UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Dalgashus, Dalgasvej 35, Varde

STARTTIDSPUNKT

26-04-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-04-2018 18:00:00


PUNKTER

18. Godkendelse af dagsorden
19. Handicaprådsmøde på Dalgashus
20. Ønske om genindførelse af lydavis
21. Høring på udbud af urogoliprodukter
22. De særlige psykiatripladser - orientering
23. Regulering af taksten på Vidagerhus, Socialpsykiatrien
24. Socialstyrelsens puljer 2018
25. Gensidig orientering
26. Pressemeddelelser18. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Handicaprådet den 26-04-2018

Godkendt.

19. Handicaprådsmøde på Dalgashus

Handicaprådsmøde på Dalgashus

Sagsfremstilling

Handicaprådets møde den 26. april 2018 afholdes på Dalgashus, Dalgasvej 35, Varde.
Mødet vil starte med et oplæg og en rundvisning i huset v/ Lars Reinholdt Christensen.

 

Værestedet er et dagtilbud efter Servicelovens 104.

Tilbuddet er rettet mod psykisk sårbare i alderen fra 18 år.


Retsgrundlag

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler
at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 26-04-2018

Taget til efterretning.

20. Ønske om genindførelse af lydavis

Ønske om genindførelse af lydavis

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2017-2020 har Udvalget for Kultur og Fritid på møde den
30/1-17, valgt at pege på løsningsmodel 2 ved mulige løsninger for afløsning af Varde lydavis.

Der henvises til vedlagte bilag.

 

Det har via Frivillighuset og Medborgerhuset ikke været muligt at rekruttere frivillige til at løfte opgaven med lydavisen.

 

Finn Pedersen, konsulent fra Dansk Blindesamfund, deltager under punktets drøftelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Biblioteksloven


Økonomi

---


Høring

---


Anbefaling

Formanden anbefaler
at sagen drøftes på ny.

 


Beslutning Handicaprådet den 26-04-2018

Finn Pedersen gennemgik brugen af en Daisy-afspiller, som tidligere er blevet benyttet til Varde lydavis. Han fortalte samtidig at der er ca. 80 afspillere i omløb blandt brugere i Varde Kommune.

Der er i dag et fint samarbejde omkring brugen af afspillerne, idet de går videre blandt borgerne efter endt brug.

 

Handicaprådet ser muligheder for yderligere brugere, f.eks. hvor flere borgere kan benytte samme afspiller på et plejehjem.

 

Handicaprådet indstiller
at Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Social og Sundhed genoptager lydavisen som et tilbud for borgere i Varde Kommune

at lydavisen også kan anvendes af flere brugere samtidig på et plejehjem

at der følges op på brugen af Daisy-afspillere, som ved brug af andre hjælpemidler.sagsnr16-13500_doknr51540-17_v1_mulige løsninger for afløsning af varde lydavis.docx

Bilag

Handicaprådet 20/3-17: Mulige løsninger for afløsning af Varde lydavis


21. Høring på udbud af urogoliprodukter

Høring på udbud af urogoliprodukter

Sagsfremstilling

Der skal gennemføres et genudbud på indkøb af urologiprodukter. Udbuddet bliver gennemført i indkøbsfællesskabet SK, bestående af Billund, Varde og Vejen kommuner.

 

Genudbuddet bliver lavet, fordi den nuværende aftale udløber.

 

Varde Kommune er tovholder i forbindelse med gennemførelsen af udbuddene, og varetager indtil kontraktskrivning al kommunikation vedrørende udbuddet af urologiprodukter.

 

Varde Kommune har været i dialog med Inkontinensforeningen med henblik på at få en brugerrepræsentant med i udbuddet. Inkontinensforeningen kunne imidlertid ikke finde en bruger, som var villig til at deltage i udbuddet.

 

Varde Kommunes kontinenssygeplejersker arbejder nu på at finde brugerrepræsentant i Varde Kommune.

 

Der skal gøres opmærksom på, at det foreløbige udbudsmateriale ligeledes er i høring i markedet i øjeblikket. Rådet vil blive informeret, hvis der på baggrund af høringen bliver lavet væsentlige ændringer i udbudsmaterialet.

 

I stedet for at vedlægge det fulde udbudsmateriale, er vigtige delelementer i udbudsmaterialet som har direkte betydning for borgeren, beskrevet i vedhæftede bilag.


Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven § 30 (Ældreråd)

Retssikkerhedsloven § 37 (Handicapråd)


Økonomi

---


Høring

Ældreråd

Handicapråd


Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,

at der afgives høringssvar.


Beslutning Ældrerådet den 24-04-2018

Ældrerådet har ingen bemærkninger til udbudsmaterialet.


