UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Nr. Lydumvej 110, 6830 Nørre Nebel

STARTTIDSPUNKT

22-11-2018 15:45:00

SLUTTIDSPUNKT

22-11-2018 18:00:00


PUNKTER

52. Handicaprådsmøde hos Nygårds Afrika og Anneberg Limtræ
53. Godkendelse af dagsorden
54. Orientering om §§ som jævnligt benyttes i Handicaprådet
55. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard Sundhedslovens §140
56. Brugertilfredshedsundersøgelse på specialområdet
57. Udvidelse af antal pladser i Samstyrkens beskæftigelse
58. Godkendelse af takster for botilbud, madservice samt huslejer for pleje- og ældreboliger for 2019
59. Gruppetilbud for ældre borgere i § 85 - orientering
60. Økonomisk genopretningsplan - specialområdet
61. Gensidig orientering
62. Pressemeddelelser52. Handicaprådsmøde hos Nygårds Afrika og Anneberg Limtræ

Handicaprådsmøde hos Nygårds Afrika og Anneberg Limtræ

Sagsfremstilling

Handicaprådets møde den 22. november 2018 starter med et besøg hos Nygaards Afrika,
Nr. Lydumvej 110, 6830 Nørre Nebel, for at se og blive orienteret om Anneberg Limtræs handicaphytter.

 

Derefter afholdes rådets møde hos Annebergs Limtræ, Lundtangvej 16, Lunde, 6830 Nørre Nebel.


Retsgrundlag

Ingen.


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 22-11-2018

Gitte Eskesen deltog ikke i besøget.

 

Niels Nygaard og Christian Anneberg viste hytterne for Handicaprådet.

Det var for Handicaprådet meget positivt at se og prøve handicaphytterne, som er lavet med et rigtig godt resultat.

 

Taget til efterretning.

 

 

53. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Handicaprådet den 22-11-2018

Godkendt.

54. Orientering om §§ som jævnligt benyttes i Handicaprådet

Orientering om §§ som jævnligt benyttes i Handicaprådet

Sagsfremstilling

På mødet i Handicaprådet den 24/5-18 var der en generel orientering om paragraffer som jævnligt benyttes indenfor Handicaprådet.

 

På mødet vil Berit Østergaard Nielsen yderligere orientere om paragraffer i Serviceloven, relateret til børn/unge med funktionsnedsættelser og deres familier.


Retsgrundlag

Serviceloven


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 22-11-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-20_doknr173176-18_v1_oversigt - §§ i serviceloven, relateret til børnunge med funktionsnedsættelser og deres familier.docx

Bilag

Oversigt - §§ i Serviceloven, relateret til børn/unge med funktionsnedsættelser og deres familier


55. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard Sundhedslovens §140

Godkendelse af revideret kvalitetsstandard Sundhedslovens §140

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed godkendte på mødet den 16. januar 2018 en ny kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse – Sundhedslovens § 140.

Kommunerne har siden kommunalreformen haft ansvaret for at tilbyde borgerne genoptræning efter sygehusindlæggelse.

 

I Sundhedsstyrelsens vejledning står der, at ”Genoptræning er en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem patient/borger, eventuelt pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at patienten/borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt.”

 

Siden godkendelsen er der trådt en ny lovgivning i kraft. Lovgivningen giver borgeren ret til at vælge en anden leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræning inden for 7 kalenderdage. Dette gælder dog kun, hvis KL har godkendt en anden leverandør inden for det område, som borgeren skal have genoptrænet. Lovændringen er nu skrevet ind i kvalitetsstandarden.

 

Derudover er der tilføjet flere kategorier under de komplekse genoptræningsplaner. Alle kategorier har før ligget under kategorien ”øvrige”. Så det er ikke et udtryk for, at der er kommet flere genoptræningsplaner til, men i stedet et ønske om at kunne følge de forskellige kategorier mere præcist, så vi ved, hvilke borgere vi genoptræner. De kategorier, der er tilføjet, er frakturer (over- og underekstremitet), rygproblemer og hjertesygdom.

