UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Lyngparken

STARTTIDSPUNKT

15-05-2018 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

15-05-2018 12:15:00


PUNKTER

66. Godkendelse af dagsorden
67. Udvalgsmøde på Lyngparken
68. Muligheder for støtte til demensramte og pårørende - orientering
69. Godkendelse af kvalitetsstandard for ferieophold på Vinkelvejscentret
70. Den videre proces vedr. partnerskab i Røgfri Fremtid
71. Orientering om evaluering af KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik)
72. Orientering om Ankestyrelsens statistik vedr. klagesagsbehandling
73. Status fra Center for Misbrug
74. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Udvalget for Social og Sundhed
75. Budget 2019 - Forslag til omprioriteringskatalog og nye ønsker
76. Status på implementeringen af forløbsprogrammet for KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse)
77. Mødeplan for 2019 i Udvalget for Social og Sundhed
78. Gensidig orientering66. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-05-2018

Godkendt.

67. Udvalgsmøde på Lyngparken

Udvalgsmøde på Lyngparken

Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 15. maj afholdes på Plejecentret Lyngparken, Lyngparken 1, Varde. Mødet vil starte med et oplæg og en rundvisning i centret v/teamleder Inger Skjøtt Nørby.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-05-2018

Taget til efterretning.

68. Muligheder for støtte til demensramte og pårørende - orientering

Muligheder for støtte til demensramte og pårørende - orientering

Sagsfremstilling

På møde i Udvalget for Social og Sundhed den 20. februar blev der rejst spørgsmål om muligheden for støtte til demensramte og deres pårørende, herunder muligheden for økonomisk støtte til pårørende.

 

Forvaltningen har foretaget en afdækning af støttemulighederne, herunder muligheden for i en kortere periode at yde økonomisk støtte til pårørende, der påtager sig omsorgsopgaven i forhold til en nærtstående demensramt.

 

Der er tale om en lang række forskellige indsatser. De omfatter

-         samtaler med pårørende,

-         pårørendegrupper,

-         støtte der sigter på, at demensramte bedre kan fungere i egen bolig,

-         Kompasklubben,

-         rådgivnings- og aktivitetscenter (under opbygning),

-         afløsning i eget hjem,

-         daghjem,

-         aflastning i form af midlertidige døgnpladser,

-         plejeboliger i særlige demensenheder samt

-         muligheden for økonomisk støtte til pårørende, der passer demensramte i eget hjem.


Retsgrundlag

Lov om social service.

Sygedagpengeloven.


Økonomi

---


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-05-2018

Taget til efterretning.sagsnr16-10993_doknr39332-18_v1_notat om muligheder for at støtte pårørende til demensramte.docx

Bilag

Notat om muligheder for at støtte pårørende til demensramte


69. Godkendelse af kvalitetsstandard for ferieophold på Vinkelvejscentret

Godkendelse af kvalitetsstandard for ferieophold på Vinkelvejscentret

Sagsfremstilling

I forbindelsen med samlingen af trænings- og rehabiliteringspladserne på Carolineparken besluttede Udvalget for Social og Sundhed, at den midlertidige rullende aflastningsplads, der indtil videre har været placeret på rehabiliteringsafdelingen, skal flytte til Vinkelvejscentret. Beslutningen stemmer godt overens med, at aflastning særligt efterspørges blandt demente.

Den rullende aflastning tilbydes i Varde Kommune som et ugentligt ophold på en fast hverdag og dertil et ophold på en weekend pr. måned.

Inspireret af Vejen Kommune ønskes en ny, mere fleksibel aflastningsform afprøvet.

Ferieophold tilbydes som en aflastningsform, hvor borgeren booker sig ind på de tidsrum, der ønskes. 

Borgeren kan booke sig ind på max. tre ophold af en uges varighed i løbet af et halvt år.

Ordningen er for demente borgere, hvor den pårørende har behov for aflastning, eller skal ud for at rejse eller andet, hvor den demente ikke kan lades alene i hjemmet, heller ikke med støtte fra Hjemmeplejen.

Hvor de almindelige aflastningsophold administreres af Visitationen, er det demenskonsulenterne, der administrerer ferieboligen.

Ordningen forventes iværksat umiddelbart efter kvalitetsstandardens endelige godkendelse i juni 2018.


Forvaltningens vurdering

Ferieboligen vil komme flere borgere til gode, end den sædvanlige aflastningsform med rullende aflastning, da en rullende aflastningsplads højest kan bruges af fem borgere.