Beslutning Handicaprådet den 26-04-2018

Handicaprådet har ingen bemærkninger til udbudsmaterialet.sagsnr18-40_doknr61667-18_v1_udbud på urologi til høring i ældrerådet - kravspecifikation.docx
sagsnr18-40_doknr61662-18_v1_udbud på urologi til høring i ældrerådet.docx

Bilag

Udbud på urologi til høring i ældreråd og handicapråd - Kravspecifikation
Udbud på urologi til høring i ældreråd og handicapråd


22. De særlige psykiatripladser - orientering

De særlige psykiatripladser - orientering

Sagsfremstilling

Folketinget besluttede i juni 2017, at der landet over skal etableres i alt 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger, der skal rumme en mindre patientgruppe, der er særligt udsatte grundet svære psykiske lidelser, en udadreagerende adfærd og evt. et samtidigt misbrug.

32 af disse pladser skal placeres i Region Syddanmark, og fordeles mellem Vejle og Esbjerg.

 

Formålet med pladserne er at tilbyde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats samt at forebygge, at borgeren involveres i konflikter og voldsepisoder, der skaber utryghed blandt øvrige borgere og ansatte.

 

Region Syddanmark har driftsansvaret for de særlige pladser, mens kommunerne får visitationsansvaret.

 

Der er en række visitationskriterier, der skal være opfyldt, for at kommunen kan visitere en borger til en af de særlige pladser, herunder at borgeren skal give samtykke til at blive visiteret til en plads.

 

Kommunernes betaling til regionerne for de særlige pladser på en psykiatrisk afdeling, fastsættes af taksten fra bekendtgørelsen december 2017.

 

Den visiterende kommune skal betale 3.836 kr. (i 2017 kroner) pr. dag, patienten opholder sig på en af de særlige pladser. Beløbet reguleres årligt med virkning fra 1. januar.

 

Betalingen for de ubenyttede pladser udgør ligeledes 3.836 kr. pr. dag. Betalingen for ubenyttede pladser sker ved objektiv finansiering, dvs. at den enkelte kommunes andel heraf beregnes på grundlag af kommunens andel af regionens befolkningstal. For Varde Kommune kan dette beløbe sig til 1,8 mio. kr. årligt.

 

Antallet af ubenyttede pladser beregnes dagligt, og udgør antallet af oprettede pladser fratrukket benyttede pladser.

 

Der etableres 15 pladser i Vejle i marts måned 2018. De resterende pladser etableres i Esbjerg på psykiatrisk afdeling, så snart det er fysisk og planlægningsmæssigt muligt.

Det er endnu uvist, hvor stor en udgift Varde kommune kan forvente i 2018, da det afhænger af hvornår pladserne etableres samt hvor mange pladser der benyttes af kommunerne.

Hvis Varde kommune ikke selv benytter nogle af pladserne, vil det maksimale beløb der skal betales være 1,8 mio. kr.

 

Der er modtaget bloktilskud på 305.429 kr. til dækning af udgiften til særlige pladser. Beløbet fremgår af Social- og sundhedsudvalgets budget for 2018 og frem.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det kan blive en udfordring at besætte alle pladser, hvorfor det må forventes, at kommunerne kommer til at betale for ubenyttede pladser.

 

Det er derfor vigtigt, at vi i Varde Kommune tænker pladserne ind i alle relevante sager.


Retsgrundlag

Lov 691 af 8. juni 2017 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven.

Psykiatriloven §§ 42 a – 42 h.

Sundhedsloven § 238 a

Bekendtgørelse nr. 1650 af 18. december 2017 om en samlet plan for patienter med ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling.

Bekendtgørelse nr. 1596 af 18. december 2017 om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling.


Økonomi

Der etableres 15 pladser i Vejle i marts måned 2018. De resterende pladser etableres i Esbjerg på psykiatrisk afdeling, så snart det er fysisk og planlægningsmæssigt muligt.

Det er endnu uvist, hvor stor en udgift Varde kommune kan forvente i 2018, da det afhænger af hvornår pladserne etableres samt hvor mange pladser der benyttes af kommunerne.

 

Der er modtaget bloktilskud på 305.429 kr. til særlige pladser, som fremgår af Social- og sundhedsudvalgets budget for 2018 og frem.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-03-2018

Taget til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 26-04-2018

Orienteringen taget til efterretning, dog med nogen undren.

