidligere er borgeren blevet afsluttet allerede efter en udeblivelse, hvor der ikke på forhånd er blevet meldt afbud. Det har medført meget administrativt arbejde, og er derfor blevet ændret, således at det i kvalitetsstandarden nu fremgår, at; ”Hvis borgeren udebliver fra træningen mere end to gange, vil det medføre afslutning af genoptræningen. 

 

Herudover er der tilføjet flere mindre rettelser, som ikke har betydning for serviceniveauet, men som alene er foretaget, så kvalitetsstandarden stemmer bedre overens med opsætningen i vores it-system.

 

Kvalitetsstandarden er gældende pr. 1. januar 2019.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den nye kvalitetsstandard lever op til den nyeste viden og til de gældende kliniske retningslinjer og anbefalinger inden for området. Endvidere sætter den nye kvalitetsstandard en klar retning for, hvad borgerne kan forvente, afhængigt af hvilket genoptræningsbehov de har.


Retsgrundlag

Sundhedslovens §140


Økonomi

Budgettet for den ikke komplekse genoptræning udgør 4.072.060kr. i 2018.

 

Den komplekse genoptræning løses af Træning og Rehabilitering, som har et rammebudget. Her er det ikke muligt separat at opgøre udgiften til §140 træning, da opgaven udføres sammen med andre former for træning.


Høring

I forbindelse med godkendelsen af kvalitetsstandarden i januar, var kvalitetsstandarden til høring i Handicapråd og Ældreråd. Handicaprådet bakkede dengang op om den nye kvalitetsstandard. Ældrerådet havde ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

Da de nye rettelser ikke har betydning for serviceniveauet, vurderer forvaltningen, at kvalitetsstandarden ikke skal til høring igen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den reviderede kvalitetsstandard godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt. Sagen sendes til orientering i Handicap- og Ældreråd.sagsnr18-12496_doknr160871-18_v1_kvalitetsstandard.docx

Bilag

Kvalitetsstandard


144. Udvidelse af Lyngparken - i bero

Udvidelse af Lyngparken - i bero

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget indgået i efteråret 2018 blev forligspartierne enige om at opføre 8 demensboliger i tilknytning til Lyngparken og 32 demensboliger i Ølgod til afløsning for det nuværende Vinkelvejscenter. 

 

Der arbejdes i øjeblikket med etablering af et sundhedshus i Varde Kommune, hvor det indgår i overvejelserne, at døgnrehabiliteringsafsnittet på Carolineparken skal være en del af sundhedshuset, hvilket vil kunne frigøre plejeboliger.


Forvaltningens vurdering

Da der arbejdes med etablering af et sundhedshus i Varde Kommune, bør planerne om udvidelsen med 8 demensboliger på Lyngparken sættes i bero, indtil der er en afklaring af, om et sundhedshus bliver en realitet.

 

Begrundelsen herfor er, at det indgår i overvejelserne om et sundhedshus, at døgnrehabiliteringsafsnittet på Carolineparken bliver en del af sundhedshuset. Såfremt dette realiseres, vil det frigøre 20 boliger på Carolineparken, og der vil i så fald ikke være behov for at bygge flere plejeboliger i Varde foreløbig. Der vil dog stadig være behov for et mindre anlægsprojekt på Lyngparken, da der er behov for 8 demensboliger ekstra i Varde by. De ekstra boliger skabes ved at integrere et af boafsnittene på Lyngparken(8 boliger) med den eksisterende demensenhed, hvor der er 18 boliger. I arbejdet med anlægsprojektet bør indtænkes behovet for udvidelse af daghjemmet med permanente faciliteter til flere pladser. Den udvidelse, der er gennemført i 2018, er for så vidt angår de fysiske rammer en midlertidig løsning.

