UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Aktivitetscentret, Ølgod

STARTTIDSPUNKT

20-02-2018 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

20-02-2018 12:15:00


PUNKTER

19. Godkendelse af dagsorden
20. Udvalgsmøde på Aktivitetscentret i Ølgod
21. Kvalitetsstandard for Servicelovens § 79 - afklaringsforløb
22. Revideret ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85
23. Revision af kvalitetsstandarder specialområdet
24. Økonomien på det specialiserede socialområde - orientering
25. Status fra Center for Misbrug
26. Kørselsopgaver i udbud
27. Omsorgstandpleje
28. Prioritering af midler på ældre- og sundhedsområdet
29. Den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl
30. Status på plejeboligplanen 2018
31. Gensidig orientering19. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Godkendt.

Pkt. 23 udsættes.

20. Udvalgsmøde på Aktivitetscentret i Ølgod

Udvalgsmøde på Aktivitetscentret i Ølgod

Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 20. februar afholdes på Aktivitetscentret, Gartnerpassagen 6, Ølgod.

Mødet vil starte med et oplæg og en rundvisning på centret v/Gitte Wallentin Nielsen.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Taget til efterretning.

21. Kvalitetsstandard for Servicelovens § 79 - afklaringsforløb

Kvalitetsstandard for Servicelovens § 79 - afklaringsforløb

Sagsfremstilling

Varde Kommune har fra efteråret 2017 indført ny metode til visitation af borgere til Socialpsykiatrien, nemlig et fire ugers afklaringsforløb efter Servicelovens § 79. Afklaringsforløbet er en del af de effektiviseringstiltag, som der blev truffet afgørelse om ved seneste budgetforlig.

 

Social og Handicap Myndighed har myndighedsopgaven i forhold til visitation til tilbud i Socialpsykiatrien herunder til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85, aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 samt botilbud efter Servicelovens § 107. Tidligere har Social og Handicap Myndighed alene sammen med borgeren vurderet, om borgeren kunne visiteres til støtte efter en af ovennævnte paragraffer. Med det nye afklaringsforløb vil borgerens behov for støtte blive vurderet i et samarbejde mellem borger, Social og Handicap Myndighed samt Socialpsykiatrien.

 

Afklaringsforløbet er således et forløb på op til fire uger, hvor borgerens behov for støtte afklares. Som afslutning på afklaringsforløbet præsenteres borgeren for Social og Handicap Myndigheds afgørelse af, hvorvidt borgeren kan visiteres til tilbud i Socialpsykiatrien eller ej.

 

Afklaringsforløbet efter Servicelovens § 79 leveres udelukkende af Socialpsykiatrien i samarbejde med Social og Handicap Myndighed. Det er aftalt med Jobcenteret, at vi i løbet af foråret, når vi har de første erfaringer, koordinerer den tværgående indsats for disse borgere.

 

Indførelse af afklaringsforløbet efter Servicelovens § 79 forventes ikke at give anledning til, at flere borgere bevilges tilbud efter Servicelovens §§ 85, 104 eller 107, eller at den enkelte borger bevilges mere støtte, end borgeren ellers ville have fået bevilget. Derimod forventes afklaringsforløbet at kunne forebygge visitation til fx socialpædagogisk støtte for nogen borgeres vedkommende, idet borgernes problemstillinger forventes at blive afhjulpet i løbet af afklaringsforløbet.

 

Kvalitetsstandarden for Servicelovens § 79 forholder sig til den gældende lovgivning, kommunens visioner på området og afspejler det nuværende serviceniveau i sagsbehandlingen.

 

Kvalitetsstandarden vil fremadrettet blive revideret og fremlagt til efterfølgende politisk godkendelse hvert 2. år.

 

Det forventes, at ca. 10 borgere hver måned deltager i afklaringsforløbet.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at kvalitetstandarden repræsenterer Varde Kommunes serviceniveau.

 

Sagsbehandlende medarbejdere følger løbende med i den faglige udvikling på området, heriblandt ændringer i lovgivningen og afgørelser truffet i Ankestyrelsen, som har betydning for området. Sker der væsentlige ændringer på området, vil kvalitetsstandarden blive tilpasset herefter.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Servicelovens § 79


Økonomi

Den nye kvalitetsstandard medfører ikke ændringer af budgetrammen.


Høring

Handicaprådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at serviceniveauet for afklaringsforløb efter Servicelovens § 79 drøftes, og

at kvalitetsstandarden fremsendes til høring i Handicaprådet, forinden endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 26-02-2018

Handicaprådet anerkender kvalitetsstandarden og at den revideres efter 2 år.

 

Handicaprådet lægger vægt på, at afklaringsforløbet på de 4 uger skal indpasses i den enkeltes hverdag, så de bliver mindst muligt påvirket.

 

Afklaringsforløbene ønskes igangsat så hurtigt som muligt, med løbende start.sagsnr17-8877_doknr174333-17_v1_kvalitetsstandard afklaringsforløb sel § 79.docx
sagsnr18-33_doknr23781-18_v1_oversigt over tilbud på voksenspecialområdet.docx

Bilag

Kvalitetsstandard Afklaringsforløb SEL § 79
Oversigt over tilbud på voksenspecialområdet


22. Revideret ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85

Revideret ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85

Sagsfremstilling

I april 2014 godkendte Udvalget for Social og Sundhed ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85.

