UDVALG

Udvalget for Social og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

16-01-2018 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

16-01-2018 12:15:00


PUNKTER

5. Godkendelse af dagsorden
6. Godkendelse af referat fra konstituerende møde 6/12-2017
7. Godkendelse af kvalitetsstandard § 140 - efter høring
8. Kompetenceløft i Sygeplejen
9. Center Bøgely - opsigelse af driftsoverenskomst pr. 1/1-2019
10. Anvendelse af Krogen 3 til støttecenter og administrative arbejdspladser for Samstyrken
11. Retningslinjer for udbetaling af arbejdsdusør i Samstyrkens Beskæftigelse
12. Kørsel på det specialiserede socialområde
13. Resultaterne af Socialt tilsyn 2017
14. Ombygning og renovering af ældreboligcentret Hybenbo i Årre
15. Ansøgning udfordringsret
16. Orientering om KL's udspil om nyt sundhedspolitisk miniudspil
17. Patientsikkerhed på det specialiserede socialområde
18. Gensidig orientering



5. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Godkendt.





6. Godkendelse af referat fra konstituerende møde 6/12-2017

Godkendelse af referat fra konstituerende møde 6/12-2017

Sagsfremstilling

Byrådet, Udvalget for Erhverv og Økonomi samt de stående udvalg afholdte den 6. december 2017 konstituerende møder.

 

For Udvalget for Social og Sundhed blev følgende godkendt:


Retsgrundlag

Styrelsesloven og kommunens styrelsesvedtægt


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at referat fra Udvalget for Social og Sundheds konstituerende møde den 6. december 2017 godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.





7. Godkendelse af kvalitetsstandard § 140 - efter høring

Godkendelse af kvalitetsstandard § 140 - efter høring

Sagsfremstilling

Kommunerne har siden kommunalreformen haft ansvaret for at tilbyde borgerne genoptræning

efter sygehusindlæggelse efter Sundhedslovens §140.

 

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning jf. § 84 om genoptræningsplaner.

 

I Sundhedsstyrelsens vejledning står der, at ”Genoptræning er en målrettet og tidsafgrænset

samarbejdsproces mellem patient/borger, eventuelt pårørende og personale. Formålet med

genoptræning er, at patienten/borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller

bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt.”

 

Som en del af processen i forhold til udbuddet af de ikke komplekse genoptræningsplaner

har kvalitetsstandarderne været til politisk behandling på december mødet 2017 og nu til endelig godkendelse i januar mødet 2018 med virkning fra 2019, hvor det nye udbud træder i kraft.

 

Forud for revisionen er gået et arbejde med at se på, 1)hvordan andre kommuner arbejder med opgaven og 2) opdatering på den nyeste viden inden for området, som er beskrevet i de nationale kliniske retningslinjer.

 

I forhold til den nuværende kvalitetsstandard så er der indarbejdet følgende ændringer:

 

Evt. lovændringer vedr. genoptræningsopstart vil blive indarbejdet i standarden.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den nye kvalitetsstandard lever op til den nyeste viden og til de gældende kliniske retningslinjer, og anbefalinger inden for området, og at den nye

kvalitetsstandard sætter en klar retning for, hvad borgerne kan forvente, afhængigt af hvilket

genoptræningsbehov de har.


Retsgrundlag

Sundhedslovens §140


Økonomi

Budgettet for den ikke komplekse genoptræning udgør 4.095.000kr. i 2018, og beløbet er uden for rammen.

 

Den komplekse genoptræning løses af Træning og Rehabilitering, som har et rammebudget. Her er det ikke muligt separat at opgøre udgiften til §140 træning, da opgaven udføres sammen med andre former for træning.


Høring

Handicaprådet bakker op om den nye kvalitetsstandard §140.

Ældrerådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget godkender den nye kvalitetsstandard.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.



sagsnr17-9584_doknr187352-17_v1_kvalitetsstandard.docx
sagsnr16-7790_doknr131957-17_v1_godkendelse af projektplan vedr. udbud af genoptræning efter indlæggelse (§140).docx

Bilag

Kvalitetsstandard
Godkendelse af projektplan vedr. udbud af genoptræning efter indlæggelse (§140)


8. Kompetenceløft i Sygeplejen

Kompetenceløft i Sygeplejen

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient er der prioriteret midler til kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje. Midlerne for 2018 foreslås anvendt til generel opkvalificering af hjemmesygeplejersker inden for KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) og diabetes. Sygeplejen oplever, at borgergrupper med de to nævnte diagnoser fylder mere og mere i deres arbejde, og der er brug for at sikre et højt kompetenceniveau for fremadrettet at kunne løse opgaver kvalificeret.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en opkvalificering inden for KOL og diabetes er relevant i forhold til den udvikling, der er på området.


Retsgrundlag

Sundhedsloven


Økonomi

Der er afsat 803.700 kr. i 2017 og 2018 til kompetenceløft i Sygeplejen. De 487.400 kr. er i 2017 godkendt til opkvalificering i forhold til bariatri (svær overvægt), misbrug og faglig kvalitetsudvikling af både ældreområdet og sygeplejen.