 

Tidligere er borgeren blevet afsluttet allerede efter en udeblivelse, hvor der ikke på forhånd er blevet meldt afbud. Det har medført meget administrativt arbejde, og er derfor blevet ændret, således at det i kvalitetsstandarden nu fremgår, at; ”Hvis borgeren udebliver fra træningen mere end to gange, vil det medføre afslutning af genoptræningen. 

 

Herudover er der tilføjet flere mindre rettelser, som ikke har betydning for serviceniveauet, men som alene er foretaget, så kvalitetsstandarden stemmer bedre overens med opsætningen i vores it-system.

 

Kvalitetsstandarden er gældende pr. 1. januar 2019.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den nye kvalitetsstandard lever op til den nyeste viden og til de gældende kliniske retningslinjer og anbefalinger inden for området. Endvidere sætter den nye kvalitetsstandard en klar retning for, hvad borgerne kan forvente, afhængigt af hvilket genoptræningsbehov de har.


Retsgrundlag

Sundhedslovens §140


Økonomi

Budgettet for den ikke komplekse genoptræning udgør 4.072.060kr. i 2018.

 

Den komplekse genoptræning løses af Træning og Rehabilitering, som har et rammebudget. Her er det ikke muligt separat at opgøre udgiften til §140 træning, da opgaven udføres sammen med andre former for træning.


Høring

I forbindelse med godkendelsen af kvalitetsstandarden i januar, var kvalitetsstandarden til høring i Handicapråd og Ældreråd. Handicaprådet bakkede dengang op om den nye kvalitetsstandard. Ældrerådet havde ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

Da de nye rettelser ikke har betydning for serviceniveauet, vurderer forvaltningen, at kvalitetsstandarden ikke skal til høring igen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den reviderede kvalitetsstandard godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt. Sagen sendes til orientering i Handicap- og Ældreråd.


Beslutning Handicaprådet den 22-11-2018

Taget til efterretning.

 

Handicaprådet ønsker dog, at der stadig vil være fokus på særlige målgrupper, hvor det måske kan være aktuelt med mere end 2 udeblivelser, inden det medfører afslutning af genoptræningen.sagsnr18-12496_doknr160871-18_v1_kvalitetsstandard.docx

Bilag

Kvalitetsstandard


56. Brugertilfredshedsundersøgelse på specialområdet

Brugertilfredshedsundersøgelse på specialområdet

Sagsfremstilling

I efteråret 2018 gennemføres brugertilfredshedsundersøgelse (BTU) på specialområdet, som en del af Byrådets plan for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser i hele kommunen.

 

Udvalget forelægges her de spørgeskemaer, der anvendes i undersøgelsen samt plan for gennemførelse af BTU’en.

 

Der er udarbejdet fem spørgeskemaer, som henvender sig til forskellige grupper:

Spørgeskemaer:

Hvor mange spørges?

Borgere der bor på botilbud (SEL §§ 107, 108 samt ABL §105 med § 85 støtte)

Tilfældigt udtræk af ca. 25 % af borgerne i de enkelte tilbud.

Svarer til ca. 41 borgere i alt.

Borgere der bor i eget hjem og modtager socialpædagogisk støtte (SEL § 85)

Tilfældigt udtræk af ca. 25 % af borgerne i de enkelte tilbud.

Svarer til ca. 91 borgere i alt.

Borgere i aflastning

Borgere i aflastning i uge 40 spørges.

Pårørende til borgere i et af vores botilbud

Alle pårørende får spørgeskema sendt på mail – så vidt det er muligt at skaffe mailadresser.

Pårørende til borgere i aflastningen

Alle pårørende får spørgeskema sendt på mail – så vidt det er muligt at skaffe mailadresser.

 

Alle spørgeskemaer er udarbejdet, så de kan besvares elektronisk. Borgerne får mulighed for enten selv at udfylde spørgeskemaet, få hjælp fra en pårørende eller få hjælp fra personalet. Såfremt borgeren ønsker hjælp fra personalet (elever og medarbejdere), vil det så vidt muligt ikke være det daglige personale, der hjælper borgeren. I stedet bliver der lavet en form for rotation, så det personale, som hjælper med spørgeskemaundersøgelsen spørger på andre afdelinger/tilbud, end der hvor de arbejder.

