UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Dalgashus, Dalgasvej 35

STARTTIDSPUNKT

17-04-2018 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

17-04-2018 12:15:00


PUNKTER

55. Godkendelse af dagsorden
56. Udvalgsmøde på Dalgashus
57. Temapræsentation Specialområdet
58. Budget 2019 og overslagsårene - Udvalget for Social og Sundhed
59. Justering af servicetider i forbindelse med udbud af kørselsopgaver
60. Godkendelse af kvalitetsstandard for ferieophold på Vinkelvejscentret
61. Regulering af taksten på Vidagerhus, Socialpsykiatrien
62. Forsøg om etablering af friinstitutioner
63. Revidering af Værdighedspolitik - orientering
64. Punktet gensidig orientering
65. Gensidig orientering55. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Godkendt.

56. Udvalgsmøde på Dalgashus

Udvalgsmøde på Dalgashus

Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 17. april afholdes på Dalgashus, Dalgasvej 35, Varde. Mødet vil starte med et oplæg og en rundvisning i huset v/Birthe Jensen.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Taget til efterretning.

57. Temapræsentation Specialområdet

Temapræsentation Specialområdet

Sagsfremstilling

På mødet giver Socialchef Gitte Eskesen en præsentation af det specialiserede socialområde. Her præsenteres bl.a. områdets arbejde med masterplaner og effektmål.

Der gives også status på det igangsatte analysearbejde vedrørende optimering af de økonomiske styringsmuligheder.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at præsentationen giver et indblik i specialområdets fokusområder.

 

Udviklingskonsulenterne Sanne Schroll, Heidi Gantzel og Christina Kindt deltager under præsentationen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at præsentationen tages til til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Taget til efterretning.

58. Budget 2019 og overslagsårene - Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2019 og overslagsårene - Udvalget for Social og Sundhed

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 6. marts 2018 budgetproceduren for budget 2019, herunder den overordnede politiske tidsplan for budgetlægningen, samt:

 • at alle serviceområder skal effektivisere for ½ pct. årligt, dvs. ½ pct. i 2019 stigende til 1 pct. i 2020 osv. Lederne skal selv beslutte, hvordan de gennemfører effektiviseringerne. Effektiviseringer for udvalgets område udgør i 2019 ca. 3,4 mio. kr. 
 • at fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner på 1 pct. af budgettet, svarende til 6,77 mio. kr. for Udvalget for Social og Sundhed.

 

Budgetproceduren lægger op til, at fagudvalgenes budgetproces foregår på udvalgsmøderne i april til juni:

 • Udvalgsmøder i april – Udvalgene får et overblik over, hvad pengene bliver brugt på i de enkelte områder, og hvor forvaltningen vurderer, at der er potentialer for prioritering.
 • Udvalgsmøder i maj – Fagudvalgene får en bruttoliste over finansieringsforslag, som de kan vælge imellem eller kan stille spørgsmål til. For at udvalgene har mulighed for at foretage politiske prioriteringer og har noget at vælge imellem, så skal der udarbejdes forslag for mere end 6,77 mio. kr.
 • Udvalgsmøder i juni – Fagudvalgene laver en endelig prioritering af de omprioriteringsforslag, som de sender videre til budgetseminaret.

 

Nye ønsker til drifts- og anlægsbudgettet

Nye driftsønsker skal fagudvalgene finansiere indenfor udvalgets område.

Gruppeformændene har dog ønsket, at der udarbejdes beskrivelser til budgetkonferencen på budgetudvidelser på flere områder. Inden for udvalgets området vil der være tale om en styrkelse af ældreområdet på indtil 5 mio. kr. og en andel i en frivilligkoordinator til omkring 0,5 mio. kr. Det betyder, at disse ønsker fremsendes til budgetkonferencen, og at udvalgene ikke behøver at fremsende dem igen – og heller ikke behøver at finde finansiering hertil.

 

Udvalgene kan kun komme med nye anlægsønsker i 2020, 2021 eller 2022, hvor der er uprioriterede puljer på hhv. 17, 40 og 80 mio. kr. Hvis udvalgene har nye anlægsønsker i 2019, skal udvalget pege på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, som det ønsker skal udgå eller udskydes.

 

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under punktets behandling.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vil på mødet gennemgå udvalgets budget og potentiale for effektivisering.