 

Ydelseskataloget er revideret samtidig med, at kvalitetstandarden for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 er blevet revideret, (fremgår af andet punkt på udvalgets dagsorden). Desuden omlægges den socialpædagogiske støtte i år således, at den i langt højere grad gives fra støttecenter i stedet for i eget hjem.

 

Det reviderede ydelseskatalog afspejler den gældende lovgivning samt den eksisterende praksis.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ydelseskataloget for § 85 synliggør Varde Kommunes serviceniveau og arbejdsgange i forbindelse med støtte efter Servicelovens § 85 på en klar og overskuelig måde.

 

Ydelseskataloget er udarbejdet med udgangspunkt i det aktuelle serviceniveau og det aktuelle budget. Der vil således ikke ske ændringer i det aktuelle serviceniveau.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Serviceloven § 85


Økonomi

Ændringerne i ydelseskataloget har ingen konsekvenser for budgetrammen.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ydelseskataloget drøftes, og

at ydelseskataloget fremsendes til høring i Handicaprådet, forinden endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 26-02-2018

Handicaprådet drøftede ydelseskataloget og har flg. bemærkninger:

 

-         Der lægges vægt på, at der ydes personlig kontakt i de tilfælde det ikke er muligt med digital kontakt, så der dermed er en positiv dialog med borgeren uanset.

-         Der ønskes en evaluering indenfor 1 år, og at sagen i den forbindelse forelægges Handicaprådet.sagsnr09-7947_doknr132607-17_v1_revideret ydelseskatalog § 85.docx

Bilag

Revideret Ydelseskatalog § 85


23. Revision af kvalitetsstandarder specialområdet

Revision af kvalitetsstandarder specialområdet

Sagsfremstilling

I foråret 2016 godkendte Udvalget for Social og Sundhed kvalitetstandarder for det specialiserede socialområde for følgende paragrafområder:

Serviceloven

Område

§ 85

Socialpædagogisk støtte

§ 103

Beskyttet beskæftigelse

§ 104

Aktivitets- og samværstilbud

§ 107

Midlertidigt botilbud / rehabiliteringsbotilbud

§ 108

Permanent botilbud

 

Det blev samtidig besluttet, at kvalitetstandarderne fremadrettet skal revideres og fremlægges til efterfølgende politisk godkendelse hvert 2. år, hvorfor kvalitetstandarderne nu er blevet revideret og fremlægges for udvalget.

 

Social og Handicap har myndighedsopgaven i forhold til tildeling af socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85, tildeling af beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103, aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104, midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107 samt permanente botilbud efter Servicelovens § 108.

 

Den socialpædagogiske støtte leveres i Varde Kommune primært af Samstyrken, Socialpsykiatrien, Lunden og Center Bøgely. Derudover er der borgere, der modtager støtten i botilbud udenfor Varde Kommune, og enkelte borgere bosiddende i Varde Kommune, der får støtten leveret fra særlige leverandører, dette gælder fx døvblinde borgere.

 

Beskyttet beskæftigelse leveres i Varde Kommune af Samstyrken. Derudover er der borgere, der er tilknyttet beskyttet beskæftigelse uden for Varde Kommune.

 

Aktivitets- og samværstilbud leveres i Varde Kommune af Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien. Derudover er der borgere, der er tilknyttet aktivitets- og samværstilbud udenfor Varde Kommune.

 

Midlertidige botilbud leveres i Varde Kommune af Socialpsykiatrien og Lunden. Derudover er der borgere, der bor i midlertidige botilbud udenfor Varde Kommune.

 

Permanente botilbud leveres i Varde Kommune af Samstyrken og Lunden. Derudover er der borgere, der bor i permanente botilbud udenfor Varde Kommune.

 

Ved revisionen af de eksisterende kvalitetsstandarder for ovenstående paragraffer er det sikret, at de forholder sig til den gældende lovgivning, kommunens visioner på området og afspejler det nuværende serviceniveau i sagsbehandlingen.

 

Ændringen af kvalitetsstandarderne forventes ikke at give anledning til, at flere borgere bevilges tilbud efter de omtalte paragraffer eller, at den enkelte borger bevilges mere støtte.

 

Antal borgere fra Varde Kommune, som modtager tilbud i Varde Kommune:

Tilbuds-§

85

85 i botilbud

103

104

107

108

Antal VK borgere

469

87

50

52

12

3

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at kvalitetstandarderne repræsenterer Varde Kommunes serviceniveau på de respektive paragrafområder.

 

Sagsbehandlende medarbejdere følger løbende med i den faglige udvikling på området, heriblandt ændringer i lovgivningen og afgørelser truffet i Ankestyrelsen, som har betydning for området. Sker der væsentlige ændringer på området, vil kvalitetsstandarderne blive tilpasset herefter.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Serviceloven §§ 79, 85, 103, 104, 107 og 108


Økonomi

De nye kvalitetsstandarder medfører ingen ændringer i budgetrammen.


