UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

28-03-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-03-2019 19:00:00


PUNKTER

88. Godkendelse af dagsorden
89. Orientering om nyt demenscenter i Ølgod
90. Regeringens Psykiatri Handleplan - orientering
91. Resultaterne fra Socialtilsyn Syd 2018 - orientering
92. Østbækhjemmet, opsigelse af driftsoverenskomst - orientering
93. Udpegning af repræsentanter til Brugerpanelet
94. Gensidig orientering
95. Pressemeddelelser
96. Lunden - udvidelse med en plads - Lukket punkt88. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Handicaprådet den 28-03-2019

Pkt. 96 blev behandlet efter pkt. 92.

 

Dagsorden godkendt.

Fraværende:

Else Marie Fog

Gitte Eskesen

A. C. Hoxcer Nielsen

89. Orientering om nyt demenscenter i Ølgod

Orientering om nyt demenscenter i Ølgod

Sagsfremstilling

Brian Skytte Laursen og Simone Madvig Christensen fra Ejendomscenteret deltager i mødet og giver en orientering om byggeriet af et nyt demenscenter i Ølgod.

 


Beslutning Handicaprådet den 28-03-2019

Brian Skytte Laursen deltog ikke i punktet.

 

Taget til efterretning.

Fraværende:

Else Marie Fog

Gitte Eskesen

A. C. Hoxcer Nielsen

90. Regeringens Psykiatri Handleplan - orientering

Regeringens Psykiatri Handleplan - orientering

Sagsfremstilling

Regeringen har vedtaget en samlet handleplan for psykiatrien Vi løfter i fællesskab, som skal række frem til 2025. Planen fokuserer på seks indsatsområder:

 1. Flere gribes med tidligere og let-tilgængelig indsats.
 2. Personalets kompetencer styrkes og bruges bedre.
 3. Kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien styrkes til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder.
 4. De mest syge patienter får bedre og mere intensiv behandling.
 5. Mere forskning og innovation til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder.

 

Den samlede handleplan er vedhæftet som bilag.

 

Social og Handicap Myndighed og Socialpsykiatrien i Varde Kommune arbejder løbende med at forbedre indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder. De sidste års ændringer ligger fint i tråd med regeringens handleplan. Fra januar 2018 indførtes afklaringsforløb, hvor alle borgere, der søger om socialpædagogisk støtte i Socialpsykiatrien, gennemfører et fire ugers afklaringsforløb, hvor der er fokus på borgerens ønsker og behov og samtidig arbejdes med borgerens egne ressourcer. Formålet med afklaringsforløbet er, at flere borgere får hjælp tidligt og dermed undgår, at deres behov for støtte vokser. Desuden arbejder Socialpsykiatrien med læringsforløb, herunder Social Færdighedstræning, som er en evidensbaseret metode anbefalet af Socialstyrelsen. I læringsforløb sker der både en læring i forhold til borgernes mål, og samtidig skabes der også et netværk borgerne imellem.

 

Varde Kommune deltager desuden i det tværkommunale og regionale samarbejde Psykiatrisk samordningsforum (PSOF). I PSOF er der et særligt fokus på, at overgangene mellem region og kommuner bliver så gode som muligt.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommune er godt på vej med at følge anbefalingerne i Handleplanen Vi løfter i fællesskab. Det er dog samtidig en målgruppe, som både er stigende, og hvor borgerne ofte har massive og flerstrengede behov.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Serviceloven.


Økonomi

Der er i det godkendte budget ikke afsat midler til nye tiltag i psykiatrien, men det må forventes, at kommunerne bliver kompenseret via bloktilskuddet, såfremt Regeringen stiller krav om nye tiltag. Nye tiltag vil blive fremsendt som særskilte sager til udvalgets dagsorden.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ser gerne, at forvaltningen fortsat prioriterer sammenhængen med allerede eksisterende politikker, specielt veteranpolitikken.

 


Beslutning Handicaprådet den 28-03-2019

Sanne Schroll Lønborg orienterede.

 

Taget til efterretning.