 

Spørgsmålene i spørgeskemaerne er udarbejdet med øje for, hvilke spørgsmål KL og Indenrigsministeriet har med i de spørgeskemaer, som de stiller til rådighed for kommunerne. Vi har dog kun valgt nogle af KL’s spørgsmål og så tilføjet andre, så spørgeskemaerne kommer til at passe bedst med Varde Kommunes tilbud.

 

Tidsplan for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen vedlægges som bilag.

 

Spørgeskemaerne findes på følgende link (i bagrundsoplysninger i starten af spørgeskemaerne tastes blot 1), og er også vedhæftet som bilag:

Botilbud

http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=REMPFFTV9K3J

 

Aflastning

http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=NVX3HSTZ1615

 

Socialpædagogisk støtte (SEL §85)

http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=P113ZATV11CJ

 

Botilbud pårørende

http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=Z5ERPXKZ3NC6

 

Aflastning pårørende

http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=PA27PFMC3196

 

Resultatet af undersøgelsen forelægges udvalget og Handicaprådet i november.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de udarbejdede spørgeskemaer til brugertilfredshedsundersøgelsen på specialområdet dækker området godt, samt at planen for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen både giver medarbejdere, borgere og pårørende nødvendig tid til gennemførelse af undersøgelsen.


Konsekvens i forhold til visionen

Der spørges til borgernes oplevelse af naturen i spørgeskemaet.


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres indenfor tilbuddenes egne budgetter.


Høring

Handicaprådet til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at spørgeskemaerne til brugertilfredshedsundersøgelsen godkendes, og

at planen for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 22-11-2018

Taget til efterretning.sagsnr18-5997_doknr97431-18_v1_tids- og handleplan btu specialområdet.docx
sagsnr18-127_doknr138810-18_v1_spørgeskema pårørende botilbud.pdf.pdf
sagsnr18-127_doknr138809-18_v1_spørgeskema pårørende aflastning.pdf.pdf
sagsnr18-127_doknr138808-18_v1_spørgeskema botilbud.pdf.pdf
sagsnr18-127_doknr138807-18_v1_spørgeskema - aflastning.pdf.pdf
sagsnr18-127_doknr138806-18_v1_spørgeskema - §85.pdf.pdf

Bilag

Tids- og handleplan BTU specialområdet
Spørgeskema pårørende Botilbud.pdf
Spørgeskema pårørende aflastning.pdf
Spørgeskema Botilbud.pdf
Spørgeskema - Aflastning.pdf
Spørgeskema - §85.pdf


57. Udvidelse af antal pladser i Samstyrkens beskæftigelse

Udvidelse af antal pladser i Samstyrkens beskæftigelse

Sagsfremstilling

Samstyrken driver i dag beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud efter Lov om social service §§ 103 og 104. Tilbuddene er placeret i både Varde og Ølgod på flere matrikler.

 

Der har siden 2016 været overbelægning i både Samstyrkens beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud, og i dag er der følgende overbelægning:

§ 103: Normeret til 53,5 og har indskrevet 61 pr. 31. juli 2018.

§ 104: Normeret til 32,5 og har indskrevet 40 pr. 31. juli 2018.

 

Ifølge aftale i KKR skal Varde Kommune hvert kvartal redegøre for belægningsprocenten. Såfremt denne afviger med mere end 5 %, så skal afvigelsen begrundes, samt hvordan problemet løses. Varde Kommune har overfor KKR forklaret, at vi tilpasser tilbuddet. Det er denne tilpasning, vi nu ønsker at foretage.

 

Pr. 1. august 2018 forventer Samstyrken, at der er behov for følgende antal pladser:

§ 103: 62,5 pladser – svarende til en stigning på 9 pladser i forhold til normeringen i dag.

§ 104: 44 pladser – svarende til en stigning på 11,5 pladser i forhold til normeringen i dag.

 

Overbelægningen skyldes, at Varde Kommune efter politisk ønske gennem en årrække har udvidet antallet af botilbudspladser for at kunne tilbyde borgerne botilbud i egen kommune. I samme omgang har Varde Kommune arbejdet med at flere borgere er flyttet ud fra botilbud og til egen bolig med socialpædagogisk støtte. En stor del af disse borgere har dog stadig behov for beskæftigelsestilbud. Når flere borgere bliver boende i Varde i stedet for at blive placeret i botilbud uden for kommunen betyder det naturligt en øget tilgang til Varde Kommunes beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.

