UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

5/29/2019 5:00:00 PM

SLUTTIDSPUNKT

5/29/2019 7:00:00 PM


PUNKTER

97. Godkendelse af dagsorden
98. Orientering om større anlægsprojekter indenfor det tekniske område
99. Evaluering af omlægning af Døgnrehabiliteringsafdelingen
100. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
101. Specialtandpleje - revisitering 2019
102. Forlængelse af kontrakt med Det Danske Madhus
103. Orientering om Ankestyrelsens statistik 2018 vedr. klagesagsbehandling
104. Orientering om børnesager i Ankestyrelsen 2018
105. Gensidig orientering
106. Pressemeddelelser97. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Handicaprådet den 29-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Eskesen

98. Orientering om større anlægsprojekter indenfor det tekniske område

Orientering om større anlægsprojekter indenfor det tekniske område

Sagsfremstilling

Udvalgsformand for Plan og Teknik Preben Friis-Hauge, Teknik- og Miljøchef Hans Peter Due og Driftschef Bjarne Fly orienterer om igangværende og kommende større anlægsprojekter indenfor det tekniske område.

 

Brian Skytte Laursen fra ejendomscenteret orienterer om Frelloskolen.

 

De deltager kl. 17.00


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 29-05-2019

Orienteringen taget til efterretning.

 

Puljen ”tilgængelighed i naturen” er endnu ikke uddelt, men vil blive forelagt Handicaprådet forinden.

Fraværende:

Gitte Eskesen

99. Evaluering af omlægning af Døgnrehabiliteringsafdelingen

Evaluering af omlægning af Døgnrehabiliteringsafdelingen

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2018 gennemførte Varde Kommune en omlægning af Døgnrehabiliteringsafdelingen på Carolineparken, hvor man flyttede seks træningspladser på Aktivitetscentret i Ølgod sammen med de eksisterende døgnrehabiliteringspladser i Varde.

Formålet var at samle fagligheden omkring træningsophold på et sted, og ensarte serviceniveauet så der ikke længere blev tilbudt to forskellige typer af træningsophold i kommunen. I den forbindelse blev der tilført 1.334.265 kr. årligt til de øgede driftsomkostninger, idet serviceniveauet på de seks træningspladser, der tidligere var placeret i Ølgod, var lavere, og man desuden kalkulerede med en generel intensivering af forløbene.

 

Vurderingsophold blev indført som et nyt tilbud, og målgruppen og arbejdsgangene omkring opfølgning blev skærpet, bl.a. med flere tværfaglige opfølgninger med deltagelse af visitator for at sikre et bedre flow og mere målrettede forløb på afdelingen.

 

Efter omlægningen gennemføres der i dag tre opholdstyper på Døgnrehabiliteringsafdelingen: døgnrehabiliteringsophold, vurderingsophold og venteophold. Der er i alt 14 døgnrehabiliterings- og vurderingspladser og fem ventepladser på afdelingen.
På baggrund af omlægningen er der i slutningen af 2018 gennemført en evaluering, hvor fokus har været at samle op på, om man er lykkedes med intentionen om mere intensive og målrettede forløb, om man lykkes med at vurdere og rehabilitere borgerne under de nuværende faglige rammer, og om de ressourcemæssige rammer, der er lagt omkring døgnrehabiliteringsafdelingen, stemmer overens med de reelle behov.

 

Målgruppe og flow

Færre borgere udskrives til en permanent plejebolig (24% i 2017 og 9% i 2018), og den gennemsnitlige opholdstid er væsentligt afkortet (gennemsnitligt 49 dage i 2017 og 37 dage i 2018). Dette indikerer, at de borgere, der indskrives, i højere grad har et potentiale til at nå en forholdsvis høj grad af selvhjulpenhed, og at de er i stand til at profitere af den intensive rehabilitering. Man er dermed lykkedes med at sikre, at det er den rigtige målgruppe, der indskrives, og at sikre effekt og fremdrift i borgerforløbet.

