UDVALG

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

MØDE

Referat

STED

Social og Sundhedsskolen

STARTTIDSPUNKT

27-09-2018 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-09-2018 12:30:00


PUNKTER

65. Godkendelse af dagsorden
66. Forlagt udvalgsmøde på Social- og Sundhedsskolen
67. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats
68. Forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats
69. Fra Udviklingsstrategi til fokusområder - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
70. Budgetopfølgning pr. 31.8.2018 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
71. Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
72. Gensidig orientering - Lukket punkt65. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 27-09-2018

Godkendt

66. Forlagt udvalgsmøde på Social- og Sundhedsskolen

Forlagt udvalgsmøde på Social- og Sundhedsskolen

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarkeds- og Integration afholder udvalgsmøde på Social- og Sundhedsskolen den 27. september 2018. Første punkt på dagsorden vil omhandle samarbejdsflader mellem Jobcenter Varde og Social- og Sundhedsskolen. Der er afsat 1 time til punktet.

 

Direktør Lisbeth Nørgaard indleder med en præsentation af Social- og Sundhedsskolen med fokus på samarbejdet med Varde Kommune, herunder Jobcenter Varde.

 

Kursuschef Kim Madsen og udviklingskonsulent Karina Winther gennemgår de foreløbige erfaringer med forsøget Jobbro til Uddannelse. Jobbro til Uddannelse er placeret på Social- og Sundhedsskolen. Tilstede vil også være en Jobbro mentor og en ung deltager.

 

Som afslutning på dagsordenpunktet er der rundvisning på skolen ved direktør Lisbeth Nørgaard.

 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at samarbejdet mellem Jobcenter Varde og Social- og Sundhedsskolen medvirker til at få udsatte unge tættere på uddannelse.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

 


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 10

 


Økonomi

Ingen

 


Høring

Ingen

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tager orienteringen om samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen og Jobcenter Varde til efterretning.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 27-09-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

67. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

Sagsfremstilling

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 23. august indgået en aftale om en forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats.

 

Der er enighed om, at beskæftigelsesindsatsen skal forenkles, så borgerne mødes med fair krav og forståelige regler, og der bliver frigjort vigtige ressourcer i kommunerne og a-kasserne til effektivt at hjælpe ledige i beskæftigelse og væk fra offentlig forsørgelse.

 

Der skal være større frihed og incitament til at tilpasse beskæftigelsesindsatsen til den enkelte, og virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tage del i den aktive beskæftigelsesindsats gennem enkle regler og gode digitale løsninger.

 

Aftalepartierne er enige om, at når kommunerne og a-kasserne får en større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, skal der samtidig være øget fokus på resultater og indsatser.

 

Aftalen er bygget op over fire hovedoverskrifter:

 • Færre og mere enkelte proceskrav (også omfattende forsøgsordning med mere ansvar til a-kasserne
 • Ens regler på tværs af målgrupper
 • Flere digitale løsninger
 • Fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking

 

De enkelte elementer er nærmere beskrevet i tilknyttede bilag.

 

 

KL bemærker, at aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats ikke er helt så ambitiøs som KL’s indspil – og rummer derfor ikke samme potentiale for effektivisering. Det er i økonomiaftalen for 2019 aftalt, at gevinsten ved forenkling af beskæftigelsesindsatsen samt fire andre initiativer tilsammen skal/kan frigøre 500 mio.kr. Dette vil KL følge op på.


Forvaltningens vurdering

Den nye forenklede beskæftigelsesindsats træder i kraft 1. juli 2019. Enkelte elementer, især digitale løsninger, træder først i kraft på et senere tidspunkt.

 

Der skal udmøntes en helt ny hovedlov om den aktive beskæftigelsesindsats. Sideløbende hermed skal der udarbejdes bekendtgørelser og vejledninger.

 

Forvaltningen vil løbende følge udarbejdelsen af lovgivningen, således vi bedst mulig er gearet til opstarten den 1. juli 2019.

