UDVALG

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 8, BCV

STARTTIDSPUNKT

06-12-2018 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

06-12-2018 12:30:00


PUNKTER

85. Godkendelse af dagsorden
86. Flygtninge og familiesammenførtes fravær fra danskundervisning på sprogskolen
87. Evulering af jobCAMP 18
88. Drøftelse af tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne
89. En sammenhængende ungeindsats - Kommissorium for politisk styregruppe
90. Økonomisk effektvurderinger af investeringsforslag til budget 2018 på arbejdsmarkedsområdet
91. Forslag til årsplan 2019
92. Gensidig orientering - Lukket punkt85. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-12-2018

Godkendt

86. Flygtninge og familiesammenførtes fravær fra danskundervisning på sprogskolen

Flygtninge og familiesammenførtes fravær fra danskundervisning på sprogskolen

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i november 2018 udsendt benchmarking for kommunernes fravær for danskundervisning for flygtninge og familiesammenførte.

 

I analysen tages der højde for, at kommunerne har forskellige rammevilkår, som kan forklare en del af forskellene mellem kommunerne. Det drejer sig eksempelvis om forskelle i flygtninge og familiesammenførtes køn, alder, oprindelsesland og helbredstilstand.

 

Udvalget hovedresultater fra rapporten

 

 •  landsplan var fraværet fra danskundervisning blandt flygtninge og familiesammenførte 36,4 procent i 2017.
 • Fra 2014 til 2017 er fraværet steget med 11,6 procentpoint og alene fra 2016 til 2017 er det steget med 5,1 procentpoint. Udviklingen skyldes ikke udelukkende, at der er sket en ændring i populationens sammensætning
 • Der er fortsat stor forskel på fraværet blandt kommunernes flygtninge og familiesammenførte, når der tages højde for forskelle i rammevilkår

 

Varde kommunes fravær er steget fra 30,5 procent i 2014 til 44,7 procent i 2017.

Af analysen fremgår, at når der korrigeres for rammevilkårene, kunne det forventes, at Varde Kommune ville have et fravær på ca. 40 – 41 procent i 2017 i forhold til den faktiske procent på 44,5 procent.

 

Danskundervisningen af flygtninge og familiesammenførte varetages i Varde Kommune af Sprogcentret AOF Job og Dansk.

Der foretages et økonomisk, administrativt og pædagogisk tilsyn. Det pædagogiske tilsyn foretages af Esbjerg Kommune.

I hverdagen er der et tæt samarbejde mellem Varde Jobcenter og sprogcenteret.

 

Antallet af flygtninge og familiesammenførte i Varde Kommune, der har gået til danskundervisning var 220 i juli 2017. Dette er faldet til 175 i november 2018. 

 

Bilag over antal og kategori af kursister på AOF Job og Dansk i perioden juli 2017 til november 2018 fremgår af data – ligesom der indgår enkelte sammenligninger mellem udvalget kommuner.

 

På udvalgets mødet vil forvaltningen give en orientering om hovedpunkterne i analysen omkring fraværet.

 

https://oimb.dk/media/21529/hovedrapport-flygtninge-og-familiesammenfoertes-fravaer-fra-danskundervisning.pd

 

 


Forvaltningens vurdering

Danskkundskaber er en væsentlig forudsætning for en vellykket integration af flygtninge og familiesammenførte i det dansk samfund, som blandt andet har betydning for muligheder for at få fodfæste på det danske arbejdsmarked.

Derfor er det vigtigt, at flygtninge og familiesammenførte følger deres danskundervisning.

 

Et af redskaberne til at opnå en mindre fraværsprocent, er udvikle samarbejdet, der i mellem Jobcenteret og sprogskolen. Et tæt og godt samarbejde skaber grundlag for kommunikation omkring fravær og sikrer at begge parter føler ansvar og velvilje til at indføre tiltag, der kan sænke fraværet fra danskundervisningen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om danskuddannelse


Økonomi

Konsekvenserne ved højt fravær er en højere gennemløbstid før beståelse at danskprøven. Dette kan reducere resultattilskuddene, såfremt uddannelsen ikke gennemføres indenfor integrationsperioden på 1-5 år.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter fraværet fra danskundervisning


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-12-2018

Udvalget drøftede punktet. Forvaltningen følger op på drøftelserne og arbejder videre med at nedbringe fraværet.