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-1117_doknr40588-18_v1_oversigt, udvalget for social og sundhed.xlsx

Bilag

Oversigt, Udvalget for Social og Sundhed


59. Justering af servicetider i forbindelse med udbud af kørselsopgaver

Justering af servicetider i forbindelse med udbud af kørselsopgaver

Sagsfremstilling

Varde Kommunes kørselsopgaver har været sendt i udbud, og der er i marts måned 2018 indkommet to tilbud.
Forvaltningen vurderede ved buddenes åbning, at den pris der blev budt med, var for høj, i forhold til det vi havde forventet. Det er derfor besluttet, at udbuddet skal gå om i forventning om, at en justering af kravene til opgaven kan medvirke til en reduktion i prissætningen.

 

Varde Kommunes priser på kørsel har siden 2012 været blandt landets laveste.
Med henblik på at opnå en gunstigere pris end ved første udbudsrunde, har der været gennemført en markedsdialog med begge bydere fra første runde. Formålet var at få en indikation på hvilke faktorer, der kunne være fornuftige at ændre på.
Markedsdialogen har vist, at der er en række faktorer, som der er behov for at justere på, det være sig krav til køretøjer, aftaler omkring afregning til vognmændene samt  serviceniveauet på enkelte områder, hvis vi ønsker en gunstigere prissætning, idet prisen afhænger af operatørens muligheder for at fylde bilerne mest muligt på den enkelte tur.

 

Der er peget på følgende områder:


Kørsel til læge- og speciallæge
I udbuddet fra 2012 gjaldt, at borgeren maksimalt måtte afleveres ved lægen 20 minutter før aftalt tid og efter konsultationen måtte borgeren vente 30 minutter om formiddagen og 45 minutter efter klokken 12.00. I udbuddet fra januar måned 2018 var kravet til operatøren maksimalt 30 minutters ventetid, både før og efter konsultationen. Markedsdialogen viser, at operatøren vurderer, at det tidskrav gør samkørsel nærmest umulig, og dermed bliver prisen højere. Den siddende patientbefordring i Region Syddanmark opererer med aflevering maksimalt 60 minutter før konsultationen og maksimalt 60 minutters ventetid efter konsultationen.
Forvaltningen foreslår, at vi justerer kravet i det nye udbud, således at borgeren tidligst må afleveres 45 minutter før konsultationen og maksimalt må vente 60 minutter efter konsultationen.

 

Kørsel til genoptræning
I udbuddet fra 2012 gjaldt, at borgeren maksimalt måtte afleveres ved genoptræningsstedet 20 minutter før aftalt tid og efter konsultationen måtte borgeren vente 30 minutter om formiddagen og 45 minutter efter klokken 12.00. I udbuddet fra januar måned 2018 var kravet til operatøren maksimalt 30 minutters ventetid, både før og efter træning. Markedsdialogen viser, at operatøren vurderer, at det tidskrav gør samkørsel nærmest umulig, og dermed bliver prisen højere.
Forvaltningen foreslår, at vi justerer kravet i det nye udbud således at borgeren tidligst må afleveres 45 minutter før træning og maksimalt må vente 60 minutter efter træning.


Kørsel af specialklassebørn

I udbuddet fra 2012 gjaldt, at børnenes maksimale køretid til Tistrup skole måtte være 45 minutter, mens det for øvrige specialskoler var 60 minutter. Dette krav var fastholdt i udbuddet i januar 2018. Den nuværende fordeling af børnene i kommunen betyder imidlertid, at en fastholdelse af dette krav vil betyde, at en del børn er nødsaget til at blive kørt alene, fordi kravet ikke levner tid til opsamling af andre undervejs mellem hjemmet og skolen.
Forvaltningen foreslår, at vi justerer kravet i det nye udbud således, at specialklassebørn må transporteres 60 min.

 

I den siddende patientbefordring i Region Syddanmark arbejdes der med aflevering op til 60 min. før og afhentning op til 60 min. efter behandling.

 

Borgerservicechef Helle Marquertsen deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at det er nødvendigt at justere i de stillede krav for at opnå en gunstigere pris end ved det første udbud.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Sundhedslovens §140 og §170 og Bekendtgørelsen om befordring af elever i Folkeskoleloven §26.


Økonomi

Ingen


Høring

Handicapråd og Ældreråd.

Høringssvar herfra vil foreligge til udvalgsmøderne.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Social- og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring,
at kravet i forhold til kørsel til læge og speciallæge justeres i det nye udbud, således borgeren tidligst må afleveres 45 minutter før konsultationen og maksimalt må vente 60 minutter efter konsultationen,

at kravet i det nye udbud justeres, således borgere der skal køres til genoptræning tidligst må afleveres 45 minutter før træning og maksimalt må vente 60 minutter efter træning og

at kravet i det nye udbud justeres, således specialklassebørn må transporteres 60 min.


