UDVALG

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

MØDE

Dagsorden

STED

Mødelokale 8, BCV

STARTTIDSPUNKT

16-09-2019 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

16-09-2019 12:30:00


PUNKTER

102. Godkendelse af dagsorden
103. Status på Forberedende Grunduddannelse i Varde
104. Input til udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen 2020-23
105. Sparringsforum 2019
106. Drøftelse med landboorganisationerne
107. Drøftelse af data på integrationsområdet
108. Fælles udvalgstur til Svendborg
109. Orientering om Dansk Byggeris erhvervsundersøgelse 2019
110. Gensidig orientering - Lukket punkt102. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 16-09-2019

Godkendt.

103. Status på Forberedende Grunduddannelse i Varde

Status på Forberedende Grunduddannelse i Varde
Sagsfremstilling

Punktet omhandler en status på Forberedende Grunduddannelse i Varde om samarbejde og antal elever.

 

Efter udvalgsmøde i Børn og Læring i maj 2019 er der sket følgende:

 • FGU bestyrelsen har godkendt samarbejdsaftalerne mellem Varde Kommune og FGU Vest.
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udmeldt nye oplysninger:
  • Varde Kommune har mod forventning ikke takstudgift til unge, som er i EGU praktik. Kommunen har dog fortsat en lønudgift til FGU elever i kommunal praktik. I oprindelig FGU budget er der indregnet helårstakst på alle FGU elever.
  • Varde Kommune og FGU Vest skal lokalt aftale en pris for intern værkstedspraktik. Det indgår derfor ikke i samarbejdsaftalerne, og der skal udarbejdes en tillægsaftale med FGU Vest.

 

Afdelingsleder Karina Winther og økonomikonsulent Jette Poulsen orienterer på udvalgsmøde om aktuelt antal unge på FGU Vest i Varde samt de nye oplysninger fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Forvaltningens vurdering

FGU området skal følges tæt, så der løbende inddrages erfaringer fra praksis fra 1. august 2019, for at sikre et fleksibelt samarbejde om målgruppen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Forberedende Grunduddannelse

Økonomi

Det forventes, at udgifterne til FGU kan finansieres indenfor det afsatte budget i 2019 og 2020 i forhold til det forventede elevtal primo august 2019.

I forhold til 2021 og 2022 forventes et merforbrug på ca. 800.000 kr. udfra det nuværende elevtal, men da elevtallet er usikkert, sker der ingen korrektion af budgettet på nuværende tidspunkt.

Afregningen sker i forhold til det endelige elevtal pr. 5. september året før.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningens anbefaler,

at der udarbejdes tillægsaftale med FGU Vest om intern værkstedspraktik for unge i FGU sporet EGU,

at sagen forelægges Udvalget for Arbejdsmarked og Integration til orientering.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2019

Godkendt.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 16-09-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

104. Input til udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen 2020-23

Input til udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen 2020-23
Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration skal udarbejde en beskæftigelsesplan for kommende år.

 

På baggrund af løbende drøftelser i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration i løbet af 2019 (herunder bl.a. temadrøftelserne og besøg hos forskellige samarbejdspartnere) foreslås det, at beskæftigelsesplanen bliver 4-årig (2020-2023) og indeholder følgende hovedtemaer: 

 

 • En forenklet beskæftigelsesindsats i Varde Kommune (hvordan påvirker den nye lovgivning jobcentret og hvordan arbejdes der hermed nu og fremad)
 • Ministermål og fokusområder i Varde Kommune (hvilke er gældende og hvordan arbejdes der hermed nu og fremad)
 • Lokale mål i Jobcenter Varde
 • Økonomi og investeringsforslag 2020

 

Ministermålene for 2020 på beskæftigelsesområdet er følgende:

 

 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

 

Fokusområderne på beskæftigelsesområdet i Varde Kommune er følgende:

 

 • Fremtidens Jobcenter: Jobcentrets service udvikles i overensstemmelse med den forenklede beskæftigelsesindsats, så både de lediges og virksomhedernes behov imødekommes.
 • Arbejdskraft: Både offentlige og private virksomheder har den tilstrækkelige og relevante arbejdskraft, de har behov for.
 • Tværgående samarbejde: Borgere oplever en helhedsorienteret indsats, hvor samarbejde mellem både kommunale afdelinger og eksterne samarbejdspartnere fungerer smidigt og effektivt. Herunder et særligt fokus på en sammenhængende ungeindsats.
 • Integration: Flygtninge og indvandrere bør hurtigst muligt integreres på arbejdsmarkedet.

 

Tidligere beskæftigelsesplaner har været udarbejdet med afsæt i ministerielle pejlemærker og med koblinger til det regionale beskæftigelsesråd, men som følge af ændrede regler på området, kan beskæftigelsesplanen nu udarbejdes langt mere lokalt og i højere grad tage udgangspunkt i Varde Kommunes udfordringer og mål.

