UDVALG

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 8, BCV

STARTTIDSPUNKT

16-05-2019 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

16-05-2019 12:30:00


PUNKTER

41. Godkendelse af dagsorden
42. Opfølgning på temamøde om Fremtidens Arbejdskraft
43. Budgetopfølgning pr. 31.3.2019 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
44. Budget 2020 - og budgetoverslagsårene 2021 - 2023 - fortsat drøftelse - arbejdsmarked - og integration
45. Mødeplan for 2020 i Udvalg for Arbejdsmarked og Integration
46. Omlægning af nytteindsatsen i Jobcenter Varde
47. Opfølgning på visitationssamtale for åbenlyse uddannelsesparate
48. Unge på uddannelseshjælp i tværgående cykelprojekt
49. Gensidig orientering - Lukket punkt41. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 16-05-2019

Godkendt

Fraværende:

Steen Holm Iversen

42. Opfølgning på temamøde om Fremtidens Arbejdskraft

Opfølgning på temamøde om Fremtidens Arbejdskraft

Sagsfremstilling

Udvalget afholdte den 18. marts 2018 temamøde om ”Fremtidens Arbejdskraft”, som tog udgangspunkt i, hvordan kan vi (udvalg, jobcenter. ProVarde m.fl.) medvirke til at sikre vores lokale virksomheder den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, som de efterspørger. 

 

Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen fra Arbejdsmarkedskontor Syd var oplægsholder på temamødet, og han kom ind omkring følgende emner:

 

Hvad efterspørger virksomhederne i dag og i fremtiden?

 • Hvordan understøtter jobcentret mest hensigtsmæssigt de lokale virksomheder?
 • Er der særlige brancher jobcentret skal fokusere på?
 • Hvordan får jobcentret gjort borgerne salgsklare?
 • Er der særlige målgrupper jobcentret skal fokusere på?
 • Er der særlige områder indenfor det virksomhedsrettede arbejde, som jobcentret med fordel kan investere i?
 • Input til det politiske udvalg i forhold til det videre arbejde med fremtidens arbejdskraft

 

Det overordnede budskab på temamødet var, at Varde Kommune har en lav ledighed. Seneste benchmarking fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at Varde Kommune samlet set klarer sig bedre på beskæftigelsesområdet end forventet (0,24 % færre forsørgede end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår).

 

For at fastholde et velfungerende arbejdsmarked med en balance mellem udbud og efterspørgsel gav Peter Graversen en række anbefalinger til jobcentret:

 

 • Tidlig, målrettet opkvalificering af jobparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere

 

 • Synliggørelse af ledige med en skæv profil i forhold til krav i stillingsopslag, for eksempel ansættelse af én, der ikke har de helt rigtige kvalifikationer eller uddannelse

 

 • I højkonjuktur er der mulighed for at få flere langtidsledige ind på arbejdsmarkedet via småjobs, som kan øges over tid

 

 • Arbejdsmarkedets krav ændres langt hurtigere end tidligere, så omstilling og aktuel viden er nødvendig.

 

I forlængelse af temamødet den 18. marts 2019 aftaltes, at udvalget på mødet den 25. april 2019 ville fortsætte drøftelsen om ”Fremtidens Arbejdskraft”, herunder indsatser der ønskes iværksat – og således indgå i den kommende beskæftigelsesplan


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at anbefalingerne fra temamødet om fremtidens arbejdskraft blandt andet kan indgå i udvalgets drøftelse.

 

Samtidig kan drøftelsen indgå i udvalgets kommende overvejelser omkring udarbejdelse af råderumsforslag til budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021 – 3023.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

 


Retsgrundlag

Beskæftigelsesloven

 


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter, hvordan Varde Kommune kan arbejde videre med at sikre fremtidens arbejdskraft til de lokale virksomheder.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 25-04-2019

Udsat


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 16-05-2019

Udvalget har drøftet fremtidens arbejdskraft og ønsker i endnu højere grad fokus på tværgående indsatser i udvalgene. Udvalget inviterer Social og Sundhedsudvalget til et fælles møde om den fremtidige indsats.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr18-12725_doknr48371-19_v1_peter graversens oplæg - pp-præsentation.pptx
sagsnr18-12725_doknr65405-19_v1_bilag evaluering af frikommuneforsøg på beskaeftigelsesområdet.pdf

Bilag

Peter Graversens oplæg - PP-præsentation
Bilag: Evaluering af frikommuneforsøg på beskaeftigelsesområdet


43. Budgetopfølgning pr. 31.3.2019 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Budgetopfølgning pr. 31.3.2019 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Sagsfremstilling

Der udarbejdes budgetopfølgning til politisk godkendelse 3 gange årligt – ultimo marts, ultimo juni samt ultimo september.

