UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

20-12-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-12-2018 18:00:00


PUNKTER

63. Godkendelse af dagsorden
64. Ny plan for ekstern beskæftigelse i Samstyrken - høring
65. Brugertilfredshedsundersøgelse på specialområdet - orientering
66. Center Bøgely - opgørelse i forbindelse med opsigelse af driftsoverenskomst
67. Ny samarbejdsaftale med Center Bøgely - orientering
68. Orientering vedr. leverandørvalg på udbud af urologiprodukter
69. Orientering vedr. leverandørvalg på udbud af diabetesartikler
70. Gensidig orientering
71. Pressemeddelelser
72. Ændring i fordeling af pladser i Samstyrkens aflastning - høring - Lukket punkt63. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Handicaprådets 2 suppleanter, Ruth Jakobsen og Ellen Højberg er inviteret med til dette, årets sidste, møde.


Beslutning Handicaprådet den 20-12-2018

Godkendt.

64. Ny plan for ekstern beskæftigelse i Samstyrken - høring

Ny plan for ekstern beskæftigelse i Samstyrken - høring

Sagsfremstilling

Samstyrkens beskæftigelse tilbyder i dag borgerne beskæftigelse internt på Samstyrkens egne værksteder og butikker. Derudover har Samstyrkens beskæftigelse også tilbud om praktikophold for borgerne i både private virksomheder og ved Varde Kommune. Disse praktikophold har været uden omkostninger for virksomhederne, idet Samstyrken fortsat har betalt borgernes løn. Praktikophold har ikke været tidsbegrænsede.

 

Samstyrken ønsker at styrke borgernes muligheder for ekstern beskæftigelse – dvs. beskæftigelse på virksomheder uden for Samstyrkens eget regi.

 

I 2019 kører Samstyrken derfor et udviklingsprojekt, som skal sætte fokus på at skabe bedre muligheder for ekstern beskæftigelse for borgerne i Samstyrken. Herefter overgår projektet til daglig drift.

 

En del af projektet er at sikre, at borgere ikke har lange praktikforløb i eksterne virksomheder, uden at disse fører til mere permanent beskæftigelse for borgeren. Samstyrken tager derfor kontakt til de eksisterende praktiksteder for at undersøge muligheden for, at praktikken omdannes til en ekstern beskæftigelse, hvor borgeren aflønnes af virksomheden. Såfremt virksomheden ikke ønsker dette, vil praktikken blive opsagt, og nye praktikker vil blive forsøgt etableret.

 

Med inspiration fra Vejle Kommune vil Samstyrken fremover operere med fem forskellige niveauer af beskæftigelsestilbud, – hvor det øverste niveau er mest frigjort fra Samstyrkens egne beskæftigelsestilbud:

 

Tilbud

Beskrivelse

Job med løntilskud tilknyttet Jobcoach

Beskæftigelse uden for Samstyrkens tilbud.

Samarbejde med Jobcenteret.

Medarbejder får løn af virksomheden.

Ekstern beskæftigelse

Beskæftigelse uden for Samstyrkens tilbud.

Medarbejder får løn af virksomheden.

Eksternt læringsforløb

Læringsforløb uden for Samstyrkens tilbud.

Tidsbegrænset med fokus på etablering af ekstern beskæftigelse.

Medarbejderen får løn af Samstyrken.

Internt læringsforløb

Læringsforløb internt i Samstyrkens tilbud.

Fokus på at opkvalificere medarbejderen.

Medarbejderen får løn af Samstyrken.

Intern beskæftigelse

Beskæftigelse internt i Samstyrkens beskæftigelsestilbud.

Medarbejderen får løn af Samstyrken

 

Borgerne kan have en eller flere dage om ugen i flere typer beskæftigelse. Fx kunne en borger være to dage om ugen i ekstern beskæftigelse og 2-3 dage om ugen i intern beskæftigelse eller internt læringsforløb.

 

Leder af Samstyrken Kurt Berthelsen deltager på udvalgsmødet og orienterer om de nye planer for Samstyrkens beskæftigelse.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Samstyrkens nye plan for beskæftigelse med fokus på ekstern beskæftigelse giver borgerne bedre muligheder for at komme i ekstern beskæftigelse og dermed tættere på det ordinære arbejdsmarked.

 

Samstyrkens beskæftigelse finansierer to ansatte, som på deltid (2 dage om ugen pr. medarbejder) får opgaven som Jobcoach. Jobcoachen får til opgave at arbejde med at etablere ekstern beskæftigelse og fungere som sparringspartner for borgere og virksomheder med eksterne beskæftigede.