Høring

Handicaprådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at serviceniveauet for de berørte paragrafområder drøftes, og

at kvalitetsstandarderne fremsendes til høring i Handicaprådet, forinden endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Udsættes.sagsnr17-8877_doknr174336-17_v1_kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte sel § 85.docx
sagsnr17-8877_doknr174411-17_v1_kvalitetsstandard længerevarende botilbud sel § 108.docx
sagsnr17-8877_doknr174408-17_v1_kvalitetsstandard midlertidigt ophold i botilbud sel § 107.docx
sagsnr17-8877_doknr174406-17_v1_kvalitetsstandard aktivitets- og samværstilbud sel § 104.docx
sagsnr17-8877_doknr174364-17_v1_kvalitetsstandard beskyttet beskæftigelse sel § 103.docx

Bilag

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte SEL § 85
Kvalitetsstandard længerevarende botilbud SEL § 108
Kvalitetsstandard midlertidigt ophold i botilbud SEL § 107
Kvalitetsstandard aktivitets- og samværstilbud SEL § 104
Kvalitetsstandard beskyttet beskæftigelse SEL § 103


24. Økonomien på det specialiserede socialområde - orientering

Økonomien på det specialiserede socialområde - orientering

Sagsfremstilling

Det specialiserede socialområde er i Varde Kommune samlet under Social og Handicap og omfatter Social og Handicap Myndighed, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien. Herudover har Varde Kommune driftsoverenskomst med Center Bøgely og Østbækhjemmet samt samarbejdsaftale med Cafe Paraplyen og Center for Misbrug i Esbjerg.

 

Budget for Social og Handicap:

2017

2018

2019

180 mio. kr.

192 mio. kr.

193 mio. kr.

 

Både på landsplan og i Varde Kommune opleves et øget antal borgere med behov for støtte.

Denne udvikling er gældende både på handicap-, psykiatri- og udsatteområdet.

 

For at imødekomme udviklingen uden at øge udgifterne forholdsmæssigt fokuseres på, at:

Borgernes egne ressourcer kommer mest muligt i spil

Støtten er mindst muligt indgribende

Støtten er forebyggende og tidlig

Indsatsen er effektiv og værdiskabende

Inddrage frivillige

 

Organisationen og tilbuddene er fleksible og omstillingsparate både i forhold til indhold/metoder, fysiske rammer og organisering.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der er et øget antal borgere med behov for støtte inden for hele det specialiserede socialområde. Forvaltningen forventer at kunne imødekomme den nuværende udvikling indenfor den eksisterende ramme.


Retsgrundlag

Tilbud under Serviceloven.


Økonomi

Ingen


Høring

Ikke relevant.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Taget til efterretning.

25. Status fra Center for Misbrug

Status fra Center for Misbrug

Sagsfremstilling

Varde Kommune har samarbejdsaftale med Center for Misbrug i Esbjerg om behandling af stofmisbrugere i Varde.

 

Center for Misbrug fik i oktober 2017 påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. substitutionsbehandlingen:

 

At sikre, at bemanding og lægedækning gør det muligt at leve op til vejledningerne.

At sikre, at alle receptfornyelser sker ved personlig kontakt.

At påbegynde og senest efter tre måneder fra datoen for endelig afgørelse at have gennemført fornyet medicingennemgang og udarbejdet behandlingsplaner, herunder nedtrapningsplaner, for alle nuværende patienter i substitutionsbehandling og/eller i behandling med ben-zodiazepiner med særligt fokus på udtrapning af behandling med benzodiazepiner.

 

Center for Misbrug har siden oktober 2017 arbejdet for at sikre, at man kan leve op til påbuddets krav. Det har været vanskeligt at leve op til krav om lægelig bemanding pga. den generelle mangel på læger i området. Center for Misbrug forhandler derfor med Region Syddanmark om, hvorvidt regionen kan sikre den lægelige bemanding.

 

Varde Kommune har fulgt arbejdet tæt.  Centerleder Morten Jensen fra Center for Misbrug og Social og Tilbudschef Britta Martinsen fra Esbjerg Kommune deltager kl. 10.00, og vil give en status på, hvor langt Center for Misbrug er med arbejdet med at leve op til påbuddets krav.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er gavnligt, at Center for Misbrug får ændret procedurer og arbejdsgange som følge af påbuddet. Den forcerede proces for at leve op til kravene fra påbuddet har dog betydet megen uro blandt misbrugerne i Varde Kommune. Forvaltningen arbejder derfor på at finde egne udleveringslokaler inden for kommunen. Herved slipper misbrugerne for at rejse til Esbjerg, hver gang de skal have deres substitutionsbehandling.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om social service § 101


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Taget til efterretning.sagsnr07-22168_doknr183558-12_v1_misbrug - samarbejdsaftale med center for misbrug.doc

Bilag

Misbrug - Samarbejdsaftale med Center for Misbrug


26. Kørselsopgaver i udbud

Kørselsopgaver i udbud

Sagsfremstilling

Kontrakten på en del af kommunens kørselsopgaver udløber 1. august 2018. Kontrakten vedrører den del af kørselsopgaverne, der ligger udover kollektiv trafik, og den blev indgået pr. 1. august 2012 for 4 år med mulighed for forlængelse på 2 gange 1 år. Muligheden for forlængelse er blevet udnyttet, og det er nu tid til indgåelse af ny kontrakt.

 

Udbuddet dækker følgende kørselstyper:

Specialundervisning for børn

STU og specialundervisning for unge og voksne

Almen skolekørsel

Børn og unge med handicap

Voksne med handicap og klagesager

§ 117 og daghjemskørsel

Afprøvning af kropsbårne hjælpemidler

Læge- og speciallægekørsel

Genoptræningskørsel.

