UDVALG

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 8, BCV

STARTTIDSPUNKT

24-10-2019 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-10-2019 12:30:00


PUNKTER

111. Godkendelse af dagsorden
112. Besøg af handelsstandsforeningerne
113. Opfølgning på handleplan for sygedagpenge og jobafklaring
114. Status på analyseplan i Jobcenter Varde
115. Studietur
116. Dialogmøde mellem Sparringsforum og Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget
117. Gensidig orientering - Lukket punkt111. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 24-10-2019

Godkendt.

112. Besøg af handelsstandsforeningerne

Besøg af handelsstandsforeningerne
Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har inviteret repræsentanter fra handelsstandsforeningerne i Varde Kommune til en dialog, om fremtiden og samarbejdet mellem foreningerne og Jobcenter Varde.

 

Forvaltningen har bedt foreningerne forberede sig på følgende emner:

 

 1. En kort beskrivelse af beskæftigelsessituationen hos medlemmerne her og nu, i forhold til rekruttering, sæsonudsving, kompetencekrav, krav til elever, småjobs mv.
 2. Hvorledes er udsigterne i fremtiden, i forhold til forbrugernes adfærd, fysiske butikker/internethandel, strategier mv.?
 3. Hvordan kan vi udvikle samarbejdet mellem detailhandlen og kommunen fremover – primært i forhold til beskæftigelsessituationen (rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling)?
 4. Dialog med Udvalget.

 

Forvaltningen har inviteret handelsstandsforeningerne i Varde Kommune:

Varde Handel

Ølgod Handel og Erhverv

Vejers Strand Erhvervsforening

Outrup Håndværker- og Handelsstandsforening

Nr. Nebel Håndværker- og Handelsstandsforening

Blåvand-Ho Erhverv

Henne Strand Handelsstandsforening

Forvaltningens vurdering

Samarbejdet med detailhandlen er centreret omkring jobs, der er mere sæsonbetonede samt de større fødevarebutikker.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget tager dialogmødet til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 24-10-2019

Udvalget drøftede udfordringer mv. med Handelsstands- og erhvervsforeningerne.

Fremadrettet skal der endnu mere fokus på et tættere samarbejde mellem Varde Kommune og Handelsstands- og erhvervsforeninger i forhold til bl.a. rekruttering af kvalificerede elever og medarbejdere.

Helt konkret skal Jobcenteret tilbyde at komme rundt på morgenmøder i foreningerne, for at fortælle om muligheder, regler mv.

Udvalget ønsker endvidere fremadrettet at invitere til et årligt dialogmøde med foreningerne.

Udvalget ønsker en dialog med Udvalget for Børn og Læring om kvalificeret arbejdskraft til det velfungerende arbejdsmarked, herunder bl.a. mulighederne i erhvervspraktikker, den åbne skole, sprogundervisning, synliggørelse af, hvad der er af arbejdsmuligheder i Varde Kommune.sagsnr16-5742_doknr149271-18_v1_liste over handelsstandsforeninger i varde kommune.docx

Bilag

Liste over handelsstandsforeninger i Varde Kommune


113. Opfølgning på handleplan for sygedagpenge og jobafklaring

Opfølgning på handleplan for sygedagpenge og jobafklaring
Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration vedtog på udvalgsmøde i august 2019 en handleplan for styrket indsats på sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

 

Status på hovedpunkterne i handleplanen er:

 

 • Der er i september 2019 ansat to medarbejdere i sygedagpenge og en medarbejder i jobafklaring (tidsbegrænset 1 år).

 

 • Der er igangsat sagssparring i sygedagpenge fra september 2019. Sagssparringen gennemføres, når sagen er 22 uger i forbindelse med revurdering. Ledelsen i sygedagpengeafdelingen giver således sparring på alle revurderingssager, for at kvalificere den fremadrettede plan. Heri indgår også særligt fokus på vurdering af uarbejdsdygtighed. De foreløbige erfaringer med sagssparringen er positive, men det er også vurderingen, at det er meget resursekrævende, at gennemføre sagssparringen. Der er konkret sagssparring på 30-50 sager om måneden i sygedagpenge.

 

 • Der igangsættes ligeledes sagssparring i jobafklaring i uge 43 2019. Sagsgennemgangen omhandler sager med ½ års varighed på jobafklaringsforløb. Sagsgennemgangen gennemføres af ledelsen i rehabiliteringsafdelingen.

 

Udviklingen i sygedagpenge over den seneste tid har bestyrket, at det er hensigtsmæssigt, at der arbejdes særligt intensivt med området. Aktuelt er der 592 sager på sygedagpenge og 146 sager i jobafklaringsforløb. Det aktuelle niveau for sygedagpenge er 37 sager flere i 2019 end på samme tidspunkt i 2018. Forskellen på september-niveau og januar-niveau har de senere år ligget på 80-100 sager. Der er således en bekymring for, at startniveauet for 2020 kommer til at ligge så højt, at handleplanens forventning om 610 helårspersoner i 2020 kan blive vanskeligt at nå.

