UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

09-10-2018 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

09-10-2018 12:15:00


PUNKTER

124. Godkendelse af dagsorden
125. Besøg på BCV - Myndighed
126. Kommunal medfinansiering
127. Region Syddanmarks revisionsredegørelse vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering 2017 - orientering
128. Forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet
129. Samarbejdsaftale med Frivillighuset
130. Fokusområder Udvalget for Social og Sundhed - diskussionsoplæg
131. Godkendelse af ny værdighedspolitik - efter høring
132. Drøftelse - udvalgstur i 2019
133. Gensidig orientering124. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-10-2018

Godkendt.

125. Besøg på BCV - Myndighed

Besøg på BCV - Myndighed

Sagsfremstilling

Efter sidste udvalgsmøde – som blev afholdt på SVS med rundvisning på den Fælles Akut Modtagelse – blev det besluttet, at udvalgets næste møde skulle indledes med et besøg i Myndighedsafdelingen på BCV.

 

Besøget afholdes i tidsrummet kl. 8.15 – 9.30.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

126. Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering

Sagsfremstilling

Kommunerne har været medfinansierende på sundhedsområdet siden strukturreformen 1. januar 2007, og medfinansieringen udgør omkring 20% af det offentlige sundhedsbudget. Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering (KMF) udgør en bestemt andel pr. indlæggelse/ydelse, dog med en fastlagt max-takst. Taksterne reguleres på baggrund af den fastsatte pris- og lønfremskrivningsprocent i Regionen.

 

Formålet med kommunernes medfinansiering er at øge incitamentet til at forebygge

uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser gennem en effektiv forebyggelses- og

plejeindsats. Der er dog bred enighed om, at det kun er i et vist omfang, vi i kommunerne kan påvirke aktiviteten i sundhedsvæsenet. Af samme årsag er den nuværende model blevet evalueret i 2015 og i forlængelse af dette, er modellen for KMF blevet ændret.

 

På mødet vil udvalget blive orienteret om

-         Den nye model med aldersdifferentieret KMF

-         Ændring af beregning af KMF – regionsudskrivninger vs. sygehusudskrivninger

-         Justering af loftet for KMF samt ændring af tilbagebetaling

-         Ændring af grupperingslogikken, så der på det somatiske område ikke længere skelnes mellem ambulante besøg og indlæggelser.

 

Foruden ovenstående vil der blive givet en kort status på aktiviteten i 2018.

 

AC-medarbejder Mai Sønderby og økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 797 af 27/06/2011 af lov om regionernes finansiering.

 

Bekendtgørelse nr. 1781 af 27. december 2016 om den kommunale medfinansiering på

sundhedsområdet.


Økonomi

På mødet vil økonomien for 2018 blive gennemgået.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

127. Region Syddanmarks revisionsredegørelse vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering 2017 - orientering

Region Syddanmarks revisionsredegørelse vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering 2017 - orientering

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal afgive en revisionspåtegnet redegørelse for indberettet aktivitet på sundhedsområdet i 2017 til Sundheds- og Ældreministeriet samt til kommunalbestyrelserne i Region Syddanmark. Varde Kommune har i 2017 betalt knap 175 mio. kr. i kommunal medfinansiering og finansiering, og det er derfor væsentligt at vide, om afregningen sker på baggrund af korrekte aktivitetsregistreringer. Udvalget for Social og Sundhed orienteres om redegørelsen samt revisionens anbefalinger og konklusion.

 

Regionen redegør i tabelform for den kommunale medfinansiering og finansiering i form af budget, regnskab og afvigelser fra budget. Derudover indgår resultatet fra den årlige journalgennemgang, hvor man kigger på kvaliteten af patientdataregistreringen og betydningen af eventuelle fejl. Resultatet opgøres samlet og viser, at 75% af journalerne ikke havde nogen fejl, 15% havde fejl uden klinisk betydning, 8% havde fejl med mindre klinisk betydning, mens 3% havde fejl med væsentlig klinisk betydning. Afregningsmæssigt havde det minimal betydning, idet DRG-værdien steg med 165.049 kr. for regionen samlet set. DRG står for ”Diagnose Relaterede Grupper” og anvendes ved prisfastsættelse af indlæggelser.