I budget 2018 er der afsat 316.300 kr.

Beløbet er finansieret via bloktilskuddet.


Høring

Ældrerådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at anvendelse af midler til kompetenceløft indenfor KOL og diabetes godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.





9. Center Bøgely - opsigelse af driftsoverenskomst pr. 1/1-2019

Center Bøgely - opsigelse af driftsoverenskomst pr. 1/1-2019

Sagsfremstilling

Varde Kommune indgik den 1. januar 2007 driftsoverenskomst med Center Bøgely.

 

Center Bøgelys bestyrelse har nu meddelt Varde Kommune, at de ønsker at opsige driftsoverenskomsten med Varde Kommune. Bestyrelsen ønsker at drive Center Bøgely på helt private vilkår. Begrundelsen er, at bestyrelsen finder privatisering positivt, samt at bestyrelsen forventer, at en privatisering af Center Bøgely vil komme de udsatte til gode.

 

Driftsoverenskomsten kan opsiges med et års varsel, og er derfor opsagt pr. 1. januar 2018. Det betyder, at Center Bøgely pr. 1. januar 2019 drives på helt private vilkår.

 

Center Bøgelys bestyrelse understreger i deres opsigelse, at de og Center Bøgelys medarbejdere har været glade for samarbejdet med Varde Kommune, og vil gøre deres til at dette fortsætter og udvikles i de kommende år.

 

Varde Kommune ønsker ligeledes at fortsætte det gode samarbejde med Center Bøgely og vil benytte det kommende år til at sikre, at dette kan fortsætte også efter 1. januar 2019, når driftsoverenskomsten udløber.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommune har været glade for samarbejdet med Center Bøgely og også fortsat ønsker et godt og konstruktivt samarbejde med Center Bøgely.

 

Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at det næste år skal bruges på at sikre de bedste rammer for det fortsatte samarbejde, når Center Bøgely ikke længere har driftsoverenskomst med kommunen.


Retsgrundlag

Lov om Social Service § 110


Økonomi

Center Bøgely har i 2018 et budget på 5,3 mio. kr., som finansieres af takstindtægter.

De økonomiske konsekvenser for Varde Kommune vil i løbet af 2018 blive opgjort og fremlagt for udvalget.


Høring

Handicaprådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Center Bøgelys opsigelse af driftsoverenskomsten tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.



sagsnr17-13675_doknr9227-18_v1_opsigelse af driftsoverenskomst - center bøgely.pdf
sagsnr17-13675_doknr9229-18_v1_driftsoverenskomst - det beskyttede pensionat ”bøgely”.doc.doc

Bilag

Opsigelse af driftsoverenskomst - Center Bøgely
Driftsoverenskomst - Det beskyttede pensionat ”Bøgely”.doc


10. Anvendelse af Krogen 3 til støttecenter og administrative arbejdspladser for Samstyrken

Anvendelse af Krogen 3 til støttecenter og administrative arbejdspladser for Samstyrken

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed har den 19. april 2016 godkendt, at Samstyrken udvider administrationsbygningen på Krogen 7, således at der bliver plads til mødelokale og frokostrum. Arbejdstilsynet har ved et uanmeldt besøg den 3. februar 2016 kommenteret de trange forhold for administrationen på Krogen 7. Arbejdstilsynet skriver blandt andet: ”Der skal være indrettet spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejde. ... Arbejdspladsen (arbejdsbordet mv., hvor den enkelte ansatte udfører arbejde) må dog ikke anvises som spiseplads”. Arbejdstilsynets kommentar findes i dok. 32797-16.

 

Samstyrken ansøgte derfor i april 2016 om at udbygge Krogen 7, og udvalget gav tilsagn om, at der anvendes 1.235.500 kr. af opsparede midler til ombygningen. Der er pt. brugt kr. 41.700 kr. til tegninger mv.

 

Byggeriet blev dog sat i bero, da det blev besluttet at lukke Samstyrkens botilbud til børn, som lå på Krogen 3. Bygningen Krogen 3 ejes af Varde Kommune og ligger på samme matrikel som Krogen 7 og lige overfor administrationsbygningen Krogen 7.

 

Beslutningen om at sætte ombygningen af Krogen 7 i bero, blev truffet med et ønske om at samle administrationen, som i dag er delt på Krogen 7 og Frisvadvej 1C, i den ene fløj af Krogen 3.

I forbindelse med budgetforliget 2018 er der igangsat en række effektiviseringstiltag, som bl.a. indebærer mere effektiv brug af Støttecentre og det tilknyttede personale, hvor det i højere grad skal vurderes, om den enkelte borger kan modtage sin socialpædagogiske støtte i støttecenter fremfor eget hjem.

 

Det stiller nye krav til de fysiske rammer for støttecenter, hvilket Krogen 3 vurderes at opfylde. Støttecenteret vil samtidig fungere som cafe for Samstyrkens borgere, således at Cafe ET-SE også flyttes fra Frisvadvej 1C til Krogen 3. Samstyrken vil derfor ikke længere have behov for huset på Frisvadvej 1C, som kan sælges eller anvendes til andre formål.

