UDVALG

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 8, BCV

STARTTIDSPUNKT

05-12-2019 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

05-12-2019 12:30:00


PUNKTER

127. Godkendelse af dagsorden
128. Besøg hos FGU Vest i Varde
129. Opfølgning på handleplan for sygedagpenge og jobafklaring - dec. 2019
130. Evaluering af JobCAMP 19 og kommunebesøg
131. Code of Care virksomhedsnetværk i Varde Kommune
132. Status på lovforslaget på baggrund af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats
133. Forslag til Årsplan 2020
134. Gensidig orientering - Fortrolig127. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 05-12-2019

Godkendt

128. Besøg hos FGU Vest i Varde

Besøg hos FGU Vest i Varde
Sagsfremstilling

Udvalgsmødet starter med et besøg hos FGU Vest, Hammeren 3 i Varde.

 

Programmet for besøget er:

 

 • Kl. 8.15: Ankomst til FGU Vest Varde
 • Oplæg ved FGU Vest om formålet, forventninger og perspektiver med FGU
 • Rundvisning på FGU Vest Varde
 • Kl. 9.00 Fælles kaffe sammen med eleverne
 • Oplæg ved FGU Vest Varde om den lokale afdeling og samarbejdet med UU og Jobcenter
 • Kl. 9.45: Afslutning og udvalget tager retur til udvalgsmødet.
Forvaltningens vurdering

Besøget indgår i udvalgets besøgsrunde til nære samarbejdspartnere. Formålet med besøget er at styrke kendskab til samarbejdspartnere ved denne gang at se FGU-skolen og tale med personale og elever.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Forberedende Grunduddannelse

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget drøfter hvilke overvejelser besøget giver anledning til.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 05-12-2019

Udvalget er meget positive over besøget, og er af den opfattelse, at FGU leverer en stor indsats.

 

Derudover tænker udvalget, at der kan være fokus på:

 • Udslusning fra FGU over i det ordinære uddannelsessystem
 • De fysiske faciliteter set i forhold til ordinære uddannelsesinstitutioner
 • At få beskrevet problemstillingerne, og invitere de folketingsmedlemmer der er ordførere for området.
129. Opfølgning på handleplan for sygedagpenge og jobafklaring - dec. 2019

Opfølgning på handleplan for sygedagpenge og jobafklaring - dec. 2019
Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration vedtog på udvalgsmøde i august 2019 en handleplan for styrket indsats på sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

 

På udvalgsmødet vil forvaltningen redegøre for:

 

 • Vurdering af uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens §7
 • Tilbud i indsatsen på sygedagpenge og jobafklaring
 • Ledelsesmæssig opfølgning på nøgletal

 

Udvalget besluttede på sit møde i november 2019, at investeringerne i sygedagpenge og

jobafklaringsforløb skal ses i en helhed som en samlet handleplan.

 

I handleplanen er der formuleret succeskriterier i form af forventning til antal helårspersoner samt indikationer på succes i form af virksomhedsrettet aktivitet og faldende andel langvarige sager.

 

De tilbud der igangsættes har til formål at understøtte handleplanen.

Forvaltningens vurdering

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigelsesindsats mv.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 05-12-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget må desværre konstatere, at udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere fortsat er stigende, men også at antallet af forlængelser af sygedagpengeperioderne er faldende.

130. Evaluering af JobCAMP 19 og kommunebesøg

Evaluering af JobCAMP 19 og kommunebesøg
Sagsfremstilling

Den 6. november 2019 besøgte Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Hedensted Kommune og Viborg Kommune. I forlængelse af JobCAMP den 8. november mødtes Udvalget med Jammerbugt Kommune.

 

Den 7. og 8. november 2019 deltog udvalget i JobCAMP 2019 under overskriften ’Godt på vej mod nye tider – med borgeren først’.

 

På kommunebesøgene var der fokus på:

 

Hedensted kommune

 • ”JobFirst” – beskæftigelsesindsats for udsatte ledige
 • ”Code of Care” – samarbejde med lokale virksomheder (se særskilt sagsfremstilling)

 

Viborg Kommune

 • Indsatsen for at nedbringe antal og varighed for sygedagpengesager
 • En ny beskæftigelsesfaglighed

 

Jammerbugt Kommune

 • Tværfagligt arbejde – kombination af arbejdsmarked og sundhed
 • Frikommune forsøg på beskæftigelsesområdet

 

På årets JobCAMP var der fokus på:

 • Situationen på arbejdsmarkedet – og hvordan det ser ud for de ufaglærte
 • Hvordan kan vi redesigne velfærdsstaten – med borgeren først?
 • Ledelse i virkeligheden
 • Hvordan får vi flere udsatte borgere med i arbejdsfællesskabet?
 • Hvordan lykkes vi bedre med en helhedsorienteret indsats?
 • Bedre samspil om og med borgere med psykiske udfordringer
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget evaluerer JobCAMP 2019, og

at Udvalget evaluerer møderne med Hedensted, Viborg og Jammerbugt Kommuner.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 05-12-2019

Udvalget er enige i, at besøgene i kommunerne har givet god inspiration til det videre arbejde.