 

Forvaltningen vil give en kort introduktion til den forenklede beskæftigelsesindsats.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter aftalen om forenklet beskæftigelsesindsats.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 27-09-2018

Udvalget drøftede aftalen om forenklet beskæftigelsesindsats.sagsnr18-10230_doknr134570-18_v1_færre proceskrav til samtaleforløb.pdf
sagsnr18-10230_doknr134547-18_v1_aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.pdf
sagsnr18-10230_doknr134545-18_v1_øget monitorering og skærpet opfølgning på kommunernes indsats.pdf
sagsnr18-10230_doknr134534-18_v1_mere fokus i jobcentrenes arbejde med at matche ledig og virksomheder.pdf
sagsnr18-10230_doknr134532-18_v1_ét krav til ret-og pligttilbud.pdf
sagsnr18-10230_doknr134557-18_v1_mere ansvar til a-kasserne - tabel.pdf
sagsnr18-10230_doknr134522-18_v1_mere ansvar til a-kasserne.pdf
sagsnr18-10230_doknr142174-18_v1_kl indspil - en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats.pdf.pdf

Bilag

Færre proceskrav til samtaleforløb
Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats
Øget monitorering og skærpet opfølgning på kommunernes indsats
Mere fokus i jobcentrenes arbejde med at matche ledig og virksomheder
Ét krav til ret-og pligttilbud
Mere ansvar til a-kasserne - tabel
Mere ansvar til a-kasserne
KL indspil - En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats.pdf


68. Forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats

Forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 23. august orienterede forvaltningen om forenklingen af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

 

Forenklingen udmøntes ved lovændringer, og lovforslag herom forventes fremsat i begyndelsen af den kommende folketingssamling.

 

Med forenklingen afskaffes den direkte statsrefusion af driftsudgifter ved aktivering af:

 • Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,
 • Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp,
 • Modtagere af integrationsydelse, der ikke er er omfattet af integrationsloven,
 • Modtagere af sygedagpenge,
 • Modtagere af ledighedsydelse,
 • Revalidender (inklusiv forrevalidender) og
 • Ledige selvforsørgende.

 

Tilsvarende afskaffes den direkte statsrefusion af udgifter til mentorstøtte til ovennævnte målgrupper, førtidspensionister og personer i fleksjob.

 

For følgende målgrupper forventes ændringerne at træde i kraft den 1. januar 2019:

 • Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp,
 • Modtagere af integrationsydelse, der ikke er er omfattet af integrationsloven,
 • Modtagere af ledighedsydelse,
 • Revalidender (inklusiv forrevalidender) og
 • Ledige selvforsørgende.

 

For de resterende målgrupper forventes ændringerne at træde i kraft den 1. juli 2019, det vil sige for:

 • Modtagere af dagpenge og
 • Modtagere af sygedagpenge.

 

 

Den forventede besparelse på 1 mia.kr. på landsplan, vil for Varde Kommune betyde en reduktion i midlerne til den aktive beskæftigelsesindsats på 7,8 mio.kr. i 2019 og fra 2020 og fremover 9,1 mio.kr. årligt.


Forvaltningens vurdering

Reduktionen på 7,8 mio.kr. svarer til ca. 20% af det nuværende budget til aktiv beskæftigelsesmidler, som har et samlet budget på ca. 40 mio.kr. Fra 2020 øges reduktionen til 9,1 mio.kr. årligt.

 

Intentionen med reduktioner er at:

 • Virksomhedsrettede indsatser skal opprioriteres
 • Vejlednings- og opkvalificerings indsatser skal nedtones.

 

En reduktion i beskæftigelsesmidlerne af denne størrelse, må klart forventes at få betydning for såvel serviceniveauet som størrelsen af udgifterne til ydelserne for de enkelte målgrupper. 

Det er derfor afgørende vigtigt, at de tilbageværende midler til aktiv beskæftigelsesindsats anvendes så optimal som muligt.

 

Det er forvaltningens vurdering:

 • at opprioritere den virksomhedsrettede indsats
 • at prioritere indsatser for bestemte målgrupper i stedet for en generel reduktion på indsatser til alle målgrupper.