Det forventes, at tilbuddet i kraft af, at det administreres af demenskonsulenterne, vil nå en ny målgruppe af demente, som ikke er i kontakt med Hjemmeplejen, men hvor de pårørende har et behov for aflastning. Demenskonsulenterne har med deres kendskab til målgruppen mulighed for at opfordre par, der ikke er i kontakt med Visitationen og ikke umiddelbart vil søge om et aflastningstilbud, til at gøre brug af ordningen.

 

Erfaringer fra Vejen Kommune viser, at der er stor efterspørgsel efter ordningen, og at boligen stort set er fuldt booket.


Retsgrundlag

Lov om Social Service § 84 stk. 2


Økonomi

Da der ikke er egnede midlertidige boliger, som kan konverteres til en permanent plejebolig, er det nødvendigt at åbne endnu en midlertidig plads, hvilket medfører følgende merugifter:

Husleje inkl. forbrug:    63.996 kr./år

Ekstra afregning af plejecentret: 38.000 kr./år

Indskud og møbler (engangsudgift): 40.000 kr.

 

Udgifterne til gennemførelse af forslaget finansieres indenfor ældreområdets budget.


Høring

Ældrerådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag om godkendelse af kvalitetsstandard for ferieophold på Vinkelvejscentret sendes i høring i Ældrerådet inden endelig godkendelse i udvalget.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 24-04-2018

Ældrerådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-2297_doknr30576-18_v1_kvalitetsstandard ferieophold for demente.docx

Bilag

Kvalitetsstandard ferieophold for demente


70. Den videre proces vedr. partnerskab i Røgfri Fremtid

Den videre proces vedr. partnerskab i Røgfri Fremtid

Sagsfremstilling

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden er gået sammen om at danne partnerskabet Røgfri Fremtid. Udvalget for Social og Sundhed drøftede den 20. marts 2018 Røgfri Fremtid. Udvalget gik ind for, at Varde Kommune melder sig som partner i Røgfri fremtid.

 

Efterfølgende har Region Syddanmark og de 22 kommuner truffet fælles beslutning om at tilslutte sig Røgfri Fremtid, hvilket betyder, at Varde Kommune bliver partner i Røgfri Fremtid.

 

Visionen for Røgfri Fremtid er et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg. Målet er, at i 2030 ryger ingen børn og unge under 18 år, og færre end 5% af den voksne befolkning ryger.

 

Over 60 partnere har allerede valgt at tilslutte sig Røgfri Fremtid – herunder bl.a. 32 kommuner.

 

Hvad indebærer et partnerskab?

Partnere skriver under på at ville støtte visionen om en røgfri fremtid og tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber:

         Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.

         Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.

         Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

 

En kladdeversion af partnerskabserklæringen er vedlagt som bilag.

 

At være en del af partnerskabet Røgfri Fremtid giver adgang til workshops, seminarer og konferencer med førende kapaciteter på området.

Omdrejningspunktet for partnerskabet er et stort netværk med andre, der arbejder med tobak. Der er således mulighed for at hente inspiration fra dem, der ligner en selv, og fra dem, der arbejder helt anderledes med tobaksforebyggelse.

 

Partnerskabet giver også Varde Kommune mulighed for at blive en del af den branding, Røgfri Fremtid producerer. Derudover modtager vi som partner både logo, infografikker og teksteksempler, der kan bruges på vores egne platforme. Røgfri Fremtid formidler partnernes initiativer, events og tiltag, ligesom partnere har mulighed for at være medafsendere på analyser og initiativer.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at partnerskabet med Røgfri Fremtid vil være et stærkt signal om en sundhedsfremmende dagsorden. Forvaltningen vurderer dog også, at det er væsentligt, at signalet understøttes med konkrete og gerne ambitiøse tiltag.

 

For at sikre dette, vurderer forvaltningen, at der er behov for bred opbakning til samt koordinering af partnerskabet på tværs af kommunens forvaltningsområder. Derfor foreslås Programstyregruppen for Sundhedspolitikken at blive styregruppe for implementeringen af Røgfri Fremtid. Programstyregruppen er en tværfaglig administrativ gruppe af fagchefer. Kommissoriet for gruppen beskriver, at målet med gruppen er et velfungerende tværgående samarbejde, som på et strategisk niveau understøtter sundhedsindsatser i Varde Kommune. Opgaven som styregruppe for implementeringen af Røgfri Fremtid ligger dermed i direkte forlængelse af det tidligere arbejde i gruppen. Kommissoriet er vedlagt som bilag – heri ses også en liste over de udpegede fagchefer.


Retsgrundlag

Sundhedsloven §119


Økonomi

Der er ingen finansielle omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen.