 

Der er pr. 1. januar 2019 i alt 62½ pladser i Samstyrkens beskæftigelse.

Afhængig af omfanget kan den nye ordning have indflydelse på behovet for antal pladser i beskæftigelsen, Samstyrkens budget, Myndigheds budget samt taksten.

 

Der vil derfor være behov for, at antallet af pladser i beskæftigelsen, taksten samt budgettet for Samstyrken og Myndighed revurderes efter 1 år.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Samstyrkens beskæftigelse drives efter Lov om social service § 103.


Økonomi

Projektet finansieres inden for den eksisterende ramme.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Samstyrkens nye plan for beskæftigelse fremsendes til høring i Handicaprådet, forinden endelig godkendelse i udvalget.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 20-12-2018

Handicaprådet ser positivt på den nye ordning, da det vil bringe disse borgere tættere på en normal hverdag på en arbejdsplads.

 

Handicaprådet vil foreslå

at der laves en evaluering efter et år.sagsnr18-400_doknr140464-18_v1_ekstern beskæftigelse i samstyrken.docx

Bilag

Ekstern beskæftigelse i Samstyrken


65. Brugertilfredshedsundersøgelse på specialområdet - orientering

Brugertilfredshedsundersøgelse på specialområdet - orientering

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed godkendte i september 2018 spørgeskemaer og plan for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse på specialområdet. Brugertilfredshedsundersøgelsen blev gennemført som en del af Byrådets plan for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser i hele kommunen.

 

Brugertilfredshedsundersøgelsen er nu afsluttet, og resultaterne præsenteres i vedhæftede rapport.

 

Det blev på forhånd valgt, at brugerundersøgelsen skulle foretages på en stikprøve af borgerne. Ca. 25 % af alle borgere i kommunens botilbud, aflastningstilbud og socialpædagogisk støtte (§ 85) er derfor blevet udtrukket til undersøgelsen, og har fået mulighed for at deltage. Derudover er alle borgere i aflastning i uge 40 blevet spurgt, om de vil deltage i undersøgelsen. Endelig er pårørende til beboere på botilbud og aflastningstilbud blevet inkluderet for at give et mere dybdegående billede af målgruppen.

 

Majoriteten af respondenterne har angivet et positivt svar til hovedparten af undersøgelsens spørgsmål. Der er en tydelig tendens til, at det er beboerne på botilbud, som er mest tilfredse med de ydelser og den hjælp, som de modtager med en samlet tilfredshed på 96 %.

 

Udviklingsafdelingen har forestået det primære arbejde med brugertilfredshedsundersøgelsen. Praktikant Lise Anderson og udviklingskonsulent for specialområdet Sanne Schroll Lønborg præsenterer resultatet på mødet.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at undersøgelsen giver et godt billede af tilfredsheden på specialområdet, og at undersøgelsen også viser, hvor der er plads til forbedring. Tilbuddene på området er i gang med at arbejde med de områder, hvor undersøgelsens besvarelser er kritiske fx i forhold til fælleslokalerne og maden på Aflastningstilbuddene.

 

Forvaltningen anbefaler desuden, at rapportens punkter til overvejelser på side 7 tages til efterretning, og indarbejdes i arbejdet med fremtidige brugertilfredshedsanalyser på specialområdet. Det bør fx overvejes, om en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse er den bedste måde at følge op på tilfredsheden på specialområdet. Målgruppen kan for det første have svært ved at give udtryk for deres mening i et spørgeskema, og en del af borgerne bliver utrygge ved at blive kontaktet af en medarbejder, som de ikke kender. Observationer ude på de enkelte tilbud kunne være en anden mulighed for at undersøge borgernes tilfredshed.

 

Brugertilfredshedsundersøgelsen er udført inden for tilbuddenes egne budgetter med hjælp fra forvaltningen.


Konsekvens i forhold til visionen

Brugertilfredshedsundersøgelsen havde specifikke spørgsmål vedr. naturen jf. visionen.


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Ingen


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen drøftes, og

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Dog bemærker udvalget, at antallet af respondenter i undersøgelsen er af et beskedent omfang. Udvalget ønsker, at antallet af respondenter øges i forbindelse med gennemførelse af fremtidige undersøgelser. Udvalget bemærker endvidere, at resultatet af undersøgelsen generelt er positivt. Udvalget ser positivt på, at undersøgelsens resultat anvendes som input til udvikling af området og dialog med de pårørende.

