UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 5 - Skallingen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

29-08-2019 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-08-2019 18:10:00


PUNKTER

114. Godkendelse af dagsorden
115. Høring af budgetforslag 2020-2023
116. Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2019 - Udvalget for Social og Sundhed
117. Orientering om analyse af det specialiserede voksenområde 2019
118. Nedsættelse af Udsatteråd
119. Gensidig orientering
120. Pressemeddeleler114. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Handicaprådet den 29-08-2019

Godkendt.

Fraværende:

Irene Fisker

Erik Rosendahl

Else Marie Fog

Ruth Damtoft Jakobsen

115. Høring af budgetforslag 2020-2023

Høring af budgetforslag 2020-2023
Sagsfremstilling

Byrådet er i fuld gang med budgetlægningen til budget 2020.

 

På nuværende tidspunkt kender Byrådet dog ikke de økonomiske rammer, da regeringen og KL endnu ikke har indgået en aftale om kommunernes økonomi i 2020. Men budgetsituationen vil bl.a. blive udfordret af, at Varde Kommune har tabt en retssag mod Guldborgsund, hvilket medførte, at Varde Kommune har skulle betale over 20 mio. kr. til Guldborgsund.

 

Byrådet har i foråret arbejdet med forslag til et råderumskatalog, nye driftsønsker og anlægsønsker til budget 2020-2023.

 

Den 3. oktober skal partierne på budgetseminar, hvor der skal forhandles om en endelig aftale omkring budget 2020 og overslagsårene 2021-2023.

 

Nedenfor er links til det materiale, som indgår i høringsprocessen:

-         Video, der forklarer den videre proces for budgetlægningen. (Vises på mødet)

-         Katalog med råderumskatalog, nye driftsønsker og nye anlægsønsker.

Forslag til budget 2020-2023

 

Social- og sundhedsdirektør Claus Fjeldgaard, Maiken Cramer Schmiegelow og Lars Risbjerg Nielsen fra Økonomiafdelingen, deltager under behandlingen af dette punkt.

 

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten

Økonomi

-

Høring

Forslagene fra fagudvalgene er sendt til høring hos høringsberettigede organisationer, råd, bestyrelser, nævn og MED-udvalg.

 

Frist for indsendelse af høringssvar den 12. september 2019 kl. 15.00.

Beslutning Handicaprådet den 29-08-2019

Der ses med bekymring på forslag til besparelserne, der kan berøre borgere med funktionsnedsættelser.

 

Handicaprådet ønsker fortsat, at der afsættes midler til lydavis og en ekstra løbevogn og undrer sig meget over, at det ikke fremgår som budgetønske, idet det tidligere er indsendt.

 

Handicaprådet mangler tilbagemelding med begrundelse for, hvorfor de indsendte ønsker ikke er sendt videre til budgetforhandlingerne.

 

 

 

Fraværende:

Irene Fisker

Erik Rosendahl

Else Marie Fog

Ruth Damtoft Jakobsensagsnr19-7_doknr127882-19_v1_forslag til budget 2020-2023.pdf.pdf
sagsnr19-7_doknr127880-19_v1_budget 2020-2023 - video med lyd.pptx.pptx

Bilag

Forslag til budget 2020-2023.pdf
Budget 2020-2023 - VIDEO med lyd.pptx


116. Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2019 - Udvalget for Social og Sundhed

Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2019 - Udvalget for Social og Sundhed
Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 for Udvalget for Social og Sundhed viser et samlet forventet merforbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler fra 2018 til 2019, jfr. tabel 1.

Inklusive overførsler forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket forklares i tabel 2.

Der har således været et forbrug af overførte midler på 6,5 mio. kr.

 

 

Forventede overførsler til 2020

I udvalget for Social og Sundhed er der overført 21,4 mio. kr. fra tidligere år til 2019, jfr. tabel 2. Overførslerne kan bruges til at dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/investeringer i årets løb.

Der forventes overført 14,9 mio. kr. til 2020, hvilket er 6,5 mio. kr. mindre end overførslen fra 2018 til 2019.

 

 

De væsentligste afvigelser er:

 

Den kommunale medfinansiering:

På den kommunale medfinansiering forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i år. Det sker ved, at afregningerne fastfryses til de enkelte kommuners budget for 2019.

