UDVALG

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 8, BCV

STARTTIDSPUNKT

23-08-2018 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

23-08-2018 12:00:00


PUNKTER

56. Godkendelse af dagsorden
57. Drøftelse med Landboorganisationerne
58. Fremskudt Trivselsberedskab
59. En sammenhængende ungeindsats - Nedsættelse af politisk styregruppe
60. Budgetopfølgning pr. 30.6.2018 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
61. Tekniske tilretninger til budget 2019 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
62. Budget for 2019 - 2022 - Arbejdsmarkedsområdet
63. Forenkling af den økonomisk styring af den aktive beskæftigelsesindsats
64. Gensidig orientering - Lukket punkt56. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 23-08-2018

Udvalgte godkendte dagsordenen.

57. Drøftelse med Landboorganisationerne

Drøftelse med Landboorganisationerne

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har ønsket en dialog med repræsentanter fra landboforeningerne om fremtiden og samarbejdet mellem landbruget og Jobcenter Varde.

 

Landbrug er det største enkelterhverv i Varde Kommune.

 

Forvaltningen har inviteret følgende to foreninger til mødet:

 

Vestjysk Landboforening

Vestjysk Landboforening er en erhvervspolitisk forening for landbrug og følgeerhverv med tilhørende rådgivningsvirksomhed.

 

Vestjysk Landboforening tilbyder rådgivning på alle områder inden for kvæg, natur og miljø, mink, økologi og økonomi til landbrug og alle andre virksomheder.

 

Det politiske arbejde foregår i bestyrelsen lokalt med repræsentation i det regionale og nationale politiske arbejde i Landbrug & Fødevarer. Derudover er arbejdet i bestyrelsen støttet af et rådgivningsforum.

 

Landboforeningen har 600 medlemmer, men betjener ca. 2.000 kunder.

 

Vestjysk Landboforening vil være repræsenteret af: Chefrådgiver Søren Behrmann.

 

SAGRO

SAGRO giver rådgivning om vækst i landbruget.

 

SAGRO er landets største rådgivningsselskab med ca. 475 medarbejdere, der servicerer kunder i landbruget og det øvrige erhvervsliv. Virksomheden har rådgivningshuse i Holstebro, Herning, Billund og Esbjerg, og har rådgivere inden for alle landbrugsmæssige og erhvervsmæssige forhold.  

 

SAGROs formål er, at tilbyde service og rådgivning inden for alle relevante rådgivningsområder, hvoraf hovedområderne er planteavl, regnskab og driftsøkonomi, kvægbrugsrådgivning, svineproduktions-rådgivning, miljørådgivning, ejendomsoverdragelse og juridisk rådgivning.

 

SAGRO er repræsenteret af: Formand Niels Laursen.

 

Program for drøftelsen:

Forvaltningen har bedt foreningerne forberede sig på følgende emner:

 • En kort beskrivelse af beskæftigelsessituationen i landbruget her og nu? (rekruttering, udenlandsk arbejdskraft versus dansk – kompetencekrav – krav til antal lærlinge/elever, småjobs etc.)
 • Hvorledes er udsigterne i fremtiden? (indførelse af ny teknologi, fremtidens landbrug økologi etc.)
 • Hvorledes kan vi udvikle samarbejdet mellem landbrug og kommune fremover? (primært i forhold til beskæftigelsessituationen, dvs. rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling)

Efterfulgt af dialog med udvalget.


Forvaltningens vurdering

Der er et godt samarbejde mellem jobcentret og landbrugserhvervet. Samarbejdet har været stigende og er blevet yderligere forstærket ved en øget udfordring med rekruttering af arbejdskraft.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at dialogmødet drøftes.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 23-08-2018

På baggrund af drøftelserne bad udvalget om, at der udarbejdes et oplæg til videre drøftelse i samarbejdet med erhvervet vedr.:
- Uddannelsesområdet

- Rekruttering

- Rehabilitering

- Netværk

- Myndighed

58. Fremskudt Trivselsberedskab

Fremskudt Trivselsberedskab

Sagsfremstilling

Varde Kommune har i et samarbejde med i alt 8 kommuner og 13 uddannelsesinstitutioner fået tildelt økonomisk støtte fra Region Syddanmark og EU's socialfondsmidler til projektet ”Fremskudt Trivselsberedskab”. Projektet har til formål at fastholde sårbare unge i uddannelse.

