UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

21-08-2018 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

21-08-2018 12:15:00


PUNKTER

891. Godkendelse af dagsorden
892. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Udvalget for Social og Sundhed
893. Teknisk tilretninger for budget 2019 - Udvalget for Social og Sundhed
894. Bloktilskud 2018 - Ny lov om frit valg på genoptræning § 140
895. Bloktilskud 2018 - Ældreområdet
896. Bloktilskud 2018 - Ændring af Serviceloven
897. Bloktilskud 2018 - Hospice
898. Bloktilskud 2018 - Data og kvalitetssikring
899. Tilførsel af ressourcer til fokus på rehabilitering og controlling i Sygeplejen
900. Ny leverandør på genoptræning efter Sundhedslovens §140 - orientering
901. Drøftelse vedr. sundhedshus
902. Nedsættelse af Udsatteråd i Varde Kommune
903. Implementering af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes - orientering
904. Nedlæggelse af gæstepladser på Vidagerhus
905. Politisk møde om Sundhedsaftalen 2019 - 2022
906. Frivillig fredag 2018 - orientering
907. En sammenhængende ungeindsats - Nedsættelse af politisk styregruppe
908. Gensidig orientering
909. Den fremtidige anvendelse af 4 boliger på Præstegårdsvej 7 i Ansager - Lukket punkt891. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Godkendt.

892. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Udvalget for Social og Sundhed

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Udvalget for Social og Sundhed

Sagsfremstilling

Der fremsendes budgetopfølgning til politisk godkendelse 3 gange årligt; ultimo marts, ultimo juni og ultimo september. Derudover sker der løbende en opfølgning i en tæt dialog mellem afdelingerne og økonomikonsulenterne.

 

Resultatet for budgetopfølgningen for andet kvartal 2018 for Udvalget for Social og Sundhed viser et skønnet mindreforbrug på servicerammen på 2,1 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. vedrører en overførsel vedr. værdighedsmidlerne, som nu tilbageføres kassebeholdningen.

For den kommunale medfinansiering, som ligger udenfor servicerammen, forventes et merforbrug på 6 mio. kr.

Samlet set for udvalget giver det et merforbrug på 3,9 mio. kr.

 

Merforbruget fordeler sig således:

Fagområde

 1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

Den kommunale medfinansiering

0,0 mio. kr.

6,0 mio. kr.

 

Sundhed

0,4 mio. kr.

-0,1 mio. kr.

 

Ældre

-4,0 mio. kr.

-4,1 mio. kr.

 

Det specialiserede område

2,4 mio. kr.

2,1 mio. kr.

 

I alt

-1,2 mio. kr.

3,9 mio. kr.

 

+ = merforbrug og - = mindreforbrug

 

Specifikation af mer/mindreforbruget:

 

Sundhedsområdet (mio. kr.)

 

Korr.budget excl. overførs- ler til 2018

Overførsler fra 2017 til 2018

Forventet regnskabsresultat 2018

Forventet afvigelse 2018

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet

200,0

0,0

206,0

6,0

Genoptræning, vedligeholdelsestræning, og vederlagsfri fysioterapi

31,7

0,6

32,6

0,3

Kommunal tandpleje

1,1

0,0

1,4

0,3

Sundhedsfremme og forebyggelse

10,6

2,5

12,4

-0,7

I alt

 

 

 

5,9

 

Der er pr. 30. juni afregnet medfinansiering for 5 måneder, og forbruget ligger højt. I første halvår forventes et merforbrug på ca. 6 mio. kr. 2. halvår forventes indtil videre at kunne holdes indenfor budgettet, da aktiviteten i juli og august typisk er lavere på grund af afvikling af ferie på sygehusene. Der bliver løbende fulgt op på afregningerne.

 

Medfinansieringen for 2017 bliver opgjort endeligt pr. juni i år, og da Region Syddanmark ikke har haft aktiviteter til at nå medfinansieringsloftet, skal kommunerne tilbagebetale en del af bloktilskuddet. For Varde Kommune drejer det sig om 1,86 mio. kr. Denne udgift finansieres dog ikke indenfor social- og sundhedsudvalgets budget.

 

Der forventes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,3 mio. kr. Udgiften har været stigende, siden opgaven overgik til kommunerne i 2008. Kommunen har meget lidt indflydelse på udgiften, da det er de praktiserende læger, der henviser, og fysioterapeutklinikkerne der vurderer omfanget.

 

Der forventes øgede udgifter til specialtandplejen på 0,3 mio. kr., da antallet af borgere, der modtager specialtandpleje, er stigende. Der er indgået kontrakt med Regionen, der behandler de tungeste borgere, hvor det bl.a. kan være nødvendigt med narkose. Den kommunale tandpleje forestår eftersyn mm., hvor det er muligt.

 

Ældreområdet (mio. kr.)

 

Korr. budget excl. overførs- ler til 2018

Overførsler fra 2017 til 2018

Forventet regnskabsresultat 2018

Forventet afvigelse 2018

Ældreboliger –tomgangsleje

-14,8

0,0

-15,4

-0,6

Uddannelse af sosu-elever

13,1

0,0

11,5

-1,6

Evaluering af kompetenceløft på demensområdet – Phd. projekt

0,0

0,0

0,7

0,7

Ekstraudgift i fm. lederskift

37,0

0,8

38,2

0,4

Mindreforbrug hjælpemidler

37,5

0,1

36,3

-1,3

Plejevederlag og sygeplejeart. vedr. pasning af døende

1,9

0,0

2,4

0,5

Overførsel fra 2017 vedr. værdighedsmidler

0,0

2,2

0,0

-2,2

I alt

 

 

 

-4,1

 

Det forventes, at udgiften til lejetab i ældreboliger bliver 0,6 mio. kr. mindre end budgetteret, da der er nedlagt lejligheder med stor tomgang.

 

Til uddannelse af sosu-elever forventes en mindre udgift på 1,6 mio. kr. Årsagen er, at uddannelsen er omlagt, og at der i 2017 ikke har været tilstrækkelig med ansøgere til uddannelsen som social- og sundhedshjælper. Det har også indflydelse på udgiften i 2018, da hjælperuddannelsen varer 1 år og 2 mdr.

 

Varde Kommune deltager i et forskningsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Syddansk Universitet, hvor omdrejningspunktet er kompetenceløft på demensområdet, og hvordan det påvirker medarbejdernes vurdering af tilegnede kompetencer, trivsel og tilfredshed i arbejdet. Der er ikke afsat budget til projektet, hvorfor der forventes en merudgift på 0,7 mio. kr.

 

Der har været ekstraudgifter til lederløn i forbindelse med lederskifte.

 

På hjælpemidler forventes et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. Ved budgetlægning for 2018 blev der tilført 1,2 mio. kr. til øgede udgifter til hjælpemidler. Der er sket en stigning i udgiften til GPS-hjælpemidler, men hele beløbet forventes ikke brugt.

For betaling af hjælpemidler til Varde Kommunes borgere med ophold i andre kommuner forventes et mindre forbrug på 0,3 mio. kr.

 

Til plejevederlag og sygeplejeartikler til pasning af døende forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Antallet af borgere der vælger at benytte ordningen er stigende, men varierer også en del hen over året. Forbruget forventes at være på niveau med 2017.

 

Ved opgørelse af overførsler fra 2017 til 2018 blev der overført 2,2 mio. kr. vedr. værdighedsmidler, idet der var tvivl om, hvorvidt Sundheds- og Ældreministeriet ville godkende Varde Kommunes regnskab for forbrug af midlerne. Regnskabet er nu godkendt, og der skal derfor ikke bruges ekstra midler i 2018. Beløbet tilbageføres derfor kassebeholdningen.

 

Det specialiserede område (mio. kr.)

