UDVALG

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 8, BCV

STARTTIDSPUNKT

09-05-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-05-2018 12:00:00


PUNKTER

40. Godkendelse af dagsorden
41. Temadrøftelse - ydelser
42. Årsrapport helhedsorienteret kontrol
43. Investeringsprojekter i 2018 på arbejdsmarkedsområdet
44. Budgetopfølgning pr. 31.3.2018 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
45. Rapporter fra det Regionale ArbejdsmarkedsRåd
46. Ansøgning - Pulje til Integrations- og Beskæftigelsesambassadør
47. Mødeplan for 2019 i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
48. Gensidig orientering - Lukket punkt40. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 09-05-2018

Godkendt

41. Temadrøftelse - ydelser

Temadrøftelse - ydelser

Sagsfremstilling

Rigtig mange borgere har kontakt til Varde Jobcenter (Ydelsesafdelingen), når de modtager en økonomisk ydelse fra kommunen. Dette gælder eksempelvis borgere der modtager:

 • Uddannelseshjælp
 • Kontanthjælp
 • Integrationsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Fleks løntilskud
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløbsydelse jobafklaring
 • Ressourceforløbsydelse ressourceforløb
 • Enkeltydelser

 

I beskæftigelsesplanen for 2018 indgår blandt andet:

 

Ministermål i Beskæftigelsesplanen:

 • Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

 

Indsatsområder for Varde:

 • Samarbejde mellem Varde Kommunes Kontrolenhed og Ydelsesteam.

 

På mødet gives der en præsentation af de mangeartede ydelser m.v., ligesom der lægges op til en drøftelse af indsatsområder fra Beskæftigelsesplanen 2018.

 

Oplæg om Jobcenter Vardes Ydelsesområde v. afdelingsleder Marianne Nielsen og udviklingskonsulent Birthe Højen.

Case om en borgersag v. gruppekoordinator Lane R. Nielsen.


Forvaltningens vurdering

Området kan virke meget komplekst set fra et borgerperspektiv. Der er rigtig mange forskellige satser/ydelser og det sker ofte, at en borger skifter imellem de forskellige ydelser.

 

Varde kommune har i en periode haft meget fokus på sanktionsområdet – og vi forventer, at der fra centralt hold vil komme endnu mere fokus på dette område.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Integrationsloven

Aktivloven

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats

Sygedagpengeloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at temaet drøftes.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 09-05-2018

Temaet blev drøftet.

Udvalget ønsker løbende fremlagt case beskrivelse af sager, hvor forvaltningen oplever at det ikke giver mening (”det giver ingen mening” filter).sagsnr18-4415_doknr60006-18_v1_oplæg ydelser.pptx

Bilag

Oplæg ydelser


42. Årsrapport helhedsorienteret kontrol

Årsrapport helhedsorienteret kontrol

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har udarbejdet en rapport for resultaterne af gruppens arbejde i 2017. Alle tal er opgjort efter den model, som KL har anvist, så tallene kan sammenlignes med andre kommuner.

 

Kontrolgruppen har i 2017 samlet set nået et resultat på 6.241.071 kr. fordelt sådan:

 

Fremtidige besparelser i Varde Kommune: 4.330.848 kr.
Tilbagebetalingskrav Varde Kommune:         925.223 kr.
Udbetaling Danmark:                                  985.000 kr.

 

Provenuet for Varde Kommune beror på i alt 57 sager, hvor der er fremtidige besparelser og 22 sager, hvor der er rejst krav om tilbagebetaling. For Udbetaling Danmarks vedkommende er det 19 sager med fremtidige besparelser og 9 sager, hvor der er rejst krav om tilbagebetaling.

