UDVALG

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

MØDE

Referat

STED

Flensted Food Group, Adelvej 9, 6823 Ansager

STARTTIDSPUNKT

25-04-2019 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

25-04-2019 12:30:00


PUNKTER

31. Godkendelse af dagsorden
32. Besøg på Flensted
33. Fremtidens Jobcenter - Integration
34. Årsrapport helhedsorienteret kontrol
35. Opfølgning på temamøde om Fremtidens Arbejdskraft
36. Ankestatistik 2018 - Varde Kommune - beskæftigelsesområdet
37. Opstart på budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021 - 2023
38. Ny plan for ekstern beskæftigelse i Samstyrken - efter høring
39. Socialt frikort - orientering
40. Gensidig orientering - Lukket punkt31. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 25-04-2019

Sarah Andersen var fraværende.

 

Godkendt

32. Besøg på Flensted

Besøg på Flensted

Sagsfremstilling

Punktet omhandler en orientering om forlagt udvalgsmøde i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget på Flensted.

 

Besøget på Flensted indgår som en interessentinddragelse af lokale virksomheder, som led i arbejdet med Fremtidens Jobcenter.

 

Første punkt på udvalgsmødet omhandler en præsentation af Flensted. Her vil fokus være på virksomhedens samarbejde med Jobcenter Varde om blandt andet integrationsborgere. Med udgangspunkt i de erfaringer Flensted har, vil de komme med anbefalinger til det videre samarbejde med Jobcenter Varde.

 

Der vil efterfølgende være en rundvisning på virksomheden.

 

Til punktet deltager administrerende direktør Jørgen Østergaard, human ressources Business Partner Aksel Henriksen samt produktionschef Flemming Hansen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningen vurdering, at udvalget kan arbejde videre med Flensteds anbefalinger i den nye beskæftigelsesplan.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget drøfter Flensteds anbefalinger til Jobcenter Varde samt det videre forløb med, hvorledes integration tænkes ind i fokusområdet.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 25-04-2019

Sarah Andersen var fraværende

 

Udvalget drøftede Flensteds anbefalinger samt hvordan integration kan tænkes ind i fokusområdet.

33. Fremtidens Jobcenter - Integration

Fremtidens Jobcenter - Integration

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har på udvalgsmødet den 11. oktober valgt fire fokusområder, som indgår i beskæftigelsesplanen. Et af de fire områder er integration, som er tema for udvalgsmødet den 25. april 2019.

 

På mødet den 25. april 2019 tages udgangspunkt i oplæg, der særligt retter sig mod paradigmeskiftet på integrationsområdet, herunder repatriering.

Oplægget vil derudover indeholde en beskrivelse af målgruppen under integrationsloven, hvor en række cases bidrager til at beskrive integrationsområdet.

 

Input fra drøftelsen vil indgå i Udvalgets samlede arbejde med udvikling af integrationsindsatsen som led i beskæftigelsesplanen og arbejdet med Fremtidens jobcenter.


Forvaltningens vurdering

Med afsæt i beskrivelsen af integrationsområdet vurderer forvaltningen, at Udvalget med fordel kan drøfte forventninger og prioriteringer som følge af paradigmeskift og repatriering set i forhold til integrationsindsatsen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Beskæftigelseslovgivningen mv.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter hvordan Varde kommune kan arbejde videre med integrationsindsatsen.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 25-04-2019

Udvalget drøftede punktet.sagsnr19-4322_doknr71178-19_v1_intergration rikke og amal.pptx - bilag til referat.pptx

Bilag

Intergration Rikke og Amal.pptx - bilag til referat


34. Årsrapport helhedsorienteret kontrol

Årsrapport helhedsorienteret kontrol

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har udarbejdet en rapport for resultaterne af gruppens arbejde i 2018. Alle tal er opgjort efter den model, som KL har anvist, så tallene kan sammenlignes med andre kommuner.

 

Kontrolgruppen har i 2018 samlet set nået et resultat på 3.718.368 kr. fordelt således:

Fremtidige besparelser i Varde Kommune*:  3.108.221 kr.
Tilbagebetalingskrav Varde Kommune:             86.147 kr.
Udbetaling Danmark:                                   524.000 kr.

