UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Kantinen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

24-01-2019 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-01-2019 18:00:00


PUNKTER

73. Godkendelse af dagsorden
74. Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde - høring
75. Kvalitetsstandard for § 110 - Forsorgshjem - høring
76. Kvalitetsstandard for § 104 - Aktivitets- og samværstilbud - høring
77. Projekt medicinhåndtering på specialområdet - orientering
78. Gensidig orientering
79. Pressemeddelelser73. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

Godkendt.

74. Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde - høring

Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde - høring

Sagsfremstilling

Det specialiserede socialområde i Varde Kommune omfatter tilbud til voksne indenfor handicap-, psykiatri- og udsatteområdet. Ydelser leveres inden for følgende paragraffer:

 

Lov om social service paragraf

Område

Tidsfrister for sagsbehandlerne

§ 79

Afklaring

4 uger

§ 84

Afløsning/aflastning

4 uger

§ 85 (samt § 82 a, b og d)

Socialpædagogisk støtte

4 uger

§ 96

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

4 uger

§ 97

Ledsageordning

4 uger

§ 98

Kontaktperson til døvblinde

4 uger

§ 101, 101a (samt Sundhedsloven § 141 og § 142)

Misbrugsbehandling

14 dage

§ 103

Beskyttet beskæftigelse

4 uger

§ 107

Midlertidigt botilbud

4 uger

§ 108

Længerevarende botilbud

4 uger

 

Social og Handicap Myndighed har myndighedsansvaret i forhold til alle ovenstående paragraffer. Kvalitetsstandarderne skal sikre sammenhæng mellem borgerens behov, den visiterede støtte og den leverede støtte. Kvalitetsstandarderne beskriver Varde Kommunes serviceniveau indenfor området og fungerer derfor som et arbejdsredskab for Social og Handicap Myndighed, som visiterer borgerne inden for det specialiserede socialområde i Varde Kommune. Social og Handicap Myndighed anvender således kvalitetsstandarderne som et værktøj til at sikre en ensartethed i behandlingen af kommunens borgere. Herudover fungerer kvalitetsstandarderne som et styringsværktøj for administration og politisk ledelse.

 

For at skabe det bedste overblik præsenteres kvalitetsstandarderne her samlet. Enkelte af kvalitetsstandarderne er tidligere på året blevet godkendt, men alle godkendes på ny for at sikre sammenhængen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den samlede oversigt over kvalitetsstandarder såvel som de enkelte standarder lægger et niveau for serviceniveauet inden for de ydelser, der leveres til borgere indenfor det specialiserede socialområde i Varde Kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen direkte, men alle tilbud arbejder med visionen.


Retsgrundlag

Lov om socialservice §§ 79, 84, 85, 82 a, b og d, 96, 97, 98, 101, 101a, 103, 104, 107, 108 og 110 samt Sundhedsloven §§ 141 og 142.

Dog behandles kvalitetsstandarder for § 104 og § 110 særskilt på denne dagsorden.


Økonomi

Det specialiserede område har et budget på ca. 206 mio. kr., som blandt andet styres af kvalitetsstandarderne og det kommunalt fastsatte serviceniveau, f.eks. hvor mange timer og opgaver, der udmøntes til en let pakke eller et institutionsophold, eller hvor mange aflastningsdøgn, der tildeles i gennemsnit ved forskellige behov.

 

Økonomi bemærker, at der har været en økonomisk udfordring på det specialiserede område i både 2017 og 2018. Derfor kan forbrug, kvalitetsstandarder og serviceniveau med fordel følges tæt i år 2019.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den samlede oversigt over kvalitetsstandarderne fremsendes til høring i Handicaprådet, forinden udvalgets endelige godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

Handicaprådet ønsker indført i kvalitetsstandarden, at man er opmærksom på, at borgerne efter samtykke har mulighed for at have værge eller pårørende med.