Forvaltningen vurderer, at indsatser i forbindelse med Røgfri Fremtid kan afholdes indenfor det eksisterende budget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Programstyregruppen udpeges som styregruppe,

at Programstyregruppen udarbejder en plan for den videre proces med fokus på tidsplan samt involvering af de øvrige forvaltningsområder, og

at der træffes beslutning om den videre politiske proces.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr10-514_doknr22054-16_v1_kommissorium for programstyregruppen.docx
sagsnr18-4493_doknr61919-18_v1_partnererklaering-til-orientering.pdf

Bilag

Kommissorium for programstyregruppen
partnererklaering-til-orientering


71. Orientering om evaluering af KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik)

Orientering om evaluering af KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik)

Sagsfremstilling

I efteråret 2017 modtog Social- og Sundhedsafdelingen satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen til at sende 400 medarbejdere, der til daglig arbejder med demente borgere, på et praksisnært kompetenceløft i KRAP. I alt 16 hold skal igennem kurset inden ultimo december 2019. Hvert kursus varer fem dage fordelt over 5 måneder. Undervisningen varetages af Psykologcentret Viborg & Skive, der har udviklet KRAP samt alle de praksisrettede værktøjer, som KRAP råder over. Kursusforløbene tilrettelægges, så indholdet er direkte overførbart til praksis med udgangspunkt i deltagernes praktiske og faglige erfaringer og udfordringer.

 

Formålet med kompetenceløftet er at støtte de medarbejdere, der til dagligt arbejder med demente borgere og deres pårørende, til i større grad at have fokus på borgernes ressourcer, samt have en anerkendende tilgang i deres arbejde. Dette for at understøtte høj kvalitet i omsorgen samt kunne hjælpe borgere med demens til en bedre hverdag med øget trivsel samt livskvalitet.

 

Til evaluering af kompetenceløftet har Social og Sundhedsafdelingen indgået et samarbejde med SDU om et ph.d.-projekt, hvor omdrejningspunktet er kompetenceløftet i demens og betydningen for de fagprofessionelle, der til dagligt beskæftiger sig med demente borgere og deres pårørende. Herunder hvordan kompetenceløftet påvirker medarbejdernes vurdering af tilegnede kompetencer, trivsel og tilfredshed i arbejdet.

 

Ph.d.-projektet varer 3 år, hvor de første 1½ år vil omhandle dataindsamling og begyndende databearbejdning, mens de sidste 1½ år vil omhandle efterbehandling af data og færdiggørelse af artikler og rapporten.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningen vurdering, at resultatet af ph.d.-projektet vil være med til at synliggøre i hvor høj grad, det er lykkedes at implementere og forankre KRAP som tilgang og kultur på sundheds- og ældreområdet i Varde Kommune. Ligesom resultatet kan anvise, hvorledes kompetenceudvikling af medarbejdere fremadrettet kan planlægges og afholdes for at understøtte, at medarbejdernes nye læring og viden fastholdes.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Social og Sundhedsafdelingens andel i ph.d.-projektet er 725.500 kr.

Midlerne er fundet inden for afdelingens eget budget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-05-2018

Taget til efterretning.

Udvalget orienteres om projektet efter den første evaluering.

72. Orientering om Ankestyrelsens statistik vedr. klagesagsbehandling

Orientering om Ankestyrelsens statistik vedr. klagesagsbehandling

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har siden 2014 udsendt halvårlig statistik til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

 

Varde Kommune ligger lavere i andelen af sager vedr. Lov om Social Service, som omgøres af Ankestyrelsen (36 %) end resten af landet (38 %). En sag kan omgøres af Ankestyrelsen enten med afgørelsen ændring/ophævelse, som betyder, at Ankestyrelsen enten har ændret eller ophævet kommunens afgørelse eller ved, at Ankestyrelsen afgør sagen som hjemvisning. Når Ankestyrelsen hjemviser en sag, betyder det, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som skal behandle sagen igen. Det kan fx være, at kommunen skal finde flere oplysninger i sagen. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at kommunen træffer en anden afgørelse.

 

I 2017 behandlede Ankestyrelsen i alt 126 sager vedr. Lov om Social Service fra Varde Kommune. Heraf blev 74 sager stadfæstet, hvilket betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. 11 sager blev afvist, hvilket betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen, det kan fx skyldes, at der er klaget for sent, eller at Ankestyrelsen ikke er den rette myndighed at klage til. Ud af de 126 sager blev i alt 15 sager afgjort som ændring/ophævelse (heraf vedrører 9 sager Udvalget for Social og Sundhed), og i alt 26 sager blev hjemvist (heraf vedrører 16 sager Udvalget for Social og Sundhed).