 

Revisionen har afgivet en enkelt bemærkning, som er en gentagelse fra 2016, der endnu ikke er bragt i orden. Bemærkningen omhandler revisionserklæringen vedr. COSMIC, som er det system regionen anvender til at administrere patienter og til den elektroniske patientjournal. Revisionens vurdering er, at den nuværende revisionserklæring ikke er fuldt dækkende, idet den ikke tager specifikt udgangspunkt i COSMIC-systemet. Som opfølgning på dette er det aftalt, at regionen i samarbejde med revisionen og CGI (som leverer COSMIC) udarbejder en specifik revisionserklæring for 2018.

 

Herudover giver revisionen en række anbefalinger med relation til COSMIC, herunder brugerrettigheder, IT-sikkerhedslogning, anvendelse af passwords og en vurdering af risici ved, at leverandøren af COSMIC har adgang til produktionsmiljøerne. System-forvalteren af COSMIC vil udarbejde handleplaner for samtlige anbefalinger.

 

Revisionens samlede konklusion er:

 • At de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
 • At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 10374 af 21. december 2016 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud er opfyldt.
 • At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 1781 af 27. december 2016 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er opfyldt.
 • At de aktivitetsoplysninger, regionen har indberettet til ministeriet som grundlag for beregning af tilskud og medfinansiering fra kommunerne, er dokumenterede og rigtige, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler.
 • At regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af it-systemer og rutiner for kvalitetssikring for de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende.

 

Regionsrådets behandling.

Revisionen har givet anledning til en enkelt bemærkning samt fire anbefalinger, som beskrevet ovenfor. Regionen har behandlet disse og beskrevet initiativer til handling.

 

AC-medarbejder Mai Sønderby og økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det fremgår af Regionens redegørelse, at der generelt er stort fokus på kvalitetssikring af data – også ude på de enkelte sygehuse/afdelinger. Der er taget initiativer ift. at beskrive kontrol til sikring af fuldstændighed og kvalitet i registreringerne, ligesom proceduren for journalgennemgangen er blevet revideret og ensrettet.

 

Regionens beretning og revisionspåtegnelsen giver ikke anledning til konkrete initiativer for kommunen. I regi af Sundhedsstrategisk Forum og Lokal Samordningsforum følges der løbende op på områder, hvor der ønskes mere gennemskuelighed.


Retsgrundlag

Cirkulære nr. 10374 af 21. december 2016 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes sygehusvæsen mv.

 

Cirkulære nr. 1781 af 27. december 2016 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.

 

Bekendtgørelse nr. 874 af 26. juni 2017 om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr18-10660_doknr139200-18_v1_regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2017.pdf.pdf
sagsnr18-10660_doknr139202-18_v1_rev beretning aktivitetsbestemt tilskud mv. 2017.final.pdf.pdf
sagsnr18-10660_doknr139204-18_v1_udskrift af dagsordenspunkt vedr. revisionsrebetning på regionsrådet 270818.pdf.pdf

Bilag

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2017.pdf
Rev beretning aktivitetsbestemt tilskud mv. 2017.final.pdf
Udskrift af dagsordenspunkt vedr. revisionsrebetning på regionsrådet 270818.pdf


128. Forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet

Forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udmeldt en pulje om en forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet. Formålet med puljen er at understøtte ordningen med fritvalgsbeviser på madservice.

 

Varde Kommune har siden 2016 haft fritvalgsbeviser på madservice, og er den kommune i Danmark, der har udstedt flest fritvalgsbeviser til madservice. Det er oplagt, at puljen søges med henblik på i samarbejde med leverandørerne at udvikle arbejdsgange, der kan lette administrationen forbundet med fritvalgsbevisordningen.

Dette er især relevant i forhold til afregning, controlling og kvalitetsopfølgning.

 

Det er desuden en mulighed at ansøge puljemidler til at gøre det lettere for borgere og leverandører at tilgå ordningen. Dette vil kræve, at Varde Kommune påtager sig nogle af de opgaver, som i dag er lagt ud til borgerne og leverandørerne. I dag oplyser visitationen ikke borgeren om mulige leverandører og deres priser. Disse oplysninger skal borgeren selv fremsøge. Ligesom borgeren selv skal sørge for, at fritvalgsbeviset sendes til den leverandør, som borgeren har valgt.

