UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

SVS, Esbjerg

STARTTIDSPUNKT

20-09-2018 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

20-09-2018 12:15:00


PUNKTER

108. Godkendelse af dagsorden
109. Udvalgsmøde på Sydvestjysk Sygehus (SVS)
110. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Udvalget for Social og Sundhed
111. Bloktilskud 2018 - Udvalget for Social- og Sundhed
112. Danmark Redder Liv
113. Godkendelse af udkast til ny værdighedspolitik til høring
114. Nøgletal på ældre- og sundhedsområdet - orientering
115. Midler til demensvenlig indretning på plejecentre - orientering
116. Brugertilfredshedsundersøgelse på specialområdet
117. Udvidelse af antal pladser i Samstyrkens beskæftigelse
118. Ny organisering i Brugerpanelet
119. Rammeaftale for 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark.
120. Fra udviklingsstrategi til fokusområder
121. Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018 - Udvalget for Social og Sundhed
122. Gensidig orientering
123. Opfølgning på leverandører af madservice til borgere i eget hjem - orientering - Lukket punkt108. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Godkendt.

109. Udvalgsmøde på Sydvestjysk Sygehus (SVS)

Udvalgsmøde på Sydvestjysk Sygehus (SVS)

Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 20. september 2018 afholdes på Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg i mødelokale 1. Vi mødes i forhallen v/hovedindgangen.

Fra kl. 8.15 – 9.30 afholdes der fællesmøde mellem udvalget og sygehusdirektionen herunder rundvisning.

Fra kl. 9.30 – 12.15 afholdes der ordinært udvalgsmøde.

 

Forvaltningen har udarbejdet et notat omkring det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Varde Kommune, som grundlag for drøftelsen med sygehusdirektionen.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-33_doknr130863-18_v1_oversigt over svs esbjerg 17.01.18.pdf - kort.pdf
sagsnr18-33_doknr136629-18_v1_program varde kommune 20.09.18 på svs.pdf
sagsnr18-8469_doknr137395-18_v1_notat om det nære sundhedsvæsen.docx

Bilag

Oversigt over SVS Esbjerg 17.01.18.pdf - Kort
Program Varde kommune 20.09.18 på SVS
Notat om det nære sundhedsvæsen


110. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Udvalget for Social og Sundhed

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Udvalget for Social og Sundhed

Sagsfremstilling

Der fremsendes en ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august til orientering.

 

Det var hensigten, at der skulle udarbejdes en budgetopfølgning tre gange i løbet af 2018 for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal. Men da budgetopfølgningen for 2. kvartal for fagudvalgene viste et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 22,3 mio. kr. (i forhold til det korrigerede budget for 2018 eksklusive budgetoverførsler) besluttede Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. august 2018, at der skulle gennemføres en ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018.

 

Merforbruget kunne primært henføres til, at fagudvalgene forventedes at forbruge af budgetoverførslerne fra 2017 til 2018. Hertil bemærkes, at de samlede serviceudgifter for Varde Kommune forventedes at ligge ca. 19 mio. kr. over det budgetterede. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, og Varde Kommune eksempelvis overskrider de budgetterede serviceudgifter med 20 mio. kr., kan det medføre en individuel sanktion på 12 mio. kr. til kommunen.

 

Resultatet for budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 for Udvalget for Social og Sundhed viser et skønnet merforbrug på servicerammen på 3 mio. kr.

For den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, som ligger udenfor servicerammen, forventes et merforbrug på 6 mio. kr.

Samlet set for udvalget giver det et merforbrug på 9 mio. kr. Derudover forventes et forbrug af overførslerne på 8 mio. kr.

 

Merbruget fordeler sig således:

Fagområde

1 kvartal

2 kvartal

31. aug.

3 kvartal

Den kommunale medfinansiering

0,0 mio. kr.

6,0 mio. kr.

6,0 mio. kr.

 

Sundhed

0,4 mio. kr.

-0,1 mio. kr.

-0,5 mio. kr.

 

Ældre

-4,0 mio. kr.

-4,1 mio. kr.

-6,4 mio. kr.

 

Det specialiserede område

2,4 mio. kr.

2,1 mio. kr.

9,9 mio. kr.

 

I alt

-1,2 mio. kr.

3,9 mio. kr.

9,0 mio. kr.

 

+ = merforbrug og - = mindreforbrug

 

Specifikation af mer/mindreudgifter:

Sundhedsområdet (mio. kr.)

 

Korr. budget ex. overfør-sler til 2018

Overførsler fra 2017 til 2018

Forventet regnskabs-resultat

Forventet afvigelse 2018

Kommunal medfinansiering

200,0

0,0

206,0

6,0

Genoptræning, vedligeholdelsestræning og vederlagsfri fysioterapi

32,0

0,6

32,9

0,3

Kommunal tandpleje

1,1

0,0

1,4

0,3

Sundhedsfremme og forebyggelse

8,3

2,5

9,7

-1,1

I alt

241,4

3,1

250,0

5,5

 

Der er pr. 31. august afregnet medfinansiering for 7 måneder og forbruget ligger højt. Første halvår viser et merforbrug på ca. 6 mio. kr. Det forventes på nuværende tidspunkt, at 2. halvår ikke væsentligt overskrider budgettet, da juli og august typisk er lavere på grund af afvikling af ferie på sygehusene. Der bliver løbende fulgt op på afregningerne.

 

Der forventes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,3 mio. kr. Udgiften har været stigende, siden opgaven overgik til kommunerne i 2008. Kommunen har meget lidt indflydelse på udgiften, da det er de praktiserende læger, der henviser, og fysioterapeutklinikkerne der vurderer omfanget.

 

Der forventes øgede udgifter til specialtandpleje på 0,3 mio. kr., da antallet af borgere, der modtager specialtandpleje, er stigende. Der er kontrakt med Regionen, der foretager de mest omfattende behandlinger, hvor det bl.a. kan være nødvendigt med narkose. Den kommunale tandpleje forestår eftersyn mm., hvor det er muligt.

 

På sundhedsstabens område forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det drejer sig dels om overførsler fra tidligere år, og dels midler der er givet til konkrete projekter, bl.a. sundhedspolitikken, kræft, kroniker og lungesatsning. Disse projekter har ikke været igangsat, så de har haft helårsvirkning, hvorfor en del af beløbet nu sendes retur til kassebeholdningen.

 

Ældreområdet (mio. kr.)