23. Regulering af taksten på Vidagerhus, Socialpsykiatrien

Regulering af taksten på Vidagerhus, Socialpsykiatrien

Sagsfremstilling

Forvaltningen udarbejder en gang årligt en revidering af taksterne og disse godkendes kommunalt ved årets udgang. Forvaltningen har konstateret, at beregningen af taksten for Vidagerhus i 2016 ikke var korrekt, idet beregningen ikke indeholdt de besparelser, som Vidagerhus afholdt. Dette bevirkede, at taksten for 2016 var for høj. Ændringer i de godkendte takster udenfor den normale tidsplan, kræver særskilt godkendelse.

 

Takstsystemet fordrer, at der sker efterregulering i taksten for 2018. Ved en fejl er dette ikke sket, hvorfor forvaltningen ønsker at regulere taksten, så besparelsen fra 2016 nu bliver indregnet.

 

Beregning af de nye takster:

Pakke:

Basispakke

Ydelses-pakke

Samlet pr. døgn

Tidligere takst

Difference

A

69

549

618

825

-207

B

69

915

984

1.322

-338

C

69

1.281

1.350

1.819

-469

D

69

1.648

1.717

2.316

-599

E

69

2.014

2.083

2.813

-730

F

69

2.380

2.449

3.309

-860

G

69

2.746

2.815

3.806

-991

H

69

3.112

3.181

4.303

-1.122

I

69

3.478

3.547

4.800

-1.253

 

Det ses af ovenstående, at den samlede takst pr. døgn for borgere i pakke A falder med 207 kr., mens taksten pr. døgn for borgere i pakke I falder med 1.253 kr.

 

Pakkerne A til I refererer til, hvor omfattende støtte borgeren har behov for.

 

Vedlagt findes orienteringsbrev til de syddanske kommuner. Ifølge aftale med KKR skal Varde Kommune orientere de syddanske kommuner, når der sker takstændringer på Vidagerhus, idet disse pladser udbydes på Tilbudsportalen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er beklageligt, at der er sket fejl i beregningen af taksten for Vidagerhus i 2016, og at denne fejl ikke er kommet med i efterreguleringen af 2018 taksten. Forvaltningen vurderer, at den bedste løsning er at beregne ny takst for Vidagerhus for 2018, således at efterreguleringen kommer med.


Retsgrundlag

Lov om Social Service § 107


Økonomi

Taksten nedsættes som vist ovenfor.

 

I forbindelse med budgetopfølgning i 2016 er budgettet for Vidagerhus blevet reduceret med 2,4 mio. kr., uden at taksten er blevet justeret tilsvarende.

En nedsættelse af taksten for 2018 vil medføre en mindre takstindtægt på 1,7 mio. kr. Da hovedparten af beboerne på Vidagerhus er borgere fra Varde Kommune vil det samtidig medføre en mindreudgift på 1,2 mio. kr. til opholdsbetaling.

 

Differencen som følge af en for høj takst i 2016 vil derfor koste Varde Kommune 0,5 mio. kr., som finansieres af budgettet til opholdsbetaling for botilbud §107.


Høring

Handicapråd til orientering


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de nye takster godkendes.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Handicaprådet den 26-04-2018

Taget til efterretning.sagsnr17-132_doknr45172-18_v1_orientering til socialdirektørforum vedr. takstændirng på vidagerhus.docx

Bilag

Orientering til Socialdirektørforum vedr. takstændring på Vidagerhus


24. Socialstyrelsens puljer 2018

Socialstyrelsens puljer 2018

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen udmelder og udmønter 30 ansøgningspuljer i 2018. Ansøgningspuljerne fremgår i puljekalenderen, som vedhæftet her.

Puljekalenderen oplister ansøgningspuljerne ud fra, hvornår de forventes udmeldt og udmøntet. Under hver ansøgningspulje er puljens størrelse, formål og ansøgerkreds kort beskrevet. Derudover er det angivet, hvor man kan læse mere om puljen og nederst i kalenderen findes relevante link. 

Flere af puljerne er målrettet frivillige organisationer og der kan derfor være flere puljer som er relevante for Handicaprådets medlemmer at søge.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at der i puljekalenderen kan være relevante puljer at søge for Handicaprådets medlemmer.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen direkte konsekvens.


Retsgrundlag

Intet


Økonomi

Puljemidlerne søges af de frivillige organisationer og berører derfor som udgangspunkt ikke Varde Kommunes økonomi.


Høring

Ikke relevant


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Handicaprådet tager orienteringen om Socialstyrelsens puljekalender til efterretning.


Beslutning Handicaprådet den 26-04-2018

Handicaprådet besluttede
at  ansøge ansøgningspuljen som dækker:

Bistand til borgere med handicap og pårørende, der oplever at have udfordringer med at agere i klagesystemet.

 sagsnr18-20_doknr59938-18_v1_puljekalender 2018.docx.docx

Bilag

Puljekalender 2018.docx


25. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/ formanden
 

 

 • Byrådet inviterer til borgermøde den 2/5-18, hvor det drøftes hvad borgerne syntes der skal sættes fokus på de næste 4 år. Invitationen vedlægges.
   