 

Beskæftigelsesplanen 2020-2023 skal sikre sammenhæng og gennemsigtighed i beskæftigelsesindsatsen bredt set. Der arbejdes således med en 4-årig plan for 2020-2023, som gør det muligt at sætte mål, både på lang og kort sigt.

 

Det er ambitionen, at beskæftigelsesplanen 2020-2023 skal være et dynamisk værktøj der evalueres og tilrettes én gang årligt. I evalueringen vil særligt de kortsigtede mål blive vurderet og eventuelt suppleret.

 

Tidsplan

Beskæftigelsesplanen 2020-2023 foreslås færdiggjort på følgende måde:

 

 • Udvalgsmødet den 16. september 2019: Drøfte grovskitse til beskæftigelsesplanen 2020-2023.
 • Sparringsforum i oktober: Drøfte input til beskæftigelsesplanen 2020-2023.
 • Udvalgsmødet den 14. november 2019: Drøfte og godkende beskæftigelsesplanen 2020-2023.
 • Byrådsmøde den 3. december 2019: Drøfte og godkende beskæftigelsesplanen 2020-2023.

 

Hvis der bliver behov for 2. behandling af udkastet til beskæftigelsesplanen 2020-2023, så udvides tidsplanen med følgende:

 

 • Udvalgsmødet den 5. december 2019: Drøfte og godkende 2. udkast til beskæftigelsesplanen 2020-2023.
 • Byrådsmøde i januar 2020: Drøfte og godkende beskæftigelsesplanen 2020-2023.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Arbejdsmarked og Integration drøfter og godkender hovedtemaer og tidsplan for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen 2020-2023.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 16-09-2019

Udvalget drøftede hovedtemaerne og tidsplanen for beskæftigelsesplanen 2020-2023.

105. Sparringsforum 2019

Sparringsforum 2019
Sagsfremstilling

Jobcentret i Varde Kommune og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har haft tradition for at have et sparringsforum med repræsentanter fra arbejdsgiver og arbejdstager.

 

Det foreslås, at der inviteres til møde i sparringsforum med følgende dagsorden:
 

 1. Fremtidens Jobcenter: Vi vil fortælle om de forandringer, der er i gang i Jobcentret i Varde Kommune.
 2. Beskæftigelsesplanen 2020-2023: Status på beskæftigelsesplanen.

Hvad er der på dagsordenen hos jer, og hvilke input har I til beskæftigelsesplanen 2020-2023?

 1. Det fremadrettede samarbejde: En fælles drøftelse af, hvordan vi skaber den bedst mulige løbende sparring og samarbejde fremover.

 

Til mødet inviteres repræsentanter fra arbejdsgiver og arbejdstager, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Direktør for Børn, Læring og Job samt Jobcenterchefen.

 

Mødet forventes at være af 1,5 times varighed.

 

Udvalget bedes drøfte dagsorden og deltagerkreds til mødet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Det anbefales,

at Udvalget drøfter og beslutter dagsorden og deltagerkreds til mødet med sparringsforum.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 16-09-2019

Udvalget drøftede dagsordenen og deltagerkredsen.

106. Drøftelse med landboorganisationerne

Drøftelse med landboorganisationerne
Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration havde i august 2018 en drøftelse med landboforeningerne repræsenteret ved; Vestjysk Landboforening og SAGRO.

 

mødet blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et oplæg til videre drøftelse med landboorganisationerne om samarbejdet mellem dem og jobcentret. Det blev nævnt, at drøftelserne skulle komme omkring uddannelse, rekruttering, rehabilitering, netværk og myndighed.

 

Det foreslås således, at der arrangeres et dialogmøde mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, repræsentanter fra landboorganisationerne og relevante medarbejdere fra jobcentret. Temaet for mødet foreslås at være rekruttering til, og fastholdelse i landbruget.

 

Til dialogmødet drøftes det hvilke ideer og ønsker repræsentanterne fra landbruget har til det fremtidige samarbejde med jobcentret i forhold til rekruttering og fastholdelse i landbruget.

 

Det foreslås at følgende inviteres til dialogmødet:

 

 1. Familielandbrug
 2. SAGRO
 3. Vestjysk Landboforening

 

Dagsordenspunktet fra udvalgsmødet i august 2018 er vedhæftet som bilag.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at samarbejdet mellem Jobcenter Varde og landbruget fungerer godt og har været stigende over de seneste år, grundet landbrugets øgede udfordringer med rekruttering.