 

I 2017 har indsatsen bestået i at behandle anmeldelser, der er kommet fra borgere via kommunens hjemmeside eller telefonisk, samt anmeldelser modtaget fra kolleger og samarbejdspartnere hos Politi, SKAT, Udbetaling Danmark m.v.
Der er modtaget i alt 145 anmeldelser fra borgere, kolleger og andre myndigheder. Af de 145 anmeldelser kommer de 82 fra borgere, hvoraf 66 var anonyme. I alle sager hvor vi modtager anmeldelser, bliver borgeren indkaldt til samtale hurtigst muligt efter modtagelsen. Ved samtalen bliver borgeren gjort bekendt med anmeldelsen og sammen finder vi ud af, om der er forhold hos borgeren, der strider mod reglerne.

 

I 2017 har kontrolgruppen haft særlig fokus på:

 • Virksomhedskontrol på udvalgte virksomheder/brancher for at følge op på om der i virksomheden har været ansatte, som samtidig har modtaget sociale ydelser
 • Borgere med ukendt adresse
 • Udtræk fra den Fælles Dataenheds registersamkøringer
 • Selvstændige sygemeldte på sygedagpenge og jobafklaringsforløb
 • Borgere, som modtager økonomisk fripladstilskud.

 

Den fælles Dataenhed hører under Udbetaling Danmark og bidrager til arbejdet omkring socialt bedrageri. Enheden foretager registersamkøringer på baggrund af kriterier, som vi har mulighed for at være med til at definere. Vi har i 2017 undersøgt 151 sager og heraf har der været provenu i 19 sager. Størstedelen af sagerne vedrører borgere, som er på kontanthjælp og hvor registret har fundet oplysninger om formueforhold eller bopæl.

 

Vi har i 2017 kontrolleret selvstændige som var 100%, 75% eller 50% sygemeldte. Vores besøg har primært fokus på vejledning om reglerne. I 22 sager har vores besøg givet anledning til en ændring af udbetalingen af sygedagpenge.

 

Kontrolgruppen har i 2017 afholdt samtaler med 77 borgere.


Forvaltningens vurdering

Ingen


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Den sociale lovgivning og Lov om Udbetaling Danmark


Økonomi

Der er afsat 1,8 årsværk til den helhedsorienterede kontrolindsats. Provenuet af kontrolgruppens indsats har i 2017 været på i alt 6.241.071 kr.

Alle pengene er mindreudgift på forskellige ydelsesområder. Nogle af områderne er der statsrefusion på – andre ikke.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at årsrapporten tages til efterretning.


Beslutning Direktionen den 18-04-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 09-05-2018

Årsrapporten blev taget til efterretningsagsnr18-4246_doknr57448-18_v1_årsrapport fra kontrolgruppen 2017.docx

Bilag

Årsrapport fra kontrolgruppen 2017


43. Investeringsprojekter i 2018 på arbejdsmarkedsområdet

Investeringsprojekter i 2018 på arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

Det samlede budget for 2018 og budgetoverslagsårene 2019 – 2021 indeholder en række finansieringstiltag, der skal medvirke til at sikre et budget i balance.

 

Heraf indgår blandt andet 16 investeringsprojekter, som omhandler reduktioner af forsørgelsesudgifter. Dette ved blandt andet at arbejde målrettet på at få flere modtagere af overførselsydelser ud på arbejdsmarkedet.

 

Det forventede resultat af de 16 effektiviserings- og investeringsforslag er opgjort til at give et provenu/indtægt på 8,5 mio.kr. i 2018 og øget effekt i overslagsårene 2019, 2020 og 2021 med henholdsvis 10,4 mio., 11,5 mio.kr. og 11,9 mio.kr.