Fraværende:

Else Marie Fog

Gitte Eskesen

A. C. Hoxcer Nielsensagsnr19-1350_doknr14679-19_v1_psykiatri handleplan - vi løfter i fællesskab.pdf.pdf

Bilag

Psykiatri Handleplan - Vi løfter i fællesskab.pdf


91. Resultaterne fra Socialtilsyn Syd 2018 - orientering

Resultaterne fra Socialtilsyn Syd 2018 - orientering

Sagsfremstilling

Botilbuddene på det specialiserede socialområde i Varde Kommune er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Syd. Socialtilsynet er blevet til på baggrund af Socialministerens ambition om at sikre en høj kvalitet i tilbuddene og at skabe et professionelt og uafhængigt tilsyn, og Varde Kommune havde i 2014 første gang besøg af Socialtilsyn Syd.

 

Socialtilsyn Syd skal i sine vurderinger tage stilling til, om det er sandsynligt, at sociale tilbud vil kunne og fortsat kan levere den fornødne kvalitet i indsatsen.

 

Kravene til tilbuddene er fastlagt i Lov om Socialtilsyn § 6, som er en kvalitetsmodel, hvor tilbuddene bedømmes på en skala fra 1 (i meget lav grad opfyldt) til 5 (i meget høj grad opfyldt) under følgende temaer:

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgrupper, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer

 

Alle tilbud på det specialiserede socialområde, der er omfattet af tilsyn fra Socialtilsyn Syd, fik i 2018 gode bedømmelser og blev godkendt af tilsynet. En oversigt over bedømmelserne fremgår af dok. 22148-19 vedlagt som bilag.

De enkelte rapporter fremgår i deres fulde længde på de respektive tilbuds hjemmeside.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Socialtilsyn Syd generelt har givet høje bedømmelser i tilsynsrapporterne til Varde Kommunes tilbud.

På baggrund af tilsynene og løbende dialog med aftaleholderne er det vurderingen, at tilbuddene på det specialiserede socialområde i Varde Kommune er velfungerende.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 70 af 18. januar 2017 §6 stk. 2 nr. 4. (Socialtilsynsloven).


Økonomi

Den enkelte institution betaler en tilsynstakst til Socialtilsyn Syd, som er afhængig af antallet af pladser i institutionen. Institutionerne har fået tilført et budget, der svarer til tilsynsudgiften.

 

I 2019 er taksterne som følger:

1 – 7 pladser

32.249 kr.

8 – 24 pladser

38.699 kr.

25 – 49 pladser

64.498 kr.

50+ pladser

96.747 kr.

Derudover betales der ekstra for nye godkendelser og for væsentlige ændringer, samt for rådgivning.

 

I 2018 er der i alt betalt 392.000 kr. til Socialtilsyn Syd, hvoraf 22.000 kr. er betaling for ekstra ydelser. Udgiften er indregnet i taksterne.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 28-03-2019

Sanne Schroll Lønborg orienterede.

 

Taget til efterretning.

Fraværende:

Else Marie Fog

Gitte Eskesen

A. C. Hoxcer Nielsensagsnr18-1034_doknr22148-19_v1_oversigt over socialtilsyn 2018.docx

Bilag

Oversigt over Socialtilsyn 2018


92. Østbækhjemmet, opsigelse af driftsoverenskomst - orientering

Østbækhjemmet, opsigelse af driftsoverenskomst - orientering

Sagsfremstilling

Østbækhjemmet har opsagt sin driftsoverenskomst med Varde Kommune pr. 31. december 2019.

 

Østbækhjemmet er en selvejende institution tilknyttet Kristelig Handicapforening og har haft driftsoverenskomst med Varde Kommune siden før kommunesammenlægningen.

 

Østbækhjemmet har 12 boliger efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter Servicelovens § 85 samt 3 midlertidige boliger efter Servicelovens § 107. Det er kun de 12 boliger, der er omfattet af driftsoverenskomsten.