 

Alt i alt blev der tildelt 149 døgnrehabiliteringsforløb og 45 vurderingsforløb i 2018, hvor der var kalkuleret med 89 forløb i alt. Antallet af forløb er således mere end dobbelt så højt, som forventet. Dette skyldes til dels, at opholdstiden har været kortere end forventet, men også at døgnrehabiliterings- og vurderingspladserne i 97% af tiden har været beboet af borgere med et aktivt forløb, hvor det i 2016 kun var tilfældet i 57,3% af tiden.

 

Vurderingsophold

Vurderingsopholdet er et nyt tilbud, hvor formålet er at vurdere, om borgeren er i målgruppen for et døgnrehabiliteringsophold, eller at stabilisere borgerens tilstand og vurdere, hvordan borgerens behov for pleje bedst kan dækkes fremadrettet. Vurderingsopholdene betragtes som en succes, idet man i 92% af tilfældene helt eller delvist er lykkedes med at vurdere borgerens behov. 

 

Vellykket rehabilitering

På baggrund af interview med borgere og personale er vurderingen, at der er høj borgertilfredshed, og at det tværfaglige samarbejde, den høje faglighed omkring borgerne, arbejdsgangene omkring forløbet og målrettet opfølgning med deltagelse af visitator understøtter effektive rehabiliteringsforløb af høj kvalitet. Det vurderes, at det vil være et kvalitetsløft, hvis der kan udvides med terapeutdækning i en del af aftentimerne for at sikre fagligt fokus og tid til rehabilitering i alle vagtlag. 

 

De ressourcemæssige rammers overensstemmelse med behovet

Døgnrehabiliteringsafdelingen har i 2018 haft langt flere borgere igennem et forløb, end forventet. En af årsagerne er som nævnt, at forløbene har været kortere end forventet, men også at man i praksis har benyttet to af ventepladserne som døgnrehabiliterings- og vurderingspladser en del af året. Dette har været et resultat af, at behovet for døgnrehabiliterings- og vurderingspladser har været større end de afsatte 14 pladser, mens der har været dårlig belægning på ventepladserne. Dette har betydet, at presset på især terapeuterne men også sygeplejerskerne har været større, end hvad der er afsat ressourcer til.

Årsagen er, at flere borgere skal testes og trænes af terapeuterne, og at begge faggrupper skal afsætte mere tid til den indledende udredning, opfølgende samtaler og overdragelse, når borgerne skal afsluttes. Træning og Rehabilitering har trukket ressourcer ud af eget budget for at sikre terapeutdækning til de to ekstra pladser og til at dække ind med afløsere i sommerferieperioden. Dette er ikke muligt i 2019, hvorfor de to pladser fra og med 1. januar 2019 igen fungerer som ventepladser. 

 

I praksis betyder det, at ventepladserne i høj grad er belagt af borgere, der venter på at starte et vurderings- eller døgnrehabiliteringsophold, og at det ofte opleves, at terapeuter og sygeplejersker ikke kan arbejde så intenst med borgerne, som målsætningen tilsiger, fordi ressourcerne er afsat ud fra en formodning om, at der ville blive gennemført langt færre forløb.

 

Udviklingskonsulent Christina Bonde, teamleder i Træning og Rehabilitering Mette Mortensen og teamleder på Døgnrehabiliteringsafdelingen Line Duerlund Terp deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Vurderingen er, at omlægningen er gennemført med et meget tilfredsstillende resultat.

Evalueringen giver ikke anledning til at ændre i den faglige praksis omkring døgnrehabiliteringsafdelingen.

 

Sygeplejerskerne på afdelingen blev i forbindelse med omlægningen ledelsesmæssigt lagt under døgnrehabiliteringens ledelse, hvor de tidligere har været tilknyttet sygeplejen. Denne konstruktion opleves som velfungerende.

 

Terapeuterne på døgnrehabiliteringsafdelingen er tilknyttet Træning og Rehabilitering. I forbindelse med drøftelserne om et evt. sundhedshus og husets funktioner, opleves det som væsentligt for den faglige synergi og driftseffektiviteten, at døgnrehabiliteringsafdelingen og Træning og Rehabilitering også fremadrettet har adresse på samme matrikel.