 

Korr. budget ex. overfør-sler til 2018

Overførsler fra 2017 til 2018

Forventet regnskabs-resultat

Forventet afvigelse 2018

Ældreboliger - tomgangsleje

-14,8

0,0

-15,6

-0,8

Uddannelse af sosu-elever

13,1

0,0

11,5

-1,6

Mindreforbrug hjemmepleje

112,5

0,0

111,3

-1,2

Merudgift til pasning af nærtstående med handicap

2,0

0,0

2,4

0,4

Evaluering af kompetenceløft på demensområdet – Phd. projekt

0,0

0,0

0,7

0,7

Ekstraudg. i f.m. lederskift

36,9

0,8

38,1

0,4

Mindreudgift hjælpemidler

37,5

0,1

34,8

-2,8

Merindtægt kostorganisation

-1,2

0,0

-1,5

-0,3

Merudgift plejevederlag til pasning af døende

1,9

0,0

2,4

0,5

Mindreindtægt ved mellemkommunale afregninger for ophold på plejecentre

1,5

0,0

3,5

2,0

Kontante ydelser – Tilskud til merudgifter

0,9

0,0

0,4

-0,5

Restbeløb på omstillings- og demografipuljen

1,0

0,2

0,2

-1,0

Overførsel fra 2017 vedr. værdighedsmidler

0,0

2,2

0,0

-2,2

I alt

191,3

3,3

188,2

-6,4

 

Det forventes, at udgiften til lejetab i ældreboliger bliver 0,8 mio. kr. mindre end budgetteret, da der er nedlagt lejligheder, hvor der har været stor tomgang.

 

Til uddannelsen af sosu-elever forventes en mindreudgift på 1,6 mio. kr. Årsagen er, at uddannelse er omlagt, og at der i 2017 ikke har været tilstrækkelig med ansøgere til uddannelsen som social- og sundhedshjælper, hvilket også har indflydelse på udgiften i 2018.

 

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der kan forventes et mindreforbrug på hjemmeplejens budget på 1,9 mio. kr. Dog har der været en udgift på 0,7 mio. kr. til de borgere, der har valgt selv at ansætte hjemmehjælp, i henhold til Servicelovens §94.

Det samlede mindreforbrug forventes herefter at være på 1,2 mio. kr.

 

Til personlig støtte og pasning af personer med handicap forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.  Der er i alt 8 borgere i ordningen, hvoraf 2 er nye fra medio 2018.

 

Varde Kommune deltager i et forskningsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Syddansk Universitet, hvor omdrejningspunktet er kompetenceløft på demensområdet, og hvordan det påvirker medarbejdernes vurdering af tilegnede kompetencer, trivsel og tilfredshed i arbejdet. Der er ikke afsat budget til projektet, hvorfor der forventes en merudgift på 0,7 mio. kr.

 

Der har været ekstraudgift til lederløn i forbindelse med lederskifte.

 

På hjælpemidler forventes samlet et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Det er primært på handicapbiler og boligindretning, der forventes et mindreforbrug, imens der på inkontinens- og stomihjælpemidler forventes et merforbrug.

På APV-hjælpemidler forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., som modsvares af merudgifter til GPS på 0,3 mio. kr.

På mellemregning med andre kommuner for hjælpemidler til andre kommuners borgere, forventes netto et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

 

På kostorganisationen forventes en lille merindtægt på 0,3 mio. kr.

 

Til plejevederlag og sygeplejeartikler til pasning af døende forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Antallet af borgere, der vælger at benytte ordningen, er stigende, men varierer også en del hen over året. Forbruget forventes at være på niveau med 2017.

 

På mellemregning med andre kommuner for ophold på andre kommuners plejecentre forventes netto et merforbrug på 2 mio. kr. Det er især på indtægten fra andre kommuner, der må forventes et mindre beløb, idet der er sket et fald på 4 borgere. De 4 ledige pladser er ikke blevet genbesat med borgere fra andre kommuner, hvorfor der ikke kan forventes en indtægt.

 

For kontante ydelser, hvor der gives tilskud til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en ankeafgørelse har medført et fald i antallet af borgere, der er berettiget til tilskud.

 

På omstillings- og demografipuljen er der pt. et restbeløb på 1,2 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. forventes ikke at blive brugt.

 

Ved opgørelse af overførsler fra 2017 til 2018 blev der overført 2,2 mio. kr. vedr. værdighedsmidler, idet der var tvivl om, hvorvidt Sundheds- og Ældreministeriet ville godkende Varde Kommunes regnskab for forbrug af midlerne. Regnskabet er nu godkendt, og der skal derfor ikke bruges ekstra midler i 2018. Beløbet tilbageføres derfor kassebeholdningen.

 

Det Specialiserede område (mio. kr.)

 

Korr. budget ex. overfør-sler til 2018

Overførsler fra 2017 til 2018

Forventet regnskabs-resultat

Forventet afvigelse 2018

Mindreudgift på aflastning Jægumsvej 44, børn

-9,2

0,0

-9,7

-0,5

Personlig støtte og pasning af personer med handicap

6,4

0,0

8,8

2,4

Merudgift til Forsorgshjem og Center Bøgely

3,3

0,1

3,9

0,5

Merforbrug på behandling af stofmisbrugere

6,6

0,0

7,7

1,1

Botilbud og botilbudslignende ophold

14,3

0,1

16,9

2,5

Særlige pladser i psykiatrien

0,0

0,0

0,6

0,6

Mindre takstindtægter, Lunden Rehabilitering

-18,5

0,0

-17,5

1,0

Mindre takstindtægter, Vidagerhus

-6,7

0,0

-5,3

1,4

Merudgifter beskyttet beskæftigelse

10,9

0,0

11,8

0,9

I alt

7,1

0,2

17,2

9,9

 

Der forventes et mindreforbrug på aflastning i Samstyrken på ca. 0,5 mio. kr., da der er et barn mindre i aflastning. Samtidig forventes øgede takstindtægter, da der pt. er overbelægning. 

 

Personlig støtte og pasning af personer med handicap SL §95 og 96 forventes netto overskredet med 2,4 mio. kr. Overskridelsen består dels af en udgift og en indtægt. Antallet af personer, der modtager hjælp, er ikke ændret væsentligt, men der er sket en stigning i omfanget af den hjælp, de har behov for.

For de personer der modtager respirationshjælp, refunderer Regionen 2/3 af udgiften. Denne indtægt har været budgetteret for højt, så der forventes en mindre indtægt på 1,8 mio. kr.

 

For borgere på forsorgshjem forventes en merudgift på 0,5 mio. kr., som er beregnet med baggrund i forbruget i første halvår af 2018. Det drejer sig om både borgere på Bøgely i Varde og på andre kommuners forsorgshjem. Der er 50% statsrefusion på området.

 

På misbrugsområdet er der en stigning i udgiften til behandling af borgere i substitutionsklinikken på 1,1 mio. kr. Afregningstaksten er steget som følge af nye krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Botilbud omfatter både botilbudslignende tilbud, længerevarende botilbud og midlertidige botilbud. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at der bliver et merforbrug på 3,3 mio. kr., hvilket skyldes både tilgang af nye borgere samt ændrede priser for kendte borgere. Der arbejdes i Social og Handicap med opfølgning på alle anbringelser.

Som konsekvens af en særlig dyr enkeltsag forventes yderligere statsrefusion på 0,8 mio. kr., som modregnes de 3,3 mio. kr.