 

Korr. budget excl.overførs- ler til 2018

Overførsler fra 2017 til 2018

Forventet regnskabsresultat 2018

Forventet afvigelse 2018

Aflastning Samstyrken, Jægumsvej 44 – børn

-0,8

-0,1

-1,4

-0,5

Personlig støtte og pasning af personer med handicap

32,7

0,6

35,5

2,2

Forsorgshjem og Center Bøgely

3,1

0,1

3,7

0,5

Behandling af stofmisbrugere

6,5

0,0

7,6

1,1

Botilbud

124,3

2,5

125,7

-1,1

Refusion i særligt dyre enkeltsager

-4,7

0,0

-5,5

-0,8

Særlige pladser i psykiatrien

0,3

0,0

1,5

1,2

Kontante ydelser – tilskud til merudgifter

0,9

0,0

0,4

-0,5

I alt

 

 

 

2,1

 

Udgiften til aflastning i Samstyrken forventes ca. 0,5 mio. kr. mindre, som følge af at ét af børnene er fyldt 18 år, og derfor overgår til Samstyrken Voksen.

 

Personlig støtte og pasning af personer med handicap SL §95 og 96 forventes overskredet med 1 mio. kr. Antallet af personer, der modtager hjælp, er ikke ændret væsentligt, men der er sket en stigning i omfanget af den hjælp, de har behov for.

For de personer der modtager respirationshjælp, refunderer Regionen 2/3-del af udgiften. Denne indtægt har været budgetteret for højt, og der forventes en mindre indtægt på 1,2 mio. kr.

 

På baggrund af forbruget i første halvår af 2018 må der netto forventes en stigning på 0,5 mio. kr. i udgiften til borgere på forsorgshjem. Det drejer sig om både borgere på Bøgely i Varde og på andre kommuners forsorgshjem. Der er 50% statsrefusion på udgiften.

 

På misbrugsområdet er der en stigning i udgiften til behandling af borgere i substitutionsklinikken på 1,1 mio. kr. Afregningstaksten er steget som følge af nye krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Botilbud omfatter både botilbudslignende tilbud, længerevarende botilbud og midlertidige botilbud. Der arbejdes i Social og Handicap med opfølgning på alle anbringelser, og det ser på nuværende tidspunkt ud til, at der bliver et mindre forbrug på botilbudslignende tilbud på 2,0 mio. kr. og på længerevarende tilbud på 2,3 mio. kr. På midlertidige tilbud må der imidlertid forventes en merudgift på 3,2 mio. kr., så der samlet set er et mindre forbrug på 1,1 mio. kr.

På de midlertidige botilbud kan der forventes en øget statsrefusion på 0,8 mio. kr. som følge af refusion i særligt dyre enkeltsager.

 

For kontante ydelser, hvor der gives tilskud til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, forventes et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. Mindre forbruget skyldes, at en ankeafgørelse har medført et fald i antallet af borgere, der er berettiget til refusion.

 

Anlæg

Der er i alt afsat 24,3 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018, hvoraf 6,9 mio. kr. er overført fra 2017. Der vedhæftes oversigt over anlægsarbejder i 2018.

Renovering af køkken på Carolineparken er afsluttet, og anlægsarbejdet er blevet lidt billigere end forventet. Da arbejdet er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriets pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre, skal restbeløbet på 141.381 tilbagebetales til ministeriet.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af løbende opfølgninger med de enkelte afdelinger under udvalgets område.

I forhold til budgetopfølgningen efter første kvartal, er det primært på den kommunale medfinansiering, der er sket afvigelser. Afregningssystemet er ændret på flere punkter fra 2018, bl.a. vil der fremover ske en aldersdifferentieret afregning. Det er derfor vanskeligt umiddelbart at sammenligne afregningen for 2018 med afregningen for 2017.

Da Sundhedsstyrelsen har problemer med opdatering af analysesystemet KØS, er det endnu ikke muligt at lave udtræk på Varde Kommunes data for 2018.

 

På det specialiserede område er der indregnet besparelser, som der arbejdes med at hente hjem. Der er i budgettet ikke indlagt beløb til nye borgere i systemet, da der er taget udgangspunkt i det nuværende forbrug, og det forventes, at tilgang af nye borgere modsvares af afgang af borgere. Store afvigelser i løbet af året kan derfor medvirke til, at budgettet ikke kan overholdes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30.6.2018 forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. Heraf vedrører et merforbrug på 6 mio. kr. den kommunale medfinansiering, der ligger udenfor rammen, og et mindre forbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende budgetoverførsel af værdighedsmidler, der tilbageføres kassebeholdningen.

 

Der var overførsler fra 2017 til 2018 på 15,3 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes det, at der bruges 8,1 mio. kr. af overførslerne, således at der til 2019 overføres 7,2 mio. kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-55_doknr121487-18_v1_budgetopfølgning 30.6.2018 - bilag drift.xlsx
sagsnr18-55_doknr121441-18_v1_anlæg pr. 30.06.2018.xlsx

Bilag

Budgetopfølgning 30.6.2018 - bilag drift
Anlæg pr. 30.06.2018


893. Teknisk tilretninger for budget 2019 - Udvalget for Social og Sundhed

Teknisk tilretninger for budget 2019 - Udvalget for Social og Sundhed

Sagsfremstilling

Udvalget har den 12. juni 2018 behandlet budgetforslag for 2019-2022, herunder godkendt de tekniske ændringer til budgettet.

De tekniske ændringer blev forelagt Byrådet den 19. juni 2018.

 

Udgangspunkt – Driftsbudget 2018

847,218

mio. kr.

Lovændringer

0,310

mio. kr.

Tidligere politiske beslutninger

2,049

mio. kr.

Effektivisering 0,5%

-3,234

mio. kr.

Flytning mellem udvalg

0,002

mio. kr.

I alt budgetforslag 2019 pr. 19. juni 2018

846,345

mio. kr.

Derefter:

 

 

Tekniske ændringer og flytning mellem udvalg

5,498

mio. kr.

Lovændringer

2,047

mio. kr.

Nyt forslag til driftsbudget 2019

853,889

mio. kr.

 

De tekniske ændringer efter udvalgsmødet den 12. juni 2018 samt ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet svarer til en budgetudvidelse på i alt 7,544 mio. kr., som Staten kompenserer via bloktilskud, dog med undtagelse af 175.000 kr., som overføres fra Udvalget for Økonomi og Erhverv.

 

De væsentligste ændringer efter udvalgets møde den 12. juni 2018:

 

Tekniske ændringer efter udvalgets behandling:

Efter indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, har KL fremsendt et skøn over forventede udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Der er en mindre regulering på 2 mio. kr. i forhold til 2018-budgettet, som primært skyldes aktivitetsudviklingen i den regionale økonomiaftale samt virkningen af DUT-sager. Merudgiften finansieres af et øget bloktilskud.

 

Klippekortsordningen for beboere på plejecentrene har indtil 2019 været finansieret ved tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet. Fra 2019 indgår beløbet i bloktilskuddet med 3,3 mio. kr., hvorfor det skal indarbejdes i budget 2019 og frem.

 

 

Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet:

Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er alle punkter, som finansieres af et øget bloktilskud.

 

Pkt. 1: Udvidelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter Serviceloven. Bloktilskuddet forøges med 175.841 kr.

Ændringen medfører, at der kan gå længere tid inden en ydelse kan nedsættes/ frakendes.

 

Pkt. 2: Flere pladser på hospice. Bloktilskuddet forøges med 162.784 kr.

Antallet af pladser er udvidet, hvilket giver flere borgere mulighed for et ophold på hospice. Det er lægerne, der visiterer til hospice, men kommunerne der betaler.

 

Pkt. 3: Frit valg til genoptræning efter udskrivning fra sygehus, såfremt opstartstidspunktet ikke kan overholdes. Bloktilskuddet forøges med 621.537 kr.

