UDVALG

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 8, BCV

STARTTIDSPUNKT

17-01-2019 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

17-01-2019 12:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Fremtidens Jobcenter - Procesplan
3. Drøftelse af kommunikation i breve i en sygedagpengesag
4. Interessentinddragelse: Fokusområder 2019-2020
5. Fra EGU til FGU - ophør af EGU og overgangsordning
6. Fra EGU til FGU - praktikpladsopsøgende opgave
7. En sammenhængende ungeindsats
8. Årets sociale virksomhed og årets mentor
9. Gensidig orientering - Lukket punkt1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-01-2019

Godkendt

2. Fremtidens Jobcenter - Procesplan

Fremtidens Jobcenter - Procesplan

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har ved udvalgsmødet den 11. oktober 2018 valgt fokuspunkter, som fremadrettet skal indgå i beskæftigelsesplanen. Et af fokuspunkterne omhandler Fremtidens Jobcenter. Der fremlægges hermed forslag til procesplan for arbejdet med udvikling af Fremtidens Jobcenter.

 

Procesplanen beskriver, hvordan der i Varde Kommune arbejdes på at udmønte intentionerne i ”Aftale om forenklet beskæftigelsesindsats”, der blev indgået af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre i august 2018. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration behandlede indholdet af aftalen på udvalgsmøde den 27. september 2018.

 

Ændringerne på beskæftigelsesområdet:

I mange år har beskæftigelsesområdet i høj grad været præget af regelstyring, mange proceskrav (i form af antal samtaler mm.), hyppige lovændringer og økonomisk styring i form af refusioner. Med ”Aftale om forenklet beskæftigelsesindsats” fra august 2018, tages de første skridt til en forandring af hele området fra regelstyring til en mere helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i borgerens oplevelse og potentiale.

 

Aftalen om forenklet beskæftigelsesindsats er bygget op over fire hovedoverskrifter:

 • Færre og mere enkle proceskrav (også omfattende forsøgsordning med mere ansvar til enkelte a-kasser)
 • Ens regler på tværs af målgrupper
 • Flere digitale løsninger
 • Fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking

 

Beskæftigelsesindsatsen skal forenkles, så borgerne mødes med fair krav og forståelige regler, der skal være større frihed og incitament til at tilpasse beskæftigelsesindsatsen til den enkelte borger. Dermed kan aftalen ses som et element i en overordnet ambition for udvikling af den offentlige sektors ydelser, hvor der skal skabes øget sammenhæng og helhed for den enkelte borger. Desuden skal virksomhederne have bedre forudsætninger for at tage del i den aktive beskæftigelsesindsats gennem enkle regler og gode digitale løsninger. Samtidig vil der være et øget fokus på resultater og indsatser.

 

Den nye forenklede beskæftigelsesindsats træder i kraft 1. juli 2019. Enkelte elementer, især digitale løsninger, træder først i kraft på et senere tidspunkt, ligesom der kommer en helt ny hovedlov om den aktive beskæftigelsesindsats. Der mangler derfor fortsat mange informationer om, hvad der konkret sker på de enkelte delområder, ligesom der forventes en række bekendtgørelser og vejledninger i løbet af det næste år.

 

Indholdet af procesplanen:

Procesplanen beskriver de første overvejelser om, hvordan Varde Kommune kan tilrettelægge arbejdet med at udmønte aftalen i praksis, velvidende, at vi på nuværende tidspunkt ikke kender alle forhold. Især vil fokus være på, hvordan de ændrede rammer kan udnyttes til bedst mulig gavn for de borgere og virksomheder, der gør brug af Jobcentrets indsatser.

 

Der foreslås igangsat en række udviklingsspor:

 • Borger-/brugerinddragelse
 • Udvikling af politiske mål og fokusområder (herunder udmøntning af allerede vedtagne fokusområder for udvalgets område)
 • Dialog med eksterne samarbejdspartnere
 • Tværgående samarbejdsformer internt i Varde Kommune
 • Udvikling af nye løsninger
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i Jobcentret
 • Effektmåling og monitorering af indsatsen
 • Kommunikation om forandringen

 

Medarbejdere og ledere i Jobcentret samt samarbejdspartnere og borgere vil blive inddraget på forskellig måde i udviklingssporene i løbet af 2019.

