UDVALG

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 8, BCV

STARTTIDSPUNKT

14-11-2019 08:15:00

SLUTTIDSPUNKT

14-11-2019 12:30:00


PUNKTER

118. Godkendelse af dagsorden
119. Besøg hos Café Paraplyen
120. Budgetopfølgning pr. 30.09.2019 - Arbejdsmarked og Integration
121. Budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.
122. Cykelprojekt for ledige unge
123. Behandling af beskæftigelsesplan for 2020 - 2023
124. Opfølgning på handleplan for sygedagpenge og jobafklaring - nov 2019
125. Orientering om indgåelse af aftale om værkstedspraktik i FGU - Lukket punkt
126. Gensidig orientering - Lukket punkt118. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-11-2019

Godkendt

119. Besøg hos Café Paraplyen

Besøg hos Café Paraplyen
Sagsfremstilling

Udvalgsmødet starter med et besøg hos Café Paraplyen, som er et socialt værested, som drives af KFUM’s Sociale Arbejde i samarbejde med Varde Kommune.

 

Formålet med Café Paraplyen er jf. hjemmesiden at skabe et alkoholfrit miljø, der er åbent for alle, og hjælper og støtter mennesker med problemer gennem hjælp til selvhjælp, tilbyder forebyggende, oplysende og opsøgende arbejde til personer, der er truet af alkoholmisbrug eller andre former for misbrug samt åbner mulighed for at inddrage mennesker i et aktivt fællesskab – også arbejdsfællesskab.

 

Programmet for besøget vil være:

 • 8.15 Ankomst til Cafeen med rundvisning
 • 8.30 Deltage i morgenkaffe og oplæg om Café Paraplyen, dialog og mulighed for at tale med brugerne.
 • 9.30 Afgang til BCV.
Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at øget kendskab og samarbejde mellem Café Paraplyen og Varde Kommune kan medvirke til styrke indsatsen overfor udsatte borgere, som har eller kan have berøring med de to parter.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats mv.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget tager besøget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-11-2019

Taget til efterretning.

 

Udvalget anbefaler forvaltningen, at det gode samarbejde fortsættes og udbygges i relevant omfang.

 

Udvalget anerkender den indsats der ydes af KFUM´s sociale arbejde og de mange tilknyttede frivillige, og den positive effekt som indsatsen har.

120. Budgetopfølgning pr. 30.09.2019 - Arbejdsmarked og Integration

Budgetopfølgning pr. 30.09.2019 - Arbejdsmarked og Integration
Sagsfremstilling

Der udarbejdes budgetopfølgning til politisk godkendelse 3 gange årligt – ultimo marts, ultimo juni samt ultimo september.

 

Budgetopfølgningerne for de 3 kvartaler viser følgende:

Område

Afvigelser

Pr. 31.3.2019

Pr. 30.6.2019

Pr. 30.9.2019

Arbejdsmarked & Integration

Forventet merforbrug

 

6,3 mio. kr.

 

7,5 mio. kr.

 

9,1 mio. kr.

 

 

Nedenstående tabel viser dels afvigelse på årsværk mellem det budgetterede og det forven-tede og endelig er afvigelsen i årsværk omregnet til den faktiske mindre udgift/merudgift for hvert enkelt område.

 

Budgetafvigelserne for årsværk og beløb er specificeret i skemaet nedenfor:

Område

Årsværk

Årsværk

Mio. kr.

Mio. kr.

 

Budget 2019

Vurdering 30.9.2019

Budget 2019

Afvigelser (-= mindre udgift)

Integration

160

120

13.373

-4,7

Førtidspension

1.950

1.970

231.211

2,9

Førtidspension (x)

 

 

 

 

Sygedagpenge

590

650

66.827

7,5

Enkeltydelser

-

-

1.446

-0,5

Uddannelseshjælp

365

365

24.016

0,5

Kontanthjælp

365

410

42.506

2,0

Boligstøtte

-

-

35.388

-1,5

Forsikrede ledige

470

420

66.706

-3,5

Revalidering

80

55

13.622

-4,0

Fleksjob

845

910

68.172

11,0

Ressourceforløb

255

225

31.973

-3,0

Jobafklaringsforløb

110

145

12.687

2,0

Ledighedsydelse

160

140

20.789

-0,3

Ledige, løntilskud

50

35

6.828

-0,5

Seniorjob

20

25

3.150

1,2

Øvrige budgetter (aktiv indsats, jobrotation m.m.)

