UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

20-06-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-06-2019 19:00:00


PUNKTER

107. Godkendelse af dagsorden
108. Høring af SKI 50.98 Udbud af genbrugshjælpemidler
109. Strategi for Social og Handicap - Myndighed og Tilbud
110. Evaluering - afklaringsforløb og øvrige tiltag i Socialpsykiatrien
111. Mødeplan for Handicaprådet 2020
112. Gensidig orientering
113. Pressemeddelelser107. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Eskesen

108. Høring af SKI 50.98 Udbud af genbrugshjælpemidler

Høring af SKI 50.98 Udbud af genbrugshjælpemidler

Sagsfremstilling

SKI aftalen er en fælleskommunal forpligtende aftale og udbydes som et offentligt udbud.

Aftalen skal omfatte de standardhjælpemidler, kommunerne allerede køber i dag.

 

Aftalen forventes at omfatte to puljer af delaftaler, som udbydes forskudt. Pulje 1 udbydes først og omfatter produktområderne i nedenstående 16 delaftaler. Produktområderne for pulje 2 er endnu ikke endeligt fastlagt, men giver mulighed for at udvide aftalens omfang med en række genbrugshjælpemidler. 

Hver delaftale repræsenterer ét hovedprodukt samt en række biprodukter i form af tilbehør og reservedele. 

 

De 16 delaftaler forventes at omfatte følgende hovedprodukter: 

 1. Standard rollatorer 
 2. Sideværtssammenklappelig rollatorer 
 3. Terrængående rollatorer 
 4. El-scootere, manuel styring (Klasse B) 
 5. El-scootere, manuel styring (Klasse C) 
 6. Indstillelig senge, 4-delt liggeflade 
 7. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (statiske) 
 8. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (dynamisk), 
  • 8.A: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, helmadras, dynamisk luft 
  • 8.B: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, topmadras, dynamisk luft 
  • 8.C: Underliggende skummadras
 9. Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske, kategori 2 
 10. Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske, kategori 4 
 11. Toilet-badestole med hjul 
 12. Toilet-badestole med sædetilt 
 13. Toilet-badestole med elektrisk højdeindstilling og sædetilt
 14. Badetaburetter med mulighed for ryglæn 
 15. Toiletforhøjere, fastmonteret 
 16. Toiletsæder med armlæn

 

Hver delaftale udbydes som en flerleverandøraftale efter en kaskademodel. Det betyder, at der indenfor hver delaftale er flere leverandører, der tilbyder de pågældende produkter på delaftalen. Det giver mulighed for, at fx små og mellemstore virksomheder, der er specialiseret inden for et af områderne, kan byde ind på den relevante delaftale. 

I alt forventer vi at tildele tre leverandører på hver delaftale. Leverandørerne tildeles efter kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Den endelige vægtning af de to parametre fastlægges i samarbejde med projektgruppen. 

Samlet set forventes aftalen at omsætte for knap 150 mio. kr. årligt. Det svarer til mindre end 5 pct. af branchens samlede omsætning.

 

Præg din aftale ved tilslutningen

Ved tilslutning til aftalen kan du fravælge tilslutning til enkelte kategorier (rollatorer, elscootere, senge, madrasser, toilet/bad). Fravælges fx kategorien ”rollatorer”, vil du ikke kunne benytte delaftale 1-3 på aftalen.

Derudover vil det ved tilslutningen også være muligt at præge, hvordan kommunen efterfølgende skal købe ind på aftalen ud fra én af følgende modeller:

 • Model 1 – Eneleverandøraftale
 • Model 2 – Kaskademodel med tre leverandører

Forvaltningens vurdering

Varde Kommune har i dag et velfungerende hjælpemiddeldepot, der sammen med team hjælpemidler servicerer borgerne i Varde Kommune. Det anbefales at overveje, om der kan være delaftaler, som kan supplere vores nuværende aftaler


Konsekvens i forhold til visionen

-


Retsgrundlag

Servicelovens § 112

Retssikkerhedslovens § 37a, stk. 2

Retssikkerhedslovens § 30


Økonomi

-


Høring

-


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler, at hjælpemiddeldepotet og team hjælpemidler i samråd vurderer, hvilke af ovenstående delaftaler, som kan supplere eller erstatte de allerede indgåede delaftaler på ovenstående sortiment af hjælpemidler. For at denne proces kan baseres på brugerinvolvering, så modtages input gerne på ovenstående materiale.


Beslutning Ældrerådet den 20-06-2019

Ældrerådet har ingen bemærkninger til udbudsmaterialet.


Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

Handicaprådet har ingen bemærkninger til udbudsmaterialet.

 

Handicaprådet vil gerne orienteres, når SKI-aftalerne er indgået. Ligeledes hvis der ikke bliver indgået aftaler.