 

Procesplanen er et udtryk for den aktuelle viden om de kommende ændringer på beskæftigelsesområdet. Det vurderes som nødvendigt af hensyn til både kvaliteten af de nye løsninger samt muligheden for at sikre holdbare løsninger på sigt, at de berørte medarbejdere og ledere inddrages i at udfolde procesplanen i mere detaljerede aktiviteter i begyndelsen af 2019. Samtidig vil det øgede fokus på borgerens rolle betyde, at der også vil komme vigtig viden herfra.

 

Det forventes på denne baggrund, at procesplanen justeres løbende.


Forvaltningens vurdering

Procesplanen tænkes justeret i takt med, at der løbende opsamles erfaringer og viden. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration orienteres løbende om status på udvalgsmøder.

 

Der vil desuden være en række konkrete beslutninger, der skal forelægges udvalget senest juni 2019, i medfør af ikrafttrædelse af forenklet beskæftigelsesindsats pr. 1. juli 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Aftale om forenklet beskæftigelsesindsats – august 2018


Økonomi

Udgifter til aktiviteter i procesplanen kan afholdes indenfor budgetrammer på området.

 

Jobcenter Varde har søgt og fået bevilget et kompetenceforløb via puljen til implementering af LAB, Finanslovskonto 17.46.42.10. I alt 480.080 kr. inklusiv 96.016 kr. i medfinansiering (20%).

 

Der er her ikke taget stilling til, hvordan den samlede økonomi for beskæftigelse vil udvikle sig som følge af den konkrete udmøntning af ”Aftale om forenklet beskæftigelsesindsats” og den efterfølgende nye lovgivning af aktiv beskæftigelsesindsats.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oplæg til procesplan godkendes

at forvaltningen igangsætter arbejdet i henhold til procesplanen

at udvalget løbende orienteres om status for arbejdet.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr18-14513_doknr197644-18_v1_procesplan januar 2019 - fremtidens jobcenter.docx

Bilag

Procesplan januar 2019 - Fremtidens Jobcenter


3. Drøftelse af kommunikation i breve i en sygedagpengesag

Drøftelse af kommunikation i breve i en sygedagpengesag

Sagsfremstilling

Sagen vedrører drøftelse af den skriftlige kommunikation til borgerne i sygedagpengesager.

 

Til eksemplificering af drøftelsen er vedhæftet følgende breve:

 1. Indkaldelse til første opfølgningssamtale
 2. Indkaldelse til efterfølgende opfølgningssamtale
 3. Bevilling af revalidering
 4. Afgørelse om stop af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb

 

Brevskabelonerne består dels af faktuelle oplysninger om fx formål, indhold, afgørelse og begrundelse, dels af henvisninger til relevant lovgivning. Skabelonerne skal naturligvis udfyldes med personspecifikke oplysninger.

 

Brevene er en del af jobcentrets sagsbehandlingssystem KMD Momentum, og de fungerer integreret med fx kalendersystemet. Det er således tale om standardbreve, som udbydes af sagsbehandlingssystemet. KMD Momentum er sagsbehandlingssystem i langt de fleste jobcentre i landet.

 

Brevene i KMD Momentum anvendes på alle målgrupper i jobcentret, og der findes breve til mange forskellige situationer i sagsbehandlingen.

KMD har netop meldt ud at de i de kommende måneder vil gennemgå og opdatere brevene i KMD Momentum.

 

Brevene er en del af abonnementet på sagsbehandlingssystemet KMD Momentum.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at brevene for nogle borgere kan være vanskelige at forstå, og at de kan indeholde meget lovgivningstekst.

 

Fx skal der ved hver indkaldelse til opfølgningssamtale henvises til sygedagpengelovens krav om borgerens medvirken i samtalen og at udeblivelse kan få konsekvenser for retten til sygedagpenge.

Fx skal der i en afgørelse foretages partshøring og orienteres om klagemulighed for at en afgørelse er gyldig.

 

Ved afgørelser lægger Jobcentret vægt på at formidle den forståeligt til borgeren, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så ringes borgeren op for at forklare afgørelsen inden den sendes skriftligt.