Beslutning Direktionen den 11-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 16-04-2018

 

Vedr. kørsel til læge- og speciallæge samt kørsel til genoptræning, kan Ældrerådet på ingen måde gå ind for så drastiske forringelser af serviceniveauet, som der er lagt op til, da det er de svageste borgere, der er omfattet af kørselsordningerne.

 

Ældrerådet opfordrer til, at der findes andre løsninger, evt. ved at forsøge at minimere kørslen til blodprøve- og urinprøvetagning ved inddragelse af plejecentre, sygeplejeklinikker o.l.

 

Ligeledes peges på, at samarbejdet med lægehusene kan optimeres – bl.a. ved at der tilknyttes læger til stuegang på plejecentre.

 

Udnyttelse af telemedicinordning kan også være en mulighed.

 

 


Beslutning Handicaprådet den 16-04-2018

Der foretoges en drøftelse sammen med Ældrerådet, Claus Fjeldgaard og Helle Marquertsen.

Handicaprådet er ikke enige i, at man ved kørsel til læge og speciallæge, kan udvide tiden ved ankomst, og man kan udvide tiden, når en borger skal afhentes igen. Det er borgere der har det svært i forvejen, og skal de så vente længere i venteværelset på et lægehus, kan det skabe utryghed og der kan være unødig smittefare i et længere tidsrum. Samtidig er spørgsmålet, om der vil være plads på et lægehus, hvor der lige pludselig kan komme 8-10 personer samtidig, som skal sidde og vente.

Ved kørsel af specialklassebørn er det ikke hensigtsmæssigt, at de kan få en transporttid på op til 60 min. før deres skoledag starter og at de efter en lang skoledag får en hjemtransporttid på op til 60 min.

Handicaprådet kan derfor ikke bakke op om forvaltningens anbefaling.

Niels Haahr Larsen anbefaler forvaltningens indstilling.

 

Gitte Eskesen forlod mødet kl. 16.10 under orienteringen om udbud af

kørselsopgaver.

A.C. Hoxcer Nielsen forlod mødet kl. 16.30 efter orienteringen om udbud af

kørselsopgaver.

 


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Ingvard Ladefoged (A) foreslår, udbuddet rettes, således at tiderne ændres til 30 min. før og 45 min. efter. Specialbørnenes tider ønskes fastholdt som hidtil.

 

Ingvard Ladefogeds forslag blev sat til afstemning.

Ingvard Ladefoged stemte for forslaget.

De øvrige 6 medlemmer stemte imod.

Forslaget er hermed bortfaldet.

 

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

6 medlemmer stemte for forslaget.

Ingvard Ladefoged stemte imod forslaget.

 

Forvaltningens anbefaling er hermed godkendt.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-04-2018

Sandie Eis Ravn (A) foreslår at udbuddet rettes, så tiderne ændres til max. 30 min. før og max. 45 min. efter for så vidt angår kørsel til læge- og speciallæge samt genoptræning, og at specialklassebørnenes tider fastholdes som hidtil.

 

For forslaget stemte Sandie Eis Ravn.

De øvrige 6 medlemmer (V, L, B, O) stemte imod.

Forslaget er hermed bortfaldet.

 

Herefter blev forvaltningens anbefaling sat under afstemning.

 

For anbefalingen stemte 6 medlemmer (V, L, B, O).

Imod stemte Sandie Eis Ravn (A).

Forvaltningen anbefaling er hermed godkendt.

 

Sagen forelægges Udvalget for Økonomi og Erhverv til orientering.

60. Godkendelse af kvalitetsstandard for ferieophold på Vinkelvejscentret

Godkendelse af kvalitetsstandard for ferieophold på Vinkelvejscentret

Sagsfremstilling

I forbindelsen med samlingen af trænings- og rehabiliteringspladserne på Carolineparken besluttede Udvalget for Social og Sundhed, at den midlertidige rullende aflastningsplads, der indtil videre har været placeret på rehabiliteringsafdelingen, skal flytte til Vinkelvejscentret. Beslutningen stemmer godt overens med, at aflastning særligt efterspørges blandt demente.

Den rullende aflastning tilbydes i Varde Kommune som et ugentligt ophold på en fast hverdag og dertil et ophold på en weekend pr. måned.

