UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 5 - Skallingen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

28-02-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-02-2019 19:00:00


PUNKTER

80. Godkendelse af dagsorden
81. Kvalitetsstandard og indsatskatalog på ældreområdet - høring
82. Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil § 114 - høring
83. Kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter efter Servicelovens § 100 - høring
84. Misbrugsbehandling - udlevering af substitution i Varde
85. Socialt frikort - orientering
86. Gensidig orientering
87. Pressemeddelelser80. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Handicaprådet den 28-02-2019

Orienteringen om spørgsmål til forvaltningen flyttes til efter pkt. 154, idet Kurt Berthelsen deltager under denne orientering.

 

Godkendt.

 

81. Kvalitetsstandard og indsatskatalog på ældreområdet - høring

Kvalitetsstandard og indsatskatalog på ældreområdet - høring

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden og indsatskataloget for ældreområdet skal sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

I det nye udkast til kvalitetsstandard og indsatskatalog er der indført forslag til ændringer i forhold til, hvem der kan levere rehabilitering, som berører leveringstidspunktet for personlig pleje, rengøring og almindelig negleklipning på fødder som en del af den personlige pleje.


Forvaltningens vurdering

Leverandører af rehabilitering

Det har indtil videre været således, at rehabilitering til borgere, der ikke tidligere har haft personlig hjælp, kun kan leveres af Varde Kommunes hjemmepleje. Dette betyder, at borgere der starter op med personlig hjælp, som i starten ofte leveres som rehabilitering, ikke har haft frit leverandørvalg. Det er kendt, at borgerne ofte holder fast i den leverandør, de er startet op med, hvilket sandsynligvis er en af årsagerne til, at Blåbjerg Frit Valg oplever et løbende fald i antallet af borgere, de betjener. Leverandører af personlig pleje har i sagens natur haft et tæt samarbejde med Varde Kommune, og der stilles krav til uddannelsesniveau blandt det personale, der leverer personlig pleje. Det vurderes derfor umiddelbart at være fagligt forsvarligt, at give borgerne frit valg på rehabilitering, der retter sig imod personlig pleje. Idet der ikke stilles samme krav til leverandører af praktisk hjælp, anbefales det frie leverandørvalg gør sig gældende her.

 

Leveringstidspunktet for personlig hygiejne

I den tidligere kvalitetsstandard var det præciseret, at personlig hygiejne i dagvagten fortrinsvis leveres mellem kl. 7.30-10.30.

I det nye udkast til kvalitetsstandarden er dette ændret til kl. 7.30-11.30.

Årsagen er, at hjemmeplejen har et ønske om at kunne levere hjælp til bad i et større tidsrum om formiddagen, for på denne måde at kunne udnytte personaleressourcerne bedre. Dette vil både bidrage til øget effektivitet i hjemmeplejen, men også imødekomme de alvorlige rekrutteringsudfordringer, der pt. er i forhold til SOSU-personale. Hensigten er alene, at det skal være legalt at placere bad senere på formiddagen, efter aftale med borgere, hvor dette ikke er til gene. Borgere vil ikke blive tvunget til at modtage hjælp til bad på tidspunkter, hvor det er til ulempe for dem.

 

Ekstra rengøring

Varde Kommune har indtil videre ikke tilbudt ekstra rengøring som en del af serviceniveauet for praktisk hjælp.

En principafgørelse fra Ankestyrelsen fastslår imidlertid, at praktisk hjælp kan omfatte nødvendig hovedrengøring, hvis borgeren har behov for dette efter en individuel og konkret vurdering.

I udkastet til den nye kvalitetsstandard er det derfor skrevet ind, at ekstra rengøring i særlige tilfælde kan bevilges som en engangsindsats. Det kan f.eks. være ved opstart af hjemmehjælp, eller i tilfælde hvor den almindelige hjælp til rengøring, som leveres hver 14. dag, ikke er tilstrækkelig til at fastholde en hygiejnisk forsvarlig standard i borgerens hjem.

Bevillingen af engangsindsatsen beror i hvert enkelt tilfælde på en individuel og konkret vurdering.

Det vurderes, at det konkret vil være et begrænset antal borgere, der er berettiget til indsatsen, baseret på disse kriterier.

 

Negleklipning på fødder som en del af personlig pleje

Negleklipning på fødder, har indtil videre ikke været en del af den personlige pleje. En principafgørelse fra Ankestyrelsen fastslår imidlertid, at negleklipning på fødderne er omfattet af personlig pleje, hvor der er tale om ukompliceret fodpleje. Borgere der har komplekse behov, som ikke på forsvarlig vis kan løses af SOSU-personalet, f.eks. pga. fortykkede negle, svamp, diabetes, føleforstyrrelser, eller fordi de får blodfortyndende medicin, vil fortsat blive henvist til at benytte en fodplejer. Borgeren vil i dette tilfælde ofte kunne få dækket en del af tilskuddet via et behandlingstilskud eller helbredstillæg.