Udvalget blev bekræftet i at den retning vi har taget i forbindelse med fremtidens jobcenter er den rigtige.sagsnr19-11951_doknr181488-19_v1_powerpoint fra mødet med jammerbugt kommune - 08.11.2019.pptx
sagsnr19-11951_doknr181486-19_v1_powerpoint fra mødet med viborg kommune - 06.11.2019.pdf
sagsnr19-11951_doknr181480-19_v1_powerpoint fra mødet med hedensted kommune - 06.11.2019.ppt

Bilag

PowerPoint fra mødet med Jammerbugt Kommune - 08.11.2019
PowerPoint fra mødet med Viborg Kommune - 06.11.2019
PowerPoint fra mødet med Hedensted Kommune - 06.11.2019


131. Code of Care virksomhedsnetværk i Varde Kommune

Code of Care virksomhedsnetværk i Varde Kommune
Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration besøgte i november 2019 Hedensted Kommune. Temaet for besøget var bl.a. Hedensted Kommunes etablering af virksomhedsnetværket Code of Care. Code of Care netværket i Hedensted består af 46 lokale virksomheder.

 

I Code of Care Hedensted er virksomhedsledere med til at udbrede viden og forståelse for betydningen af, at virksomheder tager et særligt socialt ansvar for at få udsatte grupper i ordinær beskæftigelse, med særligt fokus på etablering af såkaldte ’småjobs’, som giver borgeren mulighed for at få ordinære jobs på få timer.

 

På Code of Cares hjemmeside fremgår det, at der pt. er etableret netværk i 15 kommuner.

Forvaltningens vurdering

På baggrund af Hedensteds erfaringer med Code of Care foreslås det, at der igangsættes en undersøgelse af, om der kan etableres et lignende Code of Care virksomhedsnetværk i Varde Kommune – herunder hvilke udgifter og medarbejderressourcer det vil kræve at opstarte og implementere netværket.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelse

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter, hvordan Code of Care-tankegangen kan indgå i den fremtidige virksomhedsindsats.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 05-12-2019

Udvalget tilkendegav, at vi ønsker at arbejde videre med tankegangen i en model, hvor vi kan fastholde viden i organisationen i en varig organisering, gerne ud fra en afprøvet model.sagsnr19-11951_doknr181480-19_v1_powerpoint fra mødet med hedensted kommune - 06.11.2019.ppt

Bilag

PowerPoint fra mødet med Hedensted Kommune - 06.11.2019


132. Status på lovforslaget på baggrund af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

Status på lovforslaget på baggrund af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats
Sagsfremstilling

I august 2018 blev der centralt indgået aftale om en forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Lov om en forenklet beskæftigelsesindsats er vedtaget og træder i kraft den 1. januar 2020. Den forenklede beskæftigelsesindsats bygger på følgende grundelementer:

 

 • Færre og mere enkle proceskrav
 • Ens regler på tværs af målgrupper
 • Flere digitale løsninger
 • Fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking.

 

Med vedtagelse af lov om en forenklet beskæftigelsesindsats tages de første skridt til en forandring af hele området fra regelstyring til en mere helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i borgerens oplevelse og potentiale.

 

På udvalgsmødet gives der en status på, hvilke forandringer lovgivningen forventes at medføre for jobcentrets forskellige målgrupper.

Forvaltningens vurdering

Status på hvilke forandringer lovgivningen forventes at medføre for jobcentrets forskellige målgrupper er foreløbig og på baggrund af de udmeldinger og bekendtgørelser, der er modtaget indtil nu.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 05-12-2019

Taget til efterretning

133. Forslag til Årsplan 2020

Forslag til Årsplan 2020
Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et foreløbigt udkast til Årsplan 2020 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

 

I årsplanen indgår de 4 fokusområder fra Beskæftigelsesplanen som temadrøftelser:

 • Fremtidens Jobcenter
 • Arbejdskraft
 • Tværgående samarbejde
 • Integration

 

De suppleres med et 5. tema:

 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
Forvaltningens vurdering

Temaerne understøtter den løbende proces med udvikling af Fremtidens Jobcenter og beskæftigelsesplanen, ligesom årsplanen vil blive tilrettet i relation til virksomhedsindsatsen.

 

Der er derudover planlagt et antal virksomhedsbesøg ved forskellige typer af samarbejdspartnere.

 

Der kan være behov for at ændre i rækkefølgen af de nævnte emner, afhængig af aktualitet og planlægning hos eksterne parter.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udkast til Årsplan 2020 drøftes og godkendes.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 05-12-2019

Godkendt – udvalget ønsker uddannelsesinstitutionerne tilføjetsagsnr16-5742_doknr143590-19_v1_forslag til årshjul 2020.docx

Bilag

Forslag til årshjul 2020


134. Gensidig orientering - Fortrolig