 

Evalueringen har ikke fokuseret på en decideret effektmåling, hvor langtidseffekterne af et ophold på døgnrehabiliteringsafdelingen undersøges. Det er oplagt, at dette kommer i fokus i en senere evaluering.

 

Det vurderes som presserende, at der tilføres flere ressourcer til afdelingen. 

Både til at sikre optimal dækning med terapeut- og sygeplejerskeressourcer til de 14 nuværende døgnrehabiliterings- og vurderingspladser både i hverdage og i ferieperioder, men ideelt set også for at opnormere til 16 pladser, idet situationen i dag er den, at der er venteliste til døgnrehabiliterings- og vurderingsophold.

 

Der vil blive indstillet et budgetforslag vedrørende dette til budget 2020.

 

Der er et akut behov for at sikre sommerferiedækningen med terapeuter, som der ikke er dækning for i den nuværende økonomiske ramme for døgnrehabiliteringsafdelingen.

Hvis der ikke kan sikres feriedækning, er konsekvensen, at man henover sommerferien må konvertere et antal døgnrehabiliterings- og vurderingspladser til almindelige midlertidige pladser i ferieperioden. Der er udarbejdet forslag til finansiering af den nødvendige forøgelse af normeringen i 2019, se økonomiafsnittet nedenfor.


Retsgrundlag

Servicelovens § 84


Økonomi

Det vil koste ca. 72.600 kr. at sikre vikardækning med henholdsvis en fysioterapeut og en ergoterapeut i 30 timer/uge i 6 uger henover sommerferien.

Det anbefales, at ressourcerne trækkes fra budgettet til visitation af personlig og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere, hvor der i 2018 var et overskud i forhold til budgettet.


Høring

Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, 

at Udvalget for Social og Sundhed godkender, at der trækkes 72.600 kr. fra budgettet til visitation af personlig og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere, til sommerferiedækningen med terapeutvikarer.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 23-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 02-05-2019

Taget til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 29-05-2019

Christina Bonde orienterede.

 

Taget til efterretning.

Fraværende:

Gitte Eskesensagsnr16-14144_doknr199616-18_v1_kort version - evaluering af døgnrehabiliteringen, december 2018.docx.docx

Bilag

Kort version - Evaluering af Døgnrehabiliteringen, december 2018.docx


100. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 15. januar 2019 blev der taget stilling til høringsudkast for Sundhedsaftalen 2019-2023.

 

På baggrund af de 22 syddanske kommuners høringssvar er følgende justeringer i udkastet foretaget:

 

 • Visionen ’Vi arbejder for sømløse overgange’ er ændret til ’Vi arbejder for bedre overgange for’
 • Der er tilføjet målgrupper/områder til de øvrige delvisioner:
  • ’Vi arbejder for bedre overgange for’:
   • Mennesker med psykiske lidelser
   • Ældre borgere
   • Mennesker med kronisk sygdom
  • ’Vi sikrer sammenhæng til’:
   • Uddannelsesområdet
   • Arbejdsmarkedet
 • Der er tilføjet en målsætning om reduktion af overvægt blandt voksne med udgangspunkt i tal fra sundhedsprofilen (tilbage til 2010-niveau).  
 • Der er tilføjet et tredje virkemiddel ’Mest mulig sundhed for pengene’ (LEON-princippet)
 • Til virkemidlet ’Sæt borgeren først’ er det tilføjet, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, og at borgeren har et ansvar for egen sundhed.
 • Der et tilføjet et afsnit, der beskriver sammenhængen mellem sundhedsaftalen og praksisplanen

 

Sundhedskoordinationsudvalget har nu godkendt forslag til Sundhedsaftale 2019-2023.

Sundhedsaftalen skal jævnfør sundhedslovens § 205 indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen og være gældende for en fireårig periode. Sundhedsaftalen 2019-2023 vil træde i kraft den 1. juli 2019. 