 

 

 

 

29.522

 

I alt 

5.420

5.470

668.216

 

Flere årsværk

 

50

 

 

Merforbrug

 

 

 

9,1

 

(x) Guldborgsundsagen – eksklusiv andel førtidspension 1,1 mio. kr.

 

 

 

 

 

 

De væsentligste afvigelser pr. 30.9.2019 er:

 

Integration – mindre udgift 4,7 mio. kr.:

Den primære årsag til mindreudgiften er, at væsentligt færre modtager integrationsydelse. Antallet er faldet fra ca. 190 modtagere i 2018 til ca. 120 i 2019 – et fald på 70 modtagere, som primært er kommet i arbejde eller uddannelse.

Færre borgere på integrationsydelse medfører også mindre udgifter til tolkning, mentorer og aktiveringstilbud.

 

Førtidspension – merudgift 2,9 mio. kr.

Førtidspensionsbudgettet med ca. 2.000 modtagere og en budgetandel på ca. 35 % er klart det største bevillingsområde på arbejdsmarkedsområdet.

Siden førtidspensionsreformen i 2013, hvor der som udgangspunkt ikke skal tilkendes førtidspension, men i stedet etableres ressourceforløb og efterfølgende fleksjob, er der tilkendt væsentlig færre førtidspensioner. Antallet har været ca. 85-95 siden 2013 med 84 tilkendelser for 2018.

 

Denne udvikling er dog vendt i løbet af 2019, bl.a. ud fra en central forventning om øget brug af seniorførtidspension samt praksisændring jf. udmelding fra Ankestyrelsen, hvor fleksjob på meget få timer uden udviklingsmuligheder fremover i øget omfang skal overgå til førtidspension.

Pr. 31.8.2019 er der tilkendt 84 førtidspensioner, svarende til antallet for 2018.

 

De væsentlige flere nye tilkendelser i 2019 medfører den forventede merudgift på 2,9 mio. kr.

 

Sygedagpenge – merudgift 7,5 mio. kr.

Siden 2016 har der været foretaget forskellige investeringstiltag, der har medvirket til at reducere budgettet til sygedagpenge – i alt samlet ca. 8 mio. kr. årligt.

I budgettet for 2019 er der budgetteret med 590 årsværk.

 

I sidste halvdel af 2018 kunne vi konstatere, at antal årsværk var stigende – i øvrigt en tendens, der også kunne ses på landsplan. Udviklingen er fortsat ind i 2019, hvor der primo 2019 har været ca. 100 flere årsværk end sidste år.

Udviklingen er dog vendt, men der er fortsat 45-65 flere årsværk end budgetgrundlaget.

 

Årsagen til udviklingen er blandt andet:

 • Flere nye sager – medio oktober var der 1.327 nye sager mod henholdsvis 1.308 og 1.218 for 2018 og 2017.
 • Gennemsnitsvarigheden pr. sag er steget fra 28 uger medio oktober sidste år til 32 uger her i 2019
 • Personalemæssige forhold som barsler, sygdom, organisationsændringer, har medført perioder med reduceret indsats.

Merudgiften svarer til 60 ekstra årsværk, i forhold til budgetgrundlaget på 590 årsværk.

 

Kontanthjælp – merudgift 2 mio. kr.

Kontanthjælpsområdet er det område, hvor der gennem de sidste år har været flest investeringer og største budgetreduktioner. Dette har været mest markant fra 2018 og fortsat ind i 2019.

 

Budgetgrundlaget er blevet reduceret i takt med de vedtagne investeringsforslag, og budgetgrundlaget for 2019 er 365 årsværk. Pr. september 2019 er antallet 393 årsværk.

 

Der har været en nedgang i antal årsværk siden 2015:

2015

2016

2017

2018

2019 – marts

2019 - gennemsnit

526

474

431

432

428

416

 

Der har været en positiv udvikling med væsentlig færre sager siden 2015 og derefter en mere afdæmpet udvikling (2018 og 2019), men dog færre sager.

Antal årsværk er dog fortsat væsentligt over budgetgrundlaget på 365, og svarer til en forventet merudgift på 2 mio. kr.