Forvaltningens vurdering

Handleplanen for sygedagpenge og jobafklaring følges som planlagt.

Det vurderes, at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at vurdere effekterne af handleplanen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ikke relevant

Retsgrundlag

Lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Økonomi

Ikke indeholdt i opfølgningen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 24-10-2019

Orienteringen blev taget til efterrretning.sagsnr19-12032_doknr107153-19_v1_handleplan på sygedagpenge og jobafklaring.docx

Bilag

Handleplan på sygedagpenge og jobafklaring


114. Status på analyseplan i Jobcenter Varde

Status på analyseplan i Jobcenter Varde
Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 4. april 2019 analyseplanen for 2019-2022. Analyseplanen skal understøtte forvaltningerne i at afdække mulige effektiviseringer og besparelser til råderum- og potentialekataloget.

 

Som en del af analyseplanen skal der i 2019 gennemføres en analyse af ’Fremtidens Jobcenter’.

 

Fremtidens Jobcenter består bl.a. i at implementere aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats. Den forenklede beskæftigelsesindsats vil bl.a. øge fokus på effekter og styring gennem benchmark. Analysen af Fremtidens Jobcenter har derfor til formål at understøtte, at Jobcenter Varde fremover bliver endnu bedre rustet til at arbejde med effekt- og økonomistyring.

 

Analysen af Fremtidens Jobcenter består af følgende hovedelementer:

 

 • Et enkelt økonomisk overblik: Jobcentrets budget og regnskab opdeles, så afdelingslederne får et større økonomisk driftsansvar. Det er ambitionen, at dette vil skabe en større gennemsigtighed i jobcentrets økonomi, således at bl.a. effekten af indsatser bedre kan følges og håndteres.

 

 • Ledelsesinformationsværktøj: Der udvikles et fælles digitalt ledelsesinformationsværktøj/dashboard, der samler en række data på beskæftigelsesområdet. Dette bliver tilgængeligt for ledere, chef, direktør og politikere.

 

 • Effektbaserede investeringsforslag: I samarbejde med eksternt konsulentbureau undersøges det, hvilke styringstiltag der kan skabe effekt i Jobcentret generelt og særligt i Jobcentrets to investeringsprojekter i 2019 (jobparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpenge/jobafklaringsforløb).

 

 • Identificere forslag som kan indgå i potentialekataloget i forbindelse med budgetlægningen.

 

Herudover arbejdes der som en del af Fremtidens Jobcenter på at udarbejde en ledelsesstrategi for Jobcenter Varde, samt en beskæftigelsesplan for Varde Kommune, hvor effektstyring er indarbejdet. Disse understøttes således af analyseplanens delelementer.

 

På udvalgsmødet gives en status på de fire elementer i analysen af Fremtidens Jobcenter.

Forvaltningens vurdering

Ingen

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Udgifter til eksternt konsulentbureau finansieres af Direktionens pulje.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at status på analyseplanen drøftes.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 24-10-2019

Status på analyseplanen blev drøftet.

115. Studietur

Studietur
Sagsfremstilling

Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget deltager i den årlige JobCAMP (KL's årlige beskæftigelsespolitiske konference) i Aalborg den 7. og 8. november 2019.

 

I sammenhæng med denne konference, arrangeres der en studietur for Udvalget, hvor der besøges udvalgte kommuner.

 

Hovedpunkterne i programmet for studieturen er således:

 

Onsdag den 6.november:

Møde med Hedensted Kommune, hvor Udvalget blandt andet skal høre om

 

 • ”JobFirst” Hedensted
  • JobFirst er en beskæftigelsesindsats, som har til formål at bringe udsatte ledige i job eller tættere på arbejdsmarkedet gennem særligt tilrettelagt virksomhedsforløb.

 

 • ”Code of Care”
  • Jobcenter Hedensted har i samarbejde med 46 lokale virksomheder, etableret ”Code of Care” Hedensted, hvor virksomhedsledere er med til at udbrede viden og forståelse for betydningen af, at virksomheder tager et særligt socialt ansvar, for at få de udsatte grupper i ordinær beskæftigelse.

 

Møde med Viborg Kommune, hvor Udvalget skal høre om

 

 • Indsatsen for at nedbringe antal og varighed for sygedagpengesager
  • Som ét blandt flere initiativer, har Kommunen haft konsulenter fra BDO til at analysere sygedagpengeområdet. Formålet har været at afdække mønstre og forbedringspotentialer i indsatsen.
  • Viborg Kommune fortæller om resultatet af analysen, samt hvilke initiativer der efterfølgende er igangsat.