 

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og bedre overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

 

Politiske visioner, målsætninger og virkemidler

Sundhedskoordinationsudvalget vil i den kommende sundhedsaftale skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende visionsområder, hvor udvalget vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

 

 • Vi samarbejder om forebyggelse for:
  • Et røgfrit Syddanmark
  • Mental trivsel blandt børn og unge
  • Færre overvægtige

 

 • Vi arbejder for bedre overgange for:
 • Mennesker med psykiske lidelser
 • Ældre borgere
 • Mennesker med kronisk sygdom

 

 • Vi sikrer sammenhæng til:
 • Uddannelsesområdet
 • Arbejdsmarkedet

 

De politiske visioner er udfoldet i konkrete og målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes og foretage eventuelle justeringer og prioriteringer i sundhedsaftalesamarbejdet. Det muliggør ligeledes, at Sundhedskoordinationsudvalget løbende kan følge med i, hvordan det går med at indfri målsætningerne og eventuelt justere i indsatserne.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt tre virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer:

 

 • Sæt borgeren først
 • Tænk nyt- nye samarbejdsformer
 • Mest mulig sundhed for pengene

 

Fra politiske visioner og målsætninger til indsatser

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele sundhedsaftalen i en politisk (vedlagte bilag) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Tillægget er under udarbejdelse i foråret 2019 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative tillæg sendes ikke i høring, men godkendes administrativt og af Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019, inden det sammen med den politiske aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

 

Den videre proces

Sundhedsaftalen er til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd i Syddanmark. Sundhedskoordinationsudvalget vil på mødet den 26. juni 2019 endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 samt det administrative tillæg. Herefter indsendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019. Sundhedsaftalen træder i kraft umiddelbart herefter.

 

Sundhedskoordinationsudvalget vil én gang årligt gennem aftaleperiode udarbejde en status, som vil blive drøftet dels i udvalget, men ligeledes på årlige fællesmøder med kommunale udvalgsformænd samt repræsentanter for PLO Syddanmark.

 

AC-medarbejder Kathrine Biltoft Hansen deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den politiske del af sundhedsaftalen indeholder tre stærke og vigtige visionsområder. Det er endvidere vurderingen, at målene og virkemidlerne giver en klar og tydelig retning i forhold til det tværsektorielle samarbejde de kommende år.


Retsgrundlag

Sundhedslovens § 205


Økonomi

Sundhedsaftalen har økonomiske konsekvenser for flere af de kommunale funktioner, både på sundheds-, special-, ældre-, beskæftigelses- og børn og unge-området. For at sikre økonomien i Varde Kommune bør konsekvenserne af den administrative del af sundhedsaftalen afdækkes. Dette vedrører aftaler om opgavernes placering og klare og aftalte principper for overdragelse af sundhedsopgaver, så det er muligt at beregne de økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen.


Høring

Ældrerådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-05-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Anders Linde


Beslutning Ældrerådet den 29-05-2019

Taget til efterretning.

Orientering evt. på næste ældrerådsmøde.


Beslutning Handicaprådet den 29-05-2019

Taget til efterretning.

 

Sundhedsaftalen gælder for alle borgere og kan derfor med fordel også præsenteres for Udvalget for Børn og Læring.sagsnr19-5890_doknr73296-19_v1_sundhedsaftalen 2019-2023.pdf

Bilag

Sundhedsaftalen 2019-2023


101. Specialtandpleje - revisitering 2019

Specialtandpleje - revisitering 2019

Sagsfremstilling

Varde Kommune skal tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til personer med sinds-lidelse, udviklingshæmning mv., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

 

Personer, som har ophold i kommunale eller regionale boformer efter serviceloven eller i kommunale eller regionale almene ældreboliger efter lov om almene boliger m.v., der enten er etableret af kommunen eller af regionen efter aftale med kommunen, kan henvises direkte til specialtandpleje af den ansvarlige leder ved botilbuddet. Herudover kan personer, der er indlagt på eller tilknyttet psykiatriske hospitalsafdelinger, herunder distriktspsykiatriske ordninger, henvises direkte til specialtandplejen.