 

De 16 effektiviserings- og investeringsprojekter er:

 1. Progression i fleksjob
 2. Flere uddannelsesparate unge – færre aktivitetsparate
 3. Fastholdelse af Brobygning til Erhvervsuddannelse
 4. Ansættelse i IGU (Integrationsgrunduddannelse)
 5. Intensiv formidlingsindsats – målgruppen for seniorjob
 6. Intensiv formidlingsindsats på jobparate – og åbenlyse uddannelsesparate nyttejobbere
 7. ”Uddannelsesambassadør”
 8. Effektivisering på revalideringsområdet
 9. Omprioritering af indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere
 10. Midlertidig boligplacering
 11. Yderligere indsats – Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 12. Øget udviklings- og afklaringskapacitet i sygedagpenge og jobafklaring
 13. Rådighedssanktioner – Forsikrede ledige
 14. Styrket virksomhedsvendt indsats for udsatte borgere
 15. Ny afklarings- og udviklingsindsats for kontanthjælp
 16. Udvidet indsatskatalog målrettet langtidsledige.

 

På udvalgsmødet vil der blive givet en overordnet gennemgang af de 16 investeringsprojekter.


Forvaltningens vurdering

Gennemgående for de 16 projekter er, at der er øget fokus på job, øget fokus på virksomhedstilknytning via virksomhedspraktik og omprioritering af flere ressourcer til gruppen, der er tættest på arbejdsmarkedet og færre til gruppen, der er længst fra.

 

Implementeringen af de 16 forslag har meget forskellig kompleksitet hvilket medfører, at nogle forslag hurtigere kan implementeres end andre. Desuden er der usikkerheder omkring i hvilket omfang investeringsforslagene vil påvirke hinanden på tværs.  

 

Efter udgangen af 1. kvartal 2018 er det forvaltningens vurdering, at der arbejdes på implementeringen af alle forslagene – men det er dog endnu for tidligt at konkludere på, hvordan det vil lykkes med alle projekterne.

 

I årene 2015 - 2017 er der også gennemført en række investeringsprojekter, som er indregnet i udgangspunktet for budget 2018 inden ovennævnte effektiviseringsprojekter.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Beskæftigelsesloven


Økonomi

Der henvises til den samlede budgetopfølgning for udvalgets område


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at implementeringen drøftes.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 09-05-2018

Implementeringen blev drøftetsagsnr17-1669_doknr65575-17_v1_1. progression i fleksjob.docx
sagsnr17-1669_doknr70053-17_v1_2. uddannelsesparate aktivitetsparate.docx
sagsnr17-1669_doknr72123-17_v1_3. brobygning- endelig udgave.docx
sagsnr17-1669_doknr67797-17_v1_4. forslag om ansættelser i igu.docx
sagsnr17-1669_doknr68910-17_v1_5. målgruppen for seniorjob.docx
sagsnr17-1669_doknr69007-17_v1_6. intensiv formidlingsindsats - nyttejobbere.docx
sagsnr17-1669_doknr69040-17_v1_7. uddannelsesambassadør.docx
sagsnr17-1669_doknr65577-17_v1_8. effektivisering af revalidering.docx
sagsnr17-1669_doknr68291-17_v1_9. omprioritering af indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere.docx
sagsnr17-1669_doknr69095-17_v1_10. midlertidig boligplacering.docx
sagsnr17-1669_doknr97914-17_v1_2. besparelsesrunde - jobklare kontanthjælpsmodtagere.docx
sagsnr17-1669_doknr93630-17_v1_øget udviklings og afklaringskapacitet i sygedagpenge og jobafklaringsforløb.docx
sagsnr17-1669_doknr97962-17_v1_rådgihedssanktioner - forsikrede ledige.docx
sagsnr17-1669_doknr98287-17_v1_forslag 4 styrket virksomhedsvendt indsats for udsatte borgere.docx
sagsnr17-4873_doknr100807-17_v1_ny afklarings- og udviklingsindsats for kontanthjælp.docx
sagsnr17-4873_doknr100565-17_v1_udvidet indsatskatalog målrettet langtidsledige.docx