 

 

 


Beslutning Handicaprådet den 20-12-2018

Til efterretning.sagsnr18-5997_doknr167277-18_v1_btu specielområder - endelig rapport.docx

Bilag

BTU specielområder - Endelig Rapport


66. Center Bøgely - opgørelse i forbindelse med opsigelse af driftsoverenskomst

Center Bøgely - opgørelse i forbindelse med opsigelse af driftsoverenskomst

Sagsfremstilling

Center Bøgely har i en årrække haft driftsoverenskomst med Varde Kommune, men har pr. 31.12.2018 valgt at opsige denne.

 

I forbindelse med opsigelsen af driftsoverenskomsten har Varde Kommune og Center Bøgely holdt en række møder for at afklare og aftale diverse emner – herunder fx hvad der sker med et evt. over/underskud, forpligtelser i forhold til feriepenge og løn mv.  I det vedhæftede bilag findes en oversigt over denne afklaring.

 

Samtidig har Varde Kommune også fået Center Bøgelys inventar opgjort, idet en del af takstmidlerne fra bl.a. Varde Kommune igennem de sidste år er gået til Center Bøgelys inventar. Inventaropgørelsen viser, at der er inventar på Center Bøgely for i alt 140.200 kr. – fordelt på følgende poster:

Bil VW UP

28.000

 

Bil VW Polo

90.000

 

Inventar

22.200

 

 

 

 

Varde Kommune har i både 2017 og 2018 haft ca. 32 % af pladserne på Center Bøgely, mens de øvrige ca. 68 % pladser har været anvendt af andre kommuner. Dette ville også være fordelingsnøglen, såfremt Varde Kommune ikke eftergiver Center Bøgely inventaret.

 

Idet der ikke er tale om noget stort beløb i inventaropgørelsen, og Center Bøgely ikke har nogen formue, indstiller forvaltningen til, at Varde Kommune overdrager inventaret til Center Bøgely. Såfremt inventaret ikke overgives til Center Bøgely, vil udgiften blive lagt på taksten i de kommende år.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er i Varde Kommunes egen interesse at overdrage inventaret til Center Bøgely.

 

Hvis Center Bøgely skal betale for inventaret, vil det være en omkostning, som kommer til at indgå i deres budget/regnskab for 2019, og derfor også i taksten.

Da Center Bøgely har opsagt aftalen med Varde Kommune, har kommunen ikke længere nogen indflydelse på beregningen af taksten, og som selvejende institution er de ikke underlagt Regionens rammeaftale. Fremover vil det være Socialtilsyn Syd, som skal føre tilsyn med Center Bøgely og deres budget/regnskab.

Det kan derfor ikke oplyses, hvordan taksten vil være fremover.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Overdragelse sker i henhold til reglerne for Kommunalfuldmagten.


Økonomi

Ingen


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Center Bøgely overdrages inventaret på 140.200 kr.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 20-12-2018

Til efterretning.sagsnr18-526_doknr57266-18_v1_opsigelse af dirftsoverenskomst - afklaring af emner.docx

Bilag

Opsigelse af dirftsoverenskomst - afklaring af emner


67. Ny samarbejdsaftale med Center Bøgely - orientering

Ny samarbejdsaftale med Center Bøgely - orientering

Sagsfremstilling

Center Bøgely har i en årrække haft driftsoverenskomst med Varde Kommune, men har pr. 31. december 2018 valgt at opsige denne. Varde Kommune og Center Bøgely har derfor indgået samarbejdsaftale, som gælder pr. 1. januar 2019.

 

Det fremgår bl.a. af samarbejdsaftalen, at Center Bøgely og Varde Kommune fremover mødes en gang årligt for at evaluere samarbejdet.

 

Center Bøgely sidestilles fremover med andre forsorgshjem.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at samarbejdsaftalen giver et godt grundlag for det fremtidige samarbejde med Center Bøgely. Ved opsigelse af driftsoverenskomsten sidestilles Center Bøgely med øvrige forsorgshjem efter Servicelovens § 110, men fordi Center Bøgely er lokale, ønsker forvaltningen at have en samarbejdsaftale med Center Bøgely.

 

Varde Kommune betaler for pladser til borgere fra Varde Kommune på Center Bøgely via taksten, ligesom Varde Kommune betaler for pladser på øvrige forsorgshjem i landet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Center Bøgely er et forsorgshjem, hvor pladserne er oprettet efter Lov om social service § 110.


Økonomi

Ingen


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 20-12-2018

Til efterretning.sagsnr18-12791_doknr169401-18_v1_underskrevet samarbejdsaftale - center bøgely og varde kommune.pdf

Bilag

Underskrevet samarbejdsaftale - Center Bøgely og Varde Kommune


68. Orientering vedr. leverandørvalg på udbud af urologiprodukter

Orientering vedr. leverandørvalg på udbud af urologiprodukter

Sagsfremstilling

Der er i efteråret 2018 gennemført udbud af urologiprodukter i indkøbsfællesskabet Sydjysk Kommuneindkøb – bestående af Varde, Vejen og Billund kommuner.

