UDVALG

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 8, BCV

STARTTIDSPUNKT

6/6/2019 10:00:00 AM

SLUTTIDSPUNKT

6/6/2019 1:00:00 PM


PUNKTER

50. Godkendelse af dagsorden
51. Budget 2020 - Endelig prioritering af finansieringsforslag
52. Nye skøn over forudsætninger til budget 2020 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
53. Opsamling på dialogmøder i Jobcenter Varde
54. Drøftelse af data på integrationsområdet
55. Arbejdskraftanalyse 2019 - ProVarde
56. Samarbejdsaftaler med FGU Vest, herunder lønkompensation ved kommunal EGU praktik - Lukket punkt
57. Gensidig orientering - Lukket punkt50. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-06-2019

Sarah Andersen var fraværende.

 

Godkendt

51. Budget 2020 - Endelig prioritering af finansieringsforslag

Budget 2020 - Endelig prioritering af finansieringsforslag

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration fortsatte sine drøftelser af budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023 på udvalgsmødet den 16. maj 2019.

 

Som en del af budgetproceduren for 2020-2023 skal udvalget udarbejde et råderumskatalog på 3,6 mio.kr., der skal indgå i byrådets drøftelser og prioritering på budgetseminaret medio september 2019.

 

På mødet den 16. maj drøftede udvalget 2 mulige finansieringsforslag:

 1. Øget indsats på sygedagpengeområdet
 2. Flere jobparate kontanthjælpsmodtagere i ordinær beskæftigelse

 

Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle arbejde videre med ovennævnte to forslag.

 

Forslagene er vedhæftet dagsorden.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at investeringsforslagene kan medvirke til,

 • at flere jobparate kontanthjælpsmodtager kan komme i ordinær beskæftigelse og
 • en mere virksomhedsrettet opfølgningsindsats på sygedagpengeområdet kan fremme fastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet for sygemeldte borgere. Der kan skabes bedre løsninger ude på virksomhederne i et samarbejde mellem den sygemeldte og dennes arbejdsgiver og jobcentret.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Beskæftigelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget godkender forslagene og videresender dem til den videre budgetproces for byrådet.

 


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-06-2019

Sarah Andersen var fraværende.

 

Udvalget godkender forslagene og forvaltningen arbejder videre med beskrivelse og måling af effekten.sagsnr19-1747_doknr78892-19_v1_investeringsforslag 2020-23 - øget indsats på sygedagpengeområdet.docx
sagsnr19-4506_doknr84355-19_v1_investeringsforslag budget 2020 - jobparate kontanthjælpsmodtagere - flere i ordinær beskæftigelse.docx

Bilag

Investeringsforslag 2020-23 - Øget indsats på sygedagpengeområdet
Investeringsforslag budget 2020 - jobparate kontanthjælpsmodtagere - flere i ordinær beskæftigelse


52. Nye skøn over forudsætninger til budget 2020 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Nye skøn over forudsætninger til budget 2020 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2020 er overslagsårene 2020-2022 i det vedtagne budget 2019-2022. Der bemærkes, at i det vedtagne budget 2019-2022 blev der bl.a. indregnet reduktioner på ca. 10 mio. kr. i 2020 i forhold til 2019 på bl.a. sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp som følge af politisk besluttede investeringsforslag.

 

Der er udarbejdet nye skøn over forudsætningerne til budget 2020. De samlede budget-tilretninger udgør i alt en udvidelse på 26,650 mio. kr. i 2020 jævnfør tabel nedenfor:

Udgangspunkt – overslagsår 1, budget 2020 i det vedtagne budget 2019-2022.

 

658,2 mio. kr.

Ændring i forudsætninger

7,150 mio. kr.

Lovændringer

19,5 mio. kr.

I alt budgetforslag 2020

684,850 mio. kr.

 

Budgetkorrektionerne for budget 2020 betyder en opjustering af antallet af årsværk på 175 personer i 2020 i forhold til det vedtagne budget 2019-2020.

 

Område

Budget 2019 - årsværk

Udgangspunkt 2020 - årsværk

Budgetforslag 2020 - årsværk

Forskel (udgangspunkt 2020 & budgetforslag 2020) - årsværk.

Integrationsydelse

170

170

125

-45

Førtidspension**

1.950

1.950

2.035

85

Sygedagpenge

590

570

620

50

Uddannelseshjælp

365

342

342

0

Kontanthjælp**

365

355

415

60

Forsikrede ledige*

470

470

470

0

Revalidering

80

55

55

0

Fleksjob**

845

845

905

60

Ressourceforløb**

255

255

210

-45

Jobafklaringsforløb**

110

110

130

20

Ledighedsydelse**

160

160

160

0

Seniorjob**

20

20

10

-10

I alt

5.380

5.302

5.477

175

* Afventer udmelding om beskæftigelsestilskuddet og antal ledige – kommer ca. 1.7.2019.