 

Det vurderes, at udnyttelse af Krogen 3 som administrativ arbejdsplads for medarbejderne fra hhv. Krogen 7 og Frisvadvej 1C og som nyt støttecenter vil optimere fagligheden, øge effektiviteten og skabe god udnyttelse af eksisterende kommunale m2.

 

Dermed undgås også at udbygge Krogen 7 med 64 m2, når der samtidig står en ledig bygning på samme matrikel.

 

Derudover skal det bemærkes, at Samstyrkens pedeller har værksted på matriklen, Krogen 3. På matriklen har Samstyrken ligeledes diverse isolerede redskabsskure med varme. Såfremt Samstyrken ikke længere kan anvende værksted og redskabsskure på Krogen 3, fx ved salg, så vil det være nødvendigt at finde et nyt værksted og et større areal til depot/carport til maskiner og øvrige redskaber mv. til Samstyrkens pedeller.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er økonomisk forsvarligt at udbygge Krogen 7, når Krogen 3 samtidig står ledig. Desuden er der i denne periode stort fokus på besparelser i Varde Kommune, hvilket heller ikke taler for at udvide en bygning, hvis det ikke er nødvendigt.

 

Flytning af administrative arbejdspladser, Cafe ET-SE og etablering af nyt støttecenter på Krogen 3, vil også give mulighed for anden udnyttelse af Frisvadvej 1C.

 

Det er vigtigt, at evt. flytning af støttecenter til Krogen 3 sker i god dialog med aktuelle brugere, medarbejdere og evt. pårørende. Der vil derfor blive planlagt og iværksat en relevant informations- og dialogproces.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Der resterer 1,2 mio. kr. af budgettet afsat til udbygning af Krogen 7, som i stedet kan anvendes til ombygning af Krogen 3, så det indrettes til kontor og støttecenter.


Høring

Handicapråd

Med-systemet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Krogen 3 fremover anvendes til administration og støttecenter,

at den planlagte udbygning af Krogen 7 undlades,

at de resterende midler på 1,2 mio. kr. anvendes til mindre ombygning af Krogen 3, og

at den fremtidige anvendelse af bygningerne Frisvadvej 1C overgår til Udvalget for Plan og Teknik.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-12-2017

Udvalget besluttede at sende anbefalingen til høring i Handicapråd og Med-systemet, inden der træffes endelig godkendelse i udvalget.


Beslutning Handicaprådet den 18-12-2017

Handicaprådet ser positivt på udnyttelsen af Krogen 3, men også at man får bragt arbejdspladsen i orden i forhold til Arbejdstilsynet. Kommunen skal vise sig som et godt forbillede.
Handicaprådet ser også en anden fordel ved at samle de administrative opgaver på adressen. Det kan være med til mere tværfagligt sparring på området.

Handicaprådet lægger vægt på, at de faciliteter og aktiviteter der er på Cafe 1C videreføres på Krogen 3.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Forvaltningens anbefaling blev godkendt.



sagsnr15-5874_doknr32797-16_v1_vejledning fra arbejdstilsynet vedr. uanmeldt besøg på krogen 7 den 03.02.2016 .pdf

Bilag

Vejledning fra Arbejdstilsynet vedr. uanmeldt besøg på Krogen 7 den 03.02.2016


11. Retningslinjer for udbetaling af arbejdsdusør i Samstyrkens Beskæftigelse

Retningslinjer for udbetaling af arbejdsdusør i Samstyrkens Beskæftigelse

Sagsfremstilling

I Samstyrkens beskæftigelse er der siden 1. januar 2011 udbetalt arbejdsdusør. Ved arbejdsdusør forstås, at borger aflønnes i videst muligt omfang efter indsats. Er aflønning efter indsats ikke egnet, anvendes i stedet en individuel timeløn efter en konkret arbejdsvurdering.

Medfører den nedsatte funktionsevne en meget begrænset arbejdsindsats, kan aflønningen fastsættes som en arbejdsdusør svarende til mindst 5% af områdets mindste overenskomstfastsatte løn. Det er leverandøren af den beskyttede beskæftigelse, som aflønner borgeren.

 

Budgetrammen blev pr. januar 2011 udvidet med kr. 251.650, som skulle gå til aflønning af borgere.

 

Fra 1. januar 2018 ønsker Samstyrken at ændre praksis ved udbetaling af arbejdsdusør, så den bliver mere tidssvarende. Konkret ønskes arbejdsdusøren ændret fra timeløn til månedsløn for at forenkle arbejdsgangene i beregning af lønnen.

 

Det betyder, at arbejdsdusøren vil minde mere om den lønudbetaling, der er på det ordinære arbejdsmarked.

Borgerne vil fra 1. januar 2018 få arbejdsdusør under ferie.

Borgerne vil fra 1. januar 2018 få arbejdsdusør under sygdom, med mindre sygeperioden er over 1 måned.

Borgerne vil fra 1. januar 2018 fortsat optjene 1% feriegodtgørelse, som vil blive udbetalt omkring 1. maj hvert år.