Nye bestemmelser medfører, at borgeren senest fire dage efter udskrivning skal være tildelt en tid til genoptræning, og genoptræningen skal påbegyndes senest syv dage efter udskrivning. Hvis disse frister ikke overholdes, kan borgeren vælge en privat leverandør.

 

Pkt. 4, 5 og 7 vedrører reguleringer til beløb modtaget via lov- og cirkulæreprogrammet i tidligere år. Bloktilskuddet reduceres i 2019 med 170.618 kr.

 

Pkt. 6: Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet: Bloktilskuddet forøges med 191.510 kr.

Der har de seneste år været en del konkurser blandt private leverandører af hjemmehjælp, hvilket har medført en skærpelse af reglerne for godkendelse og kontrol af de private leverandører. Det drejer sig bl.a.om krav om beredskabsplan, garantistillelse, gennemgang af regnskaber og løbende efterberegning af afregningspriserne.

 

Pkt. 8: Aflastning af pårørende. Bloktilskuddet forøges med 532.746 kr.

Midlerne blev afsat i forbindelse med Finansloven for 2018 og frem med henblik på at understøtte kommunernes indsats med aflastning af pårørende. Kommunen forpligtes til i deres værdighedspolitik at beskrive, hvordan man understøtter de pårørende.

 

Pkt. 9: En værdig død. Bloktilskuddet forøges med 532.746 kr.

Midlerne blev afsat i forbindelse med Finansloven for 2018 og frem med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med at skabe en værdig død for den ældre.

 

Anlæg

Der foreligger ikke nye forslag til anlægsbudgettet.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Klippekortsordningen for plejehjemsbeboere har hidtil udgjort 3,3 mio. kr. årligt.

Ved en videreførelse af ordningen er det forvaltningens vurdering, at beløbet kan nedsættes til 2,95 mio. kr., og samtidig bevare det nuværende serviceniveau. Dette skyldes, at beboerne på de midlertidige pladser har vist sig ikke at benytte ordningen i samme omfang som borgerne i permanente boliger. Budgettet til midlertidige boliger kan derfor halveres, og derudover kan de ressourcer, der er afsat til lokal administration af ordningen halveres, idet opgaven ændres, jfr. bilag 117178-18.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunens økonomiregulativ

Kommunens budgetprocedure


Økonomi

---


Høring

Ældreråd, Handicapråd og MED-udvalg.

Høringsmaterialet udsendes den 22. august med høringsfrist 6. september.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det vurderes, om budgettet til klippekortsordningen skal udgøre 2,95 mio. kr. eller 3,3 mio. kr., og

at ovennævnte tekniske ændringer og ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet godkendes, og indgår i det samlede budgetmateriale.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning. De tekniske ændringer indgår i det samlede budgetmateriale.sagsnr18-3862_doknr117499-18_v1_bilag tekniske ændringer efter 13. juni 2018.xlsx
sagsnr18-3862_doknr118349-18_v1_ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet.xlsx

Bilag

Bilag: Tekniske ændringer efter 13. juni 2018
Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet


894. Bloktilskud 2018 - Ny lov om frit valg på genoptræning § 140

Bloktilskud 2018 - Ny lov om frit valg på genoptræning § 140

Sagsfremstilling

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en ny lov om frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven § 140. Loven trådte i kraft den 1. juli 2018.

 

Lovgivningen betyder, at den enkelte borger får mulighed for at vælge en privat leverandør af genoptræningen i stedet for det kommunale tilbud, såfremt kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan.

Angiver genoptræningsplanen, at genoptræningen af sundhedsfaglige grunde først bør starte på et senere tidspunkt end udskrivningstidspunktet, regnes fristen dog fra dette tidspunkt.

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at kommunen har fire dage til at informere borgeren, om hvor og hvornår kommunen kan tilbyde opstart af genoptræning.

Har kommunen ikke mulighed for at tilbyde opstart af genoptræningen indenfor syv kalenderdage, får borgeren ret til at vælge en privat leverandør, som KL har indgået aftale med, hvis denne kan påbegynde genoptræningen senest samtidig med kommunens genoptræningstilbud.

 

Kommunerne skal have etableret nogle arbejdsgange, som hurtigt og effektivt gør det muligt at vurdere genoptræningsplanerne med henblik på tildeling af forløb og kommunalt tidspunkt for opstart af genoptræningen, få indkaldt borger og planlagt første træningssession. Der er derfor behov for at justere i den terapeutiske kapacitet og det administrative set up.

 

Den nye lov medfører ulemper i forhold til planlægningen af levering af træning for den kommunale leverandør, idet der hele tiden skal arbejdes med ledige tider i alle distrikter indenfor syv døgn, hvor det i dag er 10 dage, hvilket medfører nedgang i effektiviteten hos den kommunale leverandør, ligesom man skal i kontakt med borgeren hurtigt i forhold til planlægningen, som tidligere nævnt indenfor fire dage, hvilket allerede nu opleves som en tidskrævende opgave.

Den nye lov medfører, at der skal være overblik over, hvilke private leverandører i kommunen der er godkendt til hvilke diagnoser/behandlinger, idet de private leverandører selv vælger, hvilke opgaver de ønsker at byde ind på. Kommunen skal ligeledes i relevant omfang være i dialog med de private leverandører og føre tilsyn med borgerens forløb.

 

Varde Kommunes nuværende leverandører på området er dels en privat leverandør, dels en kommunal. Jf. den private leverandørs kontrakt, er leverandøren kun forpligtiget til at levere genoptræningen med opstart indenfor 10 dage. Der er således indgået aftale om en økonomisk kompensation, så de påtager sig at levere indenfor syv dage. Den nye lovgivning er indskrevet i kontrakten med ny leverandør fra 1. januar 2019.

Den kommunale leverandør har i 2017 og 2018 fået projektmidler fra Socialministeriet for at nedsætte ventetiden. Disse midler ophører med udgangen af 2018, hvorfor der i 2019 bliver behov for tilførsel af de ressourcer kommunen tildeles i bloktilskud, for at opstartstiderne kan overholdes.


Forvaltningens vurdering

Forslaget vurderes at have positiv gevinst for borgerne. Hurtig opstart af genoptræningsforløbet har betydning for, hvor hurtigt borgeren igen genvinder sit tidligere funktionsniveau. For ældre borgere kan det have betydning for, hvor hurtigt og om de igen kan blive selvhjulpne. For borgere på arbejdsmarkedet kan hurtig genoptræning have betydning for, hvornår borgeren kan vende tilbage til sit job.

 

Midlerne foreslås anvendt som følger:

 

2018

Kompensation til FysioDanmark Varde

50.000 kr.

Visitation og tilsyn

100.000 kr.

Pulje til dækning af udgifter i forbindelse med ny lov, herunder betaling af private leverandører

50.000 kr.

I alt

200.000 kr.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ikke aktuelt


Retsgrundlag

Sundhedsloven § 140


Økonomi

Varde Kommune kompenseres via bloktilskuddet med 618.055 kr., men i 2018 forventes kun udgifter for 200.000 kr., hvorfor restbeløbet på 418.055 kr. tilføres kassebeholdningen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de 200.000 kr. tilføres  Social og Sundhedsudvalgets budget.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Udsættes.

895. Bloktilskud 2018 - Ældreområdet

Bloktilskud 2018 - Ældreområdet

Sagsfremstilling

I aftale om finansloven for 2018 og i aftalen om kommunernes økonomi for 2019 er der afsat midler til en række initiativer på ældreområdet i 2018. Stillingtagen til, om disse midler skal tilføres udvalgets budget, sker - efter indstilling fra udvalget - på byrådets møde i september.

 

For ældreområdet drejer det sig om

94.000 kr. til forebyggelse af konkurser på hjemmeplejeområdet,

522.000 kr. til bedre aflastning af pårørende,

522.000 kr. til at styrke indsatsen for en værdig død og

871.000 kr. til kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale.