 

*Det er primært kontanthjælp og sygedagpenge der bidrager til dette tal.

 

Provenuet for Varde Kommune beror på i alt 57 sager, hvor der er fremtidige besparelser og 9 sager, hvor der er rejst krav om tilbagebetaling. Udbetaling Danmark oplyser, at der hos dem er tale om 15 sager med fremtidige besparelser og 11 sager, hvor der er rejst krav om tilbagebetaling.

 

I 2018 har kontrolgruppen haft særlig fokus på:

 • Virksomhedsbesøg både hos selvstændige erhvervsdrivende og virksomheder med ansatte
 • Udnyttelse af træk på den Fælles Dataenhed
 • Anmeldelser vi modtager
 • Air-BNB.

 

Kontrolgruppen har afholdt 55 samtaler med borgere – primært som følge af anmeldelser modtaget fra kolleger eller andre borgere. Forud for at borgeren bliver indkaldt, modtager vedkommende en kopi af den anmeldelse, som vi har modtaget. Samtalen afholdes hurtigst muligt, efter vi har modtaget anmeldelsen.

 

I alle møder med borgere, både dem der bliver indkaldt og dem vi møder på vores kontroller, har vi stort fokus på vejledning om regler på områderne.

 

I 2019 foreslår vi, at kontrolgruppen har fokus på:

 • Kontrolbesøg hos sygemeldte selvstændigt erhvervsdrivende
 • Hurtig reaktion på modtagne anmeldelser
 • Yderligere udvikling af brugen af registersamkøring i Den Fælles Dataenhed
 • Virksomhedskontroller
 • Orientering om kontrolgruppens arbejde rundt om i den øvrige organisation.

Forvaltningens vurdering

Ingen


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Den sociale lovgivning og Lov om Udbetaling Danmark


Økonomi

Der er afsat 1,8 årsværk til den helhedsorienterede kontrolindsats. Provenuet af kontrolgruppens indsats har i 2018 været på i alt 3.718.368 kr.

Provenuet udgør mindreudgift på forskellige ydelsesområder. Nogle af områderne er der statsrefusion på – andre ikke.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at årsrapporten tages til efterretning og

at nedenstående forslag til fokusområder for 2019 godkendes:

 • Kontrolbesøg hos sygemeldte selvstændigt erhvervsdrivende
 • Hurtig reaktion på modtagne anmeldelser
 • Yderligere udvikling af brugen af registersamkøring i Den Fælles Dataenhed
 • Virksomhedskontroller
 • Orientering om kontrolgruppens arbejde rundt om i den øvrige organisation.

Beslutning Direktionen den 20-03-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.

Fraværende:

Claus Fjeldgaard


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingvard Ladefoged


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 25-04-2019

Orienteringen er taget til efterretning.sagsnr19-3663_doknr71373-19_v1_rapport fra kontrolgruppen for 2018.docx

Bilag

Rapport fra Kontrolgruppen for 2018


35. Opfølgning på temamøde om Fremtidens Arbejdskraft

Opfølgning på temamøde om Fremtidens Arbejdskraft

Sagsfremstilling

Udvalget afholdte den 18. marts 2018 temamøde om ”Fremtidens Arbejdskraft”, som tog udgangspunkt i, hvordan kan vi (udvalg, jobcenter. ProVarde m.fl.) medvirke til at sikre vores lokale virksomheder den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, som de efterspørger. 

 

Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen fra Arbejdsmarkedskontor Syd var oplægsholder på temamødet, og han kom ind omkring følgende emner:

 

Hvad efterspørger virksomhederne i dag og i fremtiden?

 • Hvordan understøtter jobcentret mest hensigtsmæssigt de lokale virksomheder?
 • Er der særlige brancher jobcentret skal fokusere på?
 • Hvordan får jobcentret gjort borgerne salgsklare?
 • Er der særlige målgrupper jobcentret skal fokusere på?
 • Er der særlige områder indenfor det virksomhedsrettede arbejde, som jobcentret med fordel kan investere i?
 • Input til det politiske udvalg i forhold til det videre arbejde med fremtidens arbejdskraft

 

Det overordnede budskab på temamødet var, at Varde Kommune har en lav ledighed. Seneste benchmarking fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at Varde Kommune samlet set klarer sig bedre på beskæftigelsesområdet end forventet (0,24 % færre forsørgede end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår).