 • I perioden april – 13/6-18 skal der afholdes dialogmøde med Udvalget for Social og Sundhed vedr. budget.
  Forslag til mødedato: 22/5-18 kl. 15-16.
   
 • Forslag til dato for dialogmøde med Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring: 12/6-18 kl. 12-13.

 

 • Brugerpanelet for forældre til børn og unge med særlige behov indviede løb med løbevogne, ”Løb for alle”, den 7/4-18. Løbene afholdes frem over den første lørdag i hver måned, med afgang fra Krogen 5, Varde.

 

 • Varde Sportsskole for børn i alderen 6-17 år med særlige behov, afholdes i Helle Hallen den 10-13/6-18. Se bilag.
   
 • En arbejdsgruppe arbejder for at oprette et LykkeLiga hold i Varde efteråret 2018.
  LykkeLiga er et nationalt håndboldfællesskab for børn med udviklingshandicaps i alderen 5 og 16 år og deres familier. Læs mere på www.lykkeliga.dk  
  Der er frivillige, trænere, klub og opbakning fra Lykkegårdsskolen, Samstyrken mm, men der mangles desværre nogle forældre i arbejdsgruppen til at starte holdet op.
  Se bilag.
   
 • Årshjul for Handicaprådet. Se bilag.
   
 • COK og Socialstyrelsen afholder 25. april 2018 konferencen Handicap 2018 - borgerperspektiver. Der er fokus på sociale forståelser af handicap.
  Konferencen holdes på Comwell Middelfart i tidsrummet 9.00 – 16.00. Pris for deltagelse er 1.875 kr.
   
 • Den 30. maj 2018 inviterer COK og Det centrale Handicapråd til en temadag for kommunale handicapråd – formål og praksis. Temadagen afholdes i Vejen Idrætscenter i tidsrummet 9.00 – 16.00. Pris for deltagelse er 2.200 kr.

 

 • Forespørgsel fra Sky Media ang. informationsmateriale til Handicaprådet.

 

 • Justering af servicetider i forbindelse med udbud af kommunens kørselsopgaver.
  Orientering om beslutning taget i Udvalget for Social og Sundhed.

 

 

Orientering v/ medlemmerne

 

Orientering v/ sekretariatet

 

 • Mødet i juni afholdes ved Lunden.

 

 


Beslutning Handicaprådet den 26-04-2018

Orientering v/ formanden

 

 • Dialogmødet med Udvalget for Social og Sundhed fastholdes til den 22/5-18 kl. 15-16.
  Der er afbud fra Erik Rosendahl og Ruth C. Jakobsen.

 

 • Det adviserede dialogmøde med de 2 stående udvalg aflyses p.g.a. manglende punkter.

 

 • Formanden for brugerpanelet undersøger mulighederne for økonomiske midler til vedligeholdelse af løbevognene.

 

 • Temadagen for kommunale Handicapråd den 30/5-18.
  Poul Rosendahl og Lene K. Jepsen tilmeldes.

 

 • Der ønskes ikke indgået aftale omkring informationsmateriale.

 

 • Samstyrken i Ølgod åbner ny butik den 1/5-18.

 

 • Formand og sekretær får udarbejdet en pixie-udgave af diverse § som ofte benyttes i Handicaprådet. Der vil på et senere møde være en orientering herom.

 

Orientering v/ medlemmerne

 

 • A.C. Hoxcer Nielsen indtræder pr. 1/5-18 i Udvalget for Social og Sundhed i stedet for Ingvard Ladefoged.

 

 

 

 

Orientering v/ Sekretariatet

 

 • Handicaprådets møde i maj afholdes på Hjælpemiddeldepotet.


sagsnr17-7284_doknr49045-18_v2_invitation til borgermøde 2. maj 2018.pdf.pdf
sagsnr18-20_doknr60407-18_v1_varde sportsskole for børn og unge med særlige behov og opstart af lykkeliga.msg
sagsnr18-20_doknr60431-18_v1_årshjul for handicaprådet 2018.pptx

Bilag

Invitation til Borgermøde 2. maj 2018.pdf
Varde Sportsskole for børn og unge med særlige behov og opstart af LykkeLiga
Årshjul for Handicaprådet 2018


26. Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Beslutning Handicaprådet den 26-04-2018

Handicaprådet ønsker at genoptage Varde Kommunes lydavis, da Handicaprådet finder, at der er et stort behov herfor.