Sidstnævnte beløb er et engangsbeløb, der i høj grad sigter på, at kommunen bedre bliver i stand til at håndtere tilførslen af nye opgaver og øget tilgang af eksisterende opgaver som følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen, således at dette opleves som mere sammenhængende for patienterne.

 

Forslag til anvendelse af midlerne er nærmere beskrevet i de vedhæftede bilag.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har foretaget en vurdering af, hvilke midler der er behov for i 2018 at tilføre budgettet for Udvalget for Social og Sundhed, og hvilke midler der i 2018 kan tilgå kommunens kassebeholdning.

Det er forvaltningens vurdering,

-         at de afsatte midler til at forebygge konkurser bør tilføres udvalgets budget, idet lovændringen, som bl.a. indebærer, at der skal udarbejdes en beredskabsplan, er trådt i kraft pr. 1. juli 2018,

-         at der ikke vil være mulighed for at iværksætte væsentlige nye indsatser for pårørende i løbet af 2018, hvorfor disse midler kan tilgå kassebeholdningen,

-         at der i begrænset omfang vil være behov for midler til kompetenceudvikling af personale i forbindelse med forbedring af indsatsen for en værdig død, hvorfor det foreslås, at der tilføres 200.000 kr. til udvalgets budget,

-         at engangsbeløbet til kompetenceløft af kommunens sundhedspersonale tilføres udvalgets budget.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Aftale om finansloven for 2018.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019.


Økonomi

Der er i de to aftaler afsat beløb i 2018, der for Varde Kommune svarer til

-         94.000 kr. til forebyggelse af konkurser på hjemmeplejeområdet,

-         522.000 kr. til bedre aflastning af pårørende,

-         522.000 kr. til at styrke indsatsen for en værdig død,

-         871.000 kr. til kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale.

 

Der tilføres således et beløb på i alt 2.009.000 kr. vedrørende disse områder til kommunens bloktilskud.

 

Ifølge forvaltningens anbefaling tilføres følgende beløb i 2018 til budgettet for Udvalget for Social og Sundhed:

-         94.000 kr. til forebyggelse af konkurser på hjemmeplejeområdet,

-         200.000 kr. til at styrke indsatsen for en værdig død,

-         871.000 kr. til kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale.

 

Det foreslås således, at der tilføres 1.165.000 kr. til udvalgets budget, mens 844.000 kr. tilgår kommunens kassebeholdning.


Høring

Ældrerådets høringssvar vil forelægge til udvalgsmødet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udvalgets budget for 2018 tilføres,

-         94.000 kr. til en indsats for forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet,

-         200.000 kr. til en styrket indsats for en værdig død og

-         871.000 kr. til kompetenceløft til kommunens sundhedspersonale.


Beslutning Ældrerådet den 17-08-2018

Ældrerådet er af den opfattelse, at de 844.000 kr. bør forblive i udvalgets budget, til styrkelse af ældreområdet.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Udsættes.sagsnr18-64_doknr114877-18_v1_ansøgninger om bloktilskudsmidler - kompetenceløft for det kommunale sundhedspersonale.docx.docx
sagsnr18-64_doknr114878-18_v1_ansøgninger om bloktilskudsmidler - en værdig død.docx.docx
sagsnr18-64_doknr114876-18_v1_ansøgninger om bloktilskudsmidler - forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen.docx.docx

Bilag

Ansøgninger om bloktilskudsmidler - Kompetenceløft for det kommunale sundhedspersonale.docx
Ansøgninger om bloktilskudsmidler - En værdig død.docx
Ansøgninger om bloktilskudsmidler - Forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen.docx


896. Bloktilskud 2018 - Ændring af Serviceloven

Bloktilskud 2018 - Ændring af Serviceloven

Sagsfremstilling

Servicelovens voksenbestemmelser er revideret med virkning fra 1. januar 2018. Disse ændringer har givet anledning til regulering af budget 2018.

 

En af ændringerne er, at det er fastsat i Servicelovens § 3a, stk. 1, at en række kommunale afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af støtte på det specialiserede børne- og voksenområde skal varsles mindst 14 uger fra borgerens modtagelse af afgørelsen, samt at der sker en særlig hurtig sagsbehandling af klagesager i Ankestyrelsen. Der kan først ske en effektuering af afgørelsen, når varslingsperioden er udløbet.

 

Dette medfører, at borgeren kan modtage ydelsen i en længere periode. I dag er praksis, at borgeren efter partshøring modtager afgørelse med frakendelse eller nedsættelse af støtte fx ved månedens udgang eller ved månedens udgang plus en måned.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ændringen i Serviceloven vil betyde, at borgerne kan modtage ydelser i en længere periode efter kommunens afgørelse om enten frakendelse eller nedsættelse af støtte til borgere på børne- eller voksenspecialområdet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Servicelovens § 3a, stk. 1


Økonomi

Kommunen bliver i 2018 kompenseret med 140.151 kr. via bloktilskuddet, som anbefales tilført budgettet for Udvalget for Social og Sundhedsudvalget og Udvalget for Børn og Læring.

Der vil efterfølgende ske en fordeling mellem de 2 udvalg.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at beløbet tilføres Udvalget for Social og Sundheds budget, og at det finansieres via bloktilskuddet.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Udsættes.

897. Bloktilskud 2018 - Hospice

Bloktilskud 2018 - Hospice

Sagsfremstilling

Siden 1. januar 2017 er der på landsplan etableret 42 nye hospicepladser, som følge af stigende efterspørgsel. Denne udvikling har betydning for udgiften i Varde Kommune.

 

Et hospiceophold er et lægeordineret tiltag, og kommunen har derfor ikke umiddelbart nogen indflydelse på forbruget af hospicepladser.


Forvaltningens vurdering

Det øgede antal hospicepladser medfører et øget pres på områdets budget.

 

Varde Kommune har de sidste 3 år deltaget i projektet ”En værdig død”, hvor der er arbejdet med at opkvalificere den indsats, borgerne modtager fra såvel Sygeplejen, Træning og Rehabilitering og hele Ældreområdet, hvis de vælger at dø i eget hjem. Dette for at give borgerne et reelt og kvalificeret valg mellem hospice eller eget hjem.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Varde Kommune bliver i 2018 kompenseret via bloktilskuddet med 160.172 kr.

 

Der er i 2018 budgetteret med ca. 500 døgn årligt.

I 2017 blev der afregnet for 658 døgn, det vil sige et merforbrug på 158 døgn. Prisen for et døgn er 2.012 kr. svarende til et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2017.

Pr. 30. juni 2018 er forbruget 472 døgn – der kan således forventes et merforbrug på rammen i indeværende år.

 

Udgiften til hospicepladser kan dog variere en del fra år til år.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de 160.172 kr. tilføres udvalgets budget til øgede udgifter til hospiceophold.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Udsættes.

898. Bloktilskud 2018 - Data og kvalitetssikring

Bloktilskud 2018 - Data og kvalitetssikring

Sagsfremstilling

I den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er der igangsat en række projekter, der skal udvikle strukturerede og klassificerede data, samt understøtte implementering i kommunerne, bl.a. Fælles Sprog III (FSIII) på hjemmepleje, hjemmesygepleje, genoptrænings- og hjælpemiddelområdet. FSIII er under fuld implementering i Varde Kommune og forventes tilendebragt primo 2019.

 

Formålet med FSIII er, at data skal skabe værdi for kommunen og for borgerens forløb. Via FSIII skaber data mulighed for kvalitetsudvikling, ikke mindst i forhold til at det forbedrer det tværfaglige perspektiv på borgernes forløb.

FSIII leverer data til kommunens ledelsesinformationssystem (LIS) hvilket muliggør deling af data til opfølgning, kvalitetssikring og benchmarking mellem kommunerne. Kommunen får data til rådighed, som kan skabe grundlag for systematisk at følge indsatserne med henblik på såvel kvalitet som effektivitet.