Handicaprådet behandlede udbudsmaterialet på mødet den 26. april 2018.

 

Sydjysk Kommuneindkøb genudbød i fællesskab aftalen på urologi.

Ved tilbudsfrist indkom 3 tilbud, hvor OneMed var det økonomiske mest fordelagtige for Sydjysk Kommuneindkøb, og Sydjysk Kommuneindkøb har tildelt OneMed kontrakten.

 

Som en del af tilbudsevalueringen, blev der foretaget en kvalitetstest af de tilbudte produkter.  Kvalitetstesten blev foretaget af Varde, Vejen og Billund kommuners kontinenssygeplejersker ud fra et sygeplejefaglig skøn.

 

Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2019, hvor alle borgere skal være flyttet fra nuværende leverandør (Mediq).


Retsgrundlag

Serviceloven § 112

Retssikkerhedsloven § 37 (Handicaprådet)

Retssikkerhedsloven § 30 (Ældrerådet)


Høring

Handicapråd og Ældreråd til orientering.


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 20-12-2018

Til efterretning.

69. Orientering vedr. leverandørvalg på udbud af diabetesartikler

Orientering vedr. leverandørvalg på udbud af diabetesartikler

Sagsfremstilling

Der er i 2018 gennemført udbud af diabetesartikler i indkøbsfællesskabet Sydjysk Kommuneindkøb – bestående af Varde, Vejen og Billund kommuner.

Handicaprådet behandlede udbudsmaterialet på mødet den 21. juni 2018.

 

Sydjysk Kommuneindkøb genudbød i fællesskab aftalen på diabetesartikler.

Der indkom 3 tilbud, hvor OneMed var det økonomiske mest fordelagtige for Sydjysk Kommuneindkøb, og Sydjysk Kommuneindkøb har tildelt OneMed kontrakten.

 

Kontrakten træder i kraft den 1. februar 2019, hvor alle borgere skal være flyttet fra nuværende leverandør (Mediq) til OneMed.

 

Der er en verserende klagesag vedr. udbuddet. Billund Kommune er tovholder for udbuddet, og håndterer klagesagen i samarbejde med advokatfirmaet Horten.

 


Retsgrundlag

Serviceloven § 112

Retssikkerhedsloven § 37 (Handicapråd)

Retssikkerhedsloven § 30 (Ældreråd)


Høring

Handicaprådet og Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 20-12-2018

Til efterretning.

70. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/ formanden

-         KL´s Handicap- og Psykiatrikonference den 28/11-18.
Plancher fra konferencen: https://tilmeld.kl.dk/hpkonference2018/program-1.html

-         Evaluering af år 2018 i Handicaprådet.

-         Årshjul for Handicaprådet 2019.

-         Ny afregningsmodel for bespisning i institutioner.

 

 

Orientering v/ medlemmerne

 

 

Orientering v/ sekretariatet

-         Udbetaling af kørselsgodtgørelse for 2018.


Beslutning Handicaprådet den 20-12-2018

-         Lotte Christiansen, som repræsenterer Dansk Blindesamfund syntes stadig at lydavisen burde have været med i kataloget til Byrådets budgetseminar. Mener der er sket en procedurefejl, og ønsker at lydavisen skal indgå i budgettet 2020.

 

-         M.h.t. afregning for bespisning blev det pointeret, at der ikke er nogen der betaler for noget de ikke får. Der arbejdes på en ny afregningsmodel.

 

-         Orientering om møde afholdt mellem Claus Fjeldgaard og Gitte Eskesen fra Varde Kommune og bestyrelsen for Kvie Sø Efterskole med henblik på det kommende samarbejde.
Det blev foreslået, at der holdes et lignende møde med Børn og Unge området.

Sekretariatet undersøger tilsynsopgaven m.h.t. efterskoler.

 

 

 

 sagsnr18-20_doknr191071-18_v1_årshjul for handicaprådet 2019.pptx

Bilag

Årshjul for Handicaprådet 2019


71. Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Sagsfremstilling

-         Pressemeddelelse ang. Handicaprådets besøg hos Nygårds Afrika for at se Annebergs handicaphytter. Bragt i Jydske Vestkysten den 12/12-18.


Beslutning Handicaprådet den 20-12-2018

Til efterretning.

72. Ændring i fordeling af pladser i Samstyrkens aflastning - høring - Lukket punkt