 

Varde Kommunes sagsbehandlere i de to myndighedsafdelinger for Social og Handicap samt Ældre og Sundhed har stor opmærksom på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende på at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Myndighed opfordrer dog også af og til borgerne til at anke en afgørelse for at få klarlagt lovgivning og praksis på området og dermed øge vores egen faglighed. Prøvninger af sager ved Ankestyrelsen og Ankestyrelsens principafgørelser er således helt afgørende for at fastlægge, hvordan kommunernes praksis i forbindelse med sagsbehandlingen skal være.

 

Såfremt en sag hjemvises af Ankestyrelsen fx med begrundelsen, at den ikke er tilstrækkeligt belyst, indarbejdes Ankestyrelsens anvisninger i nye sager.

 

Social og Handicap Myndighed samt Ældre og Sundhed Myndighed anvender ikke uafhængige konsulenter i sagsbehandlingen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommunes afgørelser i Ankestyrelsen er med til at forbedre vores sagsbehandling, og vi følger derfor Ankestyrelsens afgørelser tæt og drager læring ud af de sager, som hjemvises eller ændres.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om Social Service


Økonomi

Ingen


Høring

Handicaprådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-05-2018

Taget til efterretning.

Udvalget orienteres igen i foråret 2019 med nye tal.


Beslutning Handicaprådet den 24-05-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-4494_doknr64252-18_v1_ankestatistik - varde kommune.pdf.pdf
sagsnr18-4494_doknr64287-18_v1_ankestyrelsens afgørelser sel varde 2013-2017.xlsx

Bilag

Ankestatistik - Varde Kommune.pdf
Ankestyrelsens afgørelser SEL Varde 2013-2017


73. Status fra Center for Misbrug

Status fra Center for Misbrug

Sagsfremstilling

Varde Kommune har samarbejdsaftale med Center for Misbrug i Esbjerg om behandling af stofmisbrugere i Varde.

 

Center for Misbrug fik i oktober 2017 påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. substitutionsbehandlingen:

 

At sikre, at bemanding og lægedækning gør det muligt at leve op til vejledningerne.

At sikre, at alle receptfornyelser sker ved personlig kontakt.

At påbegynde og senest efter tre måneder fra datoen for endelig afgørelse at have gennemført fornyet medicingennemgang og udarbejdet behandlingsplaner, herunder nedtrapningsplaner, for alle nuværende patienter i substitutionsbehandling og/eller i behandling med benzodiazepiner med særligt fokus på udtrapning af behandling med benzodiazepiner.

 

Center for Misbrug har siden oktober 2017 arbejdet for at sikre, at man kan leve op til påbuddets krav. Det har været vanskeligt at leve op til krav om lægelig bemanding pga. den generelle mangel på læger i området. Center for Misbrug forhandler derfor med Region Syddanmark om, hvorvidt regionen kan sikre den lægelige bemanding.

 

Varde Kommune har fulgt arbejdet tæt.  Centerleder Morten Jensen fra Center for Misbrug og Social og Tilbudschef Britta Martinsen gav i udvalgets møde den 20. februar en status på, hvor langt centret er med arbejdet med at leve op til påbuddets krav.

 

Det blev samtidig aftalt, at der skulle gives en statusrapport i udvalget igen i udvalgets møde i maj. Statusrapport pr. 30. april er vedhæftet som bilag.

 

Centerleder Morten Jensen og Social og Tilbudschef Britta Martinsen deltager i udvalgets møde kl. 10.00.


Forvaltningens vurdering

Ingen


Retsgrundlag

Lov om social service § 101


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-05-2018

Taget til efterretning.

Der planlægges et besøg på Center for Misbrug i efteråret.sagsnr17-9629_doknr67866-18_v1_statusrapport fra center for misbrug - og afrapportering. - status pr. 30. april 2018.docx

Bilag

Statusrapport fra Center for Misbrug - og afrapportering. - Status pr. 30. april 2018


74. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Udvalget for Social og Sundhed

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Udvalget for Social og Sundhed

Sagsfremstilling

Der fremsendes budgetopfølgning til politisk godkendelse 3 gange årligt, ultimo marts, ultimo juni og ultimo september.

 

Resultatet for budgetopfølgningen for første kvartal 2018 for Social og Sundhed viser et skønnet mindre forbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler, og fordeler sig således:

Fagområde

 

 1. kvartal
 1. kvartal
 1. kvartal

Sundhedsområdet

Forventet merforbrug

0,4 mio.

 

 

Ældreområdet

Forventet mindre forbrug

-4,0 mio.

 

 

Det specialiserede område

Forventet merforbrug

 

2,4 mio.

 

 

Mindre forbrug i alt

 

-1,2 mio.

 

 

 

Specifikation af mindre forbrug:

Sundhedsområdet:

mio. kr.