 

For at fastholde et velfungerende arbejdsmarked med en balance mellem udbud og efterspørgsel gav Peter Graversen en række anbefalinger til jobcentret:

 

 • Tidlig, målrettet opkvalificering af jobparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere

 

 • Synliggørelse af ledige med en skæv profil i forhold til krav i stillingsopslag, for eksempel ansættelse af én, der ikke har de helt rigtige kvalifikationer eller uddannelse

 

 • I højkonjuktur er der mulighed for at få flere langtidsledige ind på arbejdsmarkedet via småjobs, som kan øges over tid

 

 • Arbejdsmarkedets krav ændres langt hurtigere end tidligere, så omstilling og aktuel viden er nødvendig.

 

I forlængelse af temamødet den 18. marts 2019 aftaltes, at udvalget på mødet den 25. april 2019 ville fortsætte drøftelsen om ”Fremtidens Arbejdskraft”, herunder indsatser der ønskes iværksat – og således indgå i den kommende beskæftigelsesplan


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at anbefalingerne fra temamødet om fremtidens arbejdskraft blandt andet kan indgå i udvalgets drøftelse.

 

Samtidig kan drøftelsen indgå i udvalgets kommende overvejelser omkring udarbejdelse af råderumsforslag til budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021 – 3023.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

 


Retsgrundlag

Beskæftigelsesloven

 


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter, hvordan Varde Kommune kan arbejde videre med at sikre fremtidens arbejdskraft til de lokale virksomheder.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 25-04-2019

Udsatsagsnr18-12725_doknr48371-19_v1_peter graversens oplæg - pp-præsentation.pptx
sagsnr18-12725_doknr65405-19_v1_bilag evaluering af frikommuneforsøg på beskaeftigelsesområdet.pdf

Bilag

Peter Graversens oplæg - PP-præsentation
Bilag: Evaluering af frikommuneforsøg på beskaeftigelsesområdet


36. Ankestatistik 2018 - Varde Kommune - beskæftigelsesområdet

Ankestatistik 2018 - Varde Kommune - beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har februar 2019 udsendt en årlig statistik for 2018 til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

 

Ankestyrelsen opererer med fire afgørelsestyper:

 

 1. Ændring/ophævelse, som betyder, at Ankestyrelsen enten har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.
 2. Hjemvisning, som betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som skal behandle sagen igen. Det kan fx være, at kommunen skal finde flere oplysninger i sagen. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at kommunen træffer en anden afgørelse.
 3. Stadfæstelse, som betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
 4. Afvisning/henvisning, som betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen. Det kan fx være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

 

Ankestyrelsen beregner omgørelsesprocenten, som er antallet af hjemviste og ændrede sager set i forhold til alle realitetsbehandlede sager. Realitetsbehandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager. Her tæller afviste/henviste sager altså ikke med.

 

På beskæftigelsesområdet er ankesagerne opdelt i følgende kategorier:

 • LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats
 • LAS: Lov om aktiv socialpolitik
 • PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste m.v. førtidspension
 • SDP: Sygedagpenge
 • ØVR: Boligstøttelov, Seniorjobloven, Integrationsloven m.fl.

 

På områder med relativ få ankesager er omgørelsesprocenten meget følsom, hvilket gælder for LAB, PL og ØVR.

For SDP er omgørelsesprocenten på 6% for Varde Kommune i forhold til landsgennemsnittet på 16% mens den for LAS er 48% i Varde Kommune mod landsgennemsnittet på 35%.

 

Den største afvigelse på omgørelsesprocenterne mellem Varde Kommune og Landsgennemsnittet findes på LAB, hvor omgørelsesprocenten i Varde Kommune er 67% mod 27% på landsplan.

Ankestyrelsen har i 2018 afgjort 14 sager over Varde Kommunes afgørelser på LAB – Loven om aktiv beskæftigelsesindsats, med følgende afgørelser:

 

 

Stadfæstelse

4 sager

Ændring/Ophævelse

7 sager

Hjemvisning

1 sag

Afvisning

2 sager

I alt 

14 sager

 

 

Forvaltningen har gennemgået sagerne vedrørende LAB – og beskrivelsen af disse sager er vedhæftet.