Retsgrundlag

Lov om Social Service


Økonomi

Der må forventes en merudgift til praktisk hjælp, hvis serviceniveauet fremadrettet omfatter ekstra rengøring. Det forventes, at meget få borgere vil være berettiget til indsatsen. Det skønnes, at der kan være tale om 15 borgere, som hvert år får behov for gennemsnitligt 15 timers ekstra rengøring. Det vil i så fald betyde en ekstraudgift på ca. 73.800 kr., som finansieres inden for den eksisterende ramme.

 

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.


Høring

 

Ældrerådet og Handicaprådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at sagen forinden endelig godkendelse i udvalget sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet med følgende anbefaling,

at borgerne får frit valg af leverandør på rehabilitering i forhold til personligt hjælp, også i de tilfælde, hvor de ikke tidligere har haft personlig hjælp,

at hjælp til hovedrengøring bevilges efter en konkret, individuel vurdering, og

at udkast til ny kvalitetsstandard og indsatskatalog i øvrigt godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 28-02-2019

Ældrerådet kan godkende udvalgets anbefaling.


Beslutning Handicaprådet den 28-02-2019

Christina Bonde orienterede om punktet.

 

Handicaprådet kan godkende udvalgets anbefaling, men anbefaler derudover

at tidsrummet for personlig hygiejne udvides med udgangspunkt i borgernes ønsker,

at der afholdes kurser for plejepersonalet, i forbindelse med negleklipning på fødder, idet
    SOSUér ikke er uddannet til denne opgave. Det pointeres samtidig, at borgere med diabetes
    og andre med særlige behov skal have deres fødder plejet af autoriseret fodterapeuter, som
    er uddannet til at varetage opgaven og som vil kunne stilles til ansvar for dette.

 

 

 sagsnr16-6786_doknr144545-18_v2_indsatskatalog og kvalitetsstandard for ældreområdet i varde kommune.docx

Bilag

Indsatskatalog og kvalitetsstandard for ældreområdet i Varde Kommune


82. Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil § 114 - høring

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil § 114 - høring

Sagsfremstilling

Målgruppen for støtte til køb af bil eller særlig indretning heraf er borgere, som på grund af en varig nedsat funktionsevne ikke kan, eller kun med betydelig vanskelighed kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil.

Team Administration har myndighedsopgaven i sager om støtte til køb af bil efter Servicelovens § 114. Kvalitetsstandarden skal sikre, at serviceniveauet er ensartet, tydeligt og hænger sammen med de politiske prioriteringer.

 

Kvalitetsstandarden er blevet revideret i forhold til enkelte ændringer i lovgrundlaget.

 

Kvalitetsstandarden er blevet ændret i forhold til, at den løsning der vælges ifølge lovgrundlaget, ikke længere skal være den bedste og billigste egnede løsning, men i stedet den billigste egnede løsning.

Desuden er bevillingsperioden blevet ændret til otte år, hvor der tidligere kunne ansøges om en ny bevilling efter seks år.

 

I 2018 var der 29 ansøgninger i forhold til støtte til køb af bil i Varde Kommune, hvoraf

seks ansøgninger fik tilsagn og 23 afslag.

Dertil var der 57 ansøgninger om støtte til særlig indretning og reparationer, hvoraf 53 fik tilsagn og fire fik afslag.


Forvaltningens vurdering

Sagsbehandlende terapeuter følger til enhver tid med i den faglige udvikling på området, heriblandt ændringer i lovgivningen og afgørelser truffet i Ankestyrelsen, som har betydning for området og tilpasser praksis herefter.


Retsgrundlag

Lov om Social Service § 114

Bekendtgørelse nr. 1252 af 20/11 2017

Vejledning nr. 10326 af 18/12/2017


Økonomi

Der blev i 2018 i alt udbetalt 1.844.974 kr. til støtte til køb af bil efter Servicelovens § 114.

Dertil kommer, at der blev tilbagebetalt 1.105.274 kr. i form af afdrag på lån.

Netto udgifterne for Varde Kommune udgjorde således 739.700 kr. i 2018.

Det skal dog bemærkes, at der kun var seks bevillinger til støtte til køb af bil i 2018.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kvalitetsstandarden fremsendes til høring i Handicaprådet forinden endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 28-02-2019

Handicaprådet kan godkende udvalgets anbefaling.

 

Handicaprådet er dog bekymret for, at der i kvalitetsstandarden ikke længere ligges op til, at det skal være den bedste løsning, men nu alene være den billigste egnede løsning.