 

KL vil i forbindelse med den årlige dataindsamling på sundhedsområdet følge op på initiativer iværksat i forlængelse af disse midler.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at øget anvendelse og synliggørelse af data vil give bedre muligheder i forhold til monitorering og kvalitetssikring.

Kommunen bliver i stadig stigende krav afkrævet data i forhold til hele ældre- og sundhedsområdet. Adgangen til systematisk og automatisk at kunne trække ledelsesrelevant information, er derfor af yderste vigtighed for hele tiden at kunne følge med i udviklingen på området både kvalitativt såvel som kvantitativt.

Ikke alle gevinster kan høstes for nuværende, idet systemet er under implementering, men det forventes på sigt, at være en gevinst for den samlede styring af ældre- og sundhedsområdet.

 

Ældre- og sundhedsområdet er i forbindelse med indførelsen af LIS-systemet pålagt en årlig udgift på ca. 135.000 kr.


Konsekvens i forhold til visionen

ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Varde Kommune får i 2018 tilført DUT-midler på 135.798 kr. til opgaven.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at midlerne tilføres Social og Sundhedsudvalget til dækning af udgifter forbundet med datagenerering.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Udsættes.

899. Tilførsel af ressourcer til fokus på rehabilitering og controlling i Sygeplejen

Tilførsel af ressourcer til fokus på rehabilitering og controlling i Sygeplejen

Sagsfremstilling

Sygeplejen overtog ved årsskiftet opgaven med visitation til Sygeplejeydelser, en opgave der tidligere har ligget i Visitationen. I den forbindelse fulgte der midler svarende til 17 timer/uge med til at varetage opgaveløsningen. De 17 timer/uge kan alene dække tidsforbruget til at håndtere visitationerne.

En opgave der ikke er afsat ressourcer til, er et permanent fokus på rehabilitering i forhold til sygeplejeydelser og controlling. Der er blevet gennemført lejlighedsvise indsatser i forhold hertil, både da opgaven lå i Visitationen og i Sygeplejen, og resultaterne har generelt været meget positive.

 

Sygeplejen har for nylig gennemført en undersøgelse, hvor man i en enkelt hjemmeplejegruppe gennemgik samtlige borgere med delegerede sygeplejeindsatser (opgaver efter Sundhedsloven, hvor opgaveløsningen er overdraget til hjemmeplejen) for at undersøge, om der var indsatser, der kunne afsluttes, eller om der var et rehabiliteringspotentiale.

I den forbindelse blev der fundet en del indsatser, der umiddelbart kunne afsluttes, fordi borgeren reelt ikke længere havde behov for indsatsen. Det var f.eks. vægtmålinger, blodtryksmålinger og kateterpleje. Desuden blev der fundet borgere, hvor det blev vurderet, at der var et rehabiliteringspotentiale, således at borgeren muligvis vil kunne blive selvhjulpen i at varetage opgaven med oplæring. Det drejede sig typisk om dispensering af medicin.

Ressourcerne til dette er dog taget fra Sygeplejens driftsbudget, hvilket ikke er muligt som en permanent løsning.

 

Sygeplejen ønsker derfor at søge om midler til at afsætte 15 timer/uge til fokus på controlling og rehabilitering i Sygeplejen.

 

Kommunen er ikke forpligtet til at forholde sig til, om borgeren har et rehabiliteringspotentiale i forhold til sygeplejeindsatser, ligesom det er tilfældet i forhold til personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83.


Forvaltningens vurdering

Det øgede fokus på rehabilitering og controlling vurderes på sigt som et minimum at være økonomisk bæredygtig, og sandsynligvis vil der skabes besparelser på sygeplejeydelser.

Skaleres fundene fra den seneste undersøgelse op til at dække hele kommunen, anslås det, at det vil kunne medføre en årlig besparelse på ca. 235.000 kr. pga. et reduceret forbrug af delegerede sygeplejeydelser. Der forventes derudover også at være et væsentligt potentiale i at se på de indsatser, som sygeplejen selv leverer.

Indsatsen vil imødekomme det tiltagende pres, der forventes at være på sygeplejen og hjemmeplejen, pga. den demografiske udvikling og stigende krav til det nære sundhedsvæsen.


Retsgrundlag

Sygepleje leveres efter Sundhedslovens § 138


Økonomi

Lønudgifterne til de 15 timer/uge andrager ca. 185.000 kr. pr år.

 

Udvalget blev i 2018 tilført DUT-midler til oprettelse af en Akut-funktion i sygeplejen. Da Varde Kommune allerede havde en Akut-funktion, blev kun dele af beløbet anvendt til at opgradere Akut-funktionen, så den levede op til de nye krav. Restbeløbet blev afsat til udvikling af sygeplejen.

 

Der er i 2018 et restbeløb på 188.720 kr. og i 2019 et beløb på 110.000 kr., så det indstilles, at projektet finansieres heraf.

 

Finansieringen søges derefter indarbejdet i budgettet for 2020 og følgende år.


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der anvendes 62.000 kr. i 2018 og 185.000 kr. i 2019 fra midler afsat til udvikling af sygeplejen til en øget indsats på rehabilitering og controlling i Sygeplejen.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

900. Ny leverandør på genoptræning efter Sundhedslovens §140 - orientering

Ny leverandør på genoptræning efter Sundhedslovens §140 - orientering

Sagsfremstilling

Varde Kommune har gennemført et udbud på genoptræning efter Sundhedslovens § 140. Det er kun opgaven med de ikke komplekse genoptræningsplaner, der har været i udbud. De øvrige genoptræningsplaner løses fortsat af Træning & Rehabilitering.

 

Der er modtaget 2 bud, og forvaltningen har gennemgået de 2 bud og vurderet dem ud fra;

-         Pris (vægtet 60 %)

-         Kvalitet og service (vægtet 20 %)

-         Samarbejde og udvikling (vægtet 10 %)

-         Fysiske rammer (vægtet 10 %).

 

Den ene tilbudsgiver er FysioDanmark Varde, som er leverandør på opgaven nu.

Den anden leverandør er EmCare, som på nuværende tidspunkt har klinikker i Esbjerg og Oksbøl.

 

Forvaltningen har vurderet de to tilbudsgivere ud fra deres besvarelse af de kriterier, som var sat op i udbudsmaterialet. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at de to tilbudsgivere begge kan løse opgaven. I vurderingen scorer de to tilbudsgivere næsten ens, dog med en lidt højere score til FysioDanmark Varde.

 

Den pris, som EmCare byder ind med, ligger under den pris, som FysioDanmark Varde byder ind med. Da prisen er vægtet med 60 %, er den afgørende for, hvem der vinder udbuddet. EmCare vinder derfor udbuddet, som skal være gældende pr. 1. januar 2019.  

 

Processen for skift af leverandør

Et skift af leverandør betyder, at både forvaltning og myndighedsafdeling hen over efteråret vil arbejde med de opgaver et leverandørskifte medfører, således at EmCare er klar til at overtage opgaven 1. januar 2019.

 

Der har allerede i juni måned været en dialog med både EmCare og FysioDanmark Varde omkring overleveringen. Begge leverandører har fokus på, at overleveringen skal blive så smidig som mulig og til mindst mulig gene for borgerne. Samtidig er begge leverandører enige om, at det er umuligt at håndtere overgangen, hvis ikke alle borgere skifter leverandør samtidig.

den baggrund er det blevet besluttet, at der pr. 1. januar 2019 laves et rent snit, hvor alle borgere, som er i gang med et genoptræningsforløb, skal skifte leverandør. Borgerne vil blive gjort opmærksomme på dette, allerede når de starter deres genoptræningsforløb så vidt muligt.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at et rent snit i forbindelse med opgaveoverdragelsen kan give udfordringer for nogle borgere, men at det rent kontraktmæssigt og administrativt er den bedste løsning.