Punktet tages op igen i 2019 i forbindelse med de videre drøftelser af beskæftigelsesplanen.
 sagsnr18-69_doknr175692-18_v1_data bilag.docx

Bilag

Data bilag


87. Evulering af jobCAMP 18

Evulering af jobCAMP 18

Sagsfremstilling

Den 8. og 9 november 2018 deltog udvalget for Arbejdsmarked og Integration i JobCAMP 2018, der blev afholdt under overskriften ”Fremtidens arbejdskraft”.

 

På årets JobCAMP var der sat fokus på følgende:

 

 • Fremtidens beskæftigelsespolitik, hvordan får vi flere hænder nok og flere med
 • Unge som fremtidens arbejdskraft samt
 • Automatisering og faglig mobilitet det er: Disruption – hvem er fremtidens ledige

 

Der blev afholdt et møde med Hjørring Kommune efter JobCAMP 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov af aktiv beskæftigelsespolitik


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget evaluerer på JobCAMP 2018

at udvalget evaluerer mødet med Hjørring kommune


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-12-2018

Udvalgets medlemmer er enige om at det var meget nyttigt at deltage i Jobcamp 2018. Jobcamp gav en bred inspiration til konkretisering af Fremtidens Jobcenter.

 

Udvalget blev bekræftet i at de allerede 4 politisk besluttede temaer i Varde (Fremtidens Jobcenter, integration, rekruttering af kvalificeret arbejdskraft og tværgående samarbejde) flugter intentionerne for fremtidens beskæftigelsespolitik. 

 

 

Udvalget fremhæver konkret fra Jobcamp

 • Viden om hvad der virker i beskæftigelsesrettede indsatser som tidlig, helhedsorienteret og parallel indsats virker (beskæftigelse, helbred, opkvalificering mv.)
 • Fokus på medarbejderkompetencer. Medarbejdernes tilgang og metoder har stor betydning i det borgerrettede arbejde. Empowerment.
 • Inddragelse og dialog med forskellige interessenter på ”aftagersiden” om hvad det fremtidige arbejdsmarked / kompetencer kalder på i Varde Kommune.

 

Udvalget fremhæver følgende oplægsholdere fra Jobcamp

 • Sociolog Eva Stensigs 5 trends
 • Økonom Phillipp Scröder oplæg om omskoling af kompetencer
 • Laila Kildesgard fra KL om beskæftigelsesreformens betydning for kommunerne
 • Lone Holm Pedersen fra Københavns Universitet om, hvordan politikerne skal arbejde for at beskæftigelsesindsatsen kan skabe samfundsmæssig værdi
 • Kasper Sand Kjær fra Dansk Ungdoms Fællesråd om, hvordan alle unge kommer med
 • Charlotte Liebak Hansen, Væksthuset om resultaterne af Beskæftigelsesindikatorprojektet

 

Udvalget fremhæver følgende forbehold:

 

 • Ikke alle Jobcamp-gallerier levede op til forventningerne
 • Behovet for 5 minutters ”summe-pause” efter hvert oplæg med henblik på at drøfte hvorledes det kan omsættes i en lokal kontekst
 • Paneldrøftelse mellem DA og LO var stereotypt

 

Slides og materiale fra JobCAMP18 kan læses på KL’s hjemmeside:
http://www.kl.dk/Menu---fallback/jobCAMP-18---materiale-og-slides-fra-dagen-id243150/

 

 

Besøg hos Hjørring Kommune

Interesse i kommunale mini-uddannelser indenfor fiskeri og landbrug.