 

Det er på forhånd sikret, at ingen borgere på årsbasis går ned i dusør, med mindre der er lavet ændringer i løbet af det sidste år i forhold til hjemmedage, eller der er lavet aftale om nedsat arbejdstid.

 

Det er afdelingslederen i Beskæftigelsen, der har ansvaret for lønindplaceringen.

 

I det vedhæftede bilag fremgår nærmere, hvordan indplacering foregår.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den nye måde at udbetale arbejdsdusør på er mere tidssvarende og mere i tråd med lønudbetalingen på det ordinære arbejdsmarked.

Initiativet er udgiftsneutralt, idet eventuelle omkostninger ved ændringen vil blive dækket af forventede indtægter i drift af butik mv. i Beskæftigelsen.


Retsgrundlag

Arbejdsdusør udbetales til borgere i beskæftigelsestilbud efter Lov om Social Service § 103 samt til enkelte borgere i aktivitets- og samværstilbud efter § 104.


Økonomi

Ændringerne skal finansieres indenfor den eksisterende ramme.


Høring

Handicaprådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den nye praksis for udbetaling af arbejdsdusør fremsendes til høring i Handicaprådet, forinden endelig  godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-12-2017

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 18-12-2017

Handicaprådet anbefaler den nye praksis med månedsvis udbetaling.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Forvaltningens anbefaling blev godkendt.



sagsnr16-301_doknr106428-17_v1_retningslinier for udbetaling af arbejdsdusør i beskæftigelsen juni 2017.docx.docx

Bilag

Retningslinier for udbetaling af arbejdsdusør i Beskæftigelsen juni 2017.docx


12. Kørsel på det specialiserede socialområde

Kørsel på det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har den 3. juli 2017 udtalt, at det er ulovligt at opkræve betaling for privat befordring for beboere i botilbud. Dette har betydning for Varde Kommunes serviceniveau for kørsel og ledsagelse for borgere på det specialiserede socialområde både i hverdagen og i borgernes ferier, hvor der er pædagogisk ledsagelse.

 

Indtil Ankestyrelsens udtalelse har Varde Kommunes tilbud til borgere på det specialiserede socialområde tilbudt varierende grad af kørsel i borgernes fritid. Dette er foregået i tilbuddenes biler og busser og med egenbetaling fra borgerne. Denne egenbetaling er gået til at dække dele af driften af biler og busser. Og det er denne egenbetaling, som Ankestyrelsen nu har udtalt vil være ulovlig.

 

Det betyder, at finansieringsgrundlaget for biler og busser fremover vil være mindre. Den kørsel, der foretages, er dog for størstedelens vedkommende vanskelig at undvære, da det er en del af den kompenserende støtte. Derfor vil det meste af den kørsel, der sker i hverdagene, forblive uændret, dog vil der naturligvis blive skåret så meget ned som muligt, og der vil blive prioriteret korte ture fremfor længere mv. Den manglende finansiering vil derfor i højere grad blive taget fra tilbuddenes lønbudgetter end fra kørsel. Det betyder, at der fx vil blive sparet på vikardækning.

 

Borgerne har stadig mulighed for at bestille en taxa, leje en bus eller benytte flextrafik. Men disse muligheder er ofte mere vanskelige for borgerne på det specialiserede socialområde, da transport af fx borgere i kørestol skal bestilles i god tid i forvejen. Det er derfor særligt de impulsive ture, som bliver ramt, hvor et botilbud f.eks. spontant kører til stranden på en varm sommerdag. Endelig vil ferieture for borgere med multiple handicaps blive yderst vanskelige, når det ikke er muligt at køre i egen bus, men i stedet skal bestille lifttaxaer til borgerne, hver gang de skal fx ud at spise, på tur til byen eller lignende.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at borgerne på det specialiserede socialområde med Ankestyrelsens udtalelse vil få vanskeligere ved at komme på ture. Særligt vil de have mere vanskeligt ved spontant at tage af sted.


Konsekvens i forhold til visionen

Borgerne på det specialiserede socialområde vil som følge af Ankestyrelsens udtalelse komme på færre ture i naturen, og særligt ferieture vil blive ramt.


Retsgrundlag

Ankestyrelsens udtalelse af 3. juli 2017


Økonomi

Ankestyrelsens afgørelse har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser, da udgifter og indtægter vedr. kørsel afholdes indenfor afdelingernes rammer. Serviceniveauet vil skulle tilpasses indenfor det nuværende budget.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Ankestyrelsens udtalelse tages til efterretning,

at Ankestyrelsens afgørelse rejses via KL, og at Handicaprådet anbefales at rejse den ifht deres respektive bagland, og

at det undersøges, om Ankestyrelsens afgørelse kan rejses via Udfordringsretten.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Anbefalingen blev godkendt. De økonomiske konsekvenser undersøges.