Retsgrundlag

Sundhedslovens §140


Økonomi

Der er i 2019 afsat et budget til genoptræning hos privat leverandør på 4,1 mio. kr.

En eventuel besparelse vil indgå i budgetdrøftelserne for 2019.


Høring

Ældreråd og Handicapråd til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Taget til efterretning.

901. Drøftelse vedr. sundhedshus

Drøftelse vedr. sundhedshus

Sagsfremstilling

Hele Varde Kommune er udpeget som et lægedækningstruet område, men særligt i Varde By kan det forventes, at der inden for de nærmeste år kommer en særlig stor udfordring, da tre læger forventes at gå på pension. Ligeledes har to af lægerne i Varde By fået tildelt henholdsvis en og to ekstra kapaciteter, så de kan ansætte faste læger, dette dog uden held. Det betyder, at der i princippet kan være seks ledige lægestillinger i Varde By inden for de kommende to år, hvorfor der er grundlag for at undersøge, om etablering af et sundhedshus kan være med til at løse denne problemstilling.

 

På denne baggrund godkendte udvalget på mødet i marts måned, at forvaltningen fortsatte samarbejdet med Region Syddanmark omkring etablering af et sundhedshus.

 

På mødet i marts blev det endvidere også godkendt, at forvaltningen skulle arbejde videre med en indledende analyse af muligheder og scenarier for at imødekomme de udfordringer, der er på sundhedsområdet i forhold til lokaler.

De lokalemæssige udfordringer handler om pladsproblemer i Center for Sundhedsfremme, Træning & Rehabilitering samt Sygeplejen. Alle er de logistisk udfordret på at få deres aktiviteter passet ind i deres nuværende lokaler, dette i en grad, så effektiviteten er påvirket. Flere af de nuværende fysiske rammer er ikke optimale i forhold til de borgerrettede opgaver, som skal løses.

Se bilag for en nærmere beskrivelse, bilaget beskriver også de ønsker, der er til fremtidige lokaler fra de tre områder.

 

På den baggrund har forvaltningen set på mulige løsninger i forhold til lokaleproblemer og en evt. etablering af et sundhedshus. På mødet vil Sundhedschefen præsentere et oplæg, som beskriver mulighederne.

Sundheds- og Ældreministeriet forventes i efteråret at udbyde en pulje til etablering af sundhedshuse m.v.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at lægedækningen i Varde By inden for de kommende år bliver udfordret, hvis ikke der gøres en særlig indsats for at tiltrække nye og gerne yngre læger. Det vurderes ligeledes, at sundhedsområdets nuværende rammer er under et stigende pres især i Varde By. Dette skyldes dels flere borgere med behov for både borger- og patientrettet forebyggelse, dels flere borgere med behov for egentlig behandling, dels flere borgere med behov for genoptræning eller træning, og dels det at flere sundhedsopgaver flyttes ud til kommunerne.


Retsgrundlag

Sundhedsloven


Økonomi

Der er ikke afsat midler i budgettet til køb og drift af nye lokaler på sundhedsområdet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den indledende analyse af muligheder og scenarier for at imødekomme de udfordringer, der er på sundhedsområdet i forhold til de nuværende fysiske rammer samt udfordringen omkring lægedækningen tages til efterretning,

at oplægget drøftes, og

at udvalget træffer beslutning om, i hvilken retning forvaltningen skal arbejde videre.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der arbejdes videre med planerne omkring et sundhedshus.

Udvalget ønsker at besøge nogle af de skitserede lokalemæssige problemstillinger.sagsnr18-1270_doknr16089-18_v1_lokaler og faciliteter sundhedsområdet.docx

Bilag

Lokaler og faciliteter Sundhedsområdet


902. Nedsættelse af Udsatteråd i Varde Kommune

Nedsættelse af Udsatteråd i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Rådet for socialt udsatte opfordrer kommunerne til at nedsætte et udsatteråd, lige som kommunerne har handicap- og ældreråd.

 

Målet med at oprette et lokalt udsatteråd er at etablere et rådgivende organ for kommunalbestyrelserne i politiske spørgsmål om udsatteområdet og et lokalt talerør for socialt udsatte. I 2018 var der 40 kommuner i Danmark, som havde et udsatteråd. I det vedhæftede bilag ses på side 5 en oversigt over, hvilke kommuner der har udsatteråd.

 

Definitionen på udsatteområdet varierer lidt, men omfatter borgere, som er udenfor eller i udkanten af de normale fællesskaber eller i en udsat livssituation på grund af forskellige omstændigheder; typisk hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, prostitution, sindslidelse, fattigdom eller voldsramte borgere.

 

Udsatteråd beskæftiger sig typisk med at afgive høringssvar, afholde dialogmøder, temadage eller andre events, at udvikle projekter samt agere ”vagthund”.

 

Udvalget for Social og Sundhed drøftede i august 2011, hvorvidt Varde Kommune skulle nedsætte et udsatteråd, og vurderingen var, at der ikke på daværende tidspunkt var behov for et udsatteråd.

 

Socialpsykiatrien, Social og Handicap Myndighed samt Café Paraplyen vurderer i dag, at det vil være gavnligt med et udsatteråd i Varde Kommune. Dog kan det blive en udfordring at finde borgere, som ønsker at stille op til et udsatteråd, men det vurderes, at det vil være muligt at finde enkelte, som ønsker at stille op, og at der også vil være pårørende eller foreninger, som kan få en plads i et Udsatteråd.

 

Udvalget opfordres til at drøfte, om Varde Kommune skal nedsætte et udsatteråd, og om der evt. skal afholdes et borgermøde, hvor borgerne inviteres med til at drøfte og vurdere behovet for et udsatteråd i Varde Kommune.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at et udsatteråd kan være med til at løfte udsatteområdet, da det skaber et talerør mellem politikere og socialt udsatte borgere.

Det er samtidig forvaltningens vurdering, at det vil være en fordel at afholde et borgermøde, hvor det afklares, hvorvidt der fra borgernes side er et ønske om et udsatteråd i Varde Kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Nedsættelse af et udsatteråd vil kræve, at der afsættes et mindre budget til rådet, samt at ressourcer til sekretariatsbistand prioriteres.

Til sammenligning har Handicaprådet i 2018 et budget på 48.830 kr.

Udgiften skal afholdes under Udvalget for Økonomi og Erhverv, men Udvalget for Social og Sundhed skal finansiere udgiften, ved at overføre et budgetbeløb. 


Høring

Handicap- og Ældrerådet orienteres.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget,

at nedsættelse af et lokalt udsatteråd drøftes, og

at der træffes beslutning om at afholde et borgermøde, hvor nedsættelse af et lokalt udsatteråd drøftes med borgerne.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-4125_doknr55672-18_v1_infopakke udsatteråd.pdf.pdf

Bilag

Infopakke udsatteråd.pdf


903. Implementering af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes - orientering

Implementering af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes - orientering

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) har godkendt et nyt tværsektorielt forløbsprogram for borgere med diabetes. Forløbsprogrammet er udviklet i tæt samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Det betyder, at der er et stærkt fokus på samarbejde og kommunikation, og på hvordan man mere systematisk kan inddrage patienter og pårørende.

Forløbsprogrammet er bygget op omkring de situationer, hvor borgere med diabetes er i kontakt med sundhedsvæsenet (fx årskontroller og konsultationer i almen praksis, deltagelse i kommunale forebyggelsesstilbud, indlæggelser på sygehus etc.).

 

Programmet beskriver roller og opgaver for de involverede aktører i disse situationer. Derfor kan forløbsprogrammet bruges som:

 • Et kortfattet opslagsværk i det daglige arbejde
 • Et udgangspunkt for udarbejdelse af sektorspecifikke instrukser mv.
 • Et værktøj til planlægning af den mono- og tværsektorielle indsats for borgere med diabetes.