 

Ankestatistikken 2018 Varde Kommune er vedhæftet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen følger Ankestyrelsens afgørelser tæt og drager læring ud af de sager, som hjemvises eller ændres.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Loven om aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

at udvalget drøfter om ankestatistikken fremover ønskes på udvalgets dagsorden.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 25-04-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede ankestatistikken.

Udvalget er tilfredse med antallet af klagesager set forhold til de mange tusinde afgørelser Jobcentret træffer årligt.

Udvalget noterer med tilfredshed at forvaltningen bruger ankesagerne til forbedring af sagsbehandlingen. sagsnr19-5209_doknr63276-19_v1_statistik over klager til ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområde.pdf
sagsnr19-5209_doknr63472-19_v1_ankestyrelsens afgørelser af sager (lab) - 2018.docx

Bilag

Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet - Ankestatistik - Varde Kommune.pdf
Ankestyrelsens afgørelser af sager (LAB) - 2018


37. Opstart på budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021 - 2023

Opstart på budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021 - 2023

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 27. februar 2019 budgetproceduren og tidsplanen for budget 2020.

Som en del at budgetproceduren, er det vedtaget, at der skal udarbejdes et råderumskatalog på 25 mio. kr. årligt.

For udvalgets område betyder dette, at der skal udarbejdes et råderumskatalog på 3,6 mio. kr.

 

Det kommende budgetarbejde for udvalget kan kort skitseres, se nedenfor:

 • Udvalget skal som opstart på budgettet for 2020 på april-mødet have en indledende drøftelse af, hvilke emner de foreslår, at forvaltningen arbejder videre med.

 

 • På næste udvalgsmøde i maj skal der foreligge en bruttoliste over forslag til finansieringsforslag, som udvalget kan vælge imellem og/eller stille spørgsmål til.

 

 • Den endelig prioritering af finansieringsforslag skal ske på udvalgets møde i juni.

 

Forvaltningen vil på mødet gennemgå tidsplanen og budgetproceduren for budgetlægningen. 

 

Udvalgets udgiftsområder er primært centreret om ydelser på nedennævnte målgrupper

A-dagpenge til forsikrede ledige

59,9 mio.kr.

Integration

13,3 mio.kr.

Fleks – og ledighedsydelse 

89,0 mio.kr.

Førtidspension

223,7 mio.kr.

Jobafklaring og ressurceforløb

44.6 mio.kr.

Sygedagpenge 

66,8 mio.kr.

Kontanthjælp

35,9 mio.kr.

Unge – uddannelseshjælp m.v.

24,1 mio.kr.

 

 

Derudover er udgifter til uddannelse og diverse indsatse (aktiv beskæftigelsesindsats), som udgør ca. 34,1 mio.kr.

 

Ovennævnte beløb er budgettal 2019

 

 

Udvalget har i første halvår 2019 besluttet at sætte særlig fokus på nedenstående fokusområder:

 

 • Fremtidens Jobcenter: Jobcentrets service udvikles i overensstemmelse med den forenklede beskæftigelsesindsats, så både de lediges og virksomhedernes behov imødekommes.
 • Tværgående samarbejde: Borgere oplever en helhedsorienteret indsats, hvor samarbejde mellem både kommunale afdelinger og eksterne samarbejdspartnere fungerer smidigt og effektivt. Herunder et særligt fokus på en sammenhængende ungeindsats.
 • Arbejdskraft: Både offentlige og private virksomheder har den tilstrækkelige og relevante arbejdskraft, de har behov for.
 • Integration: Flygtninge og indvandrere bør hurtigst muligt integreres på arbejdsmarkedet.