 

Handicaprådet opfordrer til, at der tilføjes en maksimal sagsbehandlingsfrist på 10 uger, for at lave voksenudredning.

 

 sagsnr17-8877_doknr72655-18_v1_kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde varde kommune.docx

Bilag

Kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde Varde Kommune


75. Kvalitetsstandard for § 110 - Forsorgshjem - høring

Kvalitetsstandard for § 110 - Forsorgshjem - høring

Sagsfremstilling

Forsorgshjem drives efter Servicelovens § 110. Formålet er gennem støtte og omsorg under opholdet og efterfølgende hjælp at understøtte borgeren til at blive selvhjulpen og leve et hverdagsliv på egne betingelser i egen bolig.

 

I Varde Kommune drives forsorgshjemmet Center Bøgely af KFUM’s Sociale Arbejde.

 

Kvalitetsstandarden er blevet opdateret, og serviceniveauet er blevet justeret ved nedsættelse af minimums rådighedsbeløb under ophold på forsorgshjem. Formålet er at øge incitamentet til at finde egen bolig.

Det månedlige rådighedsbeløb har indtil nu været 1000 kr. for borgere under 30 år og 1500 kr. for borgere over 30 år. Disse foreslås nedsat til henholdsvis 800 kr. og 1200 kr. Dette kan betyde, at borgerens egenbetaling bliver lidt højere end i dag. Der sker dog altid en individuel vurdering.

Der er i dag løbende 15 til 18 borgere på forsorgshjem. Af disse har ca. 20 % egen bolig, og de sættes derfor ikke i egenbetaling. De resterende 80 % kan derfor blive påvirket af de nedsatte minimums rådighedsbeløb, men det beror altid på en individuel vurdering.

 

Kvalitetsstandarden for § 110 er en del af det samlede bilagsmateriale i pkt. 171 på denne dagsorden.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de nye rådighedsbeløb vil øge incitamentet hos borgeren til at finde egen bolig. Forvaltningen understreger, at der altid sker en individuel vurdering, når borgerens egenbetaling beregnes. 


Retsgrundlag

Serviceloven § 110


Økonomi

Ændringen forventes at være udgiftsneutral, men understøtter, at borgere hurtigere får egen bolig.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kvalitetsstandarden for § 110 fremsendes til høring i Handicaprådet, forinden udvalgets endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Udvalget ønsker at fastholde de nuværende månedlige rådighedsbeløb, der indtil nu har været 1000 kr. for borgere under 30 år og 1500 kr. for borgere over 30 år. Dette tilrettes i kvalitetsstandarden jfr. bilag til pkt. 171. Kvalitetsstandarden indgår herefter i høringsmaterialet under pkt. 171.


Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

Udvalgets beslutning følges.

76. Kvalitetsstandard for § 104 - Aktivitets- og samværstilbud - høring

Kvalitetsstandard for § 104 - Aktivitets- og samværstilbud - høring

Sagsfremstilling

Aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service § 104 vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål:

  • At vedligeholde, stimulere og udvikle borgerens psykiske, fysiske og sociale funktioner.
  • At borgeren øger sin livskvalitet gennem muligheden for at indgå i en meningsfuld hverdag med indhold, struktur og sociale relationer.
  • At støtte borgeren i at opnå identitet, selvværd og tryghed.

 

Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 leveres i Varde Kommune af Samstyrken, Socialpsykiatrien og Lunden.

 

Kvalitetsstandarden for § 104 er blevet opdateret, og serviceniveauet er i Varde Kommune ændret ved, at der er indført en vejledende aldersgrænse på 65 år, så borgerne får mulighed for at få et seniorliv. Dog har Lunden dispensation i 2019, hvor de har en aldersgrænse på 70 år. Desuden er sket en tilføjelse om seniortilbud.