 

Herudover er der i udbuddet bedt om, at der oplyses en pris på ad hoc kørsel til f.eks. udflugter eller anden ikke planlagt kørsel i både store, mellemstore og mindre køretøjer med og uden lift. Som udgangspunkt må der foretages samkørsel på tværs af alle kørselstyper. Der kan forekomme undtagelser ved specifikke borgere, som ikke må samkøres med andre borgere eller borgergrupper.

 

Der er i udbudsprocessen benyttet assistance fra konsulentfirmaet Deloitte, som har gennemført en stor analyse af kørselsdata for at kunne vejlede om, hvorledes kørslen bedst muligt kan udbydes. Man er nået frem til, at det gunstigste for Varde Kommune er at udbyde kørslen efter en fast effektiv timepris. Det betyder, at leverandøren vil få betaling for det antal timer, der er passagerer i køretøjerne. Der er ikke garanteret noget bestemt antal timers kørsel pr. uge.

 

De krav, som er formuleret i materialet, og de tidsfrister, det indeholder omkring bestilling af kørsler med mere, har været drøftet med interessenter fra hele organisationen (skoler, ældrecentre, daghjem og genoptræningsinstitutioner). Flest mulige hensyn er medtaget i materialet.

 

Der er i udbudsmaterialet fastholdt det hidtidige serviceniveau på langt de fleste områder. Oversigt fremgår af notat, der er vedlagt punktet. Der er taget højde for de uhensigtsmæssigheder, som har været gældende i den gældende kontrakt.

 

I udbuddet, som trådte i kraft i 2012 var udgangspunktet, at der kunne transporteres op til 19 specialklassebørn i hvert køretøj. Det har vist sig, at det i nogle tilfælde har været for mange, og der vil derfor blive bedt om, at der bliver givet tilbud med udgangspunkt i både 19 og 10 specialklassebørn i hvert køretøj.

 

Det er et krav til den kommende leverandør, at der sikres den størst mulige grad af samkørsel og koordinering, således tidsforbruget til løsning af kørselsopgaverne bliver mindst muligt.

 

Det er fortsat alene medarbejdere i skoleafdelingen (for specialklassebørnenes vedkommende) og medarbejderne på Kørselskontoret, der visiterer borgere til kørsel. Visitering sker efter de gældende standarder, som har været gældende siden 2012.

 

Kontrakten på kørsel de næste 4 år (med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 1 år) vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det tilbud med det for Varde Kommune bedste forhold mellem pris og kvalitet.

 

Vægtningen sker efter følgende model:

Pris 60 %

Leveringssikkerhed 20 % (krav til planlægning, udførelse, rettidighed)

Kvalitet 10 % (krav til materiel og chauffører)

IT og rapportering 10 %.
 

Udbudsmaterialet blev offentliggjort i uge 3 med en frist for afgivelse af tilbud den 26. februar 2018. Forvaltningen vurderer de indkomne tilbud i uge 9-11. Udvalgene vil efterfølgende blive orienteret om resultatet af udbuddet. Endelig kontrakt underskrives i uge 16 med kontraktstart 1. august 2018.

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv har godkendt udbudsmaterialet i møde den 31. januar 2018.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den forudgående analyse af kommunens geografi og borgersammensætning har betydet, at prismodellen i udbuddet vil give Varde Kommune den gunstigst mulige pris. Interessentinddragelse og sparring med konsulenterne fra Deloite har betydet, at udbuddet indeholder de krav og betingelser, der vil sikre stabil og sikker drift samtidig med en høj kvalitet i kørslen både for borgere og institutioner.


Konsekvens i forhold til visionen

Et gunstigt tilbud på ad hoc kørsler til udflugtsformål vil give mulighed for, at institutioner og andre vil få billigere adgang til at benytte friluftstilbud i kommunen.


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Den nye pris for kørsel kendes ikke på nuværende tidspunkt.

I 2017 har de samlede kørselsudgifter excl. kollektiv trafik udgjort 19.430.000 kr.


Høring

Handicapråd og Ældreråd til orientering, når udbud er gennemført.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring,
at det fremlagte materiale omkring udbuddet godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Det fremlagte udbudsmateriale blev godkendt. 


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-02-2018

Forvaltningen oplyser, at det efterfølgende har vist sig, at det grundet den geografiske fordeling af specialklassebørn i kommunen, ikke er muligt at lave kørselsplanlægning med udgangspunkt i op til 19 specialklasseelever pr. køretøj når man samtidig skal overholde kravet om maksimal transporttid pr. elev. Det vil derfor ikke være muligt for kommende bydere at beregne en pris. Forvaltningen har på ovenstående baggrund udeladt krav til antallet af specialklassebørn pr. køretøj.

 

Udbudsmaterialet – inkl. ovenstående tilretning – blev herefter godkendt.sagsnr17-3520_doknr10660-18_v1_udbud af kørsel.docx

Bilag

Udbud af kørsel


27. Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Sagsfremstilling

Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager kun vanskeligt kan anvende de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandpleje er derfor regelmæssig, opsøgende tandpleje og behandling, der typisk udføres i hjemmet.

 

Formålet med omsorgstandplejen er

at sikre så god tyggefunktion som muligt

at holde patienten smertefri

at give den enkelte patient mulighed for at opretholde sit selvværd og sine sociale kontakter.

 

Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Da behandlingen oftest ydes i private hjem, er mulighederne for behandling begrænsede.

 

Det er Varde Kommunes visitation, der visiterer til ordningen. Hvis borgeren er visiteret til omsorgstandplejen, kan borgeren ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring.