Budgetvurderingen her er ikke en præcis angivelse, da det ikke er muligt på nuværende tidspunkt, men der er dog nogle klare tendenser.

 

Budgetopfølgningen pr. 31.3.2019 viser et merforbrug på 6,3 mio. i forhold til et samlet budget på 667,8 mio. kr.:

 

Bevilling til:

Budget 2019 – mio. kr.:

Merforbrug / mindre forbrug:

Afvigelser 2019 – mio. kr.

Integration

13,342

Mindre forbrug

-4,0

Sygedagpenge

66,827

Merforbrug

5,2

Kontanthjælp

41,505

Merforbrug

2,0

Forsikrede ledige

69,868

Mindre forbrug

-2,3

Fleksjob

68,173

Merforbrug

10,6

Revalidering, res-source- og jobafkla-ringsforløb.

 

60,462

 

Mindre forbrug

 

-5,2

I alt

320,177

Merforbrug

6,3

 

De væsentligste afvigelser er:

 

Integration – mindre udgift 4 mio. kr.

Den primære årsag til mindre udgiften er væsentlig færre, der modtager integrationsydelse.

Antallet er faldet fra 190 modtagere i januar 2018 til 129 for januar 2019 svarende til 61 færre. Disse borgere er kommet i arbejde.

Færre borgere på integrationsydelse medfører også mindre udgifter til tolkning, mentorer, aktiveringstilbud.

 

Sygedagpenge – merudgift 5,2 mio. kr.

Siden 2016 har der være foretaget forskellige investeringstiltag, der har medvirket til at reducere budgettet til sygedagpenge – i alt samlet ca. 8 mio. kr. årligt.

I budgettet for 2019 er der budgetteret med 590 årsværk.

I sidste halvdel af 2018 kunne vi konstatere, at antal årsværk var stigende. Denne udvikling er fortsat ind i 2019, hvor der på et tidspunkt primo 2019 har været ca. 100 flere end sidste år.

Der har dog været en reduktion de sidste uger, og for uge 16 er forskellen reduceret til 28 flere i forhold til 2018.

Årsagen til udviklingen er,

 • Blandt andet flere nye sager -  616 nye sager til og med uge 16 mod 568 for samme periode sidste år (altså 48 flere).
 • Har været personalemæssige forhold som barsler, sygdom, organisationsændringer, der har medført perioder med reduceret indsats.

Merudgiften svarer til 40 ekstra årsværk i forhold til budgetgrundlaget på 590.

 

Kontanthjælp – merudgift 2 mio. kr. 

Kontanthjælpsområdet har været det område, hvor der gennem de sidste år har været de fleste investeringer og største budgetreduktioner. Dette har været mest markant fra 2018 og fortsat ind i 2019.

Budgetgrundlaget er blevet reduceret i takt med de vedtagne investeringsforslag, og budgetgrundlaget for 2019 er 365 årsværk. Pr. marts 2019 er antallet 426 årsværk.

 

Der har været en nedgang i antal årsværk siden 2015:

 

2015 – antal

2016 – antal

2017 - antal

2018 - antal

2019 - marts

526

474

431

432

426

 

Lige nu vil en beregning med 1. kvartal som udgangspunkt vise en merudgift på ca. 4-5 mio. kr., men der er en forventning om, at udviklingen vil forbedre sig hen over sommeren svarende til en reduceret merudgift på 2 mio. kr.

Den reducerede merudgift skyldes en forventning om færre modtagere hen over sommeren med flere jobåbninger sammen med effekt af de vedtagne investeringsforslag.

 

Fleksjob – merudgift 10,6 mio. kr.

I 2019 er der budgetteret med 845 årsværk, mens vi på nuværende tidspunkt (marts) allerede har registreret 846 fleksjob.

 

Vi har en forventning om, at der tildeles ca. 15 årsværk pr. kvartal, således vi ved udgangen af 2019 har ca. 875-890 årsværk.