 

 

Fleksjob – merudgift 11 mio. kr.

I 2019 er der budgetteret med 845 årsværk, mens der på nuværende tidspunkt (september) allerede er ca. 905 fleksjob.

 

Merudgiften kan henføres på følgende måde:

 • Startbeholdningen af fleksjob pr. 1. januar 2019 har været underbudgetteret.
 • Refusionsomlægning – fordelingen mellem fleksjob bevilget efter gamle og nye regler, hvor de nye fleksjob er væsentlig dyrere – er ikke som budgetteret. Statsrefusionen reduceres fra 65 % (gammel fleksordning) til 20 % (ny fleksordning) - merudgift pr. sag på ca. 50.000-55.000 kr.
 • Tilbagetrækningsreformen – folkepensionsalderen udskydes gradvis med start fra 2019 og forbliver dermed en kommunal udgift.
 • Et væsentligt fald fra 160 på ledighedsydelse til nu 120. 40 borgere gået fra ledighedsydelse til at have fået et fleksjob.

 

Merudgiften på forventet 11 mio. kr. kan fordeles således:

Flere sager, skønnet i alt 910 årsværk

5,0 mio. kr.

Ændret fordeling mellem gamle og nye sager – skønnet 100 årsværk

5,5 mio. kr.

Tilbagetrækningsreformen

0,5 mio. kr.

 

Forvaltningens vurdering

Bevillingsområderne sygedagpenge – kontanthjælp – fleksjob blev ved regnskabsaflæggelsen for 2018 udpeget som områder med udfordringer.

 • Sygedagpenge

Udviklingen i de sidste måneder af 2018 med væsentlig flere sager end budgetteret betød et dårligt udgangspunkt for 2019.

 • Kontanthjælp

Selvom der er en positiv udvikling med færre modtagere, er antallet fortsat væsentligt over budgetforudsætningen.

 • Fleksjob

Budgetudgangspunktet svarede ikke til den faktiske udvikling (904 for september 2019 mod gennemsnitlig 842 for 4. kvartal 2018). Det forventes dog, at tilgangen vil aftage grundet ny praksis for førtidspension.

 

Der ydes ikke midtvejsregulering for 2019, for de øgede kommunale udgifter til fleksjob for tilbagetræningsreformen og den mindre statsrefusion fra 65 % til 20 %.

Jævnfør Kommunernes Landsforening (KL), så er der i aftalegrundlaget for indkomstoverførsler for 2019 tildelt ca. 500 mio. kr. til fleksjob (ca. 4,5 mio. Varde Kommunes andel) og for 2020 er der en yderligere forøgelse på ca. 800 mio. kr. (ca. 7 mio. kr. Varde Kommunes andel).

 

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 forventedes en samlet merudgift på 7,5 mio.kr. dette er pr. 30. september 2019 vokset til et forventet merforbrug 9,1 mio.kr., altså yderligere 1,6 mio.kr.

Merudgiften på 1,6 mio.kr. kan primært henføres til merudgifter på sygedagpenge, førtidspension og mindre udgift til boligstøtte.

 

Derudover er der en ”del” flytninger mellem forskellige målgrupper (de forbundne kar), der mere eller mindre udligner sig.

 

Særligt udviklingen i udgifter på sygedagpenge og jobafklaringsforløb er der fokus på, og derfor blev en handleplan for styrket indsats for disse to områder udarbejdet. Handleplanen blev behandlet og godkendt af Udvalget i august måned 2019. Det er forventningen, at vi ultimo 2019 og primo 2020 kan begynde at se resultaterne heraf.

 

Der er foretaget budgetmæssige tilpasninger for budgetforslag 2020 budgetoverslagsårene 2021-2023 for relevante områder.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-11-2019

Taget til efterretningsagsnr19-5252_doknr159821-19_v1_budgetopfølgning 30.9.2019, arbejdsmarked.doc
sagsnr19-5252_doknr170787-19_v1_målgrupper på forsørgelsesydelser.pdf

Bilag

Budgetopfølgning 30.9.2019, Arbejdsmarked
Målgrupper på forsørgelsesydelser


121. Budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.
Sagsfremstilling

I det vedtagne budget 2019-2022 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration blev der bl.a. indregnet reduktioner på ca. 10 mio. kr. i 2020 i forhold til 2019 på bl.a. sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp som følge af politisk besluttede investeringsforslag, jf. tabel 1. 