 

Frem til 2012 blev opgaven varetaget af Varde kommunale Tandpleje, hvorefter opgaven efter udbud blev udliciteret til Hjemmetandlægen I/S. Licitationsperioden med de mulige optioner er udløbet, og der er indgået aftale med samme firma frem til 28.2.2018 med begrundelse i, at der ville komme genindførelse af frit-valg i omsorgstandplejen pr. 1.1.2018. Bekendtgørelse på området er udkommet den 22.12.2017. Af bekendtgørelsen fremgår det, at der er muligheder for at tilrettelægge tilbuddet om omsorgstandpleje på én af flg. muligheder ved en række forskellige leverandører:

 

Der kan indgås aftale med regionen eller en eller flere kommuner om varetagelse af opgaven.

Der kan indgås aftale med en eller flere praktiserende tandlæger/kliniske tandteknikere om varetagelse af opgaven.

Opgaven kan varetages af den kommunale tandpleje, dog har borgeren ret til at vælge at modtage tandplejetilbuddet hos praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker.

Opgaven kan varetages af praktiserende tandlæger, evt. i samarbejde med kliniske tandteknikere.

Opgaven kan varetages af både den kommunale tandpleje og praktiserende tandlæger/kliniske tandteknikere.

 

Den nuværende politiske beslutning er, at omsorgstandplejeopgaven er udliciteret. Under kontraktperioden er reglerne for udbud ændret, således at det er muligt at indgå en aftale om varetagelse af omsorgstandpleje med en leverandør uden forudgående udbudsrunde.

 

Der pågår et lovforberedende arbejde omkring modernisering af omsorgstandplejen og specialtandplejen, og det forventes, at der vil ske visse ændringer indenfor områderne. Udvalget for Social og Sundhed vil få resultatet forelagt, når det foreligger.


Forvaltningens vurdering

Der har siden 2012 været en ordning med én privat leverandør af omsorgstandpleje. Der var ikke andre leverandører, der bød ind på opgaven ved sidste licitation. Samlet set vurderer forvaltningen, at den nuværende ordning i meget høj grad tilgodeser, at borgerne kan modtage den nødvendige tandpleje i eget hjem.

Den nuværende ordning anses for at være økonomisk fordelagtig for Varde Kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Den væsentligste lovgivning om omsorgstandpleje:

Sundhedsloven (LBK nr. 1188 af 24. september 2016)

Tandplejebekendtgørelsen (BEK 1658 af 22. december 2017)

Sundhedsstyrelsens vejledning om Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. (VEJ nr 10128 af 30/06/2006)


Økonomi

Omsorgstandplejen har et årligt budget på 315.000 kr., og en forventet indtægt i form af egenbetaling på 50.000 kr. Der afregnes pr. borger, og i december 2017 var der 127 borgere tilmeldt ordningen.


Høring

Ældrerådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, 

at udvalget drøfter, om omsorgstandplejen fortsat skal være udliciteret til Hjemmetandlægen I/S,

at ordningen evalueres senest i 2021, og

at sagen fremsendes til høring i Ældrerådet forinden endelig godkendelse i udvalget.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Sagen fremsendes til høring i Ældrerådet, inden endelig godkendelse i udvalget.

 


Beslutning Ældrerådet den 01-03-2018

Ældrerådet kan anbefale fortsat udlicitering til Hjemmetandlægen I/S.

 

28. Prioritering af midler på ældre- og sundhedsområdet

Prioritering af midler på ældre- og sundhedsområdet

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2018 tilføres der 6 mio. kr. til ældreområdet i Varde Kommune. Midlerne består af tre komponenter: 5 mio. kr. til ”bedre vilkår for ældre”, 522.000 kr. til bedre støtte til pårørende og 522.000 kr. til at styrke arbejdet med, at borgere kan opleve en værdig død.

 

De 5 mio. kr. kan ifølge aftale om finansloven for 2018 anvendes ”til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem”. Kommunerne skal indsende en redegørelse til Ældre- og Sundhedsministeriet, hvori det dokumenteres, at midlerne anvendes til det anførte formål.

De øvrige beløb tilføres kommunens bloktilskud, hvilket giver kommunen større frihedsgrader til anvendelse af midlerne.

 

Tilførsel af så mange midler giver muligheder for strategiske overvejelser om udvikling af ældreområdet. Disse overvejelser skal ses i sammenhæng med øvrige midler, som udvalget råder over, herunder primært ”Omstillings- og demografipuljen”.

Omstillings- og demografipuljen er afsat på udvalgets budget med henblik på, at udvalget kan prioritere initiativer, der kan imødegå det pres mod stigende udgifter, som kan forventes i de kommende år som følge af det stigende antal ældre. Puljen er på 4,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der i puljen for 2018 knap 1,4 mio. kr., der endnu ikke er disponeret over.

 

I prioriteringen af midlerne kan indgå forskellige hensyn. Disse kan fx være:

Et ønske om at hæve normeringerne for at skabe bedre kvalitet i plejen.

Et ønske om at fremme det kommunale ældre- og sundhedsområdes rolle i det nære sundhedsvæsen fx ved at hæve kompetenceniveauet.

Et ønske om at investere i tiltag der på længere sigt kan være med til at begrænse udgifter.

Et personalepolitisk hensyn om at fremme medarbejderes arbejdsmilljø og sundhed for dermed at fremme rekruttering og fastholdelse og reducere sygefraværet.