 

Det er derfor forvaltningens forslag, at

 • Prioritere indsatser for borgere, som har kortest vej til selvforsørgelse
  • Unge (forebygge langvarig offentlig forsørgelse)
  • Sygedagpenge (tilbage til arbejde)
  • Forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere

 

 • Nedtone indsatsen for borgere, som har lang vej til selvforsørgelse
  • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
  • Ledighedsydelse / fleksjob

 

På mødet vil forvaltningen give et uddybende oplæg omkring anvendelsen af de aktive beskæftigelsesmidler.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

De samlede kommunale udgifter til overførselsudgifter udgør en stor del at de kommunale driftsudgifter, hvorfor det er vigtigt, at flest mulige af de borgere, der modtager dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge m.v. kommer hurtigt tilbage i selvforsørgelse.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter forvaltningens forslag til prioritering af ressourcerne til den aktive beskæftigelsesindsats


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 27-09-2018

Udsættes til næste møde i udvalget.

69. Fra Udviklingsstrategi til fokusområder - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Fra Udviklingsstrategi til fokusområder - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Sagsfremstilling

Der fremlægges tidsplan for udarbejdelse af forslag til fokusområder for området for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 2. maj 2018, at der i de enkelte udvalg skal udarbejdes fokusområder på baggrund af Byrådsgrundlaget, Udviklingsstrategien og de gældende politikker. Der udarbejdes 3-5 fokusområder, som er gældende i en 1-2 årig periode.

 

Byrådsgrundlaget 2018-2021: ’Hel fyrtårnskommune gør sig lækker’ kan ses på kommunens hjemmeside (her).

 

Udkast til Udviklingsstrategi for byrådsperioden 2018-2021 indeholder 9 strategiske målsætninger, der udstikker retningen for Byrådets arbejde i perioden. De 9 strategiske målsætninger er på nuværende tidspunkt:

 • Børn og Unge skaber fremtiden
 • Danmarks bedste turistkommune
 • Sund kultur for hjerne og krop
 • Et værdigt og aktivt liv som ældre
 • Ombejlet arbejdsplads
 • Stærke lokalsamfund, hvor alle tager fat
 • I Varde Kommune står vi sammen
 • Varde Kommune og virksomhederne samarbejder om det gode erhvervsklima
 • Flere slår rødder i Varde Kommune

 

Da Udviklingsstrategien også indeholder kommunens fysiske planstrategi, sendes denne i offentlig høring i 8 uger i oktober og behandles endeligt i marts 2019.

 

Der findes desuden en række visionspolitikker samt visionsstrategier, som kan have betydning for udarbejdelse af fokusområder på udvalgets område. Det gælder særligt:

 • Politik for Erhverv og Beskæftigelse
 • Politik for Bosætning
 • Aktiveringsstrategi
 • Erhvervsstrategi
 • Vækststrategi
 • Turismestrategi

 

Derudover er der andre politikker og strategier, som ikke direkte omhandler Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet, men som kan have indirekte betydning. Det kunne eksempelvis være politikker på Social og Sundhedsområdet, Plan og Teknikområdet og Børne- og Ungeområdet. Alle gældende politikker og strategier kan ses på kommunens hjemmeside (her).

 

Fokusområderne:

-         skal angive en konkret og handlingsorienteret retning i en 1-2 årig periode.

-         skal være i overensstemmelse med Byrådsgrundlaget, Udviklingsstrategien og gældende politikker.

-         skal ikke nødvendigvis adressere alle 9 målsætninger i Udviklingsstrategien, men netop udgøre en prioritering.

-         kan udarbejdes af ét udvalg eller på tværs af flere udvalg

-         udarbejdes i dialog mellem fagchefer, ledere og udvalg.

 

Fokusområder for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration behandles i januar 2019. Hvis der er fokusområder, som vurderes at gå på tværs af de politiske udvalg, vil dette skulle tænkes ind i processen i de konkrete tilfælde.