 

Kvalitetsstandarden for § 104 er en del af det samlede bilagsmateriale i det foregående punkt.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være gavnligt for borgerne, at de får mulighed for at afslutte deres arbejdsliv, når de fylder 65 år, ligesom det sker for den øvrige del af befolkningen. På Lunden etableres gruppetilbud for ældre borgere, der modtager socialpædagogisk støtte.


Retsgrundlag

Servicelovens § 104


Økonomi

Der anvendes godt 18 mio. kr. på aktivitets- og samværstilbud inkl. kørsel, som tilrettelægges jf. kvalitetsstandarden efter et individuelt skøn. Tilbuddet kan variere med halvdags eller heldagstilbud i 1-5 dage ugentligt. Der er 44 pladser i Samstyrken og 10 pladser i Lundens dagtilbud.
Tiltaget giver en besparelse på Lunden på 100.000 kr. pr. borger under forudsætning af, at borgerne ikke skal have andre kompenserende ydelser i hjemmet. 


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kvalitetsstandarden for § 104 fremsendes til høring i Handicaprådet, forinden udvalgets endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

Udvalgets beslutning følges.

 

Handicaprådet opfordrer til, at det er en individuel vurdering, om hvornår borgeren afslutter deres arbejdsliv.

77. Projekt medicinhåndtering på specialområdet - orientering

Projekt medicinhåndtering på specialområdet - orientering

Sagsfremstilling

Varde Kommune startede pr. 1. april 2018 projekt om medicinhåndtering på det specialiserede socialområde. Projektet er to-årigt og finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen, hvor vi har fået 2,5 mio. kr. Midlerne er bl.a. brugt til ansættelse af projektleder samt til undervisning af ca. 260 medarbejdere på det specialiserede socialområde.

Projektets hovedformål er udarbejdelse og implementering af medicininstruks for specialområdet, således at der kommer ens og klare regler for håndtering af medicin på specialområdet.

 

Som en del af implementering af medicininstruksen og for generelt at højne medarbejdernes viden om medicinhåndtering er et andet fokuspunkt i projektet, at medarbejderne på specialområdet undervises i medicinhåndtering. Denne undervisning forestås i samarbejde mellem projektlederen og Varde Apotek.

 

Projektleder Betina Nørgaard Iversen deltager på mødet.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at projektet vil højne specialområdets håndtering af medicin.


Retsgrundlag

Sundhedsloven.


Økonomi

Projektet er finansieret af projektmidler fra Sundhedsstyrelsen.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Taget til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

Taget til efterretning.

 

 

78. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/ formanden

-         Opsamling vedr. tilsyn med efterskoler. (Bilag vedlagt)

-         Tilmelding til Det Centrale Handicapråds årsmøde den 5/2-19. (Frist 20/1-19)

-         Nyt fra Brugerpanelet.

-         Mødeplan for 2019. 

 

 

Orientering v/ medlemmerne

-         Socialstyrelsens pulje vedr. ”bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage”
v/ Berit Østergaard

 

 

Orientering v/ sekretariatet


Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

Orientering v/ formanden

-         Til næste møde indkaldes kommunens jurist til at fortælle om tilsyn med efterskoler.

-         Der afholdes møde i Brugerpanelet den 19/3-19 – håber mange kan deltage.
Husk tilmelding.

-         Fremover afholdes møderne i Handicaprådet fra kl. 17.00.

 

 

Orientering v/ medlemmerne

-         Lotte Nielsen orienterede om, at der kommer en forsøgsordning over 4 år, med at der kan søges om ledsagerordning, også når borgeren er over 67 år.

 

 

Orientering v/ sekretariatet

-         Der afholdes møde den 29/1-19 med præsentation af ideer vedr. Vores Stemmer.
Husk tilmelding.

 sagsnr19-17_doknr10183-19_v1_notat vedr. tilsyn med efterskoler.docx

Bilag

Notat vedr. tilsyn med efterskoler


79. Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Beslutning Handicaprådet den 24-01-2019

Ingen meddelelser.