 

Forvaltningen har udarbejdet en lang række forslag til anvendelse af midlerne. Disse er beskrevet i vedhæftede notat og i bilagsmateriale. Det drejer sig bl.a. om følgende forslag:

Flere personaleressourcer i aftenvagt på plejehjem ved at tilbyde allerede ansatte flere timer.

Ansætte sygeplejersker i de fire ældreområder med det formål at højne den faglige kvalitet.

Træning i arbejdstiden udrulles på hele ældreområdet. Målet hermed er dels at styrke ældreområdet i Varde Kommune, som et attraktivt sted at søge arbejde og vedblive med at være ansat. Dels at fremme medarbejdernes sundhed og i forlængelse heraf begrænse sygefraværet.

At gennemføre en udvidelse af antal daghjemspladser for demensramte. Hermed kan man understøtte borgernes udtalte ønske om, at deres demensramte partner kan bo i eget hjem så længe som muligt. Og man kan begrænse efterspørgslen efter plejeboliger.

At ældre medicinske patienter, der modtager hjemmeplejen inden indlæggelse på sygehus, besøges indenfor 24 timer efter, at de er kommet hjem fra sygehus.

Anskaffe desinfektionsrobotter til rengøring af hjælpemidler med det formål at begrænse spredning af sygdomme og bakterier.

 

På udvalgsmødet vil der blive foretaget en drøftelse, som skal lede frem til en prioritering af midlerne.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der med de midler, som tilføres til ældreområdet er mulighed for at skabe bedre kvalitet for ældre, at fremme medarbejdernes arbejdsmiljø, at styrke den faglige kvalitet og at gennemføre initiativer, som kan være med til at begrænse udgiftsstigninger som følge af det stigende antal ældre.

 


Retsgrundlag

Aftale om finansloven 2018


Økonomi

Der tilføres fra 2018 6 mio. kr. til ældreområdet i Varde Kommune. Midlerne består af tre komponenter: 5 mio. kr. til ”bedre vilkår for ældre”, 522.000 kr. til bedre støtte til pårørende, og 522.000 kr. til at styrke arbejdet med, at borgere kan opleve en værdig død. De 5 mio. kr. kan anvendes ”til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem”. Kommunerne skal indsende en redegørelse for anvendelse af midlerne. De øvrige beløb tilføres kommunens bloktilskud


Høring

Ældreråd og Fælles-MED for Social og Sundhed.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget foretager en prioritering af midlerne til ”bedre vilkår for ældre” og midlerne i ”omstillings- og demografipuljen”. 

 


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Forvaltningens forslag til prioritering af midlerne til ”bedre vilkår for ældre” og midlerne i ”omstillings- og demografipuljen” blev godkendt til udsendelse i høring i Ældreråd og Fælles-MED.

 

Strateginotatet justeres med de fremkomne bemærkninger vedr. Træning i arbejdstiden og Robotter til bedre hygiejne ved håndtering af hjælpemidler.


Beslutning Ældrerådet den 01-03-2018

Ældrerådet kan anbefale forvaltningens forslag til prioritering af midlerne til ”bedre vilkår for ældre” og midlerne i ”omstillings- og demografipuljen”.

 

Ældrerådet forventer, at de 522.000 kr. til støtte for pårørende og støtte til at styrke indsatsen, for at borgere kan opleve en værdig død bliver brugt på de to områder.sagsnr18-1071_doknr13754-18_v1_strateginotat - strategi for udvikling af ældreområdet og anvendelse af midler der tilføres området .docx
sagsnr17-4498_doknr193668-17_v56_notat - træning i arbejdstiden.docx
sagsnr17-9485_doknr10923-18_v1_forslag til ændringer på daghjemsområdet 2018.docx
sagsnr14-2093_doknr173007-17_v1_beslutningsoplæg hygiejniske tiltag i forbindelse med kommunens håndtering af hjælpemidler.docx

Bilag

Strateginotat - Strategi for udvikling af ældreområdet og anvendelse af midler der tilføres området - ver. 2.docx
NOTAT - Træning i arbejdstiden
Forslag til ændringer på daghjemsområdet 2018
Beslutningsoplæg: Hygiejniske tiltag i forbindelse med kommunens håndtering af hjælpemidler


29. Den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl

Den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed har tidligere behandlet den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl. Baggrunden herfor har været, at boligerne ikke opfylder kravene til tidssvarende ældreboliger, og at ejendommen, i det omfang den fortsat skal indeholde ældreboliger, trænger til en gennemgribende renovering. Endvidere har der gennem flere år været ledige boliger, og der har som følge deraf været betydelige udgifter til tomgangsleje. Ansøgninger fra potentielle lejere inden for målgruppen har de seneste år været meget begrænset.   

 

Det har været forvaltningens vurdering, at det ikke vil være økonomisk rentabelt at foretage en total renovering af ejendommen med henblik på fortsat anvendelse til almene ældreboliger, både set i forhold til de udgifter, der vil være forbundet med en total renovering og efterspørgslen efter almene ældreboliger på stedet.  

 

Udvalget for Social og Sundhed traf den 5. april 2016 beslutning om, at den fremtidige anvendelse skulle fastlægges i forbindelse med en udviklingsplan for Oksbøl Midtby, samt at ledige boliger indtil videre anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge, samt til lejere uden for målgruppen.

 

Endvidere traf udvalget beslutning om, at sagen behandles på ny ultimo 2017.