Der forventes dog et merforbrug i 2019, som skyldes, at afregningsåret ikke følger regnskabs-året. Det medfører, at der i regnskab 2019 er bogført efterreguleringer for 2018 på 735.000 kr., som ikke er omfattet af budgetgarantien.

Den kommunale medfinansiering er ikke omfattet af principperne om overførselsadgang, men har mellemregning med kassen.

 

Sundhed og rehabilitering:

For sundhedsområdet forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ekskl. overførsler og inkl. overførsler et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Forøgelse af overførsler udgør 0,2 mio. kr.

I overførslerne til 2020 er medregnet ca. 3 mio. kr., der indtil videre er reserveret til evt. etablering af Sundhedshus.

 

Afvigelser på sundhedsområdet:

På vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. inkl. overførsler. Overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi er genforhandlet og nye regler er trådt i kraft pr. 1. januar 2019. I overenskomsten er der på landsplan indført en fast økonomiske ramme for hvor meget klinikkerne må afregne. Såfremt rammen overskrides, vil en tilbagebetalings-mekanisme træde i kraft, så der sker en regulering af afregningstaksterne året efter. Det betyder, at kommunerne på landsplan får en budgetsikkerhed.

I forhold til afregningen for 1. kvartal, ser det ud til, at der i 2. kvartal er sket et fald i afregningerne, således at der nu kun forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.

 

På genoptræning efter udskrivning fra sygehus forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr.

Der afregnes først for den enkelte patient, når genoptræningen er afsluttet. I forbindelse med at kommunen har skiftet leverandør pr. 1. januar 2019, er der i december afregnet for alle igangværende patienter, selv om de ikke er afsluttet. Det medførte et merforbrug i december 2018, som nu viser sig som et mindreforbrug i 2019.

 

Ældreområdet:

For ældreområdet forventes samlet et merforbrug på 4,1 mio. kr. ekskl. overførsler og inkl. overførsler et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Forbrug af overførsler udgør 4,1 mio. kr.

 

Afvigelser på ældreområdet:

På mellemkommunale betalinger for ophold på plejecentre forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Udgifter og indtægter fra andre kommuner har varieret de seneste år. Efter at der i 2016 og 2017 netto har været en merindtægt på mellemkommunale betalinger, er der i 2018 en merudgift, som forventes at fortsætte i 2019. Det er primært indtægten fra andre kommuner, der har været faldende. 

 

På hjælpemidler forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det er især udgiften til handicapbiler og boligindretning, der på nuværende tidspunkt ser ud til at få et mindreforbrug.

 

Uddannelsen af sosu-elever har et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., med de informationer, der på nuværende tidspunkt er kendte for området. Der er indregnet et frafald i optaget af elever.

 

For respiratorpatienter, hvor regionen betaler 2/3 af udgiften, forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr., da antallet af patienter er faldet.

 

På kostorganisationen vedrørende borgere i eget hjem forventes indtægterne at blive 0,4 mio. kr. højere end udgiften til fremstilling af mad. Betalingen fra borgerne sker i henhold til det godkendte takstblad.

 

Omsorgs- og specialtandplejen forventes at slutte med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der arbejdes med at hjemtage flere patienter i specialtandplejen, så behandlinger der er mindre omfattende udføres på den kommunale klinik.

 

Social og handicap:

På det specialiserede socialområde forventes et merforbrug på 14,8 mio. kr. ekskl. overførsler og inkl. overførsler et merforbrug på 8,7 mio. kr. Forbrug af overførsler udgør 2,8 mio. kr. (hvoraf Vidagerhus udgør ca. 1,2 mio.). Dertil kommer et forventet merforbrug på myndighed på 12,0 mio. kr., hvor der ikke tidligere har været overførsel.

 

Der arbejdes løbende i forvaltningen med en økonomisk genopretningsplan, som skal minimere merforbruget. Effekten af planen er ikke indregnet i denne opfølgning.