 

Den 6. juni 2019 har Udvalget behandlet nye skøn og ændrede forudsætninger til budgetforslag for 2020-2023, der samlet set medfører en udvidelse af budgettet, jf. tabel 2.

 

De ændrede forudsætninger medfører en udvidelse på ca. 7-9 mio. kr. årligt, hvilket bl.a. skyldes, at de tidligere besluttede investeringsforslag ikke helt har haft den forudsatte effekt. Der er med andre ord tale om en genopretning af budgettet.

 

Desuden medfører lovændringerne en udvidelse af budgettet på 19½ mio. kr. i 2020 stigende til godt 39 mio. kr. i 2022 og 2023. Det skyldes langt overvejende, at tilbage-trækningsreformen medfører, at folkepensionsalderen hæves gradvist fra 65 år til 67 år, hvilket betyder, at personerne på forsørgelse forbliver en kommunal udgift i længere tid. Kommunerne bliver dog samlet set kompenseret for de stigende udgifter som følge af reformen.

 

Medio september har KL fremsendt en oversigt over ny lovgivning. På baggrund af en faktisk vurdering, har forvaltningen indregnet konsekvenserne af den nye lovgivning, jf. bilag 1. Samlet set medfører den nye lovgivning kun mindre ændringer af Udvalgets budget.   

 

Budgetforlig 2020

Den 3. oktober blev der indgået et budgetforlig for 2020, hvor der bl.a. blev besluttet en række investeringsforslag på arbejdsmarkedsområdet, jf. bilag 2. Der er således besluttet, at der skal ansættes ekstra årsværk/øge indsatsen for ca. 2,2 mio. kr. i 2020, for at reducere udgifterne til kontanthjælp, sygedagpenge og jobafklaringsforløb mv. med samlet ca. 4,6 mio. kr. i 2020. I overslagsårene er forudsat, at udgifterne reduceres yderligere.

 

Der bemærkes, at forligspartierne blev enige om i budgetforliget at behandle overførselsområdet som ”et lukket kredsløb”, hvorfor de forudsatte budgetreduktioner på området reserveres. Det skyldes bl.a., at såfremt kommunerne under ét samlet set reducerer udgifterne til overførselsområdet, så vil staten reducere bloktilskuddet til kommunerne tilsvarende. 

 

Det bemærkes desuden, at der altid vil være en vis usikkerhed omkring effekten af investeringstiltag. Forligspartierne har derfor anmodet Udvalget om at redegøre nærmere for effekten af de vedtagne investeringstiltag den 1. februar 2021.

Forvaltningens vurdering

Budgetudvidelsen i budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021 - 2023 er såvel en korrektion af tidligere investeringsforslag som en tilpasning af årsværk på de enkelte områder – herunder budgetudvidelse forårsaget af væsentlig flere på fleksjob og vedtagelse af tilbagetrækningsreformen.

 

Det bemærkes, at de tidligere besluttede investeringsforslag ikke har haft lige så stor effekt som forudsat, hvorfor det har været nødvendigt med en korrektion af budget på samlet ca. 7,2 mio. kr. for 2020.

 

Med de nye investeringsforslag på områderne kontanthjælp, sygedagpenge og jobafklaring er der indarbejdet besparelser for disse områder i 2020 og årene fremover.

 

Det bemærkes, at et af forslagene medfører en stigning i de administrative udgifter på knap 0,5 mio. kr. på konto 6, som henhører under Udvalget for Økonomi og Erhverv.

 

Oversigt over administrative budgetændringer på konto 06 fra 2019 til 2020.

 

Budgetændringer konto 06

 

2020

Tidligere års beslutninger

Effektivisering

-460.000 kr.

Lov- og cirkulære 2020

Forenklet beskæftigelsesindsats

-225.000 kr.

Investering sygedagpenge

Investeringsprojekt 2020

+475.000 kr.

Nettoreduktion

 

-210.000 kr.