 

I dag kan hjemmeplejen ikke være behjælpelig med at administrere fritvalgsbeviset, herunder at hjælpe borgeren med at vælge og afbestille mad. Årsagen er, at det i lovgivningen er slået fast, at husstanden omkring borgeren selv skal være i stand til at administrere ordningen.

 

I forsøgsordningen er det fra Sundhedsstyrelsen meldt ud, at kommunen kan vælge at se bort fra nogle af de lovmæssige vilkår, der virker som en begrænsende ramme for brugen af fritvalgsbevisordningen.

 

Varde Kommune kan derfor i forsøgsperioden vælge at udvide servicen omkring fritvalgsbevisordningen, så den i høj grad kommer til at minde om de vilkår, der er ved godkendelsesmodellen. Leverandørerne vil dog fortsat have de fordele, der er ved at være leverandører efter ordningen om fritvalgsbeviser. Blandt andet har man ikke en forsyningsforpligtigelse overfor kommunen, men kun et aftaleforhold med den enkelte borger, og man kan fravælge at levere diætkost, og man skal ikke tilbyde valg mellem flere retter.

 

Udviklingskonsulent Christina Bonde deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en højere service omkring fritvalgsbevisordningen vil betyde, at flere borgere vil have mulighed for at gøre brug af det frie valg.

 

Skal man pege på et problem ved forslaget, er det, at det kan tendere til forskelsbehandling mellem leverandørerne, hvis fritvalgsbevisleverandørerne nyder de samme fordele, som den kommunale leverandør men kan fravælge forpligtigelser.


Retsgrundlag

Finanslovsaftalen for 2018


Økonomi

Der er afsat 22,6 millioner kr. til puljen. Det vurderes i puljeopslaget, at der kan bevilges

midler til 10-15 forsøgsprojekter, det vil sige, at hvert projekt gennemsnitlig forventes at få bevilliget 1,5-2,6 mio. kr.


Høring

Ældrerådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter, om Varde Kommune i puljeansøgningen skal lægge op til, at serviceniveauet omkring fritvalgsbeviset i forsøgsperioden går ud over den ramme, som den nuværende lovgivning på området fastsætter.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-10-2018

Forvaltningens anbefaling kan ikke imødekommes, dog bemyndiges forvaltningen til at ansøge puljemidler med henblik på at håndtere/smidiggøre administrationen.sagsnr18-11319_doknr148975-18_v1_puljeopslag styrket frit valg indenfor madservice.pdf

Bilag

Puljeopslag styrket frit valg indenfor Madservice


129. Samarbejdsaftale med Frivillighuset

Samarbejdsaftale med Frivillighuset

Sagsfremstilling

Varde Kommune har i flere år samarbejdet med Frivillighuset Varde. Der er nu udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Varde Kommune og Frivillighuset, som specificerer formålet med samarbejdet, hvordan det organiseres, samt hvorledes Varde Kommune økonomisk støtter Frivillighuset. 

 

Det fremgår således af aftalen, at samarbejdet mellem Frivillighuset Varde og Varde Kommune evalueres to gange årligt på et møde mellem lederen af Frivillighuset, formanden for Frivillighusets bestyrelse og Direktøren for Social og Sundhed fra Varde Kommune samt relevante ledere og/eller medarbejdere fra Varde Kommune.

 

Frivillighuset Varde er forpligtet til at leve op til kravene til grundfinansiering fra Staten, som pt er 350.000 kr., herunder at alle frivillige foreninger og grupper optages som medlemmer og er synlige i den sociale guide, hvis de ønsker det. Såfremt Statens grundfinansiering ændres, drøftes konsekvenser af dette på samarbejdsmøde mellem Varde Kommune og Frivillighuset.

 

Frivillighuset Varde er forpligtet til at søge fonds- og puljemidler.

 

Frivillighuset Varde kan søge midler fra Varde Kommune via Lov om Social Service § 18. Varde Kommune yder Frivillighuset minimum et tilskud svarende til at sikre grundfinansiering fra Socialstyrelsen. Det samlede tilskud skal søges via § 18 midlerne.

 

Udover samarbejdsaftalen vedhæftes også Frivillighusets vedtægter, visions- og handleplaner samt opfølgning på mål i visions- og handleplanen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at samarbejdsaftalen giver et godt fundament for det videre samarbejde mellem Varde Kommune og Frivillighuset Varde.