** Tilbagetræningsreformen jævnfør kommende skema betyder, at der er i alt 284 borgere (ikke årsværk), der fortsætter som en kommunal udgift.

 

De nye skøn til budget 2020 er fordelt på ændrede forudsætninger (primært andre årsværk) og lovændringer (primært tilbagetrækningsreformen). De fleste budgetområder er omfattet af både ændrede forudsætninger og lovændringer.

 

De væsentligste budgettilretninger:

 

 1. Ændring i forudsætninger.

Førtidspension – reduktion 7,5 mio. kr.: Budgetudgangspunktet er for højt, da der de sidste år er bevilget ca. 85 førtidspensioner mod en budgetforudsætning på 100 (dog 90 for 2019). Selv om tilbagetrækningsreformen udsætter overgangen til folkepensionen og dermed forbliver i længere tid som kommunal udgift, kan der indregnes afgang for de borgere, der er født i 1954. Vedrører 98 borgere med afgang på forskellige tidspunkter.

 

Kontanthjælp - udvidelse 4,8 mio. kr.:  Det har ikke været muligt at realisere investeringsforslagene fra primært 2018 og dermed er budgetgrundlaget med 355 årsværk for lavt. Det laveste antal de sidste 4 år var 431 modtagere i 2017.

Budgetforslaget for 2020 er 415 årsværk.

 

Sygedagpenge – udvidelse 6,4 mio. kr.: Budgetforudsætningen for 2019 er jævnfør investeringsforslag beregnet til 590 årsværk, og er reduceret yderligere til 570 for 2020.  Det nuværende antal i 2019 forventes at være på anslået 630 årsværk.

Budgetforslaget for 2020 er 620 årsværk.

 

Fleksjob – udvidelse 11,5 mio. kr.: Budgetudgangspunktet for 2019 på ca. 845 årsværk holder ikke – der er budgetteret med for få sager i forhold til den faktiske udvikling, og samtidig er fordelingen mellem gamle fleksjob til en høj statsrefusion (65%) og de nye fleksjob med en lav statsrefusion (20%) ikke korrekt. Med de nye fleksjob for resten af 2019 og for 2020 forventes der ca. 910 årsværk ultimo 2020. Samtidig vil fordelingen mellem de gamle og nye fleksjob skifte fra ca. 60-40 % til fremover for 2020 ca. 50-50 %, og dermed vil den kommunale udgift øges med ca. 50.000 pr. fleksjob grundet den væsentlig mindre refusion.

Denne udvikling vil fortsætte i de kommende år indtil der kun er fleksjob jævnfør de nye regler.

 

Ressourceforløb – reduktion 5,8 mio. kr.: Jævnfør førtidspensionsreformen fra 2013 har der skullet etableres et ressourceforløb før der blev bevilget førtidspension eller fleksjob. Efter at der i de første år har været tilgang til ordningen er situationen anderledes nu med en større afgang end tilgang. Antal årsværk reduceres fra 255 til 210.

 

 1. Lovændringer.

Tilbagetrækningsreformen. Den nuværende folkepensionsalder på 65 år vil gradvis blive forhøjet til 67 år i perioden 2019-2022 og reguleres yderligere til 68 år i 2030. Tilbagetrækningstidspunktet beregnes på grundlag af udvikling i levealder.

Konsekvenserne er bl.a., at de implicerede borgere (født i 1954 og 1955) forbliver som en kommunal udgift i stedet for at overgå til folkepension og statslig finansiering.

 

Eksempel 1 for en borger født i maj l954, hvor folkepensionsalderen udsættes ½ år.

 

Afgang 2019

Afgang 2019 kr.

Afgang 2020

Afgang 2020 kr.

Tidligere

7 mdr.

105.000

12

180.000

Nye regler

1 md.

15.000

12

180.000

Merudgift som kompenseres.

 

 

90.000

 

 

0

 

 

Eksempel 2 for en borger født i juli l954, hvor folkepensionsalderen udsættes 1 år.

 

Afgang 2019

Afgang 2019 kr.

Afgang 2020

Afgang 2020 kr.

Tidligere

5 mdr.

75.000

12

180.000

Nye regler

0 mdr.

0

5

75.000

Merudgift som kompenseres.

 

 

75.000

 

 

105.000

 • Den gennemsnitlige månedsudgift er beregnet til 15.000 kr.

 

Reformen får betydning for følgende bevillinger:

Bevilling

Antal borgere

Merudgift – mio. kr.

Førtidspension

235

13,8

Kontanthjælp

5

0,2

Fleksjob

15

1,1

Ressourceforløb

2

0,150

Jobafklaringsforløb

3

0,150

Ledighedsydelse

6

0,7

Seniorjob

18

1,4

I alt

284

17,5

 

Ændrede refusionsregler for fleksjob. Reduceret refusion fra 65 til 20 % betyder en merudgift på ca. 50.000 kr. pr. sag. Skønner 40 årsværk svarende til en merudgift på 2 mio. kr.