Fraværende:

Gitte Eskesensagsnr19-2736_doknr95252-19_v1_høring af ældre- og handicapråd genbrugshjælpemidler - 50.98 uddrag af udbudsbetingelser .pdf.pdf
sagsnr19-2736_doknr95249-19_v1_høring af ældre- og handicapråd genbrugshjælpemidler - 50.98 samlede kravspecifikationer 1-16.pdf.pdf
sagsnr19-2736_doknr95244-19_v1_høring af ældre- og handicapråd genbrugshjælpemidler - 50.98 bilag e leveringskontrakt æh-råd.pdf.pdf

Bilag

Høring af ældre- og handicapråd Genbrugshjælpemidler - 50.98 Uddrag af udbudsbetingelser .pdf
Høring af ældre- og handicapråd Genbrugshjælpemidler - 50.98 Samlede kravspecifikationer 1-16.pdf
Høring af ældre- og handicapråd Genbrugshjælpemidler - 50.98 Bilag E Leveringskontrakt ÆH-råd.pdf


109. Strategi for Social og Handicap - Myndighed og Tilbud

Strategi for Social og Handicap - Myndighed og Tilbud

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets Udviklingsstrategi for 2018-2021 vedtog Udvalget for Social og Sundhed i januar 2019, at udvalget vil have fokus på følgende tre områder i 2019:

 • Ombejlet arbejdsplads med fleksible rammer
 • Sammenhængende indsatser
 • Liv uden kemisk filter

 

Udvalget besluttede at omsætte arbejdet med fokusområder til strategier, hvor også øvrige punkter, der er vigtige for området, samles. Udvalget bliver i dag præsenteret for den ene af de tre strategier, nemlig strategi for Social og Handicap Myndighed og Tilbud – de to øvrige er Strategi for Ældre og Sundhed samt Strategi for Sundhed og Rehabilitering. Disse bliver præsenteret på kommende udvalgsmøder.

 

Formålet med Strategi for Social og Handicap Myndighed og Tilbud er således at samle alle tråde både i forhold til udviklingsstrategiens fokusområder og øvrige tiltag på det specialiserede socialområde i ét dokument. Strategien danner således grundlaget for, hvad udvalget ønsker at prioritere på det specialiserede socialområde i de kommende år. Strategien evalueres en gang årligt, hvor udvalget vurderer status på de konkrete fokusområder og øvrige tiltag. På baggrund af denne evaluering tager udvalget stilling til, hvilke fokusområder der skal arbejdes med i det kommende år, og hvorvidt der er andre tiltag, som udvalget ønsker at fokusere på i det kommende år. Strategien fungerer således også som en aftale mellem det politiske udvalg og forvaltningen, som sikrer, at der er overensstemmelse mellem de politiske ønsker og forvaltningens prioriteringer.

 

Strategi for Social og Handicap fokuserer særligt på to af de tre fokusområder, nemlig sammenhængende indsatser og liv uden kemisk filter. Med udgangspunkt i disse fokusområder foreslår forvaltningen, at Social og Handicaps sigtelinjer for 2019 bliver følgende fire områder:

 1. Det er dit liv
 2. Lighed i sundhed
 3. Én organisation – hel kommune
 4. Del af det omkringliggende samfund

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Strategi for Social og Handicap – Myndighed og Tilbud har fokus på at løse områdets økonomiske udfordringer både på kort og lang sigt samtidig med, at der er fokus på at skabe tilbud, som understøtter de fokusområder, som udvalget har valgt.


Konsekvens i forhold til visionen

Visionen tænkes ind i alle tilbud under Social og Handicap.


Retsgrundlag

Byrådets Udviklingsstrategi for 2018-2021.


Økonomi

Såfremt der er forslag i strategien, som kræver ændringer i budgettet, vil der blive fremlagt ønsker om dette særskilt.


Høring

Handicaprådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de fire sigtelinjer godkendes, og

at strategien sendes til høring i Handicaprådet inden endelig godkendelse i udvalget.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

Handicaprådet kan bakke op omkring strategien.

Handicaprådet opfordrer til et mere tværsektorielt samarbejde.sagsnr18-14684_doknr70766-19_v1_strategi for social og handicap - myndighed og tilbud.docx

Bilag

Strategi for Social og Handicap - Myndighed og tilbud


110. Evaluering - afklaringsforløb og øvrige tiltag i Socialpsykiatrien

Evaluering - afklaringsforløb og øvrige tiltag i Socialpsykiatrien

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed blev i foråret 2018 orienteret om, at Socialpsykiatrien havde omlagt dele af den socialpædagogiske støtte, så den er mere fokuseret på borgernes mål og samtidig mere effektiv, så personaleressourcerne udnyttes bedst muligt.

 

Dette har bl.a. bestået i, at borgere, der søger om socialpædagogisk støtte, i første omgang gennemgår et afklaringsforløb, hvor deres behov afklares. Samtidig har Socialpsykiatrien indført digital støtte, som gør det muligt for medarbejderne at have kontakt med borgerne digitalt, når dette er hensigtsmæssigt. Socialpsykiatrien tilbyder desuden gruppebaseret støtte i læringsforløb, hvor borgerne får støtte til specifikke problemstillinger. Læringsforløbene har samtidig den gevinst, at der skabes netværk mellem borgerne. Endelig har Socialpsykiatrien indført peer-to-peer mentorer, hvor borgere der selv er eller har været brugere af huset støtter nye borgere i at blive trygge ved tilbuddet.