 

 


Forvaltningens vurdering

Disse fokusområder kan, efter forvaltningens vurdering, indgå i drøftelsen, når udvalget skal udpege forslag, der kan indgå i råderumskataloget for 2020 og budgetoverslagsårene 2021 - 2023.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter og beslutter, hvilke forslag forvaltningen skal arbejde videre med til det kommende udvalgsmøde.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 25-04-2019

Udvalget drøftede og forvaltningen arbejder videre med udvalgets forslag.sagsnr19-4506_doknr54496-19_v1_tidsplan for budgetlægningen for 2020-2023 - udvalget for arbejdsmarked- og integration.doc

Bilag

Tidsplan for budgetlægningen for 2020-2023 - Udvalget for Arbejdsmarked- og Integration


38. Ny plan for ekstern beskæftigelse i Samstyrken - efter høring

Ny plan for ekstern beskæftigelse i Samstyrken - efter høring

Sagsfremstilling

Samstyrkens beskæftigelse tilbyder i dag borgerne beskæftigelse internt på Samstyrkens egne værksteder og butikker. Derudover har Samstyrkens beskæftigelse også tilbud om praktikophold for borgerne i både private virksomheder og ved Varde Kommune. Disse praktikophold har været uden omkostninger for virksomhederne, idet Samstyrken fortsat har betalt borgernes løn. Praktikophold har ikke været tidsbegrænsede.

 

Samstyrken ønsker at styrke borgernes muligheder for ekstern beskæftigelse – dvs. beskæftigelse på virksomheder uden for Samstyrkens eget regi.

 

I 2019 kører Samstyrken derfor et udviklingsprojekt, som skal sætte fokus på at skabe bedre muligheder for ekstern beskæftigelse for borgerne i Samstyrken. Herefter overgår projektet til daglig drift.

 

En del af projektet er at sikre, at borgere ikke har lange praktikforløb i eksterne virksomheder, uden at disse fører til mere permanent beskæftigelse for borgeren. Samstyrken tager derfor kontakt til de eksisterende praktiksteder for at undersøge muligheden for, at praktikken omdannes til en ekstern beskæftigelse, hvor borgeren aflønnes af virksomheden. Såfremt virksomheden ikke ønsker dette, vil praktikken blive opsagt, og nye praktikker vil blive forsøgt etableret.

 

Med inspiration fra Vejle Kommune vil Samstyrken fremover operere med fem forskellige niveauer af beskæftigelsestilbud, – hvor det øverste niveau er mest frigjort fra Samstyrkens egne beskæftigelsestilbud:

 

Tilbud

Beskrivelse

Job med løntilskud tilknyttet Jobcoach

Beskæftigelse uden for Samstyrkens tilbud.

Samarbejde med Jobcenteret.

Medarbejder får løn af virksomheden.

Ekstern beskæftigelse

Beskæftigelse uden for Samstyrkens tilbud.

Medarbejder får løn af virksomheden.

Eksternt læringsforløb

Læringsforløb uden for Samstyrkens tilbud.

Tidsbegrænset med fokus på etablering af ekstern beskæftigelse.

Medarbejderen får løn af Samstyrken.

Internt læringsforløb

Læringsforløb internt i Samstyrkens tilbud.

Fokus på at opkvalificere medarbejderen.

Medarbejderen får løn af Samstyrken.

Intern beskæftigelse

Beskæftigelse internt i Samstyrkens beskæftigelsestilbud.

Medarbejderen får løn af Samstyrken

 

Borgerne kan have en eller flere dage om ugen i flere typer beskæftigelse. Fx kunne en borger være to dage om ugen i ekstern beskæftigelse og 2-3 dage om ugen i intern beskæftigelse eller internt læringsforløb.

 

Udvalget behandlede sagen i møde den 11. december og besluttede at sende sagen til høring i Handicaprådet, forinden endelig godkendelse i udvalget.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Samstyrkens nye plan for beskæftigelse med fokus på ekstern beskæftigelse giver borgerne bedre muligheder for at komme i ekstern beskæftigelse og dermed tættere på det ordinære arbejdsmarked.

 

Samstyrkens beskæftigelse finansierer to ansatte, som på deltid (2 dage om ugen pr. medarbejder) får opgaven som Jobcoach. Jobcoachen får til opgave at arbejde med at etablere ekstern beskæftigelse og fungere som sparringspartner for borgere og virksomheder med eksterne beskæftigede.

 

Der er pr. 1. januar 2019 i alt 62½ pladser i Samstyrkens beskæftigelse.

Afhængig af omfanget kan den nye ordning have indflydelse på behovet for antal pladser i beskæftigelsen, Samstyrkens budget, Myndigheds budget samt taksten.