Lovændringerne i alt 19,5 mio. kr., der medfører en merudgift for kommunerne, kompenseres via ekstra bloktilskud. 

 

Der er planlagt temamøde for Byrådet d. 19.8.2019 vedrørende beskæftigelsesområdet.


Forvaltningens vurdering

Merudgifterne vedrørende lovændringerne (tilbagetrækningsreformen og ændret refusion fleksjob) budgetteres her under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Kompensationen som bloktilskud budgetteres under de samlede indtægter for Varde Kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de nye skøn over forudsætningerne fremsendes til videre arbejde i budgetlægningen.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-06-2019

Godkendtsagsnr19-7_doknr79447-19_v1_budgettilretninger 2020 - 2023 - udvalget for arbejdsmarked og integration.xlsx.xlsx
sagsnr19-5502_doknr84826-19_v1_oversigt budget 2020, udvalget for arbejdsmarked og integration.xls
sagsnr19-5502_doknr78935-19_v1_budgetbemærkninger 2020 (de specielle) udv. f. arbejdsmarked.doc

Bilag

Budgettilretninger 2020 - 2023 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.xlsx
Oversigt budget 2020, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Budgetbemærkninger 2020 (de specielle) Udv. f. Arbejdsmarked


53. Opsamling på dialogmøder i Jobcenter Varde

Opsamling på dialogmøder i Jobcenter Varde

Sagsfremstilling

Punktet omhandler en opsamling på dialogmøder gennemført i marts og april 2019 i Jobcenter Varde. Der er gennemført 7 dialogmøder med i alt 81 brugere af Jobcentret.

 

Formålet med dialogmøderne har været at tage udgangspunkt i brugernes oplevelser og ønsker med henblik på at sikre at Fremtidens Jobcenter til stadighed har borgeren i centrum og tilpasser systemet til borgerne og ikke omvendt.

 

Der har været mønstre i brugernes oplevelser på tværs af de 7 dialogmøder. Brugerne vil gerne have:

 

 • Samtaler afholdes i samtalerum med sofaer uden computerskærme

 

 • Forventningsafstemning om virksomhedspraktikker

 

 • Behovet for tværgående samarbejde og koordinering

 

 • Udgangspunkt i brugernes ønsker og drømme

 

 • Håndtering af rådgiverskift

 

 • Inddragelse af netværk

 

 • Trygge rehabiliteringsmøder

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer at dialogmøderne har medført at Jobcentret har fået et tættere kendskab til de mennesker, som er brugere i Jobcentret. Dialogmøderne har gjort det muligt at fordybe sig i deres oplevelser af jobcentret for at opnå en dybere forståelse af samarbejdet med dem.

 

Næste skridt er at resultaterne fra dialogmøderne kan medvirke til at mål og visioner reelt omsættes til praksis. Resultaterne kan fungere som styringsredskab, så der kan træffes beslutninger om Fremtidens Jobcenter på et så oplyst grundlag som muligt. Forvaltningen vurderer at resultaterne fra dialogmøderne er et godt udgangspunkt for en politisk drøftelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.


Økonomi

Ingen.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter og beslutter hvordan opsamlingen på dialogmøderne kan omsættes til ny praksis i Fremtidens Jobcenter Varde.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-06-2019

Udvalget drøftede punktet og ønsker at der løbende afholdes dialogmøder når der er behov for det.

Der arbejdes videre med opmærksomhedspunkterne fra dialogmøderne i videreudvikling i Fremtidens Jobcenter.

Der gennemføres en række prøvehandlinger med udgangspunkt i indsigterne fra dialogmøderne. Disse prøvehandlinger og videreudvikling af Fremtidens Jobcenter tager udgangspunkt i den enkelte borger.sagsnr19-1346_doknr72948-19_v1_udkast til opsamling.docx.docx

Bilag

Opsamling.docx


54. Drøftelse af data på integrationsområdet

Drøftelse af data på integrationsområdet

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration havde den 25. april 2019 en temadrøftelse vedrørende integrationsområdet. På mødet udtrykte udvalget ønske om en mere uddybende information omkring gruppen af integrationsborgere.

 

Alle borgere i Jobcentret, herunder også integrationsborgere, registreres med forskellige oplysninger i jobcentrets sagsbehandlingssystem.

Der kan dermed løbende trækkes følgende informationer:

 

Målgruppe

Antal borgere med kontanthjælp- eller integrationsydelse eller antal selvforsørgende

 

Opholdsgrundlag

Fordeling på Udlændingelovens § 7,1 konventionsflygtning, § 7,2 flygtning, samt § 9,1,1 familiesammenførte til flygtninge eller andre ægtefæller

 

Kontaktforløb

Fordeling på dato for sagsoprettelse

 

Alder

Antal borgere fordelt på udvalgte aldersintervaller

 

Hvornår slutter integrationsprogrammet?