 

Projektidéen opstod på en faglig udviklingsdag mellem Rybners og Varde Kommune i august 2017.

Projektet starter 1. oktober 2018 og løber i 2¼ år.

 

Projektdeltagerne i vores område er Varde Kommune, Esbjerg Kommune, Rybners og Varde Handelsskole. Målgruppen er unge fra Varde kommune og Esbjerg kommune, der går på Rybners eller Varde Handelsskole. De unge er enten i risiko for frafald eller i overgangen fra offentlig forsørgelse til uddannelse på Rybners eller Varde Handelsskole. 

 

Fastholdelsesinitiativerne i projektet vil bestå af:

 • Trivselsmedarbejdere ansat på uddannelsesinstitutionerne til støtte af konkrete unge, at udbrede viden internt om inklusion af sårbare unge i læringsmiljøer samt sikre et godt eksternt samarbejde med kommune og psykiatri. 
 • Fælles kursusdage mellem kommune og uddannelsesinstitution med fokus på at sikre en fælles forståelse af gruppen af sårbare unge. PsykInfo forestår undervisningen.
 • Fastholdelsesarbejde i kommuner og uddannelsesinstitutioner af konkrete unge.

Forvaltningens vurdering

Projektet kan understøtte kommunens mål om at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse samt styrke samarbejdet mellem kommune og uddannelsesinstitution om sårbare unge.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Erhvervsskoleloven og Beskæftigelsesloven.


Økonomi

Projektet har en samlet økonomi på 22 mio. kr. Heraf kommer 11 mio. kr. fra Syddansk Vækstforum via EU Socialfondsmidler, 5 mio. kr. fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje samt en medfinansiering på 6 mio. kr.

 

Størsteparten af projektmidlerne tilfalder uddannelsesinstitutionerne, da trivselsmedarbejderne ansættes på uddannelsesinstitutionerne.

 

Varde Kommunes projektmidler:

Kommunen modtager 27.000 kr. i projektfinansiering (de tildelte midler dækker medarbejdertimer til samarbejde med uddannelsesinstitutioner om konkrete unge).

Kommunen bidrager med 27.000 kr. i medfinansiering (dette dækker medarbejdertimer til deltagelse i kurser).


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at orienteringen om Fremskudt Trivselsberedskab tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 23-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.sagsnr17-7746_doknr119804-18_v1_ansøgning til socialfonden, syddansk vækstforum projekt 'fremskudt trivselsberedskab'.pdf

Bilag

Ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum: Projekt 'Fremskudt Trivselsberedskab'


59. En sammenhængende ungeindsats - Nedsættelse af politisk styregruppe

En sammenhængende ungeindsats - Nedsættelse af politisk styregruppe

Sagsfremstilling

På baggrund af reformen ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ nedsættes et projekt, der skal ’oversætte’ reformen i Varde Kommune, så vi er klar med en kommunal sammenhængende ungeindsats pr. 1. januar 2019. Projektet er et udviklingsprojekt, der løber frem til driftssituationen den 1. januar.

 

Det foreslås, at der nedsættes en politisk styregruppe på tværs af fagudvalgene, Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Social og Sundhed, der følger udviklingsprojektet, og at der udpeges 2 medlemmer fra hvert udvalg.

 

Det foreslås at afholde ét fælles møde mellem alle 3 udvalg i efteråret. Den politiske styregruppe har ansvar for at sikre, at der er bred politisk viden om og opbakning til retningen for projektet samt at forelægge de nødvendige beslutninger for de relevante politiske fagudvalg.

