UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Lunden, Lundvej 135A, Varde

STARTTIDSPUNKT

21-06-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-06-2018 18:00:00


PUNKTER

62. Godkendelse af dagsorden
63. Handicaprådsmøde på Lunden
64. Orientering om større anlægsprojekter indenfor det tekniske område
65. Orientering om udbudsprocesser
66. Høring på udbud af diabetesprodukter
67. Nedlæggelse af gæstepladser på Vidagerhus
68. Gensidig orientering
69. Pressemeddelelser62. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Handicaprådet den 21-06-2018

Godkendt.

63. Handicaprådsmøde på Lunden

Handicaprådsmøde på Lunden

Sagsfremstilling

Handicaprådets møde den 21. juni 2018 afholdes på Lunden, Lundvej 135 A, Varde.

 

Mødet vil starte med et oplæg og en rundvisning i huset v/ Annemette Ugelvig.


Retsgrundlag

Ingen.


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 21-06-2018

Taget til efterretning.

64. Orientering om større anlægsprojekter indenfor det tekniske område

Orientering om større anlægsprojekter indenfor det tekniske område

Sagsfremstilling

Udvalgsformand for Plan og Teknik Preben Friis-Hauge, Planchef Tove Wolf og Driftschef Bjarne Fly orienterer om igangværende og kommende større anlægsprojekter indenfor det tekniske område.

 

Deltager kl. 16.30.


Forvaltningens vurdering

-


Konsekvens i forhold til visionen

-


Retsgrundlag

-


Økonomi

-


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler

at orienteringen tages til efterretning.

 


Beslutning Handicaprådet den 21-06-2018

Bjarne Fly deltog ikke i punktet.

 

Preben Friis-Hauge orienterede bl.a. om
- Belægning i Varde Midtby
- Byfornyelse i området ved Varde Å
- Adgangsforhold ved ”Stedet Tæller”, Henne Strand
- ”Det blå plateau” i Blåvand
- Områdeplan for Agerbæk
- Trafikplan for Blåvand
- Udviklingsplan for Blåvand Midtby
- Frello skolen og Sct. Jacobi skole
- Demens- og plejeboliger i Ølgod
- Niveaufri overskæring ved Hjertingvej / Varde Kaserne
- 2 minus 1 vej ved Kærup

 

Handicaprådets medlemmer gjorde opmærksom på
- Frigivne midler til projektet ”Aktivitetsspots i Varde Sommerland”
- Manglende trafiksikkerhed ved til- og frakørsel til Lunden fra Lundvej
- Ønske om handicap-udsigtsparkering ved Henne Strand
- Ønske om cykelsti fra Ansager til Tippen
- Tilgængelighed til fyret i Blåvand

 

Orienteringen taget til efterretning.

65. Orientering om udbudsprocesser

Orientering om udbudsprocesser

Sagsfremstilling

Chef for Indkøb og Forsikringer, Lisbeth Kohls Jensen giver en kort generel orientering om udbudsprocesser – herunder om kommunale samarbejder.

 

Deltager kl. 17.00


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 21-06-2018

Taget til efterretning.

66. Høring på udbud af diabetesprodukter

Høring på udbud af diabetesprodukter

Sagsfremstilling

Der skal gennemføres et genudbud på indkøb af diabetesprodukter. Udbuddet bliver gennemført i indkøbsfællesskabet SK (Sydjysk Kommuneindkøb) bestående af Billund, Varde og Vejen kommuner.

 

Genudbuddet gennemføres, da den nuværende aftale udløber.

 

Billund Kommune er tovholder i forbindelse med gennemførelse af udbuddet, og varetager indtil kontraktskrivning al kommunikation vedr. udbuddet.

 

Det foreløbige udbudsmateriale sendes ligeledes i høring hos leverandørerne. Ældrerådet og Handicaprådet vil blive informeret, hvis der på baggrund af høringen bliver lavet væsentlige ændringer i udbudsmaterialet. 


Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven § 30 (Ældreråd)

Retssikkerhedsloven § 37 (Handicapråd)


Økonomi

---


Høring

Ældreråd og Handicapråd


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at der afgives høringssvar.