 

Fordeling på slutdato for integrationsprogram – fordeling på år vil kunne fås ved en manuel optælling

 

Job- eller aktivitetsparat

 

Antal borgere fordelt på job- eller aktivitetsparat

Ydelse varighed

 

Ved ydelsesmodtagere – varighed i dage, uger og år

 

Tilbud

Ved ydelsesmodtagere – antal borgere fordelt på tilbud

Afsluttede tilbud

Ved ydelsesmodtagere – antal borgere, der har afsluttet tilbud samt afslutningsårsager

Refusion

Antal borgere fordelt på refusionstrin i ugentlige intervaller

 

Oprindelsesland

Antal borgere med udvalgte statsborgerskab

Kommunekvoten

Antal borgere, der er visiteret til Varde Kommune via kommunekvoten

Ankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Fordeling af ankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge på henholdsvis voksne og børn

Anviste boliger til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Kort, der viser, hvor Varde Kommune har anvist boliger til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

 

I vedlagte notat er givet enkelte eksempler, der kan tydeliggøre de forskellige informationer.

 

Det er ikke muligt at trække oplysninger om belastningen hos borgerne, fx helbredstilstand, evt. diagnose, sociale forhold, uddannelse, erhvervserfaring.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at dele af ovenstående data vil kunne forbedre udvalgets muligheder for at træffe beslutning om beskæftigelsesplan for integrationsområdet samt fremtidige indsatser.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tilkendegiver hvilke data, der ønskes fremover og i hvilket interval.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-06-2019

Udsatsagsnr19-1552_doknr72799-19_v1_notat til drøftelse af data på integrationsområdet.docx

Bilag

Notat til drøftelse af data på integrationsområdet


55. Arbejdskraftanalyse 2019 - ProVarde

Arbejdskraftanalyse 2019 - ProVarde

Sagsfremstilling

Dansk Erhvervsfremme har i april måned 2019 udarbejdet en arbejdskraftanalyse hos virksomheder i Varde Kommune for ProVarde.

 

Overordnet har der i undersøgelsen været fokus på:

 

 • Udfordringen omkring rekruttering
 • Arbejdskraft (kvalificeret)
 • Vækstkonsekvenser
 • Lærlinge, elever og praktikanter

 

Nedenfor er i punktform oplistet nogle af resultaterne fra analysen, som viser at,

 

 • der er et reelt behov for arbejdskraft (37 % har rekrutteret forgæves) indenfor de seneste 6 måneder.
 • 52 % forventer at komme til at mangle faglært arbejdskraft fremadrettet, 21 % kommer til at mangle ufaglært, og kun 5 % vil mangle arbejdskraft med en lang videregående uddannelse.
 • konsekvensen af manglende faglært arbejdskraft forventes at være mistet vækst.
 • virksomhederne påtager sig deres eget ansvar for at løse rekrutteringsproblemet.
 • 76 % forventer problemer med at finde de rette lærlinge, elever eller praktikanter.  
 • kun 4 % angiver et behov for danskundervisning, og det er primært indenfor turisme/restauration/udlejning og overnatning og til dels håndværk og industri.

 

I forhold til virksomhedskontakten til Varde Jobcenter

 • Omkring hver 3. virksomhed i undersøgelsen har været i kontakt med Jobcentret inden for det seneste år. Heraf har 65% af kontakten omhandlet rekruttering/ansættelse og 15% har vedrørt medarbejderes sygdom.
 • Tilfredsheden med servicen i Varde Jobcenter er vurderet til 4,9 – ud fra skalaen hvor 1 = utilfreds og 7 = meget tilfreds.

 

Analysen er baseret på 204 besvarelser.

Det er en ret lav andel, men vurderes dog repræsentativ i forhold til det faktuelle antal virksomheders fordeling på brancher og typer i Varde Kommune.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Jobcenter Varde fortsat skal understøtte virksomhedernes behov for arbejdskraft med særlig fokus på brancher, som oplever rekrutteringsproblemer.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Beskæftigelsesloven.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter Arbejdskraftanalysen 2019.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-06-2019

Udvalget drøftede Arbejdskraftanalysen 2019sagsnr19-6764_doknr84785-19_v1_resultatet af arbejdskraftanalysen i varde - provarde arbejdskraftanalyse 2019.pdf.pdf

Bilag

Resultatet af arbejdskraftanalysen i Varde - ProVarde arbejdskraftanalyse 2019.pdf


56. Samarbejdsaftaler med FGU Vest, herunder lønkompensation ved kommunal EGU praktik - Lukket punkt
57. Gensidig orientering - Lukket punkt