 

For særlige pladser i psykiatrien forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Der er oprettet 15 pladser i Vejle og i starten af 2019 suppleres disse med 17 pladser i Esbjerg. Der er pr. september 7 pladser i brug, og Varde har pt. ingen borgere indskrevet. Udgiften er derfor objektiv finansiering af de tomme pladser. 

 

På Lunden Rehabilitering er der budgetteret med takstindtægter for 10 pladser. Hen over sommeren har det imidlertid været perioder med tomme pladser, hvorfor der forventes en mindre takstindtægt på ca. 1 mio. kr. Fra oktober er alle pladser igen besat.

 

Det samme gør sig gældende for botilbuddet Vidagerhus, hvor der er 10 pladser. Der har ikke været fuld belægning de første 8 måneder, hvorfor der forventes færre takstindtægter på 1,4 mio. kr. Fra medio september er alle pladser besat.

 

Der forventes merudgifter til beskæftigelsen på ca. 0,9 mio. kr. Beskæftigelsen har i en periode kørt med overbelægning, og da en del af disse borgere kommer fra Varde Kommune, forventes en merudgift. 

 

Anlæg

I 2018 er der et anlægsbudget på 24,3 mio. kr., hvoraf 6,9 mio. kr. er overført fra 2017.

En del af projekterne er igangsat, men der forventes kun et forbrug på 5,8 mio. kr. af det afsatte budget. Restbudgettet overføres til 2019.

Renoveringen af køkkenet på Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter og på Carolineparken er sket med tilskud fra Indenrigs- og Ældreministeriet. Arbejdet er afsluttet, og for Carolineparken var der et mindreforbrug, som returneres til ministeriet.

 

Der vedhæftes oversigt over anlægsarbejder i 2018.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. KL oplyste i slutningen af august 2018, at kommunerne har indberettet, at kommunernes samlede serviceudgifter forventes at ligge 1,1 mia. kr. over servicerammen i 2018. KL’s prognose forventer dog, at kommunernes serviceudgifter vil ligge 0,5 mia. kr. under servicerammen. Da der er usikkerhed om, hvor kommunernes regnskab for 2018 ender, så er det afgørende, at områderne vurderer deres forbrug af budgetoverførsler i lyset af risikoen for en eventuel sanktion.


Retsgrundlag

Varde Kommunes Økonomiregulativ


Økonomi

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august forventes et samlet merforbrug på 9,0 mio. kr. Heraf vedrører et merforbrug på 6 mio. kr. den kommunale medfinansiering, der ikke er en del af servicerammen.

 

Fra 2017 til 2018 havde Udvalget for Social og Sundhed en overførsel på 15,3 mio. kr. Tilbagemeldingerne fra aftaleholderne er, at de forventer en overførsel fra 2018 til 2019 på 7,3 mio. kr., så der forventes et forbrug af overførslerne på 8 mio. kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

at områderne holder igen med forbrug af deres budgetoverførsler.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-55_doknr137374-18_v1_budgetopfølgning 31.8.2018.xlsx
sagsnr18-55_doknr140617-18_v1_anlæg 31.08.2018 - til udvalget.xlsx

Bilag

Budgetopfølgning 31.8.2018
Anlæg 31.08.2018 - til udvalget


111. Bloktilskud 2018 - Udvalget for Social- og Sundhed

Bloktilskud 2018 - Udvalget for Social- og Sundhed

Sagsfremstilling

I aftale om kommunernes økonomi for 2019 er der afsat midler til en række initiativer på social og sundhedsudvalgets område. Midlerne tilføres kommunen via bloktilskuddet.

 

Stillingtagen til om disse midler skal tilføres udvalgets budget, sker efter indstilling fra udvalget på Byrådets møde i oktober.

 

For udvalgets område drejer det sig om

Ny lov om frit valg på genoptræning §140

200.000 kr.

Forebyggelse af konkurser på hjemmeplejeområdet

94.000 kr.

Styrket indsats for en værdig død

200.000 kr.

Kompetenceløft til kommunens sundhedspersonale

871.000 kr.

Ændring af Serviceloven i fht nedsættelse eller frakendelse af hjælp

140.151 kr.

Flere pladser på hospice

160.172 kr.

Data og kvalitetssikring – øget anvendelse og synliggørelse af data

135.798 kr.

I alt

1.801.121 kr.

 

Sagerne var med på mødet i Udvalget for Social og Sundhed i august 2018, men blev udsat.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune har i 2018 fået tilført bloktilskud på 3,1 mio. kr., der kan henføres til udvalgets område. Forvaltningen anbefaler dog, at der kun ansøges om at få tilført 1,8 mio., da det vurderes, at der ikke er behov for hele beløbet.

 

For en del af midlerne gælder, at de er tilført som følge af nye regler, der er trådt i kraft fra 1. januar 2018, og som derfor har været i anvendelse det meste af året.

 

For alle midler gælder, at det er beløb, som også bliver tildelt kommunerne i 2019 og frem, dog med undtagelse af 871.000 kr. til kompetenceløft til kommunens sundhedspersonale, der er et engangsbeløb, kun tildelt i 2018.

 

I det vedhæftede bilag er en nærmere beskrivelse af de tildelte midler, og hvordan de ønskes anvendt.


Retsgrundlag

Varde Kommunes Økonomiregulativ


Økonomi

Varde Kommune har fået tilført bloktilskud på 3,1 mio. kr. til sager vedrørende Udvalget for Social og Sundhed. Det er dog forvaltningens vurdering, at der i 2018 kun er behov for 1,8 mio. kr.

For alle sager gælder, at der også er tilført bloktilskud i 2019 og frem, dog med undtagelse af 871.000 kr. til kompetenceløft hos sundhedspersonalet, som kun fremgår i 2018. Midlerne for 2019 behandles i forbindelse med budget 2019.


Høring

Midler vedrørende ældreområdet har været i høring i Ældrerådet. Deres svar fremgår af det vedhæftede bilag.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der tilføres 1.801.121 kr. til udvalgets budget, fordelt i henhold til ovenstående.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-55_doknr136150-18_v1_bilag bloktilskud 2018.pdf

Bilag

Bilag: Bloktilskud 2018


112. Danmark Redder Liv

Danmark Redder Liv

Sagsfremstilling

Varde Kommune er blevet kontaktet af Danmark Redder Liv med henblik på at indgå i et samarbejde om at rekruttere frivillige førstehjælpere.

 

Baggrunden for samarbejdet er, at ifølge Dansk Hjertestopregister får knap 4.000 mennesker hvert år hjertestop uden for sygehus. For at overleve et hjertestop uden mén er det yderst vigtigt, at der sættes ind med kvalificeret førstehjælp hurtigst muligt, idet chancen for overlevelse falder med 10% for hvert minut, der går. Hvis en person får hjertestop, og der ikke ydes livreddende førstehjælp, inden ambulancen når frem, overlever én ud af 30. Ydes der livreddende førstehjælp af lægmænd overlever én ud af 8.