 

Udviklingsplan for Oksbøl Midtby er i en indledende fase, og den aktuelle plan er, at der inden sommerferien 2018 foreligger et første udkast, som også vil omfatte den fremtidige anvendelse af ejendommen Kirkegade 2.

 

Den aktuelle lejesituation er, at 3 boliger er udlejet til målgruppen, 2 boliger er udlejet til lejere uden for målgruppen, og 4 boliger er ledige. Indtil den 31. oktober 2017 har 4 boliger været udlejet til midlertidig boligplacering af flygtninge, men har på grund af vigende efterspørgsel kun i meget begrænset omfang været anvendt til formålet. Der er således ikke udsigt til, at tomgangslejen bliver mindre i 2018 end hidtil.

 

Udvalget er ikke repræsenteret i projektgruppen for udviklingen af Oksbøl Midtby.

 

For en nærmere beskrivelse henvises til vedlagte bilag.

 

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er fortsat forvaltningens vurdering, at en total renovering med henblik på anvendelse til almene ældreboliger ikke er rentabel, samt at der er et tilstrækkeligt antal ældreegnede boliger i Oksbøl.

 

På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for de pågældende ældreboliger, og at afdelingen således bør nedlægges, og ejendommen sælges til privat anvendelse eller nedrives.

 

Et eventuelt overskud ved salg eller nedrivning tilfalder Varde Kommune, og der skal heller ikke ske afregning til Landsbyggefonden vedrørende udamortiserede lån.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at det meddeles projektgruppen vedrørende en udviklingsplan for Oksbøl Midtby, at der efter udvalgets vurdering ikke er behov for almene ældreboliger i ejendommen Kirkegade 2, således at det anbefales, at der i udviklingsplan lægges op til, at denne ejendom sælges til privat anvendelse eller nedrives.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger


Økonomi

Tomgangslejen for 2015 var på 210.000 kr. For 2016 var tomgangslejen 178.000 kr., og for 2017 var tomgangslejen 115.000 kr. Vedrørende 2017 bemærkes, at 4 boliger har været udlejet til midlertidig boligplacering af flygtninge, men boligerne har kun været anvendt i meget begrænset omfang.

 

Der er ikke foretaget nogen vurdering af, hvad ejendommen kan indbringe ved et salg til privat anvendelse, men det er dog forvaltningens vurdering, at der som følge af ejendommens centrale beliggenhed, og at der ikke er gæld i ejendommen, vil kunne forventes et overskud ved et salg.


Høring

Der har tidligere være afholdt afdelingsmøde vedrørende en eventuel nedlæggelse. Afdelingsmødet anbefalede, at der foretages en renovering af ejendommen, samt at afdelingen med 9 almene ældreboliger bevares.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det meddeles projektgruppen vedrørende udviklingsplanen for Oksbøl Midtby, at der ikke er behov for ældreboliger på Kirkegade 2, og at ejendommen forsøges solgt til privat anvendelse eller nedrives,

at der tages skridt til en nedlæggelse af de 9 almene ældreboliger med fornyet høring på et ekstraordinært afdelingsmøde,

at ejendommen udbydes til salg til privat anvendelse med overtagelse af nuværende lejere, 

at ejendommen nedrives, hvis ikke det lykkes at sælge ejendommen inden udgangen af 2018.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Forvaltningens anbefaling blev godkendt.sagsnr15-3803_doknr80051-15_v1_den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på kirkegade 2 i oksbøl .docx
sagsnr15-3803_doknr171979-15_v1_fortsat behandling af den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på kirkegade 2 i oksbøl .docx
sagsnr15-3803_doknr58583-16_v1_fortsat behandling af den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på kirkegade 2 i oksbøl .docx
sagsnr15-3803_doknr158714-15_v1_notat om mulighederne for at sælge kirkegade 2 i oksbøl.docx
sagsnr15-3803_doknr101851-15_v1_bygningsvurdering af kirkegade 2 - oksbøl og overslag over renovering. .pdf
sagsnr18-33_doknr21144-18_v1_oversigt over vk's bygninger pr. 291-2018.xlsx

Bilag

Den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl
Fortsat behandling af den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl
Fortsat behandling af den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl
Notat om mulighederne for at sælge Kirkegade 2 i Oksbøl
Bygningsvurdering af Kirkegade 2 - Oksbøl og overslag over renovering.
Oversigt over VK's bygninger pr. 29/1-2018


30. Status på plejeboligplanen 2018

Status på plejeboligplanen 2018

Sagsfremstilling

I plejeboligplanen for 2016-2025 blev det besluttet, at Udvalget for Social og Sundhed hvert år i første kvartal skal have forelagt en status på plejeboligområdet.

 

I det medfølgende bilag belyses belægningsprocenterne fra 2014–2017, ventelisten til plejeboliger som er registreret fra og med februar 2015 samt ventetid til plejeboliger.

 

Desuden gøres der status på de beslutninger, der blev truffet i plejeboligplanen.

 

Udvikling i belægningsprocenter, venteliste og ventetid

Belægningsprocenten i plejeboliger er fortsat høj i 2017, der opleves stort set ingen tomgang. Belægningsprocenten på 97,2 fra 2017 svarer til, at plejeboligerne i gennemsnit står tomme i lidt mindre end en måned i forbindelse med ud- og indflytning.