Inspireret af Vejen Kommune ønskes en ny, mere fleksibel aflastningsform afprøvet.

Ferieophold tilbydes som en aflastningsform, hvor borgeren booker sig ind på de tidsrum, der ønskes. 

Borgeren kan booke sig ind på max. tre ophold af en uges varighed i løbet af et halvt år.

Ordningen er for demente borgere, hvor den pårørende har behov for aflastning, eller skal ud for at rejse eller andet, hvor den demente ikke kan lades alene i hjemmet, heller ikke med støtte fra Hjemmeplejen.

Hvor de almindelige aflastningsophold administreres af Visitationen, er det demenskonsulenterne, der administrerer ferieboligen.

Ordningen forventes iværksat umiddelbart efter kvalitetsstandardens endelige godkendelse i juni 2018.


Forvaltningens vurdering

Ferieboligen vil komme flere borgere til gode, end den sædvanlige aflastningsform med rullende aflastning, da en rullende aflastningsplads højest kan bruges af fem borgere.

Det forventes, at tilbuddet i kraft af, at det administreres af demenskonsulenterne, vil nå en ny målgruppe af demente, som ikke er i kontakt med Hjemmeplejen, men hvor de pårørende har et behov for aflastning. Demenskonsulenterne har med deres kendskab til målgruppen mulighed for at opfordre par, der ikke er i kontakt med Visitationen og ikke umiddelbart vil søge om et aflastningstilbud, til at gøre brug af ordningen.

 

Erfaringer fra Vejen Kommune viser, at der er stor efterspørgsel efter ordningen, og at boligen stort set er fuldt booket.


Retsgrundlag

Lov om Social Service § 84 stk. 2


Økonomi

Da der ikke er egnede midlertidige boliger, som kan konverteres til en permanent plejebolig, er det nødvendigt at åbne endnu en midlertidig plads, hvilket medfører følgende merugifter:

Husleje inkl. forbrug:    63.996 kr./år

Ekstra afregning af plejecentret: 38.000 kr./år

Indskud og møbler (engangsudgift): 40.000 kr.

 

Udgifterne til gennemførelse af forslaget finansieres indenfor ældreområdets budget.


Høring

Ældrerådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag om godkendelse af kvalitetsstandard for ferieophold på Vinkelvejscentret sendes i høring i Ældrerådet inden endelig godkendelse i udvalget.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-2297_doknr30576-18_v1_kvalitetsstandard ferieophold for demente.docx

Bilag

Kvalitetsstandard ferieophold for demente


61. Regulering af taksten på Vidagerhus, Socialpsykiatrien

Regulering af taksten på Vidagerhus, Socialpsykiatrien

Sagsfremstilling

Forvaltningen udarbejder en gang årligt en revidering af taksterne og disse godkendes kommunalt ved årets udgang. Forvaltningen har konstateret, at beregningen af taksten for Vidagerhus i 2016 ikke var korrekt, idet beregningen ikke indeholdt de besparelser, som Vidagerhus afholdt. Dette bevirkede, at taksten for 2016 var for høj. Ændringer i de godkendte takster udenfor den normale tidsplan, kræver særskilt godkendelse.

 

Takstsystemet fordrer, at der sker efterregulering i taksten for 2018. Ved en fejl er dette ikke sket, hvorfor forvaltningen ønsker at regulere taksten, så besparelsen fra 2016 nu bliver indregnet.

 

Beregning af de nye takster:

Pakke:

Basispakke

Ydelses-pakke

Samlet pr. døgn

Tidligere takst

Difference

A

69

549

618

825

-207

B

69

915

984

1.322

-338

C

69

1.281

1.350

1.819

-469

D

69

1.648

1.717

2.316

-599

E

69

2.014

2.083

2.813

-730

F

69

2.380

2.449

3.309

-860

G

69

2.746

2.815

3.806

-991

H

69

3.112

3.181

4.303

-1.122

I

69

3.478

3.547

4.800

-1.253

 

Det ses af ovenstående, at den samlede takst pr. døgn for borgere i pakke A falder med 207 kr., mens taksten pr. døgn for borgere i pakke I falder med 1.253 kr.

 

Pakkerne A til I refererer til, hvor omfattende støtte borgeren har behov for.