Dansk Folkehjælp har derfor sammen med Region Syddanmark, Region Sjælland og FirstAED taget initiativ til projektet Danmark Redder Liv. Formålet med projektet er, at der ved hjertestop ydes kvalificeret førstehjælp gennem hurtigt udkald af frivillige førstehjælpere, der guides via udkaldssystem til hændelsesstedet og nærmeste hjertestarter.

Med projektet her er det målet:

 • at engagere flere borgere i at give livreddende førstehjælp, og
 • at øge andelen, der overlever hjertestop i eget hjem og brugen af de eksisterende hjertestartere.

 

Som førstehjælper i Danmark Redder Liv, skal man som minimum have Dansk Førstehjælpsråds 7 timers Medborgerførstehjælp, medmindre man opfylder nogle alternative kriterier, eks. hvis man er sygeplejerske eller sosu-medarbejder. Når man har bestået kurset, vil man automatisk blive godkendt som førstehjælper i Danmark Redder Liv. Man skal så blot udfylde en frivilligaftale, ligesom man vil blive anmodet om en børneattest, inden man kan blive endelig tilknyttet Danmark Redder Liv.

 

Varde Kommune er blevet kontaktet med henblik på at kunne støtte op omkring rekrutteringen samt sikre adgangen til hjertestartere. Der er tre fokuspunkter i projektet.

 

1. Frivillige førstehjælpere. Her kan vi som kommune bidrage ved at formidle kontakten til relevante frivillige foreninger, beboerforeninger, idrætsforeninger m.fl. Alle nogen, hvor der kunne være medlemmer/frivillige, der gerne vil bakke op og lade sig registrere som frivillig førstehjælper. Der vil blive afholdt et informationsmøde for interesserede.

 

2. Medarbejdere som førstehjælpere. Alle medarbejdere på sundheds- og ældreområdet skal have et 7 timers førstehjælpskursus, som maksimalt er to år gammelt, dvs. at de uden videre kan tilmelde sig som frivillig førstehjælper på www.redderliv.dk. Det er vigtigt at understrege, at selv om Varde Kommune deltager i projektet, så er det fortsat helt op til den enkelte medarbejder, om vedkommende vil tilmelde sig.

 

3. Tilgængelige hjertestartere. En opmærksomhed på om de offentlige hjertestartere er tilgængelige, og hvor vi placerer dem.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at flere frivillige hjertestartere vil kunne gøre en forskel. Særligt i yderkanten af Varde Kommune, hvor der kan være lang responstid, før en lægebil eller ambulance når frem.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med projektet.


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, 

at Varde Kommune deltager i projektet, og at projektet forankres i Social- og Sundhedsafdelingen og gerne i et samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen, og

at sagen fremsendes til orientering i Udvalget for Kultur og Fritid.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 27-09-2018

Taget til efterretning.sagsnr14-6021_doknr138306-15_v1_beslutning om hjertestartere på plejecentre .docx

Bilag

Beslutning om hjertestartere på plejecentre


113. Godkendelse af udkast til ny værdighedspolitik til høring

Godkendelse af udkast til ny værdighedspolitik til høring

Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2016 været forpligtet til at udarbejde en værdighedspolitik, der som minimum skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring, 5) en værdig død. Fra 2018 er det endvidere blevet et krav, at alle kommuner beskriver deres 6) pårørendepolitik i de allerede eksisterende værdighedspolitikker, da der er et ønske om at styrke kommunernes indsatser over for pårørende til svækkede ældre.

 

Forvaltningen er bekendt med Byrådets holdning om at begrænse antallet af politikker i kommunen, men værdighedspolitikken er kommunen forpligtet til at udarbejde.

I følge bekendtgørelsen om værdighedspolitikker er det et krav, at kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Derfor skal den nuværende værdighedspolitik revideres inden udgangen af 2018.

 

Lovforslaget om værdighedspolitikken afgrænser området for politikken ved dels at relatere politikkerne til de indsatser, som kommunen yder efter serviceloven i forhold til personlig hjælp, omsorg og pleje mv. Dels ved at afgrænse politikken til de indsatser, der i praksis gives til personer, som er over folkepensionsalderen. Det vil typisk omfatte tilbud om personlig og praktisk hjælp, madservice, genoptræning, hjælpemidler samt afløsning og aflastning mv. Værdighedspolitikken bør også forholde sig til, hvordan der skabes en mere koordineret og sammenhængende indsats på tværs af de kommunale ydelser, fx personlig pleje, praktisk hjælp og hjemmesygepleje.


Forvaltningens vurdering

Det blev vedtaget på udvalgets møde den 17. april 2018, at forvaltningen med udgangspunkt i den nugældende værdighedspolitik skulle udarbejde et oplæg til en ny politik, som indeholder et afsnit om pårørende.


Retsgrundlag

Finansloven for 2018. Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.


Økonomi

Varde Kommune får i 2018 tilført 10.428.000 kr. til at understøtte initiativer forbundet med værdighedspolitikken.


Høring

Ældrerådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oplægget til den nye værdighedspolitik godkendes til fremsendelse til høring i Ældrerådet.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-4735_doknr116912-18_v1_ny_værdighedspolitik 2018.docx

Bilag

Udkast til ny værdighedspolitik 2018


114. Nøgletal på ældre- og sundhedsområdet - orientering

Nøgletal på ældre- og sundhedsområdet - orientering

Sagsfremstilling

Nøgletallene på ældre- og sundhedsområdet distribueres på månedlig basis til ledere på ældre- og sundhedsområdet. De fungerer som et tidstro overblik over den aktuelle udvikling i forbruget af indsatser på de forskellige områder. Formålet med nøgletallene er at sikre, at der kan gribes ind med de nødvendige foranstaltninger, hvis der f.eks. opleves et permanent højt pres på en venteliste, eller hvis forbruget af en særlig indsatstype udvikler sig i en retning, der ikke er ventet. Nøgletallene understøtter på denne måde den økonomiske styring, og er med til at sikre et overblik over, om kommunen har den rette kapacitet i forhold til plejecentre og daghjem.

 

Udviklingskonsulent Christina Bonde deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Hvis det ønskes, er det muligt for udvalget at modtage nøgletallene.

Der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål til nøgletallene under punktet.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Oversigten suppleres fremadrettet med § 85-støtte (18-29 årige). Udvalget orienteres om nøgletallene én gang i kvartalet. Nyt bilagsmateriale fremsendes til udvalget.

115. Midler til demensvenlig indretning på plejecentre - orientering

Midler til demensvenlig indretning på plejecentre - orientering

Sagsfremstilling

Varde Kommune har fået tilsagn om midler til at gennemføre demensvenlig indretning på fire plejecentre i 2018. Midlerne er bevilget fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Projekterne skal gennemføres på Aktivitetscenteret i Ølgod, plejecentrene Lyngparken og Carolineparken i Varde, og Poghøj i Oksbøl.

