UDVALG

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 8, BCV

STARTTIDSPUNKT

15-08-2019 08:20:00

SLUTTIDSPUNKT

15-08-2019 12:30:00


PUNKTER

96. Godkendelse af dagsorden
97. Besøg hos Center for Sundhedsfremme og Arbejdspsykologisk Klinik
98. Budgetopfølgning pr.30.6.2019 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
99. Handleplan for sygedagpenge og jobafklaring
100. Drøftelse af data på integrationsområdet
101. Gensidig orientering - Lukket punkt96. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 15-08-2019

Godkendt.

97. Besøg hos Center for Sundhedsfremme og Arbejdspsykologisk Klinik

Besøg hos Center for Sundhedsfremme og Arbejdspsykologisk Klinik

Sagsfremstilling

Udvalgsmødet den 15. august 2019 starter med et besøg hos to af de samarbejdspartnere, som medvirker til at løse opgaver for Jobcentret på særlige faglige områder.

 

Center for Sundhedsfremme er en kommunal afdeling, der dels løser en række sundhedsfaglige opgaver på bestilling fra Jobcentret til at understøtte den arbejdsmarkedsrettede indsats, dels tilbyder borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse generelt for borgere i Varde Kommune.

 

Arbejdspsykologisk Klinik er en privat psykologvirksomhed, som for Jobcentret leverer coachende arbejdsmarkedsrettede psykologforløb og individuelle samtaler som led i opfølgningsindsatsen for sygemeldte.

 

Besøgene vil indeholde:

 • Præsentation og rundvisning
 • Orientering om samarbejdet med jobcentret
 • Spørgsmål og samtale med borgere

 

Der er afsat 45 minutter til hver af besøgene hos de to samarbejdspartnere.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de to samarbejdspartneres særlige faglige indsats understøtter Jobcentrets indsats for at fremme fastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet for borgere, hvor netop de sundhedsfaglige udfordringer kræver særlige kompetencer.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov og sygedagpenge

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats mv.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget tager besøgene til efterretning.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 15-08-2019

Taget til efterretning.

98. Budgetopfølgning pr.30.6.2019 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Budgetopfølgning pr.30.6.2019 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Sagsfremstilling

Der udarbejdes budgetopfølgning til politisk godkendelse 3 gange årligt – ultimo marts, ultimo juni samt ultimo september.

 

Budgetopfølgningerne for de 2 første kvartaler viser følgende:

Område

Afvigelser

Pr. 31.3.2019

Pr. 30.6.2019

Pr. 30.9.2019

Arbejdsmarked & Integration

Forventet merforbrug

 

6,3 mio. kr.

 

7,5 mio. kr.*

 

* Merudgiften på 1,2 mio. kr. vedrører merudgift til sygedagpenge.

 

Budgetafvigelserne for årsværk og beløb er specificeret i skemaet nedenfor:

Område

Årsværk

Årsværk

Mio. kr.

Mio. kr.

 

Budget 2019

Vurdering 30.6.2019

Budget 2019

Afvigelser (-= mindre udgift)

Integration

160

125

13.343

-4,0

Førtidspension

1.950

1.950

231.211

0

Sygedagpenge

590

640

66.827

6,4

Uddannelseshjælp

365

365

24.016

0

Kontanthjælp

365

405

42.506

2,0

Forsikrede ledige

470

420

66.706

-3,0

Revalidering

80

55

13.597

-3,0

Fleksjob

845

900

68.172

10,6

Ressourceforløb

255

225

31.973

-3,0

Jobafklaringsforløb

110

145

12.687

0,8

Ledighedsydelse

160

140

20.789

0

Seniorjob

20

24

3.131

0,7

Øvrige budgetter (aktiv indsats, boligstøtte, jobrotation m.m.)

 

 

 

 

73.002

 

I alt 

5.370

5.394

667.960

 

Flere årsværk

 

24

 

 

Merforbrug

 

 

 

7,5

 

De væsentligste afvigelser pr. 30.6.2019 er:

 

Integration – mindre udgift 4 mio. kr.:

Den primære årsag til mindreudgiften er at væsentligt færre modtager integrationsydelse. Antallet er faldet fra ca. 190 modtagere i 2018 til ca. 125 i 2019 – et fald på 65 modtagere som alle er kommet i arbejde.