 

Det foreslås, at den politiske styregruppe fortsætter efter den 1. januar 2019 for at følge implementeringen af den sammenhængende ungeindsats.

 

Kort om reformens formål og indhold:

Formålet med reformen er at sikre, at alle unge på sigt opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og enten er i job eller uddannelse, når de er 25 år.

Reformen består af:

 • Kommunerne etablerer pr. 1. januar 2019 en sammenhængende ungeindsats, bestående af en række elementer
 • Der etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU) med skolestart august 2019

 

Konkret indeholder en sammenhængende ungeindsats følgende elementer:

 • Kommunerne har ansvar for at foretage målgruppevurdering til FGU (antal, andre tilbud, forlængelse)
 • Der skal udarbejdes en fælles uddannelsesplan for både de faglige og sociale aspekter, der har betydning for, at den unge får en uddannelse med målet om fast tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Øget vejledning fra 8. klasse-25 år for unge med behov/unge, der er udsatte i forhold til målsætningen om tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Gennemgående kontaktperson fra 8. klasse-25 år for unge med behov/unge, der er udsatte i forhold til målsætningen om tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forvaltningens vurdering

Etableringen af en sammenhængende ungeindsats for børn og unge fra 8. klasse-25 år kræver koordinering både på det politiske og det administrative niveau, så der sikres koordinering mellem de relevante interne og eksterne aktører på områderne: skole, uddannelse, beskæftigelse og socialområdet.

 

Reformen beskriver et klart formål og en del konkrete elementer, som dog kræver en lokal ’oversættelse’ i Varde Kommune, idet der tages udgangspunkt i karakteristika for den lokale målgruppe, sammenhængen til de eksisterende lokale tilbud for målgruppen (både kommunale og andre tilbud) og de lokalpolitiske ambitioner for området.

 

Desuden har Varde Kommune siden januar 2017 arbejdet intensivt med en lokal indsats, kaldet ’Den tværgående ungeindsats’. Denne indsats har samme formål som aftalen om bedre veje til uddannelse og job, men ikke helt samme målgruppe aldersmæssigt, og derudover er nogle af aftalens elementer, som fx øget vejledning og en gennemgående kontaktperson, nye i forhold til Den tværgående ungeindsats. Der er opsamlet meget værdifulde erfaringer både i forhold til, hvad der virker i forhold til opgaven samt på det samarbejdsmæssige og organisatoriske plan, som bør anvendes i udviklingen af en sammenhængende ungeindsats.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Der er i foråret vedtaget et lovkompleks vedrørende reformen: (http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l200/index.htm), der samlet set er den lovgivningsmæssige udmøntning af forligsaftalen, og der forventes henover sommeren 2018 desuden efterfølgende bekendtgørelser og vejledninger fra ministerierne, der yderligere vil præcisere, hvordan der skal arbejdes med elementerne i reformen.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalgene for Børn og Læring, Arbejdsmarked og Integration samt Social og Sundhed,

at hvert udvalg udpeger udvalgsformanden og 1 udvalgsmedlem til den politiske styregruppe for udvikling af en sammenhængende ungeindsats.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-08-2018

Tina Agergaard Hansen og Steen Holm Iversen udpeges til den politiske styregruppe.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Peder Foldager og Tom Arnt Thorup udpeges til den politiske styregruppe.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 23-08-2018

Connie Høj og Birger Filskov udpeges til den politiske styregruppe.

60. Budgetopfølgning pr. 30.6.2018 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Budgetopfølgning pr. 30.6.2018 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Sagsfremstilling

Der fremsendes budgetopfølgning til politisk godkendelse 3 gange årligt, 31.3. -  30.6. og 30.9.

 

Resultatet for budgetopfølgningen pr. 31.3.2018 viste et forventet mindre forbrug på 4,8 mio. kr.