 

Baggrunden for tiltagene er mærkningen af, hvor demensegnede plejeboligerne er hvert sted. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udstedte i 2017 en ny bekendtgørelse, som skal sikre, at kommunerne indberetter oplysninger til styrelsen om, på hvilke punkter plejeboligernes/plejeboligcentrenes bygningsmæssige rammer er demensegnede. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 4. oktober 2017.

 

I det følgende gives en kort beskrivelse af de fire projekter:

 

Aktivitetscenteret i Ølgod

Demensvenlig indretning af udearealet - Forbedring af udearealerne vil medvirke til, at beboerne kommer ud oftere i naturen samt gøre brug af både pavillonen og de aktivitetszoner, som er med til at fremme sanseoplevelser.

 

Lyngparken

Aktivitetsopdeling i mindre enheder af plejecentrets centerbygning, hvilket vil være med til at fremme det gode hverdagsliv og det gode måltid. 31 beboere sidder samlet i centerbygningen under alle måltider. Fremover vil måltiderne blive indtaget i to grupper.

 

Poghøj

Aktivitetszoner, afskærmning, bænke og planter i haven rundt om Poghøj vil bevirke, at stien rundt bliver tryg og spændende for beboerne at færdes på. Endvidere vil det begrænse risikoen for, at beboerne søger ud mod de befærdede veje. Indendørs vil montre med navn, personlig ting/foto og foliebeklædte døre ved boligerne styrke den demensramte i at kunne finde egen indgangsdør.

 

Carolineparken

Forbedring af fælles udeareal samt etablering af genkendelige døre i boliger og afdelinger. Der vil blive lavet fem aktivitetszoner udendørs, bl.a. med mulighed for at afholde gudstjenester, dyrke let motion, hyggekrog hvor man kan nyde sin kaffe og søge læ/ro m.m. Ligeledes vil man med buske og beplantning afskærme for at mindske risikoen for, at beboere ender ude på de befærdede veje, når de tager på en gåtur.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at man ved gennemførelse af de fire projekter vil få skabt nogle rammer, som vil fremme trivslen for demensramte og andre beboere på plejecentrene. Varde Kommunes vision er at være en demensvenlig kommune, og plejecentrenes inde- og udearealer er et væsentligt element i dette.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Der er i alt bevilget 2.401.000 kr. til de fire projekter. Beløbet er fordelt med 490.000 kr. til Aktivitetscenteret i Ølgod, 651.000 kr. til Lyngparken, 418.000 kr. til Poghøj og 842.000 kr. til Carolineparken.


Høring

Ældrerådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Taget til efterretning.

116. Brugertilfredshedsundersøgelse på specialområdet

Brugertilfredshedsundersøgelse på specialområdet

Sagsfremstilling

I efteråret 2018 gennemføres brugertilfredshedsundersøgelse (BTU) på specialområdet, som en del af Byrådets plan for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser i hele kommunen.

 

Udvalget forelægges her de spørgeskemaer, der anvendes i undersøgelsen samt plan for gennemførelse af BTU’en.

 

Der er udarbejdet fem spørgeskemaer, som henvender sig til forskellige grupper:

Spørgeskemaer:

Hvor mange spørges?

Borgere der bor på botilbud (SEL §§ 107, 108 samt ABL §105 med § 85 støtte)

Tilfældigt udtræk af ca. 25 % af borgerne i de enkelte tilbud.

Svarer til ca. 41 borgere i alt.

Borgere der bor i eget hjem og modtager socialpædagogisk støtte (SEL § 85)

Tilfældigt udtræk af ca. 25 % af borgerne i de enkelte tilbud.

Svarer til ca. 91 borgere i alt.

Borgere i aflastning

Borgere i aflastning i uge 40 spørges.

Pårørende til borgere i et af vores botilbud

Alle pårørende får spørgeskema sendt på mail – så vidt det er muligt at skaffe mailadresser.

Pårørende til borgere i aflastningen

Alle pårørende får spørgeskema sendt på mail – så vidt det er muligt at skaffe mailadresser.

 

Alle spørgeskemaer er udarbejdet, så de kan besvares elektronisk. Borgerne får mulighed for enten selv at udfylde spørgeskemaet, få hjælp fra en pårørende eller få hjælp fra personalet. Såfremt borgeren ønsker hjælp fra personalet (elever og medarbejdere), vil det så vidt muligt ikke være det daglige personale, der hjælper borgeren. I stedet bliver der lavet en form for rotation, så det personale, som hjælper med spørgeskemaundersøgelsen spørger på andre afdelinger/tilbud, end der hvor de arbejder.

 

Spørgsmålene i spørgeskemaerne er udarbejdet med øje for, hvilke spørgsmål KL og Indenrigsministeriet har med i de spørgeskemaer, som de stiller til rådighed for kommunerne. Vi har dog kun valgt nogle af KL’s spørgsmål og så tilføjet andre, så spørgeskemaerne kommer til at passe bedst med Varde Kommunes tilbud.

 

Tidsplan for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen vedlægges som bilag.

 

Spørgeskemaerne findes på følgende link (i bagrundsoplysninger i starten af spørgeskemaerne tastes blot 1), og er også vedhæftet som bilag:

Botilbud

http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=REMPFFTV9K3J

 

Aflastning

http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=NVX3HSTZ1615

 

Socialpædagogisk støtte (SEL §85)

http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=P113ZATV11CJ

 

Botilbud pårørende

http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=Z5ERPXKZ3NC6

 

Aflastning pårørende

http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=PA27PFMC3196

 

Resultatet af undersøgelsen forelægges udvalget og Handicaprådet i november.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de udarbejdede spørgeskemaer til brugertilfredshedsundersøgelsen på specialområdet dækker området godt, samt at planen for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen både giver medarbejdere, borgere og pårørende nødvendig tid til gennemførelse af undersøgelsen.


Konsekvens i forhold til visionen

Der spørges til borgernes oplevelse af naturen i spørgeskemaet.


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres indenfor tilbuddenes egne budgetter.


Høring

Handicaprådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at spørgeskemaerne til brugertilfredshedsundersøgelsen godkendes, og

at planen for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-127_doknr138810-18_v1_spørgeskema pårørende botilbud.pdf.pdf
sagsnr18-5997_doknr97431-18_v1_tids- og handleplan btu specialområdet.docx
sagsnr18-127_doknr138809-18_v1_spørgeskema pårørende aflastning.pdf.pdf
sagsnr18-127_doknr138808-18_v1_spørgeskema botilbud.pdf.pdf
sagsnr18-127_doknr138807-18_v1_spørgeskema - aflastning.pdf.pdf
sagsnr18-127_doknr138806-18_v1_spørgeskema - §85.pdf.pdf

Bilag

Spørgeskema pårørende Botilbud.pdf
Tids- og handleplan BTU specialområdet
Spørgeskema pårørende aflastning.pdf
Spørgeskema Botilbud.pdf
Spørgeskema - Aflastning.pdf
Spørgeskema - §85.pdf


117. Udvidelse af antal pladser i Samstyrkens beskæftigelse

Udvidelse af antal pladser i Samstyrkens beskæftigelse

Sagsfremstilling

Samstyrken driver i dag beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud efter Lov om social service §§ 103 og 104. Tilbuddene er placeret i både Varde og Ølgod på flere matrikler.