Færre borgere på integrationsydelse medfører også mindre udgifter til tolkning, mentorer, aktiveringstilbud.

 

Sygedagpenge – merudgift 6,4 mio. kr.

Siden 2016 har der været foretaget forskellige investeringstiltag, der har medvirket til at reducere budgettet til sygedagpenge – i alt ca. samlet 8 mio. kr. årligt.

I budgettet for 2019 er der budgetteret med 590 årsværk.

 

I sidste halvdel af 2018 kunne vi konstatere, at antal årsværk var stigende. Denne udvikling er fortsat ind i 2019, hvor der på et tidspunkt primo 2019 har været ca. 100 flere end sidste år.

Denne udvikling er reduceret men der er fortsat 45-65 flere årsværk end sidste år.

Årsagen til udviklingen er blandt andet:

 • Flere nye sager
 • Gennemsnitsvarigheden pr. sag er steget fra 28,1 uger ultimo juni sidste år til 30,1 uger her i 2019
 • Personalemæssige forhold som barsler, sygdom, organisationsændringer, der har medført perioder med reduceret indsats.

Merudgiften svarer til 50 ekstra årsværk i forhold til budgetgrundlaget på 590 årsværk.

 

Kontanthjælp – merudgift 2 mio. kr.

Kontanthjælpsområdet er det område, hvor der gennem de sidste år har været flest investeringer og største budgetreduktioner. Dette har været mest markant fra 2018 og fortsat ind i 2019.

 

Budgetgrundlaget er blevet reduceret i takt med de vedtagne investeringsforslag, og budgetgrundlaget for 2019 er 365 årsværk. Pr. juni 2019 er antallet 410 årsværk.

 

Der har været en nedgang i antal årsværk siden 2015:

2015

2016

2017

2018

2019 – marts

2019 -juni

526

474

431

432

426

410

 

Lige nu vil en beregning med 2. kvartal som udgangspunkt vise en merudgift på ca. 4 mio. kr., men der er forventning om, at udviklingen vil forbedre sig hen over sommeren svarende til en reduceret merudgift på anslået 2 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre modtagere hen over sommeren med flere jobåbninger sammen med effekt af de vedtagne investeringsforslag.

 

Fleksjob – merudgift 10,6 mio. kr.

I 2019 er der budgetteret med 845 årsværk, mens vi på nuværende tidspunkt (juni) allerede har registreret ca. 870 fleksjob.

 

Vi har en forventning om, at der tildeles ca. 15 årsværk pr. kvartal, så vi ved udgangen af 2019 har ca. 900 årsværk.

 

Merudgiften kan fordeles på følgende områder:

 • Startbeholdningen af fleksjob pr. 1. januar 2019 har været underbudgetteret.
 • Refusionsomlægning – fordelingen mellem fleksjob bevilget efter gamle og nye regler, hvor de nye fleksjob er væsentlig dyrere – er ikke som budgetteret. Statsrefusionen reduceres fra 65 % til 20 % - merudgift pr. sag på ca. 50.00-55.000 kr.
 • Tilbagetrækningsreformen – folkepensionsalderen udskydes gradvis med start fra 2019 og forbliver dermed kommunal udgift.

 

Merudgiften på forventet 10,6 mio. kr. kan fordeles således:

Flere sager, skønnet i alt 900 årsværk

4,5 mio. kr.

Ændret fordeling mellem gamle og nye sager – skønnet 100 årsværk

5,5 mio. kr.

Tilbagetrækningsreformen

0,6 mio. kr.

 


Forvaltningens vurdering

Bevillingsområderne sygedagpenge – kontanthjælp – fleksjob blev ved regnskabsaflæggelsen for 2018 udpeget som områder med udfordringer.

 

Merudgiften pr. 30.6.2019 7,5 mio. kr. er blandt andet ud fra en forventning om:

 • at der resten af året vil være færre på kontanthjælp
 • at merforbruget på sygedagpenge reduceres til max. 50 ekstra årsværk
 • at den positive udvikling for de forsikrede ledige fortsætter.