 

Opførelsen af 32 demensboliger i Ølgod fortsætter uændret.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Der er afsat et anlægsbudget på 2.750.000 kr. til demensboligerne på Lyngparken.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvidelsen med 8 boliger på Lyngparken sættes i bero, til der er en afklaring omkring planerne vedrørende etablering af et sundhedshus.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

145. Iværksættelse af supervision

Iværksættelse af supervision

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af budget 2019 er der afsat 1 mio. kr. i 2019 og yderligere 1 mio. kr. i 2020 til ”Supervision – tid til faglighed og refleksion”.

 

Det fremgår af budgetforslaget (vedhæftet), der ligger til grund for bevillingen, at der lægges vægt på, at supervision skal bidrage til, at medarbejderne får mulighed for at reflektere over egen praksis, samt at supervisionen foretages af en – i forhold til Varde Kommunes organisation – ekstern person.

 

Videre fremgår det af budgetforslaget, at ordningen med supervision kan afprøves og evalueres efter et år. I budgetforslaget foreslås det, at ordningen med supervision afprøves på følgende plejecentre: Aktivitetscentret i Ølgod, Carolineparken i Varde, Helle Plejecenter og demensenheden Skovhøj i Oksbøl.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at supervision kan bidrage til at øge det faglige refleksionsniveau blandt medarbejdere i ældreplejen. Videre er det forvaltningens vurdering, at hvis der skal anvendes 1 mio. kr. til supervision i 2019, så kan ordningen med fordel bredes ud til andre enheder, end de i forslaget nævnte. Det er forvaltningens vurdering, at det også vil være interessant at afprøve supervision blandt medarbejdere i hjemmeplejens udegrupper.

 

Forvaltningen foreslår, at en arbejdsgruppe, som nedsættes af Fælles-MED for Social og Sundhed, får til opgave at udarbejde oplæg til, hvordan supervision bedst kan tilrettelægges. Arbejdsgruppen skal bl.a. forholde sig til, om supervision skal foretages af en person eller virksomhed udenfor Varde Kommune, eller om supervisionen eventuelt kan ydes med udgangspunkt i en central funktion i Varde Kommune – fx HR-afdelingen. Der er også et økonomisk aspekt forbundet med dette: Man vil formentlig kunne nå flere medarbejdere med en intern organisering.


Retsgrundlag

Varde Kommunes budget 2019.


Økonomi

Der er afsat 1 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020 til supervision på ældreområdet.


Høring

Fælles-MED for Social og Sundhed


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tager stilling til, om supervision kan indføres på andre områder end de, der er nævnt i budgetforslaget, herunder i hjemmeplejens udegrupper,

at der under Fælles-MED for Social og Sundhed nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde oplæg om tilrettelæggelse af, hvordan supervision kan indføres, og

at arbejdsgruppens oplæg forelægges Udvalget for Social og Sundhed, inden ordningen iværksættes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-12846_doknr168318-18_v1_supervision - tid til faglighed og refleksion.pdf

Bilag

Supervision - tid til faglighed og refleksion


146. Social- og sundhedshjælperes adgang til at udføre visse sundhedsindsatser - høring

Social- og sundhedshjælperes adgang til at udføre visse sundhedsindsatser - høring

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed besluttede på møde den 1. april 2014 bl.a., at strategien om at sundhedsopgaver alene varetages af social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker eller andet sundhedspersonale fastholdes.

 

Baggrunden for beslutningen var Varde Kommunes plan for, hvordan ændringerne i social- og sundhedsuddannelserne skulle omsættes til praksis. En væsentlig ændring består i, at social- og sundhedshjælpere uddannet i 2015 eller senere ikke er uddannet til at varetage opgaver efter sundhedsloven.