 

Område

Afvigelser

Pr. 31.3.2018

Pr. 30.6.2018

Pr. 30.9.2018

Arbejdsmarked & Integration

Forventet mindre forbrug

- 4,8

- 2,0

 

 

Budgetopfølgningen pr. 30.6.2018 viser et mindre forbrug på 2,0 mio. kr. (0,3 %) i forhold til et budget på 651,2 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser pr. 30.6.2018 er:

 

Integration – mindre udgift 8,5 mio. kr.

Budgetudgangspunktet for 2018 er bl.a. de tildelte flygtningekvoter for 2017, hvor den oprindelige kvote på 86 flygtninge til Varde Kommune er blevet reduceret 3 gange i løbet af 2017 til 17 flygtninge som det sidste antal.

For 2018 er Varde Kommunes oprindelige kvote på 14 blevet reduceret til 5.

De væsentligt reducerede flygtningekvoter i forhold til budgetforudsætninger betyder mindre udgifter til integrationsydelse, danskundervisning, mentorer, tolkebistand men også mindre grundtilskud.

 

Integration – ekstraordinært beskæftigelsesbonus for 2017 og 2018 – indtægt 1,350 mio. kr.

I forbindelse med 2-partsaftalen mellem Regeringen og KL blev der aftalt en bonus på 25.000 kr. for hver ekstra integrationsflygtning, der er kommet i beskæftigelse fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017.

Varde Kommune er blevet tildelt 1,350 mio. kr. svarende til en merbeskæftigelse på 54. For 2017 var det 0,825 mio. kr.

 

Sygedagpenge – mindre udgift 2 mio. kr.

Investeringsforslag fra budget 2016 har medført en mindre udgift på ca. 7,5 mio. kr. for 2017. Der har været færre sager, fra ca. 650 til ca. 600 og en reduktion af den gennemsnitlige varighed pr. syge-dagpengesag fra 30,5 uger til 27,2 uger.

Effekten af den tidlige og målrettede indsats fortsætter i 2018 med en yderlige investering jævnfør investeringskataloget og en yderligere indregnet besparelse på 1 mio. kr.

Tiltagene betyder, at der forventes en besparelse på 2 mio. kr. udover de i forvejen vedtagne besparelser for 2017 og 2018.

 

Uddannelses- og kontanthjælp – uændret.

Jævnfør effektiviseringskataloget for budget 2018 er der indregnet 9 forskellige investerings-forslag og en samlet budgetreduktion på ca. 9,5 mio. kr.

Tiltagene er startet i løbet af 2018 og på nuværende tidspunkt vil en fremskrivning af forbruget pr. 30.6.2018 udvise et merforbrug på ca. 2,8 mio. kr.

 

Der er et mindre forbrug på ca. 1,9 mio. kr. til uddannelseshjælp (modtagere under 30 år) og et merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. til kontanthjælp (modtagere over 30 år).

De fleste og mest omfattende investeringsforslag er foretaget på kontanthjælpsområdet, hvor budgettet for 2018 er reduceret med 66 årsværk fra 445 til 379.

For uddannelseshjælp er der en reduktion på 35 årsværk fra 430 til 395.

 

Det forventes, at sommerens jobåbninger sammenholdt med igangsættelse og fuld virkning af investeringsforslagene vil betyde, at forbrug vil svare til budget. 

 

 

Fleksjob – merudgift 5 mio. kr.

Budgetforudsætningen for 2018 er ca. 810 fleksjob og det nuværende antal pr. 30.6.2018 er ca. 850.

Det forventes, at det fremtidige antal vil stabilisere sig omkring de 840-850.

Tidligere år har der været et hop på ca. 80 fleksjob årligt fordi, at fleksjobreformen fra 2013 gjorde det muligt at etablere minifleksjob helt ned til få timer om ugen. 

De flere fleksjob med et større kommunalt tilskud grundet de få timer samt en reduceret refusion fra 65 % til 20 % betyder, at et nyt fleksjob er gennemsnitligt ca. 55.000 kr. dyrere end et fleksjob efter de gamle regler.

 

Ressourceforløb – merudgift 6 mio. kr.