 

Da specialtandplejen opstod, indgik Varde Kommune en aftale med Region Syddanmark om varetagelse af hele specialtandplejeopgaven i Den regionale Specialtandpleje. Fra 2016 har det været muligt at behandle en del af specialtandplejepatienterne på den kommunale klinik i Varde.

 

Fra 2016 har overtandlægen besluttet, hvor en borger, der er visiteret til specialtandplejen, kan modtage tandplejetilbuddet. Hvis det er muligt at servicere borgeren på kommunale klinik i Varde, visiteres hertil, mens der henvises til Den regionale Specialtandpleje i Esbjerg, hvis der f.eks. er brug for narkose, når borgeren skal undersøges. Det er også muligt at henvise en borger, der benytter Den kommunale Specialtandpleje i Varde til en enkeltbehandling i narkose på den regionale klinik.

 

Det har vist sig, at borgere, der ikke har behov for narkose, i meget høj grad kan behandles på klinikken i Varde. Vejledningen tilsiger, at der løbende bør foretages en vurdering af, om tilbuddet gives på det lavest mulige effektive omkostningsniveau, og om borgeren kan visiteres over i omsorgstandplejen eller helt ud i almindelig praksis.

 

Det foreslås derfor, at alle borgere, der i dag anvender Den regionale Specialtandpleje revisiteres med henblik på, om de fremover skal tilbydes fortsat behandling i Den regionale Specialtandpleje eller behandling på den kommunale klinik, i omsorgstandplejen eller evt. visiteres ud af ordningen.

Der sker løbende en revisitering af borgerne, der anvender den kommunale klinik i Varde.

 

Fordelen for borgeren ved at være tilknyttet den kommunale klinik i Varde vil være, at

 • Det vil fortsat være muligt at blive henvist til en enkeltbehandling i narkose, hvis der er behov for det.
 • Borgere, ledsagere og andre, som følger borgeren til tandlæge, skal ikke så langt og derved ikke bruge så meget tid på det
 • Der kan udføres mere borgernær forebyggelse, hvor tandplejens personale kommer rundt i kommunen og kan tilbyde forebyggende behandling på skolerne eller i hjemmet, hvis det er nødvendigt
 • Den kommunale klinik betjener ca. 10.000 patienter om året, hvilket giver en betydelig fleksibilitet, hvis der er akut behov for en tid til nødbehandling, ligesom der kun er ganske få hverdage om året, hvor der er helt lukket. Til sammenligning betjener Den regionale Specialtandpleje i Esbjerg ca. 600 patienter om året.

 

Ulempen for borgeren er, at man skal møde op til en revisitation og derefter evt. skifte behandlersted.

 

Chef for Børn og Familie Berit Østergaard Nielsen deltager under sagens behandling.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at borgere, der i dag anvender Den regionale Specialtandpleje, kan visiteres med henblik på, om de fremover skal tilbydes fortsat behandling i Den regionale Specialtandpleje eller behandling på den kommunale klinik, i omsorgstandplejen eller evt. visiteres ud af ordningen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Sundhedsloven


Økonomi

I efteråret 2019 vil der være et øget tidsforbrug i den kommunale klinik til revisitering af de nuværende godt 80 patienter i Den regionale Specialtandpleje. Dette forventes at kunne gøres indenfor en ramme på 30.000 kr.

 

Efter revisiteringen forventes det, at der opstår et økonomisk rationale, da tilbuddet om specialtandpleje er langt mindre omkostningstungt på den kommunale klinik eller i omsorgstandplejen sammenlignet med tilbuddet i Den regionale specialtandpleje.