Bilag

1. Progression i fleksjob
2. Uddannelsesparate / aktivitetsparate
3. Brobygning- endelig udgave
4. Forslag om ansættelser i IGU
5. Målgruppen for seniorjob
6. Intensiv formidlingsindsats - nyttejobbere
7. "Uddannelsesambassadør"
8. Effektivisering af revalidering
9. Omprioritering af indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere
10. Midlertidig boligplacering
2. besparelsesrunde - Jobklare kontanthjælpsmodtagere
Øget udviklings og afklaringskapacitet i sygedagpenge og jobafklaringsforløb
Rådgihedssanktioner - Forsikrede ledige
Forslag 4: Styrket virksomhedsvendt indsats for udsatte borgere
Ny afklarings- og udviklingsindsats for kontanthjælp
Udvidet indsatskatalog målrettet langtidsledige


44. Budgetopfølgning pr. 31.3.2018 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Budgetopfølgning pr. 31.3.2018 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31.3.2018 for udvalgets ansvarsområde.

 

Budgetopfølgningen viser et mindre forbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til et budget på 651,2 mio. kr.

 

Ansøgning om tillægsbevilling vil først blive aktuel ved den næste udvalgsbehandling af budgetopfølgningen pr. 30.6.2018. På dette tidspunkt vil der være et mere sikkert grundlag at træffe beslutning på, bl.a. ud fra de 16 effektiviserings- og investeringsforslag, der er besluttet for udvalgets budget for 2018.

 

De væsentligste afvigelser pr. 31.3.2018 er:

 

Integration – mindre udgift 8 mio.

Budgetudgangspunktet for 2018 er bl.a. de tildelte flygtningekvoter for 2017, og den oprindelige kvote på 86 flygtninge for Varde Kommune er blevet reduceret 3 gange i løbet af 2017 til 17 flygtninge som det sidste antal.

De væsentligt reducerede flygtningekvoter i forhold til budgetforudsætninger betyder mindre udgifter til integrationsydelse, danskundervisning, mentorer, tolkebistand men også mindre grundtilskud.

 

Sygedagpenge – mindre udgift 4 mio. kr. 

Investeringsforslag fra budget 2016 har medført en mindre udgift på ca. 7,5 mio. kr. for 2017 og en nedgang fra ca. 650 til ca. 600 sager og en reduktion af den gennemsnitlige varighed pr. sygedagpengesag fra 30,5 uger til 27,2 uger.

Effekten af den tidlige og målrettede indsats fortsætter i 2018 og lige nu er sagsantallet ca. 35-45 færre end for 2017.

 

Uddannelses- og kontanthjælp – afventer senere vurdering.

Jævnfør effektiviseringskataloget for budget 2018 er der indregnet 9 forskellige investeringsforslag og en samlet budgetreduktion på ca. 9,5 mio. kr.

Tiltagene er først kommet i gang fra 2018 og dermed er det ikke muligt her pr. 31.3. at komme med et kvalificeret bud på effekten for 2018.

Lige nu vil en fremskrivning af forbruget pr. 31.3. udvise et merforbrug på ca. 4,2 mio. kr., men der må forventes en forbrugsreduktion når investeringsforslagene får tid til at virke og samtidig viser erfaringen, at der skabes jobåbninger hen over forårs- og sommermånederne.

 

Fleksjob – merudgift 5 mio. kr.

Budgetforudsætningen for 2018 er ca. 810 fleksjob og det nuværende antal pr. 31.3.2018 er 822.

Der må forventes en lille stigning når de vinterfyrede fleksjobbere kommer tilbage i arbejde, men ellers ser det ud til, at antallet er ved at stabilisere sig omkring de 820-830 i modsætning til udviklingen fra f.eks. 1.1.2017 med 764 fleksjob mod 683 pr. 1.1.2016.

Årsagen til de store hop i antal fleksjob fra år til år skyldes primært fleksjobreformen fra 2013, hvor det blev muligt at bevilge minifleksjob helt ned til få timer om ugen.

Årsagen til det forventede merforbrug er en kombination af de flere årsværk samt en stor udskiftning af fleksjob bevilget efter gamle regler med høj statsrefusion på 65 % til de nye fleksjob, hvor refusionen er 20 %. En ny bevilling er ca. 55.000 kr. dyrere. 