 

Forslag om at besøge andre kommuner, som har fokus på effekterne. Kommuner, som er villige til at dele ud af erfaringer om, hvad der er gået godt og mindre godt.sagsnr18-7648_doknr104511-18_v1_program for jobcamp 18.pdf

Bilag

Program for jobCAMP 18


88. Drøftelse af tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne

Drøftelse af tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne

Sagsfremstilling

Formålet med drøftelsen er om der er grundlag for at foreslå ændringer inden for rammerne af ”det giver ingen mening filter”.

 

mødet vil der være en præsentation af gældende lovgivning med eksempler på cases med selvstændige, ligesom der vil blive redegjort for hvordan vurderingen af arbejdsevne foretages.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende sagsbehandling følger gældende lovgivning og intentionerne bag lovgivningen.

 

Hvis udvalget foreslår ændringer til lovgivningen, fx tildelingskriterier, hvorved målgruppen for tilskud til selvstændige udvides, vil det betyde flere ydelsesmodtagere.

 

Her bør der være opmærksomhed på ligebehandling af alle borgere i forhold til væsentlig og varig nedsat arbejdsevne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

Der var i 2017 i alt 25 modtagere af tilskud til selvstændige erhvervsdrivende.

 

Heraf er der 14 selvstændige, der siden 1. januar 2013 er bevilget efter de nugældende regler. De 14 modtog i 2017 i gennemsnit 46.000 kr. i tilskud.

 

Tilskuddet kan i 2018 maksimalt udgøre 138.437 kr. årligt.

Tilskuddet nedsættes med 30 pct. dels af en beregnet årsindtægt i virksomheden, dels af anden arbejdsindkomst, hvorved det er nedtrappet til 0 kr. ved en årsindtægt på 461.000 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne med henblik på om der er grundlag for at foreslå ændringer indenfor rammerne af ”det giver ingen mening filter”.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 07-11-2018

Udsættes til næste møde.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-12-2018

Udvalget har drøftet punktet og der vil blive fremlagt cases for udvalget på et senere møde.

89. En sammenhængende ungeindsats - Kommissorium for politisk styregruppe

En sammenhængende ungeindsats - Kommissorium for politisk styregruppe

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration behandlede en sag i august 2018, om udpegning af udvalgsmedlemmer til en tværgående politisk styregruppe for en sammenhængende ungeindsats.

 

Nu fremlægges kommissorium for den politiske styregruppe til godkendelse. Kommissoriet beskriver blandt andet den politiske styregruppes opgave og kompetence.

 

Kommissorium og ændringer hertil behandles i de 3 politiske fagudvalg, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet.

 

Den politiske styregruppe følger opgaven med at udvikle en sammenhængende ungeindsats i Varde Kommune på baggrund af en reform på området.

Reformen skal sikre, at alle unge på sigt opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og enten er i job eller uddannelse, når de er 25 år (Reformen er nærmere beskrevet i bilag).

 

Det bemærkes, at på baggrund af udpegningen i august har den politiske styregruppe allerede afholdt 2 møder i efteråret 2018.

Styregruppens arbejde skal fortsætte i 2019 hvorefter de 3 udvalg vurderer, om arbejdet også skal strække sig ind i 2020.

 

Forslag til kommissorium for den politiske styregruppe:

For at sikre fremdrift i beslutningerne delegeres beslutningskompetencen fra de 3 ovennævnte udvalg til den politiske styregruppe:

 

 • Beslutninger angående den indholdsmæssige retning for udviklingen af en sammenhængende ungeindsats.
 • Den politiske styregruppe har ansvar for at overveje, om emner skal drøftes i de relevante politiske fagudvalg, inden beslutning i den politiske styregruppe, eller de skal besluttes i de politiske fagudvalg eller Byrådet.
 • Den politiske styregruppe kan ikke træffe beslutninger, der har økonomiske konsekvenser.
 • Den politiske styregruppe kan ikke behandle emner på sagsniveau, men skal udelukkende forholde sig til overordnede linjer for udviklingen af en sammenhængende ungeindsats.

