UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

12-06-2018 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

12-06-2018 12:15:00


PUNKTER

79. Godkendelse af dagsorden
80. Temadrøftelse vedr. demens
81. Nedlæggelse af gæstepladser på Vidagerhus
82. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen - orientering
83. Rum til faglighed
84. Fordelingen af §18 midler (Frivilligt Socialt Arbejde)
85. Tekniske tilretninger til Budget 2019-2022
86. Udfordringer og nye ønsker til budget 2019-2022
87. Prioritering af omprioriteringsforslag og nye ønsker til drift- og anlægsbudgettet - Budget 2019-2022
88. Gensidig orientering79. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-06-2018

Godkendt.

80. Temadrøftelse vedr. demens

Temadrøftelse vedr. demens

Sagsfremstilling

Varde Kommune har siden 2015 arbejdet med at blive en demensvenlig kommune. I perioden

frem til nu er der arbejdet med mange tiltag, som er implementeret i organisationen og i civilsamfundet. Endvidere er der gang i forskellige nye projekter.

 

På mødet gives en orientering på de forskellige tiltag og projekter samt en overordnet orientering om arbejdet for at blive en demensvenlig kommune.

 

Projektmedarbejder Mette Fuglsang Larsen deltager under sagens behandling.

 

Endvidere deltager en pårørende, hvis kone er ramt af en demenssygdom. Han fortæller om sine erfaringer fra livet som pårørende til en demensramt, samt giver et indblik i, hvor individuelt en demenssygdom rammer.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-06-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

81. Nedlæggelse af gæstepladser på Vidagerhus

Nedlæggelse af gæstepladser på Vidagerhus

Sagsfremstilling

Socialpsykiatriens botilbud i Janderup, Vidagerhus, blev oprettet i august 2014. Tilbuddet rummer i dag ti midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens § 107 samt to gæstepladser også efter Servicelovens § 107.

 

Målgruppen til Vidagerhus er psykisk sårbare unge, unge der er plaget af angst, stemmer, selvskadende adfærd, psykiske diagnoser og som ikke har stof- og alkoholmisbrug. Det er desuden unge, der har svært ved at varetage egen omsorg og indgå i sociale relationer.

Botilbuddet er for unge mellem 18 og 35 år.

 

Gæstepladserne blev oprettet i 2015 med forventning om, at de til en vis grad ville forebygge indlæggelser og blive brugt af borgere, som havde brug for et trygt sted med professionel støtte at opholde sig et par dage, når tilværelsen blev for uoverskuelig. Det er også denne målgruppe, som har benyttet tilbuddet, men ikke i et omfang, som forventet.

 

Belægningsprocenterne på de specialiserede tilbud gennemgås med faste intervaller i KKR-regi, og hvis der er en afvigelse på mere end 5%, skal kommunerne redegøre for evt. tiltag i den forbindelse.

 

Siden oprettelsen har gæstepladserne kun været brugt i minimalt omfang, hvilket løbende er indberettet til KKR med bemærkning om, at belægningsprocenten følges tæt i fht evt. initiativer. I 2017 var belægningsprocenten 1,78 og 1. kvartal 2018 12,8.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at gæstepladserne ikke vil kunne opnå at blive brugt i et omfang, der berettiger fortsat opretholdelse af de 2 pladser.

Hvis der på et senere tidspunkt viser sig, at der ved ændret lovgivning eller større ændringer i borgernes behov, bliver brug for pladserne, vil disse relativt let kunne genetableres.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Gæstepladserne er oprettet efter Lov om Social Service § 107.


Økonomi

De manglende takstindtægter kan dækkes af budgettet for gæstepladserne samt andel af fællesudgifter.
Dog vil der være et mindre underskud på 11.000 kr. grundet efterreguleringer fra tidligere år.

Gæstepladsernes forbrugsafgifter på 41.769 kr. skal indregnes i taksten for Vidagerhus. Fælles udgifter på 11.607 kr. til administration skal fordeles ud på de øvrige tilbud i psykiatrien.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at sagen sendes til høring i Handicaprådet, inden der træffes endelig afgørelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.

82. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen - orientering

Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen - orientering

Sagsfremstilling

Der er med Finansloven for 2018 afsat en ansøgningspulje, som har til formål at støtte nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen.

Puljen har til formål at forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger i ældreplejen.

Der er afsat 10 mio. kr. for 2018 og 20 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021. Puljen meldes ud ad to omgange. Anden ansøgningsrunde forventes udmeldt ultimo 2019.