Retsgrundlag

Lov om Social Service § 18


Økonomi

Der er i henhold til Servicelovens § 18 afsat et årligt budget på 1,1 mio. kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde, som kommunens frivillige foreninger kan søge tilskud fra.

 

I 2017 har Frivillighuset modtaget 400.000 kr. fra denne pulje, og i 2018 har tilskuddet udgjort 450.000 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at samarbejdsaftalen mellem Varde Kommune og Frivillighuset Varde godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-10-2018

Samarbejdsaftalen blev godkendt.

 

Forvaltningen udarbejder et tillægsprotokolat til samarbejdsaftalen til drøftelse i et senere udvalgsmøde.sagsnr18-5219_doknr133858-18_v1_opfølgning på målene i visions og handleplanen 2018 - frivillighuset.pdf.pdf
sagsnr18-5219_doknr133628-18_v1_samarbejdsaftale frivillighuset varde og varde kommune.docx
sagsnr18-5219_doknr133854-18_v1_revideret visions og handleplan 2018 - frivillighuset.pdf.pdf
sagsnr18-5219_doknr133853-18_v1_godkendte og underskrevne vedtægter - frivillighuset.pdf.pdf

Bilag

Opfølgning på målene i visions og handleplanen 2018 - Frivillighuset.pdf
Samarbejdsaftale Frivillighuset Varde og Varde Kommune
Revideret visions og handleplan 2018 - Frivillighuset.pdf
Godkendte og underskrevne vedtægter - Frivillighuset.pdf


130. Fokusområder Udvalget for Social og Sundhed - diskussionsoplæg

Fokusområder Udvalget for Social og Sundhed - diskussionsoplæg

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede i mødet den 20. september 2018, at der skulle udarbejdes et diskussionsoplæg til brug i udvalgets indledende drøftelse af de politiske fokusområder for 2019, og at udvalget i november skal drøfte fokusområder med fagchefer og ledere. I det følgende oplæg til udvalgets drøftelse præsenteres først nogle overordnede tendenser på udvalgets område, dernæst skitseres centrale dele af udviklingsstrategien og de gældende politikker med særlig relevans for udvalgets område.

 

Overordnede tendenser på Social- og Sundhedsområdet:

 

 

Udviklingsstrategien Varde Kommune – Sammen om udviklingen har været behandlet første gang i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober, og behandles på byrådsmødet 9. oktober, hvorefter det forventes, at den sendes i offentlig høring. I udkastet til Udviklingsstrategien fremgår 9 strategiske målsætninger for perioden 2018-2022 (se bilag). Heraf kan følgende fremhæves:

 

 

Strategisk målsætning

Væsentligt element

Børn og Unge skaber fremtiden

Vi investerer tidligt i børns udvikling og sundhed, hvor fundamentet for deres fremtidige muligheder grundlægges.

 

Sund kultur for hjerne og krop

 

Når vi skaber synergi på tværs af sundhed, natur, idræt, kultur opnår børn, unge, voksne og ældre større fysisk og mental sundhed.

 

Et værdigt og aktivt liv som ældre

Vi ser potentialerne i borgerne, og vi arbejder for at støtte op om dem.

 

Vi ser mennesket som et aktivt individ, der gennem hele livet har behov for at udfolde sig i samspil med omgivelserne og andre mennesker.

 

Vi tager udgangspunkt i borgernes egen forståelse af det gode liv baseret på de vaner, værdier, interesser og mentale og fysiske formåen den enkelte borger har.

 

Ombejlet arbejdsplads

Medarbejdere i Varde Kommune skal være stolte af deres arbejde, hvor der er plads til udvikling og ambitioner.

 

Arbejdsglæden og de værdiskabende opgaver er i fokus i Varde Kommune.

 

Vi er kendt for en høj faglighed og for mange udviklingsmuligheder.

 

Stærke lokalsamfund, hvor alle tager fat

Vi ved, at frivillige indsatser understøtter og styrker hele kommunen. Vi understøtter og bakker op omkring de mangeartede aktiviteter og former for frivillighed, der udspringer af lokale kræfter. Aktiviteterne skal gro nedefra, så det giver ejerskab og mening for de involverede.

Flere slår rødder i Varde Kommune

I Varde Kommune fastholder og tiltrækker vi borgere, der ønsker at være en del af lokalsamfundene og bidrage til den fortsatte udvikling af et stærkt erhvervsliv i Storbyregion Esbjerg.