 



sagsnr17-6231_doknr140024-17_v1_ankestyrelsen.pdf

Bilag

Ankestyrelsen


13. Resultaterne af Socialt tilsyn 2017

Resultaterne af Socialt tilsyn 2017

Sagsfremstilling

Botilbuddene på det specialiserede socialområde i Varde Kommune er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Syd. Socialtilsynet er blevet til på baggrund af Socialministerens ambition om at sikre en høj kvalitet i tilbuddene og at skabe et professionelt og uafhængigt tilsyn, og Varde Kommune havde i 2014 første gang besøg af Socialtilsyn Syd.

 

Socialtilsyn Syd skal i sine vurderinger tage stilling til, om det er sandsynligt, at sociale tilbud vil kunne og fortsat kan levere den fornødne kvalitet i indsatsen.

 

Kravene til tilbuddene er fastlagt i Lov om Socialtilsyn § 6, som er en kvalitetsmodel, hvor tilbuddene bedømmes på en skala fra 1 (i meget lav grad opfyldt) til 5 (i meget høj grad opfyldt) under følgende temaer:

 

 

Temaet Sundhed og trivsel blev tilføjet som et selvstændigt tema pr. 1. januar 2017, hvor det tidligere var en del af bedømmelsen under temaet Målgrupper, metoder og resultater. Temaet Økonomi er ved samme lovændring blevet taget ud af kvalitetsmodellen, således at det ikke længere figurerer i tilsynsrapporten. Det er dog stadig Socialtilsynet, som vurderer tilbuddenes økonomi herunder taksterne.

 

Alle Varde Kommunes tilbud på det specialiserede socialområde fik i 2017 gode bedømmelser og blev godkendt af tilsynet. En oversigt over alle bedømmelser fremgår af dok. 195824-17.

Det fremgår af oversigten, at de fleste tilbud har haft to tilsynsbesøg i løbet af 2017, hvoraf en del har været uanmeldte.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Socialtilsyn Syd generelt har givet høje bedømmelser i tilsynsrapporterne til Varde Kommunes tilbud.

På baggrund af tilsynene og løbende dialog med aftaleholderne er det vurderingen, at tilbuddene på det specialiserede socialområde i Varde Kommune er velfungerende.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 70 af 18. januar 2017 §6 stk. 2 nr. 4. (Socialtilsynsloven).


Økonomi

Ingen


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.



sagsnr17-1756_doknr195824-17_v1_oversigt over socialtilsyn 2017.docx
sagsnr17-1756_doknr191146-17_v1_endelig tilsynsrapport samstyrken aflastning for børn og voksne dec 17.pdf.pdf
sagsnr17-1756_doknr180705-17_v1_endelig tilsynsrapport krogen 5, okt 2017.pdf.pdf
sagsnr17-1756_doknr180703-17_v1_endelig tilsynsrapport samstyrken østervang, 16.11.2017.pdf.pdf
sagsnr17-1756_doknr177560-17_v1_endelig tilsysnrapport center bøgely okt 17.pdf.pdf
sagsnr17-1756_doknr149977-17_v1_endelig tilsynsrapport, samstyrken kirkegade d. 21.9.2017.pdf.pdf
sagsnr17-1756_doknr149971-17_v1_endelig tilsynsrapport samstyrken ølgod sept 17.pdf.pdf
sagsnr17-1756_doknr123588-17_v1_endelig tilsynsrapport vidagerhus juli 2017.pdf.pdf
sagsnr17-1756_doknr121527-17_v1_endelig tilsynsrapport center bøgely juli 2017.pdf.pdf
sagsnr17-1756_doknr98801-17_v1_endelig tilsynsrapport samstyrken aflastning for børn og voksen juni 2017.pdf.pdf
sagsnr17-1756_doknr87416-17_v1_tilsynsrapport.pdf, østervang.pdf.pdf
sagsnr17-1756_doknr85483-17_v1_endelig tilsynsrapport samstyrken varde (frisvadvej) maj 2017.pdf.pdf
sagsnr17-1756_doknr74366-17_v1_endelig tilsynsrapport lunden april 2017- væsentlig ændring antal pladser.pdf.pdf
sagsnr17-1756_doknr74345-17_v1_endelig tilsynsrapport lunden marts 2017.pdf.pdf
sagsnr17-1756_doknr72042-17_v1_godkendelsesrapport østbækhjemmet (1).pdf.pdf
sagsnr17-1756_doknr65973-17_v1_samstyrken, kirkegade 16.4.2017 tilsynsrapport (1).pdf.pdf
sagsnr17-1756_doknr55615-17_v1_endelig tilsynsrapport krogen 5 marts 2017.pdf.pdf
sagsnr17-1756_doknr43031-17_v1_endelig tilsynsrapport rosenvænget marts 2017.pdf.pdf
sagsnr17-1756_doknr32754-17_v1_endelig tilsynsrapport vidagerhus feb 2017.pdf.pdf