 

Ældreområdet, HR og Jobcentret søger i et samarbejde om midler til at øge den systematiske indsats med at forebygge sygefraværet og en fremrykket indsats for den sygemeldte.

 

Den primære indsats er tilknytning af en coach, som skal gennemføre individuelle samtaler med medarbejdere, der oplever belastninger, som medfører, at de er pressede i forhold til at varetage jobbet. Der er evidens for, at en sådan individuel tilgang har effekt på nedbringelse af fravær.


Retsgrundlag

Finansloven


Økonomi

Der er søgt ca. 955.000 kr. pr. år i 2 år til aflønning af coach (577.000 kr.) samt ledelse af projekt m.v. 


Høring

Fælles-MED til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning, da det er et krav fra Styrelsen for Arbejdsmarked  og Rekruttering, at det politiske niveau inddrages.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-06-2018

Taget til efterretning.

 

Forvaltningen undersøger de juridiske aspekter vedr. et evt. udbud af opgaven.sagsnr18-3796_doknr83218-18_v31_puljeansøgning - nedbringelse af sygefravær.docx
sagsnr18-3796_doknr84381-18_v1_budget- og regnskabsskema.pdf

Bilag

Puljeansøgning - Nedbringelse af sygefravær
Budget- og regnskabsskema


83. Rum til faglighed

Rum til faglighed

Sagsfremstilling

Tidligere var hovedparten af opgaver på plejecentrene mere simple plejeopgaver, som kunne løses af den enkelte medarbejder. I dag er der stigende kompleksitet i opgaverne, og det stiller krav til samarbejde og koordinering. Der er derfor opstået et behov for at have rum til faglig sparring, samarbejde og koordinering.

 

De lokaler, der i dag er til rådighed til disse faglige opgaver, er ikke alle steder hensigtsmæssige. Det giver en stressende atmosfære og et dårligt arbejdsmiljø, og der er risiko for, at opgaverne ikke bliver videregivet på en sikker og faglig, hensigtsmæssig måde på grund af manglende plads, uro og støj.

 

De afsatte midler skal bidrage til at øge den faglige kvalitet, øge sikkerheden for beboerne og samtidig give et bedre arbejdsmiljø og en bedre trivsel for personalet.

 

Forvaltningen har været i dialog med ældreområderne om ”Rum til faglighed”.

Indkomne ønsker til midlerne er;

1)     Fire kontorer med glasvægge på Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter, et til hver af de fire bo-enheder. Rummene skal anvendes til fortrolige samtaler, kollegial sparring, og skal sikre ordentlige arbejdsvilkår for medarbejderne. Væggene ønskes i glas for at sikre, at beboerne ikke føler, de er alene i fællesarealet.

Udgiften hertil udgør; Indfrielse af lån, skyldes at fælles boligareal skal ændres til serviceareal, 395.000 kr. plus etablering af kontorer 400.000 kr., i alt 795.000 kr.

 

2)     Døgnrehabiliteringsafdelingen på Carolineparken ønsker at etablere et rum til kontor til faglig sparring mv. Estimeret udgift 40.000 kr.

 

3)     Renovering af to kontorer på Lyngparken til brug for faglig sparring, koordinering mv.

Estimeret udgift 78.000 kr.

 

4)     Ældreområde Nord har ikke mulighed for at etablere et kontorer i de nuværende lokaler, men ønsker at skabe rum til faglighed ved at opsætte rulleborde i lokalerne, hvor medarbejderne kan dokumentere mv. 12 stk. af 5.700 kr.  i alt 68.400 kr.

 

5)     Ældreområde Øst ønsker 6 stk. rulleborde til faglig dokumentation i alt 34.200 kr.

 

De identificerede behov for ”Rum til faglighed” udgør i alt 1.015.600 kr.

 

Det foreslås, at Lyngparken selv finansierer 15.600 kr., da det er et renoveringsprojekt, hvori der indgår vedligehold, som normalt finansieres af institutionernes eget budget.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår, at alle projekterne igangsættes i 2018.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Der er i anlægsbudgettet for 2018 og 2019 afsat 500.000, i alt 1.000.000 kr. til etablering af ”Rum til faglighed” på plejecentrene


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de anførte projekter godkendes, og

at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., der finansieres af anlægsbudgettet for 2018 og 2019.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Indstillingen blev godkendt.sagsnr18-5716_doknr79355-18_v1_rum til faglighed - tekst bag anlægsforslag.docx

Bilag

Rum til faglighed - tekst bag anlægsforslag


84. Fordelingen af §18 midler (Frivilligt Socialt Arbejde)

Fordelingen af §18 midler (Frivilligt Socialt Arbejde)

Sagsfremstilling

Varde Kommune har mange, som udfører frivilligt arbejde på det sociale område og står for tilbud, der forebygger og aktiverer. Det frivillige arbejde bliver udført af enkeltpersoner, grupper, organisationer eller foreninger på det sociale og sundhedsmæssige område, der arbejder for grupper eller personer, der har det svært.