Korrigeret budget ekskl. overførsler til 2018

Overførsler fra 2017 til 2018

Forventet regnskabs-resultat 2018

Forventet afvigelse 2018 (minus = mindre forbrug)

Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter

200,0

0

200,0

0,0

Kommunal tandpleje

1,1

0

1,5

0,4

Merforbrug i alt

 

 

 

0,4

 

Der er pr. 31. marts kun afregnet medfinansiering for 2 måneder, og forbruget ligger højere end det månedlige gennemsnit. Januar måned er dog typisk en måned med høj aktivitet, så med kun 2 måneder er det vanskeligt at konkludere, om budgettet for 2018 kan overholdes. Der bliver løbende fulgt op på afregningerne.

 

Merforbruget vedrører specialtandplejen, hvor antallet af patienter er steget. Det er Regionen, der behandler patienterne, men gennem de seneste år er der arbejdet med at hjemtage de borgere, der kun har behov for lettere tandbehandling, da prisen i den kommunale tandpleje er billigere.

 

Ældreområdet:

mio. kr.

Korrigeret budget ekskl. overførsler til 2018

Overførsler fra 2017 til 2018

Forventet regnskabs-resultat 2018

Forventet afvigelse 2018 (minus = mindre forbrug)

Uddannelse af sosu-elever

13,1

0,0

11,1

-2,0

Lejetab

2,1

0,0

1,8

-0,3

Deltagelse i forskningsprojekt

0,0

0,0

0,7

0,7

Ekstra udgifter til lederløn

4,7

0,0

5,0

0,3

Hjemmeplejen

125,3

0,5

124,3

-1,0

Plejecentre

189,2

2,3

187,7

-1,5

Hjælpemidler

37,2

0,1

36,5

-0,7

Plejevederlag og sygeplejeartikler ved pasning af døende

1,9

0,0

2,4

0,5

Mindreforbrug i alt

 

 

 

-4,0

 

Forventet mindre forbrug på uddannelse af social- og sundhedshjælpere skyldes, at der i 2017 ikke var tilstrækkelig med ansøgere til uddannelsen. Da uddannelsen varer 1 år og 2 mdr., medfører det også et mindre forbrug i 2018.

 

Der er forventet mindre forbrug på lejetab i kommunens ældre og plejeboliger på 0,3 mio., som bl.a. kan henføres til, at der nedlægges boliger i Varde og Oksbøl.

 

Merudgifter til deltagelse i et forskningsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Syddansk Universitet, hvor omdrejningspunktet er kompetenceløft på demensområdet, og hvordan det påvirker medarbejdernes vurdering af tilegnede kompetencer, trivsel og tilfredshed i arbejdet.

 

Ekstraudgifter til lederløn i forbindelse med lederskift.

 

Hjemmeplejen har fra værdighedsmidlerne fået tilført 5,2 mio. kr., som også skal dække fast vagt på plejecentrene. En fremregning af udgifterne for de første 3 mdr. i 2018 udviser et forventet mindre forbrug på omkring 1 mio. kr.

 

Der forventes et mindre forbrug på mellemkommunale betalinger for Varde Kommune borgere, der har ophold på andre kommuners plejecentre. Forbruget forventes på niveau med 2017, og det giver et mindre forbrug på 1,5 mio. kr.

 

Ved budgetlægningen for 2018 blev der tilført 1,2 mio. kr. til øgede udgifter til hjælpemidler. Der er bl.a. sket en stigning i udgiften til GPS-hjælpemidler, men hele beløbet forventes ikke forbrugt, hvorfor der tilbageføres 0,7 mio. kr.

 

Til plejevederlag til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Antallet af borgere varierer hen over året, men forbruget forventes at være på niveau med 2017.   

 

Det specialiserede område:

mio. kr.

Korrigeret budget ekskl. overførsler til 2018

Overførsler fra 2017 til 2018

Forventet regnskabs-resultat 2018

Forventet afvigelse 2018 (minus = mindreforbrug)

Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne

28,8

0,6

29,9

1,1

Behandling af stofmisbrugere

6,5

0,0

7,6

1,1

Særlige pladser i psykiatrien

0,3

0,0

1,0

0,7

Tilskud til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

0,9

0,0

0,4

-0,5

Merforbrug i alt

 

 

 

2,4

 

Ved budgetlægningen for 2018 blev det specialiserede område tilført ekstra midler, der er fordelt på myndighedens områder i forhold til det forventede forbrug. Der blev endvidere indarbejdet forventede besparelser som følge af arbejdet med masterplan og effektmål, og der pågår et analysearbejde vedrørende optimering af de økonomiske styringsmuligheder.