 

I vedhæftede notat gives en kort status og evaluering på de fire tiltag.

Afklaringsforløbene på op til fire uger har vist sig at være gavnlige for både borgere og medarbejdere. Borgerne har taget godt imod afklaringsforløbene, og en rundspørge viser, at borgerne føler, at det giver mening at deltage i afklaringsforløbene. For medarbejderne betyder afklaringsforløbene, at den eventuelle efterfølgende støtte bliver mere målrettet og fokuseret på borgernes mål. Dog har det ikke været muligt at nå målsætningen om, at 30 % af de borgere, der starter i afklaringsforløb, skulle afsluttes uden videre støtte. I 2018 nåede dette tal kun op på 20 %.

 

Digital støtte er desværre ikke så godt i gang, som vi kunne ønske os. Dette skyldes primært, at teknikken ikke fungerer godt nok. Det er en skam, da de borgere og medarbejdere, som har anvendt digital støtte, har været glade for det. IT-afdelingen oplyser dog, at problemerne forventes løst, så snart vi har Skype for Business/Office 365.

 

Socialpsykiatrien er kommet rigtig godt i gang med at arbejde med gruppebaseret støtte i form af læringsforløb. Socialpsykiatrien har nu en bred vifte af læringsforløb, som kan startes op, når der er borgere til det. Desuden er der flere læringsforløb, som kører fast. Fx deltager næsten alle borgere i læringsforløb om KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik) som en del af deres afklaringsforløb.

 

Endelig har Socialpsykiatrien stor glæde af de borgere, som fungerer som peer-to-peer mentorer på værestedet Dalgashus. Det er både værdifuldt for de borgere, der er mentorer og for de borgere, der mødes af mentorerne. Og samtidig er det en ekstra frivillig indsats, som frigiver personaleressourcer.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de nye tiltag i Socialpsykiatrien både er værdifulde for borgerne, og samtidig er med til at sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt. 


Konsekvens i forhold til visionen

Der arbejdes med visionen i flere af de læringsforløb, der er i Socialpsykiatrien, fx motion i naturen.


Retsgrundlag

Afklaringsforløb tilbydes efter Servicelovens § 79 og Socialpædagogisk støtte i øvrigt tilbydes efter Servicelovens § 85.


Økonomi

Ingen


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2019

Taget til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr19-347_doknr61953-19_v1_evaluering afklaringsforløb 2018, digital støtte, læringsforløb og peer-to-peer.docx

Bilag

Evaluering Afklaringsforløb 2018, digital støtte, læringsforløb og peer-to-peer


111. Mødeplan for Handicaprådet 2020

Mødeplan for Handicaprådet 2020

Sagsfremstilling

Der planlægges møde i hver måned, bortset fra juli måned.

 

Møderne er planlagt til ugen efter møderne i Udvalget for Social og Sundhed.

 

Mødetidsrummet foreslås fra 16.00 – 18.00 eller fra 17.00 – 19.00.


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at forslag til mødeplan drøftes og godkendes.


Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

Mødeplanen blev godkendt. Møderne afholdes fra kl. 16 – 18.

 

De resterende møder i 2019 afholdes ligeledes i tidsrummet fra kl. 16 – 18.

Fraværende:

Gitte Eskesensagsnr19-17_doknr94312-19_v1_handicaprådet - udkast til mødeplan 2020.doc

Bilag

Handicaprådet - udkast til mødeplan 2020


112. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/ formanden.

-         Avisartikel 11-06-19 fra Handicaprådet ang. Kvie Sø Efterskole.

-         Henvendelse fra Team Servicehunden ang. udplacering af servicehunde til både børn, unge og voksne med fysiske og psykiske handicaps.

-         Orientering fra Brugerpanelet.

-         Udsatteråd.

 

Orientering v/ medlemmerne.

-         Legoklodser med punktskrift til blinde børn (Lotte)

-         Regionsrådsmøde i LEV. Ved nedlæggelse af fælleslejligheder i bofællesskaber falder de så ud af de sociale tilsyn (Else Marie) – Sekretariatet undersøger.

 

Orientering v/ forvaltningen.

 

Orientering v/ sekretariatet.


Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Fraværende:

Gitte Eskesensagsnr19-30_doknr94256-19_v1_vedr. service- og hjælpehunde team servicehunden - teamservicehunden_a4_billeder.pdf.pdf

Bilag

Vedr. service- og hjælpehunde / Team Servicehunden - TeamServicehunden_A4_billeder.pdf


113. Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Beslutning Handicaprådet den 20-06-2019

Ingen

Fraværende:

Gitte Eskesen