 

Politikker

Der er følgende politikker med særlig relevans for udvalgets område:

-         Sundhedspolitik

-         Handicap-, Psykiatri- og Udsattepolitik

-         Seniorpolitik

-         Værdighedspolitik

 

Yderligere er der overordnede visionspolitikker, her i blandt

-         Veteran og pårørende

-         Klima og Miljø

 

På tværs af målsætningerne i politikkerne og de strategiske målsætninger i udviklingsstrategien ses der følgende fælles temaer:

-         Sund mad og bevægelse i hverdagen for alle. Særligt fokus på børn og unge.

 • Forebyggelse
 • Social ulighed
 • Sundhedsfremmende fællesskaber og sund kultur

-         Netværk og sociale aktiviteter for både borgere i vores målgrupper og pårørende

 • Bekæmpe ensomhed
 • Understøtte meningsfyldte fællesskaber og aktiviteter

-         Rehabilitering af selvbestemmelse i eget liv

 • Så borgeren kan fortsætte med eller komme i gang med aktiviteter, der giver livskvalitet.

-         Røgfri kommune

-         Samarbejde med pårørende (Pårørendevenlig kommune).


Forvaltningens vurdering

For at understøtte en dialog om fokusområder, hvor mange perspektiver og ideer kan komme frem, vurderer forvaltningen, at det vil være en fordel at adressere temaer, som udvalget ønsker dialog omkring. Forvaltningen vurderer, at der inden for udviklingsstrategien og de gældende politikker peges på en række temaer, der kan danne baggrund for en drøftelse af fokusområder mellem udvalget, fagchefer og ledere på området. Der kan være temaer, som ikke er at finde i både politikker og udviklingsstrategi, som udvalget ønsker at adressere gennem fokusområderne. Dette kan være temaer som ombejlet arbejdsplads, tilgængelighed mv.

 

De temaer for fokusområder, der fremgår af dette diskussionsoplæg ligger i god forlængelse af de temaer, der adresseres i Sundhedsaftalen 2015-2018 og i Rammeaftalen for det specialiserede område og specialundervisning 2018.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Der skal arbejdes med fokusområderne inden for budgettet


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget vælger temaer, som de ønsker at drøfte med fagchefer og ledere på et møde den 12. november med henblik på at udarbejde fokusområderne for 2019, og

at udvalget drøfter, om de inden for de valgte temaer ønsker at drøfte tværgående fokusområder med et eller flere af de øvrige udvalg.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-10-2018

Følgende temaer drøftes på mødet den 12. november.

 • Røgfri Fremtid/Rusmidler
 • Demens
 • Sundhedshus
 • Ombejlet arbejdsplads.

 

Temaet Røgfri Fremtid kan drøftes i et bredere perspektiv.sagsnr17-14007_doknr146571-18_v1_udviklingsstrategi 2018-2021. det færdige udkast..pdf

Bilag

Udviklingsstrategi 2018-2021. Det færdige udkast.


131. Godkendelse af ny værdighedspolitik - efter høring

Godkendelse af ny værdighedspolitik - efter høring

Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2016 været forpligtet til at udarbejde en værdighedspolitik, der som minimum skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring, 5) en værdig død. Fra 2018 er det endvidere blevet et krav, at alle kommuner beskriver deres 6) pårørendepolitik i de allerede eksisterende værdighedspolitikker, da der er et ønske om at styrke kommunernes indsatser over for pårørende til svækkede ældre.

 

Forvaltningen er bekendt med Byrådets holdning om at begrænse antallet af politikker i kommunen, men værdighedspolitikken er kommunen forpligtet til at udarbejde.

I følge bekendtgørelsen om værdighedspolitikker er det et krav, at kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Derfor skal den nuværende værdighedspolitik revideres inden udgangen af 2018.

 

Lovforslaget om værdighedspolitikken afgrænser området for politikken ved dels at relatere politikkerne til de indsatser, som kommunen yder efter serviceloven i forhold til personlig hjælp, omsorg og pleje mv. Dels ved at afgrænse politikken til de indsatser, der i praksis gives til personer, som er over folkepensionsalderen. Det vil typisk omfatte tilbud om personlig og praktisk hjælp, madservice, genoptræning, hjælpemidler samt afløsning og aflastning mv. Værdighedspolitikken bør også forholde sig til, hvordan der skabes en mere koordineret og sammenhængende indsats på tværs af de kommunale ydelser, fx personlig pleje, praktisk hjælp og hjemmesygepleje.