 

Fordelen ved at anvende standardbreve i sagsbehandlingssystemet er, at de er lovgivningsmæssigt korrekte, og at det er udbyder af sagsbehandlingssystemet, der har ansvaret for at holde breve ajour med gældende lovgivning. Desuden er systembrevene integreret IT-mæssigt i sagsbehandlingen.

 

Da sagsbehandlingssystemet er landsdækkende vil evt. anmodninger om ændringer heri skulle ske på landsplan. Anmodninger kan løbende sendes til KMD.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, forvaltningsloven, retssikkerhedsloven mv.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget drøfter den skriftlige kommunikation i sygedagpengesager.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-01-2019

Den skriftlige kommunikation blev drøftet. Udvalget ønsker emnet medtaget i arbejdet med det Fremtidige Jobcenter i sammenhæng med emnet – hvordan møder vi borgeren.

 

Udvalget ser kommunikation, herunder den skriftlige, som et af flere vigtige virkemidler i forhold til at opnå succesfulde forløb.sagsnr18-14309_doknr5819-19_v1_bevilling af revalidering.docx
sagsnr18-14309_doknr5818-19_v1_ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaring.docx
sagsnr18-14309_doknr5816-19_v1_indkaldelse til opfølgningssamtale.docx
sagsnr18-14309_doknr5983-19_v1_indkaldelse til første opfølgningssamtale.docx

Bilag

Bevilling af revalidering
Ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaring
Indkaldelse til opfølgningssamtale
Indkaldelse til første opfølgningssamtale


4. Interessentinddragelse: Fokusområder 2019-2020

Interessentinddragelse: Fokusområder 2019-2020

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration skal udarbejde fokusområder på udvalgets område. Der udarbejdes 3-5 fokusområder for hvert udvalg, som er gældende i en 1-2-årig periode.

Fokusområderne kan tage udgangspunkt Udviklingsstrategien, der er under behandling samt gældende politikker og strategier i kommunen. Udvalget kan desuden lade sig inspirere af udviklingen i nye udspil fra nationalt niveau på området, samt andre tendenser og udfordringer både lokalt og nationalt.
 

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration pegede ved udvalgsmødet den 11. oktober 2018 på følgende fokusområder: 

 • Fremtidens Jobcenter
 • Tværgående samarbejde, herunder Den Sammenhængende Ungeindsats
 • Integration
 • Fremtidens arbejdskraft

 

I forbindelse med udarbejdelsen af de politiske fokusområder på arbejdsmarkeds- og integrationsområdet ønsker Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, at interessenter inddrages i processen.

 

Udarbejdelse af de politiske fokusområder indgår i videreudviklingen af Beskæftigelsesplanen fra 2019 og frem.

 

Formålet med interessentinddragelsen er:
At Udvalget for Arbejdsmarked og Integration får mulighed for at drøfte de valgte fokusområder, Fremtidens Jobcenter, Tværgående samarbejde, Integration og Fremtidens arbejdskraft med interessenter, hvilket kan bidrage til at danne baggrund for de politiske prioriteringer på beskæftigelsesområdet i 2019-2020.
 

Der præsenteres to overordnet måder hvorpå interessenter kan inddrages (for uddybende præsentation af de to forslag henvises til vedlagte bilag ”modeller for interessentinddragelse i forbinde med fokusområder dok. nr. 191084-18). Disse er som følger:

 

Model 1: 1 interessent-borgermøde

I foråret 2019 afholdes ét stort interessentmøde, hvor interessenter, faglige og brugere af Jobcenteret, inviteres til et borgermøde.

Til afviklingen af borgermødet vil der findes inspiration i demokratiprojektet og borgermødet VoresStemmer, der blev afholdt i Ølgod i november 2017. Dette vil bl.a. komme til udtryk i at invitere interessenterne direkte og personligt (der vil udarbejdes forskellige invitationer alt efter modtager) og metoden Open Space, hvor de fremmødte bestemmer dagsordenen. De udpegede fokusområderne vil dog være rammesættende for dagen.
 