 

Merudgiften kan fordeles på følgende områder:

 • Startbeholdningen af fleksjob pr. 1. januar 2019 har været underbudgetteret (hvilket vi også kunne konstatere i regnskab 2018).
 • Refusionsomlægning – fordelingen mellem fleksjob bevilget efter gamle og nye regler, hvor de nye fleksjob er væsentlig dyrere – er ikke som budgetteret.
 • Tilbagetrækningsreformen.

 

Merudgiften på forventet 10,6 mio. kan fordeles således:

 

Flere sager, skønnet 35 årsværk

4,5 mio. kr.

Ændret fordeling mellem gamle og nye sager – skønnet 100 årsværk

5,5 mio. kr.

Tilbagetrækningsreformen*

0,6 mio. kr.

 

*Folkepensionsalderen udskydes med start fra 2019 - forbliver som kommunal ydelse/udgift.


Forvaltningens vurdering

Bevillingsområderne sygedagpenge – kontanthjælp – fleksjob blev ved regnskabsaflæggelsen for 2018 udpeget som områder med udfordringer.

 

Den angivne merudgift pr. 31.3.2019 6,3 mio. kr. er ud fra en positiv forventning om blandt andet, at resten af året vil der være færre på kontanthjælp – merforbruget på sygedagpenge reduceres til max. 40 ekstra årsværk & at den positive udvikling for de forsikrede ledige fortsætter.

 

Der skal foretages budgetmæssige tilpasninger for budget 2020. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ.


Økonomi

Et forventet merforbrug på 6,3 mio. kr. – afventer kommende budgetopfølgninger.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter situationen med det forventede merforbrug pr. 31.3.2019 på 6,3 mio. kr.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 16-05-2019

Udvalget har drøftet punktet.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr19-5252_doknr66476-19_v1_budgetopfølgning 31.3.2019, arbejdsmarked.doc

Bilag

Budgetopfølgning 31.3.2019, Arbejdsmarked


44. Budget 2020 - og budgetoverslagsårene 2021 - 2023 - fortsat drøftelse - arbejdsmarked - og integration

Budget 2020 - og budgetoverslagsårene 2021 - 2023 - fortsat drøftelse - arbejdsmarked - og integration

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration indledte drøftelser af budget 2020 på udvalgsmødet den 25. april 2019.

 

Anden runde af budget 2020 skal igangsættes og udvalget skal udarbejde et råderumskatalog på 3,6 mio.kr. jævnfør budgetproceduren.

 

Det kommende budgetarbejde for udvalget er følgende:

 

 • Den 16. maj skal udvalget drøfte forslag til finansieringsforslag.

 

 • Den endelig prioritering af finansieringsforslag skal ske på udvalgsmødet den 6.juni.

 

I nedenstående tabel er opstillet de væsentligste udgiftsområder på udvalgets område:

 

Udvalgets hovedområder (ydelser) fordelt på målgrupper

A-dagpenge til forsikrede ledige

59,9 mio.kr.

Integration

13,3 mio.kr.

Fleks – og ledighedsydelse 

89,0 mio.kr.

Førtidspension

223,7 mio.kr.

Jobafklaring og ressurceforløb

44.6 mio.kr.

Sygedagpenge 

66,8 mio.kr.

Kontanthjælp

35,9 mio.kr.

Unge – uddannelseshjælp m.v.

24,1 mio.kr.

 

Derudover er der udgifter til uddannelse og diverse indsatser (aktiv beskæftigelsesindsats), som udgør ca. 34,1 mio.kr.

Ovennævnte beløb er budgettal 2019

 

Ud fra udvalgets budgetdrøftelser på mødet den 25. april 2019 vil forvaltningen gennemgå de enkelte budgetforslag.


Forvaltningens vurdering

Ingen


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Beskæftigelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter hvilke forslag der skal arbejdes videre med frem mod næste udvalgsmøde.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 16-05-2019

Udvalget drøftede forslagene og forvaltningen arbejder videre med de fremlagte forslag.

Fraværende:

Steen Holm Iversen

45. Mødeplan for 2020 i Udvalg for Arbejdsmarked og Integration

Mødeplan for 2020 i Udvalg for Arbejdsmarked og Integration

Sagsfremstilling

Byråd, Udvalg for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvornår og hvor deres respektive møder skal afholdes.

 

Desuden kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

 

Politik, Analyse og Digitalisering har udarbejdet et forslag til mødeplan 2020 for de politiske udvalg og Byråd, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Byråd.