 

I jobcentret er vi dog løbende nysgerrige på erhvervslivets ideer og ønsker til samarbejdet, så vi hele tiden bliver bedre sammen. Derfor vurderes dialogmødet hensigtsmæssigt til at udvikle og justere samarbejdet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelse

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag om dialogmøde med landbrugsorganisationerne godkendes.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 16-09-2019

Udvalget godkendte forslaget.sagsnr19-7312_doknr104010-19_v1_drøftelse med landboorganisationerne.docx

Bilag

Drøftelse med Landboorganisationerne


107. Drøftelse af data på integrationsområdet

Drøftelse af data på integrationsområdet
Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration havde den 25. april 2019 en temadrøftelse vedrørende integrationsområdet. På mødet udtrykte udvalget ønske om en mere uddybende information omkring gruppen af integrationsborgere.

 

Alle borgere i Jobcentret, herunder også integrationsborgere, registreres med forskellige oplysninger i jobcentrets sagsbehandlingssystem.

Der kan dermed løbende trækkes følgende informationer:

 

Målgruppe

Antal borgere med kontanthjælp- eller integrationsydelse eller antal selvforsørgende

 

Opholdsgrundlag

Fordeling på Udlændingelovens § 7,1 konventionsflygtning, § 7,2 flygtning, samt § 9,1,1 familiesammenførte til flygtninge eller andre ægtefæller

 

Kontaktforløb

Fordeling på dato for sagsoprettelse

 

Alder

Antal borgere fordelt på udvalgte aldersintervaller

 

Hvornår slutter integrationsprogrammet?

 

Fordeling på slutdato for integrationsprogram – fordeling på år vil kunne fås ved en manuel optælling

 

Job- eller aktivitetsparat

 

Antal borgere fordelt på job- eller aktivitetsparat

Ydelse varighed

 

Ved ydelsesmodtagere – varighed i dage, uger og år

 

Tilbud

Ved ydelsesmodtagere – antal borgere fordelt på tilbud

Afsluttede tilbud

Ved ydelsesmodtagere – antal borgere, der har afsluttet tilbud samt afslutningsårsager

Refusion

Antal borgere fordelt på refusionstrin i ugentlige intervaller

 

Oprindelsesland

Antal borgere med udvalgte statsborgerskab

Kommunekvoten

Antal borgere, der er visiteret til Varde Kommune via kommunekvoten

Ankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Fordeling af ankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge på henholdsvis voksne og børn

Anviste boliger til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Kort, der viser, hvor Varde Kommune har anvist boliger til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

 

I vedlagte notat er givet enkelte eksempler, der kan tydeliggøre de forskellige informationer.

 

Det er ikke muligt at trække oplysninger om belastningen hos borgerne, fx helbredstilstand, evt. diagnose, sociale forhold, uddannelse, erhvervserfaring.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at dele af ovenstående data vil kunne forbedre udvalgets muligheder for at træffe beslutning om beskæftigelsesplan for integrationsområdet samt fremtidige indsatser.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tilkendegiver hvilke data, der ønskes fremover og i hvilket interval.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-06-2019

Udsat

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 15-08-2019

Udsat

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 16-09-2019

Der udarbejdes en sag med udgangspunkt i tidligere udarbejdet notat, som kombineres med aktuelle data på området samt erfaringer fra virksomhedsbesøg. Der arbejdes videre med området, med henblik på at arbejde videre med beskæftigelsesplanen.sagsnr19-1552_doknr72799-19_v1_notat til drøftelse af data på integrationsområdet.docx

Bilag

Notat til drøftelse af data på integrationsområdet


108. Fælles udvalgstur til Svendborg

Fælles udvalgstur til Svendborg
Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har været på fælles tur til Svendborg for at styrke det tværgående samarbejde der er imellem udvalgene.

 

Udvalgene besøgte Danmarks Forsorgsmuseum som inviterer nutidens debat om fattigdom ind bag murene og lader denne stå ansigt til ansigt med fortidens fattigdom. Der stilles spørgsmål til, hvad forskellen og ligheden er mellem en moderne nyttejobskost og en stenhammer fra Fattiggårdens tvangsarbejde.

Under frokosten drøftede udvalgene det tværgående samarbejde, og drøftelsen forsatte ved Svendborg Kommune med de tilsvarende udvalg i Svendborg Kommune.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Social og Sundhed og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at fællesturen til Svendborg drøftes.

 

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 16-09-2019

Udvalget drøftede udvalgsturen, og Udvalget ønsker at videreudbygge et mere tværfagligt samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget og andre udvalg.sagsnr19-7488_doknr139844-19_v1_noter vedr. studietur til svendborg.docx

Bilag

Noter vedr. studietur til Svendborg


109. Orientering om Dansk Byggeris erhvervsundersøgelse 2019

Orientering om Dansk Byggeris erhvervsundersøgelse 2019
Sagsfremstilling

Den 25. juni 2019 offentliggjorde Dansk Byggeri deres årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed.