 

Den politiske styregruppe:

 • Connie Høj, fmd. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, medlem af Udvalget for Social og Sundhed – Connie Høj er valgt til formand for den politiske styregruppe
 • Peder Foldager, fmd. for Udvalget for Børn og Læring, medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
 • Tom Arnt Thorup, medlem af Udvalget for Børn og Læring
 • Tina Agergaard Hansen, fmd. for Udvalget for Social og Sundhed, medlem af Udvalget for Børn og Læring
 • Steen Holm Iversen, medlem af Udvalget for Social og Sundhed, medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
 • Birger Filskov, medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Forvaltningens vurdering

Udviklingen af en sammenhængende ungeindsats kræver koordinering både på det politiske og det administrative niveau, så der sikres en fælles retning og koordinering mellem interne og eksterne aktører på både skole-, uddannelse-, beskæftigelse- og socialområdet. Dette vil kunne understøttes af en tværgående politisk styregruppe.

 

Der bør være et løbende informationsniveau om arbejdet med en sammenhængende ungeindsats.
Det foreslås, at den sammenhængende ungeindsats sættes på udvalgenes dagsorden under gensidig orientering som et fast punkt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring, at det indstilles til Byrådet,

at kommissorium for den politiske styregruppe for en sammenhængende ungeindsats godkendes,

at medlemmerne i den politiske styregruppe fra henholdsvis Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration godkendes,

at den sammenhængende ungeindsats fremover er et fast punkt under gensidig orientering på de 3 udvalgs dagsorden.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-12-2018

Udvalget godkendte anbefalingerne fra forvaltningen.sagsnr18-5456_doknr156172-18_v1_kommissorium - politisk styregruppe - en sammenhængende ungeindsats.docx
sagsnr16-11379_doknr19405-18_v1_godkendt styrelsesvedtægt for varde kommune 2018.docx
sagsnr18-5456_doknr183185-18_v1_reform - en sammenhængende ungeindsats.docx

Bilag

Kommissorium - Politisk styregruppe - En sammenhængende ungeindsats
Godkendt Styrelsesvedtægt for Varde Kommune 2018
Reform - En sammenhængende ungeindsats


90. Økonomisk effektvurderinger af investeringsforslag til budget 2018 på arbejdsmarkedsområdet

Økonomisk effektvurderinger af investeringsforslag til budget 2018 på arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

På udvalgets møde i maj 2018 gennemgik forvaltningen indholdet i de 16 investerings- og effektiviseringsforslag. På daværende tidspunkt var det vanskeligt at vurdere, hvad den økonomiske effekt vil være for de enkelte investeringsforslag. Det blev aftalt, at denne vurdering blev foretaget ultimo 2018.

 

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Jobcenteret udarbejdet en økonomisk effektvurdering af de 16 investerings- og effektiviseringsforslag, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2018 og overslagsårene. Forslagene er indarbejdet med en netto effekt på 8,5 mio. kr. for 2018 og øget i overslagsårene 2019, 2020 og 2021 til henholdsvis 10,4 mio. kr. i 2019, stigende til 11,5 mio. kr. i 2020 og 11,9 mio. kr. i 2021.

 

Der er udfærdiget 11 bilagsmaterialer, der beskriver de enkelte effektiviseringsforslag (med udgangspunkt i den oprindelige beskrivelse), eventuel investering og besparelsen samt en vurdering af, om besparelsen er opnået eller ej i år 2018. Et par af effektiviseringsindsatserne påvirker ikke antallet af bevillinger og dermed de samlede årsværk i tabellen nedenfor: 

 

Figur 1 :Økonomisk effektvurdering for budget 2018:

 

Bevillinger

Årsværk  før og efter indsats

Investering i mio. kr.

Besparelsen mio. kr.

Resultat besparelse

1. Midlertidig boligplacering.

 

Ikke aktuel

0

-0,360

Opnået

 

2. IGU, integration.

 

Opnå 10 forløb

0

-0,558

Opnået

3. Sygedagpenge.

610 - 601

0,5

-1,0

Forventes at opnås

4. Kontanthjælp – 6 forslag.

 

445 – 379

2,9

-5,726

Opnås ikke

5.A.Uddannelseshjælp,2018 – 4 yderligere forslag.