 

Der vil derfor være behov for, at antallet af pladser i beskæftigelsen, taksten samt budgettet for Samstyrken og Myndighed revurderes efter 1 år.


Retsgrundlag

Samstyrkens beskæftigelse drives efter lov om social service § 103.


Økonomi

Projektet finansieres inden for den eksisterende ramme.


Høring

Handicaprådet har behandlet sagen i møde den 20. december. Handicaprådet ser positivt på den nye ordning, da det vil bringe disse borgere tættere på en normal hverdag på en arbejdsplads. Handicaprådet foreslår, at der laves en evaluering efter et år.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ny plan for ekstern beskæftigelse i Samstyrken godkendes,

at ordningen evalueres om et år, og

at planen fremsendes til orientering i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-03-2019

Udsat.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 25-04-2019

Udvalget tog punktet til orientering.sagsnr18-400_doknr140464-18_v1_ekstern beskæftigelse i samstyrken.docx

Bilag

Ekstern beskæftigelse i Samstyrken


39. Socialt frikort - orientering

Socialt frikort - orientering

Sagsfremstilling

Folketinget har i 2018 vedtaget en ny lov om forsøg med et socialt frikort. Loven giver - i en forsøgsperiode 2019-20 - socialt udsatte borgere ret til at modtage et socialt frikort. Loven trådte i kraft 1. januar 2019.

 

Frikortet giver borgerne mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser som kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligsikring.

 

Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

 

Borgeren bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte han/hun vil arbejde.

 

Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder.

 

Personer med fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre de samtidig har særlige sociale problemer.

 

Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således, at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

 

Visitationen skal altid baseres på en konkret vurdering af den enkelte borgers situation, herunder ressourcer og behov. Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgeren.

 

I Varde Kommune er det Social og Handicap Myndighed, som udreder og visiterer borgere til socialt frikort. Det er vanskeligt at forudsige, hvor mange borgere der vil få bevilget et socialt frikort, men Social og Handicap Myndighed forventer, at det over den 2-årige periode vil være omkring 10-30 borgere.

 

Social- og Handicap Myndighed orienterer jobcentret, når afdelingen har omfattet en borger af socialt frikort, og tilsvarende vil Jobcentret være opmærksom på, om en borger evt. kan være i målgruppen og henvise borgeren til Social og Handicap.

Ansættelse under socialt frikort vil skulle spille sammen med den øvrige indsats for målgruppen i Jobcentret og i andre afdelinger.

Vedhæftet pjece til borgere, der kan være i målgruppen til socialt frikort.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ordningen med socialt frikort måske vil kunne give borgere, som i dag er langt fra beskæftigelse en mulighed for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, som måske vil kunne gavne deres fremtidige muligheder for beskæftigelse og/eller uddannelse.

Da socialt frikort vedrører både det sociale område og arbejdsmarkedsområdet orienteres udvalgene for Social- og Sundhed samt Arbejdsmarked og Integration om forsøget med socialt frikort.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Lov om forsøg med et socialt frikort


Økonomi

Varde Kommune kompenseres via bloktilskuddet med 65.000 kr. i 2019 og i 2020 med 27.000 kr.

De 65.000 kr. er tilført administrationen til visitation og klagebehandling. Det forventes, at i forsøgsordningens andet år vil antallet af nyvisiterede være markant færre end i forsøgsordningens første år (2019), da frikort gældende i det første år automatisk vil blive nulstillet og forlænget ved årsskiftet, således af disse borgere ikke skal genvisiteres.

 

Modtagere af socialt frikort får ikke modregnet den pågældende indtægt i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Da der er tale om borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som alene på grund af det sociale frikort kan forventes at få en indkomst, vil der ikke være tale om en merudgift for kommunen.


Høring

Handicaprådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der følges op i løbet af foråret 2019.


Beslutning Handicaprådet den 28-02-2019

Taget til efterretning.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-03-2019

Udsat.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 25-04-2019

Udvalget tog punktet til efterretning.sagsnr19-206_doknr16275-19_v1_socialt-frikort-pjece-malrettet-borgere.pdf

Bilag

socialt-frikort-pjece-malrettet-borgere


40. Gensidig orientering - Lukket punkt