 

Afvigelser social og handicap:

Der forventes en merudgift på 1 mio. kr. til Kofoedsminde, som er en specialinstitution, der bl.a. huser beboere, som har fået en dom eller som er idømt en foranstaltning i et åbent eller sikret miljø. Specialinstitutionen er den eneste af sin art i Danmark og betalingen til Kofoedsminde sker efter objektive kriterier, så Varde kommune har en udgift, også når kommunen ikke har borgere på institutionen.

 

Der er afsagt dom i Guldborgsundsagen, så der er indregnet en udgift på 2 mio. kr. til betaling af botilbud til borgeren.

 

Der er en merudgift på 0,9 mio. kr. til en borger med en dom, der er anbragt på et bosted.

 

Derudover forventes der merudgifter på 7 mio. kr. til borgere i botilbud og borgere i beskæftigelse. Det drejer sig dels om tilgang af nye borgere, men også at enhedsprisen for nogle af beboerne på bostederne er steget i 2019.

 

I merforbruget er endvidere indregnet en buffer på 1 mio. kr., som er afsat til nye borgere, der forventes yderligere udgifter på i løbet af 2019.

 

Der forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr. til substitutionsbehandling for stofmisbrugere. Budgettet er fra 2019 forøget med 1,1 mio. kr., som følge af varsling om øget patientsikkerhed i misbrugscenteret. På nuværende tidspunkt forventes hele beløbet ikke at blive brugt.

 

 

Anlægsbudget:

Der forventes en overførsel på 11,9 mio. kr. i forhold til de afsatte rådighedsbeløb inkl. overførsler fra tidligere år, jfr. bilag.

 

Maiken Schmiegelow deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af løbende opfølgninger med de enkelte afdelinger på udvalgets område.

 

Økonomiafdelingen bemærker, at i forhold til de nye principper for overførselsadgang (godkendt 14. maj 2019 i Byrådet) har fagudvalgene overførselsadgang med mer- og mindreforbrug mellem årene, på alle områder bortset fra den kommunale medfinansiering. Dette betyder, at merudgifter principielt skal findes inden for udvalgets samlede budgetramme.

I forhold til mulige omprioriteringer vil Økonomiafdelingen, i samarbejde med budgetansvarlige ledere, foretage en gennemgang af forventede budgetoverførsler samt vurdere de økonomiske konsekvenser for 2019 af genopretningsplanen, som præsenteres for udvalget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Varde kommunes økonomiregulativ

Økonomi

Se ovenfor

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

at der fortsat arbejdes på at nedbringe merforbruget på det specialiserede område,

at Økonomiafdelingen, i samarbejde med budgetansvarlige ledere, foretage en gennemgang af forventede budgetoverførsler samt vurdere de økonomiske konsekvenser for 2019 af genopretningsplanen, som præsenteres for udvalget.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Anbefalingen blev godkendt

Beslutning Handicaprådet den 29-08-2019

Social- og sundhedsdirektør Claus Fjeldgaard, Maiken Cramer Schmiegelow og Lars Risbjerg Nielsen fra Økonomiafdelingen, deltog under behandlingen af dette punkt.

 

Taget til efterretning.

 

 

Fraværende:

Irene Fisker

Erik Rosendahl

Else Marie Fog

Ruth Damtoft Jakobsensagsnr19-671_doknr125435-19_v1_anlæg pr- 30.6.2019 - bilag til udvalget.xlsx

Bilag

Anlæg pr- 30.6.2019 - bilag til udvalget


117. Orientering om analyse af det specialiserede voksenområde 2019

Orientering om analyse af det specialiserede voksenområde 2019
Sagsfremstilling

Der gennemføres i løbet af 2. og 3. kvartal 2019 en analyse af det specialiserede voksenområde - jf. Analyseplanen for 2019-2022.
Analysen på det specialiserede område indgår i arbejdet med budget 2020. Formålet med analysen er at afdække de fremadrettede handle- og styringsmuligheder på det specialiserede voksenområde, herunder finde forslag til optimeringer af driften og forslag til servicereduktioner, som kan sikre, at området overholder budgetterne. 

 

Analysen er delt op i 3 dele:

  1. Nøgletal og data på det specialiserede område
  2. Vurdering af myndighedsudøvelse
  3. Vurdering af serviceniveau og økonomistyring på det specialiserede område.