Forvaltningens vurdering

Med undtagelse af sygedagpenge, fleksjob og jobrotation er bevillingerne omfattet af statens budgetgaranti, hvor staten regulerer bloktilskud under ét afhængig af mer- eller mindre udgifter af de budgetgaranterede udgifter. Opgørelsen her viser et mindre forbrug på 5 mio. kr. for de budgetgaranterede udgifter, og normalt – hvis Varde Kommunes udvikling svarer til landsgennemsnittet – vil der være en reduktion i bloktilskud svarende til mindre forbruget.

 

Jævnfør økonomiaftalen for 2017 mellem Regeringen og KL blev det dog aftalt, at der ikke skulle ske modregning vedrørende budgetgarantien.

 

På nuværende tidspunkt er der ingen særaftale for 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

Se forvaltningens vurdering


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

at ansøgning om tillægsbevilling først vil blive aktuel i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30.6.2018.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 09-05-2018

Budget blev taget til efterretning og ansøgningen om tillægsbevillingen vil først blive aktuelt i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30.06.2018sagsnr17-2692_doknr53343-18_v1_budgetopfølgning 31.3.2018, udvalget for arbejdsmarked og integration.doc

Bilag

Budgetopfølgning 31.3.2018, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration


45. Rapporter fra det Regionale ArbejdsmarkedsRåd

Rapporter fra det Regionale ArbejdsmarkedsRåd

Sagsfremstilling

Jobcenter Vardes ledelsesinformation til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration består af:

 

 1. Månedlig oversigt over jobcentrets egne tal for antal personer i forskellige målgrupper. Oversigten sendes til udvalgets medlemmer én gang om måneden
 2. Rapporter udgivet af det Regionale ArbejdsmarkedsRåd (RAR) i Syddanmark i tilknytning til rådets møder. Rapporterne omhandler ”Status på reformer og indsatser i Sydjylland” samt ”Nøgletal for udvikling af arbejdsmarkedet i RAR Sydjylland”. Rapporterne forventes udgivet 3-4 gange i 2018.

 

”Status på reformer og indsatser i Syddanmark” er en aktuel status på de 4 overordnede beskæftigelsespolitiske reformer.”Nøgletal for udviklingen af arbejdsmarkedet i RAR Syddanmark” belyser den aktuelle arbejdsmarkeds situation.

 

De 4 omtalte reformer er:

 • Beskæftigelsesreformen
 • Førtidspensions- og fleksjobreformen
 • Kontanthjælpsreformen
 • Sygedagpengereformen

 

Med rapporterne ønsker det regionale arbejdsmarkedsråd at give et aktuelt overblik over udvikling og indsatser på beskæftigelsesområdet – dels med henblik på rådets egne drøftelser og dels til brug for drøftelser lokalt.

 

Rapporterne vi blive gennemgået på mødet.


Forvaltningens vurdering

I rapporten der behandler nøgletal forventes en fortsat positiv udvikling i beskæftigelsen. De største stigninger forventes inden for privat service, herunder også handel, men der forventes også stigninger indenfor industrien og bygge/anlæg. For Syddanmark som helhed 2,3 % - med den største vækstrate i den østlige del af regionen.

 

Der vurderes fortsat at være en stigning i arbejdsstyrken i Varde kommune. I perioden 2016-2018 er arbejdsstyrken i kommunen vokset med 2,1 %.

 

Med baggrund i ovenstående forventer forvaltningen, at der i den resterende del af 2018 fortsat vil være et begrænset fald i ledigheden og kunne opstå mangelsituationer i enkelte brancher.