Siden førtidspensionsreformen fra 2013 har rehabiliteringsteamet behandlet alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

En budgetforventning har været, at inden for en årrække vil der være balance mellem til- og afgang.

Denne udvikling er ikke tiltrådt endnu, og der er fortsat en stor tilgang til ordningen primært fra andre indkomstoverførsler som kontant- og uddannelseshjælp og sygedagpenge.

Der er budgetteret med 170 årsværk men det faktiske antal er lige nu ca. 250 årsværk.


Forvaltningens vurdering

Med undtagelse af sygedagpenge, fleksjob og jobrotation er bevillingerne omfattet af statens budgetgaranti (Håndbogen for Varde Byråd 2018 side 14), hvor staten regulerer bloktilskud under et afhængig af mer- eller mindre forbrug af de budgetgaranterede udgifter. Opgørelsen her viser et mindre forbrug på 5,5 mio. kr. for de budgetgaranterede udgifter, og normalt – hvis Varde Kommunes udvikling svarer til landsgennemsnittet – vil der være en reduktion i bloktilskud svarende til mindre forbruget.

 

Varde Kommunes andel på ca. 19 mio. kr. blev modregnet i budgetgarantien grundet de færre udgifter, jf. økonomiaftalen for 2018 mellem Regeringen og KL. Denne modregning skete ikke for de sidste 2 år med samme situation.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ.


Økonomi

Se forvaltningens vurdering.


Høring

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

at ansøgning om tillægsbevilling først vil blive aktuel i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30.9.2018.

 


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 23-08-2018

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Udvalget godkendte, at ansøgningen om tillægsbevilling først bliver aktuel i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30.9.2018.sagsnr17-8367_doknr123135-18_v1_håndbogen for varde byråd 2018-2021.pdf
sagsnr17-2692_doknr93336-18_v1_budgetopfølgning 30.6.2018, udvalget for arbejdsmarked og integration.doc

Bilag

Håndbogen for Varde Byråd 2018-2021
Budgetopfølgning 30.6.2018, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration


61. Tekniske tilretninger til budget 2019 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Tekniske tilretninger til budget 2019 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Sagsfremstilling

Udvalget har d. 7.6.2018 behandlet budgetforslag for 2019, og herunder godkendt en række tekniske ændringer til budgettet.

 

De tekniske ændringer (ændrede forudsætninger, lovændringer og tidligere politiske beslutninger) blev forelagt Byrådet d. 19.6.2018.

 

Budgetforslaget for 2019 kan opgøres således:

Udgangspunkt – budget 2018

650,980 mio. kr.

Ændring i forudsætninger

5,795 mio. kr.

Lovændringer

6,570 mio. kr.

Tidligere politiske beslutninger

-3,540 mio. kr.

I alt budgetforslag 2019 til 19.6.2018

659,805 mio. kr.

Derefter – mødet d. 23.8.2018:

 

Ændring i forudsætninger

-0,200 mio. kr.

Lovændringer

2,216 mio. kr.

Nyt budgetforslag 2019

662,021 kr.

 

De ændrede forudsætninger og lovmæssige ændringer efter udvalgsmødet d. 7.6.2018 svarer til en budgetudvidelse på i alt 2,411 mio. kr., hvor Staten kompenserer jævnfør budgetgaranti og DUT-kompensation for lovændringer.

 

De ændrede forudsætninger efter udvalgsmødet d. 7.6.2018 er:

 • Ved den første tekniske budgetgennemgang i juni blev sygedagpengebudgettet reduceret med yderligere 30 sager udover investeringsreduktionerne for 2016 og 2018 til 572 årsværk (budget 2016 650 årsværk). Udviklingen siden april har vist, at der er ca. 30 sager flere end på samme tidspunkt sidste år og dermed ændres den samlede reduktion fra 30 til 10. Nyt budgetgrundlag for 2019 er 592 årsværk og en budget-udvidelse på 2,2 mio. kr.
 • Den anderledes tilgang til revalidering (kortere forløb, vejledning og henvisning til uddannelse med SU) betyder, at der kan reduceres med yderligere 10 årsværk til 90 årsværk og en budgetreduktion på 2,4 mio. kr.