 

 • En ny beskæftigelsesfaglighed
  • Inspireret af blandt andet beskæftigelsesindikatorprojektet og JobFirst, har Viborg Kommune arbejdet med udviklingen af en egentlig beskæftigelsesfaglighed.
  • Viborg Kommune vil fremlægge tankerne om og de foreløbige resultater heraf.

 

 

Udvalget fortsætter videre til Aalborg for at deltage i jobCAMP.

 

Torsdag den 7. og fredag den 8. november:

Deltagelse i JobCAMP – Aalborg

 

Fredag den 8. november efter afslutning af jobCAMP:

 

 

Møde med Jammerbugt Kommune (Frikommune), hvor Udvalget får information om

 • Tværfagligt arbejde – kombination af arbejdsmarked og sundhed
  • Hvad er Kommunens tilgang?
  • Jammerbugt Kommunes organisering, herunder hvorfor (baggrund)
  • Hvad er det Jammerbugt Kommune opnår ved deres anderledes organisering?

 

 • Frikommune forsøg på beskæftigelsesområdet
  • En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats
  • Hvilke erfaringer har frikommuneforsøget medført?

 

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 24-10-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

116. Dialogmøde mellem Sparringsforum og Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget

Dialogmøde mellem Sparringsforum og Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget
Sagsfremstilling

 

Udvalget besluttede på udvalgsmøde den 16. september 2019 at indkalde Sparringsforum til det årlige dialogmøde den 24. oktober 2019.

 

Dagsordenen til mødet er følgende:

 

 1. Fremtidens Jobcenter. Jobcentret orienterer om de forandringer, der er i gang i Jobcentret i Varde Kommune.
 2. Beskæftigelsesplanen 2020-2023:
  1. Status på udkast til beskæftigelsesplanen, – hvad er der særlig fokus på?
  2. Hvad er der på dagsordenen hos Sparringsforum, og hvilke input har Sparringsforum til beskæftigelsesplanen?
 3. Det fremadrettede arbejde:
  1. En fælles drøftelse af, hvor vi i fællesskab skaber den bedst mulige sparring og samarbejde fremover.
  2. Skal kommissoriet for Sparringsforum justeres/tilrettes/gentænkes?

 

Sparringsforum er indbudt til mødet fra 10.30 – 12.00.

 

Sparringsforum består af repræsentanter fra arbejdsgiver og arbejdstager. Den nuværende sammensætning af Sparringsforum er således:

 • Formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
 • 3 medlemmer for lønmodtagersiden (LO)
 • 3 medlemmer fra arbejdsgiversiden (DA)
 • 1 medlem fra FTF
 • 1 medlem fra Handicaprådet
 • 1 medlem fra LAU (A-kasseudvalg)
 • 1 medlem ProVarde

 

Det nuværende kommissorium for Sparringsforum er vedlagt som bilag.

Forvaltningens vurdering

Opgaver for Sparringsforum er:

 • at fungere som et ideforum, med henblik på at udvikle Varde Kommunes indsats for ledige og sygemeldte. Der skal være særligt fokus på at skabe konkret samarbejde mellem virksomheder og jobcenter, om at sluse ledige og sygemeldte ind på, eller tilbage på arbejdsmarkedet.
 • at bidrage til, at styrke samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter og Jobcenter Varde, om at forbedre mulighederne for, at ledige og sygemeldte kan få job på det ordinære arbejdsmarked.
 • at bidrage til, at udpege vækstområder og kompetenceprofiler for områder med gode beskæftigelsesmuligheder.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Anbefaling

Det anbefales, at

 • orienteringen om arbejdet med fremtidens Jobcenter i Varde Kommune tages til efterretning.
 • der arbejdes videre med input fra drøftelserne til Beskæftigelsesplanen 2020 – 2023 og
 • det fremadrettede arbejde i Sparringsforum drøftes (herunder hvorvidt kommissoriet skal tilrettes).
Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 24-10-2019
 • Orienteringen tages til efterretning.
 • Der arbejdes videre med de input, der blev givet på mødet til beskæftigelsesplanen.
 • Det blev besluttet, at der skal afholdes møder med Sparringsforum, herunder med Udvalget. Forvaltningen anmodes om at tilrette kommissoriet i henhold til faldne bemærkninger og komme med forslag til mødeplan.


sagsnr19-7227_doknr154430-19_v1_kommissorium for sparringsforum i varde kommune.docx
sagsnr19-8124_doknr128671-19_v1_udkast beskæftigelsesplan 2020.docx

Bilag

Kommissorium for sparringsforum i Varde Kommune
Udkast Beskæftigelsesplan 2020


117. Gensidig orientering - Lukket punkt