 

Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne har gennem de seneste par år oplevet en stigning, dog uden at der er tilført yderligere budget. Der forventes derfor en merudgift på 1,1 mio. kr.

 

På misbrugsområdet er der en stigning i udgiften til behandling af borgere i substitutions-klinikken, som skyldes, at afregningstaksten er steget, som følge af nye krav fra patientsikkerhedsstyrelsen. Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr.

 

Udgiften til særlige pladser i psykiatrien er budgetteret med 0,3 mio. kr., som er det beløb, kommunen har fået tilført via bloktilskuddet. Det forventes, at udgiften i 2018 bliver på ca. 1 mio. kr. Der skal etableres 31 pladser i Region Syddanmark, og kommunerne skal, foruden de pladser de selv benytter, også være med til at finansiere ledige pladser. Pr. 1. marts 2018 er der etableret 15 pladser i Vejle, og der skal yderligere etableres 16 pladser i Esbjerg. Der foreligger endnu ikke en dato for, hvornår pladserne i Esbjerg etableres. Varde Kommune benytter pt. ingen af pladserne, så den forventede udgift er alene til tomgang. Der skønnes på nuværende tidspunkt en merudgift på 0,7 mio. kr.

 

For tilskud til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne forventes et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. Mindre forbruget skyldes, at en ankeafgørelse har medført et fald i antallet af borgere, der er berettiget til refusion. 

 

Anlæg

Der er i alt afsat 24,3 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018, hvoraf 6,9 mio. kr. er overført fra 2017. Der vedhæftes oversigt over anlægsarbejder i 2018.

Renovering af køkken på Carolineparken er afsluttet, og anlægsarbejdet er blevet lidt billigere end forventet. Da arbejdet er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriets pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre, skal restbeløbet på 141.381 kr. tilbagebetales til ministeriet.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Da budgetopfølgningen er foretaget på et forholdsvis tidligt tidspunkt af året, er det forvaltningens vurdering, at opfølgningen hviler på et forholdsvist usikkert grundlag, og at der i løbet af året kan komme korrektioner til skønnet.

 

På den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet ligger afregningerne for de første måneder højt, men der er sæsonudsving på afregningen, så et mindre forbrug i sommer-månederne kan være medvirkende til, at budgettet alligevel kan overholdes.

 

På det specialiserede område er der indregnet besparelser, som der arbejdes med at hente hjem. Der er i budgettet ikke indlagt beløb til nye borgere i systemet, da der er taget udgangspunkt i det nuværende forbrug, og det forventes, at tilgang af nye borgere modsvares af afgang af borgere. Store afvigelser i løbet af året kan derfor medvirke til, at budgettet ikke kan overholdes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

Budgetopfølgningen er sket på baggrund af forhold kendt på opfølgningstidspunktet, og det vurderes, at opfølgningen giver et retvisende billede.

Der var overførsler fra 2017 til 2018 på 16 mio. kr. på driftsbevillinger indenfor rammen, og der forventes ca. samme beløb overført til 2019.

Overførslerne har ingen indflydelse på det forventede mer/mindre forbrug, der er nævnt ovenfor.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-55_doknr63046-18_v1_budgetopfølgning 31. marts 2018 - drift.xlsx
sagsnr18-55_doknr63106-18_v1_anlæg pr. 31.03.2018.xlsx

Bilag

Budgetopfølgning 31. marts 2018 - Drift
Anlæg pr. 31.03.2018


75. Budget 2019 - Forslag til omprioriteringskatalog og nye ønsker

Budget 2019 - Forslag til omprioriteringskatalog og nye ønsker

Sagsfremstilling

Forslag til omprioriteringskatalog

Byrådet godkendte den 6. marts 2018 budgetproceduren for budget 2019, herunder at fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog med forslag til evt. servicereduktioner på 1 pct. af budgettet i 2019.

 

Udvalget for Social og Sundhed fik på mødet den 17. april 2018 et overblik over budgettet på deres område. Med udgangspunkt i udvalgets budget skal udvalget fremkomme med forslag til omprioriteringskatalog på 6,77 mio. kr., samt forslag til finansiering af eventuelle nye ønsker til driftsbudgettet.

 

Forvaltningen præsenterer forslagene på mødet.

 

Nye ønsker til drifts- og anlægsbudgettet

Der foreligger flere forslag til nye ønsker til driftsbudgettet, og der foreligger et enkelt forslag til anlægsbudgettet.

 

Nye driftsønsker skal fagudvalgene finansiere indenfor udvalgets område, således at eventuelle nye forslag/kendte budgetudfordringer skal være ledsaget af finansieringsforslag i form af besparelser på andre områder.