 

 

 sagsnr15-5734_doknr15703-19_v1_kvalitetsstandard støtte til køb af bil § 114.docx

Bilag

Kvalitetsstandard støtte til køb af bil § 114


83. Kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter efter Servicelovens § 100 - høring

Kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter efter Servicelovens § 100 - høring

Sagsfremstilling

Målgruppen for dækning af merudgifter er borgere, der har øgede udgifter som en konsekvens af en varigt nedsat funktionsevne.

Formålet er, at borgeren og dennes familie kan leve et almindeligt liv på samme måde som borgere uden nedsat funktionsevne, på samme alder og i samme livssituation.

Team Administration har myndighedsopgaven i sager om nødvendige merudgifter efter Servicelovens § 100. Kvalitetsstandarden skal sikre, at serviceniveauet er ensartet, tydeligt og hænger sammen med de politiske prioriteringer.

 

Kvalitetsstandarden er blevet revideret i forhold til enkelte ændringer i lovgrundlaget.

 

Der er pt. 30 borgere i Varde Kommune, der modtager støtte til dækning af nødvendige merudgifter.


Forvaltningens vurdering

Sagsbehandlende terapeuter følger til enhver tid med i den faglige udvikling på området, heriblandt ændringer i lovgivningen og afgørelser truffet i Ankestyrelsen, som har betydning for området og tilpasser praksis herefter.

Kvalitetsstandarden er blevet ændret, i forhold til, at borgere med glutenallergi ifølge lovgrundlaget ikke længere indgår i målgruppen.


Retsgrundlag

Serviceloven § 100

Bekendtgørelse nr. 1248 af 13/11/2017 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Vejledning nr. 10280 af 14/12 2017


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der i 2018 har været en nettoudgift til nødvendige merudgifter på 295.000 kr.

Ved budgetlægningen for 2019 er der sket en omfordeling, så budgettet blev reduceret fra 835.000 kr. til 480.000 kr., som følge af en forventet mindreudgift på grund af nye regler.

Der er 50% statsrefusion på området.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kvalitetsstandarden sendes til høring i Handicaprådet, forinden endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 28-02-2019

Handicaprådet anbefaler at kvalitetsstandarden godkendes.sagsnr15-5731_doknr15711-19_v1_kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter § 100.docx

Bilag

Kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter § 100


84. Misbrugsbehandling - udlevering af substitution i Varde

Misbrugsbehandling - udlevering af substitution i Varde

Sagsfremstilling

Varde Kommune har samarbejdsaftale med Center for Misbrug i Esbjerg om behandling af stofmisbrugere fra Varde Kommune. I oktober 2017 fik Center for Misbrug i Esbjerg et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. substitutionsbehandlingen.

 

Center for Misbrugs arbejde for at leve op til kravene fra Styrelsen for Patientsikkerhed skabte en del uro blandt de borgere fra Varde Kommune, der er i substitutionsbehandling i Esbjerg. Flere borgere valgte i den forbindelse at flytte deres behandling fra Esbjerg til Ringkøbing-Skjern Kommunes tilbud.

 

Udvalget for Social og Sundhed udtrykte derfor i foråret 2018 ønske om, at Varde Kommune etablerede udlevering af substitution i Varde, så borgerne kunne få deres behandling i Varde, i stedet for at skulle rejse udenfor kommunen.

 

Forvaltningen har derfor siden da i samarbejde med Center for Misbrug ledt efter egnede lokaler til udlevering af substitutionsbehandling i Varde. Varde Kommune har nu lejet lokale på Varde Sundhedscenter (Regionens lokaler på Frisvadvej 35 i Varde), hvor der pr. 20. februar vil være udlevering af substitution. Det drejer sig om 20 borgere, der i første omgang vil få udleveret substitutionsbehandling i Varde. Udleveringen forestås af Center for Misbrug, og der vil være udlevering én gang om ugen.

 

Borgerne kan frit vælge, hvor de ønsker at modtage substitutionsbehandling. Der er derfor fortsat borgere, som har valgt at modtage deres behandling i fx Ringkøbing-Skjern Kommunes tilbud.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være gavnligt for borgerne fra Varde Kommune, at de fremover kan modtage deres substitutionsbehandling i Varde, og derfor ikke behøver at rejse uden for kommunen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Sundhedslovens § 142


Økonomi

Der vil i 2019 være brug for et budget på 100.000 kr. til bl.a. leje af lokale, forbrugsafgifter, ekstraudgifter til Center for Misbrug, ekstra sundhedsmedarbejder mm.

 

Udgiften vil i 2019 kunne finansieres af overførte midler på sundhedsområdet, som på nuværende tidspunkt ikke er disponeret til andet.