 

Delanalyse 1: Nøgletal og data på det specialiserede område

Formålet er at samle trådene fra 2 KL-projekter vedr. nøgletal, understøtte potentiale beregninger og levere nøgletal til delanalyse 3. Denne analyse varetages internt af Politik & Analyse, Økonomi samt Social og Handicap. Analysen supplerer og understøtter de øvrige analyser.

 

Delanalyse 2: Vurdering af myndighedsudøvelse

Der udtrækkes en stikprøve på 25 sager. På baggrund af stikprøver vurderes den kommunale praksis indenfor udvalgte paragraffer. Analysen skal anvendes til at afdække, dokumentere og kvalificere praksis i sagsbehandlingen i Myndighedsafdelingen og samtidig give et billede af, hvorledes kommunens serviceniveau udmøntes. Relevante vurderinger indgår i delanalyse 3. Analysen gennemføres af en ekstern jurist, som bistås af en intern jurist fra Sekretariatet.

 

Delanalyse 3: Vurdering af serviceniveau og økonomistyring på det specialiserede område

Formålet er at vurdere 3 hovedelementer:

1) strukturen og organiseringen på området,

2) vagtplanlægningen på udvalgte institutioner og

3) serviceniveauet og økonomistyring.

Analysen gennemføres ved kvantitative og kvalitative metoder af BDO.

 

Analysens resultater fremlægges på et temamøde den 3. september 2019.

 

På mødet giver Christina Kindt, Konsulent, en orientering om de foreløbige resultater.

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Analysens resultater skal understøtte udarbejdelsen af potentialekataloget og økonomistyringen på området

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

Beslutning Handicaprådet den 29-08-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Irene Fisker

Erik Rosendahl

Else Marie Fog

Ruth Damtoft Jakobsen

118. Nedsættelse af Udsatteråd

Nedsættelse af Udsatteråd
Sagsfremstilling

Udvalget besluttede i august 2018, at forvaltningen skulle afklare, om der var opbakning til oprettelse af et lokalt Udsatteråd.

 

Der har været dialog med foreninger og andre interesserede. Der er stor opbakning fra både borgere i udsatte livssituationer og frivillige foreninger til at deltage i Udsatterådet.

 

Et Udsatteråd kan sammensættes på mange måder, og feedbacken i dialogen har peget på at der var stor enighed om, at det er vigtigt, at borgere i udsatte livssituationer er repræsenteret.

 

Derudover kan det give en god synergi i rådsarbejdet, at både frivillige og kommunale tilbud er repræsenteret i Udsatterådet. I Handicaprådet er der god erfaring med også at have politikere og ledelsesrepræsentant fra Varde Kommune med i rådet, da disse kan videreformidle drøftelser i såvel udvalg som råd og dermed øge kvalificering af indstillinger og beslutninger.

 

Et lokalt Udsatteråd kunne derfor have følgende repræsentation:

  • 2-3 borgere, der selv har oplevet at være i udsatte livssituationer eller med et særligt engagement i målgruppen. Det tilstræbes, at borgerne repræsenterer forskellige former for udsathed.
  • 3 repræsentanter indstillet af lokale frivillige organisationer, der varetager målgruppens interesser.
  • 1-2 repræsentanter fra de kommunale tilbud.
  • 2 politikere.
  • 1 ledelsesrepræsentant fra Varde Kommune.

 

Repræsentanter fra Politi, Lokalpsykiatri eller andre, der arbejder med målgruppen, kan inviteres ad hoc til møderne.

 

Sekretariatsbetjeningen varetages af Social- og Sundhedsområdets afdelingspersonale.

 

Det bør overvejes, om der skal indstilles en fast stedfortræder for hver repræsenteret gruppe, som kan deltage i rådets møder, hvis medlem fra gruppen er forhindret i at deltage.

 

Såfremt Byrådet vælger at nedsætte et Udsatteråd, kan valg til rådet foregå på følgende vis:

Valg til Udsatterådet følger ligesom de øvrige råd Byrådets valgperiode på 4 år og samme valgprocedure. Første Udsatteråd vælges dog i efteråret 2019 og fortsætter, indtil valgperioden ophører 31. december 2021.