 

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen bemærkninger

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetgennemgangen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-11-2019

Taget til efterretningsagsnr19-5502_doknr165512-19_v1_bilag 1 - ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet.pdf.pdf
sagsnr19-5502_doknr165515-19_v1_bilag 2 - investeringsforslag på arbejdsmarkedsområdet.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet.pdf
Bilag 2 - Investeringsforslag på arbejdsmarkedsområdet.pdf


122. Cykelprojekt for ledige unge

Cykelprojekt for ledige unge
Sagsfremstilling

Punktet omhandler en orientering om cykelprojektet, som Kultur- og Fritidsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget besluttede at igangsætte i foråret 2019.

 

Cykelprojektet har været i gang i 4 måneder i perioden maj til august 2019. Projektet er et samarbejde mellem Jobcenter Varde, Varde Cykelklub, Cykel for Sagen og Pro Varde. Målet er, at de unge via cykeltræning og virksomhedspraktik kommer i uddannelse og arbejde samt deltager i en del af løbet, Cykel for Sagen fra Herning til Varde i august 2019. 

 

Fra starten var der udvalgt 8 unge på uddannelseshjælp i alderen 18-29 år. Der er tale om unge, som gennem mange år, og nogle igennem hele livet, har haft brug for offentlig støtte. De fleste kæmper med svære problemer som misbrug, social isolation, psykisk sårbarhed, kriminalitet mv. Unge mennesker på vej ind i et voksenliv, med langt dårligere forudsætninger for succes end andre unge, og hvor meget er forsøgt uden held. 

 

De unge har to gange om ugen skulle deltage i cykeltræning med Varde Cykelklub. Pro Varde har fundet virksomhedspraktikpladser. En medarbejder fra Jobcentret har haft ansvaret for cykelholdet, herunder at sikre at de unge møder til træning og følger op på virksomhedspraktik.

 

For tre af de unge har cykelprojektet lige været det, som har gjort forskellen. De er enten i job eller godt på vej til uddannelse eller job:

 • 1 er i ordinært arbejde
 • 1 har fået tilbudt en læreplads
 • 1 skal starte i uddannelse til januar 2020

 

De samme tre unge har vedholdende deltaget i cykeltræningen to gange om ugen. Den ene indtil han kom i arbejde i juni, den anden indtil hun fik en skade 1 uge før Cykel for Sagen løbet, og den sidste gennemførte hele løbet fra Skagen og ikke kun fra Herning.

 

Varde Cykelklub har givet gratis kontingent, året ud til de to unge, som har været med i hele cykelforløbet. Den ene deltager fortsat i cykelklubbens træning og aktiviteter. De samme to unge har ligeledes fået lov til at beholde deres cykler.

 

For de resterende er der tale om et langt sejt træk, og de er i andre jobcenteraktiviteter i dag.

 

Varde Kommune har haft en samlet udgift på 90.000 kr. til cykler og ½ jobcentermedarbejder har været afsat til opgaven. Der er fortsat 7 cykler som kan bruges til fortsættelse af cykelprojektet.

 

Karina Winther deltager under punktet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at cykelprojektet viser styrken i at forene den kommunale serviceopgave med det frivillige foreningsliv. På et evalueringsmøde har både de unge og samarbejdspartnerne ønsket, at vi fortsætter samarbejdet om et nyt cykelprojekt med start februar 2020.

 

Forvaltningen vurderer, at vi med fordel kan afprøve cykelprojektet i et fuldt forløb, i perioden februar til september 2020.

Konsekvens i forhold til visionen

Cykelprojektet understøtter Varde Kommunes vision om at lave aktiviteter i naturen.

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Finansieres inden for Jobcenterets tilbudsramme

Høring

Ikke relevant

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Jobcenter Varde fortsætter med cykelprojektet i perioden februar til september 2020.

at sagen sendes til orientering til Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

123. Behandling af beskæftigelsesplan for 2020 - 2023

Behandling af beskæftigelsesplan for 2020 - 2023
Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration skal udarbejde en beskæftigelsesplan for kommende år.