 

Der har siden 2016 været overbelægning i både Samstyrkens beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud, og i dag er der følgende overbelægning:

§ 103: Normeret til 53,5 og har indskrevet 61 pr. 31. juli 2018.

§ 104: Normeret til 32,5 og har indskrevet 40 pr. 31. juli 2018.

 

Ifølge aftale i KKR skal Varde Kommune hvert kvartal redegøre for belægningsprocenten. Såfremt denne afviger med mere end 5 %, så skal afvigelsen begrundes, samt hvordan problemet løses. Varde Kommune har overfor KKR forklaret, at vi tilpasser tilbuddet. Det er denne tilpasning, vi nu ønsker at foretage.

 

Pr. 1. august 2018 forventer Samstyrken, at der er behov for følgende antal pladser:

§ 103: 62,5 pladser – svarende til en stigning på 9 pladser i forhold til normeringen i dag.

§ 104: 44 pladser – svarende til en stigning på 11,5 pladser i forhold til normeringen i dag.

 

Overbelægningen skyldes, at Varde Kommune efter politisk ønske gennem en årrække har udvidet antallet af botilbudspladser for at kunne tilbyde borgerne botilbud i egen kommune. I samme omgang har Varde Kommune arbejdet med at flere borgere er flyttet ud fra botilbud og til egen bolig med socialpædagogisk støtte. En stor del af disse borgere har dog stadig behov for beskæftigelsestilbud. Når flere borgere bliver boende i Varde i stedet for at blive placeret i botilbud uden for kommunen betyder det naturligt en øget tilgang til Varde Kommunes beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.

 

Stigningen, som ligger ud over den aktuelle overbelægning, skyldes, at mange STU-elever afslutter deres STU, og derfor herefter skal have enten beskæftigelses-, aktivitets- eller samværstilbud.

 

Udvidelsen af antallet af pladser i Samstyrkens beskæftigelses- samt aktivitets- og samværstilbud får betydning for taksten.

Taksten for § 103 er i dag på 355 kr. Ved udvidelse til det nye antal pladser falder taksten til 346 kr.

Taksten for § 104 er i dag 469 kr. Ved udvidelse til det nye antal pladser falder taksten til 459 kr.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at udvide beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud med henholdsvis 9 og 11,5 pladser, både fordi der allerede er overbelægning, og fordi der skal skabes plads til de borgere, der afslutter deres STU-forløb.

 

Samstyrken har igangsat arbejde med at skabe bedre muligheder for, at borgerne kan tilbydes ekstern beskæftigelse i stedet for at få tilbud om beskæftigelse hos Samstyrken. Forvaltningen følger dette arbejde tæt og forventer, at dette tiltag på sigt vil nedsætte behovet for antal pladser i Samstyrkens beskæftigelse.


Retsgrundlag

Lov om Social Service §§ 103 og 104


Økonomi

Taksterne for §§ 103 og 104 falder som følge af udvidelse af antallet af pladser.

 

Økonomien på området består dels af tilbuddenes budget, takstindtægterne samt myndigheds betaling for borgere, der benytter tilbuddet.

 

Tilbuddene skal tilføres ekstra budget, som modregnes af øgede takstindtægter, da der nu er flere personer i tilbuddene.

Myndighedens betaling for borgerne bliver mindre, både for borgere fra Varde Kommune og fra andre kommuner.

 

Da der har været overbelægning siden 2016, har ændringen ikke væsentlig betydning for budgettet, så ændringen afholdes indenfor områdets ramme.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvidelsen af Samstyrkens beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud godkendes således, at der pr. 1. januar 2019 er 62,5 pladser i beskæftigelsen (§ 103) og 44 pladser i aktivitets- og samværstilbuddet (§ 104).


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.

118. Ny organisering i Brugerpanelet

Ny organisering i Brugerpanelet

Sagsfremstilling

Der fremlægges hermed forslag til ny organisering af Brugerpanelet. Forslag til kommissorium for Brugerpanelet ses i dok nr. 125396-18. 

 

Nuværende organisering

Den nuværende organisering af Brugerpanelet blev godkendt af Udvalget for Børn og Undervisning i september 2014 med det formål at sikre løbende og tæt sparring mellem forældre, det politiske niveau og forvaltningen. Der afholdes 2 møder årligt hvor Brugerpanelet, direktøren for Børn, Læring og Job, chefen for Børn og Familie samt skolechefen deltager. Brugerpanelet består af følgende deltagere:

 • Handicaprådet
 • Udvalget for Børn og Læring
 • 2 repræsentanter fra Lykkesgårdskolens specialtilbud, Trane Skolens specialtilbud og dagtilbuddet Solsikken
 • 1-2 repræsentanter fra Varde STU-Center og eksterne skoletilbud.

 

Brugerpanelet har siden 2014 blandt andet behandlet emner som forældrenetværk, sportsdage, fritid og netværk. På grund af faldende deltagerantal på Brugerpanelets dialogmøder lægges der op til en ændret organisering af Brugerpanelet.

 

Ny organisering

Forslag til kommissorium for Brugerpanelet er resultatet af en brugerinddragelsesproces den 21. juni med deltagelse af forældre, politikere og forvaltning. Til orientering vedlægges ’Forslag til temaer’, som fremkom på mødet - se dok. nr. 125392-18.

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som planlægger Brugerpanelets møder, bestående af 2 repræsentanter fra Handicaprådet og 2 forældrerepræsentanter. Der vælges et tema for hvert møde i Brugerpanelet, og formen på møderne tilrettelægges afhængig af temaet med henblik på at øge dialog og videndeling på området.

Der afholdes møde i Brugerpanelet 2 gange årligt og følgende inviteres til at deltage i møderne:

 • Forældre til børn og unge med fysisk og/eller psykisk handicap
 • Arbejdsgruppen
 • Handicaprådet
 • Udvalget for Børn og Læring
 • Udvalget for Social og Sundhed
 • Direktøren for Børn, Læring og Job
 • Chef for Børn og Familie
 • Skolechefen/dagtilbudschefen
 • Afdelingsleder for Myndighed
 • Afdelingsleder for Psykologerne

 

Information omkring Brugerpanelet vil blandt andet offentliggøres på kommunens hjemmeside samt distribueres via skolernes intranet. Det vil derudover være muligt at tilmelde sig en mailliste hvor information vedrørende Brugerpanelet og dets møder formidles. Forældre som sidder i arbejdsgruppen, vil få en aktiv rolle i forbindelse med at formidle information omkring Brugerpanelet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede organisering vil tilgodese ønsket om et dialogisk forum mellem forældre til børn og unge med fysisk og/eller psykisk handicap, politikerne og forvaltningen. Kommissoriet vurderes derudover at give en god ramme omkring Brugerpanelet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Der i budgettet afsat 24.930 kr. til formålet under Udvalget for Børn og Lærings område.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Social og Sundhed,

at forslag til ny organisering af Brugerpanelet og kommissoriet for Brugerpanelet godkendes.