Beslutning Ældrerådet den 20-06-2018

Ældrerådet har ingen bemærkninger til udbudsmaterialet.


Beslutning Handicaprådet den 21-06-2018

Såfremt Varde Kommunes serviceniveau er til det, ønsker Handicaprådet, at teknologien forbedres, således at der f.eks. ikke skal benyttes flertals-prik, men at blodsukkermåleapparater i stedet erstattes af chip.

 

Derudover har Handicaprådet ingen bemærkninger til udbudsmaterialet.sagsnr16-3366_doknr92325-18_v1_skrivelse til handicapråd.docx

Bilag

Skrivelse til handicapråd


67. Nedlæggelse af gæstepladser på Vidagerhus

Nedlæggelse af gæstepladser på Vidagerhus

Sagsfremstilling

Socialpsykiatriens botilbud i Janderup, Vidagerhus, blev oprettet i august 2014. Tilbuddet rummer i dag ti midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens § 107 samt to gæstepladser også efter Servicelovens § 107.

 

Målgruppen til Vidagerhus er psykisk sårbare unge, unge der er plaget af angst, stemmer, selvskadende adfærd, psykiske diagnoser og som ikke har stof- og alkoholmisbrug. Det er desuden unge, der har svært ved at varetage egen omsorg og indgå i sociale relationer.

Botilbuddet er for unge mellem 18 og 35 år.

 

Gæstepladserne blev oprettet i 2015 med forventning om, at de til en vis grad ville forebygge indlæggelser og blive brugt af borgere, som havde brug for et trygt sted med professionel støtte at opholde sig et par dage, når tilværelsen blev for uoverskuelig. Det er også denne målgruppe, som har benyttet tilbuddet, men ikke i et omfang, som forventet.

 

Gæstepladserne er således kun blevet brugt i minimalt omfang. I 2017 var belægningsprocenten 1,78 og 1. kvartal 2018 12,8.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at gæstepladserne ikke vil kunne opnå at blive brugt i et omfang, der berettiger fortsat opretholdelse af de 2 pladser.

Hvis der på et senere tidspunkt viser sig, at der ved ændret lovgivning eller større ændringer i borgernes behov, bliver brug for pladserne, vil disse relativt let kunne genetableres.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Gæstepladserne er oprettet efter Lov om Social Service § 107.


Økonomi

De manglende takstindtægter kan dækkes af budgettet for gæstepladserne samt andel af fællesudgifter.
Dog vil der være et mindre underskud på 11.000 kr. grundet efterreguleringer fra tidligere år.

Gæstepladsernes forbrugsafgifter på 41.769 kr. skal indregnes i taksten for Vidagerhus. Fælles udgifter på 11.607 kr. til administration skal fordeles ud på de øvrige tilbud i psykiatrien.


Høring

Handicaprådet


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at sagen sendes sagen til høring i Handicaprådet, inden der træffes endelig afgørelse.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 21-06-2018

Handicaprådet imødekommer forvaltningens vurdering


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Udvalget besluttede at nedlægge gæstepladserne på Vidagerhus.

68. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/ formanden

 

  • Status vedr. lydavis. Er behandlet i Udvalget for Kultur og Fritid den 11/6-18.
  • Høringssvar vedr. dispensationsansøgning til hytter ved Hodde Kro.
  • Vedligeholdelse af løbecykler.
  • Hvordan går det med Prepare?

 

Orientering v/ medlemmerne

 

Orientering / Sekretariatet


Beslutning Handicaprådet den 21-06-2018

Orientering v/ formanden

 

  • Lydavisen medtages til Byrådets budgetforhandlinger i september.
  • Vedligeholdelsen af løbecykler foretages fremadrettet af Samstyrken.

 

Orientering v/ medlemmerne

 

  • A. C. Hoxer Nielsen undrer sig over at udbud om genoptræning ikke har været til høring i Handicaprådet.
  • Berit Østergaard Nielsen orienterede om brugen af Hjælpemiddeldepotet til børneområdet.
  • Lotte Christiansen berettede om meget positive oplevelser med Samstyrken i Ølgod.

 

69. Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Beslutning Handicaprådet den 21-06-2018

Intet at bemærke.