 

Tidsplan for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration:

Oktober:

-         På udvalgsmødet den 11. oktober: Drøftelse af fokusområder

November:

-         Drøftelse af fokusområder på dialogmøder

December-januar:

-         Behandling af forslag til fokusområder i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Eventuelt fælles temamøder mellem udvalg, hvor der er udarbejdet fokusområder, der går på tværs af udvalg.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at en del af fokusområderne går på tværs af de politiske udvalg. For at understøtte, at der arbejdes tværgående mellem fagområder og afdelinger i forvaltningen og på institutioner for at indfri målsætningerne, kan der udarbejdes tværgående fokusområder. Dette gælder eksempelvis, hvis udvalget prioriterer temaer i Udviklingsstrategien, som ungeindsatsen (Børn og unge skaber fremtiden), Sund kultur for hjerne og krop, Flere slår rødder i Varde Kommune og Stærke lokalsamfund, hvor alle tager fat.

 

Fokusområder, der har afsæt i udvalgets ressortområde kan med fordel indtænkes i de kommende beskæftigelsesplaner.


Konsekvens i forhold til visionen

I Udviklingsstrategien er det præciseret, at visionen ’Vi i Naturen’ fortsat skal binde kommunen sammen og udgøre det fælles fundament for både kommunen som helhed og i de forskellige lokalsamfund. Dette vil dermed også udgøre fundamentet ved udarbejdelse af de mere konkrete fokusområder.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.


Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med at udarbejde fokusområderne. Udgifter til indfrielse af fokusområderne indgår i budgetprocessen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det drøftes, om der skal være nogle fælles fokusområder på tværs af de politiske fagudvalg,

at proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til fokusområder for udvalgets område drøftes.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 27-09-2018

Udvalget drøftede fælles fokusområder på tværs af de politiske fagudvalg samt proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til fokusområder.

70. Budgetopfølgning pr. 31.8.2018 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Budgetopfølgning pr. 31.8.2018 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Sagsfremstilling

Der fremsendes normalt budgetopfølgning til politisk godkendelse 3 gange årligt, 31.3. – 30.6. og 30.9., men i år er der et ønske om en ”ekstra” budgetopfølgning pr. 31.8. med særlig fokus på forbrug af overførslerne fra sidste år, da budgetopfølgningen for 2. kvartal for fagudvalgene viste et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 22,3 mio. kr. i forholdt til det korrigerede budget 2018 eksklusive budgetoverførsler.

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen, og dermed er det væsentligt, at områderne vurderer deres forbrug af budgetoverførsler i lyset af risikoen for en eventuel sanktion.

 

Inden for udvalgets område er der ikke automatisk overførselsadgang. Derfor er budgetopfølgningen pr. 31.8.2018 er baseret på det samlede budget, som også de tidligere budgetopfølgninger er vurderet ud fra.

 

De tidligere budgetopfølgninger har vist følgende:

 

Perioder

Pr. 31.3.2018

Pr. 30.6.2018

Pr. 31.8.2018

Pr. 30.9.2018

Afvigelser

-4,8

-2,0

1,0

 

-         = mindre forbrug.

 

Budgetopfølgningen pr. 31.8.2018 viser et skønnet merforbrug på 1 mio. Kr.

 

De væsentligste afvigelser- som er vurderet op i mod det oprindelige budget 2018 - pr. 31.8.2018 er op:

 

Integration – mindre udgift 10 mio. kr.  

Budgetudgangspunktet for 2018 er blandt andet de tildelte flygtningekvoter for 2017, hvor den oprindelige kvote på 86 flygtninge til Varde Kommune blev reduceret 3 gange i løbet af 2017 til 17 flygtninge som det sidste antal.

For 2018 er Varde Kommunes oprindelige kvote på 14 blevet reduceret til 5.

De væsentligt reducerede flygtningekvoter i forhold til budgetforudsætninger betyder mindre udgifter til integrationsydelse, danskundervisning, mentorer, tolkebistand men også mindre grundtilskud.

Væsentlig flere jobåbninger end normalt hen over sommeren betyder bl.a. mindre udgifter til integrationsydelse og samtidig har der været en lovmæssig reduktion af integrationsydelsen pr. 1.7.2018.