 

Udvalget kan kun komme med nye anlægsønsker i 2020, 2021 eller 2022, hvor der er

uprioriterede puljer på hhv. 17, 40 og 80 mio. kr. Hvis udvalget har nye anlægsønsker i 2019, skal udvalget pege på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, som det ønsker skal udgå eller udskydes.

 

Udviklingskonsulent Christina Kindt samt økonomikonsulenterne Arnfred Bjerg og Inga Schmidt deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Materialet er under udarbejdelse, og forvaltningen vil på mødet fremlægge en række forslag, så udvalget kan tilkendegive, hvilke forslag der skal arbejdes videre med.

 

Forvaltningen udarbejder forslagene til endelig prioritering på udvalgets møde i juni.


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forvaltningens gennemgang af omprioriteringsforslag, forslag til nye ønsker til drifts- og anlægsbudgettet tages til efterretning, og

at udvalget drøfter, om der er yderligere forslag, der skal arbejdes videre med.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-05-2018

Forvaltningens omprioriteringsforslag og nye ønsker til drifts- og anlægsbudgettet blev taget til efterretning.

 

Evt. nye forslag blev drøftet, og forvaltningen udarbejder beskrivelse og beregninger.

 

Såfremt udvalget har yderligere forslag, skal disse være fremsendt til forvaltningen senest den 29. maj.

76. Status på implementeringen af forløbsprogrammet for KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse)

Status på implementeringen af forløbsprogrammet for KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse)

Sagsfremstilling

Udarbejdelse af nye forløbsprogrammer for mennesker med kronisk sygdom er et prioriteret indsatsområde i Sundhedsaftalen 2015-18. Forløbsprogrammerne skal beskrive den samlede behandlingsindsats på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis med det formål at sikre rettidig kommunikation, et velfungerende samarbejde mellem fagprofessionelle, og herigennem øge behandlingskvalitet og sikre sammenhæng for patienterne.

 

Der er udviklet et nyt forløbsprogram for mennesker med KOL, som Sundheds-koordinationsudvalget godkendte den 28. februar 2017. Det nye forløbsprogram er udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL. Forløbsprogrammet for mennesker med KOL er udarbejdet i et samarbejde med patienter og pårørende samt sundhedsprofessionelle fra både sygehuse, kommuner og almen praksis.

 

I Varde Kommune er der det sidste års tid arbejdet med implementeringen af forløbsprogrammet. I december – januar er der gennemført interview med nogle af KOL nøglepersonerne i Center for Sundhedsfremme, Sygeplejen og Træning og Rehabilitering. Ud fra disse interview er vedhæftede status blevet udarbejdet. Der er taget udgangspunkt i de enkelte afsnit i forløbsprogrammet, herunder hvordan vi løser ”skal, bør og kan-opgaverne”.

 

Varde Kommune er nået langt med implementeringen af elementerne i forløbsprogrammerne. Flere af elementerne var allerede implementeret, inden forløbsprogrammet blev godkendt. Bl.a. flytningen af den specialiserede genoptræning og rehabilitering fra sygehuset og ud i kommunen, dette skete allerede i efteråret 2016 i et samarbejde mellem Sydvestjysk Sygehus (SVS) og de øvrige kommuner i optageområdet omkring SVS.

 

Varde Kommune opfylder næsten alle kravene og anbefalingerne i forløbsprogrammet, de elementer, hvor vi endnu ikke lever helt op til krav og anbefalinger, er;

-         Borgerrettet forebyggelse: Her lever Varde Kommune endnu ikke helt op til alle anbefalingerne på grundniveauet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak. Det gælder;

 • Systematisk undervisning og forældremøder omkring forebyggelse af rygestart.
 • Information og henvisning hos den kommunale tandpleje omkring rygning og tilbud om rygestop
 • Information til detailhandlen

 

-         Løbende risikovurdering: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at borgere med behov for særlig støtte tilbydes udvidet forløbskoordination med henblik på at fastholde borgeren i behandlings- og rehabiliteringsforløbet. Den udvidede forløbskoordination foregår både på sygehuset og i kommunen. I Varde Kommune er der ikke ansat forløbskoordinatorer. Opgaven med at hjælpe de særlige sårbare borgere er placeret hos de medarbejdere, som har kontakt til borgeren. Den udvidede forløbskoordination er et fælles ansvar. Med denne løsning, hvor alle har ansvaret, er der en risiko for, at der ikke skabes en tilstrækkelig sammenhængende indsats.