 

Udgangspunktet er bl.a. nedenstående tidligere aftalte vilkår:

 • Ingen møder i ugerne 7, 15, 42 og 52/53 
 • Ingen møder den 5. september (flagdag)
 • Ingen møder når der er KL arrangementer samt Folkemøde på Bornholm
 • Ingen udvalgsmøder fredag
 • Byrådsmøde så vidt muligt 1. tirsdag hver måned
 • UØE onsdag ugen før byrådsmøde
 • Hidtil ønske til KF-møderne mandag kl. 12.00   
 • Hidtil ønske til BL-møderne tirsdag kl. 13.00
 • Hidtil ønske til PT-møderne torsdag kl. 12.30 (ønske om 2 møder i juni og december)
 • Hidtil ønske til SS-møderne tirsdag kl. 08.15
 • Hidtil ønske til AI-møderne torsdag kl. 08.30
 • 1 årligt dialogmøde mellem ProVarde og UØE i efteråret.
 • og 2. behandling af budget er integreret i de ordinære møder i henholdsvis UØE og BY.

 

Økonomi har været inddraget i planlægningen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udkast til politisk mødeplan 2020 imødekommer de opstillede vilkår.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Økonomi

Udgifter til mødeforplejning.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen for 2020 godkendes for så vidt angår Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 16-05-2019

Godkendt

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr19-1837_doknr23835-19_v1_udkast til mødeplan 2020.doc

Bilag

Udkast til mødeplan 2020


46. Omlægning af nytteindsatsen i Jobcenter Varde

Omlægning af nytteindsatsen i Jobcenter Varde

Sagsfremstilling

Punktet omhandler en stillingtagen til omlægning af nytteindsatsen i Jobcenter Varde (indhold og timetal).

 

Nytteindsats skal forstås som et arbejde på kommunale arbejdspladser af nytteskabende værdi. Arbejdet skal have et indhold, som giver den enkelte en mulighed for beskæftigelse, hvor personen indgår i et arbejdsfællesskab og udfører et stykke arbejde for sin ydelse. Opgaverne skal ligge udover det normerede niveau for opgaveløsningen og ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til almindelig udbudt virksomhed.

 

Nytteindsats har som formål at holde den ledige aktiv frem til start på uddannelse eller arbejde.

 

Målgruppen for nytteindsats er åbenlyse uddannelsesparate senest efter 1 måneds ledighed og jobparate med over 3 måneders ledighed.

 

Nytteindsatsen i Jobcenter Varde har siden 2014 stået på to ben:

 • Oprettelse af individuelle nytteindsats på kommunale virksomheder. De individuelle pladser oprettes af jobcentrets arbejdsmarkedskonsulenter
 • Nyttejob i hold placeret på Jobcentrets værksted 

 

Den ugentlige nytteindsats for unge på uddannelseshjælp er 32 timer og 25 timer for jobparate kontanthjælpsmodtagere. De 32 timer om ugen for unge på uddannelseshjælp medfører at Jobcentrets værksted skal have åbent 5 dage om ugen.

 

Igennem de første år var fordelingen mellem nyttejob på hold og individuelle nyttejob nogenlunde ligeligt fordelt. Flere kommunale virksomheder har meldt retur, at de har svært ved at tage imod en nyttejobber med få dages varsel. Det har betydet, at det seneste halvanden år er de fleste nyttejobbere henvist til Jobcentrets værksted. Værkstedet har haft udfordringer med at finde tilstrækkeligt med egnede nytte-arbejdsopgaver svarende til 32 timer ugentligt.

 

Som konsekvens har Jobcentret afsøgt mulige samarbejdspartnere om nytteindsats i kommunen. I den sammenhæng har Jobcentret udarbejdet udkast til en samarbejdsaftale med Ældreområdet i Varde Kommune om nytteindsats på de lokale plejecentre i kommunen. Formålet er at de ledige nyttejobbere skal gøre samfundsmæssig nytte i deres lokalområde på en af kommunens plejecentre. En medarbejder fra Jobcentret vil stå for udplacering og kontakt med de lokale plejecentre. Se en yderligere beskrivelse i bilag.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at samarbejdsaftalen mellem Jobcenter og Ældreområdet kan afhjælpe Jobcentrets udfordringer med at finde egnede nyttejob-opgaver. Udover at have en samfundsmæssig nytteværdi kan samarbejdsaftalen om nytteindsats med Ældreområdet også bidrage til at udvikle den lediges kompetencer samt øge den lediges viden om sundhedsområdet i Varde Kommune.