 

Forvaltningen vil i løbet af de næste måneder i samarbejde med Østbækhjemmet aftale de nærmere omstændigheder i forbindelse med opsigelsen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at samarbejdet mellem Varde Kommune og Østbækhjemmet vil fortsætte.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Servicelovens § 85 samt Almenboligloven § 105.


Økonomi

Østbækhjemmet har i 2019 et driftsbudget på 6,2 mio. kr. til de 12 boliger, og der er en forventet indtægt på 6,5 mio. kr. fra takster.

Pr. 1. januar 2019 køber Varde Kommune 7 pladser, mens resten er besat med borgere fra andre kommuner.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 28-03-2019

Sanne Schroll Lønborg orienterede.

 

Taget til efterretning.

Fraværende:

Else Marie Fog

Gitte Eskesen

A. C. Hoxcer Nielsensagsnr18-33_doknr23781-18_v1_oversigt over tilbud på voksenspecialområdet.docx

Bilag

Oversigt over tilbud på voksenspecialområdet


93. Udpegning af repræsentanter til Brugerpanelet

Udpegning af repræsentanter til Brugerpanelet

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring godkendte den 9/10-18 vedlagte kommissorium for Brugerpanelet for forældre til børn og unge med særlige behov.

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som tilrettelægger det næstkommende møde i Brugerpanelet.

Arbejdsgruppen mødes 3 måneder før et møde i Brugerpanelet.

 

Arbejdsgruppen sammensættes af Handicaprådet, der udpeger følgende medlemmer:

-         2 repræsentanter fra forældrekredsen

-         2 repræsentanter fra Handicaprådet

-         Konsulent fra Børn og Familie

 

Brugerpanelet besluttede på sit møde den 19/3-19, at indstille nedenstående 2 forældre til arbejdsgruppen:

-         Lone Holt Nielsen

-         Thilde Riis

samt

-         Konsulent Anne Sofie Mikkelsen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen indstiller

at de indstillede forældrerepræsentanter og konsulenten godkendes

at Handicaprådet udpeger 2 repræsentanter til Brugerpanelet.

 

 


Beslutning Handicaprådet den 28-03-2019

Forvaltningens indstilling følges.

 

Repræsentanter valgt fra Handicaprådet

-         Poul Rosendahl

-         Lotte Christiansen

 

 

Fraværende:

Else Marie Fog

Gitte Eskesen

A. C. Hoxcer Nielsensagsnr18-9573_doknr125396-18_v1_kommissorium for brugerpanel - godkendt 09.10.2018.docx

Bilag

Kommissorium for Brugerpanel - godkendt 09.10.2018


94. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/ formanden.

-         Nyt fra møde i Brugerpanelet den 19/3-19.

-         Tilbagemelding vedr. gelændere ved trapperne til åen fra Storegade og Torvegade i Varde by.

-         Emner til dialogmøde med Udvalget for Social og Sundhed den 22/5-19.

 

Orientering v/ medlemmerne.

 

Orientering v/ forvaltningen.

 

Orientering v/ sekretariatet.


Beslutning Handicaprådet den 28-03-2019

Orientering v/ formanden

-         Tilbagemeldingen vedr. gelændere ved åen medsendes referatet.

-         Næste møde i Handicaprådet holdes evt. udenfor rådhuset.

 

Orientering v/ medlemmerne

-         Erik Rosendahl orienterede om Handicapdagen 3/9, fra bl.a. Sønderborg Kommune.
Evt. overveje, om der skal laves noget i Varde på Handicapdagen 2019.

-         Niels Haahr Larsen foreslog, at lydavisen kommer med som budgetønske igen.

 

Orientering v/ forvaltningen

-         Det overvejes, at Brugerpanelet får sin egen hjemmeside.

 

 

Fraværende:

Else Marie Fog

Gitte Eskesen

A. C. Hoxcer Nielsen

95. Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Beslutning Handicaprådet den 28-03-2019

Ingen bemærkninger.

Fraværende:

Else Marie Fog

Gitte Eskesen

A. C. Hoxcer Nielsen

96. Lunden - udvidelse med en plads - Lukket punkt