 

Stigningen, som ligger ud over den aktuelle overbelægning, skyldes, at mange STU-elever afslutter deres STU, og derfor herefter skal have enten beskæftigelses-, aktivitets- eller samværstilbud.

 

Udvidelsen af antallet af pladser i Samstyrkens beskæftigelses- samt aktivitets- og samværstilbud får betydning for taksten.

Taksten for § 103 er i dag på 355 kr. Ved udvidelse til det nye antal pladser falder taksten til 346 kr.

Taksten for § 104 er i dag 469 kr. Ved udvidelse til det nye antal pladser falder taksten til 459 kr.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at udvide beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud med henholdsvis 9 og 11,5 pladser, både fordi der allerede er overbelægning, og fordi der skal skabes plads til de borgere, der afslutter deres STU-forløb.

 

Samstyrken har igangsat arbejde med at skabe bedre muligheder for, at borgerne kan tilbydes ekstern beskæftigelse i stedet for at få tilbud om beskæftigelse hos Samstyrken. Forvaltningen følger dette arbejde tæt og forventer, at dette tiltag på sigt vil nedsætte behovet for antal pladser i Samstyrkens beskæftigelse.


Retsgrundlag

Lov om Social Service §§ 103 og 104


Økonomi

Taksterne for §§ 103 og 104 falder som følge af udvidelse af antallet af pladser.

 

Økonomien på området består dels af tilbuddenes budget, takstindtægterne samt myndigheds betaling for borgere, der benytter tilbuddet.

 

Tilbuddene skal tilføres ekstra budget, som modregnes af øgede takstindtægter, da der nu er flere personer i tilbuddene.

Myndighedens betaling for borgerne bliver mindre, både for borgere fra Varde Kommune og fra andre kommuner.

 

Da der har været overbelægning siden 2016, har ændringen ikke væsentlig betydning for budgettet, så ændringen afholdes indenfor områdets ramme.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvidelsen af Samstyrkens beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud godkendes således, at der pr. 1. januar 2019 er 62,5 pladser i beskæftigelsen (§ 103) og 44 pladser i aktivitets- og samværstilbuddet (§ 104).


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 22-11-2018

Taget til efterretning.

58. Godkendelse af takster for botilbud, madservice samt huslejer for pleje- og ældreboliger for 2019

Godkendelse af takster for botilbud, madservice samt huslejer for pleje- og ældreboliger for 2019

Sagsfremstilling

Indenfor udvalgets område opkræves der brugerbetaling og takster hos borgere og hos andre kommuner. Taksterne fastsættes på grundlag af det vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning indenfor de forskellige områder. Takster, der opkræves hos borgere og beboere offentliggøres på Varde Kommunes hjemmeside. Takster på det specialiserede socialområde offentliggøres på tilbudsportalen.

 

Takster på ældreområdet

Betaling for madservice i eget hjem kan maksimalt fastsættes til kommunens anskaffelsespris eller den maksimale egenbetaling, som hvert år fastsættes af ministeriet. Ministeriet har endnu ikke udmeldt den maksimale egenbetaling, men den forventes at blive på 54 kr. pr. dag for en normal hovedret leveret hos borgeren. Da Varde Kommunes anskaffelsespris for en almindelig hovedret inkl. levering forventes at blive godt 49 kr. og dermed mindre end den maksimale egenbetaling, fastsættes egenbetalingen til anskaffelsesprisen afrundet til nærmeste hele kroner.

Egenbetalingen for en diæt hovedret fastsættes til den maksimale egenbetaling på 54 kr.

Der ydes ikke kommunalt tilskud til for- og efterretter, og egenbetaling fastsættes således til anskaffelsesprisen hos Det Danske Madhus.

 

Borgere, som ønsker madservice i eget hjem fra en anden leverandør end Det Danske Madhus kan visiteres til et fritvalgsbevis. Værdien af et fritvalgsbevis til madservice fastsættes til anskaffelsesprisen for en normal hovedret hos Det Danske Madhus Varde, afrundet til nærmeste hele kroner.

 

Egenbetalingen for madservice på plejecentre og borgere i eget hjem justeres i overensstemmelse med den maksimale egenbetaling, når denne i løbet af november udmeldes fra ministeriet.