Alle kan indstille medlemmer til Udsatterådet, og Forvaltningen sammensætter herefter det endelige råd baseret på de indstillede kandidater.

 

Rådet for socialt udsattes informationsmateriale om lokale udsatteråd vedhæftes som bilag.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der er stor opbakning til etablering af et Udsatteråd i Varde Kommune. Der er flere tilkendelser fra borgere og frivillige foreninger til at sidde i Udsatterådet, så det er forvaltningens vurdering, at det bliver muligt at finde både borgere og frivillige repræsentanter til Udsatterådet.

Konsekvens i forhold til visionen

Udsatterådet vil arbejde med visionen på samme vis som de øvrige råd.

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

Udsatterådet forventes at kunne drives for ca. 10.000 kr. om året. Finansieringen vil være indenfor Social og Sundhedsområdets eget budget.

 

Økonomiafdelingen påpeger, at et udsatteråd vil øge de administrative omkostninger, og henviser til budgetforliget 2019-2022, hvor forligspartierne er optaget af at reducere administrationen.

Høring

Handicaprådet og Ældrerådet til orientering.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der nedsættes et Udsatteråd i Varde Kommune.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2019

Anbefalingen blev godkendt, idet udvalget indstiller til Byrådets godkendelse,

at Steen Holm Iversen og Stig Leerbeck udpeges som Byrådets repræsentanter i Udsatterådet.

Beslutning Handicaprådet den 29-08-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Irene Fisker

Erik Rosendahl

Else Marie Fog

Ruth Damtoft Jakobsensagsnr18-4125_doknr55672-18_v1_infopakke udsatteråd.pdf.pdf

Bilag

Infopakke - Udsatteråd


119. Gensidig orientering

Gensidig orientering
Sagsfremstilling

Orientering v/ formanden

-         Opstart på Kvie Sø Efterskole.

-         Brugerpanelets møde er rykket til den 12/11-19.

-         Dansk Handicapdag.

 

 

Orientering v/ medlemmerne

 

 

Orientering v/ forvaltningen

 

 

Orientering v/ sekretariatet

-         Dialogmøde mellem Handicaprådet og Udvalget for Social og Sundhed den 7/5-20 kl. 16.00.

-         Indvielse af de nye aktiviteter i det gamle Varde Sommerland, den 5/10-19.

 

Beslutning Handicaprådet den 29-08-2019

Orientering v/ formanden:

-         Brugerpanelets møde den 12/11-19 afholdes på Lykkesgårdskolen.

-         Dansk Handicapdag blev afholdt 16/3-19 og holdes igen 21/3-20.
Forslag om evt. at arrangere Handicapdag i samarbejde med Kvie Sø Efterskole fra 2020.

-         Henvendelse ang. navnet og personalet på den kommende skole, på nuværende Sct. Jacobi skole. Spørgsmål ang. sted for afholdelse af eksamen, for eleverne på skolen.

 

Orientering v/ medlemmerne:

-         Lotte Christiansen orienterede om parkeringskort fra Dansk Blindesamfund.

-         Lotte Christiansen orienterede om Cafe ”Ses vi”, med opstart i Frivillighuset den 9/9-19 kl. 19.00 – 21.00.

 

Orientering v/ sekretariatet:

-         Da flere af medlemmerne i Handicaprådet ikke benytter Prepare, opsiges licenserne, så de kan frigives til andre medarbejdere med Varde Kommune.
Dette gælder: Lotte Christiansen, Else Marie Fog, Erik Rosendahl, Ruth Jacobsen og Ellen Højberg.
Fremover benyttes det link der medsendes dagsorden og referat – og som henviser til kommunens hjemmeside.

Fraværende:

Irene Fisker

Erik Rosendahl

Else Marie Fog

Ruth Damtoft Jakobsen

120. Pressemeddeleler

Pressemeddeleler
Beslutning Handicaprådet den 29-08-2019

Formanden vurderer, om der skal sendes endnu en pressemeddelelse omkring opstarten af Kvie Sø Efterskole.

Fraværende:

Irene Fisker

Erik Rosendahl

Else Marie Fog

Ruth Damtoft Jakobsen