Bilag

Oversigt over Socialtilsyn 2017
Endelig Tilsynsrapport Samstyrken aflastning for børn og voksne dec 17.pdf
Endelig Tilsynsrapport Krogen 5, okt 2017.pdf
Endelig tilsynsrapport Samstyrken Østervang, 16.11.2017.pdf
Endelig tilsysnrapport center Bøgely okt 17.pdf
Endelig tilsynsrapport, Samstyrken Kirkegade d. 21.9.2017.pdf
Endelig Tilsynsrapport Samstyrken Ølgod sept 17.pdf
Endelig tilsynsrapport Vidagerhus juli 2017.pdf
Endelig tilsynsrapport Center Bøgely Juli 2017.pdf
Endelig Tilsynsrapport Samstyrken Aflastning for børn og voksen juni 2017.pdf
Tilsynsrapport.pdf, Østervang.pdf
Endelig Tilsynsrapport Samstyrken Varde (Frisvadvej) maj 2017.pdf
Endelig Tilsynsrapport Lunden April 2017- væsentlig ændring antal pladser.pdf
Endelig Tilsynsrapport Lunden Marts 2017.pdf
Godkendelsesrapport Østbækhjemmet (1).pdf
Samstyrken, Kirkegade 16.4.2017 Tilsynsrapport (1).pdf
Endelig Tilsynsrapport Krogen 5 marts 2017.pdf
Endelig Tilsynsrapport Rosenvænget marts 2017.pdf
Endelig Tilsynsrapport Vidagerhus feb 2017.pdf


14. Ombygning og renovering af ældreboligcentret Hybenbo i Årre

Ombygning og renovering af ældreboligcentret Hybenbo i Årre

Sagsfremstilling

Ældreboligcentret Hybenbo i Årre står overfor et større renoveringsprojekt med udskiftning af tag, isolering, udskiftning af ventilationsanlæg, kloakseparering samt etablering af servicearealer til Ældreområde Øst.

Ældreboligcentret består af 15 almene ældreboliger og et mindre serviceareal.

 

Med henblik på at etablere tidssvarende personalefaciliteter foreslås det at foretage en mindre tilbygning, og at en ældrebolig nedlægges. Tilbygningen og den nedlagte ældrebolig vil således danne de fysiske rammer for de fremtidige servicearealer.

 

Endvidere foreslås det, at der lægges nyt tag og isolering på hele ejendommen, samt at der anskaffes et nyt ventilationsanlæg. Derudover er der givet påbud om kloakseparering på ejendommen.

 

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Social og Sundhed den 9. juni 2015, med anbefaling om at få afklaring på finansieringen, og at projektet fremsendes til budget 2017. Projektet er efterfølgende blevet godkendt for budget 2017, hvor der  i anlægsbudgettet er afsat 1.993.330 kr til servicearealer.

 

Oversigt over forventede udgifter og finansiering:

 

Udgifter

Boligarealer 86,78%

Servicearealer 13,22%

Etablering af servicearealer

 

1.482.443 kr.

Nedlæggelse af ældrebolig

 

1.000.000 kr.

Nyt tag, isolering og ventilation

4.528.289 kr.

551.869 kr.

Kloakseparering

1.837.567 kr.

223.947 kr.

 

Udgifter i alt

6.365.856 kr.

3.258.259 kr.

 

Finansiering

Boligarealer 86,78%

Servicearealer 13,22%

Hensættelser i boligafdelingen

600.000 kr.

0 kr. 

Pulje til energibesparende foranstaltninger

336.273 kr.

40.982 kr. 

Anlægsbudget servicearealer

0 kr.

1.993.330 kr.

Driftsbudget (pulje til nedlæggelse af boliger og pulje til kloakseparering

0 kr.

1.223.947 kr.

Manglende finansiering

5.429.583 kr.

0 kr.

Tidligere beregnet finansiering

3.823.720 kr.

 

Yderligere låneoptagelse

1.605.863 kr.

 

 

Projektet har endnu ikke været i udbud, og priserne er baseret på et kommunalt overslag.

Derfor vil priserne først være endelige, når projektet har været i udbud.

 

Boligdelen har ikke opsparet tilstrækkelige midler til at afholde de anførte udgifter, og den manglende finansiering udgør 5.429.583 kr., som finansieres ved optagelse af et lån. En finansiering hvor Varde Kommune yder et rente- og afdragsfrit lån, da det vurderes, at det reelt er den eneste mulighed for, at der vil kunne fastholdes en fornuftig husleje i afdelingen. Sammenlignet med tilsvarende ældreboliger i omkringliggende oplandsbyer er huslejeniveauet allerede højt for ældreboligerne på Hybenbo. Huslejen udgør ca. 6.200 pr. måned + forbrug. Det rente- og afdragsfrie lån medregnes ved opgørelse af kommunens låneramme med 5.429.583 kr.

 

Alle 15 ældreboliger er udlejet i dag, hvoraf to er udlejet til borgere udenfor målgruppen for  ældreboliger, og en ældrebolig er udlejet til Varde Kommune. Der har tidligere været iværksat flere initiativer fra lokalområdet for at fremme udlejningen af boligerne.