 

Det er forvaltningens vurdering, at RAR-rapporterne viser, at Jobcenter Varde har gode resultater indenfor blandt andet:

 

 • Andelen af udsatte borgere i befolkningen mellem 16-66 år er 15,8% og er nu bragt under niveauet for Syddanmark (Fig. 3)
 • Andelen af unge aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der er i et virksomhedsrettet tilbud eller har haft ordinær beskæftigelse i opgørelsesmåneden – er 20,9 % - væsentligt over gennemsnittet for både Syddanmark og hele landet (Fig. 9)

 

 • Andel sygedagpengemodtagere der inden udgangen af 13. uge har deltaget i virksomhedsrettet tilbud (praktik eller løntilskud) eller været delvist raskmeldt er 55,7%. Væsentligt højere end gennemsnittet for både Syddanmark og landsgennemsnittet. (fig. 12)

 

Derimod er det forvaltningens vurdering, at RAR-rapporterne viser vigtigheden af, at

Jobcenter Varde fortsat har yderligere fokus på blandt andet:

 

 • Styrkelse af den virksomhedsrettede indsats for personer i ressourceforløb. Vardes andel af personer i ressourceforløb, der deltager i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentligt løntilskud eller har ordinære timer i løbet af en måned ligger på 16,7%, hvilket både er under gennemsnittet i Sydjylland og landsgennemsnittet. I top ligger Middelfart med 30,7 %. Det skal bemærkes at Jobcenter Varde i 2018 modtager puljemidler fra staten - så sagsbehandlerne kan have et mindre sagsantal- og hermed mere tæt kontakt til den enkelte borger. Dette forventes at have gunstig fremtidig effekt på resultatet i målingen (Fig. 4).

 

 • Andelen af forsikrede ledige med 3-6 måneders ledighed, som har deltaget i mindst 2 samtaler inden for de seneste 3 måneder er 67,2 % (januar 2018) lavere end gennemsnittet i Syddanmark og landsgennemsnittet. Som en af årsagerne henvises der til udvalget for Arbejdsmarked og Integration drøftelse i marts 2018 vedrørende sæson ledighedens betydning for målingerne.

 

Det er aftalt at samtaleintensiteten med forsikrede ledige behandles på udvalgsmødet i juni 2018 med baggrund i nye målinger fra Beskæftigelsesministeren.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at tendenserne på det lokale arbejdsmarked og status på beskæftigelsesreformerne

drøftes, og

at fokus fortsat fastholdes på hyppige tidlige samtaler og den virksomhedsrettede

indsats.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 09-05-2018

Anbefaling blev godkendtsagsnr18-4319_doknr58559-18_v1_status på reformer og indsats - rarsydjylland - marts18..pdf
sagsnr18-4319_doknr58560-18_v1_nøgletal for arbejdsmarkedet rar sydjylland - nøgletal for arbejdsmarkedet-sydjylland-marts18..pdf

Bilag

Status på reformer og indsats - RARSydjylland - marts18.
Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland? - Nøgletal for arbejdsmarkedet-Sydjylland-marts18.


46. Ansøgning - Pulje til Integrations- og Beskæftigelsesambassadør

Ansøgning - Pulje til Integrations- og Beskæftigelsesambassadør

Sagsfremstilling

Styrelsen for International Rekruttering og Integration - SIRI har oprettet en pulje til ansættelse af en Integrations- og Beskæftigelsesambassadør. Puljen er målrettet 35 kommuner, der har behov for støtte i deres indsats med at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtninge og familiesammenførte.

 

Puljen har til formål at give kommunerne støtte til:

 • At øge samarbejdet med virksomhederne om integration på arbejdsmarkedet
 • At løfte kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet
 • At have fokus på fritidsjob til unge flygtninge og familiesammenførte

 

Støtten vil have som mål at iværksætte succesfulde IGU forløb (Integrationsgrunduddannelse), virksomhedspraktikker og job med løntilskud med udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Der ydes støtte i 3½ år fra 1. august 2018 til 31. december 2021 og der kan søges om drift- og lønmidler.

 

Jobcenter Varde har søgt midler til ansættelse af en ambassadør, der skal udvikle arbejdsgange internt og i forhold til eksterne samarbejdspartnere via relationel koordinering.