 

Indtil sommeren 2018 har social- og sundhedshjælpere uddannet efter den nye bekendtgørelse for uddannelsen ikke kunnet varetage sundhedsopgaver. I foråret 2018 blev det besluttet – som en midlertidig ordning for at sikre størst mulig fleksibilitet i sommerferieperioden – at tilbyde social- og sundhedshjælpere uddannet efter den nye bekendtgørelse en opkvalificering, der vil give dem mulighed for at varetage visse sundhedsopgaver. Der har i første omgang været tale om en efteruddannelse på tre gange tre timer, hvor deltagerne i forlængelse af forløbet aflægger både en teoretisk og en praktisk prøve. Uddannelsen giver deltagerne ret til at udføre medicinadministration (medicingivning), kompressionsstrømpebehandling, påføring af salver samt øjendrypning (med et enkelt præparat).

Forsøgsordningen er blevet modtaget med stor tilfredshed både blandt medarbejdere og ledere. Det anbefales derfor, at ordningen gøres permanent. Der er planer om at udvide ordningen, så social- og sundhedshjælpere oplæres til flere opgaver.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ordningen med, at social- og sundhedshjælpere kan varetage visse sundhedsopgaver, fungerer tilfredsstillende, idet den giver øget fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, og på baggrund af at der er tale om en tilstrækkelig grundig uddannelse.

Det foreslås, at forvaltningen får adgang til at udvide ordningen, så social- og sundhedshjælpere kan udføre andre opgaver, de oplæres til.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser af forslaget.


Høring

Fælles-MED for Social og Sundhed.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at sagen fremsendes til høring i Fælles-MED for Social og Sundhed, inden udvalget træffer endelig afgørelse om,

at social- og sundhedshjælpere uddannet efter den nye bekendtgørelse kan varetage opgaver vedrørende medicinadministration (medicingivning), kompressionsstrømpebehandling, påføring af salver samt øjendrypning (med et enkelt præparat), når de har gennemført uddannelsen på tre gange tre timer og bestået de afsluttende prøver, og

at forvaltningen bemyndiges til at udvide ordningen, så social- og sundhedshjælpere kan oplæres til at varetage andre opgaver, end det første uddannelsesforløb giver mulighed for. 


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

147. Økonomisk genopretningsplan - specialområdet

Økonomisk genopretningsplan - specialområdet

Sagsfremstilling

Som udvalget tidligere er blevet præsenteret for, så er der underskud på Social og Handicaps budget, hvorfor forvaltningen arbejder på en økonomisk genopretningsplan for at sikre, at underskuddet i 2018 reduceres, og at der undgås underskud i 2019.

 

Socialchef Gitte Eskesen præsenterer de konkrete forslag i den økonomiske genopretningsplan på mødet.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den økonomiske genopretningsplan giver det bedst mulige bud på en reduktion af underskuddet samtidig med, at serviceniveauet bevares bedst muligt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Intet.


Økonomi

---


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at indholdet af den økonomiske genopretningsplan godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

Niels Christiansen (C) og A.C.Hoxcer Nielsen(A) finder ikke sagen belyst i tilstrækkelig grad.

 sagsnr18-11352_doknr169587-18_v1_økonomisk genopretningsplan 13.11.18.pptx

Bilag

Økonomisk genopretningsplan 13.11.18


148. Tillæg til samarbejdsaftale med Frivillighuset

Tillæg til samarbejdsaftale med Frivillighuset

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed godkendte i oktober 2018 ny samarbejdsaftale mellem Varde Kommune og Frivillighuset. Udvalget ønskede dog, at der skulle udarbejdes et tillægsprotokolat til samarbejdsaftalen til drøftelse i et senere udvalgsmøde. Formålet med tillægsprotokolatet er at sikre en form for underskudsgaranti til Frivillighuset.

 

Forvaltningen ser to mulige modeller for en underskudsgaranti til Frivillighuset, og vil derfor bede udvalget træffe beslutning om, hvilken model der ønskes, såfremt der fortsat er ønske om et tillægsprotokolat til samarbejdsaftalen.