 

Ved et samarbejde med Ældreområdet anbefaler forvaltningen, at der skal være en opmærksomhed på varigheden af nytteindsatsen på de kommunale plejecentre med henblik på at sikre at borgere i nytteindsats hurtigst muligt kommer i selvforsørgelse.

 

Forvaltningen vurderer, at størsteparten af unge i nytteindsats vil være udplaceret på kommunale plejecentre i nytteindsats. Nogle unge kan have udfordringer med stabilitet, hvorfor det vil være en fordel at arbejde med fremmødet på Jobcentrets værksted i en opstart. Af hensyn til effektiv udnyttelse af Jobcentrets ressourcer, vurderer forvaltningen at der kan arbejdes med et fleksibelt timeantal for denne begrænsede gruppe af unge i nytteindsats. Det vil betyde at værkstedet kan have åbent færre dage om ugen, hvorved Jobcentret kan frigøre personaleressourcer til at arbejde mere virksomhedsrettet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

 


Retsgrundlag

Beskæftigelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Jobcenters samarbejde med Ældreområdet om nytteindsats på de lokale plejecentre i kommunen godkendes

at nytteindsatsen for åbenlyse uddannelsesparate på jobcentrets værksted kan reduceres i tid godkendes

at punktet fremsendes til orientering i Udvalget for Social og Sundhed.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 16-05-2019

Anbefalingen blev godkendt med nedenstående bemærkning.

Udvalget bemærker at nytteindsatsen for åbenlyse uddannelsesparate på jobcentrets værksted kun i særlige tilfælde kan reduceres i tid.

Fraværende:

Steen Holm Iversensagsnr19-4707_doknr56684-19_v1_måltidsværter.docx

Bilag

Måltidsværter


47. Opfølgning på visitationssamtale for åbenlyse uddannelsesparate

Opfølgning på visitationssamtale for åbenlyse uddannelsesparate

Sagsfremstilling

Punktet omhandler en opfølgning på tidspunkt for visitationssamtale for åbenlyse uddannelsesparate. Punktet blev behandlet på udvalgsmøde i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget juni 2018, og der blev aftalt opfølgning senest juni 2019.  

 

Efter beskæftigelsesloven skal alle unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse have en visitationssamtale indenfor 1 uge efter første henvendelse om offentlig forsørgelse. Til visitationssamtalen sker en vurdering af, hvorvidt den unge er enten åbenlys uddannelsesparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat.

 

For Jobcenter Varde har målet været at afholde første visitationssamtale indenfor 48 timer fra første henvendelse. Af ressourcemæssige hensyn blev det politisk besluttet i juni 2018 at visitationssamtalen skal afholdes indenfor 1 uge efter første henvendelse om offentlig forsørgelse for at ensarte tidspunktet på tværs af målgrupperne på uddannelseshjælp. Praksis er at den unge får førstkommende ledige visitationstid indenfor 1 uge, og starter på nyttehold tirsdage eller torsdage på Jobcentrets værksted.

 

Fra april 2017 til marts 2018 har der været 25 åbenlyse uddannelsesparate med en gennemsnitlig varighed på 14 uger. Fra april 2018 til marts 2019 har der været 39 åbenlyse uddannelsesparate med en gennemsnitlig varighed på 6 uger. Der er sæsonudsving i ny-visitationer af åbenlyse uddannelsesparate. Flest fra juli til september ved afslutning på ungdomsuddannelser og afbrudte uddannelser.

 

Frem til juni 2018 var de åbenlyse uddannelsesparate i nytteindsats i individuelle nytteforløb på kommunale virksomheder og på hold på Jobcentrets værksted. Fra juni 2018 har stort set alle åbenlyse uddannelsesparate i nytteindsats været på Jobcentrets værksted.


Forvaltningens vurdering

For at fastholde en effektiv arbejdsgang i visitationssamtalerne samt sikre at den unge møder den samme rådgiver fra første færd i jobcentret, vurderer forvaltningen at det vil være mest hensigtsmæssigt at fastholde visitationssamtalerne indenfor 1 uge.

 

Hvis Jobcentret skal honorere visitationssamtaler indenfor 48 timer for de åbenlyse uddannelsesparate, vil det kræve en visitationsmedarbejder, som er ansvarlig for gennemførsel af alle første samtaler for unge, som søger om uddannelseshjælp. Visitationsmedarbejderen skal være tilgængelig 5 dage om ugen.