 

Efter udvalgenes godkendelse anbefales,

at forslagene sendes i høring i Handicaprådet, og

at det indkomne høringssvar behandles i Udvalget for Børn og Læring den 9. oktober med henblik på endelig godkendelse af ny organisering og kommissorium.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Ny organisering og kommissorium blev godkendt med den tilføjelse at direktøren for Social og Sundhed deltager i Brugerpanelets møder.

 

Sagen sendes i høring i Handicaprådet.

 


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Ny organisering og kommissorium blev godkendt med den tilføjelse, at direktøren for Social og Sundhed deltager i møderne.sagsnr18-9573_doknr125396-18_v1_kommissorium ny organisering brugerpanel.docx
sagsnr18-9573_doknr125392-18_v1_forslag til temaer.docx

Bilag

Kommissorium ny organisering Brugerpanel
Forslag til temaer


119. Rammeaftale for 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark.

Rammeaftale for 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark.

Sagsfremstilling

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

 

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

Nærværende rammeaftale gælder for 2019-2020. Rammeaftalen beskriver bl.a. hvordan køb og salg af pladser skal afregnes imellem kommunerne og imellem kommunerne og regionen, samt hvordan takster udregnes. Det er også i Rammeaftalen, at regler for nedlukning af tilbud reguleres.

 

Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på de almen ældreboligområde.

 

Indsatser i Rammeaftalen 2019-2020:

Rammeaftalen for 2018 havde fokus på 3 områder:

 • Øget fokus på effekt
 • Fokus på hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet.
 • Øget fokus på koordinerende socialpsykiatrisk indsatser og sektorovergange.

Disse indsatser er udpeget på baggrund af politisk input som fremkom på temadag om Rammeaftalen i 2017.

Indsatserne vil fortsat være i fokus i 2019-2020.

 

Der er i Syddanmark stor fokus på psykiatri og sektorovergange. Der i løbet af 2018 igangsat følgende projekter på psykiatriområdet:

 • Sammen om psykiatri – et projekt i samarbejde mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i Syddanmark. Udgangspunktet er, at vi skal finde bedre metoder til samarbejde om de enkelte borgere.
 • SATSpuljeprojekt ”Vi bygger bro” – fælles undervisning for medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommunerne med fokus på borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug.
 • SATSpuljeprojekt ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatri”. Fælles ansøgning mellem Region Syddanmark og Socialdirektørforum. Puljen søges i foråret 2018 og som vil blive implementeret i 2019-2020.
 • Kommunerne i Syddanmark har siden 2015 deltaget i projektet ”Sammen om Velfærd” – en proces som startede allerede i 2012. ”Sammen om Velfærd” er et tværsektorielt og tværorganisatorisk samarbejde mellem 22 kommuner i Syddanmark, Region Syddanmark, SDU, UCL, UCSyd og de 4 SOSUskoler.  Projektet dækker social- og sundhedsområdet og projektets fokus er:
 • Udvikling af grunduddannelserne
 • Udvikling af efter/videreuddannelsestilbud
 • Udvikling af egen organisation

Ud over de allerede igangsatte projekter vil der i 2019- 2020 være fokus på sektorovergange, og på hvordan vi samarbejder bedst med borgerne i fokus.

 

Styring af udgifterne på det specialiserede socialområde:

Der vil i 2019 og 2020 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold ti året forinden i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2018 til 2019 maximalt må stige med KL’s pris og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2018 til 2019 maximalt må stige med KL’s pris og lønfremskrivning. Tilsvarende må udgifterne fra 2019 til 202 ligeledes maximalt stige med KL’s pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye effektfulde tilbud.

Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:

 • En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen.
 • En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark.

 

Udover indsatserne ovenfor er der i Rammeaftalen 2019-2020 aftalt følgende indsatser:

 • Tendenser og behov
 • Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark.
 • Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark.
 • Sikring af effektiv drift
 • Lands- og landsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.

 

KKR-Syddanmark godkendte den 19. juni 2018 Rammeaftalen for 2019-2020 og sender den til endelig godkendes hos kommuner og Region.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018 om social service §6.

Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 om almene boger m.v. – almenboligloven.


Økonomi

Ingen


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring,

at forslag til Rammeaftalen for 2019-2020 godkendes.


Beslutning Handicaprådet den 30-08-2018

Forvaltningens indstilling følges.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-09-2018

Godkendt med følgende kommentarer:

 

I forbindelse med afsnittet ’Opfølgning på belægning på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark’ vil vi gerne henlede opmærksomheden på det ensidige økonomifokus, der er beskrevet i forbindelse med den halvårlige indberetning af belægningsprocenten, hvor den afviger med 5% eller derover. Et ensidigt økonomifokus indebærer en risiko for en målgruppeglidning i forsøget på at opnå en tilfredsstillende belægningsprocent. Et økonomifokus bør derfor følges tæt af et vedvarende fokus på, om der er de tilstrækkelige kompetencer til at dække de målgrupper, der er i det pågældende tilbud.

 

Det fremgår af ansnittet ’Sikring af effektiv drift’, at kommunerne, hvis de hjemtager borgere til nye pladser, skal give tilbuddet besked i så god tid som muligt, hvorved udbyderen får mulighed for at foretage de fornødne driftstilpasninger. Dette er naturligvis ønskværdigt ud fra et driftsoptimeringssynspunkt, men er på samme tid meget problematisk ud fra synspunktet om, at der skal handles hurtigt og effektivt, hvis et barn eller en ung ikke trives i det pågældende tilbud. Det må aldrig blive hensynet til driftsoptimering, der afgør, at der ikke handles rettidigt i sagerne.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-7742_doknr105858-18_v1_rammeaftalen 2019-2020 til politisk godkendelse i kommuner og region i syddanmark.msg

Bilag

Rammeaftalen 2019-2020 til politisk godkendelse i kommuner og region i Syddanmark


120. Fra udviklingsstrategi til fokusområder

Fra udviklingsstrategi til fokusområder

Sagsfremstilling

Der fremlægges tids- og procesplan for udarbejdelse af forslag til fokusområder for området for Udvalget for Social og Sundhed.

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 2. maj 2018, at der i de enkelte udvalg skal udarbejdes fokusområder på baggrund af Byrådsgrundlaget, Udviklingsstrategien og de gældende politikker. Der udarbejdes 3-5 fokusområder for hvert udvalg, som er gældende i 1-2 år.