 

Af samarbejdsaftalen med Frivillighuset fremgår følgende vedr. de økonomiske forhold mellem Varde Kommune og Frivillighuset: ”Frivillighuset Varde er forpligtet til at leve op til kravene til grundfinansiering fra Staten, som pt er 350.000 kr.” ... ”Såfremt Statens grundfinansiering ændres, drøftes konsekvenser af dette på samarbejdsmøde mellem Varde Kommune og Frivillighuset.

Frivillighuset Varde er forpligtet til at søge fonds- og puljemidler.

Frivillighuset Varde kan søge midler fra Varde Kommune via Lov om Social Service § 18. Varde Kommune yder Frivillighuset minimum et tilskud svarende til at sikre grundfinansiering fra Socialstyrelsen. Det samlede tilskud skal søges via § 18 midlerne.”

 

Varde Kommune har således forpligtet sig gennem § 18 midlerne til at støtte Frivillighuset med minimum det tilskud, der skal til for at opnå grundfinansieringen, pr. 350.000 kr. Frivillighuset har desuden mulighed for at søge yderligere tilskud gennem § 18 midlerne. Samtidig er Frivillighuset forpligtet til at søge fonds- og puljemidler for at sikre egen drift.

 

En underskudsgaranti bliver aktuel, såfremt Frivillighuset ikke har opnået fonds- og puljemidler nok til at dække deres driftsomkostninger til administrative omkostninger.

 

Forvaltningens forslag til modeller for underskud:

Model A

Varde Kommune stiller garanti for Frivillighusets underskud via § 18 midlerne. Dvs. at såfremt Frivillighuset mod forventning ikke får dækket deres omkostninger ved puljeansøgninger, så vil Varde Kommune dække underskuddet via § 18 midlerne. Dette indebærer, at der bliver færre § 18 midler til uddeling til øvrige frivillige foreninger. For at have § 18 midler til at dække et evt. underskud i Frivillighuset, er det nødvendigt for Varde Kommune at oparbejde en buffer i § 18 midlerne. Der vil således hvert år i tre år blive afsat 100.000 kr. af de samlede § 18 midler, således at der efter tre år vil være en buffer på 300.000 kr. til dækning af underskud i Frivillighuset.

 

Model B

I det omfang der bliver tale om underskud, vil sagen blive forelagt Udvalget for Social og Sundhed med henblik på videre behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er betænkeligt at stille underskudsgaranti, da dette kan underminere incitamentet for selv at søge midler til at dække omkostningerne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Muligt Servicelovens § 18


Økonomi

Der er i henhold til Servicelovens § 18 afsat et årligt budget på 1,1 mio. kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde, som kommunens frivillige foreninger kan søge tilskud fra.

 

I 2017 modtog Frivillighuset 400.000 kr. fra denne pulje, og i 2018 har tilskuddet udgjort 450.000 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der udarbejdes et tillægsprotokolat til samarbejdsaftalen med Frivillighuset omhandlende model B.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

A.C.Hoxcer Nielsen (A) ønskede model A til afstemning, da det er vigtigt, at der er et sikkerhedsnet for frivillighusets arbejde.

 

For stemte A.C.Hoxcer Nielsen (A).

 

Imod stemte Stig Leerbeck (V), Connie Høj (V), Niels Haahr Larsen (V) Niels Christiansen (C) og Tina Agergaard Hansen (O).

 

Forvaltningens anbefaling blev herefter godkendt.sagsnr18-5219_doknr133628-18_v1_samarbejdsaftale frivillighuset varde og varde kommune.docx

Bilag

Samarbejdsaftale Frivillighuset Varde og Varde Kommune


149. Gruppetilbud for ældre borgere i § 85 - orientering

Gruppetilbud for ældre borgere i § 85 - orientering

Sagsfremstilling

Bo- og Rehabiliteringstilbud Lundens dagtilbud (efter Servicelovens § 104) er til borgere op til 70 år, og som er bosiddende udenfor Lunden. Der er 10 pladser, som benyttes af 19 borgere. Hver borger har enten en, to eller tre dage om ugen i dagtilbuddet, som har åbent mandag til torsdag.