 

Lovændringerne er:

 • Bortfald af refusion til den aktive beskæftigelses fra 2019. Den manglende refusion for 2019 er 11,166 mio. kr. og kompenseres af budgetgarantien.
 • I forbindelse med bortfald af statsrefusion forudsættes en adfærdsændring i kommunernes beskæftigelsesindsats mod billigere forløb og mere virksomhedsrettede tilbud som f.eks. praktikker og løntilskud. Varde Kommunes andel for 2019 svarer til en reduktion på 7,780 mio. kr.
 • Den mere virksomhedsrettede indsats betyder en merudgift til løntilskud. Varde Kommunes andel er 450.000 kr.

 

Statslige beskæftigelsestilskud. Siden ordningens start i 2010 har Varde Kommune valgt at udgiftsbudgettere svarende til tilskuddet, men siden 2015 har der været et merforbrug på ca. 2-4 mio. kr. til de forsikrede ledige i forhold til beskæftigelsestilskuddet.

Det nuværende forbrug pr. 30.6.2018 svarer til et forventet forbrug på ca. 68 mio. kr. og ca. 2 mio. kr. mere end budgetteret.

Fra 2019 reduceres det nuværende beskæftigelsestilskud med 7,5 mio. kr. til ca. 60,7 mio. kr.

 

Det nuværende forbrug giver ikke mulighed for at indregne en yderligere reduktion på 7,5 mio. kr. og dermed budgetteres der fra 2019 ud fra nuværende udgiftsniveau og ikke det statslige beskæftigelsestilskud.

Det nuværende budget for 2018 fortsætter uændret i 2019. 


Forvaltningens vurdering

Beskæftigelsestilskud.

Den statslige reduktion på 7,5 mio. kr. i tilskud modregnes ikke i udgiftsbudgettet til de forsikrede ledige vedrørende budgetforslag 2019, da det nuværende forbrug i 2018 ikke giver mulighed for en reduktion.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.


Økonomi

Ingen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ovennævnte ændringer godkendes, og

at ændringerne indgår i det samlede budgetmateriale til Udvalget for Økonomi og Erhverv, der behandles d. 29.8.2018.

 


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 23-08-2018

Udvalget godkendte ændringerne og at ændringerne indgår i det samlede budgetmateriale til Udvalget for Økonomi og Erhverv.sagsnr18-4168_doknr56279-18_v1_budgetbemærkninger 2019 (de specielle) udv. f. arbejdsmarked.doc
sagsnr18-64_doknr118314-18_v1_oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter 13. juni 2018.xlsx

Bilag

Budgetbemærkninger 2019 (de specielle) Udv. f. Arbejdsmarked
Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter 13. juni 2018


62. Budget for 2019 - 2022 - Arbejdsmarkedsområdet

Budget for 2019 - 2022 - Arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

Før sommerferien var udsigten, at der ville være nogenlunde økonomisk balance, hvilket indebar, at nye initiativer skulle finansieres af det katalog af forslag til effektiviseringer og besparelser, som Udvalgene har udarbejdet.

 

Varde Kommune havde dog ikke på daværende tidspunkt modtaget oversigter over skat, tilskud og udligning endnu, hvorfor tallet kunne ændre sig hen over sommerferien.

 

Efter at disse nu er modtaget og indregnet, viser det sig at kassebeholdningen nu kun udgør ca. 25 mio. kr., hvilket er langt under det acceptable niveau. For at nå op på en kassebeholdning på 125 mio. kr. skal der således findes 25 mio. kr. pr. år frem mod 2022.