Model 2: Løbende interessentinddragelse

Interessenterne (faglige og brugere af Jobcenterets service) inddrages løbende og i forhold til årsplanen for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Det vil sige, at årsplanen for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration er retningsgivende for, hvornår hvilke interessenter inddrages. F.eks. vil relevante parter i forhold til integration inddrages i marts/april, så bidragene herfra kan indgå i Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations drøftelse den 11. april 2019

 

Som supplement til både model 1 og model 2 er der mulighed for at Udvalget for Arbejdsmarked og Integration får en stand ved dette års Job- og Uddannelsesmesse d. 4. april 2019. Her vil der være mulighed for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration at møde både elever, jobsøgende, virksomheder, uddannelsesinstitutioner mfl. i løbet af messen. Det vil også være muligt at programsætte (afslutningsvis på dagen) en dialog mellem de fremmødte og politikerne, hvor de deltagende interessenter inviteres.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at borgerinddragelsen vil understøtte Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations politiske prioriteringer på beskæftigelsesområdet i 2019-2020.


Konsekvens i forhold til visionen

Visionen vil indgå i konkretiseringen af de valgte fokusområder


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udgifter forbundet med interessentinddragelsen vil være afhængig af modellen, der vælges. Udgifterne vil afholdes indenfor eksisterende budgetramme


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der vælges en model eller en kombination af modellerne for interessentinddragelsen, der skal finde sted i foråret 2019


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-01-2019

Udvalget ønsker at der arbejdes videre med model 2.

 

Udvalget ønsker at deltage med en stand på Job- og Uddannelsesmesse den 4. april 2019.sagsnr18-9781_doknr191084-18_v1_modeller for interessentinddragelse i forbindelse med fokusområder.docx

Bilag

Modeller for interessentinddragelse i forbindelse med fokusområder


5. Fra EGU til FGU - ophør af EGU og overgangsordning

Fra EGU til FGU - ophør af EGU og overgangsordning

Sagsfremstilling

Punktet omhandler dels en orientering om virksomhedsoverdragelse af 1 medarbejder efter Virksomhedsoverdragelsesloven. Medarbejderen arbejder med Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Jobcenter Varde og skal overgå til Forberedende Grunduddannelse (FGU Vest) pr. 1. august 2019. Dels en stillingtagen til håndtering af opfølgning på de igangværende EGU sager fra 1. august 2019.

 

Fra 1. august 2019 etableres et nyt forberedende tilbud i nye selvejende FGU institutioner. Målgruppen er unge under 25 år, der ikke er i uddannelse eller job.

 

Oprettelsen af FGU institutionen medfører, at aktiviteten for FGU målgruppen i produktionsskolen, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelsen (EGU) ophører pr. 31. juli 2019. Undtaget er overgangsordninger for påbegyndte forløb.

 

Da FGU træder i stedet for disse aktiviteter, skal der derfor overdrages personale fra de eksisterende ordninger til de nye FGU institutioner. Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Det indebærer at medarbejderne overføres til FGU med deres nuværende løn- og ansættelsesvilkår, og at FGU institutionen samtidig indtræder i de personalemæssige rettigheder og forpligtigelser, der består på overdragelsestidspunktet.

 

FGU vil fremadrettet have 3 uddannelsesspor, hvoraf det ene er erhvervsgrunduddannelsen, som bygger på den nuværende EGU.

 

Jobcenter Varde har 1 medarbejder ansat til at varetage EGU opgaven. Medarbejderen skal virksomhedsoverdrages pr. 1. august 2019.

 

Ansvaret for igangværende EGU sager under nuværende bekendtgørelse, dvs. sager, som er oprettet inden 1. august 2019, er fortsat placeret hos kommunen frem til færdiggørelse senest juli 2021. Der forventes at være cirka 28 unge.


Forvaltningens vurdering

I forhold til de igangværende EGU sager vurderes, at Varde Kommune skal udarbejde en samarbejdsaftale mellem FGU institution og kommune om varetagelse af opfølgningen i disse sager, gerne i samarbejde med Esbjerg Kommune.

 

Det vil samle de faglige kompetencer og sikre en sammenhæng i opgaveløsningen i forhold til de nuværende EGU sager og de nye forløb på erhvervsgrunduddannelsessporet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og Virksomhedsoverdragelsesloven.