Varde Kommune forbedrede placeringen med 13 pladser, fra en 25. til en 12. plads.

 

Gennemgangen af den årlige måling viser følgende udsving på mere end fem pladser (fremgang/tilbagegang):

 

(Fremgang) Byggesagsbehandlingstid: 2018 (plads 65) og 2019 (plads 38) – lavt er godt, hvorfor det svarer til en forbedring på 27 pladser. Årsagen er umiddelbart, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 40 dage i 2018 og 38 dage i 2019. Kommuner der ikke opkræver et gebyr for byggesagsbehandlingen ligger notorisk bedre, idet mange først opretter sagen, når alle oplysninger foreligger. Men med en plads nummer 38, skal der naturligvis fortsat arbejdes på løbende forbedringer.

 

(Tilbagegang) Byggesagsbehandlingsgebyrstørrelser: 2018 (plads 51) og 2019 (plads 57). Det er et fald på 6 pladser. Gebyret er steget med 12 kr. i 2019.

 

(Fremgang) Gebyrer erhvervsaffald: 2018 (plads 92) og 2019 (plads 38), det svarer til en forbedring på 54 pladser. Der er metodeskift, fra man i 2018 brugte P-numre, til man nu gør det op i forhold til antal biler.

 

(Fremgang) AB92: 2018 (plads 79) og 2019 (plads 25), hvilket svarer til en forbedring på 54 pladser. Årsagen er, at vi nu har fået indberettet benyttet praksis – at AB92 skal benyttes så vidt muligt uden afvigelser.

 

(Tilbagegang) Erhvervsuddannede: 2018 (plads 13) og 2019 (plads 25), hvilket er en tilbagegang på 12 pladser. Ændringen skyldes, at andelen af folkeskoleelever, der søger ind på en erhvervsuddannelse, er faldet fra 28,2% i 2018 til 26,7% i 2019.

 

(Fremgang) Skole-virksomhedssamarbejde: 2018 (plads 28) og 2019 (plads 1), hvilket er en stigning på 27 pladser. Årsagen er, at vi korrekt har afkrydset alle tre felter.

 

(Fremgang) Erhvervsfrekvens: 2018 (plads 26) og 2019 (plads 18), hvilket er en forbedring på 8 pladser. Erhvervsfrekvensen er steget fra 78% til 79,5%.

 

(Tilbagegang) Nyledige i arbejde: 2018 (plads 21) og 2019 (plads 33), hvilket er et fald på 12 pladser. Årsagen er, at andelen er steget med 0,01% til 50%, hvilket må betyde, at andre kommuner har gjort det bedre.

 

Der er ikke kommet nye målinger i 2019, men derimod udgået en række målinger som;

Udvikling i dækningsafgiften, Udvikling i udlicitering på det tekniske område, Administrationsafgift på erhvervsaffald, Udvikling i befolkningen, BNP i kommunerne, Byggetilladelser og Udvikling i antal virksomheder.

 

Der henvises i øvrigt til de vedlagte bilag – herunder det samlede analysegrundlag.

Forvaltningens vurdering

Med det politiske mål, om fortsat at være en erhvervsvenlig kommune og ligge i top 10 i Dansk Byggeris årlige måling, vil det være hensigtsmæssigt:

 • at fortsætte det løbende arbejde med at optimere byggesagsbehandlingen,
 • at genvurdere gebyrstørrelserne for byggesagsbehandling og affaldsgebyrer,
 • at der fortsat kan arbejdes med at øge andelen af unge der tager en erhvervsuddannelse,
 • at der fortsat er et potentiale i at arbejde med de Nyledige i arbejde.
Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at vurdere analysens resultater og beslutte om der skal iværksættes initiativer på baggrund heraf.

Beslutning Direktionen den 14-08-2019

Direktionen drøftede analysens resultater, og besluttede at der ikke iværksættes særskilte initiativer på baggrund heraf, men at der fortsat holdes fokus på de igangsatte initiativer.

 

Analysen sendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv til orientering, og med anbefaling om, at den efterfølgende sendes til orientering i Udvalgene for Arbejdsmarked & Integration, Børn og Læring og Plan & Teknik.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-08-2019

Anbefalingen fra Direktionen blev godkendt.

 

Udvalget ønsker fortsat fokus målrettet en placering i TOP10 på Dansk Byggeris måling.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 16-09-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr17-7494_doknr122242-19_v1_dansk byggeri erhvervsvenlighed 2019 - varde.pdf
sagsnr17-7494_doknr122240-19_v1_dansk byggeris måling 2019 - kommenteret af varde kommune.pdf

Bilag

Dansk Byggeri Erhvervsvenlighed 2019 - Varde
Dansk Byggeris måling 2019 - kommenteret af Varde Kommune


110. Gensidig orientering - Lukket punkt