 

KL har tidligere på året udtalt, at der vil blive foretaget tilskudsreguleringer over for kommunerne vedrørende ikke forventede merudgifter til fleksjob ud fra væsentligt flere bevilgede fleksjob end forventet samt konsekvenserne af finansieringsreformen med den mindre statsrefusion til nye bevillinger (65 % til 20 %). Forventer samlet ca. 500 mio. kr. for 2019 svarende til ca. 4,5 mio. kr. for Varde Kommune (0,88 % jævnfør befolkningsandel).

Disse tilskudsreguleringer beskrives i KL’s budgetvejledninger som normalt udsendes ca. medio juni. Disse vejledninger forventes først udsendt i løbet af september.

 

Der er foretaget budgetmæssige tilpasninger for budgetforslag 2020.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

Et forventet merforbrug på 7,5 mio. kr. pr. 30.6.2019. Afventer næste og sidste budget-opfølgning pr. 30.9.2019.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter situationen med det forventede merforbrug pr. 30.6.2019 på 7,5 mio. kr.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 15-08-2019

Udvalget drøftede situationen og ser med alvor på det forventede merforbrug på bl.a. sygedagpenge, jobafklaring og fleksjob. I forhold til sygedagpenge, behandles et udkast til handleplan under punkt 61 herunder finansiering af denne.sagsnr19-5252_doknr97151-19_v1_budgetopfølgning 30.6.2019, arbejdsmarked.doc
sagsnr19-5252_doknr120662-19_v1_ny - udvikling i målgrupper på forsørgelsesydelser.pdf.pdf

Bilag

Budgetopfølgning 30.6.2019, Arbejdsmarked
Ny - Udvikling i målgrupper på forsørgelsesydelser.pdf


99. Handleplan for sygedagpenge og jobafklaring

Handleplan for sygedagpenge og jobafklaring

Sagsfremstilling

I dette punkt lægges op til en drøftelse af handleplan for en styrket indsats på de to sagsområder Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb for at imødegå budgetopfølgningens forventninger om merforbrug i 2019 og den forventede virkning på årene herefter.

 

Budgetopfølgningerne i 2019 viser senest per 30.06, at der forventes betydeligt flere sager på de to sagsområder end forudsat i budgettet. For sygedagpenge forventes nu 640 helårspersoner mod forudsat 590 i budgettet for 2019, mens det for jobafklaringsforløb er 145 helårspersoner mod forudsat 110. Budgetforslaget for 2020 baseres på hhv. 620 helårspersoner på sygedagpenge og 130 helårspersoner på jobafklaringsforløb.

 

Notat om handleplanen er vedlagt som bilag.

 

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede handlingsplan over de næste to år vil kunne vende den stigning i antallet af sager, som forventes på nuværende tidspunkt. Forvaltningen vurderer, at der skal være fokus på såvel fastholdelse og tilbagevenden i indgangen af nye sager og afklaringen/afslutningen af langvarige sager. Desuden vil der blive gennemført en sagsgennemgang af udvalgte sager på de to fagområder for at styrke mål, plan og opfølgning i den enkelte sag.

 

Der er opmærksomhed på, at der er mange initiativer i gang i Jobcentret i disse år, så det kræver et særligt fokus på at gennemføre planen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Sygedagpengeloven

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats mv.


Økonomi

Den kommende budgetopfølgning pr. 30.6.2019 viser et forventet merforbrug for sygedagpenge på 5,8 mio. kr. og 0,8 mio. kr. for jobafklaringsforløb – i alt 6,6 mio. kr.

Udviklingen i antal sager for juli måned viser, at der ikke er basis for at forvente en reduktion i budgetmerforbruget på de 6,6 mio. kr.

 

Hvis det nuværende sagsantal for de 2 ydelser ikke stagnerer i løbet af de kommende måneder, må der forventes et endnu større merforbrug til budgetopfølgningen pr. 30.9.2019.

Vedrørende budgetforslag 2020 er der indregnet udvidelser for 5,8 mio. kr. til sygedagpenge og 2,3 mio. kr. til jobafklaringsforløb.

 

Det er meget vigtigt at få stoppet udviklingen med flere sager måned for måned og få udviklingen bragt i balance med budgetforudsætningerne.

 

Indtil oktober 2018 var der færre sygedagpengemodtagere end budgetforudsætningen og alt tydede på et mindre forbrug.