 

Økonomi anfører, at udgiften på 30.000 kr. til revisitation forventes afholdt indenfor budgettet til omsorgs- og specialtandpleje.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at sagen fremsendes til høring i Handicaprådet med følgende anbefaling, forinden endelig godkendelse i udvalget,

at borgere, der i dag anvender Den regionale Specialtandpleje, revisiteres med henblik på, om de fremover skal tilbydes fortsat behandling i Den regionale Specialtandpleje eller behandling på den kommunale klinik, i omsorgstandplejen eller evt. visiteres ud af ordningen.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 29-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.

102. Forlængelse af kontrakt med Det Danske Madhus

Forlængelse af kontrakt med Det Danske Madhus

Sagsfremstilling

Den eksisterende kontrakt med Det Danske Madhus, som trådte i kraft januar 2016, løber indtil udgangen af 2019. Kontrakten omfatter normalkost og diætkost, der leveres i nedkølet tilstand til kommunens plejecentre, beboere på botilbuddet Krogen og som madservicetilbuddet til ældre i eget hjem.

 

Der er mulighed for at forlænge kontrakten med 12 måneder under uændrede vilkår, hvorefter udbud er påkrævet. Det Danske Madhus skal varsles senest ultimo juni 2019, hvis kontrakten skal forlænges.

 

Varde Kommune ejer 40 % af Det Danske Madhus Varde.


Forvaltningens vurdering

Hvis Varde Kommune ikke ønsker at forlænge kontrakten, skal der gennemføres et udbud med virkning fra 1. januar 2020. I forbindelse med udbuddet, er det relevant, at der tages stilling til, om der ønskes ændringer i det kosttilbud, der gives til borgere på plejecentre, botilbud og i eget hjem.

 

Den kontrakt, der eksisterer i dag, opfattes som en økonomisk gunstig kontrakt, hvor der dog kan være forbedringspotentialer i forhold til det kosttilbud, der gives til borgerne.

En forlængelse af kontrakten vil sikre en forudsigelig økonomi på området i 2020, og give forvaltningen god tid til at afdække mulighederne for at forbedre ordningen.


Retsgrundlag

SEL § 83 stk. 1, nr. 3.


Økonomi

Kommunen har, indenfor det nuværende udbud, begrænsede udgifter til madservice.

Madservicetilbuddet til borgere på plejecentre og institutioner hviler økonomisk i sig selv.

I forhold til madservice til borgere i eget hjem, er normalkosten udgiftsneutral, mens Varde Kommune har udgifter til diætkost.

Dertil kommer udgifter til administration af ordningerne.


Høring

Ældrerådet og Handicaprådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kontrakten med Det Danske Madhus forlænges frem til udgangen af 2020.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 29-05-2019

Taget til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 29-05-2019

Taget til efterretning.

103. Orientering om Ankestyrelsens statistik 2018 vedr. klagesagsbehandling

Orientering om Ankestyrelsens statistik 2018 vedr. klagesagsbehandling

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har siden 2014 udsendt halvårlig statistik til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Ankestyrelsens oversigt for Varde Kommune for 2018 er vedhæftet.

 

Varde Kommune ligger lidt højere i andelen af sager vedr. Lov om Social Service, som omgøres af Ankestyrelsen (37 %) end resten af landet (36 %). En sag kan omgøres af Ankestyrelsen enten med afgørelsen ændring/ophævelse, som betyder, at Ankestyrelsen enten har ændret eller ophævet kommunens afgørelse eller ved, at Ankestyrelsen afgør sagen som hjemvisning. Når Ankestyrelsen hjemviser en sag, betyder det, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som skal behandle sagen igen. Det kan fx være, at kommunen skal finde flere oplysninger i sagen. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at kommunen træffer en anden afgørelse.

 

I 2018 behandlede Ankestyrelsen i alt 95 sager vedr. Lov om Social Service fra Varde Kommune. Heraf blev 57 sager stadfæstet, hvilket betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. 5 sager blev afvist, hvilket betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen, det kan fx skyldes, at der er klaget for sent, eller at Ankestyrelsen ikke er den rette myndighed at klage til. Ud af de 95 sager blev i alt 3 sager afgjort som ændring/ophævelse (heraf vedrører 1 sag Udvalget for Social og Sundhed), og i alt 30 sager blev hjemvist (heraf vedrører 17 sager Udvalget for Social og Sundhed).