Overenskomsten 2018 for Almen Praksis (OK18) er indarbejdet i forløbsprogrammet for diabetes.

 

Kommunikationspakke

Der er som en del af forløbsprogrammet udviklet en kommunikationspakke, som skal systematisere kommunikationen fra sundhedsprofessionelle til patienter og pårørende. Formålet er at sikre et ensartet højt kommunikationsniveau og at mindske antallet af enkeltsituationer, hvor patienter og pårørende af den ene eller anden grund oplever en mangelfuld kommunikation. Kommunikationspakken er vedlagt som bilag.

 

Specialiseret patientuddannelse

Som en del af forløbsprogrammets implementering flytter sygehusenes opgaver i forbindelse med specialiseret patientuddannelse og genoptræning af mennesker med diabetes ud i de kommunale forebyggelsestilbud, med virkning senest fra den 1. januar 2019. I forbindelse med flytningen skal der være en særlig opmærksomhed på at sikre kompetenceudvikling og aftaler om flytningen af den sygdomsspecifikke patientuddannelse og den specialiserede genoptræning fra sygehus til kommune.

Samordningsforaet omkring Sydvestjysk Sygehus går inden sommerferien i gang med at planlægge udflytningen af den specialiserede patientuddannelse og medarbejdernes behov for kompetenceudviklingen.

 

Som bilag til dette dagsordenspunkt vedlægges en detaljeret implementeringsplan.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at forløbsprogrammet for borgere med diabetes i høj grad er bygget op efter samme skabelon som forløbsprogrammet for KOL, at forløbsprogrammet skaber et godt overblik over de opgaver, hvor vi som kommune har et ansvar, og at Varde Kommune har et godt udgangspunkt for at kunne løse disse opgaver, inden udgangen af 2018.

 

Opgaven med patientuddannelse vil blive placeret i Center for Sundhedsfremme, der vil løse den i samarbejde med Sygeplejen og Træning og Rehabilitering.


Retsgrundlag

Sundhedsloven


Økonomi

Det forventes, at opgaven med patientuddannelse kan løses indenfor Center for Sundhedsfremmes eksisterende ramme.

 

Som følge af at opgaven er flyttet fra sygehus til kommune, må der forventes et mindre fald i den kommunale medfinansiering.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Taget til efterretning.sagsnr16-12322_doknr77417-18_v1_implementering af forløbsprogrammet for diabetes - kommunikationspakke diabetes.pdf.pdf
sagsnr16-12322_doknr77416-18_v1_implementering af forløbsprogrammet for diabetes - tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med d.pdf
sagsnr16-12322_doknr77415-18_v1_implementering af forløbsprogrammet for diabetes - implementeringsplan diabetes.pdf.pdf

Bilag

Implementering af Forløbsprogrammet for diabetes - Kommunikationspakke diabetes.pdf
Implementering af Forløbsprogrammet for diabetes - Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes.pdf
Implementering af Forløbsprogrammet for diabetes - Implementeringsplan Diabetes.pdf


904. Nedlæggelse af gæstepladser på Vidagerhus

Nedlæggelse af gæstepladser på Vidagerhus

Sagsfremstilling

Socialpsykiatriens botilbud i Janderup, Vidagerhus, blev oprettet i august 2014. Tilbuddet rummer i dag ti midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens § 107 samt to gæstepladser også efter Servicelovens § 107.

 

Målgruppen til Vidagerhus er psykisk sårbare unge, unge der er plaget af angst, stemmer, selvskadende adfærd, psykiske diagnoser og som ikke har stof- og alkoholmisbrug. Det er desuden unge, der har svært ved at varetage egen omsorg og indgå i sociale relationer.

Botilbuddet er for unge mellem 18 og 35 år.

 

Gæstepladserne blev oprettet i 2015 med forventning om, at de til en vis grad ville forebygge indlæggelser og blive brugt af borgere, som havde brug for et trygt sted med professionel støtte at opholde sig et par dage, når tilværelsen blev for uoverskuelig. Det er også denne målgruppe, som har benyttet tilbuddet, men ikke i et omfang, som forventet.

 

Gæstepladserne er således kun blevet brugt i minimalt omfang. I 2017 var belægningsprocenten 1,78 og 1. kvartal 2018 12,8.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at gæstepladserne ikke vil kunne opnå at blive brugt i et omfang, der berettiger fortsat opretholdelse af de 2 pladser.

Hvis der på et senere tidspunkt viser sig, at der ved ændret lovgivning eller større ændringer i borgernes behov, bliver brug for pladserne, vil disse relativt let kunne genetableres.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Gæstepladserne er oprettet efter Lov om Social Service § 107.


Økonomi

De manglende takstindtægter kan dækkes af budgettet for gæstepladserne samt andel af fællesudgifter.
Dog vil der være et mindre underskud på 11.000 kr. grundet efterreguleringer fra tidligere år.

Gæstepladsernes forbrugsafgifter på 41.769 kr. skal indregnes i taksten for Vidagerhus. Fælles udgifter på 11.607 kr. til administration skal fordeles ud på de øvrige tilbud i psykiatrien.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at sagen sendes sagen til høring i Handicaprådet, inden der træffes endelig afgørelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 21-06-2018

Handicaprådet imødekommer forvaltningens vurdering


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Udvalget besluttede at nedlægge gæstepladserne på Vidagerhus.

905. Politisk møde om Sundhedsaftalen 2019 - 2022

Politisk møde om Sundhedsaftalen 2019 - 2022

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget (det overordnede politiske organ i forhold til arbejdet med sundhedsaftalen) har igangsat udviklingen af den kommende Sundhedsaftale for perioden 2019-2022.

 

Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effektivitet og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj ensartet kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for . Ifølge ny vejledning om sundhedsaftaler skal sundhedsaftalerne indeholde fælles forpligtende mål - både generelt og for de områder og målgrupper, der laves aftaler om, de skal tage udgangspunkt i de nationale mål og være dynamiske (løbende opfølgning og justering af aftaleområde).

 

Arbejdet blev indledt med et politisk opstartsmøde den 24. april 2018, hvor regionale og kommunale politikere var inviteret til at drøfte visioner og målsætninger for den kommende sundhedsaftale.

 

Som opfølgning på det politiske opstartsmøde vil Sundhedskoordinationsudvalget gerne tilbyde en dialog med hver af de 22 syddanske kommuner, hvor fokus er på at drøfte udmøntningen af de politiske visioner, herunder konkrete målsætninger og forslag til indsatsområder.

 

Mødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget og Varde Kommune finder sted tirsdag den 2. oktober kl. 09.00 – 10.15.

Fra Sundhedskoordinationsudvalget side forventes ca. 10 mødedeltagere, bla.

 • Bo Libergren, formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark  
 • Henning Ravn, næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark
 • Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark og formand for Det Administrative Kontaktforum
 • Praksiskonsulent eller repræsentant fra PLO Syddanmark
 • Ledelsesrepræsentanter fra det nærliggende sygehus og/eller psykiatrien  
 • Evt. 1-2 yderligere politiske medlemmer fra Sundhedskoordinationsudvalget  

 

Hele udvalget er inviteret til at deltage i mødet. Den foreløbige dagsorden er som følger:

 

1) Velkomst og præsentation

2) Politiske visioner for Sundhedsaftalen 2019-2022

3) Lokalpolitiske udfordringer og prioriteringer på sundhedsaftaleområdet:

    Drøftelsen kan tage afsæt i:

a. Kommunespecifikke data fra Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? ” 2017

b. Kommunens sundhedspolitik og tilstødende politikområder

4) Den videre proces for Sundhedsaftalen 2019-2022

5) Eventuelt

 

På mødet vil Sundhedschefen kort vise udvalgte resultater fra ”Hvordan har du det” 2017 bl.a. med fokus på

-         Samarbejde om forebyggelse med fokus på ”Røgfri fremtid”

-         Mental sundhed i et kommunalt perspektiv

-         Udfordringer som går på tværs af forvaltningsområder, sundhedsaftalen dækker også børn og ungeområdet samt beskæftigelsesområdet.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at mødet med Sundhedskoordinationsudvalget er et godt udgangspunkt for at påvirke den kommende proces med at få defineret indholdet i den nye sundhedsaftale for 2019-2022.