 

Perioder

Pr. 31.3.2018

Pr. 30.6.2018

Pr. 31.8.2018

Pr. 30.9.2018

Mindre udgift

-8

-8,5

-10,0

 

 

 

Integration – ekstraordinært beskæftigelsesbonus for 2017 og 2018 – indtægt 1,350 mio. kr.

I forbindelse med 2-partsaftalen mellem Regeringen og KL blev der aftalt en bonus på 25.000 kr. for hver ekstra integrationsflygtning, der er kommet i beskæftigelse fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017.

Varde Kommune er blevet tildelt 1,350 mio. kr. svarende til en merbeskæftigelse på 54. For 2017 var det 0,825 mio. kr.

 

Sygedagpenge – uændret.

Investeringsforslag fra henholdsvis 2016 og 2018 har medført en reduktion fra 650 til 601 årsværk for budget 2018 svarende til en mindre udgift på ca. 6 mio. kr.

Efter 1. kvartal 2018 var der en yderlige sagsreduktion og på det tidspunkt skønnede vi derfor et mindre forbrug på 4 mio. kr. Sagsantallet er steget i 2. kvartal og fortsætter her indtil 31.8.2018 med ca. 30 flere sager end sidste år.

På nuværende tidspunkt forventes det, at forbruget for 2018 svarer til budgettet for 2018 ud fra en forventning om, at den nuværende sagsmængde ikke stiger yderligere.

 

 

Perioder

Pr. 31.3.2018

Pr. 30.6.2018

Pr. 31.8.2018

Pr. 30.9.2018

Mindre udgift

-4,0

-2,0

0

 

 

 

Uddannelses- og kontanthjælp – uændret.

Jævnfør effektiviseringskataloget for budget 2018 er der indregnet 9 forskellige investeringsforslag og en samlet budgetreduktion på ca. 9,5 mio. kr.

Tiltagene er startet i løbet af 2018 og på nuværende tidspunkt vil en fremskrivning af forbruget pr. 31.8.2018 udvise et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. mod 2,8 mio. kr. pr. 30.6.2018.

 

Der er et forventet mindre forbrug på ca. 1,8 mio. kr. til uddannelseshjælp (modtagere under 30 år) og et merforbrug på ca. 4,1 mio. kr. til kontanthjælp (modtagere over 30 år).

De fleste og mest omfattende investeringsforslag er foretaget på kontanthjælpsområdet, hvor budgettet for 2018 er reduceret med 66 årsværk fra 445 til 379.

For uddannelseshjælp er der en reduktion på 35 årsværk fra 430 til 395.

Udover de 2 store budgetter til kontant- og uddannelseshjælp er der mindre budgetter på ca. 7,5 mio. kr. (primært løntilskud, særlig støtte), hvor der vil være et mindre forbrug.

Det forventes, at udviklingen fortsætter med et fald i udgifterne til primært kontanthjælp, og på nuværende tidspunkt indregnes der ikke korrektioner til budgettet for 2018.

 

Perioder

Pr. 31.3.2018

Pr. 30.6.2018

Pr. 31.8.2018

Pr. 30.9.2018

Afvigelser

0

0

0

 

 

 

Fleksjob – merudgift 7,5 mio. kr.

Budgetforudsætningen for 2018 er ca. 810 fleksjob og det nuværende antal er ca. 850.

Det forventes, at det fremtidige antal vil stabilisere sig omkring de 850.

Tidligere år har der været et forøgelse på ca. 80 fleksjob årligt fordi, at fleksjobreformen fra 2013 gjorde det muligt at etablere minifleksjob helt ned til få timer om ugen.

 

De flere fleksjob med et større kommunalt tilskud grundet de få timer samt en reduceret refusion fra 65 % til 20 % betyder, at et nyt fleksjob er gennemsnitligt ca. 55.000 kr. dyrere end et fleksjob efter de gamle regler.

Det betyder, at selvom antallet er stationært øges udgiften løbende, da de nye sager er dyrere end de gamle sager (bevilget før 1.7.2014). Alderssammensætningen er således, at den primære afgang er fra bevillingerne før 1.7.2014.