 

Finansieringen efter 2019 vil blive taget op i forbindelse med budgetlægningen for 2020.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at model for udlevering af substitution i Varde godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 28-02-2019

Taget til efterretning.

85. Socialt frikort - orientering

Socialt frikort - orientering

Sagsfremstilling

Folketinget har i 2018 vedtaget en ny lov om forsøg med et socialt frikort. Loven giver - i en forsøgsperiode 2019-20 - socialt udsatte borgere ret til at modtage et socialt frikort. Loven trådte i kraft 1. januar 2019.

 

Frikortet giver borgerne mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden, at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser som kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligsikring.

 

Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

 

Borgeren bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte han/hun vil arbejde.

 

Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder.

 

Personer med fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre de samtidig har særlige sociale problemer.

 

Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således, at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

 

Visitationen skal altid baseres på en konkret vurdering af den enkelte borgers situation, herunder ressourcer og behov. Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgeren.

 

I Varde Kommune er det Social og Handicap Myndighed, som udreder og visiterer borgere til socialt frikort. Det er vanskeligt at forudsige, hvor mange borgere der vil få bevilget et socialt frikort, men Social og Handicap Myndighed forventer, at det over den 2-årige periode vil være omkring 10-30 borgere.

 

Social- og Handicap Myndighed orienterer jobcentret, når afdelingen har omfattet en borger af socialt frikort, og tilsvarende vil Jobcentret være opmærksom på, om en borger evt. kan være i målgruppen og henvise borgeren til Social og Handicap.

Ansættelse under socialt frikort vil skulle spille sammen med den øvrige indsats for målgruppen i Jobcentret og i andre afdelinger.

Vedhæftet pjece til borgere, der kan være i målgruppen til socialt frikort.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ordningen med socialt frikort måske vil kunne give borgere, som i dag er langt fra beskæftigelse en mulighed for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, som måske vil kunne gavne deres fremtidige muligheder for beskæftigelse og/eller uddannelse.

Da socialt frikort vedrører både det sociale område og arbejdsmarkedsområdet orienteres udvalgene for Social- og Sundhed samt Arbejdsmarked og Integration om forsøget med socialt frikort.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Lov om forsøg med et socialt frikort


Økonomi

Varde Kommune kompenseres via bloktilskuddet med 65.000 kr. i 2019 og i 2020 med 27.000 kr.

De 65.000 kr. er tilført administrationen til visitation og klagebehandling. Det forventes, at i forsøgsordningens andet år vil antallet af nyvisiterede være markant færre end i forsøgsordningens første år (2019), da frikort gældende i det første år automatisk vil blive nulstillet og forlænget ved årsskiftet, således af disse borgere ikke skal genvisiteres.

 

Modtagere af socialt frikort får ikke modregnet den pågældende indtægt i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Da der er tale om borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som alene på grund af det sociale frikort kan forventes at få en indkomst, vil der ikke være tale om en merudgift for kommunen.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der følges op i løbet af foråret 2019.


Beslutning Handicaprådet den 28-02-2019

Taget til efterretning.sagsnr19-206_doknr16275-19_v1_socialt-frikort-pjece-malrettet-borgere.pdf

Bilag

socialt-frikort-pjece-malrettet-borgere


86. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/ formanden.

-         Det Centrale Handicapråds årsmøde den 5/2-19.

-         Spørgsmål til forvaltningen.

 

Orientering v/ medlemmerne.

 

Orientering v/ forvaltningen.

-         Socialstyrelses pulje vedr. ”bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage”
v/ Berit Østergaard.

 

Orientering v/ sekretariatet.

 


Beslutning Handicaprådet den 28-02-2019

Orientering v/ formanden

  • Det var et rigtigt godt årsmøde. Der blev fremvist en video fra årsmødet.
  • Kurt Berthelsen orienterede om Samstyrkens tilbud om beskæftigelse. Inden næste møde i Handicaprådet afklares spørgsmål til forvaltningen.
  • Orientering omkring byudvikling ved søen i Ølgod. Handicaprådet bakker op om projektet.
  • Poul Rosendahl er valgt som ny formand for DH Varde.
  • Handicapvenlige turistdestinationer.
  • Husk tilmelding til møde i Brugerpanelet den 19/3-19.

 

Orientering v/ medlemmerne

  • Lotte Christiansen ønsker undersøgt, hvorfor der ikke er gelændere ved trapperne til åen fra Storegade og Torvegade i Varde.

 

Orientering v/ forvaltningen

  • Socialstyrelsens pulje udbydes ikke i 2019.

 

 

87. Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Beslutning Handicaprådet den 28-02-2019

Ingen bemærkninger.