 

De øvrige takster på plejecentre og på ældreområdet er fremskrevet med KL’s gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 2,0%

 

Godkendelse af husleje i kommunale pleje- og ældreboliger

Huslejen i kommunale almene pleje- og ældreboliger fastsættes i henhold til lov om leje af almene boliger. Der er for samtlige afdelinger udarbejdet budgetter, og der har været afholdt afdelingsmøder for beboerne, hvor der er foretaget gennemgang af regnskab 2018 og budget 2019. Der har ikke været bemærkninger vedrørende huslejeændringerne. Mange af beboere modtager boligydelse, som i betydeligt omfang bidrager til huslejen.

Økonomien for den enkelte boligafdeling skal hvile i sig selv.

 

Brugerbetaling i institutioner på det specialiserede socialområde

Betaling for ophold i kommunale botilbud efter §§ 107, 108, 109 og 110 i lov om social service, fastsættes jfr. bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006.

For borgere fra andre kommuner med ophold i Varde Kommunes botilbud fastsættes brugerbetalingen på grundlag af handlekommunens takster, og opkrævning foretages fra 1. januar 2017 også af handlekommunen.

 

Kommunernes betaling for borgere med ophold i institutioner på det specialiserede socialområde, som er omfattet af aftaler mellem kommunerne i Region Syddanmark

Taksterne er fastsat i henhold til Rammeaftalen 2019-2020 for det specialiserede socialområde om generelle tilbud.

Taksterne fastsættes med udgangspunkt i driftsbudgettet for de enkelte tilbud tillagt afskrivning og forrentning af bygninger samt administration. Endvidere er der taget højde for ændringer som følge af overførsler af over- og underskud fra tidligere år.

Taksterne udmøntes i grundpakker og ydelsespakker, hvor ydelsespakkerne er udtryk for borgerens behov for hjælp og pædagogisk bistand. En differentieret betaling for pakkerne sikrer således, at der er sammenhæng mellem borgerens behov og betalingen herfor.

På enkelte områder er der ikke pakkeafregning, da det ikke giver mening. I stedet afregnes med en fast takst pr. beboer pr. døgn.

 

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagen behandling.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende bestemmelser om takstfastsættelse, samt det godkendte budget.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om Social Service og Lov om Almene Boliger


Økonomi

---


Høring

Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at brugerbetaling, huslejer og takster på ældreområdet og det specialiserede område godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 22-11-2018

Taget til efterretning.

 

Der eftersendes bemærkning vedr. egenbetaling af hovedret.sagsnr18-3862_doknr170405-18_v1_huslejebudget 2019 - pleje- og ældreboliger.pdf
sagsnr18-3862_doknr167436-18_v1_takster - madservice og ophold.xls
sagsnr18-3862_doknr170394-18_v1_takster 2019 - det specialiserede socialområde.xlsx

Bilag

Huslejebudget 2019 - Pleje- og ældreboliger
Takster - Madservice og ophold
Takster 2019 - Det Specialiserede socialområde


59. Gruppetilbud for ældre borgere i § 85 - orientering

Gruppetilbud for ældre borgere i § 85 - orientering

Sagsfremstilling

Bo- og Rehabiliteringstilbud Lundens dagtilbud (efter Servicelovens § 104) er til borgere op til 70 år, og som er bosiddende udenfor Lunden. Der er 10 pladser, som benyttes af 19 borgere. Hver borger har enten en, to eller tre dage om ugen i dagtilbuddet, som har åbent mandag til torsdag.

 

I 2019 bliver to borgere 70 år, og kan derfor ikke længere benytte dagtilbuddet. I de kommende ti år bliver yderligere 7 borgere 70 år eller nærmer sig 70 år.

 

De ældre borgere profiterer af dagtilbuddet, men har ikke ressourcer til at deltage hele dagen. Til gengæld har de stadig glæde af samværet og de sociale relationer, som opstår i mødet med andre borgere med erhvervet hjerneskade i Lundens regi.

Lunden ønsker derfor at tilbyde de borgere, som ikke længere profiterer af et dagtilbud efter Servicelovens § 104, men som stadig er visiteret til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 et gruppetilbud, hvor borgerne kan mødes en formiddag en til to gange om måneden.