 

Byrådsgrundlaget 2018-2021: ”Hel fyrtårnskommune gør sig lækker” kan ses på Varde Kommunes hjemmeside (tilgås her).

 

Udkast til Udviklingsstrategi for byrådsperioden 2018-2021 indeholder 9 strategiske målsætninger, der udstikker retningen for Byrådets arbejde i perioden. De 9 strategiske målsætninger er

 • Børn og Unge skaber fremtiden
 • Danmarks bedste turistkommune
 • Sund kultur for hjerne og krop
 • Et værdigt og aktivt liv som ældre
 • Ombejlet arbejdsplads
 • Stærke lokalsamfund, hvor alle tager fat
 • I Varde Kommune står vi sammen
 • Varde Kommune og virksomhederne samarbejder om det gode erhvervsklima
 • Flere slår rødder i Varde Kommune

 

Da Udviklingsstrategien også indeholder kommunens fysiske planstrategi, sendes denne i offentlig høring i 8 uger i oktober og behandles endeligt i marts 2019.

 

Der findes desuden en række visionspolitikker samt visionsstrategier, som kan have betydning for udarbejdelse af fokusområder på udvalgets område. Det gælder særligt:

 • Sundhedspolitik
 • Handicap-, Psykiatri og Udsattepolitik
 • Seniorpolitik 2015-2018
 • Værdighedspolitik 2016

 

Derudover er der andre politikker og strategier, som ikke direkte omhandler udvalgets område, men som kan have indirekte betydning. Det kunne eksempelvis være politikker på kultur- og fritidsområdet, arbejdsmarkedsområdet og social- og sundhedsområdet. Alle gældende politikker og strategier kan ses på Varde Kommunes hjemmeside (tilgås her).

 

Fokusområderne:

-         skal angive en mere konkret og handlingsorienteret retning i en 1-2 årig periode,

-         skal være i overensstemmelse med Byrådsgrundlaget, Udviklingsstrategien og gældende politikker,

-         skal ikke nødvendigvis adressere alle 9 målsætninger i udviklingsstrategien, men netop udgøre en prioritering,

-         kan udarbejdes af ét udvalg eller på tværs af flere udvalg, og

-         udarbejdes i dialog mellem fagchefer, ledere og udvalg.

 

Nedenfor skitseres et forslag til den overordnede proces omkring udarbejdelsen af fokusområderne. Det foreslås, at relevante MED-udvalg også inddrages i processen af fokusområderne.

 

Hvis der er fokusområder, som vurderes at gå på tværs af de politiske udvalg, vil dette skulle tænkes ind i processen i de konkrete tilfælde.

 

Tids- og procesplan for Udvalget for Social og Sundhed:

Oktober:

-         Indledende drøftelse af fokusområder på udvalgsmøde medio oktober

 

November:

-         Drøftelse af fokusområder på dialogmøde mellem fagchefer, ledere og udvalg

 

December-januar:

Behandling af forslag til fokusområder i Udvalget for Social og Sundhed. Eventuelt fælles temamøder mellem udvalg, hvor der er udarbejdet fokusområder, der går på tværs af udvalg.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at en del af fokusområderne går på tværs af de politiske udvalg. For at understøtte, at der arbejdes tværgående mellem fagområder og afdelinger i forvaltningen og på institutioner for at indfri målsætningerne, kan der udarbejdes tværgående fokusområder. Dette gælder eksempelvis, hvis udvalget prioriterer ungeindsatsen (Børn og unge skaber fremtiden), Sund kultur for hjerne og krop, Flere slår rødder i Varde Kommune og Stærke lokalsamfund, hvor alle tager fat.


Konsekvens i forhold til visionen

I Udviklingsstrategien er det præciseret, at visionen ’Vi i Naturen’ fortsat skal binde kommunen sammen og udgøre det fælles fundament for både kommunen som helhed og i de forskellige lokalsamfund. Dette vil dermed også udgøre fundamentet ved udarbejdelse af de mere konkrete fokusområder.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.


Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med at udarbejde fokusområderne. Udgifter til indfrielse af fokusområderne indgår i budgetprocessen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det drøftes, om der skal være nogle fælles fokusområder på tværs af de politiske fagudvalg, og

at tids- og procesplan for udarbejdelse af forslag til fokusområder for udvalgets område godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Veteranpolitikken bør også indgå som en politik, der har betydning for udarbejdelse af fokusområder på udvalgets område.

Der udarbejdes et diskussionsoplæg til næste udvalgsmøde.

Tids- og procesplan blev godkendt.

121. Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018 - Udvalget for Social og Sundhed

Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018 - Udvalget for Social og Sundhed

Sagsfremstilling

Direktionen besluttede i 2014, at der skal gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt byrådspolitikerne i Varde Kommune i løbet af det første valgår. På den baggrund blev der ultimo juni 2018 gennemført en tilfredshedsundersøgelse i Byrådet.

 

Undersøgelsen indeholder spørgsmål til byrådsarbejdet og til udvalgsarbejdet. En særskilt rapport for Udvalget for Social og Sundhed er vedhæftet som bilag.


Forvaltningens vurdering

Byrådsmedlemmerne udtrykker en høj tilfredshed med den service, de modtager fra forvaltningen både i forhold til byrådsmøderne og i forhold til udvalgsmøderne. Der er variationer på tværs af udvalgene, hvorfor det vurderes relevant at drøfte resultaterne i regi af de enkelte udvalg.


Konsekvens i forhold til visionen

 

 


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter undersøgelsens resultater.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Undersøgelsens resultater blev drøftet og taget til efterretning. Forvaltningen følger op på de fremkomne bemærkninger.sagsnr18-5410_doknr119960-18_v1_tilfredshedsundersøgelse social og sundhed.docx

Bilag

Tilfredshedsundersøgelse Social og Sundhed


122. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Besøg hos Center for Misbrug og Udsatte, Bakkevej 6, Esbjerg kl. 13.00. Besøget blev aftalt i forbindelse med CfM’s deltagelse i udvalgsmødet den 15. maj.
 • KL’s Handicap- og psykiatrikonference 28. november på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Århus

 

 

 

Orientering v/direktøren

 • Generel orientering fra direktørområdet
 • Orientering vedrørende Methotrexat
 • Udleveringssteder

 

 

 

Gensidig orientering/eventuelt

 

 

 

 

 

Kommende sager

 • Samarbejde med Frivillighuset

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Udvalget tilmeldes KL’s Handicap- og Psykiatrikonference.

 

Orienteringerne blev taget til efterretning.

 

Udvalget ønsker at besøge Frivillighuset.

 

Der arbejdes fortsat på at finde egnede lokaler til udleveringsstedersagsnr18-72_doknr137645-18_v1_kl's handicap- og psykiatrikonference 28. november 2018.pdf

Bilag

KL's Handicap- og psykiatrikonference 28. november 2018


123. Opfølgning på leverandører af madservice til borgere i eget hjem - orientering - Lukket punkt