I dag er opgaven med gennemførsel af visitationssamtaler delt ud på alle rådgivere i Team Ung, for at sikre at den unge har den samme rådgiver igennem hele forløbet, allerede fra første visitationssamtale.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Beskæftigelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Jobcenter Varde fastholdelse af visitationssamtaler indenfor 1 uge fra første henvendelse for de åbenlyse uddannelsesparate godkendes.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 16-05-2019

Godkendt

Fraværende:

Steen Holm Iversen

48. Unge på uddannelseshjælp i tværgående cykelprojekt

Unge på uddannelseshjælp i tværgående cykelprojekt

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid og Jobcentret i Varde Kommune har indgået et samarbejde med Varde Cykelklub, Cykel for Sagen og Pro Varde om et cykel- og praktikprojekt, som har til formål at få unge ledige i selvforsørgelse. Målet er at de unge via cykeltræning og virksomhedspraktik kommer i uddannelse og arbejde.

Kultur og Fritid behandler sagen på deres udvalgsmøde d. 20. maj 2019.

 

Varde Cykelklub bidrager med cykeltræning, og Pro Varde vil støtte de unge ved at finde virksomhedspraktik indenfor brancher, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. Kultur og Fritid og Jobcentret skal finde interesserede ledige samt finansiere cykler og udstyr.

 

I første omgang henvender projektet sig til 8 unge på uddannelseshjælp i alderen 18-29 år, som har en interesse i at deltage i projektet. Cykelprojektet vil køre som et forsøg i perioden 1. maj til 31. august 2019. Projektet er fordelt med fysisk træning to gange om ugen, herunder cykeltræning og to dage i virksomhedspraktik.

 

Frem til start i virksomhedspraktik skal de unge samles på Jobcentrets værksted to dage om ugen. Her vil opgaverne være forskelligartede, der vil bl.a. være besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt vedligehold af egne cykler m.v.

 

De unge kobles på cykeltræning i mountainbike med ryttere fra Varde Cykelklub med det formål, at de unge målrettet træner henimod at deltage sammen med et cykelhold fra Varde Cykelklub i etape-motionsløbet ”Cykel for Sagen”. Målsætningen er, at de unge deltager i sidste del af løbet som foregår fra Herning til Varde den 18. august 2019. Ruten er cirka 110 km lang.

 

Der er fra Jobcentret koblet en medarbejder på projektet for at sikre, at de unge møder til træning, følge op på virksomhedspraktik og for generelt at styrke sammenholdet i gruppen. Hvis den unge inden den 31. august 2019 går i uddannelse eller i arbejde, har den unge stadig mulighed for at fastholde træningen og deltage i Cykel for Sagen.

 

Effekten af projektet skulle gerne være, at 50 % af de unge, som deltager i projektet, går i uddannelse eller arbejde pr. 31. august 2019. Ud af de sidste 50 % skal halvdelen være i uddannelse og arbejde og den anden halvdel tættere på uddannelse og job pr. 31. december 2019.

 

Hvis 4 deltagere gennemfører løbet fra Herning til Varde samt kommer i ordinær uddannelse eller arbejde med udgangen af august 2019, vil gevinsten være en mountainbike samt cykeltøj for den unge.

 

Hvis cykelprojektet giver gode resultater, kan det overvejes at udvide projektet med flere deltagere og med fuld deltagelse i Cykel for Sagen fra Skagen til Varde, og ikke kun fra Herning til Varde.


Forvaltningens vurdering

Cykelprojektet er et forsøgsprojekt, som gerne skulle munde ud i at, ledige unge i alderen 18-29 år enten kommer i job eller uddannelse. Det er første gang, at Jobcentret deltager i et projekt i samarbejde med Kultur og Fritid, en forening og andre aktører.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Beskæftigelsesloven § 32


Økonomi

Projektet forventes at beløbe sig til 80.000 kr. Der er afsat 10.000 kr. til en mountainbike og cykeltøj pr. ung. Jobcentret og Kultur og Fritid deler ligeligt de 80.000 kr. med 40.000 kr. til hver i forsøgsperioden.

 

Dertil vil der være følgeudgifter til løn mv. som afholdes af Jobcentret.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler;

at udvalget beslutter, at cykelprojektet kan igangsættes under forudsætning af at restfinansiering afholdes og godkendes i Udvalget for Kultur og Fritid.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 16-05-2019

Godkendt

Fraværende:

Steen Holm Iversen

49. Gensidig orientering - Lukket punkt