 

Koordineringsudvalget har til opgave at komme med indstillinger til udvalget omkring fordeling af de afsatte midler til frivilligt socialt arbejde, og informere de frivillige organisationer om muligheden for støtte efter servicelovens §18.

Når foreningerne søger §18 midler, er der to ansøgningsskemaer. Et til personistforeninger og et til alle de andre foreninger. Alle pensionistforeninger søger et fast beløb på 5000 kr. De andre foreninger skal uddybe deres ansøgning med beløb, og til hvilket formål midlerne skal bruges. Herefter tager Koordineringsudvalget stilling til, om de vil støtte formålet. Alle foreninger som får et tilskud til arrangement eller aktivitet, skal indsende kvittering for det brugte beløb. Hvis beløbet ikke er brugt, skal det tilbagebetales.

 

Koordineringsudvalget for Frivillig Socialt Arbejde havde møde den 7. maj 2018, hvor de behandlede de indkomne ansøgninger, som var modtaget 1. april 2018.

Priorteringen fremgår af vedhæftede bilag.

 

Koordineringsudvalget har to ansøgninger, hvor der mangler uddybning af ansøgningerne fra ansøgerne.

 

Der blev givet to afslag. I det ene tilfælde var begrundelsen, at ansøger ikke levede op til kriterierne om lokal tilknytning. I det andet tilfælde var begrundelsen, at der i den tidligere ansøgningsrunde var givet tilskud til samme formål.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Servicelovens §18
Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Koordineringsudvalg vedrørende Frivillig Socialt Arbejde.


Økonomi

Der er et budget på 1.232.626 kr. til Frivillig Socialt Arbejde, som Koordineringsudvalget skal fordele i oktober og april måned. I oktober 2017 uddelte Koordineringsudvalget 971.571,45 kr. som blev udbetalt pr. 1. januar 2018.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at fordelingen af midler godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-712_doknr71463-18_v1_tilrettet - oversigt over indkomne ansøgninger pr. 1. april 2018.xls

Bilag

Tilrettet - Oversigt over indkomne ansøgninger 1. april 2018.XLS


85. Tekniske tilretninger til Budget 2019-2022

Tekniske tilretninger til Budget 2019-2022

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2019 er det vedtagne budget for 2018 korrigeret for ændringer på grund af blandt andet demografi, nye budgetforudsætninger, ny lovgivning og tidligere politiske ændringer.

 

De samlede tekniske tilretninger medfører på udvalgets område en forhøjelse på 2,3 mio. kr., jf. bilag. Med de samlede ændringer kan budgettet for 2018 opgøres således:

 

Udgangspunkt – Vedtaget budget 2018 – i hele 1000 kr.

 

Demografi

0

Ændringer i forudsætninger

0

Lovændringer

310

Tidligere politiske beslutninger

2.049

Flytning mellem udvalg

-72

I alt budgetforslag 2019

2.287

 

Senere på året skal der indarbejdes ændringer på baggrund af blandt andet lov- og cirkulæreprogrammet og økonomiaftalen mellem KL og regeringen, pris- og lønfremskrivning, samt ændringer som følge af et kommende budgetforlig.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager i punktets behandling.


Retsgrundlag

Kommunens økonomiregulativ


Økonomi

---


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oversigt over tekniske tilretninger til budget 2019-2022 godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3862_doknr80531-18_v1_tekniske tilretninger 12.6.2018.xlsx

Bilag

Tekniske tilretninger 12.6.2018


86. Udfordringer og nye ønsker til budget 2019-2022

Udfordringer og nye ønsker til budget 2019-2022

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for budget 2019, som blev godkendt i byrådet den 6. marts 2018, skal budgetudfordringer samt nye ønsker finansieres indenfor udvalgets ramme.

 

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 var der visse udfordringer, som ikke alene har betydning for regnskab 2018, men også fremadrettet. Disse udfordringer skal finansieres indenfor udvalgets område.