Udviklingen i ventelisten viser, at efterspørgslen efter plejeboliger i 2017, ligesom det var tilfældet i 2016, ligger på et stabilt, højt niveau.

 

Den gennemsnitlige ventetid til en plejebolig er steget fra 55 dage i 2016 til 70 dage i 2017. Baggrunden for stigningen er i høj grad, at der i 2017 var 13 borgere, der ventede i mere end 200 dage på deres ønskebolig, mens dette kun var tilfældet for 2 borgere i 2016. Tages disse borgere ud af statistikken, er der ingen væsentlig udvikling i ventetiden.

Visitationens indtryk af presset på plejeboligerne er, at det varierer meget, men det opleves ikke, at visitationen har problemer med at give svært plejekrævende borgere det rigtige tilbud.

 

Status på beslutninger fra plejeboligplanen

Opførelse af plejeboliger til erstatning for Vinkelvejscentret indgik i budgetaftalen for 2017–2020. Der er planlagt opførelse af yderligere 9 demensboliger ved Lyngparken og en enhed med 24 demensboliger ved Skovparken i Ølgod. Byggeriet er pt. i planlægningsfasen og forventes påbegyndt ultimo 2018.

 

Som følge af anbefalinger i plejeboligplanen, er Døgnrehabiliteringsafdelingen på Carolineparken blevet omlagt, så den nu rummer 14 døgnrehabiliterings- og vurderingspladser og fem ventepladser. Træningspladserne i Ølgod er konverteret til almindelige midlertidige pladser. Der er blevet tilført midler fra omstillings- og demografipuljen til ekstra personaleressourcer.

 

Et rejsehold beskrev i 2017, hvordan indretningen på det enkelte plejecenter kan sikre trivsel og gøres demensvenlig.

 

En undersøgelse af, hvad der skal til for at etablere to indslusningsboliger til meget svært overvægtige borgere på Carolineparken er igangsat. Forslaget vil blive indstillet til budget 2019, hvis økonomien til den tid er imødekommende overfor nye forslag.

 

Der er afsat budgetmidler til byggeri af 18 nye boliger til plejekrævende udviklingshæmmede ved Rosenvang i Ølgod, hvoraf et endnu ukendt antal prioriteres til plejekrævende borgere.

 

Udviklingsplanen for træningsområdet har været sat i bero, da den afventede en beslutning om udbud på genoptræning efter § 140. Da der er kommet afklaring på situationen, forventes arbejdet med udviklingsplanen for træningsområdet genoptaget indenfor nær fremtid.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningens vurdering er, at udviklingen på plejeboligområdet fortsat skal følges nøje.

Forvaltningen monitorerer udviklingen på månedsbasis, og udvalget vil blive orienteret, hvis det vurderes påkrævet.

Den nuværende situation giver ikke i sig selv anledning til anbefalinger om tiltag på området, såsom udvidelse af plejeboligmassen, eller øget fokus på rehabilitering eller håndtering af svært plejekrævende borgere i eget hjem. 


Retsgrundlag

Lov om social service.

Lov om almene boliger.

 


Økonomi

Ingen


Høring

Ældrerådet til orientering.

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018

Taget til efterretning.


Beslutning Ældrerådet den 01-03-2018

Taget til efterretning.sagsnr15-6795_doknr8653-18_v1_status på plejeboligplanen 2018.docx

Bilag

Status på plejeboligplanen 2018


31. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

http://www.kl.dk/Arrangementer/2018/05/KLs-Social--og-Sundhedspolitiske-Forum-2018---sat-X-i-kalenderen/

 

 

 

 

 

 

 

Orientering v/direktøren


 

 

 

 

 

 

Gensidig orientering

 

 

 

 

 

 

Eventuelt


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-02-2018
  • Udvalget tilmeldes KL’s Social og Sundhedspolitiske Forum den 17. og 18. maj. Der ønskes overnatning fra onsdag – fredag.
  • Udvalget tilmeldes KL’s ældrekonference den 18. september. Udvalgsmødet samme flyttes.
  • Tina Agergaard, Niels Christiansen, Steen Holm Iversen og Stig Leerbeck tilmeldes temamødet om det specialiserede socialområde den 15.  marts.

 

Øvrige orienteringer blev taget til efterretning.sagsnr18-72_doknr14294-18_v1_invitation - politisk topmøde om sclerose 20. marts 2018 - invitation.pdf.pdf
sagsnr18-33_doknr10326-18_v1_henvendelse fra kræftens bekæmpelses lokalforening i varde kommune.pdf
sagsnr18-33_doknr27371-18_v1_informationsfolder - seksuel orientering ældreområdet.pdf
sagsnr18-33_doknr27368-18_v1_information - seksuel orientering og kønsidentitet på ældreområdet.pdf
sagsnr18-72_doknr27410-18_v1_invitation til temadag for det specialiserede socialområde.msg
sagsnr18-72_doknr27424-18_v1_kl's ældrekonferencen 2018 - ny dato - sæt kryds i kalenderen den 18. september 2018.msg

Bilag

Invitation - Politisk Topmøde om sclerose 20. marts 2018 - Invitation.pdf
Henvendelse fra Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Varde Kommune
Informationsfolder - seksuel orientering ældreområdet
Information - seksuel orientering og kønsidentitet på ældreområdet
Invitation til temadag for det specialiserede socialområde
KL's Ældrekonferencen 2018 - NY DATO - sæt kryds i kalenderen den 18. september 2018