 

Vedlagt findes orienteringsbrev til de syddanske kommuner. Ifølge aftale med KKR skal Varde Kommune orientere de syddanske kommuner, når der sker takstændringer på Vidagerhus, idet disse pladser udbydes på Tilbudsportalen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er beklageligt, at der er sket fejl i beregningen af taksten for Vidagerhus i 2016, og at denne fejl ikke er kommet med i efterreguleringen af 2018 taksten. Forvaltningen vurderer, at den bedste løsning er at beregne ny takst for Vidagerhus for 2018, således at efterreguleringen kommer med.


Retsgrundlag

Lov om Social Service § 107


Økonomi

Taksten nedsættes som vist ovenfor.

 

I forbindelse med budgetopfølgning i 2016 er budgettet for Vidagerhus blevet reduceret med 2,4 mio. kr., uden at taksten er blevet justeret tilsvarende.

En nedsættelse af taksten for 2018 vil medføre en mindre takstindtægt på 1,7 mio. kr. Da hovedparten af beboerne på Vidagerhus er borgere fra Varde Kommune vil det samtidig medføre en mindreudgift på 1,2 mio. kr. til opholdsbetaling.

 

Differencen som følge af en for høj takst i 2016 vil derfor koste Varde Kommune 0,5 mio. kr., som finansieres af budgettet til opholdsbetaling for botilbud §107.


Høring

Handicapråd til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de nye takster godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-132_doknr45172-18_v1_orientering til socialdirektørforum vedr. takstændirng på vidagerhus.docx

Bilag

Orientering til Socialdirektørforum vedr. takstændring på Vidagerhus


62. Forsøg om etablering af friinstitutioner

Forsøg om etablering af friinstitutioner

Sagsfremstilling

På vegne af Innovationsministeren, Ældreministeren og Børne- og Socialministeren fremsender Finansministeriet ved brev af 5. marts 2018 invitation til at deltage i et forsøg om etablering af friinstitutioner som led i arbejdet med Sammenhængsreformen.

 

Formålet er, at kommuner og institutioner, som har lyst til at deltage i et forsøg med at sætte yderligere fokus på de resultater, de iværksatte indsatser skaber for borgerne, får øgede frihedsgrader til at afprøve dette.
Friinstitutionerne får i forsøgsperioden mulighed for at blive fritaget for dele af den eksisterende statslige og kommunale regulering, således at institutionerne fx oplever mindre uhensigtsmæssig dokumentation, færre proceskrav og større frihed. I stedet får institutionerne i en periode på tre år mulighed for at afprøve styring via resultatmål.

 

Forsøget organiseres i partnerskaber, hvor hver kommune kan indgå aftaler med to institutioner på hvert område om deltagelse. Der etableres tre partnerskaber, så der bliver et partnerskab på ældreområdet, et på dagtilbudsområdet og et på området for sociale botilbud til voksne. I hvert af partnerskaberne indgår tre kommuner. Det vil sige, at op til ni kommuner kan deltage i forsøget.

 

De deltagende kommuner og institutioner får ekstern bistand fra VIVE til at vurdere og kvalificere deres bud på fx byrdefuld regulering, som institutionerne kan fritages fra, samt til at udarbejde resultatmål for opgaveløsningen.

 

Frist for indsendelse af ansøgning er den 3. maj 2018.


Retsgrundlag

Sammenhængsreformen


Økonomi

---


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det drøftes, om Varde Kommune skal ansøge om at indgå i forsøg med friinstitutioner.


Beslutning Direktionen den 15-03-2018

Direktionen anbefaler overfor Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring, at Varde Kommune gerne deltager i forsøg med friinstitutionerÆldreområdet, Dagstilbudsområdet samt Sociale botilbud for voksne.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Drøftet. Udvalget ønsker ikke at indgå i forsøg med friinstitutioner.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-04-2018

Forvaltningen har forespurgt dagtilbuddene om interesse i at deltage i forsøget. Da ingen af dagtilbuddene har vist interesse – bl.a. på grund af timingen i forhold til den nye struktur - vedtog udvalget, at der ikke indgås forsøg med friinstitutioner.sagsnr18-2982_doknr39565-18_v1_brev til borgmesteren vedr. friinstitutioner - ansøgningsmateriale.docx
sagsnr18-2982_doknr39564-18_v1_brev til borgmesteren vedr. friinstitutioner.pdf
sagsnr18-2982_doknr39562-18_v1_brev til borgmesteren vedr. friinstitutioner.msg

Bilag

Brev til borgmesteren vedr. friinstitutioner - Ansøgningsmateriale.docx
Brev til borgmesteren vedr. friinstitutioner - Brev til borgmester vedr. friinstitutioner.pdf
Brev til borgmesteren vedr. friinstitutioner


63. Revidering af Værdighedspolitik - orientering

Revidering af Værdighedspolitik - orientering

Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2016 været forpligtet til at udarbejde en værdighedspolitik, der som minimum skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring, 5) en værdig død.