 

Udviklingen i de sidste måneder betød et merforbrug for 2018 (ca. 0,5 mio. kr.), men de væsentlige flere sager ultimo 2018 betød, at udgangspunktet for 2019 var væsentlige højere end budgetforudsætningen for 2019.

 

De væsentlig flere sager på jobafklaringsforløb (januar 111 – juni 142) skyldes blandt andet ændret praksis jævnfør udmelding fra Ankestyrelsen, hvor kommunerne skal være mere sikre i forlængelse af sygedagpenge. For eksempel om arbejdsevnen kan afklares inden for 69 uger. Hvis det ikke er muligt og borgeren fortsat er uarbejdsdygtig, overgår borgeren til jobafklaringsforløb.

 

De flere sager betyder samtidig, at sagsbehandlingen bliver presset i forhold til afslutning af sager.

 

Det bemærkes, at der er væsentligt flere sager for både sygedagpenge og jobafklaringsforløb.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget drøfter handleplanens ambitioner og virkemidler, og

at Udvalget beslutter det videre forløb for implementeringen.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 15-08-2019

Udvalget besluttede,

 

at handleplanen godkendes,

at merudgifterne til finansiering af handleplan afholdes inden for jobcentrets ramme i indeværende år,

at investeringsforslaget til sygedagpengeområdet fremsendes til budget 2020,

at sagen evalueres i udvalget i januar og løbende under punktet gensidig orientering.sagsnr19-1747_doknr107153-19_v1_handleplan på sygedagpenge og jobafklaring.docx

Bilag

Handleplan på sygedagpenge og jobafklaring


100. Drøftelse af data på integrationsområdet

Drøftelse af data på integrationsområdet

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration havde den 25. april 2019 en temadrøftelse vedrørende integrationsområdet. På mødet udtrykte udvalget ønske om en mere uddybende information omkring gruppen af integrationsborgere.

 

Alle borgere i Jobcentret, herunder også integrationsborgere, registreres med forskellige oplysninger i jobcentrets sagsbehandlingssystem.

Der kan dermed løbende trækkes følgende informationer:

 

Målgruppe

Antal borgere med kontanthjælp- eller integrationsydelse eller antal selvforsørgende

 

Opholdsgrundlag

Fordeling på Udlændingelovens § 7,1 konventionsflygtning, § 7,2 flygtning, samt § 9,1,1 familiesammenførte til flygtninge eller andre ægtefæller

 

Kontaktforløb

Fordeling på dato for sagsoprettelse

 

Alder

Antal borgere fordelt på udvalgte aldersintervaller

 

Hvornår slutter integrationsprogrammet?

 

Fordeling på slutdato for integrationsprogram – fordeling på år vil kunne fås ved en manuel optælling

 

Job- eller aktivitetsparat

 

Antal borgere fordelt på job- eller aktivitetsparat

Ydelse varighed

 

Ved ydelsesmodtagere – varighed i dage, uger og år

 

Tilbud

Ved ydelsesmodtagere – antal borgere fordelt på tilbud

Afsluttede tilbud

Ved ydelsesmodtagere – antal borgere, der har afsluttet tilbud samt afslutningsårsager

Refusion

Antal borgere fordelt på refusionstrin i ugentlige intervaller

 

Oprindelsesland

Antal borgere med udvalgte statsborgerskab

Kommunekvoten

Antal borgere, der er visiteret til Varde Kommune via kommunekvoten

Ankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Fordeling af ankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge på henholdsvis voksne og børn

Anviste boliger til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Kort, der viser, hvor Varde Kommune har anvist boliger til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

 

I vedlagte notat er givet enkelte eksempler, der kan tydeliggøre de forskellige informationer.

 

Det er ikke muligt at trække oplysninger om belastningen hos borgerne, fx helbredstilstand, evt. diagnose, sociale forhold, uddannelse, erhvervserfaring.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at dele af ovenstående data vil kunne forbedre udvalgets muligheder for at træffe beslutning om beskæftigelsesplan for integrationsområdet samt fremtidige indsatser.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tilkendegiver hvilke data, der ønskes fremover og i hvilket interval.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-06-2019

Udsat


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 15-08-2019

Udsatsagsnr19-1552_doknr72799-19_v1_notat til drøftelse af data på integrationsområdet.docx

Bilag

Notat til drøftelse af data på integrationsområdet


101. Gensidig orientering - Lukket punkt