 

Et par hovedforklaringer på den markant dårligere situation er:

 

 • at vi får 10 mio. kr. mindre om året til dækning af udgifter til forsikrede ledige.
  Da kommunerne modtog denne opgave var forudsætningen for kommunerne, at man under det ikke ville få omkostninger hertil, og for Varde Kommune har det også hidtil nogenlunde været tilfældet. Men der er ikke umiddelbart mulighed for at den reelle udgift til forsikrede ledige pludselig kan falde med 10 mio. kr., hvorfor det øvrige kommunale budget kommer til at dække dette underskud. Der er en række tekniske mekanismer, der ligger til grund for hvilket tilskud vi får til de forsikrede ledige. Det ser ud til, at flere af vores nabokommuner er i en lignende situation. Den samlede regning over 4 år er godt 40 mio. kr.

 

 • midtvejsregulering 2018 på de budgetgaranterede områder på ca. 17 mio.kr. For Varde kommunes vedkommende er der ikke tilsvarende mindre udgifter

Forvaltningens vurdering

Ovennævnte økonomiske udfordringer sammen med tilsvarende fra andre områder er blevet forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget. De væsentlig færre indtægter betyder, at der er relativ stor økonomisk ubalance og derfor er Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget blevet bedt om, at komme med forslag til, hvordan og hvorvidt der kan skabes balance i forhold til:

 

 • Udvidelser af budgettet som følge af flere på overførselsindkomst (3 mio.kr.)
 • Midtvejsregulering (ca. 17 mio.kr.)
 • Refusion i forhold til forsikrede ledige (10 mio.kr.)

 

Derudover er midlerne til den aktive beskæftigelsesindsats i Varde Kommune reducereret med 7,8 mio.kr. i 2019 jf. punktet om ”forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

 

På udvalgets møde vil forvaltningen forsøge at give et overblik over den samlede økonomi – ligesom der fremlægges forslag til delvis finansiering af den økonomiske ubalance.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelse


Økonomi

Har indflydelse på den samlede økonomi for Varde Kommune


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at

 • Orientering om økonomien på Arbejdsmarked og Integrations området tages til efterretning
 • Drøfte forslag, som kan medvirke til at skabe bedre balance på udvalgets område

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 23-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget drøftede budget 2019-2020.

 

63. Forenkling af den økonomisk styring af den aktive beskæftigelsesindsats

Forenkling af den økonomisk styring af den aktive beskæftigelsesindsats

Sagsfremstilling

Kommunerne har i skrivelse af 25.juni 2018 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtaget orientering om forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

 

Som led i ”aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer” fra november 2017 forenkles den økonomisk styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

 

Forenklingen udmøntes ved lovændringer, og lovforslag herom forventes fremsat i begyndelsen af den kommende folketingssamling.

 

Af hensyn til den kommunale budgetlægning for 2019 orienteres dog allerede nu med henvendelse fra STAR om de aftalte ændringer og forventede ikrafttrædelsestidspunkter.

 

Afskaffelsen af direkte statsrefusion af mentor- og driftsudgifter ved aktiverings af visse målgrupper

Med forenklingen afskaffes den direkte statsrefusion af driftsudgifter ved aktivering af:

 • Modtagere af dagpenge,
 • Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp,
 • Modtagere af integrationsydelse, der ikke er er omfattet af integrationsloven,
 • Modtagere af sygedagpenge,
 • Modtagere af ledighedsydelse,
 • Revalidender (inklusiv forrevalidender) og
 • Ledige selvforsørgende.

 

Tilsvarende afskaffes den direkte statsrefusion af udgifter til mentorstøtte til ovennævnte målgrupper, førtidspensionister og personer i fleksjob.

 

Alle mentor- og driftsudgifter ved aktivering af ovennævnte målgrupper bliver i stedet omfattet af budgetgarantien (x) – og det betyder samtidig at driftslofterne(o) afskaffes.

 

(o) driftslofter – der vedtages centralt en årlig takst pr. helårsperson. Taksten omfatter mentor- og aktiveringsudgifter. Kommunen kan maksimalt opnå 50% refusion af den fastsatte takst.