Som en del af projektet udvælges 15 flygtningefamilier i samarbejde med Børn og Familie. Fokus er at få kvinderne i disse familer i ordinær beskæftigelse og de unge i fritidsjob. Da decentral boligplacering er strategien ved modtagelse af nye flygtninge ønskes der fokus på at skaffe beskæftigelse, gerne i turistbranchen i lokalområderne og i samarbejde med civilsamfundet.


Forvaltningens vurdering

Der har været meget kort tid fra udmeldingen af puljen til ansøgningsfristen. Derfor har det ikke været muligt at forelægge sagen for udvalget inden vi sendte ansøgningen afsted. 

 

Forvaltningen vurderer, at der er 88 kvinder i målgruppen. Gruppen er kendetegnet ved lave kompetencer, hvilket bl.a. kan ses via indplacering på niveau i danskuddannelse, hvor den langt overvejende del er danskuddannelse 1, analfabeter og danskuddannelse 2 kortuddannede.

 

Det er forvaltningens vurdering, at fokus på kvinder og unge i 15 udvalgte familier vil understøtte en fælles beskæftigelsesdagsorden hos familierne.

Jobcenter Varde har samarbejdet med Børn og Familie, Myndighed og Rådgivning samt Skoleforvaltningen, Ungdomsskolen om ansøgningen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Integrationsloven


Økonomi

Puljen søges om 1,65 mio. primært til løn, transport, materialer m.v. til konsulent.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget fastholder ansøgningen til puljen ’Integrations- og Beskæftigelsesambassadør’.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 09-05-2018

Anbefaling blev godkendtsagsnr18-2616_doknr41961-18_v1_ansøgning integrations- og beskæftigelsesambassadør.docx
sagsnr18-2616_doknr44861-18_v1_budgetskema.xlsx.xlsx

Bilag

Ansøgning integrations- og beskæftigelsesambassadør
Budgetskema.XLSX


47. Mødeplan for 2019 i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Mødeplan for 2019 i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Sagsfremstilling

Byrådet, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor deres respektive møder skal afholdes.

 

Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

 

Politik, Analyse og Digitalisering har udarbejdet et forslag til mødeplan 2019 for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv/Byrådet.

 

Udgangspunktet er bl.a. nedenstående tidligere aftalte vilkår:

 • Ingen møder i ugerne 7, 16, 42 og 52 
 • Ingen møde den 1. marts (HEC fødselsdag)
 • Ingen møde den 5. september (flagdag)
 • Ingen møder når der er KL arrangementer samt Folkemøde på Bornholm
 • Ingen udvalgsmøder fredag
 • Byrådsmøde så vidt muligt 1. tirsdag hver måned
 • UØE onsdag ugen før byrådsmøde
 • Hidtil ønske til KF-møderne mandag kl. 13.00   
 • Hidtil ønske til BL-møderne tirsdag kl. 13.00
 • Hidtil ønske til PT-møderne torsdag kl. 12.30 (ønske om 2 møder i juni og december)
 • Hidtil ønske til SS-møderne tirsdag kl. 08.15
 • Hidtil ønske til AI-møderne torsdag kl. 08.00
 • 1 årligt dialogmøde mellem ProVarde og UØE i efteråret.
 • 2. behandling af budget er integreret i de ordinære møder i henholdsvis UØE og BY.

 

Økonomi har været inddraget i planlægningen i forhold til budgetlægning samt budgetopfølgningerne pr. 31.3 og 30.9


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udkast til politisk mødeplan 2018 imødekommer de opstillede vilkår.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Økonomi

Udgifter til mødeforplejning o.l


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen for 2019 godkendes for så vidt angår Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed.


Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 09-05-2018

Udvalget besluttede at afholde møderne fra kl. 08.30 – 12.30sagsnr18-2084_doknr56591-18_v1_politisk mødeplan 2019 - endelig.doc

Bilag

Udkast af 12. april 2018


48. Gensidig orientering - Lukket punkt