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at lønudgiften fortsat er indregnet i budget for 2019 og overslagsårene under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Økonomi og Erhverv, og har derfor ingen bemærkninger til sagen.


Høring

Overdragelsesproces i forbindelse med virksomhedsoverdragelse bliver drøftet i MED udvalg i januar 2019. 

 

Der bliver udsendt informationsbrev til den berørte medarbejder om virksomhedsoverdragelse i januar 2019.

 

FGU institutionen orienteres i januar 2019 om hvilken medarbejder, der påtænkes overdraget.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at EGU medarbejderen overdrages efter Virksomhedsoverdragelsesloven til FGU pr. 1. august 2019,

at drøfte og beslutte om Varde Kommune skal indgå en samarbejdsaftale med FGU Vest om varetagelse af opfølgning på de igangværende EGU sager fra 1. august 2019, og senest ved sagsafslutning juli 2021.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

EGU medarbejderen overdrages efter virksomhedsoverdragelsesloven til FGU pr. 1. august 2019.

 

Der indledes forhandling med FGU Vest om en samarbejdsaftale som beskrevet.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.

 

Der indledes forhandling med FGU Vest om en samarbejdsaftale som beskrevet.

6. Fra EGU til FGU - praktikpladsopsøgende opgave

Fra EGU til FGU - praktikpladsopsøgende opgave

Sagsfremstilling

Punktet omhandler en stillingtagen til, hvor den praktikpladsopsøgende opgave i forhold til FGU uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelsen skal placeres.

 

Kommunen varetager Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) frem til 1. august 2019, hvorefter opgaven overgår til Den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Undtaget er de igangværende EGU sager.

 

FGU har 3 uddannelsesspor, hvoraf det ene spor er erhvervsgrunduddannelsen.

 

Kommunen vil efter 1. august 2019 fortsat have ansvaret for at tilvejebringe praktikpladser til unge i FGU uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelse.

 

Loven åbner mulighed for at kommunen kan, når FGU institutionen er oprettet, overlade opgaven med at finde praktikpladser til unge til FGU institutionen.

 

 

Kilde: Undervisningsministeriet, oktober 2018.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer at ansvaret for den praktikpladsopsøgende opgave i forhold til FGU-sporet erhvervsgrunduddannelse bør overdrages til FGU institutionen. Det vil sikre en sammenhæng i opgaveløsningen til gavn for den unge at FGU institutionen, som har den daglige kontakt til de unge i uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelsen, også får opgaven i forhold til at sikre det rette match mellem ung og virksomhed.

 

Forvaltningen vurderer at såfremt den praktikpladsopsøgende opgave i forhold til erhvervsgrunduddannelsen overdrages til FGU Vest, vil der være en opgave i at koordinere med øvrige kommunale praktik- og virksomhedsrettede aktiviteter, som Erhvervsplaymaker samt virksomhedsrettet indsats i Team Ung i Jobcentret. Koordineringen skal understøtte at virksomhederne har få og brede kontaktflader til kommunen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.


Økonomi

Varde Kommune bliver kompenseret af staten for den praktikpladsopsøgende opgave.

 

Varde Kommunes endelige udgift for varetagelse af den praktikpladsopsøgende opgave skal forhandles med FGU Vest.

 

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Børn og Læring,

at drøfte og beslutte om Varde Kommune skal indgå en samarbejdsaftale med FGU Vest om den praktikpladsopsøgende opgave i forhold til uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelse pr. 1. august 2019.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Der indledes forhandling med FGU Vest om en samarbejdsaftale som beskrevet.

Der skal i forhandlingen stilles krav om, at EGU medarbejderen skal have kendskab til virksomheder i området.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-01-2019

Der indledes forhandling med FGU Vest om en samarbejdsaftale som beskrevet.

Der skal i forhandlingen stilles krav om, at EGU medarbejderen skal have kendskab til virksomheder i området.

Samarbejdsaftalen skal indeholde mulighed for gensidigt at opsige aftalen.

7. En sammenhængende ungeindsats

En sammenhængende ungeindsats

Sagsfremstilling

Der fremlægges procesbeskrivelse for det fremtidige arbejde med at udvikle en sammenhængende ungeindsats i kommunen. Den sammenhængende ungeindsats er tidligere behandlet i udvalgene Børn og Læring, Social og Sundhed samt Arbejdsmarked og Integration i august og december måneder 2018.