 

430 – 395

0,784

- 1,620

Opnået

6. Forsikrede ledige.

 

Ikke aktuel

0

-0,5

Svært at måle

7. Revalidering

 

120 - 111

0

-1,532

Opnået

8. Fleksjob

Ikke aktuel

0

-0,040

Opnået

 

9. Jobafklaringsforløb

135 – 131

0,5

-0,5

Opnået

 

10. Ledighedsydelse

 

131 – 129

0

-0,3

Opnås ikke

11. Seniorjob

 

125 – 120

0

-1,1

Opnås ikke

Færre årsværk i alt

150

 

 

 

Samlet investering

 

4,684

 

 

Samlet besparelse

 

 

-13,236

 

Netto besparelse

 

 

 

-8.552

 

Nogle af de 16 investeringsforslag har omhandlet samme målgruppe (kontanthjælp og uddannelseshjælp) og disse forslag er i vedhæftede bilag samlet – da det ikke har være muligt at effektvurdere hvert enkelt af disse forslag – i stedet er der foretaget en samlet vurdering for hver af de 2 målgrupper.


Forvaltningens vurdering

Det er den overordnede vurdering, at indsatserne for den overvejende del af forslagene har båret frugt – dog har enkelte indsatser ikke haft helt den ønskede fulde effekt.

 

Yderligere generelle vurderinger:

 • I prioriteringen af de reducerede aktive beskæftigelsesmidler i budget 2019 er indgået effektvurderingen af indsatserne i 2018
 • Fremtidige investeringsforslag bør udarbejdes, således de er målbare – og dermed at der er mulighed for at følge op på effekten
 • Nye indsatser kan med fordel integreres i de kommende beskæftigelsesplaner

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik


Økonomi

Som det fremgår af opsummeringen i figuren ovenfor, opnås de økonomiske effekter på uddannelseshjælp, sygedagpengepenge og revalidering, hvorimod vi ikke når i mål på kontanthjælp og seniorjob for 2018.

Nettobesparelsen på 8.552.000 kr. er den budgetterede effekt.

Den samlede budgetmæssige konklusion for 2018 er, at budgettet på arbejdsmarkeds- og integrationsområdet inklusiv den indregnede nettoeffekt på 8, mio.kr. overholdes.

 

Nettoeffekten i 2019, 2020 og 2021 er indarbejdet med henholdsvis 10,4 mio. kr. i 2019, stigende til 11,5 mio. kr. i 2020 og 11,9 mio. kr. i 2021 og fremad.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter orienteringen

at udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-12-2018

Udvalget drøftede og tog orienteringen til efterretningsagsnr17-4726_doknr171552-18_v1_økonomisk effektvurdering af spareforslag budget 2018-2021 (version 2).docx.docx

Bilag

Økonomisk Effektvurdering af spareforslag budget 2018-2021 (Version 2).docx


91. Forslag til årsplan 2019

Forslag til årsplan 2019

Sagsfremstilling

Jobcenter Varde har udarbejdet et udkast til årsplan for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i 2019.

 

I centrum for årsplanen i første halvår 2019 er de 4 fokusområder: 

 • Fremtidens Jobcenter
 • Tværgående samarbejde
 • Integration
 • Sikring af kvalificeret arbejdskraft

 


Forvaltningens vurdering

De oplistede emner understøtter den løbende proces med udvikling af Fremtidens Jobcenter og beskæftigelsesplanen. Der er ligeledes lagt en række besøg ind ved forskellige typer af samarbejdspartnere.

 

Der kan være behov for at ændre i rækkefølgen af de nævnte emner, afhængig af aktualitet og kalendere hos eksterne parter. I tilfælde heraf drøftes det med udvalget.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

 


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

 


Økonomi

Ingen

 


Høring

Ingen

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udkast til årsplan 2019 drøftes og godkendes.

 


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 06-12-2018

Udvalget har godkendt udkastet til årsplan 2019sagsnr18-13566_doknr174836-18_v1_forslag til årshjul 2019.docx

Bilag

Forslag til årshjul 2019


92. Gensidig orientering - Lukket punkt