 

Derudover er der 2 nye ønsker til driftsbudgettet.

 

En nærmere specifikation fremgår af vedlagte bilag.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de budgetmæssige udfordringer samt 2 nye ønsker til driftsbudgettet kan finansieres inden for udvalgets nuværende budget, som angivet i bilag.


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov


Økonomi

De budgetmæssige udfordringer og nye ønsker finansieres inden for udvalgets budget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de budgetmæssige udfordringer og nye ønsker til driftsbudgettet finansieres inden for udvalgets budget jf. vedlagte bilag.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-3862_doknr91298-18_v1_udfordringer og nye ønsker budget 2019-2022 - social og sundhed.pdf

Bilag

Udfordringer ognye ønsker budget 2019-2022 - social og sundhed


87. Prioritering af omprioriteringsforslag og nye ønsker til drift- og anlægsbudgettet - Budget 2019-2022

Prioritering af omprioriteringsforslag og nye ønsker til drift- og anlægsbudgettet - Budget 2019-2022

Sagsfremstilling

Prioritering af omprioriteringsforslag

I fortsættelse af udvalgets behandling af budgettet for 2019–2022 skal udvalget foretage en prioritering af forslagene til omprioriteringskataloget. Udvalget skal som minimum fremsende forslag på 6,77 mio. kr. til behandling på budgetkonferencen den 13. og 14. september 2018.

 

Udvalget skal i henhold til budgetprocessen foretage en politisk prioritering af forslagene ud fra hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskeligt at gennemføre. Minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum1/3 må prioriteres røde.

 

I det omfang udvalget har nye ønsker til driftsbudgettet, skal rammen for omprioriterings-forslag forhøjes tilsvarende.

 

Udvalget fik på mødet i maj en overordnet gennemgang af de foreliggende forslag, og udvalgsmedlemmerne blev opfordret til at fremkomme med yderligere forslag senest den 29. maj. En ajourført oversigt over omprioriteringsforslag inden for udvalgets område og en uddybende beskrivelse af de enkelte forslag er vedlagt med henblik på, at udvalget prioriterer, hvilke forslag der skal fremsendes til budgetkonferencen.

 

Nye anlægsønsker

Der foreligger 3 anlægsønsker, alle med opstart i 2020.

De nye anlægsønsker omhandler etablering af midlertidige boliger til svært overvægtige borgere, opdatering af beskæftigelsestilbuddet i Ølgod, i forbindelse med udvidelse af botilbuddet, samt ønske om totalrenovering og ombygning af varmtvandsbassinet på Lunden.

 

Nye ønsker til driftsbudgettet 

Der foreligger ikke nye ønsker til driftsbudgettet.

 

Udviklingskonsulent Christina Kindt deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at forslagene vil kunne realiseres. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at de foreliggende forslag vil påvirke det aktuelle serviceniveau. En nærmere beskrivelse heraf fremgår af vedlagte bilag.


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.


Økonomi

---


Høring

Høringsperioden er 22. august til 6. september.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, 

at der foretages en prioritering af, hvilke forslag til omprioriteringskataloget, samt hvilke nye anlægsønsker der skal fremsendes til budgetkonference den 13. og den 14. september 2018.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-06-2018

Udvalgets prioritering af forslag til omprioriteringskatalog samt nye anlægsønsker fremsendes til budgetkonferencen.sagsnr18-64_doknr92360-18_v1_prioriteringsskema - udvalget for social og sundhed.pdf

Bilag

Prioriteringsskema - Udvalget for Social og Sundhed


88. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

  • Opfølgning på KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 17. og 18. maj.
  • Temadrøftelse i udvalget vedr. 2022-aftalen (sosu-uddannelser)

 

 

 

 

 

Orientering v/direktøren

  • Det Danske Madhus
  • Udvalgets aktivitetskalender for 2. halvår 2018

 

 

 

 

 

Gensidig orientering

  • Arv til Hornelund
  • I arbejdet med forberedelse af byggeri til erstatning for Vinkelvejscentret i Ølgod planlægges der en studietur den 17. september og en workshop den 1. oktober. Der vil være mulighed for politisk deltagelse på de to dage.

 

 

 

Eventuelt


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-06-2018

Orienteringerne blev taget til efterretning.sagsnr08-12093_doknr88034-18_v1_udvalgets aktivitetskalender 2018.docx

Bilag

Udvalgets aktivitetskalender 2018