Retsgrundlag

Sundhedsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter hvilke indsatser, områder og/eller målgrupper, som udvalget primært ønsker diskuteret med Sundhedskoordinationsudvalget.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Udvalget foreslår, at indsatserne inden for det tværsektorielle samarbejde, nærhedsfinansiering, Sam:Bo og samarbejdet med de privatpraktiserende læger/læger på regionens sygehuse indgår i den endelige dagsorden.

906. Frivillig fredag 2018 - orientering

Frivillig fredag 2018 - orientering

Sagsfremstilling

Frivilligrådet har siden 2011 stået bag Danmarks nationale frivillighedsdag, som er dagen, hvor man markerer og anerkender frivillighed. Frivillig Fredag er en opfordring til alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at være frivillige for en dag. Dagen vil primært være en aktivitetsdag, hvor flest mulige skal prøve kræfter med frivilligt arbejde. I år er temaet: ”Her er vi seje sammen”. Temaet skal invitere til at vise Varde Kommunes lokale frivillighed frem og alt det, der gør netop vores lokalområde, forening eller gruppe til noget helt specielt, som vi er stolte af.

 

Frivillig Fredag og ugen (uge 39) op til vil være dagene, hvor politikere har mulighed for at lave aftaler om at komme i praktik og møde de frivillige, der dagligt hjælper mennesker, ung som gammel, sårbare og mennesker i udsatte situationer. Frivillighuset hjælper med de forskellige praktikpladser og kontakter. Derudover foreslås en fejring af de frivillige på Rådhuset om fredagen fx kl. 13-14, hvor man fra kommunens side kan takke de frivillige for deres indsats.

 

Fredag den 28. september flages på Rådhuset og på Torvet. På Rådhuset vil der være kransekage og boblevand, kaffe og the til de frivillige, som har tilmeldt sig. Der vil være plads til 200-300 gæster. 

 

Social & Sundhedsområdet og Kultur & Fritid samarbejder om uge 39 og fejringen på Rådhuset.

 

Nærmere information om Frivillig Fredag findes på http://www.frivilligfredag.dk/


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at man med arrangementerne i løbet af ugen og på Frivillig Fredag skaber mulighed for en fortjent anerkendelse af den indsats mange frivillige gør.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Udgifter i forbindelse med Frivillig Fredag afholdes indenfor budgettets rammer.


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Der udarbejdes oversigt over mulige ’praktikpladser’, som efterfølgende sendes til udvalgets medlemmer.

907. En sammenhængende ungeindsats - Nedsættelse af politisk styregruppe

En sammenhængende ungeindsats - Nedsættelse af politisk styregruppe

Sagsfremstilling

På baggrund af reformen ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ nedsættes et projekt, der skal ’oversætte’ reformen i Varde Kommune, så vi er klar med en kommunal sammenhængende ungeindsats pr. 1. januar 2019. Projektet er et udviklingsprojekt, der løber frem til driftssituationen den 1. januar.

 

Det foreslås, at der nedsættes en politisk styregruppe på tværs af fagudvalgene, Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Social og Sundhed, der følger udviklingsprojektet, og at der udpeges 2 medlemmer fra hvert udvalg.

 

Det foreslås at afholde ét fælles møde mellem alle 3 udvalg i efteråret. Den politiske styregruppe har ansvar for at sikre, at der er bred politisk viden om og opbakning til retningen for projektet samt at forelægge de nødvendige beslutninger for de relevante politiske fagudvalg.

 

Det foreslås, at den politiske styregruppe fortsætter efter den 1. januar 2019 for at følge implementeringen af den sammenhængende ungeindsats.

 

Kort om reformens formål og indhold:

Formålet med reformen er at sikre, at alle unge på sigt opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og enten er i job eller uddannelse, når de er 25 år.

Reformen består af:

 • Kommunerne etablerer pr. 1. januar 2019 en sammenhængende ungeindsats, bestående af en række elementer
 • Der etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU) med skolestart august 2019

 

Konkret indeholder en sammenhængende ungeindsats følgende elementer:

 • Kommunerne har ansvar for at foretage målgruppevurdering til FGU (antal, andre tilbud, forlængelse)
 • Der skal udarbejdes en fælles uddannelsesplan for både de faglige og sociale aspekter, der har betydning for, at den unge får en uddannelse med målet om fast tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Øget vejledning fra 8. klasse-25 år for unge med behov/unge, der er udsatte i forhold til målsætningen om tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Gennemgående kontaktperson fra 8. klasse-25 år for unge med behov/unge, der er udsatte i forhold til målsætningen om tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forvaltningens vurdering

Etableringen af en sammenhængende ungeindsats for børn og unge fra 8. klasse-25 år kræver koordinering både på det politiske og det administrative niveau, så der sikres koordinering mellem de relevante interne og eksterne aktører på områderne: skole, uddannelse, beskæftigelse og socialområdet.

 

Reformen beskriver et klart formål og en del konkrete elementer, som dog kræver en lokal ’oversættelse’ i Varde Kommune, idet der tages udgangspunkt i karakteristika for den lokale målgruppe, sammenhængen til de eksisterende lokale tilbud for målgruppen (både kommunale og andre tilbud) og de lokalpolitiske ambitioner for området.

 

Desuden har Varde Kommune siden januar 2017 arbejdet intensivt med en lokal indsats, kaldet ’Den tværgående ungeindsats’. Denne indsats har samme formål som aftalen om bedre veje til uddannelse og job, men ikke helt samme målgruppe aldersmæssigt, og derudover er nogle af aftalens elementer, som fx øget vejledning og en gennemgående kontaktperson, nye i forhold til Den tværgående ungeindsats. Der er opsamlet meget værdifulde erfaringer både i forhold til, hvad der virker i forhold til opgaven samt på det samarbejdsmæssige og organisatoriske plan, som bør anvendes i udviklingen af en sammenhængende ungeindsats.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Der er i foråret vedtaget et lovkompleks vedrørende reformen: (http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l200/index.htm), der samlet set er den lovgivningsmæssige udmøntning af forligsaftalen, og der forventes henover sommeren 2018 desuden efterfølgende bekendtgørelser og vejledninger fra ministerierne, der yderligere vil præcisere, hvordan der skal arbejdes med elementerne i reformen.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalgene for Børn og Læring, Arbejdsmarked og Integration samt Social og Sundhed,

at hvert udvalg udpeger udvalgsformanden og 1 udvalgsmedlem til den politiske styregruppe for udvikling af en sammenhængende ungeindsats.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Tina Agergaard Hansen og Steen Holm Iversen udpeges til den politiske styregruppe.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Peder Foldager og Tom Arnt Thorup udpeges til den politiske styregruppe.

908. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Ældrekonference 2018 den 18. september.

 

 

 

 

 

Orientering v/direktøren

 • Tilsagn om midler til fællesskabsklippekort (Thorkild)
 • Redegørelse om Søgaarden (Thorkild)
 • Generel orientering fra chefområderne

 

 

 

 

 

Gensidig orientering/Eventuelt

 

 

 

 

 

 

Kommende sager

 • Gennemgang af nøgletal (Thorkild)

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Orienteringerne blev taget til efterretning.

909. Den fremtidige anvendelse af 4 boliger på Præstegårdsvej 7 i Ansager - Lukket punkt