 

I 2019 bliver to borgere 70 år, og kan derfor ikke længere benytte dagtilbuddet. I de kommende ti år bliver yderligere 7 borgere 70 år eller nærmer sig 70 år.

 

De ældre borgere profiterer af dagtilbuddet, men har ikke ressourcer til at deltage hele dagen. Til gengæld har de stadig glæde af samværet og de sociale relationer, som opstår i mødet med andre borgere med erhvervet hjerneskade i Lundens regi.

Lunden ønsker derfor at tilbyde de borgere, som ikke længere profiterer af et dagtilbud efter Servicelovens § 104, men som stadig er visiteret til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 et gruppetilbud, hvor borgerne kan mødes en formiddag en til to gange om måneden.

 

Gruppetilbuddet vil således være for borgere, der ikke længere modtager dagtilbud, enten fordi borgeren er fyldt 70 år, og derfor er faldet for aldersgrænsen, eller fordi personalet vurderer, at borgeren ikke længere profiterer af et heldagstilbud i dagtilbuddet. Lunden vil i samarbejde med Social og Handicap Myndighed vurdere, hvilke borgere der tilbydes gruppetilbuddet for ældre borgere.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at et gruppetilbud for ældre borgere vil være gavnligt for borgerne, da det støtter deres sociale liv. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at der i den socialpædagogiske støtte, der gives til borgerne i dag, er plads til at tage tid ud til deltagelse i gruppetilbud. Da gruppetilbuddet tilbydes som en del af borgernes eksisterende §85 støtte, vil det ikke betyde en serviceudvidelse. Det nye tilbud får derfor ingen betydning for økonomien


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Lov om social service § 85 (socialpædagogisk støtte) og § 104 (dagtilbud).


Økonomi

Ingen


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Taget til efterretning.

150. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Opfølgning på frivillig fredag
 • Opfølgning på Ældreminister Thyra Franks besøg
 • Udvalgets juleafslutning
 • Forhåndstilmelding KL’s Sundhedskonference den 22. januar i Kolding.
 • Orientering vedr. sammenhængende ungeindsats (fast pkt.)
 • Handicap- og Psykiatrikonferencen den 28. november.

 

 

 

 

 

Orientering v/direktøren

 • Status – Center for Misbrug v/Gitte Eskesen
 • Aftale mellem KL og DR omkring de særlige psykiatripladser v/Gitte Eskesen
 • Referat fra møde mellem Varde Kommune og Sundhedskoordinationsudvalget den 2. oktober 2018.
 • Orientering vedr. Sundhedshus.

 

 

 

 

 

Gensidig orientering/eventuelt

 

 

 

 

 

Kommende sager

 

 

 

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringerne tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Frivillig Fredag 2019 lægges i udvalgets kalender.

Ældreminister Thyra Frank aflyste besøget den 9. november.

Der er afbud fra Niels Haahr til konferencen den 28. november.

Der bestilles en let juleanretning i forlængelse af udvalgets møde i december.

Hele udvalget tilmeldes Sundhedskonferencen den 22. januar.

Øvrige orienteringer blev taget til efterretning.sagsnr18-2460_bilagsnr#2793266_v1_referat fra møde mellem varde kommune og sundhedskoordinationsudvalget om sundhedsaftalen 2019-2022 .docx
sagsnr18-2541_doknr166438-18_v1_orientering om aftalen mellem dr og kl omkring de 150 særlige pladser i psykiatrien,.msg

Bilag

Referat fra møde mellem Varde Kommune og Sundhedskoordinationsudvalget om Sundhedsaftalen 2019-2022 - Referat for møde mellem Varde Kommune og Sundhedskoordinationsudvalget.docx
Orientering om aftalen mellem DR og KL omkring de 150 særlige pladser i psykiatrien,