 

Formålet med en sammenhængende ungeindsats fremgår af reformen ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ og det tilhørende lovkompleks, og er overordnet at medvirke til, at alle unge på sigt opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og enten er i job eller uddannelse, når de er 25 år.

 

Udviklingen af en sammenhængende ungeindsats i Varde Kommune er organiseret med en politisk styregruppe, sammensat på tværs af de 3 relevante fagudvalg med en tilhørende tværgående administrativ styregruppe.

 

Varde Kommune har siden 2017 arbejdet med at skabe sammenhæng på ungeområdet gennem den eksisterende ’tværgående ungeindsats’. Erfaringer herfra medtages i den videre udvikling af en sammenhængende ungeindsats.

 

Kort om reformen ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’:

Kommunerne etablerer en kommunal sammenhængende ungeindsats (KUI) bestående af en række elementer:

 • Der skal udarbejdes en fælles uddannelsesplan for både de faglige og sociale aspekter, der har betydning for, at den unge får en uddannelse med målet om fast tilknytning til

arbejdsmarkedet

 • Øget vejledning fra 8. klasse-25 år for unge med behov/unge, der er udsatte i forhold

til målsætningen om tilknytning til arbejdsmarkedet

 • Gennemgående kontaktperson fra 8. klasse-25 år for unge med behov/unge, der er udsatte i forhold til målsætningen om tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Der etableres desuden en ny forberedende grunduddannelse (FGU) med skolestart august 2019. Kommunerne har ansvar for at foretage målgruppevurdering til FGU (antal, andre tilbud, forlængelse).

 

Procesbeskrivelsen kort:

På baggrund af et temamøde mellem udvalgene Børn og Læring, Social og Sundhed samt Arbejdsmarked og Integration i efteråret samt drøftelser i den politiske styregruppe foreslås følgende politiske visioner for en sammenhængende ungeindsats:

 • Den unge skal være ekspert i eget liv
 • Alle unge skal have tid og plads til at finde sin egen vej – ’Vi giver aldrig op’
 • Vi investerer i tidlig indsats
 • Vi arbejder tværfagligt sammen med den unge mod fælles mål

 

Det betyder, at der skal arbejdes med at frigøre den unges potentialer og motivation ved i videst muligt omfang at lade den unge bestemme prioriteringen af indsatsen.

 

Der arbejdes med 3 udviklingsspor:

Udviklingsspor 1: ’Alle børn og unge skal med’ – øget vejledning

Der er igangsat et samarbejde mellem folkeskolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen og Erhvervsplaymakeren.

 

Udviklingsspor 2: Forpligtende samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Der igangsættes samarbejdsforløb med alle uddannelsesinstitutioner med henblik på at kunne indgå gensidige forpligtende samarbejdsaftaler. Her desuden særligt fokus på samarbejdet med den nye FGU-institution. Der skal udvikles et samarbejde om den unges uddannelsesplan for at sikre et højt og koordineret informationsniveau.

 

Udviklingsspor 3: Ny tilgang til den unge i det tværgående samarbejde

Formålet her er at frigøre den unges potentialer og motivation ved i videst muligt omfang at lade den unge bestemme prioriteringen af indsatsen. Her arbejdes blandt andet med den gennemgående kontaktperson, fælles uddannelsesplan samt nye roller og ansvar i det tværgående samarbejde.


Forvaltningens vurdering

Da de unge, der er tale om i udviklingsspor 3, ofte involverer mange forskellige fagområder (både internt i kommunen og eksternt), og hvor der er brug for individuelle løsninger for hver enkelt ung, arbejdes der i foråret 2019 med en række ’prøvehandlinger’ for at afprøve forskellige nye tilgange. Der er i første omgang udvalgt 20 prøvesager, der går på tværs af skoler, Social og Handicap, Børn og Familie samt Jobcentret. Formålet er at opsamle fælles erfaring og læring i forhold til karakteristika ved målgruppen, den gennemgående kontaktperson samt hvordan der skal arbejdes tværorganisatorisk med sagerne i det konkrete tilfælde for at sikre sammenhæng for den unge.