 

-         Ansvar for borgere med eksacerbationer (midlertidig forværring af KOL sygdommen): Medarbejder på sundheds- og ældreområdet kan blive mere systematiske i deres opsporing og vejledning af borgere med eksacerbationer. Gennem en tidlig opsporing af begyndende eksacerbationer kan indlæggelser forebygges. Som en del af dette kan der ligeledes sættes fokus på at vejlede de pårørende, så de også kan opspore begyndende eksacerbationer, samt at de ved, hvordan de skal reagere og hjælpe borgeren med en KOL sygdom, når vedkommende får eksacerbationer.

 

I interviewene med KOL nøglepersonerne kom der forslag til nye tiltag frem. Et eksempel er et ønske om mere fokus på virtuelle løsninger bla. i træningen af borgere med en KOL sygdom. Sygeplejen og Center for Sundhedsfremme arbejder allerede med mindre virtuelle/ telemedicinske projekter. Med det nationale Tele-KOL projekt vil dette arbejde udvikle sig de kommende år.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommune er langt med implementeringen af forløbsprogrammet for mennesker med KOL, og at den øgede indsats de sidste år, hvor der har været prioriteret midler til KOL området, har betydet, at Varde Kommune har været på forkant med de opgaver, som kommunerne har fået i forbindelse med forløbsprogrammet for mennesker med KOL. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at Varde Kommune i løbet af 2018 vil kunne implementere forløbsprogrammet for mennesker med KOL helt. Det skal ske ved, at Varde Kommune indgår i partnerskabet omkring Røgfri Fremtid og arbejder aktivt for at opfylde målene heri. Det skal også ske ved at arbejde med at implementere projektet omkring tidlig opsporing på ældreområdet, pt. arbejdes der med et pilotprojekt omkring dette.


Retsgrundlag

Sundhedsloven


Økonomi

Der medfølger ikke økonomi til implementeringen af forløbsprogrammerne.

Den største opgave er udflytningen af den specialiserede rehabilitering og genoptræning. Her har der for Varde Kommune været en besparelse på at tage opgaven hjem, idet der er sparet på medfinansieringen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning, og

at forvaltningen arbejder videre med implementeringen af forløbsprogrammet.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-11263_doknr159989-17_v1_status på implementering.docx

Bilag

Status på implementering


77. Mødeplan for 2019 i Udvalget for Social og Sundhed

Mødeplan for 2019 i Udvalget for Social og Sundhed

Sagsfremstilling

Byrådet, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor deres respektive møder skal afholdes.

 

Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

 

Politik, Analyse og Digitalisering har udarbejdet et forslag til mødeplan 2019 for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv/Byrådet.

 

Udgangspunktet er bl.a. nedenstående tidligere aftalte vilkår:

 • Ingen møder i ugerne 7, 16, 42 og 52 
 • Ingen møde den 1. marts (HEC fødselsdag)
 • Ingen møde den 5. september (flagdag)
 • Ingen møder når der er KL arrangementer samt Folkemøde på Bornholm
 • Ingen udvalgsmøder fredag
 • Byrådsmøde så vidt muligt 1. tirsdag hver måned
 • UØE onsdag ugen før byrådsmøde
 • Hidtil ønske til KF-møderne mandag kl. 13.00   
 • Hidtil ønske til BL-møderne tirsdag kl. 13.00
 • Hidtil ønske til PT-møderne torsdag kl. 12.30 (ønske om 2 møder i juni og december)
 • Hidtil ønske til SS-møderne tirsdag kl. 08.15
 • Hidtil ønske til AI-møderne torsdag kl. 08.00
 • 1 årligt dialogmøde mellem ProVarde og UØE i efteråret
 • 2. behandling af budget er integreret i de ordinære møder i henholdsvis UØE og BY.

 

Økonomi har været inddraget i planlægningen i forhold til budgetlægning samt budgetopfølgningerne pr. 31.3 og 30.9


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udkast til politisk mødeplan 2019 imødekommer de opstillede vilkår.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Økonomi

Udgifter til mødeforplejning o.l.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen for 2019 godkendes, for så vidt angår Udvalget for Social og Sundhed, og

at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-05-2018

Mødeplanen blev godkendt.

Der er ikke truffet beslutning om mødernes varighed.sagsnr18-2084_doknr56591-18_v1_politisk mødeplan 2019 - endelig.doc

Bilag

Udkast af 12. april 2018


78. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Ændret indsamling af sundhedsdata på skoleområdet.

 

 

 

 

 

Orientering v/direktøren

 

 

 

 

 

 

Gensidig orientering

 

 

 

 

 

Eventuelt

 • Udvalget ønsker løbende fremlagt case beskrivelser af sager, hvor forvaltningen oplever, at det ikke giver mening (”det giver ingen mening” filter).

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-05-2018

Orienteringerne blev taget til efterretning.