 

Gruppetilbuddet vil således være for borgere, der ikke længere modtager dagtilbud, enten fordi borgeren er fyldt 70 år, og derfor er faldet for aldersgrænsen, eller fordi personalet vurderer, at borgeren ikke længere profiterer af et heldagstilbud i dagtilbuddet. Lunden vil i samarbejde med Social og Handicap Myndighed vurdere, hvilke borgere der tilbydes gruppetilbuddet for ældre borgere.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at et gruppetilbud for ældre borgere vil være gavnligt for borgerne, da det støtter deres sociale liv. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at der i den socialpædagogiske støtte, der gives til borgerne i dag, er plads til at tage tid ud til deltagelse i gruppetilbud. Da gruppetilbuddet tilbydes som en del af borgernes eksisterende §85 støtte, vil det ikke betyde en serviceudvidelse. Det nye tilbud får derfor ingen betydning for økonomien


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Lov om social service § 85 (socialpædagogisk støtte) og § 104 (dagtilbud).


Økonomi

Ingen


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Taget til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 22-11-2018

Taget til efterretning.

60. Økonomisk genopretningsplan - specialområdet

Økonomisk genopretningsplan - specialområdet

Sagsfremstilling

Som udvalget tidligere er blevet præsenteret for, så er der underskud på Social og Handicaps budget, hvorfor forvaltningen arbejder på en økonomisk genopretningsplan for at sikre, at underskuddet i 2018 reduceres, og at der undgås underskud i 2019.

 

Socialchef Gitte Eskesen præsenterer de konkrete forslag i den økonomiske genopretningsplan på mødet.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den økonomiske genopretningsplan giver det bedst mulige bud på en reduktion af underskuddet samtidig med, at serviceniveauet bevares bedst muligt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Intet.


Økonomi

---


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at indholdet af den økonomiske genopretningsplan godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-11-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

Niels Christiansen (C) og A.C.Hoxcer Nielsen(A) finder ikke sagen belyst i tilstrækkelig grad.

 


Beslutning Handicaprådet den 22-11-2018

Taget til efterretning.

61. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/ formanden.

 

-         Dialogmøde mellem Handicaprådet og Udvalget for Social og Sundhed den 22/5-19.

-         Nyhedsbrev om medicinhåndtering på det specialiserede socialområde. (Bilag)

-         Nyt ledsagerkort til kulturoplevelser.
http://www.vardekommune.dk/content/nyt-kort-gor-kulturoplevelser-billigere-borgere-med-behov-ledsager

-         Temadag den 24/10-18 for kommunale handicapråd – formål og praksis.

-         Bestyrelsen for Kvie Sø Efterskole.

-         Møde med DIN Forsyning vedr. skraldespande.

-         Brugerpanelet.

 

 

Orientering v/ medlemmerne.

 

 

Orientering v/ Sekretariatet.

 

-         Det Centrale Handicapråds årsmøde afholdes den 5/2-19

-         Fortovsnedkørsler i oplandsbyerne.


Beslutning Handicaprådet den 22-11-2018

Det er vigtigt, at sprede kendskabet om ledsagerkort til kulturoplevelser.

 

Handicaprådet er styregruppe for Brugerpanelet. Der vil snart komme udmelding om arrangementer fra Brugerpanelet.

 

Det er stadig mangelfuldt med fortovsnedkørsler i oplandsbyerne.

Opfordring om at benytte ”Giv et praj” på kommunens hjemmeside.

 

Suppleanterne i Handicaprådet inviteres med til mødet i Handicaprådet den 20/12-18.

 sagsnr18-3834_doknr147019-18_v1_nyhedsbrev til borgere og pårørende.docx
sagsnr18-3834_bilagsnr#2766407_v1_[sagsnr.183834] - [dok.nr.14701918] nyhedsbrev til borgere og pårørende.msg

Bilag

Nyhedsbrev til borgere og pårørende
[Sagsnr.:18/3834] - [Dok.nr.:147019/18] Nyhedsbrev til borgere og pårørende


62. Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Beslutning Handicaprådet den 22-11-2018

Der laves pressemeddelelse om samarbejdet med Annebergs Limtræ omkring handicaphytterne ved Nygårds Afrika.