 

Det betyder også, at den sammenhængende ungeindsats skal ses i sammenhæng med en række andre politiske initiativer fra Folketinget og regeringen, der også vedrører målet om, at få alle unge i uddannelse eller job. Det gælder blandt andet initiativerne ’Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden’, ’Mod på livet – vejene til uddannelse og job’, sammenhængsreformen og ændringerne på beskæftigelsesområdet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Der er i foråret 2018 vedtaget et lovkompleks vedrørende reformen, der samlet set er den lovgivningsmæssige udmøntning af forligsaftalen ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’.


Økonomi

Udgifterne til aktiviteter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte budget.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at de politiske visioner for en sammenhængende ungeindsats godkendes,

at den politiske styregruppe og forvaltningen arbejder videre efter procesbeskrivelsen for en sammenhængende ungeindsats i Varde Kommune.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-01-2019

Godkendt.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-01-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-5456_doknr5996-19_v1_procesbeskrivelse januar 2019 - en sammenhængende ungeindsats.docx

Bilag

Procesbeskrivelse januar 2019 - En sammenhængende ungeindsats


8. Årets sociale virksomhed og årets mentor

Årets sociale virksomhed og årets mentor

Sagsfremstilling

I oktober 2018 godkendte Byrådet budgettet for 2019 og budgetoverslagsårene 2020 – 2022.

 

De økonomiske forudsætninger for budgetlægninger var udfordret, hvorfor Jobcenteret lighed med andre afdelinger skulle reducere i den samlede ressourceanvendelse.

Et at de spareforslag som Byrådet godkendte var ”gentænkning af jobcenterets virksomhedsservice”.

 

I Jobcenterets virksomhedsservice var der i 2018 ansat 3,5 årsværk. Med vedtagelsen af spareforslaget blev området reduceret med 2,5 årsværk, således der fra 1. januar 2019 alene resterer et 1 årsværk, som betjener HOT-line samt sikrer Jobcenterets samarbejde med lokale erhvervsaktører som ProVarde, Vadehavssamarbejdet, handelsstandsforeninger m.v.

 

Én af de mange forskelligartede opgaver, der tidligere et blevet løst af Virksomhedsservice er   udpegningen af:

 • Årets sociale virksomhed
 • Årets mentor

 

Ved udpegningen af årets sociale virksomhed, var ønsket at anerkende de virksomheder, der målrettet var bevidste om tage et socialt ansvar (social ansvarlighed, arbejdsmiljø og engagement i lokalsamfundet).

 

Udpegningen af årets mentor, var at honorere en person som fungerer som mentor i det daglige arbejde og som blandt andet er tålmodig, ildsjæl, vedholdende, motiverende, rummelig m.v.

 

Udpegningen af årets sociale virksomhed har fundet sted siden 2007 og indtil 2011. Herefter startede man med udpegning af årets mentor. Og endelig i 2017 blev der udpeget såvel en årets mentor som en årets sociale virksomhed.

I 2018 har der ikke været foretaget udpegning af hverken årets mentor eller årets sociale virksomhed.

 

Udpegningen af såvel årets sociale virksomhed som årets mentor har været med til at sætte fokus på virksomheder og mentorer, der gør en ekstra indsats overfor de ledige, der skal have en ekstra hjælpende hånd, for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at virksomheder i Varde Kommune generelt i dag har stor bevågenhed og fokus på:

 • Social ansvarlighed
 • Arbejdsmiljø
 • Engagement i lokalsamfundet

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Jobcenteret har ca. anvendt 74 timer til opgaven omkring udpegning af dels årets sociale virksomhed og dels årets mentor.

 

Årets sociale virksomhed belønnes med en pris på 10.000 kr. Prisen til årets mentor er en personlig anerkendelse.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at punktet drøftes.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-01-2019

Udvalget ønsker at emnet medtages i arbejdet med Fremtidens Jobcenter.sagsnr18-6185_doknr129248-18_v1_gentænkning af jobcentrets virksomhedsservice.docx

Bilag

Gentænkning af Jobcentrets Virksomhedsservice


9. Gensidig orientering - Lukket punkt