 

(x) Budgetgarantien – Staten kompenserer kommunen for en række udgifter til bl.a. kontanthjælp, revalidering og aktivering. Det kaldes budgetgaranti. Det samlede kommunale bloktilskud reguleres årligt i forhold til ændringen i de budgetgaranterede udgifter. I øvrigt henvises til Håndbog for Varde Byråd 2018 s. 14.

 

Refusion af udgifter til indsatsen for eksempelvis ressourceforløbsydelsesmodtagere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb afskaffes ikke med forenklingen af den økonomiske styring.

 

For følgende målgrupper forventes ændringerne at træde i kraft den 1. januar 2019:

 • Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp,
 • Modtagere af integrationsydelse, der ikke er er omfattet af integrationsloven,
 • Modtagere af ledighedsydelse,
 • Revalidender (inklusiv forrevalidender) og
 • Ledige selvforsørgende.

 

For de resterende målgrupper forventes ændringerne at træde i kraft den 1. juli 2019, det vil sige for:

 • Modtagere af dagpenge og
 • Modtagere af sygedagpenge,

 

 

De forventede økonomiske konsekvenser

Der forventes offentlige besparelser på ca. 1 mia.kr. årligt på landsplan efter fuld indfasning.

 

Besparelsen forventes at opstå ved, at kommunerne i højere grad vil prioritere billigere virksomhedsrettede tilbud med bedre effekt frem for vejledning og opkvalificering.

 

Der er i de økonomiske forudsætninger taget højde for, at kommunerne forventes at bruge flere ressourcer på sagsbehandling til virksomhedernes tilskud. Der er ikke forudsat besparelser på mentorudgifterne.


Forvaltningens vurdering

Ud over en ny refusionsmodel for beskæftigelsesindsats som dagsordenpunktet vedrører, så må det forventes, at regeringen gennemfører en gennemgribende justering af selve lovgivningen for beskæftigelsesindsatsen – ”en enklere beskæftigelsesindsats”, der ligeledes kan forventes at have betydning for økonomien og indsatsens tilrettelæggelse.

 

 

Den forventede besparelse på 1 mia.kr. på landsplan, vil for Varde Kommune betyde en reduktion i midlerne til den aktive beskæftigelsesindsats på 7,8 mio.kr. i 2019 og fra 2020 og fremover 9,1 mio.kr. årligt.

 

Reduktionen på 7,8 mio.kr. svarer til ca. 20% af det nuværende budget til aktiv beskæftigelsesmidler.

 

En reduktion i beskæftigelsesmidlerne af denne størrelse, må klart forventes at få betydning for såvel serviceniveauet som størrelsen af udgifterne til ydelserne for de enkelte målgrupper. 

Det er derfor afgørende vigtigt, at de tilbageværende midler til aktiv beskæftigelsesindsats anvendes så optimal som muligt.

 

På udvalgsmødet lægges der op til en drøftelse heraf.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

Der er i budgettet for 2018 afsat 41,1 mio.kr. til aktive tilbud, hvoraf 30,6 mio.kr. finansiering af eksterne tilbud. Af de 30,6 mio.kr. anvendes ca. 10 mio.kr. til kurser, der afregnes efter undervisningsministeriets takster.

 

Reduktionen på 7,8 mio.kr. i 2019 kan/skal opnås blandt andet gennem:

 • Øget virksomhedsrettet indsats
 • Højere grad af konkurrenceudsættelse af eksterne aktører
 • Målrettet opfølgning på tilbuddenes effekter (hvad virker bedst)

Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget tager orienteringen til efterretning

at Udvalget har en generel drøftelse af, hvilke former for tilbud de ønsker.

 


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 23-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Drøftelsen tages op igen senere på efteråret 2018.sagsnr18-8114_doknr110880-18_v1_bilag til udmelding af foreløbige driftslofter 2019.pdf
sagsnr18-8114_doknr110879-18_v1_udmelding af foreløbige driftslofter 2019.pdf

Bilag

Bilag til udmelding af foreløbige driftslofter 2019
Udmelding af foreløbige driftslofter 2019


64. Gensidig orientering - Lukket punkt