 

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at projekterne for Hybenbo bør gennemføres blandt andet begrundet i, at det nuværende tag er utæt, påbuddet om kloakseparering på ejendommen og med henblik på at have tidssvarende personalefaciliteter. Projekterne bør planlægges og gennemføres samlet i et forløb, både af hensyn til beboerne i ejendommen og for at opnå et effektivt forløb samt attraktive tilbud fra håndværkere.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger


Økonomi

Samlet er der vedrørende boligarealer inkl. moms og servicearealer ekskl. moms forslag til renovering og etablering af servicearealer for 9.624.115 kr., men kun finansiering på i alt  936.273 kr. for boligdelen. Der vil således være en udgift på 5.429.583 kr, som foreslås finansieret ved, at Varde Kommune yder et rente- og afdragsfrit lån til boligafdelingen på Hybenbo. Lånet medregnes i opgørelsen af Varde Kommunes låneramme med 5.429.583 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at  projektet gennemføres for ældreboligcentret Hybenbo,

at der meddeles en anlægsbevilling på i alt på 1.993.330 kr. ekskl. moms til servicearealer,

at udgiften til etablering af kloakseparering  finansieres af puljen til kloakseparering for den andel, der vedrører servicearealer på i alt 223.947 kr.,

at udgiften til energibesparende foranstaltninger finansieres af puljen for energibesparende foranstaltninger på i alt 377.255 kr.,

at udgiften til nedlæggelse af 1 ældrebolig finansieres af puljen til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger på i alt 1.000.000 kr., og

at den manglende finansiering til projektet vedrørende boligdelen på 5.429.583 kr. inkl moms finansieres af Varde Kommune som et rente- og afdragsfrit lån.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.





15. Ansøgning udfordringsret

Ansøgning udfordringsret

Sagsfremstilling

Varde Kommune har arbejdet med udarbejdelse af bud på afbureaukratiseringstiltag og ønsker til, hvor loven burde lempes. Der er udarbejdet to ansøgninger for dette udvalgsområde: 

 

 

Bevilling af tyngdedyne – udfordringer i forbindelse med hvornår, det er regionen (Sundhedsloven) eller kommunen (serviceloven), som er bevilligende myndighed.

Egenbetaling på midlertidige ophold som § 110 forsorgshjem – udfordringen ved komplicerede egenbetalingsregler.

 

Der er udarbejdet ansøgninger på områder, hvor lovgivningen udfordrer vor sagsbehandling af sager – det kan være områder, hvor vi ikke kan se på tværs af eks. børnesager, hvor sagen fortsætter i andet forvaltningsområde, når barnet fylder 18 år, eller bevillinger hvor lovgivningen giver uforholdsmæssige udfordringer i forbindelse med kommunens behandling af sagerne. 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen ønsker at udfordre disse emner for på denne måde at kunne påvirke til en regelforenkling, som letter den kommunale sagsbehandling, og som giver borgeren en bedre service.


Retsgrundlag

Lov om Social Service


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de to ansøgninger godkendes, og indgår i den samlede sag til Byrådet til endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.

Ansøgning om kørsel på det specialiserede socialområde medtages som et 3. emne.



sagsnr17-11465_doknr200920-17_v1_udfordringsretten - ansøgningsskema tyngdedyner.docx
sagsnr17-11465_doknr184872-17_v1_ansøgning - udfordringsret - §110 forsgshjem - ansøgning - udfordringsret - §110 forsgshjem.docx.docx
sagsnr17-11465_doknr164938-17_v1_8 bud på afbureaukratiseringstiltag og ønsker til lovlempelser.docx

Bilag

Udfordringsretten - Ansøgningsskema Tyngdedyner
Ansøgning - udfordringsret - §110 forsorgshjem - Ansøgning - udfordringsret - §110 forsorgshjem.docx
8 bud på afbureaukratiseringstiltag og ønsker til lovlempelser


16. Orientering om KL's udspil om nyt sundhedspolitisk miniudspil

Orientering om KL's udspil om nyt sundhedspolitisk miniudspil

Sagsfremstilling

KL offentliggjorde den 15. december 2017 et nyt sundhedspolitisk miniudspil med titlen "Styrk det nære sundhedsvæsen”. Udspillet indeholder KL's bud på, hvordan vi får fremtidssikret indsatsen til de ældre og til borgere med kronisk sygdom. Grundlæggende peger KL på, at der er et uudnyttet potentiale i kommunerne. Det kan indfries, hvis staten stiller de rette rammer til rådighed.

 

Udspillet kommer efter den afrapportering, som udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen kom med i juni 2017. Der er i finansloven for 2018 afsat midler til den nære sundhed frem til 2021, midlerne er endnu ikke endelig udmøntet. Regeringen vil anvende midlerne i et sundhedspolitisk udspil, der samler op på udvalgsarbejdet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. KL vil via deres nye miniudspil søge at påvirke regeringens arbejde med det sundhedspolitiske udspil og sammenhængsreformen.

 

Kort om indholdet og budskabet i KL’s sundhedspolitiske udspil

KL mener, at et langt større ansvar for sundheden skal forankres i borgerens nærmiljø. Kommunerne har en unik mulighed for at have et længerevarende samarbejde med borgeren og derigennem fremme borgerens sundhed og forebygge, at borgerens eventuelle sygdom forværres. Det gør kommunerne gennem veludbyggede tilbud på forebyggelse og sundhedsområdet.