 

Oversigt over disse sager med nærmere beskrivelse findes i dok. 38924-19, som er vedhæftet. Desuden vedhæftes Ankestyrelsens samlede oversigt med alle sager fra 2014-2018 (dok. 44082-19).

 

Varde Kommunes sagsbehandlere i de to myndighedsafdelinger for Social og Handicap samt Ældre og Sundhed har stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende på at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Myndighed opfordrer dog også af og til borgerne til at anke en afgørelse for at få klarlagt lovgivning og praksis på området og dermed øge vores egen faglighed. Prøvninger af sager ved Ankestyrelsen og Ankestyrelsens principafgørelser er således helt afgørende for at fastlægge, hvordan kommunernes praksis i forbindelse med sagsbehandlingen skal være.

 

Såfremt en sag hjemvises af Ankestyrelsen fx med begrundelsen, at den ikke er tilstrækkeligt belyst, indarbejdes Ankestyrelsens anvisninger i nye sager.

 

Social og Handicap Myndighed samt Ældre og Sundhed Myndighed anvender ikke uafhængige konsulenter i sagsbehandlingen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommunes afgørelser i Ankestyrelsen er med til at forbedre vores sagsbehandling, og vi følger derfor Ankestyrelsens afgørelser tæt og drager læring ud af de sager, som hjemvises eller ændres.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Lov om social service.


Økonomi

Ingen.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 23-04-2019

Taget til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 29-05-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Gitte Eskesensagsnr18-10261_doknr38924-19_v1_ankestyrelsens afgørelser af sager vedr. udvalget for social og sundhed.docx
sagsnr18-10261_doknr36235-19_v1_ankestatistik - varde kommune.pdf.pdf
sagsnr18-10261_doknr44082-19_v1_ankestyrelsens afgørelser sel 2014-2018.xlsx

Bilag

Ankestyrelsens afgørelser af sager vedr. Udvalget for Social og Sundhed
Ankestatistik - Varde Kommune.pdf
Ankestyrelsens afgørelser SEL 2014-2018


104. Orientering om børnesager i Ankestyrelsen 2018

Orientering om børnesager i Ankestyrelsen 2018

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en rapport til alle kommuner med statistik over klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

 

I 2018 er der truffet 4144 afgørelser af Myndighed, Børn og Familie.

 

Ankestyrelsen afgør sagerne på følgende måde:

 • Sagen stadfæstes: Medhold i kommunens afgørelse
 • Sagen hjemvises: Sagen sendes tilbage til kommunen, som skal behandle sagen igen. Det kan f.eks. være, at kommunen skal finde flere oplysninger i sagen. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at kommunen træffer en anden afgørelse.
 • Sagen ændres: Ankestyrelsen træffer en anden beslutning end kommunen
 • Sagen ophæves: Kommunens afgørelse ophæves
 • Sagen afvises: Sagen kan ikke behandles i Ankestyrelsen

 

Der blev i 2018 sendt 29 sager afgjort i Myndighed, Børn og Familie til afgørelse i Ankestyrelsen. I 20 sager blev kommunens afgørelse stadfæstet, 6 sager blev hjemvist til fornyet behandling i kommunen, 2 sager afventer afgørelse i Ankestyrelsen, og 1 sag er trukket tilbage af borgeren. Ingen sager blev ændret, ophævet eller afvist.

 

Tallene for 2018 på børne- og ungeområdet dvs. børn og unge i alderen 0-18 år og op til 23 år for unge i efterværn ses i vedlagte dok.nr. 58424-19. Til sammenligning fremgår tallene for 2017 af vedlagte dok.nr. 86048-18.