 

Fra 2018 er det endvidere blevet et krav, at alle kommuner beskriver deres 6) pårørendepolitik i de allerede eksisterende værdighedspolitikker, da der er et ønske om at styrke kommunernes indsatser over for pårørende til svækkede ældre.

 

Vi er bekendt med Byrådets holdning om at begrænse antallet af politikker i kommunen, men værdighedspolitikken er vi forpligtet til at udarbejde.

 

I følge bekendtgørelsen om værdighedspolitikker er det et krav, at kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Derfor skal den nuværende værdighedspolitik revideres inden udgangen af 2018.

 

Lovforslaget om værdighedspolitikken afgrænser området for politikken ved dels at relatere politikkerne til de indsatser, som kommunen yder efter serviceloven i forhold til personlig hjælp, omsorg og pleje mv. Dels ved at afgrænse politikken til de indsatser, der i praksis gives til personer, som er over folkepensionsalderen. Det vil typisk omfatte tilbud om personlig og praktisk hjælp, madservice, genoptræning, hjælpemidler samt afløsning og aflastning mv. Værdighedspolitikken bør også forholde sig til, hvordan der skabes en mere koordineret og sammenhængende indsats på tværs af de kommunale ydelser, fx personlig pleje, praktisk hjælp og hjemmesygepleje.


Forvaltningens vurdering

Processen for udarbejdelse af en ny værdighedspolitik kan være, at forvaltningen med udgangspunkt i den nugældende værdighedspolitik udarbejder oplæg til ny politik, som indeholder afsnit om pårørende.

 

Værdighedspolitikken skal til høring i Ældrerådet forinden endelig godkendelse i udvalget.


Retsgrundlag

Finansloven for 2018.

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.


Økonomi

Varde Kommune får i 2018 tilført 10.428.000 kr. til at understøtte initiativer forbundet med værdighedspolitikken.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning. 


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Taget til efterretning.sagsnr15-15373_doknr90839-16_v1_værdighedspolitik - værdighedspolitik.pdf.pdf
sagsnr18-1071_doknr48859-18_v1_bilag anvendelse af værdighedsmidlerne 2018.docx

Bilag

VÆRDIGHEDSPOLITIK - værdighedspolitik.pdf
Bilag Anvendelse af værdighedsmidlerne 2018


64. Punktet gensidig orientering

Punktet gensidig orientering

Sagsfremstilling

Hvert fagudvalg kan selv beslutte, om punktet gensidig orientering skal være åbent eller lukket for offentligheden på deres dagsordener. Udvalget for Social og Sundhed har ønsket at benytte sig af denne mulighed.

 

Som det er i dag, er punktet lukket på dagsordnerne til Udvalget for Plan og Teknik. På alle øvrige udvalg er punktet åbent.


Kigger man ud over Varde Kommunes grænser, er praksis vidt forskellig fra kommune til kommune.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udvalget med fordel kan drøfte fordele og ulemper ved, at punktet er hhv. åbent eller lukket for offentligheden.


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tager stilling til, hvorvidt punktet gensidig orientering fremadrettet skal være åbent eller lukket på udvalgets dagsordener.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Punktet gensidig orientering er fortsat åbent på udvalgets dagsordener.

65. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 • Indvielse af Paraplyen den 18. maj 2018
 • Indvielse af Samstyrkens butik på Torvet i Ølgod den 1. maj 2018
 • Mad fra Det Danske Madhus til Udvalgets medlemmer.

 

 

 

Orientering v/direktøren

 • Sløjfeløbet den 26. maj 2018

 

 

Gensidig orientering

 

 

 

Eventuelt

 • Kirkegade 2, Oksbøl
 • Guldborgsundsagen

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Orienteringerne blev taget til efterretning.sagsnr18-33_doknr50656-18_v1_sløjfeløbet 2018 - cykelløb for mennesker med fysiskpsykisk nedsat funktionsevne - 1 poster sløjfe.docx

Bilag

Sløjfeløbet 2018 - cykelløb for mennesker med fysisk/psykisk nedsat funktionsevne - 1 poster sløjfeløb 2018.docx