 

Ifølge KL sker det bedst ved, at Sundhedsstyrelsen allerede i 2018 laver en plan for udflytning af opgaver til det nære sundhedsvæsen frem mod 2025, heri skal det blandt andet fremgå at;

 

Borgeren skal i 2025 som udgangspunkt mødes med sundhedstilbud i det nære sundhedsvæsen. Vi skal have en fundamental anden tilgang til sundhedsvæsenet. Vi skal prioritere forebyggelsen anderledes højt end i dag. Og vi skal sørge for, at borgere, der er blevet syge, kan få den sundhedsfaglige indsats i nærmiljøet i tæt integration med de tilbud, borgeren i forvejen møder dér. Kun på den måde sikrer vi den nødvendige sammenhæng i rehabiliteringsindsatsen.

 

Budskabet fra KL er, at kommunerne er klar til opgaven. Kommunerne er klar til at bidrage til at løse fremtidens efterspørgsel efter sundhedsindsatser i det nære sundhedsvæsen. Men kommunerne er afhængige af samarbejdspartnere i almen praksis, på sygehuse og i regioner og stat.

 

Det nære sundhedsvæsen i Varde Kommune

Det skal tilføjes, at Varde Kommune aktivt arbejder med at styrke og kvalificere indsatserne og medarbejdernes kompetencer for at kunne varetage opgaverne i det nære sundhedsvæsen. Der arbejdes lige nu på at samtænke indsatserne i det nære sundhedsvæsen med de otte nationale mål for sundhedsområdet, som KL, Danske Regioner og Sundhedsministeriet sammen har fastsat. Som en del af dette arbejde er der en dialog med afdelingen for tværsektorielt samarbejde i Region Syddanmark. Dialogen skal være med til at kvalificere, hvordan vi sammen kan spille hinanden gode og i fællesskab styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for borgerne.   


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at indholdet og anbefalingerne i udspillet stemmer godt overens med de tanker og udfordringer, der arbejdes med i relation til det nære sundhedsvæsen i Varde Kommune. Særligt tankerne omkring forebyggelse af forværring og det, at borgeren skal kunne behandles i eget hjem eller i nærmiljøet, er allerede i fokus. I Varde Kommune arbejdes der med en indsats omkring tidlig opsporing af begyndende sygdom, der er etableret sygeplejeklinikker i henholdsvis Varde, Ølgod, Nr. Nebel og Oksbøl, hvor borgerne kan behandles, og Center for Sundhedsfremme har tilbud om patientuddannelse og mestring af sygdom til borgere med en eller flere kroniske sygdomme.  


Retsgrundlag

Sundhedslovens §140


Økonomi

Med vedtagelse af Finansloven 2018 er der afsat midler til at styrke det nære sundhedsvæsen, herunder også midler som forventes at tilgå kommunerne.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.



sagsnr17-13777_doknr199132-17_v1_miniudspil - styrk det nære sundhedsvæsen.pdf.pdf

Bilag

Miniudspil - Styrk det nære sundhedsvæsen.pdf


17. Patientsikkerhed på det specialiserede socialområde

Patientsikkerhed på det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har den 1. januar 2018 meddelt, at Varde Kommunes ansøgning om midler til projekt ”Patientsikkerhed på det specialiserede socialområde i Varde Kommune”, er imødekommet. Der er to punkter Sundhedsstyrelsen ønsker uddybet inden endelig godkendelse af disse to punkter (uddybning af uddannelse og E-læring).

Det overordnede formål med projektet er at øge patientsikkerheden herunder at øge de sundhedsfaglige kompetencer blandt det socialfaglige og pædagogiske personale. Tilgangen vil inddrage den rehabiliterende tilgang. Projektet er et samarbejde mellem det specialiserede socialområde og sundhedsområdet.  


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet vil bidrage til øget sundhed og patientsikkerhed samt nedsætte den sociale ulighed i sundhed.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Projektet har et budget på 2.877.200 kr., hvor tilskuddet fra Sundhedsstyrelsen udgør 2.551.700 kr. Restbeløbet på 325.500 kr. er egenbetaling, som leveres i form af timer på de enkelte institutioner bl.a. i forbindelse med uddannelse.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.





18. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

 

 

 

 

 

 

Orientering v/direktøren

 

 

 

 

 

 

Gensidig orientering


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-01-2018

Orientering om udvalgets årsplan, aktiviteter i MOT-sammen, Guldborgsundsagen, personsag, MRSA-udbrud og Center for Misbrug blev taget til efterretning.

 

F.s.v. angår besøg på Sydvestjysk Sygehus planlægges dette sammen med et besøg på Odense Universitetshospital i løbet af 2018.

 

Der foretages tilmeldinger til offentliggørelsen af sundhedsprofilen den 12. marts i Middelfart.

 

Hele udvalget ønsker at deltage i en heldagstur til udvalgte lokationer inden sommerferien 2018.



sagsnr08-12093_doknr196880-17_v2_årsplan 2018 - udvalget for social og sundhed.docx

Bilag

Årsplan 2018 - Udvalget for Social og Sundhed