Forvaltningens vurdering

Der ses en udvikling i antallet af sager, der er sendt til afgørelse i Ankestyrelsen, da antallet er faldet fra 51 sager i 2017 til 29 sager i 2018. I 2017 var der 9 sager, der blev ændret eller omgjort af Ankestyrelsen, mens ingen sager i 2018 er ændret eller omgjort. Dette tages som udtryk for, at myndighedsområdet har formået at drage læring af de tidligere sager, som er afgjort i Ankestyrelsen.

 

Myndighed, Børn og Familie er netop i gang med Socialstyrelsens Task Force forløb på området for udsatte børn og unge. I den forbindelse forventes yderligere læring, som kan bringes i spil på området.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Serviceloven


Økonomi

Ingen


Høring

Handicaprådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning, og

at sagen fremsendes til Handicaprådets orientering.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 23-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Sarah Andersen


Beslutning Handicaprådet den 29-05-2019

Taget til efterretning.

 

Handicaprådet ønsker også denne orientering fremover.

Fraværende:

Gitte Eskesensagsnr19-4035_doknr48731-19_v1_statistik over klager til ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområde.pdf
sagsnr19-4035_doknr58424-19_v1_oversigt over børnesager i ankestyrelsen 2018.docx
sagsnr18-6285_doknr86048-18_v1_oversigt over børnesager i ankestyrelsen 2017.docx

Bilag

Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet - Ankestatistik - Varde Kommune.pdf
Oversigt over børnesager i Ankestyrelsen 2018
Oversigt over børnesager i Ankestyrelsen 2017


105. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/ formanden.

-         Dialogmødet mellem Handicaprådet og Udvalget for Social og Sundhed den 22/5-19.

-         Temadag den 29/5-19 i Kolding ang. helhedsorienteret indsats – uddannelse og beskæftigelse.
Poul Rosendahl og Else Marie Fog er tilmeldt.

-         Opsamling på spørgsmål til forvaltningen ang. flexjob.

-         Brugerpanelet ønsker endnu en løbevogn. Er sendt til Børn og Læring som budgetønske.

-         Landsforeningen af førerhunde-brugere (LAF) er bekymret for førerhundenes kvalitet og leverandørens ydelser set i lyset af det stigende antal leverandører af førerhunde i Danmark og den øgede konkurrence på prisen. Den øgede konkurrence på prisen kan let føre til, at kvaliteten af selve hundene og service fra leverandørernes side falder til et uacceptabelt niveau, hvilket kan føre til farlige situationer for brugerne.
LAF har derfor udfærdiget vedlagte 10 kvalitetskrav til førerhunde.

 

Orientering v/ medlemmerne.

 

Orientering v/ forvaltningen.

 

Orientering v/ sekretariatet.


Beslutning Handicaprådet den 29-05-2019

Orientering v/ formanden

-         Rigtig god temadag ang. helhedsorienteret indsats – uddannelse og beskæftigelse. Ønsker senere at tage emner derfra med på møde i Handicaprådet.

-         Orientering om det afholdte møde ang. flexjob.

-         Positivt stort fremmøde til det seneste møde i Brugerpanelet.

-         Bilag vedr. førerhunde medsendes referatet.

-         Orientering om status for Kvie Sø Efterskole. Indsamling fortsætter og der afholdes støttefest den 5/10-19.

 

Orientering v/ medlemmerne.

-         Polioforeningen afholder foredrag i Ølgod den 12/6-19.

 

Orientering v/ forvaltningen.

-         Der er nu henvisning til Kommunikation og Hjælpemidler på kommunens hjemmeside.

Fraværende:

Gitte Eskesensagsnr19-17_doknr90284-19_v1_kvalitetskrav til førerhunde.pdf
sagsnr19-17_doknr69068-19_v1_redegørelse omkring handicapbiler - handicaprådet 2-5-19.docx

Bilag

Kvalitetskrav til førerhunde
Redegørelse omkring handicapbiler - Handicaprådet 2-5-19


106. Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Beslutning Handicaprådet den 29-05-2019

Formanden laver pressemeddelelse om, at Handicaprådet er glade for, at Kvie Sø Efterskole bliver en realitet.

Fraværende:

Gitte Eskesen