 

Udvalget godkendte i mødet den 20. september oplæg til værdighedspolitik til høring i Ældrerådet.


Forvaltningens vurdering

Det blev vedtaget på udvalgets møde den 17. april 2018, at forvaltningen med udgangspunkt i den nugældende værdighedspolitik skulle udarbejde et oplæg til en ny politik, som indeholder et afsnit om pårørende.


Retsgrundlag

Finansloven for 2018. Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.


Økonomi

Varde Kommune får i 2018 tilført 10.428.000 kr. til at understøtte initiativer forbundet med værdighedspolitikken.


Høring

Værdighedspolitikken har været til høring i Ældrerådet. Ældrerådet har ingen bemærkninger til værdighedspolitikken.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at værdighedspolitikken godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-4735_doknr116912-18_v1_ny_værdighedspolitik 2018.docx

Bilag

Ny_Værdighedspolitik 2018


132. Drøftelse - udvalgstur i 2019

Drøftelse - udvalgstur i 2019

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 19. juni 2018, at Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de fire fagudvalg kan foretage en studietur til udlandet i byrådsperioden 2018-2021.

 

Forvaltningen har fundet nedenstående forslag til tema for Udvalget for Social og Sundheds studietur:

 

 • Tema sundhed: Forebyggelse og sundhedsdata
  • Virtuel sundhed
  • Anvendelse af sundhedsdata
  • Forebyggende indsats
  • Mental sundhed blandt unge
  • Inddragelse og støtte til pårørende i psykiatrien
 • Destination: Finland

 

Finland er kendt for at være et land, der har haft succes med den forebyggende indsats. Blandt andet i forhold til overvægt blandt børn og rygning. De er ligeledes kendt for at skabe nye virtuelle/digitale sundhedsløsninger for borgerne. Blandt andet funderet i anvendelse af sundhedsdata.

 

Forvaltningen foreslår, at udvalgets studietur planlægges i august 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udgiften afholdes inden for den aftalte økonomiske ramme


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter det foreslåede tema og destination for studieturen, og

at studieturen planlægges i august 2019.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-10-2018

Anbefalingen blev godkendt.

133. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Der er afsat tid til besøgsrunde den 1. november fra kl. 8-13. Der foreslås følgende besøgsrunde:

08.15 – 09.45 Frivillighuset, Storegade

10.00 – 11.15 Medborgerhuset, Storegade

11.30 – 13.00 Paraplyen, Østervold

 • Ældreminister Thyra Frank besøger Ansager Plejecenter den 9. november kl. 10-11.15.

 

 

 

Orientering v/direktøren

 • Der er afsat tid til besøgsrunde den 12. november fra kl. 13-16. Forvaltningen foreslår, at der i stedet afsættes tid fra kl. 13.00 – 17.00 til afholdelse af møder med fagchefer og ledere omkring fokusområder.
 • Status vedr. Sundhedshus
 • Invitation: Røgfrie ungdomsuddannelser i Region Syddanmark den 13. november kl. 16-18 i Musikhuset Esbjerg.
 • Donation på 100.000 kr. til Aktivitetscentret, Ølgod
 • Generel orientering fra direktørområdet

 

 

 

Gensidig orientering/eventuelt

 

 

 

Kommende sager

 • Tele-KOL – besøg af projektleder fra Landsdelsprogrammet i Syd
 • Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
 • Ændring af fordeling af pladser i Samstyrkens aflastning
 • Anvendelse af værdighedsmidler 2019
 • Anvendelse af midler til bedre vilkår for ældre
 • Anvendelse af demografi- og omstillingspuljen
 • Timepris i hjemmeplejen 2019

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringerne tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-10-2018

Orienteringerne blev taget til efterretning.

 

A.C.Hoxcer Nielsen tilmeldes seminaret den 13. november.sagsnr18-72_doknr144824-18_v1_invitation r'gfrie ungdomsuddannelser i region syddanmark 13. november i esbjerg.pdf

Bilag

Invitation: Røgfrie ungdomsuddannelser i Region Syddanmark 13. november i Esbjerg