 

På baggrund af løbende drøftelser i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration i løbet af 2019, herunder:

 • Temadrøftelser i Udvalget
 • Besøg hos forskellige samarbejdspartnere
 • Dialogmøde med Sparringsforum

er der udarbejdet et endeligt forslag til beskæftigelsesplanen for perioden 2020-2023 og planen indeholder følgende hovedtemaer:

 

 • En forenklet beskæftigelsesindsats i Varde Kommune (hvordan påvirker den nye lovgivning Jobcentret og hvordan arbejdes der hermed nu og fremad)
 • Ministermål og fokusområder i Varde Kommune (hvilke er gældende og hvordan arbejdes der hermed nu og fremad)
 • Investeringsforslag 2020

 

Ministermålene for 2020 på beskæftigelsesområdet er følgende:

 

 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

 

Fokusområderne på beskæftigelsesområdet i Varde Kommune er følgende:

 

 • Fremtidens Jobcenter: Jobcentrets service udvikles i overensstemmelse med den forenklede beskæftigelsesindsats, så både de lediges og virksomhedernes behov imødekommes.
 • Arbejdskraft: Både offentlige og private virksomheder har den tilstrækkelige og relevante arbejdskraft, de har behov for.
 • Tværgående samarbejde: Borgere oplever en helhedsorienteret indsats, hvor samarbejde mellem både kommunale afdelinger og eksterne samarbejdspartnere fungerer smidigt og effektivt. Herunder et særligt fokus på en sammenhængende ungeindsats.
 • Integration: Flygtninge og indvandrere bør hurtigst muligt integreres på arbejdsmarkedet.

 

Beskæftigelsesplanen 2020-2023 skal sikre sammenhæng og gennemsigtighed i beskæftigelsesindsatsen bredt set. Der arbejdes således med en 4-årig plan for 2020-2023, som gør det muligt at sætte mål, både på lang og kort sigt.

 

Det er ambitionen, at beskæftigelsesplanen 2020-2023 skal være et dynamisk værktøj, der evalueres og tilrettes én gang årligt. I evalueringen vil særligt de kortsigtede mål blive vurderet og eventuelt suppleret.

 

 

 

Tidsplan

Beskæftigelsesplanen 2020-2023 foreslås færdiggjort på følgende måde:

 

 • Udvalgsmødet den 14. november 2019: Drøfte og godkende beskæftigelsesplanen 2020-2023.
 • Byrådsmøde den 3. december 2019: Drøfte og godkende beskæftigelsesplanen 2020-2023.

 

Hvis der bliver behov for 2. behandling af udkastet til beskæftigelsesplanen 2020-2023, så udvides tidsplanen med følgende:

 

 • Udvalgsmødet den 5. december 2019: Drøfte og godkende 2. udkast til beskæftigelsesplanen 2020-2023.
 • Byrådsmøde i januar 2020: Drøfte og godkende beskæftigelsesplanen 2020-2023.

 

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at beskæftigelsesplan for 2020 – 2023 godkendes og sendes til godkendelse i Byrådet.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr19-8124_doknr166306-19_v1_udkast beskæftigelsesplan 2020 - med bemærkninger fra mødet med sparringsforum.docx

Bilag

Udkast Beskæftigelsesplan 2020 - med bemærkninger fra mødet med Sparringsforum


124. Opfølgning på handleplan for sygedagpenge og jobafklaring - nov 2019

Opfølgning på handleplan for sygedagpenge og jobafklaring - nov 2019
Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration vedtog på udvalgsmøde i august 2019 en handleplan for styrket indsats på sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

 

På udvalgsmødet vil forvaltningen redegøre for, hvordan indsatsen i forhold til handleplanens nøgleområder er tilrettelagt:

 

 • Sparring i de enkelte sager på sygedagpenge og jobafklaring
 • Virksomhedsrettet aktivitet i opfølgningen
 • Afklaring og afslutning af langvarige sager

 

På mødet vil der være en aktuel status på virksomhedsrettet aktivitet og langvarige sager.

Forvaltningens vurdering

Handleplanen for sygedagpenge og jobafklaring følges som planlagt.

Opfølgningens formål er, at vise status på tilrettelæggelsen af indsatsen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ikke relevant

Retsgrundlag

Lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigelsesindsats mv.

Økonomi

Ikke indeholdt i opfølgningen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-11-2019

Taget til efterretningsagsnr19-12032_doknr107153-19_v1_handleplan på sygedagpenge og jobafklaring.docx

Bilag

Handleplan på sygedagpenge og jobafklaring


125. Orientering om indgåelse af aftale om værkstedspraktik i FGU - Lukket punkt
126. Gensidig orientering - Lukket punkt