Refusionsændringerne er en del af finansieringsreformen fra 2016, hvor den mest vidtgående ændring var for fleksjob. De lovmæssige merudgifter for kommunerne og den forbundne kompensation har været undervurderet, og der er sket DUT reguleringer for 2016-2019 og i år er der i Lov- og cirkulæreprogrammet foretaget en ny vurdering, som medfører en ekstra bloktilskudsregulering på ca. 5,4 mio. kr. for 2020 og ca. 2,2 mio. kr. for 2021.

 

Perioder

Pr. 31.3.2018

Pr. 30.6.2018

Pr. 31.8.2018

Pr. 30.9.2018

Merudgift

5,0

5,0

7,5

 

 

Ressourceforløb – merudgift 7 mio. kr.

Siden førtidspensionsreformen fra 2013 har rehabiliteringsteamet behandlet alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

En budgetforventning har været, at inden for en årrække vil der være balance mellem til- og afgang og på sigt en større afgang end tilgang lige som det er sket for førtidspension.

Denne udvikling er vi ikke nået til endnu.

Gennemsnitsantallet for 2018 pr. 31.8.2018 er 252, og er 250 for august mod henholdsvis 259 og 255 månederne før – budgetforudsætningen for 2018 er 170 årsværk.

 

Perioder

Pr. 31.3.2018

Pr. 30.6.2018

Pr. 31.8.2018

Pr. 30.9.2018

Merudgift

5,0

6,0

7,0

 

 

 

 

 


Forvaltningens vurdering

Med undtagelse af sygedagpenge og fleksjob er bevillingerne omfattet af statens budgetgaranti, hvor staten regulerer bloktilskud under et’ afhængig af mer- eller mindre forbrug af de budgetgaranterede udgifter. Opgørelsen her viser et mindre forbrug på 8,850 mio. kr. for de budgetgarantrede udgifter, og normalt – hvis Varde Kommunes udvikling svarer til landsgennemsnittet – vil der være en tilsvarende reduktion i bloktilskud.

Denne reduktion er indregnet, da den primære mindre udgift er integration (10 mio. kr.) svarende til de færre flygtninge, som er gældende for alle kommuner.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

Se forvaltningens vurdering


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

at ansøgning om tillægsbevilling først vil blive aktuel i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30.9.2018.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 27-09-2018

Sarah Andersen deltog ikke i behandling af punktet.

 

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning samt godkendte at ansøgning om tillægsbevilling først vil blive aktuel i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30.9.2018.sagsnr17-2692_doknr130866-18_v1_budgetopfølgning 31.8.2018, udvalget for arbejdsmarked og integration.doc

Bilag

Budgetopfølgning 31.8.2018, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration


71. Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Sagsfremstilling

Direktionen besluttede i 2014, at der skal gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt byrådspolitikerne i Varde Kommune i løbet af det første valgår. På den baggrund blev der ultimo juni 2018 gennemført en tilfredshedsundersøgelse i Byrådet.

 

Undersøgelsen indeholder spørgsmål til byrådsarbejdet og til udvalgsarbejdet. En særskilt rapport for udvalget for Arbejdsmarked og Integration er vedhæftet som bilag.


Forvaltningens vurdering

Byrådsmedlemmerne udtrykker en høj tilfredshed med den service, de modtager fra forvaltningen både i forhold til byrådsmøderne og i forhold til udvalgsmøderne. Der er variationer på tværs af udvalgene, hvorfor det vurderes relevant at drøfte resultaterne i regi af de enkelte udvalg.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at udvalget drøfter undersøgelsens resultater


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 27-09-2018

Sarah Andersen deltog ikke i behandling af punktet.

 

Udvalget drøftede undersøgelsens resultater.sagsnr18-5410_doknr119951-18_v1_tilfredshedsundersøgelse arbejdsmarked og integration.docx

Bilag

Tilfredshedsundersøgelse Arbejdsmarked og Integration


72. Gensidig orientering - Lukket punkt